Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности.


САВЕТОВАЊА:

- ''ПДВ новине које се примењују од 1.4.2017. године и спорна питања из праксе''...детаљније
- Практична радионица – израда конкурсне документације, стручна оцена понуда и управљање уговором и друга актуелна питања...детаљније

Приказ последње унетих гласила:
Последње унета гласила

Најновији бројеви гласила у pdf формату
У циљу максималне ажурности, до потпуне обраде новог броја гласила у Прописима.нет, можете их погледати у pdf формату, кликом на линк(ове) у наставку:    

- "Службени лист ЦГ", бр. 17/2017 и 18/2017

У току је обрада и унос службених мишљења Билтена Министарства финасија из фебруара 2017. године

У току је усклађивање:
- модела образаца из групе XXVII - Стамбени односи, са новим Законом о становању и одржавању зграда.
- модела уговора из групе XXXII - Уговори из пословања стамбених зграда, са новим Законом о становању и одржавању зграда.


.....ПОГЛЕДАЈТЕ И НАША ОСТАЛA ИЗДАЊА И УСЛУГЕ...
 
Електронско правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско издање за праћење јавних набавки ... детаљније Саветовања

 

Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.
 

Корисни линкови

 

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Републички геодетски завод

 

 

 


 

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

Сходно изменама и допунама Закона о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2014) извршено је усклађивање образаца из групе XIX - Радни односи, осим подгрупе Државни органи и Локална самоуправа, које ће се ускоро такође ажурирати.

Октобар 2014. године

У октобарској допуни 2014, у делу Подешавања додата је опција избора начина приказивања резултата претраге прописа на хоризонталну и вертикалну.


Фебруар/март 2014:

Обавештавамо вас да смо у току месеца фебруара 2014. године ажурирали обрасце Компанијског права и тужбе из области интелектуалне својине.
Такође смо за највећи број пореских пријава омогућили попуњавање у
pdf формату.

Октобар/новембар 2013.

Обавештавамо вас да смо у току месеца октобра 2013. у делу Правна мишљења, додали мишљења Управе за јавне набавке.

Септембар/октобар 2013:
У току је ажурирање и усклађивање са новим законским решењима, следећих образаца:
- из групе XI - Кривични поступак,
- из групе XIV - Школе и установе образовања и васпитања.Обавештавамо вас да смо у току месеца маја 2013. у деловима Уговори и Обрасци, додали моделе који су регулисани Законом о изменама и допунама Закона о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 32/2013).

У току месеца априла 2013. у делу Збирка модела образаца додали смо следеће обрасце:

- у групи
XIX - Радни односи, унети су обрасци у вези са чланом 93а Закона о раду.
- У групи VI - Поступци пред АПР-ом/Акти јавних предузећа, унето је 10 образаца у вези обавезе извештавања јавних предузећа.
- У групи XVI - Јавне набавке, у складу са новим Законом о јавним набавкама, додати су нови обрасци који се могу попуњавати. Стари обрасци су архивирани.

У току децембра 2012:

– у делу Збирка модела образаца додали смо следеће обрасце:
Престанак радног односа због отварања стечајног поступка, Захтев за одлагање плаћања пореског дуга, Предлог за извршење на основу веродостојне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко суда), Предлог за извршење на основу извршне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко извршитеља), Предлог за извршење на основу веродостојне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко извршитеља), Предлог за извршење на основу извршне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко суда), Одлуку о искључењу члана друштва, Обрасце Пореске управе у вези са електронским пословањем
- у делу Збирка модела уговора додали смо:
Уговор  о страном улагању.

У току новембра 2012:

у делу Збирка модела образаца додали смо следеће обрасце:
Споразум о признању кривице, Решење о структури радне недеље наставника разредне наставе, Решење о структури радне недеље наставника верске наставе, Решење о структури радне недеље наставника педагога школе, Тужба за брисање укњижбе у катастру непокретности са предлогом за одређивање привремене мере (брисовна тужба), Предлог за извршење на основу веродостојне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко суда) - члан 104. ЗИО, Предлог за извршење на основу извршне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко извршитеља) - члан 104. ЗИО, Предлог за извршење на основу веродостојне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко извршитеља) - члан 104. ЗИО, Предлог за извршење на основу извршне исправе продајом непокретности извршног дужника (преко суда) - члан 104. ЗИО и Наследничку изјаву.

У току октобра 2012:
- у оквиру Регистра прописа односно Прегледа по гласилима, почели смо да пратимо ''Сл. лист општине Инђија''

У току септембра 2012:

унапредили смо сортирање резултата претраге, тако да ће се лакше долазити до одабраних докумената
у делу Судска пракса додали смо филтер за територију - "Србија, Црна Гора, све", који ће приказивати само судску праксу одабране територије.

У току августа 2012:

- у делу Збирка модела образаца, формирали смо нову групу -  XXXII Тржиште капитала  (финансијски извештаји, обавештење о значајном учешћу и обрасци везани за организовање и функционисање Фонда за заштиту инвеститора)
- у оквиру групе  XIX  - Радни односи, у подгрупи Волонтирање додат је нов образац.

У другом кварталу 2012. године ажурирано је:

- у делу Судска пракса додате су две нове групе:

- Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда
- Питања и одговори судова

- у делу Обрасци:

- у оквиру групе XIV - Школе и установе образовања и васпитања допуњена је подгрупа Статус ученика
- у оквиру групе XXI - Порези, подгрупе ПДВ обрасци, додата је нова подгрупа Повраћај пореза
- у оквиру групе XXI - Порези, допуњена је подгрупа Пореске пријаве
- група XXX Међународно приватно право допуњена је новим обрасцима

У току фебруара и марта 2012. извршено је усклађивање XXXIV групе - Уговори о оснивању привредних друштава, с новим законом. Усклађени су:

- Уговор о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу
- Уговор о оснивању ортачког друштва
- Уговор о оснивању командитног друштва
- Уговор о организовању акционарског друштва

У  VI групи - Акти привредних друштава, у току је усклађивање образаца с новим законом. Усклађени су следећи обрасци:
- Статут јавног акционарског друштва,
- Статут нејавног акционарског друштва,
- Пословник о раду Надзорног одбора акционарског друштва,
- Пословник о раду одбора директора акционарског друштва,
- Пословник о раду Скупштине акционарског друштва,
- Одлука о организовању једночланог једнодомног друштва с ограниченом одговорношћу,
- Одлука о организовању једночланог дводомног друштва с ограниченом одговорношћу,
- Пословник о раду Скупштине друштва с ограниченом одговорношћу,
- Одлука о обављању делатности предузетника
.

У IV кварталној допуни за 2011. годину:

у Збирци модела образаца ажурирана је:
- група - IV Извршење и обезбеђење - обрасци су усклађени са Законом о извршењу и обезбеђењу

у Збирци модела уговора ажуриране су:
- група - V Уговори о продаји
- група - XI Уговори о грађењу и сродни уговори
- група - XIII Уговори о лиценци и правима индустријске својине
- група - XV Уговори о ускладиштењу
- група - XXII  Уговори о туристичким услугама
- група - XXVIII Уговори из ауторског и сродних права и издаваштва
- група - XXXVI Уговори о пружању услуга из области енергетике

            Поштовани корисници, од октобарске допуне 2011. у могућности сте да у оквиру пречишћених текстова прописа користите нову опцију - верзије члана.
            Коришћењем ове опције, можете прочитати текст члана пречишћен са претходним изменама и допунама. Тако нпр. уколико се један члан мењао више пута, моћи ћете да прочитате како је исти члан гласио и са свим претходним изменама а не само са задњом изменом.
            Све измене прописа (тј. члана) садржане у наредним бројевима предметних гласила које обрађујемо, садржаће ову опцију. Прописи који се налазе у бази а који се нису скоро мењали, биће обрађени на овај начин по приоритету који одреди Редакција.
            Сходно нашој стратегији развоја, сматрамо да ће и ова опција допринети бржем и једноставнијем коришћењу апликације.
           
Нова опција ''верзије чланова'' постављена је иза одговарајућег члана, тачке, поднаслова, напомене и др. и означена је приказаном сличицом:
Кликом на поменуту сличицу, отвориће се поље сиве боје – верзија члана са бројем службеног гласила у коме је објављен основни текст, односно одговарајућа измена:
Кликом на речи (линк) ''верзија члана'' отвара се основни текст члана, односно уколико је већ постојала измена - пречишћени текст члана обухваћен том изменом и допуном:
Текст постављен испод сивог поља представља последњу тј. важећу верзију члана коју сте и до сада гледали у оквиру пречишћеног текста.
Прозор у коме се налазе одабране верзије чланова можете затворити кликом на црвену ознаку ''x'' која се налази у горњем десном углу.

            Ново у II кварталној допуни

            Поштовани корисници, од јунске допуне у Регистру прописа можете приступити потпуно новом, савременом и поједностављеном прегледу прописа по групама. Ова нова систематизација знатно ће вам олакшати проналажење потребног прописа и тиме утицати на ефикаснији рад.

у Збирци модела образаца ажуриране су:
- група - VI Поступци пред Агенцијом за привредне регистре и акти привредних друштава и удружења
- група - XXII Пензијско и инвалидско осигурање
- група - XIX Радни односи

у Збирци модела уговора ажуриране су:
- група - XV Уговори о ускладиштењу
- група - XXX Уговори породичног и наследног права
- група - XXXIII - Уговори о услугама и пословној сарадњи између привредних субјеката
- група - XXXVI Уговори о пружању услуга из области енергетике

            У оквиру новембарске допуне за 2010. год.
у оквиру Збирке модела образаца у Групи XIX Радни односи додате су две нове подгрупе:
- Послодавац у стечају и
- Забрана пушења у затвореном јавном и радном простору.
У групи
XIV Школе и установе образовања и васпитања, нова група:
- Право на индивидуални образовни план.


            
У оквиру октобарске допуне за 2010. год. у оквиру Регистра прописа почели смо да пратимо прописе још девет градова Републике Србије и то: Сомбора, Ваљева, Ужица, Пожаревца, Крушевца, Зајечара, Краљева, Шапца и Чачка.
             У оквиру Збирке модела образаца:
- додата је група XXVI - Акти о начину коришћења јавних средстава
- у групи
XIV - Школе и установе образовања и васпитања додата је нова подгрупа - Струковне студије са моделима Правилника и Статута


             У оквиру септембарске допуне 2010. у оквиру Регистра прописа почели смо да пратимо прописе два нова града - Сомбора и Ваљева.
Збирку модела образаца обогатили смо новим садржајима и то:

у оквиру групе XIX - Радни односи, додата је нова подгрупа Заштита од злостављања на раду са обрасцима:
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања
- Захтев запосленог за покретање поступка код послодавца за заштиту од злостављања на раду са предлогом за одређивање привремене мере
- Тужба против послодавца ради заштите од злостављања на раду учињеног од стране другог запосленог са предлогом за одређивање привремене мере
- Тужба против послодавца ради заштите од злостављања на раду учињеног од стране одговорног лица у правном лицу или предузетника
у оквиру Групе VI - Поступци пред АПР-ом/Акти привредних друштава додати су обрасци: Пословник о раду Надзорног одбора Акционарског друштва, Пословник о раду Скупштине акционара Акционарског друштва, Пословник о раду Управног одбора Акционарског друштва
у оквиру Групе XIV - Школе и установе образовања и васпитања/Радни односи додат је образац: -Решење о избору директора и у оквиру подгрупе Статус ученика - Захтев/иницијатива за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
- у оквиру Групе XVI - Јавне набавке додати су следећи обрасци: Одлука о покретању поступка јавне набавке, Решење о образовању комисије за јавну набавку, Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и Образац понуде

               Од мајске допуне 2010. формирана је нова група судске праксе - Акти Европског суда за људска права. У оквиру исте могуће је прегледати списак пресуда и одлука донетих у предметима против Републике Србије. Текстове аката могуће је погледати кроз Регистар прописа и кроз Гласила, као и коришћењем стандардне опције у оквиру конкретног примера судске праксе (десно дугме мишем - ''Повезани прописи'')

              Од мартовске допуне 2010. у оквиру Збирке модела образаца, Групе III - Ванпарнични поступак додали смо нову подгрупу - Посебни поступци по Закону о привредним друштвима.
         Поред постојећих текстова прописа на енглеском језику (међународних уговора), додали смо и преводе на енглески језик Закона о раду, Закона о приватизацији, Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција и Закона о посредовању – медијацији. У припреми су преводи Закона о девизном пословању, Закона о финансијском лизингу, Закона о концесијама, Закона о привредним друштвима, Закона о удружењима, итд.
         Верзије прописа на енглеском језику налазе се у оквиру прописа на српском – довољно је кликнути на симбол енглеске заставе у горњем десном углу. Поред овог симбола – за оне прописе који имају коментаре, постоји и симбол књиге.

        Од јануарске допуне  2010. текстови прописа обогаћени су за стручне коментаре. Исте можете погледати кликом на линк ''Стручни коментар (pdf)'' на почетку текста одговарајућег прописа (горњи десни угао).

              Од децембарске допуне 2009 у оквиру Прегледа по гласилима међународне уговоре Републике Србије смо издвојили у посебну групу - Службени гласник - Међународни уговори.

             Од новембарске допуне 2009 софтвер смо унапредили са следећим новинама у делу Збирка модела образаца:
- У групи
XIX - Радни односи додали смо две нове подгрупе – Државни органи и Локална самоуправа
- У групи
XX - Породични односи додали смо нову подгрупу - Хранитељство.

      Од октобарске допуне 2009 на DVD-у, софтвер смо унапредили са следећим новинама у делу Збирка модела образаца:
- Групу
VI Поступци пред АПР-ом проширили смо са три подгрупе које се односе на поступке у вези јавних гласила, удружења и страних удружења
-
додали смо нову групу XXIV – Притужбе и право на слободан приступ информацијама од јавног значаја
- додали смо нову групу
XXV Поступци пред Заводом за интелектуалну својину.

           Од септембарске допуне 2009 на DVD-у у могућности сте да прописе преузете путем интернета (коришћењем начина ''Преузми све'') претражујете по наслову у оквиру претраге Регистра. За ову могућност потребно је да у делу Интернет допуна/Подешавања, штиклирањем активирате опцију ''Индексирај допуне''. За процес индексирања потребно је сачекати извесно време и он се обавља одмах по завршетку преузимања интернет допуна.

Од месеца августа 2009. године софтвер смо унапредили са следећим новинама:
     
- коментарима закона (Закон о раду и Кривични закон). Исти су у pdf формату и налазе се видно назначени изнад наслова пречишћеног текста и активни су само уколико сте повезани са интернетом.
          
- са још једним гласилом - ''Службеним листом града Панчева''
   - V групу Збирке модела образаца (Земљишнокњижни поступак) проширили смо са поступком пред Републичким геодетским заводом, њиховим обрасцима и линком ка бази Централне евиденције хипотека
.

Од мајске измене и допуне Збирку модела образаца проширили смо за две нове групе XXII – Пензијско и инвалидско осигурање и XXIII Царински поступци.

            Од месеца новембра 2008. године:
     Са задовољством вас обавештавамо да смо у Збирци модела образаца формирали нову, XXI групу — ''Порези'', у којој се налазе две подгрупе — ''Пореске пријаве'' и ''ПДВ обрасци''. Кликом на понуђене линкове добићете форме пријава и образаца у пдф формату које можете одштампати и попуњавати.

 Од месеца октобра 2008. године:
       Збирку модела уговора проширили смо за нову XXXVI групу - Уговори о пружању услуга из области енергетике.

Од месеца септембра 2008. године:
      имате могућност да прегледате прописе општина које су Законом о територијалној организацији РС (''Службени гласник 129/07) добиле статус градова. Кликом на линкове с називом града, на овој страни, отвориће вам се страна с прегледом гласила одређеног града по годинама .

Од јуна 2008. године:
       - у делу Збирка модела образаца додата је нова група - Породични односи
 

 Од априла 2008. године:
       софтвер смо обогатили новим садржајима и то:
              - у делу Прописи почели смо да пратимо ''Службени лист града Крагујевца''
              - у делу Збирка модела образаца додали смо две нове групе
: XVIII - Безбедност и здравље на раду и XIX - Радни односи.
 

 Од новембра 2007. године:
             Обавештавамо вас да смо софтвер Пакет прописа 5+ и у месецу новембру унапредили новим опцијама и то:
        1. направили смо обострану везу примера образаца и уговора с прописима на основу којих су донети,
       2.
у делу ''Збирка модела образаца'' формирали смо нову групу ''Европски суд за људска права у Стразбуру'' у којој се налазе обрасци за покретање поступка пред овим судом.
           

              Од октобра 2007. године:
       Са задовољством вас обавештавамо да смо софтвер Пакет прописа 5+, са октобарским допунама, значајно унапредили новим опцијама и то:
              1.
 омогућили смо претрагу примера уговора и образаца по њиховим називима, уз истовремени  приказ у оквиру група;
              2. Збирку модела образаца обогатили смо следећим групама: Школски обрасци, Привредни поступци и Јавне набавке;
              3. примере судске праксе и правних мишљења повезали смо са одговарајућим прописима с којима су у вези (селектујте мишем одговарајући пример судске праксе или правног мишљења, а потом притисните десни тастер миша);
              4. почели смо повезивање одговарајућих чланова прописа са примерима правних мишљења (кликом на одговарајући линк ''Правна мишљења'' у тексту прописа, повезујете се са конкретним примером);
              5.
 омогућили смо штампање листе претраге по кључним речима, затим садржаја по гласилима, као и селектованог дела у самом тексту (притиском на нови тастер са симболом штампача);
              6. омогућили смо да се претраживање може вршити и латиничним писмом (по уписивању речи на латиници у поље ''Пронаћи'' притисните десни тастер миша на опцију ''Преведи латинична слова у ћирилична'').

               Сигурни смо да ће вам све ове новине још више олакшати рад с постојећим документима у софтверу.
           За све детаљније информације можете контактирати Техничку подршку на телефон 011/2836-884, или преко централе 2836-820, 2836-821, 2836-822.

   Од априла 2007. године:
               З
а кориснике са бржим интернет протоком  – нова опција – аутоматско ажурирање.
               Све интернет допуне постављене на серверу у току текућег месеца преузимају се аутоматски.
 За аутоматско преузимање потребно је да у делу Интернет допуне притиснете тастер Преузми све и почеће преузимање допуна са информацијама о почетку и завршетку преузимања.
             Такође, напредни корисници у делу Windows-a под називом Scheduled Tasks, могу подесити овај програм који се налази у инсталационом фолдеру (C\Program files\Ing-Pro\IPPaket 5+\Data\) са називом iPP5PAutoUpdate.exe да се у одређено време сам активира и преузме допуне, наравно под условом да постоји стална интернет веза.
            Опција досадашњег појединачног ажурирања допуна остаје за кориснике са dial-up интернет конекцијом тако што у делу Интернет допуне притисну тастер Преглед допуна текућег месеца и појединачно одаберу жељену допуну.
             Све преузете прописе можете погледати у делу Прописи/Регистар прописа/Преглед и Преглед по гласилима, а примере судске праксе у делу Судска пракса/Преглед.
За детаљније информације можете контактирати Техничку подршку на тел. 011/2836-884.

          Од децембра 2006. године:
1. Можете пратити обавештења о ликвидацијама која се објављују у ''Службеном гласнику РС - Огласни део''. Обавештења се налазе у делу ''Преглед по гласилима''. За преглед свих обавештења или само одређених кликните на ''Територија/Република Србија/Гласило/ Огласни део''. За тражење назива појединих предузећа користите Регистар прописа, односно претрагу по текстовима.

2. Можете да прегледате листу преузетих прописа путем интернета. У делу ''Регистар прописа'' кликните на ''Преглед'' у десном углу добићете списак тих прописа.

               Од новембра 2006. године:
      
  Путем интернет допуне можете преузимати и примере Судске праксе којима свакодневно допуњујемо базу. За преглед преузетих примера потребно је да кликнете на ''Судска пракса'' а онда на, у десном углу - ''Преглед'' и добићете списак свих сентенци које су током месеца унете у базу.

                Од октобра 2006. године:
  
       У могућности сте да пратите и препоруке Савета Европе у вези с појединим питањима из области кривичног, грађанског и управног права. Кликните на ''Прописи/Регистар прописа/Територија-Европска унија'', а затим на ''Прикажи списак'' и добићете списак препорука.