Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.
 

Издвајамо за претплатнике у Црној Гори:

-
"Сл. лист  ЦГ", бр. 56/2019

Издвајамо за претплатнике у Републици Србији:

- "Сл. гласник РС", бр. 73/2019 (Закони)

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2019

ИНГ-ПРО саветовања:

Нови Закон о рачуноводству и измене и допуне Закона о порезу на додату вредност …кликните овде

Решавање дилема у примени новог Закона о заштити података о личности -  за информације о термину, програму, предавачима, цени и пријави …кликните овде

 

LEGEARTIS - ПРОПИСИ У ПРАКСИ
(из октобарског броја)
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК
(из октобарског броја)

Дуални модел студија – шта доноси новина у систему високог образовања

Контролна листа за инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на уговорне послове и остваривање стажа осигурања

Заштита проналаска из радног односа – новине из Закона о патентима

Новија судска пракса која се односи на уговор о доживотном издржавању (разлози ништавости, поништај и раскид уговора и последице смрти даваоца издржавања)

Одржај у судској пракси

Коментар Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу – други део

Одговори на питања поводом нових решења предвиђених Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању

Међусобни однос правног поретка Србије и Хрватске кроз примену Споразума о питањима сукцесије

Испитивање сведока као доказна радња – ослобођење од дужности сведочења (чл. 91, 92. и 94. ЗКП-а)

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар нацрта Закона о рачуноводству

Коментар нацрта Закона о ревизији

Минимална зарада за 2020. годину утврђује се према новој минималној цени рада од 172,54 динара нето

Ликвидација друштва са ограниченом одговорношћу - рачуноводствени и порески аспект престанка друштва

Родитељски динар у функцији остваривања ваннаставне активности у установама предшколског и школског образовања и васпитања

Контролна листа - планирање и извршавање буџета за 2019. годину

Директно плаћање РФЗО добављачима за испоручене лекове, у име и за рачун здравствених установа

Стратегија управљања ризицима код корисника јавних средстава

Ликвидација и стечај са аспекта примене прописа којима се уређује ПДВ

КРАТКЕ ТЕМЕ: Примери уноса у образац ПОПДВ

Одобравање и исплата зајма запосленима

Исплата међудивиденди за 2019. годину

Анализа преломне тачке

Контрола оствареног пословног резултата у првих девет месеџи 2019. године
ВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

 

Корисни линкови

 

Закони

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод