Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.

Издвајамо за претплатнике у Црној Гори:

- "Сл. лист  ЦГ", бр. 39/2019


Издвајамо за претплатнике у Републици Србији:

Билтен службених мишљења Министарства финансија - мај 2019.

ИНГ-ПРО саветовања:
Радно-рекреативно дружење: “Више од права“, хотел “Језеро“, Борско језеро

 

 
Из јануарског броја
ЛЕГЕАРТИС - ПРОПИСИ У ПРАКСИ
  Из јануарског броја
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

Какве промене очекују запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у 2019. години

Право запосленог на признавање трошкова превоза на службеном путовању

Све накнаде за коришћење јавних добара прописане и обједињене у једном закону

Новине у Закону о инспекцијском надзору

Начело предвидивости у Закону о општем управном поступку

Одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему које се односе на јединице локалне самоуправе

Повреда части и угледа кроз праксу Европског суда за људска права

Положај директора у друштву са ограниченом одговорношћу

Шта доносе измене Закона о планирању и изградњи

Шта доноси нови Закон о заштити података о личности

Пословање и управљање јавним здравственим установама у циљу унапређења квалитета рада

Електронско пословање – регулатива и пракса

ИНФО-ПРАВНИК (ЈАНУАР 2019)

Портал читалаца

Преглед прописа донетих између два броја
 

  Актуелно: Усвојен сет пореских и других финансијских закона

Новине у Закону о порезу на добит правних лица

Новине у Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање

Новине у Закону о порезу на доходак грађана

Измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Новине у Закону о порезу на добит правних лица

Новине у одређивању основице плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Новине у Закону о буџетском систему

Нови царински закон и Закон о царинској служби

Прелазак са простог на двојно књиговодство од 1.1.2019. године

Кључне измене МСФИ за МСП

10 корака пре састављања завршног рачуна за 2018. годину

Рачуноводствено евидентирање резултата пописа

Обрачун рачуноводствене амортизације за 2018. годину

Састављање образаца Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину

Припремне радње за састављање финансијских извештаја за 2018. годину код корисника јавних средстава према прописима о буџетском рачуноводству

Неправилности уочене током буџетске инспекцијске контроле

Обавезе обвезника ПДВ-а на крају 2018. године

Обавезе по основу акциза и ПДВ-а на расход и мањак добара утврђен годишњим пописом

Измене Закона о ПДВ-у које се примењују од 1. јануара 2019. године

Уговори о избегавању двоструког опорезивања

Новости од 1.1.2019. године: Уговори о избегавању двоструког опорезивања

Нови елементи за обрачун зарада у 2019. години

Регулатива плата запослених у јавном сектору у 2019. години

Привредна кретања у Србији

Календар пореских обавеза за јануар 2019. године
ВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

 

Корисни линкови

 

Закони

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод