Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 14 и 15/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 14/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 14/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија

 

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2015
Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација

 

- "Сл. лист града Панчева", бр. 14/2015
Одлука о сахрањивању и гробљима
Одлука о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре
Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању становима Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама
Одлука о престанку важења Одлуке о трошковима техничког прегледа објекта
Одлука о утврђивању цена за отпадну воду
Статут Предшколске установе "Дечја радост" Панчево
Решење о образовању Савета за безбедност Града Панчева
Решење о образовању Комисије за избор уметничких дела за спомен собу Галерије Милорада Бате Михаиловића, која је предата на управљање Културном центру Панчева
Решење о образовању Комисије за одређивање аудио визуелне грађе Јавно радиодифузног предузећа "Радиотелевизија Панчево" Панчево која ће се предати на чување Историјском архиву у Панчеву
Решење о измени Решења о образовању Комисије за сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције РС
Решење о именовању Интерресорне комисије Града Панчева
Правилник о раду Интерресорне комисије Града Панчева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 74/2015
- "Сл. гласник
РС - Просветни гласник", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 74/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Португал

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа "Галовица" ДП Београд
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа ДП "Сибница" ПО, Београд
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа "Сава" ДП Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта водопривредног предузећа "ДТД - Криваја" друштвено предузеће, Бачка Топола
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа "Подунавље" друштвено предузеће Ковин
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Шајкашка" Нови Сад
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Западна Бачка" Сомбор
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Регулације" Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Јужни Банат", Вршац
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Горњи Банат" са ПО, Кикинда
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа "Средњи Банат" Зрењанин
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта ДТД Водопривредног друштвеног предузећа "Средња Бачка" Бечеј
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Дунав-Тиса-Дунав Водопривредног друштвеног предузећа "Северна Бачка" Суботица
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Тамиш-Дунав" Панчево
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Западна Морава" Краљево
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Хидросрем" Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа за регулацију река Дунав и Тиса, Сомбор
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Смедерево" са ПО, Смедерево
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Бачка" Врбас

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Шидина" Шид
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Ерозија", Књажевац
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног хидрограђевинског друштвеног предузећа "На акције Неготин" Неготин
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Србија гас", Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за привредне регистре за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичке агенције за становање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Консолидоване финансијске извештаје Јавног предузећа "Електропривреда Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Србија гас", Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Југо импорт - СДПР" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити "Београд на води" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса за стављање у промет фискалне касе
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње саобраћајнице унутар индустријске зоне на територији општине Дољевац
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње приступне саобраћајнице у Ражњу
Решење о утврђивању јавног интереса за привремену експропријацију непокретности, у циљу изградње депоније за одлагање материјала за потребе изградње дела аутопута Е-75
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње интермодалног терминала, приступне саобраћајнице, мерно-регулационе станице и мелиорационог канала на територији Града Београда
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње постројења за управљање отпадом, санације и проширења депоније "Винча" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње трансформаторске станице Рудник 5 и трасе далековода на територији Града Пожаревца
Правилник о Програму обуке и оспособљавања лица за вршење детективских послова, начину спровођења обуке и оспособљавања и полагања стручног испита за детектива
Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације
Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2015. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решења директора Агенције за борбу против корупције
Пречишћен текст Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима

 

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 13/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 4
6/2015
- "Сл. лист града
Новог Сада", бр. 36/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/2015
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

 

- "Сл. лист града Београда", бр. 46/2015
Одлука о оснивању Слободне зоне Београда
Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Београда
Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Одлука о додели награда и јавних признања градске општине Обреновац

 

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 36/2015
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о избору пољопривредних произвођача, организација и институција из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину - додела субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа и набавку органског семена и органског ђубрива
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Бановић Страхиње код к. бр. 20 у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању привременог паркиралишта на углу улица Гимназијске и Даничићеве у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине у Балзаковој улици у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада
Исправка Решења о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним површинама које су у зони заштите

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 44/2015


- "Сл. гласник
РС - Просветни гласник", бр. 11/2015
Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала


- "Сл. лист ЦГ", бр. 44/2015
Уредба о критеријумима за формирање максималних цијена љекова
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Савјета за чланство у НАТО
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тима за управљање у ванредним ситуацијама
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута Р-19, Биоче - Матешево и локалних путева за прилаз Тунелу "Вјетерник" на траси аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево
Одлука о додјели концесије за коришћење дијела вода са изворишта "Велики Маљен" Горња Буковица, Општина Шавник, за флаширање, односно паковање или допремање воде у комерцијалне сврхе
План управљања кризним ситуацијама у случају појаве класичне куге свиња
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра ауто школа, односно средњих стручних школа које врше оспособљавање кандидата за возача
Правилник о ближем садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција које је дужна да води ауто школа
Рјешење, УП I број 630-237/2015

Рјешење о признавању лиценце Јавној установи Дом ученика и студената "Браћа Вучинић", Никшић
Правилник о допуни Правилника о начину класификације, паковања и означавања хемикалије и одређеног производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обиљежавање УН
Правилник о допуни Правилника о методама испитивања опасних својстава хемикалије
Правилник о измјенама и допунама Правилника о ближим условима и начину прилагођавања објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације комуналног полицајца
Рјешење о стандарду занимања Помоћник/помоћница у процесу добијања метала
Рјешење о стандарду занимања Помоћник/помоћница при узорковању у области заштите животне средине
Рјешење о стандарду занимања Возовођа
Рјешење о стандарду занимања Саобраћајно - транспортни магационер
Рјешење о стандарду занимања Маневриста у жељезничком саобраћају
Рјешење о стандарду занимања Руковалац маневре у жељезничком саобраћају
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за стицање стручне квалификације Заштитар/ка техничар/ка
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за стицање стручне квалификације Чувар/ка
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за стицање стручне квалификације Пратилац/ља вриједности
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за стицање стручне квалификације Тјелохранитељ/ка
Правилник о условима за добијање, одржавање, суспензију и одузимање здравственог статуса оваца и коза на бруцелозу
Правилник о допунама Правилника о максималном нивоу резидуа средстава за заштиту биља на или у биљу, биљним производима, храни или храни за животиње
Рјешење, Број: УП/I-02-127/2015-2
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 56/12 којом се утврђује да Одлука о давању овлашћења предсједнику Општине ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи, бр. 30/12), није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 18/13 којом се утврђује да Правилник о начину евидентирања присуства на раду службеника и намјештеника у Општини Улцињ, бр. 07-8110/12., од 5. децембра 2012. године, коју је донио предсједник Општине Улцињ, није у сагласности са Уставом Црне Горе и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 2/12 којом се утврђује да Одлука о висини отпремнине државних службеника и намјештеника ("Службени лист Црне Горе", бр. 23/10), коју је донијела Влада Црне Горе, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 9/12, 27/12 и 64/13 којом се утврђује да одредба члана 2. тачка 2. под. тач. д.1 Одлуке о порезу на непокретности ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 35/11, 11/12 и 21/14), коју је донијела Скупштина Општине Будва, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ, У-I бр. 27/12 којом се утврђује да одредба члана 101. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 54/03, 39/04, 79/04 и 47/07 и "Службени лист Црне Горе", бр. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14 и 10/15), није у сагласности с Уставом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 58/13 којом се утврђује да одредба члана 15. став 2. Правилника о рјешавању стамбених питања, бр. 02-6170 и 02-4227, од 6. јуна 2003. године и 16. априла 2004. године, који је донио Одбор директора "Телекома Црне Горе" а.д. Подгорица, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење о давању сагласности на предлог услова за осигурање и система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Одлука о избору судије Основног суда у Подгорици
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору
Одлука о избору државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору
Исправка Закона о забрани дискриминације лица са инвалидитетом
 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 73/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 4
5/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 27/2015
- "Сл. лист града
Суботице", бр. 25/2015
 

- "Сл. гласник РС", бр. 73/2015
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
Одлука о измени Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о разрешењу члана Савета Високе инжењерске школе струковних студија "Техникум Таурунум" у Београду
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству привреде)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава граду Београду, на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване елементарном непогодом - поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2015
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

- "Сл. лист града Београда", бр. 45/2015
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2015. годину са Изменама и допунама Програма
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду "Лазаревац", Лазаревац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација", Лазаревац

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 27/2015
Решење о измени Решења о одређивању јавних паркиралишта у Граду Зајечару
Исправка Одлуке о распореду обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности

- "Сл. лист града Суботице", бр. 25/2015
Решење о допуни Решења о образовању Савета за безбедност

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.8.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 43 и 44/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 63/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 43 и 44/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других окретних привремених објеката на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изради плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, градска општина Раковица
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град Решење о образовању Комисије за праћење примене, спорна питања и давање мишљења о примени одредаба Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара
Обавештење поводом пресуде Управног суда број 26 Уж 46/15 од 8. јула 2015. године

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Црљени
Пословник Привременог органа Градске општине Младеновац
Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Сопот


- "Сл. лист града Ниша", бр. 63/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград

- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2015
Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације комплекса хип "Петрохемија", хип "Азотара" и Нис "Рафинерија нафте Панчево" у насељеном месту Панчево
Одлука о измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о. Војловица, у оквиру комплекса Нис "Рафинерија нафте Панчево" у Панчеву


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 7/2015
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стандард" о Ценовнику гробљанских услуга и радова у РЈ "Гробље" у Јагодини
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стандард" о одобравању набавке добара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стандард" о одобравању извођења радова-реконструкције водоводне мреже
Решење о образовању Комисије за попис и преузимање у државну својину непокретне и покретне имовине стечајних дужника
Решење о образовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката
Одлука о избору програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2015. годину
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 72/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 33/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 72/2015
Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Сува планина"
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Тесне Јаруге"
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Изнад Таталије"
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Зеленика"
Уредба о проглашењу Споменика природе "Долина потока Бигар"
Одлука о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за безбедност производа
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
Стратегија за решавање проблематичних кредита
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело EWG DOO Београд
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности, ради реконструкције – измештања далековода у Нишу
Решење о измени Решења Владе 05 број 465-2793/2015
Решење о измени Решења Владе 05 број 465-2795/2015
Закључак о допуни Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг)
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Правилник о измени и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Правилник о изменама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Исправка Индекса потрошачких цена за јул 2015. године
Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Davidoff Reshape" (Black))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Davidoff Reshape" (White))
Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела
Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-597/2015-1)
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3574/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3575/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3576/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3577/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3578/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3579/2015)


- "Сл. лист АПВ", бр. 33/2015
Одлука о образовању Покрајинског савета за миграције
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.8.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 38 и 40/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 61 и 62/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 9/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 26/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 38 и 40/2015
Одлука о допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд" са Одлуком о усвајању Допуне ценовника и Допуном ценовника
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Врачар
Одлука о додели искључивог права Агенцији ЈП "Пословни простор Земун" за одржавање пословног простора д.о.о. Земун
Решење о измени и допуни Решења о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту
Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о оснивању Месне заједнице "Др Иван Рибар" на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Установе културе "Новобеоградска културна мрежа"
Решење о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд
Одлука о промени статуса Установе културе "Палилула"
Одлука о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула у 2015. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга у делу који се односи на ценовник погребних услуга и ценовник накнада за извођење занатских радова у кругу гробља
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе културе "Вук Караџић" - у ликвидацији
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета Градске општине Савски венац
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Гроцка
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" за 2015. годину


- "Сл. лист града Ниша", бр. 61 и 62/2015
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПГР за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у ГО Црвени Крст на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Првих измена и допуна ПГР подручја ГО Црвени Крст у Нишу-прва фаза, на животну средину
Одлука о образовању Савета за безбедност општине Мерошина
Одлука о ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о управљању гробљима и погребним услугама
Одлука о одређивању субјеката чији је оснивач општина Житорађа који врше производњу, испоруку производа или пружају услуге од значаја за одбрану земље и снабдевање становништва у ратном и ванредном стању
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнадама чланова Надзорних одбора јавних предузећа општине Житорађа
Одлука о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Житорађа

Одлука о ребалансу буџета Општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о задужењу буџета Општине Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио Бела Паланка


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 9/2015
Закон о потврђивању Уговора о Енергетској повељи

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 26/2015
Одлука о о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Хареме"
Одлука о о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Школски центар Вукадин Вукадиновић"
Одлука о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Лијева обала Лима"
Одлука о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Парк"
Одлука о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стадион и школа Вук Караџић"
Одлука о приступању изради ЛСЛ за изградњу МХЕ "Калудра 2"
Одлука о давању на управљање и одржавање јавног водовода са изворишта "Јаблан језеро"
Одлука о давању на управљање и одржавање јавног водовода са изворишта "Сопот и Смрчево Брдо"
Одлука о измјенама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о измјени Одлуке о Награди "17. Септембар"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације "Љевак"
Одлука о давању сагласности на Уговор о репрограму пореског дуга Општине Плав1
Једногодишњи програм уређења простора Општине Плав за 2015. годину
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Извјештај о стању уређења простора за 2014.годину
Одлука о кредитном задужењу Општине Рожаје
Одлука о допуни Одлуке о кредитном задужењу Општине Рожаје
Одлука о братимљењу Општине Рожаје са Општином Ленарт
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о привременим објектима Општине Улцињ
Одлука о радном времену (Херцег Нови)
Одлука о измјени Одлуке о мјесним заједницама
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о допуни Одлуке о преносу права располагања Министарству финансија средствима Егализационог фонда
Одлука о потврђивању уговора о уступању потраживања уз цесију са Министарством финансија и Уговора о цесији

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2015
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14/2015
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Зрењанина
Одлука о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2014. годину - консолидовани завршни рачун
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радног комплекса "Agroglobe" у Меленцима
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Зрењанина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 71/2015
Уредба о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања
Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Крагујевац
Решење о именовању директора Студентског центра Крагујевац
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању чланова Управног одбора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа Новинска агенција Тањуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа Новинска агенција Тањуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина", Књажевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Државне лутрије Србије за пословну 2014. годину
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Гојку Пијетловићу, Душану Мандићу, Живку Гоцићу, Сави Ранђеловићу, Милошу Ћуку, Душку Пијетловићу, Слободану Никићу, Милану Алексићу, Николи Јакшићу, Филипу Филиповићу, Андрији Прлаиновићу, Стефану Митровићу, Браниславу Митровићу и њиховом тренеру Дејану Савићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - ватерполо, одржаном у Казању, у Русији, од 24. јула до 9. августа 2015. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Невени Јовановић, Кристини Топузовић, Даниелле Ницоле Паге, Јелени Миловановић, Сари Крњић, Милици Дабовић, Соњи Петровић, Саши Чађо, Дајани Бутулији, Тијани Ајдуковић, Тамари Радочај, Ани Дабовић и њиховом тренеру Марини Маљковић за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кошарка, одржаном у Будимпешти, у Мађарској, од 11. до 28. јуна 2015. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у дворани у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, скок у даљ, одржаном у Прагу, у Чешкој, од 6. до 8. марта 2015. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Асмиру Колашинцу и његовом тренеру Николи Томасовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у дворани у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање кугле, одржаном у Прагу, у Чешкој, од 6. до 8. марта 2015. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Милошу Васићу и Ненаду Беђику и њиховом тренеру Небојши Илићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - веслање, двојац без кормилара, одржаном у Познању, у Пољској, од 29. до 31. маја 2015. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у дворани у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, скок у даљ, одржаном у Сопоту, у Пољској, од 7. до 9. марта 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Тијани Богдановић и њеном тренеру Драгану Јовићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - теквондо, до 49 kg, одржаном у Чељабинску, у Русији, од 12. до 18. маја 2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату новчаних награда женској кошаркашкој репрезентацији Републике Србије за освојену златну медаљу на Европском првенству у Будимпешти (Мађарска) и ватерполо репрезентацији Републике Србије за освојену златну медаљу на Светском првенству у Казању (Руска Федерација)
Закључак о изменама и допуни Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
Индекси потрошачких цена за јул 2015. године
Одлука о плановима опоравка банке и банкарске групе
Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Исправка Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("QUINTERO NACIONALES", "PARTAGAS SELECCION PRIVADA", "MONTECRISTO EAGLE", "Montecristo No 2", "PARTAGAS SERIE D No.5-2008")
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 19 и 20/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2015
Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника


- "Сл. лист општина Срема", бр. 19 и 20/2015
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Ириг за период од 2014. године до 2020. године
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Ириг
Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине Пећинци за 2015. годину
Одлуку о измени Статута општине Пећинци
Одлуку о измени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за развој општине Пећинци" Пећинци
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о праву на регресирање трошкова превоза ученика и студената

Одлука о првом ребалансу буџета општине Ириг за 2015. годину
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ириг за 2015. годину са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ириг за 2015. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације на катастарској парцели број 583 у катастарској општини Ириг са Решењем о изради стратешке процене Плана детаљне регулације на катастарској парцели број 583 у катастарској општини Ириг на животну средину
Одлука о измени Одлуке о додели годишњих награда за најбоље студенте општине Ириг
Исправка Одлуке Скупштине општине Ириг о доношењу Плана детаљне регулације насеља Врдник ("Службени лист општина Срема", број 30/14)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 70/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 17 и 18/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 42/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 70/2015
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајне површине у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње градске депоније у Краљеву
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године
Закључак о усвајању Акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016. годину
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz
Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Спортско туристички ресурси Књажевац", Књажевац


- "Сл. лист општина Срема", бр. 17 и 18/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блокова 1, 2, 3, 4 и 5 у Новој Пазови
Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама  
Решење о одређивању модела и метода приватизације и предлагање мера за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање "Радио телевизија Стара Пазова"
Закључак о усвајању измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за 2015. годину
Закључак о доношењу Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Стара Пазова за 2015. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рума за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Источне радне зоне" у Руми
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 4-1-6 "Културни центар" у Руми
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Румска петља запад" у Руми
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Платичево
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми
Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја рома у општини Рума 2015-2020. године
Решење о привременом поверавању превоза путника у градском И приградском саобраћају на територији општине Рума
Решење о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Стара Пазова


- "Сл. лист ЦГ", бр. 42/2015
Закон о патентима
Закон о кинематографији
Закон о ликвидацији и стечају друштава за осигурање
Закон о измјенама Закона о Државном тужилаштву
Закон о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити
3акон о измирењу обавеза према радницима Комбината алуминијума који су, услед стечаја предузећа, остварили право на пензију
Закон о измјенама и допунама Закона о дувану
Закон о измјенама и допунама Закона о мирном рјешавању радних спорова
Закон о измјени Кривичног законика Црне Горе
Закон о измјени Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине
Закон о измјенама и допунама Закона о јахтама
Одлука о измјени Пословника Скупштине Црне Горе
Одлука о отварању парламентарне истраге и образовању Анкетног одбора за прикупљање информација и чињеница о поступању надлежних државних органа у заштити имовине и јавног интереса приликом продаје имовине Дуванског комбината АД у стечају
Закључци (број 00-63-10/14-28/10)
Закључак (број: 00-72/15-3/4)
Закључак (број: 00-72/14-21/3)
Закључак (број: 00-72/14-30/3)
Закључак (број: 00-72/15-16/3)
Закључак (број: 00-72/14-46/3)
Правилник о безбједносним условима које морају да испуњавају пиротехничка средства
Правилник о ближим условима и безбједносним мјерама за извођење јавног ватромета
Одлука о усклађивању висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Правилник о висини средстава за развој, односно финансирање услуга социјалне и дјечје заштите и критеријумима за њихову расподјелу
Правилник о ближим условима за извршење институционалне мјере упућивање у васпитну установу незаводског типа
Правилник о врстама извора електромагнетних поља за које се прибавља дозвола за коришћење извора електромагнетних поља
Правилник о врстама затечених значајних извора нејонизујућих зрачења за које се израђује студија
Одлука о избору предсједника Основног суда у Улцињу
Одлука о избору четворо судија Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору двоје судија Основног суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Котору
Одлука о избору главног специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе
Одлука о избору специјалног тужиоца у Специјалном државном тужилаштву Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.8.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 57, 59 и 60/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 322015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 9/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 13/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 16 и 17/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 21/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 8/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 57, 59 и 60/2015
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у Нишу - четврта фаза ЈУГ на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у Нишу - четврта фаза ЗАПАД на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу - четврта фаза СЕВЕРОЗАПАД на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу - четврта фаза СЕВЕР на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу - четврта фаза СЕВЕРОИСТОК на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу - четврта фаза ЈУГОЗАПАД на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу - четврта фаза ЈУГОИСТОК на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу - четврта фаза ЗАПАД на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мини хидроелектране "Црвени Брег"

Одлука о усвајању Акционог плана општине Бела Паланка 2015.-2020.

Одлука о водоводу и канализацији Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Бела Паланка

Одлука о формирању Зоохигијенске службе и Прихватилишта за напуштене животиње и поверавању послова
Одлука о комуналном уређењу
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Бела Паланка

Одлука о завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о покрићу дефицита по Завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о распоређивању нераспоређеног вишка средстава из ранијих година по Завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
длука о неусвајању Плана детаљне регулације граничног прелаза "Градина" код Димитровграда
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2015. годину

Решење о образовању Савета за безбедност Града Ниша
Стратегија управљања ризицима општине Дољевац
Пословник о раду Савета за безбедност општине Дољевац
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот за 2015. годину
Допуна Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Пирот за 2015. годину
Измене и допуне Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Пирот за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 32/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2015. години, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2015. години, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину, са Програмом


- "Сл. гласник града Врања", бр. 9/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Врања за 2014. годину
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације дела трасе колектора отпадних вода од Солунске улице до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте у поступку легализације и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе - Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Врање
Пословник о измени Пословника Градског већа Града Врања
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности Града Врања


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 13/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора за повећање цена услуга за вашарску продају
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора за измену цене превоза воде цистерном по тури за градско подручје
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица која бораве на територији Града Јагодине, кроз доходовне активности


- "Сл. лист града Ужица", бр. 16 и 17/2015
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ БР. 116/1 ТЦ "Косјерић" - ТЦ "Севојно" (на територији Града Ужица)

План генералне регулације "Аеродром Поникве" (текстуални део)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 21/2015
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пећинци за 2015. годину са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пећинци за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 8/2015
Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о узајамној помоћи у царинским питањима
Закон о потврђивању Атинске конвенције о превозу путника и њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године и Протокола из 2002. године уз Атинску конвенцију о превозу путника и њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године
Закон о потврђивању Меморандума о разумијевању о институционалном оквиру Иницијативе за припремљеност и превенцију катастрофа у Југоисточној Европи
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о безбједности и здрављу у грађевинарству број 167
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о промотивном оквиру за безбједност и здравље на раду број 187
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о полицијској сарадњи
Објава о ступању на снагу Додатног билатералног уговора уз Европску конвенцију о екстрадицији од 13. децембра 1957. године који има за циљ олакшање њене примјене, који је потписан у Подгорици 25. јула 2013. године


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.8.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 30/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 43/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 30/2015
Одлука о изменама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
Одлука о изменама и допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о обезбеђивању средстава за побољшање услова рада организационих јединица Министарства унутрашњих послова на територији Града Новог Сада у 2015. години


- "Сл. гласник града Врања", бр. 11/2015
Одука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о општинском правобранилаштву општине Сурдулица
Одлука о продаји пољопривредних производа на јавним површинама за 2015. годину
Правилник о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње
Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за другу половину 2015. године
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи Града Врања
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Доњи Асамбаир 1 у Врању на животну средину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 43/2015
Закон о кооперативама
Закон о заштити потрошача - корисника финансијских услуга
Закон о измјенама и допунама Закона о државном премјеру и катастру непокретности
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача
Закон о измјенама и допунама Закона о акредитацији
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха
Уредба о пружању поштанских услуга и коришћењу поштанске мреже универзалног поштанског оператора у случају ванредних околности
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају (2010-2019)
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења Anoplophora chinensis (Forster)
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних примања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о условима које мора да испуњава цивилно стрелиште
Правилник о условима за производњу, продају, поправљање и преправљање оружја и муниције
Одлука Уставног суда ЦГ У-II бр. 43/12 којом се утврђује да одредбе члана 9., члана 13. став 3. и члана 14. став 3. у дијелу који гласи: "да нијесу запослена и" Правилника о додјељивању станова на коришћење пензионерима Општине Никшић, бр. 43, који је донио Управни одбор Удружења пензионера Никшић, на сједницама од 26. јуна 2010. године и 26. јуна 2011. године, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ У-II бр. 22/13 којом се утврђује да одредбе члана 4. Правилника о додјељивању станова на коришћење пензионерима Општине Никшић, бр. 43, који је донио Управни одбор Удружења пензионера Никшић, на сједницама од 26. јуна 2010. године и 26. јуна 2011. године, нијесу у сагласности са Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ У-II бр. 21/12 којом се утврђује да Принципи и правила реализације пројеката бр. 9., од 10. јануара 2012. године, које је донио декан Природно-математичког факултета, нијесу у сагласности с Уставом Црне Горе и потврђеним и објављеним међународним уговорима и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ У-II бр. 41/14 којом се утврђује да одредба члана 3. став 4. Одлуке о измјени Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Општине Будва ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/14.), коју је донијела Скупштина општине Будва, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Правилник о начину вршења контроле примјене одредаба члана 24 до 34 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања и контроле и надзора у току изборне кампање
Упутство о обрасцу извјештаја о поријеклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора за изборну кампању за избор одборника и посланика
Упутство о обрасцу извјештаја о поријеклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора за изборну кампању за избор предсједника Црне Горе
Упутство о начину и поступку пријављивања и рјешавања приговора поднијетих у току изборне кампање

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 69/2015
Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
Одлука о образовању Националног комитета за безбедност у ваздухопловству
Одлука о допуни Одлуке о образовању Комисије за спровођење поступка продаје јавног капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
Решење о утврђивању листе означених лица
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Консолидоване финансијске извештаје Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о братимљењу града Новог Сада, Република Србија и града Толуке, Сједињене Мексичке Државе
Решење o давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Naissus, Ниш
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве, и распоређују се Министарству културе и информисања, за суфинансирање пројеката у области библиотечко- информационе делатности)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају се Републичком хидрометеоролошком заводу ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање стрелаца у противградној заштити)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Републичком хидрометеоролошком заводу за вршење надлежности у области противградне заштите, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 54/15)
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Зајечар)
Исправка Решења о разрешењу и именовању члана Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Исправка Решења о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Исправка Решења о разрешењу и именовању председника Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Синдикат запослених у комунално- стамбеној делатности града Суботица)
Правилник о измени и допуни Правилника о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника
Правилник о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Листе о допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу
Исправка Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
Одлука Уставног суда РС број Уж-5230/2012 којом се: 1. Усваја уставна жалба К. К. и утврђује да је пресудом Првог општинског суда у Београду П. 5276/07 од 29. септембра 2009. године и пресудом Вишег суда у Београду Гж. 11870/10 од 28. марта 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. Поништава се пресуда Вишег суда у Београду Гж. 11870/10 од 28. марта 2012. године и одређује да тај суд донесе нову одлуку о жалби подносиоца уставне жалбе изјављеној против пресуде Првог општинског суда у Београду П. 5276/07 од 29. септембра 2009. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-201/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-218/2015-01)
Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности
Правилник о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-539/2015-1)
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-540/2015-1)
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Тител

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.8.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 41/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 40 и 41/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 18/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2015
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство


- "Сл. лист града Београда", бр. 41/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана до Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град
Решење о одређивању категорија јавних зелених површина


- "Сл. лист ЦГ", бр. 40 и 41/2015
Уредба о условима за уступање и обављање послова утврђених Националним програмом заштите потрошача и ближим критеријумима, начину и поступку финансирања организација потрошача
Уредба о критеријумима и поступку за утврђивање годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца
Уредба о условима за спољнотрговински промет необрађених дијаманата
Правилник о начину обављања ветеринарских прегледа пошиљки производа животињског поријекла које се уносе у Црну Гору
Правилник о ближим условима за издавање визе за дужи боравак (Виза Д)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о ближем садржају и начину вођења евиденција за потребе вршења граничне контроле
Правилник о начину израчунавања минималних сума осигурања за случај штете причињене трећим лицима или њиховим стварима
Правилник о ближим условима за оснивање и лиценцирање научноистраживачке установе
Правилник о условима и ближим критеријумима за додјелу награда за научна достигнућа, као и износима награда
Правилник о мјерама заштите на радном мјесту
Правилник о употреби средстава и опреме личне заштите на раду
Правилник о обрасцу и садржају записника о полагању возачког испита
Методологија за утврђивање цијена и услова за пружање помоћних и системских услуга и услуга балансирања преносног система електричне енергије
Рјешења о донесеним и повученим црногорским стандардима и сродним документима

Уредба о садржају и начину вођења података у Јединственом информационом систему за електронску размјену података
Одлука о образовању Савјета за научноистраживачку дјелатност
Правилник о ближем начину подношења пријаве и одјаве боравка странца преко туристичке организације
Правилник о обрасцу и начину подношења пријаве и одјаве боравка странца и садржају и начину вођења евиденције
Правилник о захтјевима за степене корисности нових топловодних котлова на течно и гасовито гориво
Правилник о техничким и другим условима за пројектовање, изградњу и коришћење електронске комуникационе мреже, електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме у објектима
Правилник о начину и роковима за спровођење мјера заштите сигурности и интегритета електронских комуникационих мрежа и услуга
Рјешење (број: 04/3-1580/9-14)
Рјешење (број: 02-УП1-20/39-15)
Рјешење о разрјешењу државног секретара за политичка питања у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. државног секретара за политичка питања у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ "Ловћен - Бечићи"
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ "Ловћен - Бечићи"
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању шест чланова Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Завод "Комански мост"
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Завод "Комански мост"
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Завод "Комански мост"
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Завод "Комански мост"
Рјешење о одређивању два замјеника представника Владе Црне Горе у Сенату Пријестонице
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Центра за посредовање
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Центра за посредовање
Рјешење о постављењу секретарке Министарства правде
Рјешење о именовању члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 18/2015
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 1047 КО Будимља
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 1779/5 КО Буче
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 241 КО Долац
Одлука о измјени и допуни Одлуке о радном времену
Одлука о допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама (кућним љубимцима) и начину збрињавања и контроле њиховог размножавања
Одлука о допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева
Одлука о допунама Плана о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о материјалним давањима у области социјалне и дјечије заштите Градске општине Голубовци
Одлука о организацији и начину рада локалне управе општине Плужине
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и начину извођења музике у угоститељским објектима
Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од поплава за територију општине Пљевља
Одлука о давању сагласности на репрограм пореског дуга
Одлука о радном времену
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на територији општине Рожаје
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Горњи Калимањ"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о привременим објектима на територији Општине Тиват
Одлука о доношењу Плана привремених објеката
Одлука о допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Тиват
Одлука о доношењу Локалног програма социјалног становања
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о рјешавању стамбених питања лица у стању социјалне потребе
Одлука о измјени и допуни Одлуке о уступању права градње
Одлука о измјени Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака
Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Шавник
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Шавник за 2014. годину
Одлука о одређивању управљача споменика природе "Кањона Невидио"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне дјелатности" Шавник
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Шавник
Пословник Скупштине Општине Шавник
Исправка Одлуке о накнади за економско искоришћавање културних добара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.8.2015. године

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 58/2015

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2015
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације коју је Скупштина Града Јагодине донела на седници 31.03.2015. године, број 011-22/15-01
Правилник о условима и начину летовања ученика основних и средњих школа у одмаралишту "Буљарица" у Црној Гори и хотелу "Соња" у Паралији - Грчка


- "Сл. лист града Ниша", бр. 58/2015
Одлука о техничком секретару одборничке групе- пречишћен текст

Одлука о завршном рачуну буџета општине Пирот за 2014. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2015. годину

Допуна Статута општине Пирот

Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији

Одлука о измени Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације ЈП "Радио Пирот"

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације "Логистички центар Пирот"

Одлука о допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за услуге које пружа Општинска управа општине Пирот


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.8.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 68/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр.
9 и 14/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 68/2015
Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност
Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу
Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
Закон о превозу терета у друмском саобраћају
Закон о превозу путника у друмском саобраћају
Закон о уџбеницима
Закон о изменама Закона о високом образовању
Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бошњачке националне мањине
Уредба о изменама Уредбе о проглашењу Споменика природе "Парк Буковичке Бање"
Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога националне стратегије за борбу против тероризма и Акционог плана за њено спровођење
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о разрешењу директора Клиничког центра Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Решење о давању сагласности на повећање капитала "Београд на води" д.о.о. Београд
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Марку Драгосављевићу и његовом тренеру Мирославу Родићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-1200 m, одржаном у Рачицама, у Чешкој)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Небојши Грујићу, Марку Новаковићу и њиховом тренеру Урошу Павловићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 200 m, одржаном у Рачицама, у Чешкој)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисткињи Тијани Богдановић и њеном тренеру Драгану Јовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијским категоријама у олимпијској спортској дисциплини - теквондо, до 49 kg, одржаном у Налчику, у Русији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Дамиру Микецу и његовом тренеру Срећку Пејовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, 10 m ваздушни пиштољ, одржаном у Арнхему, у Холандији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисткињама Милици Старовић и Далми Ружичић Бенедек и њиховом тренеру Душану Ружичићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2500 m, одржаном у Рачицама, у Чешкој)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисткињи Николини Молдован и њеном тренеру Драгану Плавшићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-1 200 m, одржаном у Рачицама, у Чешкој)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Марку Ђуричићу и његовом тренеру Марину Дујићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијским категоријама у олимпијској спортској дисциплини - теквондо, преко 80 kg, одржаном у Налчику, у Русији)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају се Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања, за отварање апропријације економске класификације 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру Програма 0103 - Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју, Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве, и распоређују се Министарству културе и информисања, за суфинансирање пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком секретаријату за Законодавство, за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 1605 - Изградња, праћење и унапређење правног система, Програмска активност 0001 - Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном систему)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају се Јавним тужилаштвима - Вишим јавним тужилаштвима, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду трошкова вештачења Института за форензику Краљевине Холандије у Амстердаму)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради проширења улице у Обреновцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице на територији града Београда
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње пешачке комуникације (пасажа) у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне површине (паркинг простора) у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње дечијег вртића у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности, у циљу реконструкције и санације далековода на територији општине Гроцка и града Смедерева
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре за проширење гробља у Убу
Решење о упису у Регистар правних лица за обавављање послова вештачења ("SOLIDITY REAL ESTATE DOO", Београд)
Решење о разрешењу судског вештака (број 740-05-01269/2010-03)
Правилник о методама испитивања сорти крмних репица (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam) Briggs), сточног кеља (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)) и осталих крсташица ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорти сточне репе (Beta vulgaris var. crassa Slef.) и пострне репе - угарњаче (Brassica rapa rapifera Metz) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорте лупине (Lupinus albus L.) ради признавања сорте
Правилник о измени Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO MASTER")


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2015
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/А
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б
Меморандум о разумевању између Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Царинског директората Савезног министарства финансија Републике Аустрије о сарадњи царинских служби на аеродромима "Никола Тесла", Београд и "Бечки међународни аеродром", Беч у области борбе против превара
Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Савезног министарства за пољопривреду и шумарство, животну средину и водопривреду Републике Аустрије о сарадњи у области сточарства
Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на припреми Пројекта управљања водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан
Протокол између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на замрзнуто јагњеће месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније "Фискалис 2020"
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара


- "Сл. лист града Шапца", бр.
9 и 14/2015
Одлука о Априлској награди Града Шапца
Одлука о подстицајним мерама на улагање у пољопривредно прехрамбену индустрију на територији Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Савету за безбедност Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права породици са децом
Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о накнади трошкова ангажовања субјеката у одбрани од поплава на територији Града Шанца у периоду мај-јун 2014. године
Одлука о утврђивању тржишне вредности пољопривредног земљишта као основице за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско на територији Града Шапца
Одлука о моделу и методу приватизације ЈП "РТВ Шабац" Шабац
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Мишарска ада" на Сави код Шапца
Одлука да се израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације "Мишарска ада" на Сави код Шапца на животну средину
Закључак о накнадама и другим примањима одборника

Одлука о већем обиму права породици са децом
Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину на основу споразума са власником земљишта
Одлука о изради Плана детаљне регулације  "Центар 1 - Центар 2" у Шапцу
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације  "Центар 1 - Центар 2" у Шапцу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.8.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Београда", б.р 33, 37  и 39/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 53 и 56/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 32/2015
Одлука о издавању III (треће) емисије обвезница без обавезе објављивања проспекта

- "Сл. лист града Београда", бр. 33, 37  и 39/2015
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Вождовац
Одлука о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о држању домаћих животиња на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о начину финансирања програма удружења на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Пословни простор - Вождовац"
Решење о измени Решења о избору Савета за пољопривреду
Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину
Одлука о оснивању Савета за безбедност Градске општине Раковица

Одлука о оснивању "Фондације за младе таленте Града Београда"
Одлука о подизању скулптуре "Београдски читач"
Одлука о подизању скулптуре "Богојављенски пливач"
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације Белеф центра - установа културе у ликвидацији
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације "Југоконцерт" - установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Октобарског салона
Правила Међународног такмичења музичке омладине
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о проглашењу споменика природе "Топчидерски парк"
Решење о измени Решења о образовању Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Одлука о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа "Београдски водовод и канализација"
Одлука о измени и допуни Ценовника услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја
Одлука о висини накнаде за одржавање хигијене (за пакет чишћења "Напредни" и "Сјајно") Јавном предузећу "Градско стамбено"
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ "Велико село" - I фаза, Градска општина Палилула
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица
Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
Одлука ЈП "Сурчин" о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у Радничком насељу у Бечмену


- "Сл. лист града Ниша", бр. 53 и 56/2015
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" Ниш
Одлука о усвајању Акционог плана за имплементацију Пакта "Једно од петоро" са Акционим планом
Одлука о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - прва фаза
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - четврта фаза запад
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - четврта фаза југ
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - четврта фаза запад
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - четврта фаза југозапад
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - четврта фаза југоисток
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - четврта фаза северозапад
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - четврта фаза север
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - четврта фаза североисток
Одлука о изради Плана генералне регулације за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у ГО Црвени Крст
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје Каменичког Виса и викенд насеља на потезу Каменица - Церје
Одлука о изради Плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део спољашњег градског примарног прстена, од државног пута II-А реда број 158 до државног пута II-Б реда број 427, деонице на територији Града Ниша
Правила о организацији и раду сталне манифестације Интернационални Nišville џез фестивал
Правила о организацији и раду сталне манифестације Међународни фестивал хорске духовне музике "Музички едикт"
Решење о образовању Савета сталне манифестације Међународни фестивал хорске духовне музике "Музички едикт"
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа "Радио телевизија Цариброд" Димитровград

Програм чишћења дивљих депонија на територији Града Ниша
Одлука о ценама воде и канализације
Одлука о утврђивању цена уклањања ствари и других предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених возила, покретних ствари и других предмета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша бр. 3586-3/2014 од 24.09.2014. године
Одлука о задуживању општине Мерошина
Одлука о промени Статута општине Мерошина
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2015
Уредба о престанку примјене појединих подзаконских аката
Уредба о условима за одобравање статуса овлашћеног привредног субјекта на царинском подручју Црне Горе
Одлука о измјени Одлуке о Контролној листи за извоз и увоз робе
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање болести слинавка и шап
Правилник о производњи и стављању у промет вегетативних дјелова за умножавање поврћа и расада поврћа
Правилник о допунама Правилника о Листи правила државне помоћи
Наредба о измјенама и допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Одлука о допуни Одлуке о накнадама Агенције за надзор осигурања


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.8.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 44 и 52/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 36/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ "Велико село" - I фаза, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за интермодални терминал и логистички центар "Батајница", Градска општина Земун
План детаљне регулације дела Вишњице између улица: Деспотовачке, Деспотовачке 1. део, Деспотовачке 2. део и комплекса планиране трафостанице, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, Градска општина Вождовац (I и II фаза Плана)
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Јужни булевар, Градска општина Врачар
Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2015
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години, са Програмом
Одлука о мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада
Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о уређењу Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Аутентично тумачење члана 11. став 3. Одлуке о држању домаћих животиња ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 12/11, 17/11 - испр., 1/12, 65/13 - др. одлука, 13/14 и 11/15)


- "Сл. лист града Ниша", бр. 44 и 52/2015
План Генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - друга фаза
План Генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - трећа фаза - Исток
План Генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања - друга фаза
План Детаљне регулације дела државног пута Р-214 (државни пут 2.А. реда број 158) од стационаже 173+255 до стационаже 175+212 у Нишу
Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допуни Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
План локације за киоске на јавним површинама Града Ниша
Решење о образовању Савета манифестације Књижевна колонија "Сићево"
Решење о образовању Савета манифестације Нишке интернационалне музичке свечаности - "НИМУС"
Решење о образовању Савета манифестације Фестивал глумачких остварења играног филма "Филмски сусрети Ниш"
Решење о образовању Савета манифестације Ликовна колонија "Сићево"
Решење о образовању Савета манифестације "Нисомниа" - музички фестивал
Решење о образовању Савета манифестације Интернационални Nišville џез фестивал
Решење о образовању Савета манифестације Интернационалне хорске свечаности
Решење о образовању Савета манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера
Решење о образовању Савета манифестације "Мајска песма" - фестивал дечије музике
Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-000892/214-11 од 15.10.2014. године у којем се утврђује да је Милорад Јеркан поступио супротно одредби члана 27. и 32. става 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције
Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-00363/2013-11 од 28.10.2014. године у којем се утврђује да је Срђан Алексић поступио супротно одредби члана 31. става 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције

План рејонизације пољопривредне производње на територији Града Ниша
Програм развоја воћарства Града Ниша за период 2015-2020. године
Одлука о изменама Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша
Етички кодекс понашања запослених у градским управама и службама Града Ниша
Решење о образовању Комисије за праћење примене Етичког кодекса понашања запослених у градским управама и службама Града Ниша


- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2015
Закон о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности
Уредба о начину остваривања права расељених лица из бивших југословенских република и интерно расељених лица са Косова која бораве у Црној Гори
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 9 - финансијске услуге
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 28 - заштита потрошача и здравља
Правилник о визама и визним обрасцима
Упутство о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контрола
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења бактерије Xylella Fastidiosa (Wells et al.)
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање заразне болести атипична куга живине (Newcastle Disease)
Правилник о начину и мјерама контроле салмонеле код живине и других специфичних узрочника зооноза који се преносе храном
Правилник о начину вођења Регистра спортских организација, поступку регистрације и брисању из Регистра
Правилник о ближем начину располагања одузетим и предатим оружјем и муницијом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.7.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 8/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 24 и 25/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Сомбора за 2014. годину
Друге измене и допуне Статута Града Сомбора
Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор - Кљајићево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора
Одлука о пијацама на територији Града Сомбора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама
Решење о образовању Комисије за планове Града Сомбора
Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа у јавној својини Града Сомбора за производну 2014/2015. годину
Правилник о нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор


- "Сл. гласник града Врања", бр. 8/2015
Одлука о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Босилеград
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборницима, члановима општинског већа, радних тела, функционерима СО, радницима локалне самоуправе и лицима ангажованим на скупштинским пословима
Одлука о проглашењу споменика природе "Црни бор у Петковској махали"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Босилеград
Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Босилеград
Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката на територији општине Босилеград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу на подручју општине Босилеград
Измена и допуна Одлуке о уступању права коришћења на погону "Чарапара" Босилеград
Измена и допуна Одлуке о уступању права коришћења на погону "Кобос" Босилеград
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода
Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Социјални програм за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на подручју Власине"
Одлука о изради Плана детаљне регулације канализационог система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода на подручју Власине
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Стари Рид"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Стари Рид"
Одлука о додели новчане помоћи ученицима осмог разреда основне школе и четвртог разреда средње школе (социјално угрожених) на име трошкова прославе матурске вечери
Одлука о додели једнократне новчане помоћи за рад волонтера у Здравственом центру у Сурдулици
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2015. годину
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу путника на територији Града Врања


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 6/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације Костолца
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Костолца
Одлука о доношењу План детаљне регулације "Блок Поречка" у Пожаревцу
Одлука о изменама и допунама Одлуке одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП "Радио Пожаревац" из Пожаревца
Статут Јавне установе културно - спортски центар "Пожаревац" у Пожаревцу
Правилник о изменама правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац
Правилник о измени Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући
План локација хало говорница на јавним површинама
Решење о утврђивању општих и посебних паркиралишта


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2015
Одлука о другој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који се простире долином реке Рашке и Људске, део насеља Рајчиновиће са бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и Горњи Селаковац
Одлука о рационализацији рада Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање Нови Пазар "ЈП Нови Пазар"
Одлука о поверавању послова премештања (уклањања) непрописно паркираних и напуштених возила специјалним возилом "паук"
Одлука о изменама оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Новог Пазара"

План Генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара - делови насеља која се простиру долином реке Рашке и Људске, део насеља Рајчиновиће са бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и горњи Селаковац
Одлука о осуди геноцида у Сребреници и проглашавању 11. јула даном сјећања на жртве геноцида над Бошњацима у Сребреници


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 24 и 25/2015
Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење градске канализације
Одлука о Завршном рачуну Буџета општине Никшић за 2014. годину
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о допунама програма уређења простора Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о регулацији саобраћаја на територији Општине Никшић
Одлука о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању комуналних дјелатности на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналном уређењу територије Општине Никшић
Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Никшић у 2015. години
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Блаца - Јошица" за локалитет Хотела Парк у Бијелој
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе "ХЕРЦЕГ ФЕСТ" Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 36/13)
Одлука о остваривању посебног интереса заштите и унапријеђења зелених површина на територији Општине Херцег Нови
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја
Програм рада Скупштине Општине Херцег Нови за 2015. годину
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног природног добра - споменика природе "Кањон Невидио"

Одлука о одређивању назива улица и насеља у Општини Андријевици
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Андријевица за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно, шумско и остало неграђевинско земљиште за физичка лица за 2015. годину
Одлука о приступању Општине Андријевица оснивању ДОО Hydroslovan
Одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима и начину збрињавања и контроле њиховог размножавања
Одлука о усвајању Завршног рачуна Буџета Општине Мојковац за 2014. годину
Правилник о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Подбишће 1"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Бабића Поље 1"
Одлука о измјени Одлуке о комуналном уређењу Града
Одлука о измјени Одлуке о радном времену
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Једногодишњи програм уређења простора за 2015. годину
Статут Туристичке организације Петњица
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Тиват за 2014. годину
Одлука о рјешавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе Општине Тиват
Одлука о измјени Одлуке о радном времену
Одлука о изградњи помоћних објеката на територији Општине Тиват
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о ослобађању плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат за катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Церовац-Забрђе" на Луштици
Измјене и допуне Програмског задатка за израду Просторно-урбанистичког плана Општине Херцег Нови


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 67/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10, 10-1/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 67/2015
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
Одлука о проглашењу Дана жалости
Одлука о правним последицама престанка Савезне јавне установе Радио-Југославија
Одлука о утврђивању Војничког гробља у Ковину за знаменито место
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу члана Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло" - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло" - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању члана Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу и именовању председника Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору директора "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о престанку рада на положају директора Канцеларије за сарадњу с медијима
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2014. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком хидрометеоролошком заводу ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање стрелаца у противградној заштити)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Државном правобранилаштву, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за измирење обавезе Републике Србијe по коначној одлуци Арбитражног суда - ICSID донетој у спору тужилаца UAB "ARVI" ir ko и UAB "SANITEX" Литванија против Републике Србије)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Служби Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за финансирање изградње зграде Економског факултета у Суботици - Одељење у Бујановцу, Универзитет у Новом Саду)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Служби Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за реализацију пројекта "Извођење радова на ванболничком породилишту у Прешеву друга фаза радова - изградња техно блока, котларнице и партерног уређења")
Закључак Владе (05 број 116-8060/2015)
Правилник о изменама Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе
Правилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи
Одлука о измени Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј

- "Сл. лист града Чачка", бр. 9/2015
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Града Чачка
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о доношењу плана детаљне регулације кружне 61 раскрснице "Радиначка петља" и пословно услужног комплекса јужно од наплатне рампе "Сремска Митровица" Град Сремска Митровица
Одлука о изради плана детаљне регулације проширења 111 гробља у Јарку, Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу плана детаљне регулације 114 просторног блока између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина и Светог Димитрија, Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу плана детаљне регулације 217 комплекса за изградњу когенеративног постројења "Сменергy" и фарме крава музара у Сремској Митровици
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи-субвенције деци, ученицима и студентима са територије Града Сремска Митровица
Одлука о пословању за 2014. годину предузећа за одржавање улица и путева Сирмиумпут


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10, 10-1/2015
Одлука о ангажовању ревизорске институције
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Измена Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине блок 12 у зони 4
План детаљне регулације дела блока 1 и 2 у зони 9
Измена Плана детаљне регулације блока 5 реона 1 у зони 47 - индустријског комплекса "Јагодина"
Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини
Одлука о изради Плана генералне регулације централне зоне Јагодине зоне 1, 3, 4, 30 и 31

Генерални урбанистички план Града Јагодине
Исправка Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2015
Уредба о допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе
Уредба о начину рада, садржају и управљању порталом електронске управе
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2011/72/ЗВБП од 31. јануара 2011. године, 201 1/72/ЗВБП од 4. фебруара 2011. године, 2012/50/ЗВБП од 27. јануара 2012. године, 2012/724/ЗВБП од 26. новембра 2012. године, 2014/49/ЗВБП од 31. јануара 2013. године, 2014/49/ЗВБП од 30. јануара 2014. године и 2015/157/ЗВБП од 30. јануара 2015. године поводом ситуације у Тунису
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању Националног савјета за одрживи развој и климатске промјене
Одлука о измјени и допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" - Подгорица
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности у захвату ДУП-а "Сервисно - складишна зона"
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Правилник о измјенама Правилника о ближим критеријумима и условима за додјелу стипендија талентованим ученицима основних и средњих школа
Правилник о измјенама и допуни Правилника о критеријумима и начину пријема ученика у домове ученика и остваривању права на партиципацију превоза
Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 19. Закона о Фонду рада ("Службени лист Црне Горе", бр. 88/09), није у сагласности с Уставом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У-I бр. 21/11
Списак одликованих од стране Предсједника Црне Горе


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.7.2015. године

- "Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 31 и 35/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 50/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 23/2015

- "Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 15/2015
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима
Меморандум о разумевању о унапређеној сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и трговине Мађарске
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума Владе Републике Србије и Кабинета министра Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 31 и 35/2015
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2015. години
Програм за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за избор пољопривредних произвођача, организација и институција из области пољопривреде - корисника субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа и набавку органског семена и органског ђубрива на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за избор овлашћених корисника ознаке географског порекла - корисника субвенције на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту младих, Нови Сад
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драгише Брашована код к. бр. 6 у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у околини Петроварадинске тврђаве, за време одржавања музичког фестивала "EXIT"
Решење о измени режима саобраћаја на делу Улице Веселина Маслеше у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине у Качићевој улици у Петроварадину
Исправка Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2015. годину

Програм инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са Домом ученика Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
Решење одобрењу посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години
Одлука о избору овлашћених корисника ознаке географског порекла-корисника субвенције на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за избор пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и за трошкове набавке репроматеријала
Решење о изменама и допуни Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину
Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о измени и допуни Решења о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика код к. бр. 29 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у блоку "Сунчана страна" на режијској саобраћајници између Улице Ленке Дунђерски и Булевара војводе Степе у Новом Саду


- "Сл. лист града Ниша", бр. 50/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације двоструког далековода 35 KV за увођење у ТС Ниш 15 од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу
Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Дољевац
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Дољевац
Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о измени и допуни Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о накнадама одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника Савета месних заједница
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
Измена и допуна Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреди у општини Дољевац за 2015. годину
План детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане
Измена Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац, у 2015. години
Измена Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за планове
Измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 23/2015
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис" - Беране
Завршни рачун Буџета општине Берана за 2014. годину
Одлука о проглашењу предсједника Републике Србије за почасног грађанина Општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима
Одлука о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова
Једногодишњи програм уређења простора за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи
Одлука о измјенама Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике
Одлука о потврђивању Уговора о репрограму пореског дуга Општине Беране
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Беране" Беране
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Бенерго" Беране
Програм подизања спомен обиљежја у Општини Беране за 2014. годину
Завршни рачун Буџета Општине Петњица за 2014. годину
Одлука о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука примјени Просторног плана Општине Беране који се односи на територију Општине Петњица
План привремених објеката за 2015-2018 годину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Боан"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Шавник-југ"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Шавник-сјевер"
Одлука о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Шавник
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Шавник

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 66/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 12/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 66/2015
Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
Закон о изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
Одлука о образовању Координационе комисије
Одлука о брисању просторно културно-историјске целине кућа тршчара у улици Краљевића Марка у Новом Саду из Регистра непокретних културних добара
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Републичке агенције за становање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Републичке агенције за становање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице - улица Нова 5 у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње инфраструктуре у Улици браће Тасковић у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, у циљу изградње улице у зони И - уже градско језгро у Ражњу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње Мерно-регулационе станице Адрани 1 у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње мерно-регулационих станица "Брежане", "Петка", "Индустријска зона", "Ћириковац", "Тулба", "Братинац", "Маљуревац", "Кличевац" и "Лучица" на територији града Пожаревца
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње мерно-регулационих станица "Љубичево" и "Бусија" на територији града Пожаревца
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза цеви, у циљу изградње главног колектора у КО Беоци, КО Драганићи, КО Супње, КО Рвати и КО Варево на територији општине Рашка
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза цеви, у циљу изградње потисног цевовода сирове воде од пумпне станице у селу Брвеница до постројења за прераду воде у селу Беоци, у општини Рашка
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења Дома културе у Горњем Милановцу
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза фекалног колектора од Маричке улице до постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Врања
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза водоводне мреже на територији града Шапца
Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица
Правилник о млекомерима и лактофризима
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса Јавног комуналног предузећа "Топлана-Шабац", Шабац
Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мреже
Решење о разрешењу дужности директора Јавног комуналног предузећа "Водовод Ваљево", Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Водовод Ваљево", Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Агроразвој ваљевске долине", Ваљево
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Marlboro (Gold, 100’s)")


- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о утврђивању цена закупа пијачног простора на "Зеленој пијаци" у Барајеву
Одлука о ценама пијачних услуга
Одлука о усклађивању цена за услуге изношења смећа
Колективни уговор Туристичке организације Београда


- "Сл. лист града Панчева", бр. 12/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вредновање пројеката у области заштите животне средине
Колективни уговор код послодавца Дом здравља Панчево


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 65/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 13/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 16/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 65/2015
Одлука о избору Републичког јавног тужиоца (РС број 24)
Одлука о разрешењу члана Здравственог савета Србије (РС број 25)
Одлука о избору чланова Здравственог савета Србије (РС број 26)
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију (РС број 27)
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију (РС број 28)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 29)
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (РС број 30)
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о одвијању комбинованог транспорта до и од терминала за комбиновани транспорт који се налази на железничкој мрежи и одређивању докумената које друмски превозник треба да поседује у обављању тог вида транспорта
Уредба о примени тарифа за обрачун цене приступа дистрибутивном систему електричне енергије
Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија
Одлука о образовању Комисије за спровођење поступка продаје јавног капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање 5. августа - Дана сећања на страдање и прогон Срба
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о именовању председника и чланова Управног и чланова Надзорног одбора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Здравственог центра Гњилане
Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Здравственог центра Гњилане
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу и именовању председника Националне комисије за рачуноводство
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу државног секретара у Министарству одбране
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Службени гласник" према Финансијском извештају за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству културе и информисања, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг" и Савезну јавну установу "Радио- Југославија")
Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
Правилник о изменама и допуни Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Списак српских стандарда из области гасних апарата
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2015. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2015. године
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2015. године
Одлука Уставног суда РС број IУо-224/2013 којом се: 1. утврђује да Уредба о контроли преласка административне линије према Аутономној покрајини Косово и Метохија ("Службени гласник РС", број 98/11) није у сагласности са Уставом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-1930/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба С. Ф. и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 5/13 од 29. јануара 2013. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 5/13 од 29. јануара 2013. године и одређује да исти суд поново одлучи о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Крагујевцу П. 3653/12 од 1. августа 2012. године, исправљене решењем П. 3653/12 од 8. новембра 2012. године
Закључак Уставног суда РС број IУо-180/2013  којим се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности Одлуке о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора ("Службени гласник РС", број 38/13) и Закључка Владе број 02-3570/2013 од 22. априла 2013. године, којим је Влада прихватила Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа и заједничко издвојено мишљење судија и издвојено мишљење судије
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro (Gold, 100’s)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro (Gold)")
Правилник о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга
Правила о промени снабдевача
Правилник о условима под којима се издаје одобрење страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе "Ресавска пећина"
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3204/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-3205/2015)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе "Ресавска пећина"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе "Лисине"


- "Сл. лист града Шапца", бр. 13/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Богатић за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2015. годину
Одлука о трећој измени  и допуни Одлуке о Општинској управи општине Богатић
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о извођењу хитних радова на санацији и надградњи десног насипа Дрине од Бановог брода до Бадовинаца (21,068 km) (заштитни систем "Мачва" - Западна зона) на подручју општине Богатић
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2015. годину
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Коцељева за 2015. годину
Одлука о суфинансирању накнада за рад противградних стрелаца
Одлука о Заштитнику грађана општине Коцељева
Одлука о суфинансирању накнада о радно-правном статусу лица бираних и постављених на функције у органима општине Коцељева
Програм изградње и обнове инфраструктурних објеката оштећених поплавом и активирањем клизишта на подручјима захваћеним поплавом на територији општине Коцељева у мају 2014. године


- "Сл. лист општина Срема", бр. 16/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ириг за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Ириг
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Ириг
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ириг за 2015. годину
Решење о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Стара Пазова


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2015
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.7.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр 6/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 27 и 28/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 10 и 11/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 9/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 9/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 15/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр 6/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину
Правилник о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 32/2015
Одлука о придруженом чланству Града Београда Асоцијацији градова "EUROCITIES"
Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града Београда
Показатељ смањења потрошачких цена у мају 2015. године
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2014. годину
Пословник Скупштине Градске општине Чукарица
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2014. годину
Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе за период 2016-2021. године


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 27 и 28/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора намењеног за пословање на улазном правцу дуж Футошког пута у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Север III" у Новом Саду, са Решењем о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ченеј, са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
План генералне регулације насељеног места Ветерник

Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2015. годину
Решење о додели новчане помоћи социјално угроженим породицама за куповину уџбеника за децу од првог до осмог разреда основне школе
Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години
Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта на Темеринском путу 31-33 у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мише Димитријевића код к. бр. 32 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног фронта код к. бр. 23Е у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мајевичкој код к. бр. 2 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице Павлека Мишкина и Улице Полгар Андраша у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Јован Поповић" у Новом Саду


- "Сл. лист града Шапца", бр. 10 и 11/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2015. годину

Допунско решење о јавним паркиралиштима
Одлука Уставног суда РС број IУо-9/2013 којом се: 1. утврђује да одредба члана 12. став 2, после речи "приређују", у делу који гласи: "игре на срећу и" Одлуке о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији града Шапца ("Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 13/09 и 28/10), није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног аката или радње која је предузета на основу одредбе члана 12. став 2. Одлуке из тачке 1.


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 9/2015
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању побољшања услова становања породица избеглица која бораве на територији Града Јагодине кроз набавку грађевинског материјала

- "Сл. лист општине Шид", бр. 9/2015
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2015. годину
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Шид за 2014. годину
Одлука о образовању и именовању комисије за планове општине Шид
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за Радио-дифузну, новинску и издавачку делатност "Радио Шид" Шид
План детаљне регулације дела блока 90а у Шиду
Одлука о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид, одборницима Скупштине општине и члановима радних тела органа општине Шид (Пречишћен текст)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 15/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Белегиш
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације подручја "Баир" у Старим Бановцима (блокови 15, 17, део блока 18 I део блока 20)
Одлука о испоруци топлотне енергије
Одлука о праву на регресирање трошкова превоза ученика и студената
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.7.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 29/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 28/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 34/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 29/2015
Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Јавне установе "Војвођанска академија наука, уметности и културе"
Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја шумарства АП Војводине за период од десет година са Акционим планом за његово спровођење
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема


- "Сл. лист града Београда", бр. 28
и 31/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд - Нови Сад (М 22), саобраћајнице Т 6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО "Никола Тесла" у Обреновцу до ТО "Нови Београд", градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину
Закључак поводом препоруке Агенције за борбу против корупције за разрешење председника Градске општине Врачар
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за потребе уређења јавних површина на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања пројекта парцелације и препарцелације за потребе Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања геодетског инструмента (тотална станица) ради прецизних геодетских мерења за потребе Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за помоћ верским заједницама за опремање и санацију верских објеката
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку електрокардиограм (ЕКГ) уређаја и холтер ЕКГ апарата за потребе Клиничко-болничког центра Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава ради израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку еко холдера (држача за кесе) са кесом
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе увођења система видео-надзора Полицијске станице Миријево
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе спровођења поступка ликвидације УК "Вук Караџић" у ликвидацији
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе културе "Вук Караџић" у ликвидацији
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А 2
План детаљне регулације потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац
План детаљне регулације дела Блока 41 а, градска општина Нови Београд
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун


- "Сл. лист ЦГ", бр. 34/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Швајцарској Конфедерацији
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије, за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија
Правилник о начину вршења надзора, информисања и управљања поморским саобраћајем
Правилник о ближем начину онеспособљавања оружја
Правилник о ближем начину оспособљавања грађана за правилну употребу оружја
Правилник о програму и начину стручног оспособљавања и начину провјере стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање егзотичних и неегзотичних болести водених животиња и здравственим условима за њихово стављање у промет
Правилник о здравственим условима животиња за производњу хране и производа животињског поријекла намијењених исхрани људи
Правилник о ближим условима које треба да испуњава зоолошки врт
Правилник о садржају евиденције о подацима из надзора и евиденције о жалбама потрошача и њиховом рјешавању
Правилник о обрасцу и садржини рецепта, критеријумима за класификацију љекова, као и начину прописивања и издавања љекова
Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце за рад стручним радницима у области социјалне и дјечје заштите
Правилник о ближим условима за издавање, обнављање, суспензију и одузимање лиценце за обављање дјелатности социјалне и дјечје заштите
Правилник о стандардима за акредитацију програма обуке, односно програма пружања услуге, начину спровођења поступка акредитације програма и садржини и облику сертификата
Одлука о утврђивању стопе затезне камате за период од 1. јула до 31. децембра 2015. године

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.7.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 30 и 42/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 54 и 55/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 30 и 42/2015
Одлука о измени Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда
Одлука о изради Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО "Никола Тесла" у Обреновцу до ТО "Нови Београд", градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Блока 68, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд - Нови Сад (М 22), саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица: Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, Градска општина Звездара
Одлука о изради Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, Градска општина Вождовац
Одлука о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општина Вождовац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, Градска општина Вождовац
Одлука о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа "ВМЛ" до пристана на левој обали реке Саве, Градска општина Сурчин
Одлука о подизању споменика Гаврилу Принципу
Одлука о подизању споменика Николи Тесли
Одлука о подизању бисте Борислава Пекића
Одлука о подизању скулптуре "Пријатељство"
План детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац
Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд"

Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац
Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији Града Београда
План детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, Градска општина Нови Београд


- "Сл. лист града Ниша", бр. 54 и 55/2015
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре на животну средину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део спољашњег градског примарног прстена од државног пута II-А реда број 158 до државног пута II-Б реда број 427, деонице на територији Града Ниша на животну средину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потезу Каменица - Церје на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2015. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Мерошина за 2015. годину
Правилник о превременом отпису дуговања квалитетних приплодних грла у говедарству, додељених пољопривредним произвођачима на држање од стране Општине Димитровград

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 64/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Ниша, бр. 45, 46, 47, 48 и 49/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 64/2015
Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији
Закон о изменама и допунама Закона о полицији
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету црногорске националне мањине
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"


- "Сл. лист АПВ", бр. 31/2015
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Одлуке о оснивању установе студентског стандарда студентски дом "Европа"-Európa Kollégium у Новом Саду
Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина


- "Сл. лист града Ниша, бр. 45, 46, 47, 48 и 49/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о водоводу и канализацији
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о мрежи основних школа у општини Мерошина
Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији општине Мерошина за 2015. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о Општинској управи општине Мерошина - пречишћен текст

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Медијана за 2014. годину
Измене и допуне Одлуке о буџету Градске општине Медијана за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Пантелеј за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нишка Бања за 2014. годину
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа Дирекција за управљање и развој Нишке Бање

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Спортски центар - Бањица" Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП Радио Бела Паланка

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сврљиг за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2015. годину
Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Допуна Акционог плана запошљавања општине Сврљиг за период 2015.-2018.
Одлука о субвенционисању јавног превоза путника
Оперативни план одбране од поплаве за воде II реда општине Сврљиг за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2015
Одлука о урбанистичко-архитектонском рјешењу хотелског ресорта "Лазарет" у Мељинама, Општина Херцег Нови


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 63/2015
Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај
Уредба о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на поплављеним подручјима за отклањање последица поплава на и у пољопривредном земљишту
Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
Одлука о образовању Радне групе за координацију активности током поступка продаје јавног капитала, односно акција Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
Одлука о допуни Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање 5. августа - Дана сећања на страдање и прогон Срба
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ПТТ саобраћаја "Србија" са Законом о јавним предузећима
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "Припрема за деловање у несрећама - обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста Србије за деловање у несрећама - 2015. година"
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "Ефикасан одговор на несреће - јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама - 2015. година"
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Милошу Томићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - веслање, одржаном у Познању, 2007. године)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице - Сремска газела, територија градске општине Сурчин у Београду
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02945/2010-03)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Globing" д.о.о. Београд)
Правилник о речним информационим сервисима
Правилник о допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Одлука Уставног суда РС број IУз-799/2012 којом се утврђује да одредба члана 31. став 7. Закона о хипотеци ("Службени гласник РС", број 115/05), у делу који гласи: "и против њега није дозвољена тужба или правни лек", није у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број IУз-156/2014 којом се утврђује да Закон о допуни Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 121/12) није у сагласности са Уставом и издвојена мишљења судија
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00203/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-874/2014-01)
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 318/15)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00063/2012-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00369/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00283/2014-11)
Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса
Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Hammeum", Прокупље
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DRINA denifine (tvrdo pakovanje)")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.7.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 28 и 30/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 13, 14 и 15/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 16 и 17/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 16/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 32 и 33/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 20, 21 и 22/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 28 и 30/2015
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила
Одлука о допунама Одлуке о условима и начину доделе кредитних средстава малим и средњим предузећима са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за трајна обртна средства
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2015. годину

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години


- "Сл. лист града Ужица", бр. 13, 14 и 15/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ 110 KV бр. 116/1 ТС "Косјерић"-ТС "Севојно" (на територији града Ужица)
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Аеродром Поникве"
Одлука о посебним условима за издавање информације о локацији и локацијских услова на простору Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2015. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Града Ужица за 2014. годину

- "Сл. лист града Панчева", бр. 16 и 17/2015
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа "Радиотелевизија Панчево" Панчево

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2015. годину

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 16/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2015. годину Ребаланс I

- "Сл. лист ЦГ", бр. 33/2015
Одлука о образовању Координационог тијела за надзор на тржишту
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за санацију клизишта "Баћ" на магистралном путу Рожаје - Шпиљани
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија Универзитета Црне Горе за студијску 2015/2016. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија Факултета за црногорски језик и књижевност за студијску 2015/2016. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе
Одлука о давању претходне сагласности Општини Шавник за отуђење непокретности
Правилник о допуни Правилника о начину израде, размјери и ближој садржини техничке документације
Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност
Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења Регистра уговора о концесијама
Правилник о листи стандарда из области опште безбједности производа
Правилник о садржају обавјештења о опасном производу и производу који представља озбиљан ризик
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима савјетодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене униформе службеника обезбјеђења судова
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене униформе службеника обезбјеђења државних тужилаштава
Правилник о измјенама Правилника о програму и начину полагања стручног испита за вршење послова руковођења службом заштите и стручног испита за рад на пословима заштите и спашавања
Правилник о изгледу, величини и боји ознака возила и пловила која се употребљавају за вршење полицијских послова
Правилник о условима у погледу простора, опреме и алата радионице за тахографе
Правилник о мјерилима за утврђивање психо-физичке способности полицијских службеника
Правилник о типовима ђубрива, условима за амонијум-нитратна ђубрива високе концентрације азота, начину означавања и паковања ђубрива
Наредба о додатним мјерама за кретање-премјештање пријемчивих животиња (преживара) ради спрјечавања ширења болести плавог језика
Школски календар за 2015/2016. годину
Правилник о садржини и начину вођења евиденције правних лица која се баве производњом и/или прометом прекурсора и регистра правних лица која врше производњу, промет, увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора, као и посебног регистра о издатим дозволама
Правилник о ближим захтјевима које у погледу безбједности треба да испуњава природна минерална, стона и изворска вода за пиће
Правилник о измјенама Правилника о ближим захтјевима које у погледу безбједности треба да испуњава вода за пиће
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о давању на управљање сеоских водовода ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", број 13/11), коју је донијела Скупштина општине Жабљак, није у сагласности са Уставом Црне Горе и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-П бр. 33/11
Правилник о измјенама Правилника о заједничким захтјевима, сигурносном надзору над управљањем ваздушним саобраћајем и услугама у ваздушној пловидби, систему за обезбјеђивање сигурности софтвера и програму ефикасности
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна Банка Црне Горе
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о садржини Централног регистра трансакционих рачуна
Рјешење, којим се платној институцији "Capital Transfer MNE" друштво са ограниченом одговорношћу са сједиштем у Подгорици, Октобарске револуције бр. 120, издаје одобрење за пружање платне услуге - извршавање новчаних дознака, О. бр. 0101-4014/73-4
Рјешење, којим се платној институцији "Diners Club International Montenegro" друштво са ограниченом одговорношћу са сједиштем у Подгорици у улици Херцеговачка бр. 85, издаје одобрење за пружање платне услуге - издавање и/или прихватање платних инструмената, О. бр. 0101-4014/73-5
Методологија о измјенама и допунама Методологије за утврђивање регулаторног прихода и цијена за коришћење дистрибутивног система електричне енергије
Методологија о измјенама и допунама Методологије за утврђивање регулаторног прихода и цијена за коришћење преносног система електричне енергије
Методологија о измјенама и допунама Методологије за утврђивање регулаторног прихода јавног снабдјевача и регулисаних тарифа за снабдијевање електричном енергијом
Правила о измјенама и допунама Правила о одобравању накнаде за рад оператора тржишта електричне енергије


Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Белгији
Одлука о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице
Одлука о додјели концесије за коришћење вода за погонске и технолошке потребе са изворишта - Индустријска зона КАП-а, у Подгорици
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Интерресорне комисије за чланство Црне Горе у НАТО
Одлука о измјени и допуни Одлуке о образовању Савјета за заштиту од дискриминације
Одлука о изради Државне студије локације "Сектор 10" - Спила - Рисан - Рт Бања
Одлука о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 16"
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења ПК "Потрлица"
Правилник о врсти робе и начину обављања трговине изван пословних просторија
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Институту за стране језике у Подгорици, Универзитет Црне Горе
Правилник о карактеристикама и квалитету, начину узорковања и методама анализе маслиновог уља
Рјешење о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитетима мултиплекса DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Рјешење о додјели права на пружање AVM услуга на захтјев посредством DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Одлука о утврђивању привремених цијена за ангажовани преносни капацитет и дозвољених губитака електричне енергије у преносном систему
Одлука о утврђивању привремених цијена за пружање помоћних и системских услуга и услуга балансирања Црногорском електропреносном систему АД Подгорица
Одлука о утврђивању привремене накнаде и цијене за ангажовани преносни капацитет коју плаћају произвођачи електричне енергије прикључени на преносни систем
Одлука о утврђивању привремених цијена за ангажовани дистрибутивни капацитет и дозвољених губитака електричне енергије у дистрибутивном систему
Одлука о утврђивању привремене накнаде за снабдијевање за купце прикључене на дистрибутивни систем електричне енергије
Одлука о утврђивању привремене накнаде за рад Црногорском оператору тржишта електричне енергије
Одлука о утврђивању табела са привременим цијенама за електричну енергију
Одлука о избору чланова Савјета агенције за спрјечавање корупције
Рјешење о разрјешењу два члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Социјалног савјета Црне Горе


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 20, 21 и 22/2015
Одлука о измјенама Одлуке о увођењу излетничке таксе
Програм уређења простора Општине Даниловград за 2015. годину
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Котор за 2014. годину
Одлука о управљању културним добром и накнади која се плаћа приликом обиласка которских бедема А и тврђаве Св. Иван
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Банџово Брдо"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Банџово Брдо"
Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима
Одлука о забрани извођења грађевинских радова у љетњем периоду
Одлука о равноправности полова у Општини Херцег Нови

Одлука о измјени Програмског задатка за израду Измјена и допуна Локалне студије локације "Спас"
Одлука о утврђивању износа накнаде за коришћење такси стајалишта по изводу из лиценце за такси возила
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Ново гробље" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта "Ново гробље" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Блок V - дио" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Блок V - дио" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Чепурци - дио" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Чепурци - дио" у Подгорици
Програм развоја Градске општине Тузи за 2015. годину
Исправка Одлуке о накнади за економско искоришћавање културних добара

Закључак о исправци грешке у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији општине Будва
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Блок 35 и 36" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Блок 35 и 36" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Куће Ракића" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Куће Ракића" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Сервисно складишна зона уз југоисточну обилазницу" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Сервисно складишна зона уз југоисточну обилазницу" у Подгорици
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о давању на управљање сеоских водовода ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 13/11.), коју је донијела Скупштина општине Жабљак, није у сагласности са Уставом Црне Горе и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, U-II бр. 33/11

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.7.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 35/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 7/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19/2015

- "Сл. лист ЦГ", бр. 35/2015
Закон о накнади штете жртвама кривичних дјела насиља
Закон о забрани дискриминације лица са инвалидитетом
Закон о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о родној равноправности
Закључак, којим Скупштина Црне Горе обавезује Владу Црне Горе, број: 23-3/15-8/9
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Уредба о утврђивању исплате обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2015. годину
Одлука о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сутоморе" - Сектор 53
Правилник о обрасцима исправа о оружју
Правилник о измјени Правилника о минималном квалитету воћа и поврћа
Правилник о начину доношења и спровођења мјера за средства за исхрану биља која представљају ризик за здравље људи, животиња, биља и животну средину
Правилник о програму специјалистичког курса за средства за заштиту биља
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 477/13, од 8. маја 2013. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак и одлучивање, Уж-III бр. 410/13
Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица Државне ревизорске институције


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 7/2015
Одлука о објављивању Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Словачке о билатералним споразумима којима се уређују црногорско-словачки односи
Одлука о објављивању Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму Европске уније за запошљавање и социјалне иновације ("ЕаСИ")
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Аустријске Савезне Владе о спровођењу Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области културе
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Министарства културе Црне Горе и Министарства културе Републике Кубе
Објава о ступању на снагу Уговора о сарадњи између Црне Горе и Босне и Херцеговине о конзуларној заштити и визним питањима
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о отварању заједничког граничног прелаза Котлови-Кућиште за међународни друмски путнички саобраћај
Објава о ступању на снагу Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Црне Горе и Европске полицијске канцеларије
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Словачке о економској сарадњи


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о градском и приградском саобраћају и ауто-такси превозу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о водоснабдијевању на подручју Општине Бар
Одлука о допунама Одлуке о сакупљању и одвођењу атмосферских вода
Одлука о допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању фекалних вода
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о монтажним објектима привременог карактера
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради, употреби, чувању и уништавању печата
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о употреби симбола Општине Бар
Одлука о утврђивању основе и критеријума за финансирање активности у спорту из буџета Општине Бар
Одлука о измјени и допуни Одлуке о туристичкој такси
Одлука о измјени и допуни Одлуке о порезу на непокретности
Допуна Плана постављања привремених објеката за период 2015. - 2017. година
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "ИВАНОВИЋИ"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Грахово"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Стара Варош-центар
Одлука о Усвајању Завршног рачуна Буџета Општине Плужине за 2014. годину
Завршни рачун Буџета Главног града Подгорице за 2014. годину
Одлука о локалној студији локације "Веруша" у Подгорици
Одлука о враћању на располагање Црној Гори земљишта за потребе изградње аутопута БАР-БОЉАРЕ
Одлука о образовању Савјета за питања младих Главног града
Одлука о измјени спомен-обиљежја посвећеног цивилним жртвама ратова на просторима бивше Југославије 1991-2001
Одлука о изради Локалне студије локације "Церовац - Забрђе" на Луштици
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Просторно-урбанистички план Општине Херцег Нови
Одлука о Завршном рачуну Буџета Пријестонице Цетиње за 2014. годину
Одлука о елементима за формирање јединичних цијена комуналне услуге, начин наплате и обрачуна снабдијевања водом и одвођења отпадних вода
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о Локалним административним таксама
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Програм уређења простора Пријестонице Цетиње за 2015. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 62/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 62/2015
Уредба о утврђивању Методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020. године
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-7438/2015)
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2015. годину
Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Индекси потрошачких цена за јун 2015. године
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Решење о одузимању Решења о овлашћењу (број 532-01-00040/2012-01)
Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Вод-ком", Јабука
Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција"из Краљева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод" из Краљева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" из Краљева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Путеви" из Краљева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Пијаца" из Краљева
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у Строгом резервату природе "Фељешана"


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, са Додатним протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага и Наредним додатним протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага
Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Државе Палестине о политичким консултацијама
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама, као центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКА
Протокол о сарадњи између Управе царина Републике Србије и Генералне управе царина Румуније у области интензивирања сарадње по питању превенције и сузбијања царинских прекршаја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.7.2015. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 13/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 21/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 11/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Панчева", бр. 13/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Панчева за 2014. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 12/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2014. годину

- "Сл. лист града Краљева", бр. 15/2015
Одлука о приступању изради пројекта и извођењу хитних радова за заштиту насеља Грдица у Краљеву од великих вода реке Западне Мораве и притока Грдичке реке и потока Чађавац-Моравац
Одлука о јавном задуживању Града Краљева ради финансирања капиталних инвестиција


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 23/2015
Закључак о исправци грешке у Решењу о образовању Привредног савета Града Крагујевца, број 112-1394/15-V од 4. јуна 2015. године, број 112-1394/15-V од 12. јуна 2015. године
Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину, број 352-59/15-V од 12. јуна 2015. године
Програм о допунама Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Комунални послови и надзор и Градске управе за комуналне и инспекцијске послове у 2015. години, број 400-538/15-V од 12. јуна 2015. године
Решење о образовању Комисије за спровођење стално отвореног конкурса за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета Града Крагујевца за 2015. годину, број 112-1434/15-V од 12. јуна 2015. године
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија, број 112-253/15-V од 18. јуна 2015. године


- "Сл. лист града Суботице", бр. 21/2015
Одлука о измени Одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације јавног предузећа "Радио Суботица" Суботица Szabadkai rádió közvállalat Szabadka - Javno preduzeće "Radio Subotica" Subotica

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 11/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Града Јагодина за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица која бораве на територији Града Јагодине
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима која бораве на територији Града Јагодине за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
Решење о образовању Комисије за процену штете од поплава на имовини


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 5/2015
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа "Радио-Ваљево"
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 61/2015
Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-7557/2015)
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу на положај секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о именовању директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о именовању чланова Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе
Решење о именовању члана Управног одбора Централног института за конзервацију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о разрешењу директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за набавку линеарних акцелератора)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству одбране за отварање апропријације економске класификације 515 - Нематеријална имовина, у оквиру Програма 1701 - Управљање и централна подршка, Програмска активност 0009 - Опремање Министарства одбране)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за измирење обавеза насталих према Air SERBIA а.d. Beograd, а у вези репатријације држављана Републике Србије из Туниса)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за реализацију пројекта реконструкције позоришта Бошко Буха)
Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара
Правилник о допунама Правилника о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима
Правилник о измени Правилника о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
Одлука о условима и начину одобравања кредита за хитно обезбеђење ликвидности банака
Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора
Одлука о допуни Одлуке о управљању ризицима банке
Одлука о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Финансијски извештаји са стањем на дан 31. децембра 2014. године
Одлука Уставног суда РС број IУз-479/2014 којом се: 1. утврђује да одредбе чл. 30. и 36. Закона о политичким странкама ("Службени гласник РС", број 36/09) нису у сагласности са Уставом; 2. одбија захтев за утврђивање неуставности одредаба чл. 8. и 9, члана 45. став 2, у делу који гласи: "као и изјаве чланова политичке странке о чланству у политичкој странци које садрже оверу потписа најмање у броју који је потребан за оснивање политичке странке сагласно чл. 8. и 9. овог закона” и члана 45. став 3. Закона из тачке 1. и 3. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу одредабa Закона из тачке 1. и издвојено мишљење судије
Одлука Уставног суда РС број IУо-899/2012 којом се: 1. утврђује да одредба члана 4. Правилника о измени Правилника о систематизацији радних места у ВОЈВОЂАНСКОЈ БАНЦИ АД НОВИ САД, број 01.1-271/3 од 31. марта 2011. године, није у сагласности са Уставом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 4. Одлуке ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД НОВИ САД, број 01.1-357/2 од 11. априла 2011. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-160/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-167/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-168/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-169/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-170/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-171/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-172/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-174/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-175/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-129/2015-01)
Правилник о попуњавању радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-529/2015-1)
Правилник о летењу ваздухоплова
Правилник о полетању и слетању ваздухоплова изван аеродрома
Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима
Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера
Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу
Решење о именовању директора Јавног предузећа Центар за културу "Бела Паланка", Бела Паланка
Одлука о именовању директора Правосудне академије
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање Јавно предузеће "Гас", Темерин

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.7.2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 26/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 21 и 22/2015

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 26/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта "Рготски крш", на територији Града Зајечара
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта "Рготски крш", на територији Града Зајечара
Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Зајечара
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање "Урбанизам Зајечар" Зајечар
Одлука о измени и допуни Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Извештај о стању животне средине на подручју Града Зајечара у 2014. години
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2015. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2015
Одлука о стављању печата ван снаге
Одлука о завршном рачуну буџета општине Пећинци за 2014. годину
Одлука о приступању измени Статута општине Пећинци
Одлука о спровођењу пописа имовине општине Пећинци
Одлука о измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама
Одлука о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене
Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Пећинци
Одлука о усвајању Стратегије популационе политике општине Пећинци од 2015-2020 године и Стратегија популационе политике општине Пећинци од 2015-2020 године
Локални акциони план популационе политике општине Пећинци 2015-2017. године
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Пећинци


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 21 и 22/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Крагујевца за 2014. годину
План детаљне регулације "Дела градског центра"
Одлука о приступању изради Стратегије социјалне заштите Града Крагујевца за период 2015-2019. године
Оперативни план за одбрану од поплава Града Крагујевца у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Радио - телевизија Крагујевац"
Одлука о методу и моделу приватизације Јавног предузећа "Радио-телевизија Крагујевац"
Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним, јавним комуналним предузећима и друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Крагујевац
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима

Одлука о оснивању Јавног предузећа "Радио-телевизија Крагујевац" (пречишћен текст)
Одлука, број 022-113/15-V од 5. јуна 2015. године
Одлука, број 022-114/15-V од 5. јуна 2015. године
Програм о другој измени и допуни Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број: 400-7/15-V од 8. јануара и 21. маја 2015. године, број 400-7/15-V од 5. јуна 2015. године
Решење о образовању Привредног савета Града Крагујевца
Решење о образовању Градског савета за заштиту потрошача
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија, број 112-253/15-V од 5. јуна 2015. године
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 60/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2015


- "Сл. гласник РС", бр. 60/2015
Закон о изменама и допунама Закона о хипотеци
Указ о додели одликовања (КО ПР број 59)
Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности
Уредба о допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе
Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника
Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз робе
Одлука о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање 5. августа - Дана сећања на страдање и прогон Срба
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Транснафта", Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о статусној промени "Железнице Србије" акционарско друштво, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава
Решење о давању сагласности на Одлуку о смањењу акцијског капитала "Железнице Србије" акционарско друштво
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута "Железнице Србије" акционарско друштво
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботица, АП Војводина, Република Србија и града Бреста, Република Белорусија
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ЕНЕРГО ЦОНСУЛТИНГ ПОWЕР ДОО НОВИ САД
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија на име трансфера граду Лесковцу за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тог града)
Решење о уступању робе без накнаде (Казнено поправном заводу Ниш у Нишу)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње улица у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње приступне саобраћајнице у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње улице у Бајиној Башти
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Бачкој Тополи
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње путне инфраструктуре на територији општине Кучево
Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника "Србија Воз", Београд
Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд
Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд
Исправка Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Правилник о бродским исправама и књигама
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара
Листе биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа
Одлука Уставног суда РС број Уж-7623/2012 којом се усваја уставна жалба Љубише Оцокољића и утврђује да је повређено право подносиoца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, у парничном поступку који је вођен пред Основним судом у Пожеги - Судска јединица у Ивањици у предмету П. 135/12
Одлука Уставног суда РС број Уж-1696/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба "O. S." ДОО и утврђује да је Решењем Привредног суда у Београду ИПВ (Ив). 1124/12 од 25. децембра 2012. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава Решење Привредног суда у Београду ИПВ (Ив). 1124/12 од 25. децембра 2012. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о приговору који је подносилац уставне жалбе изјавио против решења Привредног суда у Београду Ив. 17138/12 од 26. новембра 2012. године
Одлука Уставног суда РС број IУо-439/2014 којом се утврђује да Одлука Скупштине општине Брус, број 112- 21/2014-I од 4. јула 2014. године ("Службени лист општине Брус", број 6/14), није у сагласности са Уставом и законом
Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају
Решење по конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру "Вилин Луг", Црна Трава
Решење о престанку мандата директора ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца", Пожаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца", Пожаревац
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа "Радио Пожаревац", Пожаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа "Радио Пожаревац", Пожаревац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Лепеница Баточина", Баточина
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Ronhill (shell white 100’s)", "Ronhill (stone white 100’s)", "Ronhill (slims azure)", "Ronhill (slims velvet)", "Ronhill (slims menthol)", "Walter Wolf ( flavour 100’s )", "Walter Wolf ( white icon 100’s ))

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2015
Одлука о допуни дјелатности и промјени назива ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју "Тиса"
Одлука о јавном линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Бијело Поље
Одлука о одређивању назива улица, мостова и паркова у Бијелом Пољу
Одлука о организовању ЈУ Центар за дјецу и младе са сметњама у развоју "Тиса"
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно, шумско и остало неграђевинско земљиште за физичка лица-регистроване пољопривредне произвођаче за 2015. годину
Програм мјера за подстицај развоја пољопривреде за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање родне равноправности у општини Будва за период 2015 / 2016
Одлука о измјени Одлуке о финансирању редовног рада политичких партија које имају одборнике у Скупштини Општине Будва
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Општине Будва (објављена у "Сл. листу ЦГ - Општински прописи", бр. 10/13, 25/13 и 15/14)
Одлука о измјени Одлуке о размјени непокретности број 0101-619/1 од 05.11.2013. године
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о размјени непокретности број 0101-634/1 од 18.09.2012. године
Одлука о скраћеном поступку ликвидације друштва за консалтинг и менаџмент "MEDITERAN WTE" д.о.о. Будва
Одлука о скраћеном поступку ликвидације друштва са ограниченом одговорношћу "Будва Холдинг" Будва
Одлука о оснивању Мјесне заједнице Јаз
Програм о измјени и допуни Програма спомен обиљежја у Општини Будва за 2013 годину
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Фондације "Которски фестивал позоришта за дјецу"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о административним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Плав
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Херцег Нови
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера
Одлука о измјенама и допунама Одлука којима се прописују новчане казне за прекршаје
Одлука о подношењу кандидатуре за титулу Европске пријестонице културе 2021. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о задужењу Општине Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - општински прописи" бр. 12/15)
Програм мјера и активности за припрему туристичке сезоне 2015. године
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима
План привремених објеката за 2015 годину друга допуна - shtesa e dytë
Исправка Одлуке о просторно-урбанистичком плану Општине Никшић

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.7.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 27/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2015
Упутство о спровођењу Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2014-2023. године
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском подручју за период 2015-2024. године
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Севернобачком шумском подручју за период 2016-2025. године
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Банатском шумском подручју за период 2016-2025. године
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском подручју за период 2015-2024. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума у Националном парку Фрушка гора за период од 2015. до 2024. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког шумског подручја за  период од 2016. до 2025. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја за период од 2016. до 2025. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја за период од 2016. до 2025. године


- "Сл. лист града Београда", бр. 27/2015
Споразум о једнократној новчаној накнади у поступку решавања вишка запослених
Одлука о начину евидентирања организовања послова одржавања стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју Градске општине Савски венац
Одлука о исправци и језичком усклађивању аката из надлежности Скупштине Градске општине Савски венац са недискриминаторском родном терминологијом
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2014. годину
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Чукарица
Одлука о увођењу недискриминаторске родне терминологије у акте свих органа Градске општине Чукарица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Чукарица
Правилник о условима, критеријумима и начину расељавања лица - власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка-Дубоко
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2014. годину
Допуна Ценовника погребних услуга за 2015. годину
Допуна ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.7.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 35/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 43/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 35/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда - пешачке зоне


- "Сл. лист града Ниша", бр. 43/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.7.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 29/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 26/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 6/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 29/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштитнику грађана
Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београда
Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2014. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 26/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2014. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 6/2015
Закон о потврђивању Одлуке о приступању Црне Горе Споразуму о владиним набавкама при Свјетској трговинској организацији
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Словеније о размјени и међусобној заштити тајних података

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2015
Уредба о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о именовању директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института "Панчево" са седиштем у Панчеву
Решење о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института "Панчево" са седиштем у Панчеву
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о престанку дужности директора Дома културе "Студентски град", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе "Студентски град", Београд
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института "Пожаревац" са седиштем у Пожаревцу
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института "Пожаревац" са седиштем у Пожаревцу
Решење о именовању чланова Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института "Зајечар" са седиштем у Зајечару
Решење о разрешењу председника Управног одбора Клиничког центра Ниш
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Скупштини и Управном одбору Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Топионица и рафинација бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини и Управном одбору Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Топионица и рафинација бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу, Бор
Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу "Транспортгас Србија", Нови Сад
Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу "Дистрибуцијагас Србија", Нови Сад
Решење о упису у Регистар политичких странака (Републиканска странка - Republikánus Párt, са седиштем у Београду)

Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-03806/2010-03)
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Исправка Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна
Исправка Одлуке о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2015. године
Одлука о избору судије (број 119-00-205/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-206/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-209/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-210/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-211/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-207/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-208/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-212/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-204/2015-01)
Статут Агенције за осигурање депозита
Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић"
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Ингас" ј.п. Инђија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Елгас", Сента
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Гас-Рума", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДЈКП Полет, Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, АД ЗИП "Слога", Кањижа
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Style Slims Diamond Black", "Style Slims Diamond Pink", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)", "Балканска Звезда класик", "Балканска Звезда злато")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red 100’s)", "YORK (gold 100’s)", "YORK (red)", "YORK (gold)", "YORK (red big pack)", "YORK (gold big pack)", "YORK NEO (black)", "YORK NEO (blue)", "Ronhill (black wave)", "Ronhill (gold wave)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)", "MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (6)", "MC (9)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("КАРЕЛИА SЛИМS", "KARELIA SLIMS BLUE", "KARELIA SLIMS MENTHOL", "KARELIA SLIMS CREME COLOR", "KARELIA SLIMS PARTY", "OMÈ", "OMÈ YELLOW", "Geoge Karelia & Sons Virginia Filters", "Geoge Karelia & Sons")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.7.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 30/2015
- "Сл.
лист града Ужица", бр. 11/2015

- "Сл. лист ЦГ", бр. 30/2015
Уредба о ближим условима које треба да испуњавају материје или предмети који настају из производног процеса за споредне производе
Одлука о именовању Државне комисије за технички преглед радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре, приоритетне дионице Смоковац-Увач-Матешево
Правилник о програму и начину полагања испита за овлашћеног унутрашњег ревизора у јавном сектору
Правилник о допуни Правилника о организацији, нормативима, стандардима и начину рада Центра за социјални рад
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима услуга подршке за живот у заједници
Правилник о обрасцу и начину издавања службених легитимација судија и предсједника судова
Правилник о обрасцу и начину издавања службених легитимација државних тужилаца и руководилаца државних тужилаштава
Правилник о садржају стандардног информационог обрасца за уговоре о туристичким услугама
Правилник о садржају стандардног обрасца за једнострани раскид уговора о туристичким услугама
Правилник о обрасцу посебне личне карте за странца и обрасцу захтјева за издавање посебне личне карте за странца који је члан дипломатско-конзуларног представништва стране државе или мисије која има дипломатски статус
Правилник о ближим условима које треба да испуњава ауто школа у погледу простора, наставних средстава, возила и кадра
Рјешење којим се утврђује број студената за упис у прву годину студија на Универзитету Црне Горе
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вишег суда у Бијелом Пољу, Гж. бр. 1309/12, од 11. октобра 2012. године и предмет враћа том суду на поновни поступак, Уж III бр. 572/12
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 876/12, од 16. октобра 2012. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак и одлучивање, У-III бр. 634/12
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 1021/12, од 13. децембра 2012. године и предмет враћа том суду на поновни поступак, Уж-III бр. 132/13
Правила о поступку и роковима за исплату власника инвестиционих јединица
Правила о измјени Правила о издавању дозволе за рад и давању сагласности друштвима за управљање инвестиционим фондовима
Правила о измјенама Правила о начину уписа и вођења Регистра емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности
Правила о измјени Правила о утврђивању ближих услова за стицање звања инвестиционог менаџера инвестиционог фонда
Правила о праву на добијање информација о хартијама од вриједности уписаним у Централни регистар Централне Депозитарне Агенције
Рјешење о одобрењу проспекта за јавну понуду емисије акција
Рјешење, којим се утврђује да је Друштво за управљање инвестиционим фондом ПРИМА АД, са сједиштем у Подгорици, Бул. Револуције бр. 50/5 ускладило акте, организацију и пословање Отвореног инвестиционог фонда "ХЛТ ФОНД" насталог у трансформацији, сходно члану 184 Закона о инвестиционим фондовима, број: 04/3-1682/17-14
Рјешење, којим се утврђује да је Друштво за управљање инвестиционим фондом АТЛАС МОНТ АД, са сједиштем у Подгорици, ул. Станка Драгојевића бр. 4, ускладило акте, организацију и пословање Отвореног инвестиционог фонда "АТЛАС МОНТ" насталог у трансформацији, сходно члану 184 Закона о инвестиционим фондовима, осим у дијелу улагања у хартије од вриједности емитената тржишних симбола ATBN, ATBA и MOEK, број: 04/3-1709/11-14
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешење о престанку мандата помоћника директора Агенције за заштиту животне средине
Рјешење о одређивању в.д. помоћника директора Агенције за заштиту животне средине
Рјешење о постављењу секретара Министарства здравља
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за управљање здравством у Министарству здравља
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за развој електронске управе у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о опозиву генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Франкфурту - Савезна Република Њемачка
Рјешење о постављењу генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Франкфурту - Савезна Република Њемачка
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о престанку мандата генералног директора Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција

- "Сл. лист града Ужица", бр. 11/2015
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу
Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу
Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за подручје Града Ужица за воде II реда у 2015. години
Закључак о усвајању Плана заштите од ерозије земљишта на територији Града Ужица
Исправка Плана генералне регулације Ужице - Централни део I фаза

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.7.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2015
- "Сл.
лист ЦГ", бр. 31/2015
- "Сл.
лист града Крушевца", бр. 1/2015
- "Сл.
гласник града Лесковца", бр. 8/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2015
Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6790/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6793/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6794/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6792/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6791/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6789/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6788/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6787/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6784/2015)
Одлука Уставног суда РС број Уж-9817/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба И. Р. изјављена против решења Основног суда у Зрењанину И. 5689/12 од 5. новембра 2012. године и ИПВ(И). 411/12 од 7. децембра 2012. године због повреде члана 76. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Стандард", Ада
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Чока", Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Родгас" а.д. Бачка Топола
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS CONSTRUCTION" д.о.о. Стари Трстеник
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style", "Best export (crveni, tvrdo pakovanje)", "Best Export 100’s", "Bond Street (crveni)", "Bond Street (crveni, meko pakovanje)", "Bond Street (plavi)", "Bond Street (plavi, meko pakovanje)", "Bond Street (srebrni)", "Bond Street Compact Blue", "Bond Street Slims (Violet)", "Bond Street Slims (Rose)", "Chesterfield (Blue, 100’s)", "Chesterfield (Blue, KS)", "Chesterfield (Red, 100’s)", "Chesterfield (Red, KS)", "Chesterfield (Silver, KS)", "Chesterfield Crown Aqua", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Дрина (без филтера)", "Дрина (меко паковање)", "Дрина (стотка)", "Дрина (тврдо паковање)", "Eve 120", "Eve 120 (plavi)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Forward", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "L&M Lounge (Violet)", "L&M Lounge (Pink)", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100’s)", "L&M Silver Blue Label", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro Flavor Plus", "Marlboro Red Code", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Parliament Aqua Blue", "Parliament Silver Blue", "Philip Morris (Absolute Blue)", "Philip Morris (Absolute Blue, 100’s)", "Philip Morris (Master Red)", "Philip Morris (Master Red, 100’s)", "Philip Morris (Select Silver)", "Philip Morris (Select Silver, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parliament Super Slims", "Eve Divine Slims", "Eve Mystique Slims")

- "Сл. лист ЦГ", бр. 31/2015
Одлука о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу
Одлука о измјени и допунама Пословника Владе Црне Горе
Одлука о измјени Одлуке о одређивању вода од значаја за Црну Гору
Одлука о мировању права и обавеза из уговора о концесији на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Ријека Режевића" на водотоку Режевића ријека
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности у захвату ДУП-а "Побрежје - зона Г"
Правилник о измјени Правилника о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар - Бољаре
Правилник о допуни Правилника о обрасцима у поступцима јавних набавки
Правилник о ближим условима и начину стицања статуса врхунски спортиста
Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи
Правилник о врсти поклона, начину додјеле награде, признања, заслужне значке и краткоцијевног ватреног оружја и изгледу захвалнице и заслужне значке
Правилник о начину предаје и враћања хладног и ватреног оружја и муниције у цивилном ваздушном саобраћају
Правилник о ближем начину организовања и спровођења провјере знања лица задуженог за безбједност превоза опасних материја
Правилник о ближем начину организовања и спровођења провјере знања лица која учествују у утовару и истовару опасних материја
Правилник о ближем начину организовања и спровођења провјере знања возача за превоз опасних материја
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини и начину плаћања накнада за коришћење добара националних паркова, обављање дјелатности и пружање услуга
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Бата
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Левер Тара
Рјешење о престанку мандата генералног директора Генералног директората за мултилатералне послове и регионалну сарадњу у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за мултилатералне послове и регионалну сарадњу у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о именовању директора Завода за интелектуалну својину
Рјешење о именовању чланова Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за екотоксиколошка испитивања" - Подгорица
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства унутрашњих послова
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства унутрашњих послова
Рјешење о престанку мандата помоћника директора Завода за школство
Рјешење о одређивању в.д. помоћника директора Завода за школство
Рјешење о именовању Управног одбора Центра за стручно образовање

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Крушевца
Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа "Радио телевизија Крушевац" Крушевац
Одлука о поступку прикључења на водоводну и канализациону мрежу објеката који су у поступку легализације
Одлука о Главном урбанисти Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о друштвеној бризи о деци
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о прихватању предлога Уговора о оснивању друштва за управљање Слободном зоном Крушевац
Одлука о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Крушевца за 2015. годину са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Града Крушевца" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације Источне обилазнице (од Паруновачког моста до Улице Кнеза Милоша) и наставка Улице Кнеза Милоша у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Индустријска зона Кошеви" у Кошевима
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Народни универзитет" у Крушевцу
Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације проширења Новог гробља у Крушевцу - измена блока Б
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању висине закупнине за коришћење пословног простора
Закључак о исправци грешке у Одлуци о Градском правобранилаштву Града Крушевца
Закључак о Исправци грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Правилник о измени и допуни Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Крушевца за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод Крушевац", број 28/3 од 13.2.2015. којом се врши повећање цена за испоручену пијаћу воду и цене услуга одвођења отпадних вода
Одлука о издвајању средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава са Критеријумима за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава
Одлука о издвајању средстава за исплату камата на кредите које додељује пословна банка
Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског Фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату камата на кредите које додељује пословна банка са Критеријумима за избор корисника средстава Буџетског Фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату камата на кредите које додељује пословна банка
Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца
Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца са Критеријумима за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца
Одлука о издвајању средстава за исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње са Критеријумима за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
Решење о измени и допуни Решења о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање моторних возила
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Града Крушевца" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу на животну средину
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Стари аеродром-фаза 1" у Крушевцу на животну средину
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Источне обилазнице (од Паруновачког моста до Улице Кнеза Милоша) и наставка Улице Кнеза Милоша у Крушевцу на животну средину
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Индустријска зона Кошеви у Кошевима на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Народни универзитет у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације проширења Новог гробља у Крушевцу - измена блока Б на животну средину
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Караџићева и др.)
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. XII пешадијски пук)
Решење о измени и допуни Решења о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника (Липовац 2)
Решење о измени и допуни Решења о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника (Јасика 2.1., Шанац 2)

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 8/2015
Одлука о Општинској управи општине Власотинце

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2015
- "Сл.
гласник РС - Међународни уговори", бр. 13/2015
- "Сл.
лист АПВ", бр. 25 и 26/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2015
Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
Исправка Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Медвеђа
Решење о утврђивању репрезентативности Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије на територији града Шапца
Правилник о местима и ближим условима под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и искључења из саобраћаја
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета
Правилник о измени Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање
Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2015. годину
Правилник о изменама Правилника о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката
Одлука о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна
Одлука о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије
Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Београдске електране", Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ДП "Други октобар", Вршац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање "Гас - Феромонт", Стара Пазова
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање " Југоросгаз" АД, Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП " Ковин-гас", Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас", Сомбор
Одлука о стављању ван снаге малопродајних цена дуванских прерађевина
Одлука о стављању ван снаге малопродајних цена увозних дуванских прерађевина

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 13/2015
Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку
Закон о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима

- "Сл. лист АПВ", бр. 25/2015
Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину

- "Сл. лист АПВ", бр. 26/2015
Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење стратегије школског спорта у АП Војводини за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2015
- "Сл.
гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2015

 

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2015
Уредба о одређивању ризика који се могу осигурати, односно реосигурати код страног друштва за осигурање, односно реосигурање
Уредба о техничким и другим захтевима за пепео, као грађевински материјал намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању инфраструктурних објеката јавне намене
Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда
Одлука о образовању Радне групе за давање предлога о обавезним компонентама у оквиру социјалног програма, које ће Влада захтевати приликом приватизације предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" акционарско друштво Београд
Одлука о образовању Радне групе за вођење преговора са потенцијалним стратешким партнерима за Привредно друштво за производњу и прераду челика "Железара Смедерево" д.о.о. Смедерево
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за припрему прописа којим ће се уредити начин регулисања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и станице Брјуховетскаје - Брјуховетског реона Краснодарског краја, Руска Федерација
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству рударства и енергетике - Управи за резерве енергената за отварање апропријације економске класификације 424 - Специјализоване услуге, у оквиру Програма 2401 - Управљање робним резервама, Програмска активност 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Кабинету председника Владе, за финансирање редовне делатности Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта а ради обезбеђивања недостајућих средстава за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђују услови за развој и унапређивање омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Кабинету потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за рад Кабинета)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње улице у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Лајковцу
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02871/2010-03)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-1199/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-1202/2015-001)
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов
Правилник о изменама и допунама Правилника о ловочуварској служби
Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда
Правилник о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00089/2014-11)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DRINA denifine")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Тителски брег", Тител
Одлука о висини таксе за јавни медијски сервис за 2016. годину
Одлука о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца, "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац

 

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2015
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 55/2015
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима одређеним категоријама становништва, у циљу развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији)
Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе
Правилник о измени и допуни Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2015. године
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар-мај 2015. године
Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над платним институцијама, институцијама електронског новца и јавним поштанским оператором
Одлука о капиталу и адекватности капитала платних институција и институција електронског новца
Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
Одлука о системима управљања и унутрашњих контрола платних институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца
Одлука о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
Одлука о инвестирању средстава осигурања
Одлука о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања
Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга које пружају друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
Одлука о спровођењу одредаба Закона о рачуноводству које се односе на Контни оквир, финансијске извештаје и статистички извештај за платне институције и институције електронског новца
Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Одлука о јединственој структури текућих рачуна
Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Правилник о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга
Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга
Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS CONSTRUCTION" д.о.о. Стари Трстеник
Тарифа накнада за кабловско реемитовање музичких дела из репертоара Сокоја
Нова структура и цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте за ванредну контролу
Упутство за маркирање деривата нафте
Упутство за коришћење, подешавање и одржавање опреме
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Style Slims Diamond Black", "Style Slims Diamond Pink", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)", "Балканска Звезда класик", "Балканска Звезда злато")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool XSpression", "Camel Filters", "Camel Blue", "SOBRANIE BLACK RUSSIAN", "SOBRANIE WHITE RUSSIAN", "SOBRANIE BLACK", "SOBRANIE GOLD", "Sobranie Superslims Black", "Sobranie Superslims Pink")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston 100’s Red (gold)", "Winston 100’s Blue (gold)", "Winston 100’s Silver (gold)", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "Monte Carlo Red", "LD red", "LD blue", "LD red 100s", "LD blue100s", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "MEMPHIS CLASSIC", "MEMPHIS BLUE", "MEMPHIS AIR BLUE", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure", "Camel Filters", "Camel Blue", "Camel filters 100s", "Camel blue 100s")

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.6.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 23 и 29/2015
- "Сл.
лист града Ниша", бр. 36, 39, 40, 41 и 42/2015
- "Сл.
лист града Смедерева", бр. 4/2015
- "Сл.
лист града Чачка", бр. 8/2015
- "Сл.
лист града Зајечара", бр. 23/2015
- "Сл.
лист града Сремска Митровица", бр. 5/2015
- "Сл.
лист града Суботице", бр. 19/2015
- "Сл.
лист општине Шид", бр. 8/2015


- "Сл.
лист града Новог Сада", бр. 23/2015
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2015. годину


- "Сл.
лист града Новог Сада", бр. 29/2015
Решење о измени режима саобраћаја на Тргу Ференца Фехера у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице Здравка Челара и Улице Бранка Радичевића и раскрсници Улице Раде Кондића и Улице Бранка Радичевића у Футогу


- "Сл.
лист града Ниша", бр. 36/2015
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2015. годину


- "Сл.
лист града Ниша", бр. 39/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о расподели средстава за елементарне непогоде
Оперативни план одбране од поплаве за воде II реда на територији општине Житорађа за 2015. годину


- "Сл.
лист града Ниша", бр. 40/2015
Решење о именовању чланова Пројектног тима за имплементацију пројекта Успостављање Омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе Града Ниша
Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2014. годину


- "Сл.
лист града Ниша", бр. 41/2015
Одлука о усвајању Уговора о оснивању Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш
Одлука о ценама осталих аеродромских услуга ЈП "Аеродром Ниш" са Ценовником
Решење о измени Решења о образовању Радног тима за израду Плана активности и предузимање мера за решавање стамбеног проблема мештана села Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене клизиштем


- "Сл.
лист града Ниша", бр. 42/2015
Решење о изменама Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања незапослених лица
Одлука о стављању ван снаге Правилника о накнадама и другим примањима изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима општине Димитровград и корисницима буџета општине
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2015. годину
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за развој туризма општине Димитровград за 2015. годину
Програм рада Фонда за привредни развој општине Димитровград
Програм подршке младима у општини Димитровград у 2015. години


- "Сл.
лист града Смедерева", бр. 4/2015
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Смедерева путем изградње
Решење о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији Града Смедерева и именовању председнице, чланова Комисије и њихових заменика
Резултати Референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница
Резултати референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ


- "Сл.
лист града Чачка", бр. 8/2015
План генералне регулације за насељено место Прељина
Одлука о давању у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање
Решење о образовању Комисије за отуђење из јавне својине покретних ствари - опреме
Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
Исправка Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2015. години


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 23/2015
Одлука о оснивању Савета за безбедност Града Зајечара


- "Сл.
лист града Сремска Митровица", бр. 5/2015
Посебан територијални колективни уговор за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица
Колективни уговор за Предшколску установу "Пчелица", Сремска Митровица
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Срем-гас" Сремска Митровица
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња
Исправка Плана детаљне регулације Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице


- "Сл.
лист града Суботице", бр. 19/2015
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског материјала


- "Сл.
лист општине Шид", бр. 8/2015
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Спортски центар" Шид
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност "Радио Шид" Шид
Одлука о брисању Установе за физичку културу и спортску рекреацију "Партизан" Шид из евиденције осталих корисника јавних средстава и упису у евиденцију индиректних корисника јавних средстава
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 90а у Шиду
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Шид
Одлука о изменама Одлуке о комуналној хигијени и услугама број: 011-50/II-15
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима број: 011-81/II-15

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.6.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 12/2015
- "Сл.
лист ЦГ", бр. 29/2015
- "Сл.
лист града Новог Сада", бр. 24/2015
- "Сл.
лист града Чачка", бр. 7/2015

 "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 12/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Уније "Фискалис 2020"
Меморандум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Мађарске
Меморандум о разумевању о сарадњи Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Јерменије
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма


- "Сл.
лист ЦГ", бр. 29/2015
Одлука о измјени Одлуке о броју замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Националног савјета за образовање
Одлука о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2015. годину
Правилник о условима за промет и начину поступања са заштићеним дивљим врстама приликом транспорта
Правилник о ближем садржају годишњих извјештаја о безбједности у жељезничком саобраћају и заједничким показатељима безбједности
Правилник о мјерама заштите приликом ручног преношења терета
Правилник о листи вина произведених у 2014. години
Правилник о измјенама Правилника о методологији исказивања подкритеријума за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке
Рјешење, којим се утврђује да је Друштво за управљање инвестиционим фондом ЕУРОИНВЕСТ АД, са сједиштем у Подгорици, Бул. Светог Петра Цетињског бр. 78 ускладило акте, организацију и пословање Отвореног инвестиционог фонда "ЕУРО-ФОНД" насталог у трансформацији, сходно члану 184 Закона о инвестиционим фондовима, број: 04/3-1581/10-14
Одлука, којом се потврђује Одлука Скупштине ССЦГ, одржане 23.09.2014. године, о стављању ван снаге (опозиву) Статута ССЦГ, број: 4-2/2014


- "Сл.
лист града Новог Сада", бр. 24/2015
Програм за реализацију средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за утврђивање објеката чија изградња је од значаја за привредни развој Града Новог Сада
Програм превенције хроничних незаразних болести за 2015. годину
Решење о измени упутства за извршење буџета Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Стевана Сремца и делу Словачке улице у Новом Саду
Решење о постављању заштитних стубића на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Решење о одређивању привременог паркиралишта на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења купалишта "Штранд" у Новом Саду


- "Сл.
лист града Чачка", бр. 7/2015
Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју
Правилник о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач Град Чачак
Правилник о условима и начину летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу 2015. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о повлашћеном превозу у градском и приградском саобраћају на територији Града Чачка
Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 54/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2015
- "Сл. лист Града Зајечара", бр. 24 и 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 54/2015
Закон о одбрани од града
Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2015. години
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2015. години
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију
Одлука о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
Одлука о утврђивању куће породице Поповић-Предић у Београду за споменик културе
Решење о давању сагласности за отварање Канцеларије Амбасаде Републике Казахстан у Будимпешти, са седиштем у Београду
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Шабац" у Шапцу
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Ковачица, АП Војводина, Република Србија и општине Карансебеш, Караш - Северинска Жупанија, Румунија
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01342/2014-2)
Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Kent (HD Futura)", "Kent (HD Neo)", "Kent (HD Infina)", "Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100’s Box)", "Lucky Strike (Blue 100’s)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red 100’s)", "Viceroy (Charcoal Blue 100’s)", "Viceroy (Silver 100’s)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Lord Extra (100)", "VISION (BLUE)", "VISION (RED)", "Viceroy (Charcoal Red, меко паковање)", "Viceroy (Charcoal Blue, меко паковање)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", "Pall Mall (Pocket Blue)", "Vogue (Lilas)", "Vogue (Bleue)", "Dunhill Fine Cut (Swiss Blend)", "Dunhill Fine Cut (Master Blend)", "Dunhill Fine Cut (Blonde Blend)", "Dunhill Classic Blend")- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2015
Одлука о измјени Одлуке о образовању Савјета за унапређење пословног амбијента, регулаторних и структурних реформи
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
Правилник о измјени Правилника о условима и поступку напредовања у више дипломатско звање
Правилник о мјерама заштите приликом употребе средства за рад
Правилник о евиденцији електронских регистара и информационих система државних органа и органа државне управе
Правилник о начину издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице
Правилник о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу
Рјешење, којим се историјском језгру Цетиње, као културно-историјској цјелини, потврђује статус непокретно културно добро и утврђује категорија културно добро од националног значаја, број: УП/I-02-205/2014-1
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Борје II
Правилник о начину поступања са плановима лета у претполетној фази
Правилник о измјенама и допунама Правилника о посади ваздухоплова
Правилник о утврђивању заједничке шеме обрачуна накнада за услуге у ваздушној пловидби
Правилник о расподјели средстава из фонда Агенције за помоћ комерцијалним радио емитерима


- "Сл. лист Града Зајечара", бр. 24/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину

 

- "Сл. лист Града Зајечара", бр. 25/2015
Одлука о другом допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2015
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији
Уредба о измени и допуни Уредбе о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
Одлука о оснивању Установе за новинско-издавачку делатност "Панорама"
Одлука о усклађивању пословања Друштвеног јавног комуналног предузећа "Полет" Пландиште са Законом о јавним предузећима
Одлука о допуни Одлуке о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Етнографског музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу директора Института за трансфузију крви Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању за 2014. годину Агенције за привредне регистре
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд, у оснивање Акционарског друштва SEEPEX Београд
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање програмских активности Атлетског савеза Србије, а у циљу набавке потребне опреме ради постављања тартан стазе на стадиону у Крушевцу)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за спровођење Уговора о додели средстава између Републике Србије и привредног друштва Streit Nova д.о.о. Стара Пазова)
Правилник о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини
Правилник о изменама Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица
Одлука Уставног суда РС број Уж-7428/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба З. М, С. М, Љ. Ј, Г. Б, С. М, М. Д, Б. Л, М. Б, Н. М. и Љ. М. и утврђује да су пресудом Врховног касационог суда Рев2. 792/12 од 28. фебруара 2013. године повређена права подносилаца уставне жалбе на правично суђење и на правичну накнаду за рад, зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 60. став 4. Устава Републике Србије; 2. поништава пресуда Врховног касационог суда Рев2. 792/12 од 28. фебруара 2013. године, и 3. ова одлука има правно дејство и према лицима која нису поднела уставну жалбу, а налазе се у истој правној ситуацији, сагласно одредби члана 87. Закона о Уставном суду и 4. забрањује се извршење решења о противизвршењу Основног суда у Нишу И. 4301/12 од 17. октобра 2013. године и И. 4301/12 од 1. новембра 2013. године и свих других аката који би били донети на основу пресуде из тач. 1. и 2.
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/676 од 23. априла 2015. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/677 од 23. априла 2015. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/712 од 28. априла 2015. године о изменама и допунама Уредбе (ЕУ) број 103/2012 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/803 од 19. маја 2015. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/804 од 19. маја 2015. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/805 од 19. маја 2015. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Градска аутобуска станица Лесковац" у Лесковцу
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Спортско-пословни центар Беочин", Беочин
Решење о престанку мандата директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа "Радио Пожаревац", Пожаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа "Радио Пожаревац", Пожаревац
Исправка Решења о именовању директора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
Јединствена тарифа накнада за реемитовање фонограма и на њима забележених интерпретација

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.6.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 26/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 26/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "Радио-Лазаревац" у Лазаревцу
Решење о измени Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину
Колективни уговор за Јавно радиодифузно предузеће "Студио Б"

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Словачке о економској сарадњи
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Црне Горе коју представља Влада Црне Горе и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Уније Црној Гори у оквиру инструмената претприступне подршке (IPA II)
Објава о ступању на снагу Уговора између Владе Црне Горе и Владе Републике Аустрије о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 28/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2015
Одлука о образовању Радне групе за дефинисање националне широкопојасне мреже
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2015. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта, ради обезбеђивања недостајућих средства потребних за одлазак чланова спортске организације Специјална Олимпијада Србије на Летње олимпијске игре у Лос Анђелесу)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("АЛФА ЗАШТИТА ДОО", Шид)
Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система
Правилник о изменама Правилника о начину испитивања пловидбених незгода пловила
Правилник о изменама и допунама Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава
Индекси потрошачких цена за мај 2015. године
Одлука о избору судије (број 119-00-187/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-188/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-189/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-190/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-191/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-192/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-193/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00175/2014-11)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ДЈКП Полет" Пландиште)

- "Сл. лист ЦГ", бр. 28/2015
Закон о измјени Закона о странцима
Закон о допуни Закона о јавним набавкама
Закон о измјенама и допунама Закона о Судском савјету и судијама
Уредба о звањима унутрашњих ревизора у јавном сектору
Уредба о ближим условима, начину остваривања и висини зараде и других примања лица у служби у Војсци Црне Горе
Одлука о давању претходне сагласности Општини Мојковац за отуђење непокретности
Правилник о изгледу и садржају амблема организационих јединица Управе полиције
Правилник о условима које треба да испуњавају пансиони и склоништа за напуштене животиње
Одлука о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за услуге поморске пилотаже у Бококоторском заливу
Тарифа лучких накнада и других услуга

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.6.2015. године

- "Сл. гласник града Врања", бр. 7/2015
- "Сл. лист Града Суботице", бр. 14 и 18/2015

- "Сл. гласник града Врања", бр. 7/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву општине Трговиште
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Правилник о буџетском рачуноводству
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама

- "Сл. лист Града Суботице", бр. 14/2015
Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварања права закупа на грађевинском земљишту у право својине
Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Суботице за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2016. године
Одлука о изменама о снабдевању водом
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о усвајању Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Суботице за период 2014 - 2020 године са Оперативним програмом уз Стратегију развоја пољопривреде и руралног развоја Града Суботица за период 2014 - 2020
Решење о доношењу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Суботице у 2015. години
Правилник о престанку важења Правилника о додели средстава у области јавног информисања
Правилник о изменама и допунама Правилника о инструментима ради обезбеђења потраживања Фонда
Измена Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Градској управи Града Суботице

- "Сл. лист Града Суботице", бр. 18/2015
Решење о одређивању коефицијената за обрачун и исплату плате за изабрана и постављена лица у органима Грда Суботице

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.6.2015. године

- "Сл. гласник града Врања", бр. 6/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 8/2015

- "Сл. гласник града Врања", бр. 6/2015
Одлука о промени Статута Града Врања
Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета Града Врања за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте у поступку легализације и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о одређивању органа Града Врања за давање претходне сагласности за упис права својине за објекте који су изграђени на површинама јавне намене
Одлука о пружању помоћи у обнови породичних стамбених објеката на територији Града Врања
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о Заштитнику грађана Града Врања
Одлука о измени Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације - ЈП "Радио телевизија Врање" ПО Врање
Одлука о измени и допуни Одлуке о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке на територији Града Врања
Одлука о изради Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 3 у Врању
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Зоне 4 у Врању
Одлука о задуживању Града Врања ради капиталних улагања
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину са Финансијским планом
Годишњи извештај Заштитника грађана Града Врања
Програм коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Врања за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање стручног мишљења на захтеве за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације центра Горње чаршије у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације измећу улица Змај Јовина и Призренска у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације измећу улица Радних бригада, Рударска и Будисава Шошкића у Врању на животну средину

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 8/2015
Одлука о отуђењу непокретности без накнаде непосредном погодбом са Елаборатом о оправданости инвеститора "Savio Firmino" Д.О.О Јагодина
Одлука о измени и допуни Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације блока 4 у зони 4 у Јагодини
Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Комисије за категоризацију угоститељских објеката
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину у 2015. години
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 51/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте
Одлука о образовању Радне групе за учешће у преговорима са привременим институцијама самоуправе у Приштини о формирању Заједнице српских општина
Одлука о промени назива Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу
Одлука о брисању споменика културе - зграде познате по кафани "Три листа дувана" у Булевару краља Александра број 18 у Београду - из Регистра непокретних културних добара
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о престанку рада на положају секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
Решење о разрешењу секретара Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању секретара Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о придруженом чланству града Београда асоцијацији "EUROCITIES"
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Ириг, Република Србија и општине Дрвар, Босна и Херцеговина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и града Крфа, Република Грчка
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Друштво са ограниченом одговорношћу Потиски водоводи, Хоргош
Решење о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње наплатне станице на државном путу IА реда и базе за одржавање путева на територији градске општине Гроцка у Београду
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (ПОДРУМ СТАРИ ДАНИ ДОО РАКОВАЦ)
Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса
Одлука о условима и начину обављања мењачких послова
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
Одлука о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Одлука о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
Одлука о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака
Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одлука о адекватности капитала друштва за осигурање/реосигурање
Одлука о условима и начину вршења надзора над пословањем друштва за осигурање/реосигурање и других субјеката надзора у делатности осигурања
Одлука о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о поступању банке по приговору правног лица и поступању Народне банке Србије по притужби тог лица
Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Одлука Уставног суда РС број IУо-626/2014 којом се: 1. утврђује да Одлука о коришћењу средстава репрезентације општине Бечеј, број II 011-96/2014 од 22. јула 2014. године, није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта, односно радње предузете на основу Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-9346/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Б. Т. и утврђује да су подноситељки уставне жалбе радњом Првог основног суда у Београду у предмету И. 39418/12 - неодлучивањем о свим захтевима (о законској затезној камати) из предлога за извршење, решењем о извршењу повређена права на правично суђење и на правно средство, зајемчена чланом 32. став 1. и чланом 36. став 2. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. налаже Првом основном суду у Београду да донесе допунско решење којим ће у предмету из тачке 1. одлучити о законској затезној камати траженој у предлогу за извршење
Одлука о избору судије (број 119-05-180/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-181/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-182/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-183/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-184/2015-01)
Решење о именовању директора Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", Ниш
Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин
Одлука о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Малопродајне цене дуванских прерађевина  ("Mac Baren","Mac Baren  Virginia Blend", "Mac Baren American Blend", "Mac Baren Original Choice", "Mac Baren Vanilla Choice", "Mac Baren Cherry Choice")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DIPLOMATICOS No. 1", "COHIBA PIRAMIDES EXTRA", "POR LARRANAGA PETIT CORONA")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.6.2015. године

- "Сл. лист града Суботице", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 13/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 4/2015

- "Сл. лист града Суботице", бр. 15/2015
Решење о изменама Решења о образовању Савета за безбедност
Решење о цени закупа по праву пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2015. годину
Решење о образовању Штаба за жетву стрних жита и јесењу бербу ратарских усева на подручју Града Суботице у 2015. години


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 13/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању начина плаћања и одобравању попуста за једнократно плаћање цене грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина у поступку отуђења
Закључак о образовању стручно-оперативног тима за пољопривреду на територији Града Зрењанина
Закључак о образовању Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара на територији Града Зрењанина


- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2015
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Чачак
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Чачка за 2015. годину
Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2015. години
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Чачка за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање времена изградње грађевинских објеката
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Закључак Уставног суда о оцени законитости Одлуке о давању у закуп станова стечених путем донација УН ХАБИТАТ


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 4/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Новог Пазара за воде II реда, за 2015. годину
Одлука о извођењу хитних радова за заштиту насеља и индустријске зоне у Новом Пазару
Одлука о утврђивању Ерозивних подручја и противерозивних мера на територији Града Новог Пазара
Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара на животну средину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.6.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 12 и 13/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 3/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 21/2015
Одлука о одређивању процента јавног капитала Града Новог Сада у привредном друштву "Дневник" Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Нови Сад, који се приватизује
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду
План генералне регулације насељеног места Руменка
План детаљне регулације постројења за прераду воде на Петроварадинској ади у Петроварадину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 13/2015
Одлука о давању у закуп пословних простора бр: II-00-361-313/2015

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3/2015
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Смедерева за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о утврђивању закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији Града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених пословних објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Смедерева за 2015. годину
Закључак којим се прихвата Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Смедерева за 2014. годину
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наша радост" Смедерево
Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији Града Смедерева у 2015. години
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Смедерева за 2015. годину
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Предшколске установе "Наша радост" Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 3/2014-пречишћен текст и 1/2015)


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2015
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације базе за одржавање државног пута IА реда број 3 (аутопут Е-70) деоница Батровци-Добановци, у петљи Кузмин, Град Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у сврху легализације објеката и накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о доношењу Годишњег план рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Сремска Митровица за 2015. годину
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације за територију Града Сремска Митровица


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 3/2015
Одлука о изменама и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаницу, стару Чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир на потесу Хаџет за кат. парцелу 4856/5 КО Нови Пазар
Одлука о моделу и методу приватизације за ЈПИ "Нови Пазар"
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о општим правилима изградње за објекте изграђене на територији Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о давању на коришћење монтажних објеката - кућа за становање

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 50/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 19/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 50/2015
Уредба о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој
Одлука о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Одлука о распуштању Скупштине општине Медвеђа и образовању Привременог органа општине Медвеђа
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу вршиоца дужности управника Народне библиотеке Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању управника Народне библиотеке Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Решење о именовању чланова Управног одбора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Волосу, Република Грчка
Решење о давању сагласности на Програм пословања Парка природе "Мокра Гора" д.о.о. за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Торина, Република Италија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Тутин, Република Србија и града Бетунија, Држава Палестина
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње улица у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње дечије установе у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње раскрснице у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње далековода на територији општине Ада
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње далековода на територији општина Чока, Кикинда и Ада
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње трасе далековода на територији општина Велико Градиште и Бела Црква
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње трафостанице "Банцарево" и постављања подземног прикључног вода на територији општине Нишка Бања
Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2014. годину
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
Правилник о измени Правилника о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове
Правилник о допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Решење о именовању директора ЈКП "Простор" Сомбор
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу града Сомбора" Сомбор
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ЈП Елгас Сента")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style", "Best export (crveni, tvrdo pakovanje)", "Best Export 100’s", "Bond Street (crveni)", "Bond Street (crveni, meko pakovanje)", "Bond Street (plavi)", "Bond Street (plavi, meko pakovanje)", "Bond Street (srebrni)", "Bond Street Compact Blue", "Bond Street Slims (Violet)", "Bond Street Slims (Rose)", "Chesterfield (Blue, 100’s)", "Chesterfield (Blue, KS)", "Chesterfield (Red, 100’s)", "Chesterfield (Red, KS)", "Chesterfield (Silver, KS)", "Chesterfield Crown Aqua", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Дрина (без филтера)", "Дрина (меко паковање)", "Дрина (стотка)", "Дрина (тврдо паковање)", "Eve 120", "Eve 120 (plavi)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Forward", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "L&M Lounge (Violet)", "L&M Lounge (Pink)", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100’s)", "L&M Silver Blue Label", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro Advance XL (beli)", "Marlboro Advance XL (plavi)", "Marlboro Flavor Plus", "Marlboro Red Code", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Parliament Aqua Blue", "Parliament Silver Blue", "Philip Morris (Absolute Blue)", "Philip Morris (Absolute Blue, 100’s)", "Philip Morris (Master Red)", "Philip Morris (Master Red, 100’s)", "Philip Morris (Select Silver)", "Philip Morris (Select Silver, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parliament Super Slims", "Eve Divine Slims", "Eve Mystique Slims")


- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2015
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2015/2016. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2015/2016. години
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 19/2015
Програм о изменама Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години, број:400-7/15-V од 8. јануара 2015. године, број 400-7/15-V од 21. маја 2015. године
Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години, број 400-98/15-V од 21. маја 2015. године
Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција Јавном предузећу Спортски центар "Младост" Крагујевац у 2015. години број 400-9/15-V од 8. јануара 2015. године, број 400-9/15-V од 21. маја 2015. године
Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски центар "Парк Крагујевац" д.о.о. број 400-8/15-V од 8. јануара 2015. године, број 400-8/15-V од 21. маја 2015. године
Програм o изменама Програма распореда средстава за школски спорт у 2015. години број: 66-1/15-V од 21. јануара 2015. године (број 66-1/15-V од 19. маја 2015. године
Решење о образовању Комисије за утврђивање посебних услова за постављање летњих башта
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.6.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 25/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 25/2015
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2015. године
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Месне заједнице "Др Иван Рибар" на територији Градске општине Нови Београд
Решење о допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2015. годину (први ребаланс)
Одлука о брисању огранка Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар "Милан Гале Мушкатировић"
Решење о одређивању висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за грађевинске услуге


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Измјена и допуна ДУП-а за насеље Лознице
Одлука о постављању, изградњи и уклањању монтажних објеката привременог карактера
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о усвајању Акционог плана за борбу против корупције у Општини Колашин за период 2015-2016. год.
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Радигојно"
Одлука о усвајању Локалног програма социјалног становања Општине Колашин за 2015. год.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса на територији Општине Колашин
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Одлука о задуживању ради рефинансирања дугова и неизмирених обавеза
Програм уређења простора Општине Колашин за 2015. годину
Одлука о приступању изради Локалне студије локације "Гротуља"
Одлука о проглашењу регионалног парка "Пива"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана *Балибегово брдо и Купусиште*
Измјена Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" - Тиват
Измјена Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Тиват
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Мажина
Одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју Општине Тиват
Програм уређења простора Општине Тиват за 2015. годину
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну стадију локације "ПЕТРОВИЋИ" Забрђе на Луштици
Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2014. годину
Програм уређења простора Општине Херцег Нови за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Локалне студије локације "Равил"
Одлука о измјенама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Заграбље (Зона Х, Подзона Х2)"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за израду Детаљног урбанистичког плана "Заграбље (Зона Х, Подзона Х2)"
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 49/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 49/2015
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених
Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима
Одлука о ближим условима и начину давања дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система
Одлука о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система
Одлука о начину одржавања и унапређивања стабилног и сигурног рада платног система и извештавању Народне банке Србије
Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над пословањем платних система
Одлука о почетном капиталу и минималном капиталу оператора платног система
Одлука о садржају и начину вођења евиденције платних система
Одлука Уставног суда РС број IУо-321/2013 којом се утврђује да Одлука о условима за изградњу мини хидроцентрала на подручју општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 4/12) није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-6/2013 којом се: 1. утврђује да Правилник о платама запослених у Предшколској установи "Невен", Мионица, број 277/10 од 30. јула 2010. године, у време важења није био у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о платама запослених у Дечјем вртићу "Невен", Мионица, број 240/07 од 29. јуна 2007. године
Одлука о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-138/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-146/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-151/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-158/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-127/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-128/2015-01)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren American Blend")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Virginia Blend")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Cherry Choice")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Vanilla Choice")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас-Рума", Рума)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас", Темерин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Комуналац", Нови Бечеј)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Лозница-гас" д.о.о. Лозница)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Интерклима" д.о.о. Врњачка Бања)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONUS CHIC", "MONUS SLIMS BLUE", "MONUS SLIMS RED", "MONUS SLIMS GRAY", "MONUS APPLE SLIMS", "MONUS SLIMS GRAPES")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CAMACHO COROJO ROBUSTO TUBOS", "QUINTERO FAVORITOS")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 20/2015
Правилник о поступку доделе средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију пројеката удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите, број 55-469/15-V од 27. маја 2015. године
Правилник о изменама Правилника о програму и начину полагања испита за обављање делатности такси превоза, број 34-820/15-V од 27. маја 2015. године
Програм о првој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и планирање одбрамбених припрема у 2015. години, број 87-1/15-V од 29. маја 2015. године


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2015
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 76 и 77 у Сомбору
Одлука о измени Одлуке о изградњи шест монтажних кућа за потребе избеглих лица у насељеном месту Алекса Шантић
Одлука о изради измена и допуна Плана Генералне регулације насељеног места Алекса Шантић
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора
Одлука о начину коришћења пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, неплодног и водног земљишта у јавној својини Града Сомбора
Одлука о изради плана Генералне регулације на простору МЗ "Црвенка" и МЗ "Млаке" у Сомбору
Одлука о изради плана Генералне регулације на простору МЗ "Стара Селенча", "Селенча" и "Нова Селенча" у Сомбору
Одлука о изради плана Генералне регулације на простору МЗ "Горња Варош" у Сомбору
Одлука о изради измена и допуна плана Генералне регулације насељеног места Телечка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради плана Детаљне регулације обилазнице око Кљајићева са везом Кљајићево - Телечка
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације
Предлог Правилника о постављању летњих башта на територији Града Сомбора
Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Града Сомбора за производну 2014/2015. годину
Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији Града Сомбора


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о доношењу Једногодишњег програма уређења простора Општине Андријевица за 2015. годину
Одлука о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Гусиње
Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Балијаче Мојановићи - дио Б" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Дајбабска гора" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Горичани Бериславци - дио А" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Тузи центар" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Драч путнички терминал" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Драч - за урбану цјелину нова варош 1.2" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 2 - зона А" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Коник Врела Рибничка" у Подгорици
Одлука о изради измјена и Допуна детаљног урбанистичког плана "Маслине" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Момишићи Б" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Забјело Зеленика" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Зеленика" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Централно гробље Голубовци" у Подгорици
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Спортско рекреативни комплекс Балабани" у Подгорици
Одлука изради Локалне студије локације "Фресићи" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Забјело Б2" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Нова варош 2" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Драч Ватрогасни дом" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Рогами" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Вранићке њиве" у Подгорици
Пословник о раду општинске изборне комисије Пљевља
Одлука о Просторно-урбанистичком плану Општине Никшић
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 7/15 и 11/15)
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за израду Детаљног урбанистичког плана "Црна Греда (Зона Ф)"
Одлука о кредитном задужењу Пријестонице

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.6.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 17/2015
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 11/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 17/2015
Решење о изменама Решења о јавним паркиралиштима, бр. 34-688/15V од 5. маја 2015. године
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања станова у закуп, на којима Град Крагујевац има право коришћења и управљања, број 112-658/15-V од 5. маја 2015. године
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену број 112-1720/14-V од 6.11.2014. године и 112-276/15-V од 26.02.2015. године
Решење о III измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације, број 112-1735/14-V од 7.11.2014. године и 112-452/15-V од 19.03.2015. године


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 4/2015
Одлука о извођењу хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода реке Колубаре и притока Обнице и Јабланице
Одлука о решавању стамбених потреба запослених лица у органима Града Ваљева
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Агроразвој - ваљевске долине" Ваљево
Одлука о усклађивању Одлуке о образовању робних резерви Града Ваљева
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа "Радио Ваљево"
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ваљева за 2014. годину
План генералне регулације за део насељеног места Бранковина
Закључак о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда Града Ваљева за 2015. годину
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ваљева за 2015. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-176/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-188/15-06


- "Сл. лист града Панчева", бр. 11/2015
Одлуку о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Одлука о зеленим површинама на територији Града Панчева
Одлука о финансирању набавке медицинске и друге опреме за потребе Опште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије Града Панчева
Одлука о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Панчева
Одлука о задуживању Града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о изменама и допуни Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева
Одлука о поверавању ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења Града Панчева, зграда пословних услуга-урбанизам, у ул. Немањина бб у Панчеву
Одлука о изменама Одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на територији Града Панчева
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области културе
Решење о образовању Комисије за вредновање програма, пројеката и пријава Удружења грађана Града Панчева чији су циљеви од јавног интереса, за 2015. годину
Статут Јавно комуналног предузећа "Комбрест" Банатски Брестовац
Одлуку о утврђивању цена погребних услуга број 33/2015 од 18.02.2015. године


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6/2015
Одлука о допуни Одлуке о социјалној заштити
Одлука о моделу и методу приватизације ЈИП "Нови пут" Јагодина
Одлука о боравишној такси
Правилник о раду Комисије за категоризацију угоститељских објеката
Одлука о уређивању међусобних односа надлежних служби у поступку примене Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Решење о формирању Комисије за попис и преузимање у државну непокретне и покретне имовине стечајних дужника
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи з урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.6.2015. године

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2015

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 3/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. годину - ребаланс I
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о утврђивању ерозионих подручја на територији Града Пожаревца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Спортски центар "Пожаревац"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца
Програм о измени Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2015. годину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2015. години
Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020
Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца
План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Аустрији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Португал
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Шпанији
Одлука о допунама Одлуке о утврђивању висине, начина и поступка намјенске потрошње средстава опредијељених клубовима посланика за ангажовање секретара и стручних консултаната клубова
Уредба о ближим условима, начину остваривања и висини накнада трошкова и других примања лица у служби у Војсци Црне Горе
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 32 - Финансијски надзор
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М. 2 Улцињ - Сукобин, дионица Улцињ - Круте
Одлука о одређивању локације за болницу - CODRA Главни град Подгорица
Одлука о отварању Генералног конзулата Црне Горе у Републици Србији
Правилник о изгледу и ближим карактеристикама службене палице
Правилник о садржају и начину вођења евиденција о експлозивним материјама
Правилник о обрасцу и начину издавања идентификационе ознаке лица које врши послове заштите
Правилник о начину употребе специјалистичких јединица и начину утврђивања висине накнаде за њихово дежурство и активности током заштите и спашавања у ванредним стањима
Правилник о ближем садржају захтјева за издавање и обрасцу сертификата о оспособљености возача за превоз опасних материја
Правилник о квалитету и контроли квалитета течних горива нафтног поријекла
Правилник о ближем садржају, начину уписа и вођења Регистра субјеката у органској производњи
Наредба о ловостају узрасних класа риба и других морских организама
Одлука о доношењу измјене Програма Рефинансирање текућих кредитних задужења
Одлука о накнадама Агенције за надзор осигурања
Одлука о укидању Одлуке о условима за обављање ревизије финансијских извјештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима
Правила о измјени Правила о методологији за обрачунавање нето вриједности имовине затворених инвестиционих фондова
Правила о измјенама Правила за измјену тарифа за електричну енергију
Одлука о избору једног члана Уставног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Рјешење о именовању три члана Одбора директора ЈЗУ Општа болница Котор
Рјешење о престанку мандата помоћника министра здравља
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за економику у здравству у Министарству здравља
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о одређивању в.д. директора Завода за школство
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Дубровнику - Република Хрватска
Рјешење о разрјешењу одбора директора "Montenegro defence industry" д.о.о. Подгорица
Исправка Правилника о условима за ветеринарске организације за сакупљање и складиштење сјемена за вјештачко осјемењавање говеда и стављање у промет

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 48/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19 и 20/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 7/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 48/2015
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понудаЖ
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције - База "Југ"
Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А
Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на уређењу односа између Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" акционарско друштво Београд и Јавног предузећа "Пошта Србије" по питању закупа некретнина
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика Државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Ужице
Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
Решење о именовању члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
Решење о именовању члана Комисије за психоактивне контролисане супстанце
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања зависних привредних друштава за производњу електричне енергије и угља - Јавном предузећу "Електропривреда Србије" као матичном предузећу
Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије - Привредном друштву "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Београд на води" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени продаје "Службеног гласника РС", висини претплате на "Службени гласник РС" и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије у 2015. години
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова, Програмска активност 0001 - Билатерални, мултилатерални и конзуларни послови)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова - Дипломатско- конзуларна представништва ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање правног заступника из Републике Италије, у циљу заступања Републике Србије у судском поступку пред надлежним судом у Риму у случају Емира Шишића)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Управи за резерве енергената као органу управе у саставу Министарства рударства и енергетике, у складу са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14))
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради обезбеђивања дела недостајућих средстaва потребних за реализацију Пројекта мађарско-српске железнице)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за реализацију уговора о додели средстава између Републике Србије и привредног друштва Karina Moda д.о.о.)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице на територији градске општине Вождовац у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње Аутодромске улице у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације саобраћајница и индустријског колосека на територији општине Кучево
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем службености пролаза, у циљу изградње Јужног колектора на територији града Ниша
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу уређења јавне површине уз корито реке Моравице у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради проширења изворишта "Старо корито" у Трстенику
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу формирања, уређења, изградње и коришћења простора интервидовског (вишенаменског) полигона "Пасуљанске ливаде" на територији општина Деспотовац, Параћин и Бољевац
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02861/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00059/2014-22)
Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената
Правилник о измени и допунама Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00363/2013-11)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO COROJO ROBUSTO TUBOS")
Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа "Бачка Топола" у Бачкој Тополи
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (ПД "BOSS CONSTRUCTION" д.о.о. Стари Трстеник)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање (ЈУГОРОСГАЗ а.д. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Стандард", Ада)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП Чока, Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Суботицагас", Суботица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП КОВИН-ГАС, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ИНГАС ј.п. Инђија)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Гас-феромонт" а.д. Стара Пазова)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (АД ЗИП "СЛОГА", Кањижа)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ГАС" д.о.о. Бечеј)
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19 и 20/2015
Закључак Уставног суда Републике Србије IУо-40/2014 од 20.04.2015. године

Оперативни план одбране од поплава вода II реда на територији Града Зајечара
Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2015. годину
Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Шапца", бр. 7/2015
Правилник о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника у месечној економској цени у Предшколској установи "Слава Ковић" Богатић за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна општине Богатић за 2014. годину
Одлука о утврђивању ерозивног подручја и мера за спречавање штета од ерозије на подручју општине Богатић
Оперативни план одбране од поплава од вода II реда општине Богатић за 2015. годину
Одлука о одређивању вршилаца комуналних делатности и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Богатић
Одлука о одређивању зона на територији општине Богатић
Одлука о првој измени Одлуке о боравишној такси

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.6.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 18/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 11/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/2015
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за гимназију


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 16 и 18/2015
Програм обележавања Дана Града - 6. мај 2015. године
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - комунални послови и надзор и градске управе за комуналне и инспекцијске послове у 2015. години

Одлука о радном времену, бр. 130-6/15-V од 12. маја 2015. године
Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину


- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о одређивању коефицијента зоне и коефицијента намене објекта за утврђивање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о организованом превозу ученика на територији општине Сурдулица
Правилник о раду ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве" општине Сурдулица
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП "Водовод" општине Сурдулица
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сурдулица за 2015. годину
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о измени Решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Правилник о измени Правилника о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела трасе колектора отпадних вода од Солунске улице до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 3 у Врању на животну средину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 4/2015
Одлука о празнику Града Шапца
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању пијаца
Одлука о праву на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права, породици са децом
Одлука о одређивању органа надлежног за давање сагласности за издавање у закуп непокретности у јавној својини Града које користе месне заједнице
Одлука о овлашћењу градоначелника за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Град Шабац
Одлука о проширењу слободне зоне Шабац
Одлука о висини накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних предузећа
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу

- "Сл. лист града Краљева", бр. 11/2015
Решење о измени и допуни Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Краљева за 2015. годину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.6.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 47/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 24/2015
- "Сл. лист града  Ниша", бр. 29 и 35/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 22/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 8/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 47/2015
Одлука о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја
Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Посебан колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
Решење о именовању директора ЈКП "Рашка" у Рашки
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Србијагас", Нови Сад)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Анекс Споразума о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација


- "Сл. лист града Београда", бр. 24/2015
Ценовник основних услуга ЈКП "Погребне услуге"
Ценовник осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Одлука Надзорног одбора ЈКП "Београдске електране" број I - 6448/16 од 9. априла 2015. године
Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења на територији Града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса Предузећа "ВМЛ" до пристана на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е 7, између Булевара краља Александра и улице Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Барајево
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда


- "Сл. лист града  Ниша", бр. 29 и 35/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о коришћењу дела буџетских средстава за подстицај и финансирање посебног програма иновационе делатности
Одлука о образовању Савета за здравље општине Димитровград
Одлука о додели искључивог права за обављања делатности пружања услуга
Одлука о плаћању закупа пословног простора политичким странкама и групама грађана које имају своје представнике у СО-е Димитровград
Одлука о начину остваривања права на бесплатан или регресирани превоз за кориснике са територије општине Димитровград
Оперативни план одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Општинском већу општине Димитровград
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о јавном информисању од значаја за Град Ниш
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" Ниш


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 22/2015
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 1/2015
Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Пожаревца
Одлука о условима и висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2014. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на цене услуга ЈП "Топлификација" Пожаревац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони без накнаде "Nardi Balkan" d.о.о Požarevac у групацији и са капиталом у већинском власништву компаније "Nardi" S.P.А. из Италије
Пословник о раду Градског већа Града Пожаревца
Правилник о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града Пожаревца
Решење о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 01-06-4/2015-8-1 од 19. јануара 2015. године


- "Сл. лист града Ужица", бр. 8/2015
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ужица за 2015. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 46/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 15/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 5/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 46/2015
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији
Закон о изменама и допунама Закона о стандардизацији
Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. годину
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор модела приватизације Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" акционарско друштво Београд
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за стандардизацију Србије
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о давању сагласности на Статут Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Генералном секретаријату Владе, ради измирења дела трошкова канцеларије УНДП у Републици Србији за период 2000-2014. године)
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
Правилник о измени Правилника о упису ученика у средњу школу
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2015. године
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0089/2014-11)
Закључак директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0117/2014-11)
Решење о именовању директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу - ЈП
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац" из Лајковца
Решење о именовању директора ЈП "Градска чистоћа" из Лајковца
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о одобравању попуста, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац


- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2015
Решење о давању овлашћења за потписивање појединачних колективних уговора

- "Сл. лист града Београда", бр. 23/2015
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Београда за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама пијачног реда ЈКП "Градске пијаце"
Допуна ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд"
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима
Одлука о сталној манифестацији у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац
Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину


- "Сл. лист града Ужица", бр. 7/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Ужице - Централни део" I фаза
Одлука о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације "Крчагово" у Ужицу
Одлука о социјалној заштити Града Ужица
Одлука о изменама Одлуке о градском водоводу
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ужица за 2014 годину
Одлука о допуни Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног надметања


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 15/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Дела градског центра, блок Стара топлана - потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића"
Одлука о задуживању Града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о организацији и функционисању система заштите и спасавања и цивилне заштите на територији Града Крагујевца
Програм о изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града Крагујевца у 2015. години


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 5/2015
Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта у јавној својини

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.5.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 6/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2015
Решење о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним површинама које су у зони заштите
Решење о одређивању општег паркиралишта на коловозу дела Улице Станоја Станојевића у Новом Саду
Решење о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шекспировој улици код к. бр. 24 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Александра Тишме код к. бр. 9 у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајне сигнализације у Рељковићевој улици и Улици Рачког у Петроварадину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2015
Решење о образовању Тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица на територији Града Панчева
Решење о образовању Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу у 2015. години
Решење о образовању Тима за израду Стратегије развоја спорта у Граду Панчеву за период од 2015. до 2018. године
Колективни уговор за Предшколску установу "Дечја радост" Панчево
Статут Јавног комуналног предузећа "Грејање" Панчево (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2015
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Краљева за 2015. годину

- "Сл. лист општине Шид", бр. 6/2015
Одлука о ангажовању екстерног ревизора
Одлука о изменама Одлуке о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид, одборницима Скупштине и члановима радних тела органа општине Шид
Одлука о преузетим правима и обавезама оснивача у области примарне здравствене заштите према Дому здравља "Шид" у Шиду
Одлука о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид
Одлука о брисању из Регистра Фонда солидарности стамбене изградње и гашењу подрачуна индиректног буџетског корисника Фонда солидарности стамбене изградње
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о поверавању послова Јавном предузећу "Завод за урбанизам" Шид
Одлука о укидању Буџетског фонда за развој предузетништва општине Шид
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2015
Одлука о објављивању Споразума о сукцесији билатералних уговора између Црне Горе и Републике Естоније
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Грчке о узајамној заштити тајних података
Одлука о објављивању Споразума о сукцесији билатералних уговора између Црне Горе и Републике Литваније
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Словеније о размјени и међусобној заштити тајних података
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства и медицинских наука
Одлука о објављивању Споразума између Европске Уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму Уније "FISCALIS 2020"
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџан о међународном комбинованом превозу
Одлука о објављивању Уговора о сарадњи између Црне Горе и Босне и Херцеговине о конзуларној заштити и визним питањима
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о међусобном признавању возачких дозвола
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о имплементацији Споразума између Републике Црне Горе и Европске заједнице о реадмисији (враћање и прихватање) лица без дозволе боравка
Објава о ступању на снагу Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово у процесу Европске интеграције


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.5.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 11/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 11/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним називима
Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине


- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2015
Одлука о доношењу Акта о процени ризика за сва радна места и у радној околини за органе Аутономне покрајине Војводине
Решење о додели права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"
Решење о додели права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"
Упутство о спровођењу Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис у високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19/2015
Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2015. и 2016. годину
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о измени и допуни Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању повременог паркиралишта у дворишту Завода за трансфузију крви у Новом Саду
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења купалишта "Штранд" у Новом Саду


- "Сл. лист општина Срема", бр. 13/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о измени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа "План" општине Рума и општине Пећинци
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе
Одлука о изменама Одлуке о праву на финансијску помоћ незапосленим породиљама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у Општини Рума
Одлука о доношењу измена и допуна Генералног плана Руме
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Павловци
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Румска петља" у Руми
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Рума


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.5.2015. године

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 2-2/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2015

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 2-2/2015
Измене и допуне Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре

- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Босни и Херцеговини
Одлука о давању у дугорочни закуп дијела локалитета комплекса хотела "Парк" - Бијела, у својини Државе Црне Горе
Рјешење, број: УП/I-02-26/2014-9
Рјешење, број: УП/I-02-25/2014-11
Рјешење, број: УП/I-02-272/2012-10
Рјешење, број: УП/I -05-31/2014-8
Правилник о измјенама Правилника о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Ресна
Одлука о броју судија у судовима
Грански колективни уговор за социјалну дјелатност
Статут Данилова Ордена
Рјешење о одређивању в.д. секретарке Министарства културе
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете
Рјешење о постављењу генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Републици Србији
Рјешење о разрјешењу четири члана Одбора директора Здравствене установе Апотеке Црне Горе "Монтефарм"
Рјешење о именовању четири члана Одбора директора Здравствене установе Апотеке Црне Горе "Монтефарм"
Одлука о престанку судијске функције судији Основног суда у Котору

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 45/2015
Закон о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
Аутентично тумачење одредбе члана 54. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2015. годину
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Чачак
Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Чачак
Решење о давању сагласности на Статут Фонда за развој Републике Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Агенције за приватизацију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду "Коридори Србије" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о додели националног спортског признања (награда се додељује спортисткињи Маји Симанић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Осаки, 2006. године)
Решење о утврђивању јавног интереса ради примене посебног поступка за експропријацију на подручјима захваћеним елементарним непогодама већег обима, односно административни пренос непокретности, ради хитне санације и реконструкције далековода на територијама општина Бор, Мајданпек, Петровац, Зајечар, Бољевац, Сврљиг и Књажевац
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње објекта водозахвата у насељеном месту Милетићево, територија општине Пландиште
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради експлоатације минералних сировина у лежишту "Драча", територија општине Рековац
Правилник о регистрацији колективних уговора
Правилник о утврђивању Годишњег програма извођења основних геолошких истраживања за 2015. годину
Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2015. годину
Правилник о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Одлука Уставног суда РС број Уж-6793/2012 којом се усваја уставна жалба Предрага Стојановића и утврђује се да је у управном поступку који је вођен пред Фондом за социјално осигурање војних осигураника П-115 број 556393 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се уставна жалба у преосталом делу одбацује
Решење о престанку рада на положају помоћника генералног секретара - Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука о поравнању разлика између оправданих и остварених прихода и одобрених трошкова оператора дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима ("Fortis Тobacco")
Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Селевењске пустаре"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.5.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 37 и 38/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 37 и 38/2015
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе
Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша у 2015. години
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука о проглашењу Дана жалости

Програм комасације делова катастарских општина Малча, Горња Врежина, Доња Врежина, Брзи Брод и Просек - Манастир (Град Ниш)

Одлука о доношењу Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Бела Паланка за воде II реда за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљиште у јавној својини општине Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Миџор" у Белој Паланци
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Мурица" у Белој Паланци
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Врбак" у Белој Паланци


- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2015
Програм подршке за спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2015. години на територији Града Краљева
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину Града Краљева
Решење о именовању Комисије за преглед локалних водовода на територији Града Краљева


- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2015
Одлука о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу
Одлука о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације "Турица" у Ужицу

- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2015
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Шид
Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2015
Одлука о Буџету Општине Гусиње за 2015. годину
Одлука о привременом коришћењу Просторног урбанистичког Плана општине Плав у дијелу за Гусиње
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Гусиње
Одлука о мјесним заједницама
Одлука о печатима
Одлука о безбједности саобраћаја на територији Општине Гусиње
Одлука о уређењу Града и одржавању комуналног реда
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о порезу непокретности
Одлука о приступању Заједници општина Црне Горе
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника општине Гусиње
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса и осталих животиња
Одлука о измјени Одлуке о давању у закуп непокретности број 719 од 13.02.2014. године
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору Етичке комисије за изабране представнике и функционере
Одлука о приступању измјенама и допунама Статута општине Шавник
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2015
Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Решење о уступању, без накнаде, Министарству финансија - Пореској управи, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-129/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-147/2015-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 5327/11, 5352/11, 5364/11, 5370/11, 5381/11, 5389/11, 5390/11, 13351/11, 13353/11, 17353/11, 17376/11, 17396/11, 17399/11, 17404/11, 17418/11, 17420/11, 17422/11, 17427/11 и 17434/11, Томовић и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 8024/08, предузеће ЕВТ против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 13339/11, Гавовић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 13344/11, Лучић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 37270/11, 37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11, 56203/11, 56238/11 и 75689/11, Јовичић и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 57252/13, Нуховић и Куртановић против Србије
Сажетак Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији жена
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00353/2013-11)
Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности - коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења БС
Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности - коришћење објекта за привремено складиштење радиоактивног отпада Х3 (укључујући коришћење хангара Х0 као спремишта за радиоактивни отпад)
Решење о измени Решења о овлашћењу (број 532-01-00589/2014-01 од 29. децембра 2014. године)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Камена Гора"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Озрен - Јадовник"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Промуклица"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Прерасти у кањону Вратне"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе "Мустафа"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Клисура реке Милешевке"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Мала јасенова глава"


- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2015
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине
Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2015. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години
Одлука о образовању Радне групе за израду Каталога радних места у складу са Нацртом Закона о платама у јавној управи

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.5.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 21 и 22/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 21 и 22/2015
План детаљне регулације центра Лазаревца
План детаљне регулације за простор између улица: Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ "Кнез Лазар", Градска општина Лазаревац

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А3 Б5
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Б2
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2014. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију пројекта ЈПП


- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације ужег подручја бање "Термал" у Врднику са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ужег подручја бање "Термал" у катастарској општини Врдник
Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Португал
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Шпанији
Уредба о допуни Уредбе о царинској тарифи за 2015. годину
Одлука о начину вршења протоколарних послова
Одлука о измјени Одлуке о образовању Савјета за праћење спровођења стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Одлука о измјени Одлуке о образовању Националне комисије за УНЕСЦО
Правилник о ближим условима које мора да обезбиједи правно лице за преглед исправности возила за превоз опасних материја
Правилник о методологији утврђивања рачунске грешке у понуди у поступку јавне набавке
Правилник о методологији исказивања подкритеријума за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке
Правилник о ближим критеријумима за образовање Комисије за отварање и вредновање понуда
Одлука о измјенама и допунама Програма обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2015. годину
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра превозника
Правилник о обрасцу одобрења за обављање превоза за сопствене потребе
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у социјалној и дјечјој заштити
Правилник о знаковима за заштиту и здравље на раду
Наредба о забрани уношења биља Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Malva L., Portulaca L., Quercus L., и Sorghum L. поријеклом из Италије - Покрајина Апулија
Измјене и допуне Етичког кодекса судија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.5.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 24, 28, 32, 33 и 34/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2015
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и спровођењу поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "Каменица 2"
Покрајинска скупштинска одлука о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Правилник о допунама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање пројекта Покрајинске владе "Увођење двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине"


- "Сл. лист града Ниша", бр. 24, 28, 32, 33 и 34/2015
Решење о образовању Пројектног тима Града Ниша за реализацију пројекта Почетна фаза партнерства Växјö - Кула - Ниш - Варварин
Решење о измени Решења о образовању Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о усвајању локалног Акционог плана општине Бела Паланка 2015-2020
Одлука о условима одржавања водовода и пумпног постројења и условима за прикључење на сеоски водовод у селу Клисура
Одлука о расподели средстава за накнаду штета насталих услед елементарних непогода
Одлука о приступању изради првих измена и допуна Просторног плана општине Сврљиг
Одлука о додели општинских јавних признања
Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сврљиг за 2015. годину
Програм расподеле средстава за накнаду штете услед елементарне непогоде

Одлука о локалним административним таксама
Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територије општине Житорађа
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Житорађа
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Житорађа
Одлука о измени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Житорађа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Дољевац и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Дољевац
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Измене и допуне Оснивачког акта ЈП "Дирекције за управљање и развој Нишке Бање"
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за спорт и образовање
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за рад са саветима грађана и грађанске иницијативе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за туризам и заштиту животне средине
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за социјална питања
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за развој локалне заједнице
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за културу и историјско наслеђе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за комунална питања и урбану естетику
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику

Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији општине Бела Паланка
Правилник о критеријумима и условима за избор Програма удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела Паланка

Одлука о измени и допуни Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Пирот"
План Генералне регулације "Пирот - југ"
Одлука о измени Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја општине Пирот


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2015
Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских и површинских вода
Одлука о обезбеђивању јавног осветљења
Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "РТИ" Инђија
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2015. годину на територији општине Инђија
Програм оптималног организовања ауто-такси превоза за 2015. годину
Решење о економски најнижој цени услуга у такси превозу на територији општине Инђија
Решење о финанирању пројеката у култури из Буџета општине Инђија у 2015. години
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину-ребаланс 1
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 43/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 43/2015
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словеначке националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине
Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
Одлука о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Волосу, Република Грчка
Одлука о оснивању Завода за јавно здравље Нови Пазар
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој
Стратегија истрага финансијског криминала за период од 2015. до 2016. године
Решење о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија
Решење о престанку дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Централног института за конзервацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног института за конзервацију
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Централног института за конзервацију
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о именовању чланова Жалбене комисије Владе
Решење о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника Међуресорске радне групе за израду програма реформи политике запошљавања и социјалне политике
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Монтереју, Мексико
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за спровођење Уговора о додели средстава између Републике Србије и привредног друштва MASTERPLAST YU д.о.о.)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком хидрометеоролошком заводу ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање стрелаца у противградној заштити)
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Прибој" у Прибоју
Решење о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Резерват Увац д.о.о. за 2015. годину
Закључак Владе (05 број 401-5128/2015)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-05847/2010-03)
Правилник о периодичном одржавању државног пута
Правилник о условима које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и за поступак верификације подсистема
Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији управног инспектора
Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Индекси потрошачких цена за април 2015. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-83/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 186/15)
Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције
Пословник о изменама Пословника о раду Државног већа тужилаца
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO")
Исправка малопродајних цена


- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2015
Одлука о начину коришћења прикључка за пријем ТВ сигнала за службене потребе
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за хрватски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
Решење о постављењу сталног судског тумача за гестовни говор
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за грчки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за португалски језик


- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2015
Правилник о ближим условима за оснивање, обављање дјелатности, поступку лиценцирања и начину вођења Регистра установа високог образовања
Правилник о категоријама пловидбе бродова
Правилник о посебним условима које треба да испуњавају инспектори сигурности поморске пловидбе и поступку вршења инспекцијског надзора
Упутство о раду Регистра залога
Правилник о изгледу и садржају обрасца посебне идентификационе исправе, обрасцу путног листа за странце, обрасцу и ближем начину издавања путне исправе за лице без држављанства
Правилник о обављању приправничког стажа код пружаоца услуге социјалне и дјечје заштите
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе суда, Рев. ИП. бр. 15/11, од 21. априла 2011. године, у дијелу ставе првог и предмет враћа суду на поновни поступак, Уж-III бр. 529/11
Одлука о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Регистар залоге
Проглашење за члана Судског савјета

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.5.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 19/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2015
- "
Сл. лист ЦГ", бр. 21 и 23/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 19/2015
Покрајинска скупштинска одлука о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015-2020. године
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и васпитања и за школе средњег образовања на територији Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини

Правилник о додели средстава по конкурсу "Активни распуст" предвиђен програмском активношћу Афирмација школског спорта у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2015
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Б4
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Ц
План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин - II фаза од раскрснице са саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом "Никола Тесла" до аутопутске обилазнице

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, Градска општина Чукарица
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, Градска општина Нови Београд
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Извештај о раду Заштитника грађана за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Ценовника ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић" са Одлуком


- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2015
Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штете настале од елементарне непогоде-поплаве на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за утврђивању и процену штете од елементарних непогода на стамбеним објектима, привредним добрима објектима и опреми) и локалној инфраструктури на територији Града Ниша
Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о буџету ГО Пантелеј за 2015. годину
Ценовник закупа пословног простора у јавној својини општине Мерошина


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2015
Правилник о коришћењу средстава репрезентације

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2015
Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о Главном урбанисти Града Сомбора
Одлука о боравишној такси
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене за територију Града Сомбора
Исправка техничке грешке у Одлуци о уређењу Града
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Сомбора за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2015
Решење о усклађивању економски најниже цене такси превоза

- "Сл. лист ЦГ", бр. 21 и 23/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Савјету Европе
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Белгији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Бахреин
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Држави Катар
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Подгорица - Рибаревина, дионица Слијепач мост
Правилник о поступку и начину остваривања увида у службену документацију на основу које се врши промјена у бирачком списку
Правилник о изгледу, техничким карактеристикама и врсти материјала, начину ношења и роковима трајања службене униформе и опреме полицијских службеника
Правилник о максималном нивоу резидуа средстава за заштиту биља на или у биљу, биљним производима, храни или храни за животиње
Правилник о измјенама Правилника о идентификацији и регистрацији свиња
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају одгајивачнице
Програм праћења квалитета течних горива нафтног поријекла за 2015. годину
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење о додјели права на пружање AVM услуга на захтјев посредством DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Одлука о броју државних тужилаца
Правила о измјени и допуни Правила о контроли пословања са хартијама од вриједности
Рјешење о именовању Савјета за високо образовање
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о именовању предсједнице Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за развој у Министарству економије
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Подгорици
Рјешење о разрјешењу замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Котору
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Котору
Рјешење о разрјешењу два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о разрјешењу четири члана Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању четири члана Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању државне секретарке у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за економску политику и развој у Министарству финансија
Рјешење о именовању члана Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора "Аеродроми Црне Горе" ад Подгорица
Рјешење о разрјешењу директора Завода за школство
Рјешење о постављењу помоћнице директорице Завода за статистику
Рјешење о постављењу генералне директорке Директората за културно умјетничко стваралаштво у Министарству културе

Правилник о обрасцима у поступцима јавних набавки
Рјешење о стандарду занимања тјелохранитељ/тјелохранитељка
Рјешење о стандарду занимања заштитар техничар/заштитарка техничарка
Рјешење о стандарду занимања руковалац/руковатељка виљушкаром
Рјешење о стандарду занимања пратилац вриједности/пратиља вриједности
Рјешење о стандарду занимања чувар/чуварка
Водич за приступ информацијама са којима располаже Основни суд у Котору

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.5.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 15 и 17/2015
- "Сл. лист града  Ниша", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 15 и 17/2015
Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару цара Лазара код к. бр. 100 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Анђе Ранковић код к. бр. 11 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана Сремца код к. бр. 7 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду

Одлука о начину реализације средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на делу Булевара Михајла Пупина, од Улице Игњата Павласа до Пионирске улице у Новом Саду


- "Сл. лист града  Ниша", бр. 23/2015
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину
Програм системске дератизације на територији Града Ниша за 2015. годину
Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2015. годину
Одлука Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш, број 1531/2 од 21.02.2015. године


- "Сл. лист града Суботице", бр. 9/2015
Правилник о допуни Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Правилник о мерама у случају доцње корисника средстава фонда


- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2015
Правилник о допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2015
Одлука о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Програм уређивања грађевинског земљишта Града Панчева за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о начину одређивања цене израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката
Извештај о раду Заштитника грађана Града Панчева за 2014. годину


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 5/2015
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта
Решење о образовању Комисије за избор програма од јавног интереса


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације новог гробља у Салашу Ноћајском Град Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Програм за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама за 2015. годину
Решење о одређивању цене Службеног листа Града Сремска Митровица


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2015
Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца
Решење о изменама и допунама Решења о јавним паркиралиштима


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2015
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Бијело Поље
Пословник о раду Скупштине општине Гусиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о именовању Одбора за развој села и пољопривреде
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Баре I"
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Долови III"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Голубиња"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Мали логор"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Велики логор"
Пословник Скупштине Општине Пљевља
Одлука о доношењу Програма развоја културе Главног града - Подгорице за период 2015-2019. године
Одлука о доношењу Програма развоја спорта Главног града - Подгорице за период 2015-2018. године
Одлука о јавним паркиралиштима на територији Главног града Подгорице
Одлука о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју - Подгорица
Одлука о сарадњи и партнерству Главног града и невладиних организација
Одлука о оснивању Савјета за сарадњу Главног града и невладиних организација
Одлука о допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Главног града Подгорице
Одлука о учешћу Главног града - Подгорице у заједничкој изградњи пословног центра-тржнице у захвату Детаљног урбанистичког плана "Коник - Санациони план" - Измјене и допуне, у Подгорици
Програм подизања спомен-обиљежја
Одлука о утврђивању звања и радноправном статусу службеника са посебним статусом у Кабинету предсједника Општине


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.5.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Суботица", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2015
Закон о потврђивању Протокола број 15 којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола


- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Панчева за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Статут о измени Статута ЈКП "Грејање" Панчево
Локални акциони план за запошљавање Града Панчева за 2015. годину
Решење о образовању Тима за израду нацрта Акционог плана Града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017. године
Решење о образовању Радне групе за реализацију припремних активности за имплементацију "Акционог плана управљања имовином Града Панчева 2015-2016"
Решење о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама за 2015. годину
Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање"


- "Сл. лист града Суботица", бр. 7/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (Источна обала) на Палићу
План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (Источна обала) на Палићу
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна Града Суботице за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину за Град Суботицу
Одлука о измени Одлуке  о оснивању Туристичке организације Града Суботица
Одлука о изменама Одлуке о оснивању установе Модерна галерија "Ликовни сусрет" Суботица - Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria Szabadka - Moderna galerija "Likovni susret" Subotica
Одлука о усвајању Споразума о децентрализованој сарадњи између Града Бреста у Републици Белорусији и Града Суботице у Републици Србији


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2015
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева
Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања за 2015. годину
Програм за допуну Програма постављања привремених пословних објеката на територији Града Смедерева
Пречишћен текст Статута Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013 и 4/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце", Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2014-пречишћен текст и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/2012, 16/2012 и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву ("Службени лист општине Смедерево", број 7/2005 и 8/2007 и "Службени лист града Смедерева", број 7/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 7/2013-пречишћен текст и 6/2014)


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис" Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за рад одборника у Скупштини општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар" - Беране
Одлука о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о родној равноправности у Општини Беране
Одлука о усвајању Локалног програма социјалног становања Општине Беране 2015-2016
Програм јавних радова у Општини Беране за 2015. годину
Програм Рада Скупштине општине Беране за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Колашин за 2015. годину
Одлука о прихватању репрограма пореског дуга општине Колашин
Одлука о задуживању ради реструктурирања и враћања дугова
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стамбена заједница VI - Крушевац - дио" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна ДУП-а "Стамбена заједница VI Крушевац - дио" у Подгорици
Одлука о Буџету Општине Плав за 2015. годину
Одлука о продужењу важења Одлука о планској документацији на подручју Општине Плав
Одлука о начину подјеле имовине и обавеза Општине Плав у поступку раздвајања Општине Плав и Општине Гусиње усљед територијалне промјене
План постављања привремених објеката монтажног карактера за 2015. годину
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта "Трг Патријарха Варнаве"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Центар I"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Долови I"
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Никшић
Одлука о кредитном задужењу Општине Никшић
Одлука о кредитном задужењу за рефинансирање постојећих кредитних обавеза и за спровођење програма смањења броја запослених споразумним престанком радног односа, уз исплату отпремнине
Одлука о задужењу Општине Херцег Нови
Исправка Одлуке о измјени Одлуке о накнади за рад чланова Савјета за развој и заштиту и локалне самоуправе Општине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8 и 11/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2015
Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу
Указ о додели одликовања (КО ПР број 56)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 57)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 58)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита
Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о именовању чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Одлука о техничким резервама
Одлука о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја друштва за осигурање/реосигурање
Одлука о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности осигурања
Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00090/2014-11)
Одлука о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Тарифа од физичких и правних лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2015
Правилник о основама васпитног програма
Правилник о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмета у стручним и уметничким школама

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8 и 11/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Зрењанина
Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "ГРАДНУЛИЦА" у Зрењанину
Одлука о допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2014. годину
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Зрењанин" Зрењанин

Одлука о начину обављања послова пречишћавања воде за територију Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Зрењанин" Зрењанин

- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2015
Декларацију о употреби ћирилице
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
План детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта "Воћњак"
План детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта "Воћњак"
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Града Лознице
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Града Лознице на Пакету "Ц" линија
Одлука о кредитном задуживању
Решење о постављењу градског правобраниоца Градског правобранилаштва у Лозници

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивању грађевинског земљишта
Измена Плана детаљне регулације Централне зоне Јагодине у делу урбанистичког блока 1 у зони 31 у Јагодини
План детаљне регулације у зони 46 - "Барутана"
План детаљне регулације блока 14 у зони 2
Одлука о утврђивању забране изградње објеката са наменом становања
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање за Град Јагодину за 2015. годину
Стратешки план развоја социјалне заштите у Граду Јагодини за период од 2015. до 2020. године
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље Града Јагодине за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду ЈП "Стандард" Јагодина

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 16, 17 и 20/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2015
Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани, утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог плаћања
Уредба о измени и допуни Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. години
Одлука о установљавању Дана српске дипломатије
Одлука о образовању Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније, за финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Републици Србији
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2015/2016. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
Решење о престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
Решење о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
Решење о именовању српског дела Заједничког одбора за спровођење Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4908/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4910/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4912/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4922/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4964/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4985/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Нишавском управном округу за отварање апропријације економске класификације 515 - Нематеријална имовина, у оквиру Програма 0606 - Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за европске интеграције за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 0005 - Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ)
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Транснафта" Панчево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Железнице Србије" а.д. за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду за Јавно предузеће "Путеви Србије"
Решење о давању сагласности на покриће губитка Државне лутрије Србије за пословну 2012. годину
Решење о уступању, без накнаде, Министарству финансија - Пореској управи, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (ТЕХПРО д.о.о., Београд)
Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица
Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора
Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата
Правилник о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Зајечарпаркинг", Зајечар
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CAMACHO CRIOLO ROBUSTO TUBOS", "CAMACHO CONNECTICUT ROBUSTO TUBOS", "DAVIDOFF MOMENTOS")


- "Сл. лист града Београда", бр. 16, 17 и 20/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Измена Пословника Градског већа Града Београда
Измена ценовника осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Одлука о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Палилула
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Стратегија управљања ризицима Градске општине Барајево
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево

Одлука о постављању привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Циглана уз Батајнички пут", Градска општина Земун
Одлука о подизању бисте сликару Павлу Никитовићу Нику
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу, најмлађем војнику Првог светског рата
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија", Београд
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Зеленило - Београд"
Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.о.о. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - деоница Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
План детаљне регулације Санитарне депоније "Винча", Градска општина Гроцка
Решење о одређивању представника Града Београда у Скупштини Привредног друштва "Зоолошки врт града Београда" д.о.о.

Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о располагању становима Града Београда
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, Градска општина Савски венац
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Сопот
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 40/2015
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Закон о допуни Закона о судијама
Одлука о образовању Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Казахстан у Републици Србији
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Закључак о Акционом плану за спровођење Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2020. године
Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Одлука о извештавању о пословима с хартијама од вредности
Одлука Уставног суда РС број IУз-1243/2010 којом се утврђује да одредбе члана 86б Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/03, 55/04 и 44/10) нису у сагласности са Уставом.
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Решење о усвајању захтева за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања сродног права произвођача фонограма
Исправка Правилника о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности "Бели извор", Врњачка Бања
Анекс споразума о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.5.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 15/2015
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације "Циглана" уз Батајнички пут, Градска општина Земун
Стратегија управљања ризицима Градске општине Вождовац
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о условима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја Градске општине Вождовац средствима из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о пружању правне помоћи
Одлука о одржавању чистоће у посебном насељеном месту Градске општине Вождовац - Рипњу
Одлука о употреби и заштити грба и заставе (стега) Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини Градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Стратегија финансијског управљања и контроле у Градској општини Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика и њихових наставника - ментора из буџета Градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика и њихових наставника - ментора из буџета Градске општине Звездара
Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара Градску општину Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања елабората техничке заштите за подизање нивоа безбедности у основним школама на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе едукација пољопривредних произвођача у циљу унапређења пољопривредне производње на територији ГО Звездара за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе одржавања некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара
Одлука о повећању неновчаног основног капитала Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја Градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
Одлука о плаћању заједничких трошкова по основу коришћења простора
Одлука о другој допуни Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке оснивању Јавног предузећа " Пословни простор" Обреновац
Решење о измени Решења о утврђивању распореда радног времена у Управи и Јавном правобранилаштву Градске општине Обреновац
Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Сурчин
Одлука о допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Сурчин за период 2013-2017. године број И-01-06-402/2013 од 30. децембра 2013. године
Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину
Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну привреду "Лазаревац" Лазаревац

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.5.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 20/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2015
Одлука о изменама Одлуке о Градским управама Града Крагујевца
Одлука о ребалансу буџета Града Крагујевца за 2015. годину
План детаљне регулације "Дела насеља Сушица-Грујина чесма-блок између улица Атинске, Даринке Радовић, Другог српског устанка и Босанске"
Измене и допуне Плана детаљне регулације "Радна зона Собовица"
Одлука о започињању процеса израде и имплементације Локалног еколошког акционог плана Града Крагујевца за период 2015 - 2019
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац"
Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Града Крагујевца


- "Сл. лист ЦГ", бр. 20/2015
Закон о споразумном финансијском реструктурирању дугова према финансијским институцијама
Закон о измјенама и допунама Закона о бирачком списку
Закон о измјенама и допунама Закона о бесплатној правној помоћи
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о регионалном развоју
Закон о измјени Закона о управном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о запошљавању и остваривању права из осигурања од незапослености
Закључци, којима је предвиђено да Влада Црне Горе обезбиједи све неопходне услове за пуно поштовање законских обавеза и обавеза предвиђених колективним уговором према запосленима у КАП-у и Рудницима боксита, као и за измирење постојећих обавеза насталих на закону заснованим правима из радног односа, број: 00-63-7/15-21/11
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора - сталног представника - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Уједињеним Нацијама
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - сталног представника - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Уједињеним Нацијама
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Књажевини Андори
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Костарики
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Куби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Чешкој
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словачкој
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Бахреин
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Држави Катар
Уредба о униформи, ознакама звања и наоружању полицијских службеника
Уредба о условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања царине
Уредба о утврђивању група производа над којима се врши надзор на тржишту
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради туристичке валоризације Полуострва Луштица
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за спровођење Акционог плана за спровођење Резолуције Савјета безбједности УН 1540 (2014-2018)
Одлука о именовању Државне комисије за ревизију техничке документације
Правилник о измјени Правилника о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења
Правилник о начину уношења у страну путну исправу забране изласка и отказа боравка странца и начину исправљања података који су грешком унесени у визу
Правилник о правилима боравка и кућном реду у прихватилишту за странце
Рјешење о разрјешењу члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о именовању члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о разрјешењу члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о именовању два члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Киншаси - Демократска Република Конго
Рјешење о именовању Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о разрјешењу Одбора директора ЈЗУ Општа болница Бијело Поље
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Општа болница Бијело Поље
Рјешење о именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца" - Херцег Нови
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о разрјешењу члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за тржиште рада и запошљавање у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о постављењу в.д. генералне директорице Директората за европске интеграције, програмирање и имплементацију ЕУ фондова у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за тржиште рада и запошљавање у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о именовању директора Завода за социјалну и дјечју заштиту
Рјешење о престанку мандата помоћнице министра просвјете
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства просвјете
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за предшколско и основно образовање и васпитање и васпитање и образовање лица са посебним образовним потребама у Министарству просвјете

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.5.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 25 и 26/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 14/2015
- "Сл.лист града Чачка", бр. 5/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 2-1
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 25 и 26/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду
Одлука о измени Олуке о верификацији мандата одборника Скупштине општине Димитровград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Димитровград за 2015. годину

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Локалног енергетског плана општине Бела Паланка
Одлука о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације духовног културно - образовног центра "Св. Никета Ремезијански" на простору Влашка пољана у општини Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Мурица 2" у Белој Паланци
Одлука о промени Статута општине Дољевац
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 14/2015
Одлука о првом допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде Града Зајечара
Одлука о регулисању међусобних потраживања између Града Зајечара и Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР"
Одлука о изменама Одлуке о додатној заштити породиља на територији Града Зајечара
Решење о утврђивању усклађених износа накнада за извршене услуге Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за избор најуспешнијих пољопривредних газдинстава у 2015. години са територије Града Зајечара
Решење о утврђивању усклађених новчаних износа локалних административних такси
Правилник о условима и начину доделе једнократне новчане помоћи

- "Сл.лист града Чачка", бр. 5/2015
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима Града Чачка
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт
Решење о образовању Комисије за процену штете на опреми и обртној имовини привредних субјеката на територији Града Чачка настале услед поплава
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 2-1
Пословник Скупштине Града Ваљева
Одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Ваљева
Одлука о изменама Одлуке о боравишној такси
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица
Одлука о овлашћењу Градоначелника Града Ваљева за закључивање колективних уговора
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Ваљева
Одлука о успостављању сарадње између Града Ваљева, Република Србија и Града Молодечно, Република Белорусија (пречишћен текст)
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву
Правилник о службеној легитимацији главног комуналног инспектора и комуналног инспектора
Правилник о службеној легитимацији инспектора за заштиту животне средине
Правилник о службеној легитимацији главног инспектора за путеве и јавни превоз и инспектора за путеве и јавни превоз

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Инђија
Акциони план запошљавања општине Инђија за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Инђија

- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2015
Упутство о раду трезора Општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.5.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2015
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево - Табановце
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о подстицању и заштити улагања између Републике Србије и Канаде
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја


- "Сл. лист АПВ", бр. 14/2015
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема
Покрајинска скупштинска одлука о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем реду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине"
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Бач
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2015
Програм пронаталитетне популационе политике за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Светозара Милетића у раскрсници са Николајевском улицом и Трифковићевим тргом у Новом Саду
Одлука о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде
Исправка Упутства за извршење буџета Града Новог Сада
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2015
Програм о измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години број 400-125/15-V од 30. јануара 2015. године
Правилник о измени Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Решење о образовању Комисије за спровођење "Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица"
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације број 112-1735/14-V од 7.11.2014. године
Решење о образовању Радне групе за предузимање активности за реализацију оснивања правног лица за обављање делатности дечијих одмаралишта
Исправка техничке грешке у Одлуци о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2015
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о Главном урбанисти Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији Града Новог Пазара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2015
- "Сл. гласник Врања", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2015
Закон о жичарама за транспорт лица
Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о употреби знаковног језика
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља - Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Панонске термоелектране - топлане" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Дринско-Лимске Хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2015. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације Туловске реке у Лесковцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње коловоза и тротоара у Алексинцу
Закључак о усвајању Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("BOYDEN" д.о.о. Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("CORESIDE" д.о.о. Нови Београд)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-01979/2010-03)
Правилник о вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте
Правилник о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Одлука о садржини мишљења овлашћеног актуара
Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара
Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању
Одлука о допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("VASCO DA GAMA CAPA DE ORO CIGARILLOS")

- "Сл. гласник Врања", бр. 3/2015
Правилник о поклонима функционера
Решење о утврђивању цена "Службеног гласника Града Врања" за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Врања за 2015. годину
Одлука о реализацији Програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање стручног мишљења на захтеве за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
Правилник о измени и допуни Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Владичин Хан
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени и допуни Одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.4.2015. године

- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 17, 18 и 19/2015

- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2015
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова"
Одлука о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса лица које самостално обављају уметничку делатност


- "Сл. лист ЦГ", бр. 17, 18 и 19/2015
Одлука о образовању Националне инвестиционе комисије
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности путем јавно-приватног партнерства
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима за период 2012-2018. године и појединачних акционих планова
Правилник о оквирним мјерилима рада за одређивање потребног броја судија и државних службеника и намјештеника у суду
Правилник о оквирним мјерилима рада за одређивање потребног броја државних тужилаца и државних службеника и намјештеника у државном тужилаштву
Правилник о измјени Правилника о туристичким локалитетима на којима важи посебан режим рада туристичких водича
Правилник о измјени и допуни Правилника о полагању стручног испита наставника
Програм о измјени Програма обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2015. години
Наредба о риболовним забранама, ограничењима и мјерама за заштиту рибљег фонда
Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност инвеститора и испоруку одређених производа и услуга
Правилник о измјенама Правилника о облику и садржини годишње пријаве за обрачунавање и плаћање пореза на доходак физичких лица
Правилник о садржини, обрасцу и начину издавања потврде о оствареном путовању
Правилник о опреми личне заштите
Правилник о ближим упутствима за обављање мониторинга и успостављање процеса евалуације, са индикаторима и критеријумима помоћу којих се врши мониторинг, односно евалуација квалитета здравствене заштите
Рјешење о давању сагласности на измјене Система тарифа премија за осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима у дијелу који се односи на табелу најниже годишње премије осигурања
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 2500-2690 MHZ за тра-ECS системе
Статут Привредне коморе Црне Горе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брајковача
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Лозна
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Хоћевина
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Велике Крће
Правилник о измјенама Правилника о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Одлука о избору једне чланице Законодавног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног и избору два члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Уставног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о именовању једног замјеника члана Државне изборне комисије

Уредба о допуни Уредбе о начину образовања максималних малопродајних цијена нафтних деривата
Одлука о одређивању локације за хотелски ризорт - Милочер Општина Будва
Правилник о програму и начину полагања другог стручног испита за рад у државним органима
Одлуке о преузимању стандарда одбране
Правилник о листи пољопривредних усјева на коју се односи ограничење оплемењивачког права
Наредба о спровођењу хитних фитосанитарних мјера ради спрјечавања ширења и сузбијања црвеног сурлаша палми rhynchophorus ferrugineus
Правилник о измјенама и допунама Правилника о висини, начину утврђивања и плаћања накнада по основу издатих одобрења за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Грански колективни уговор за област управе и правосуђа
Одлука о избору судија Вишег суда у Подгорици

Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Јерменије
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Казахстан
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Катара
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Кувајта
Наредба о измјенама и допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Правилник о поступку оцјењивања усаглашености и погодности за употребу саставних дјелова интероперабилности, издавања дозволе за тип возила, коришћење возила и техничком прегледу возила
Рјешења о донесеним и о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Рјешење о именовању два члана Одбора директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о разрјешењу два члана Одбора директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о именовању директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о разрјешењу директора Клиничког центра Црне Горе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.4.2015. године

- "Сл. лист општина Срема", бр. 7, 8, 9 и 10/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 4/2015

- "Сл. лист општина Срема", бр. 7, 8, 9 и 10/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању спортиста
Одлука о ангажовању екстерне ревизорске институције за ревизију консолидованог завршног рачуна буџета општине Рума за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Просторног плана општине Рума до 2025. године
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Исправка Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за 2015. годину ("Службени лист општина Срема", број 2/15)

Одлука о рефинансирању задужења општине Пећинци по основу Уговора о наменском кредиту број 404-28/2013 од 20. септембра 2013. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта

Одлука о измени Статута општине Ириг
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Јазак
Исправка Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Врдник
Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Стара Пазова за 2015. годину

Одлука о поверавању обављања комуналним делатности Јавном предузећу "Комуналац" Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Ириг
Решење о изменама и допунама Плана размештаја киоска за град Руму и остала насељена места општине Рума
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Рума


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 2/2015
Одлука о образовању Канцеларије за младе

- "Сл. лист града Ужица", бр. 4/2015
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу"
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за одређивање висине накнаде, услови под којима се може остварити право на умањење накнаде, услови и начин плаћања накнаде у поступку легализације објеката
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе 2015-2019. година

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 8/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2015
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Недеља Црвеног крста"
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану
Уредба о изменама Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу на положај директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о разрешењу члана Управног одбора Југословенске кинотеке - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Југословенске кинотеке - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу - УНЕСКО
Решење о именовању председника, чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу - УНЕСКО
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини "Индустрија за прераду Мајданпек" д.о.о. Мајданпек
Решење о престанку дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1.1-31.12.2015. године
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Републичке агенције за становање за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Републичке агенције за становање за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за склоништа
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичкој дирекцији за робне резерве, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за куповину млека домаћег порекла прерађеног у млеко у праху од домаћих произвођача)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне хуманитарне помоћи Украјини, за потребе расељених особа услед оружаних сукоба у овој земљи)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања за суфинансирање програма и пројеката у оквиру годишњег програма рада Културног центра Србије у Паризу)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству  финансија - Управи царина)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Суботици)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Управи криминалистичке полиције)
Решење о уступању робе без накнаде (Установи "Геронтолошки центар Београд" из Београда)
Закључак Владе 05 број 023-4473/2015
Исправка Решења Владе 05 број 465-3660/2015 од 9. априла 2015. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције - База "Југ" на животну средину
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00583/2010-03)
Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења
Правилник о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова привредног рибара и начину вођења евиденције о улову рибе
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Anoplophora chinensis (Thomson) и Anoplophora malasiaca (Forster), начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2015. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2015. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-1211/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба В. У. и утврђује да је решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за град Београд број 185.5-3-938/2009 од 15. јула 2009. године, решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција 02/1 У. број 2261 од 12. јула 2010. године и пресудом Управног суда У. 26063/10 од 26. јануара 2011. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2.поништава пресуда Управног суда У. 26063/10 од 26. јануара 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подноситељке уставне жалбе изјављеној против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција 02/1 У. број 2261 од 12. јула 2010. године; 3. усваја уставна жалба В. У. и утврђује да је у управном поступку који је вођен пред Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за град Београд у предмету број 185.5-3-938/2009 подноситељки уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 4. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде
Одлука Уставног суда РС број Уж-2095/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Љиљане Родић и утврђује да је у поступку који је вођен пред Трећим општинским судом у Београду у предмету К. 419/08, касније пред Првим основним судом у Београду у предмету К. 7386/10, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 1.000 евра, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде
Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања депозита
Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
Одлука о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
Решење о усвајању захтева за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског права
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO CRIOLO ROBU- STO TUBOS")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO CONNECTICUT ROBUSTO TUBOS")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DAVIDOFF MOMENTOS")
Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Бор
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Инфостан"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Градско стамбено"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Београдска тврђава"
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK NEO (BLACK)", "YORK NEO (BLUE)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("GEORGE KARELIAS AND SONS", "GEORGE KARELIAS AND SONS VIRGINIA FILTERS", "GEORGE KARELIAS & SONS HRT", "MIZO APPLE", "MIZO MINT", "MIZO GRAPES", "MIZO CHERRY", "MIZO LEMON", "MIZO ORANGE", "MIZO WATER MELON", "НAKHLA TWO APPLES", "MIZO APRICOT", "MIZO PEACH", "MIZO RASBERRY", "MIZO GUAVA", "NАKHLА MIX ICE LEMON/MINT", "NАKHLА MIX FLАMES", "NАKHLА MIX COSMOPOLITАN", "NАKHLА MIX SHISHА ON THE BEАCH", "NАKHLА MIX ICE WАTERMELON MINT", "NАKHLА MIX ORАNGE PEАCH", "NАKHLА MIX ICE АPPLE", "NАKHLА MIX ICE GRАPE MINT", "NАKHLА MIX ICE RАSPBERRY MINT", "NАKHLА MIX BRАNDY", "NАKHLА MIZO BLUBERRY", "NАKHLА MIZO LYCHEE", "NАKHLА MIX ICE WATERMELON MINT", "NEOS ORIGINАL", "NEOS VANILLA", "NEOS MINI ORIGINAL", "NEOS MINI VANILLA")


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
Извод из Регистра одобрених уџбеника - Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2015/2016. годину
Извод из Регистра одобрених уџбеника - Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2015/2016. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 8/2015
Одлука о изменама Правила стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.4.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11 и 13/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12, 13 и 14/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 10 и 11/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11 и 13/2015
Одлука о обележавању недеље безбедности младих у Граду Новом Саду
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Новог Сада за потребе уређења површина јавне намене
Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду
Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину са Програмом
Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2015. години
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015 - 2018. године

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву и избеглица, набавком грађевинског материјала
Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за мотоцикле у Таковској улици у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Милете Јакшића код к. бр. 11 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Марка Миљанова код к. бр. 4 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Шафариковој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Јожеф Атила" у Новом Саду
Решење о одређивању трасе линије јавног градског превоза путника број 2С Центар-Ново насеље-Сателит
Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12, 13 и 14/2015
Правилник о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу

Исправка грешке у Правилнику о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу

Одлука о одобравању средстава за реализацију Програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом и оболелих лица за 2015. годину на територији Града Крагујевца

- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Долово

Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање" Панчево


- "Сл. лист града Суботице", бр. 10 и 11/2015
Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање" Панчево

Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно издавање потврде о смрти умрлих изван здравствене установе и издавања
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2015. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2015
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице

- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2015
План детаљне регулације "Извориште пијаће воде" у Богатићу
План детаљне регулације улица у зони ТНЦ 2 "Фрајтовића сокак" у Богатићу

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2015
Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на непокретности на сеоском подручју за станове, стамбене и помоћне објекте, пољопривредно и шумско земљиште за 2015. годину
Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији Општине Плужине за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Плужине за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Петњица за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о оснивању Туристичке организације Општине Петњица
Одлука о комуналном реду
Програм рада Скупштине Општине Петњица за 2015 .годину
Одлука измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе
Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.4.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2015
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 12/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2015
Закон о инспекцијском надзору
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Одлука Уставног суда РС број IУо-915/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 8. став 1, у делу који гласи: "и уз сагласност Скупштине станара зграде, односно већине власника станова" и члана 45. тач. 4. и 16. Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/12), нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену законитости одредаба члана 35, члана 38. став1, члана 40. ст. 3. до 5. и члана 45. тач. 17. и 22. Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-9/2013 којом се: 1. утврђује да одредба члана 12. став 2, после речи "приређују", у делу који гласи: "игре на срећу и" Одлуке о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији града Шапца ("Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 13/09 и 28/10), није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног аката или радње која је предузета на основу одредбе члана 12. став 2. Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-146/2013 којом се: Утврђује се да одредба члана 12, у делу који гласи: "а примењиваће се од 1. јануара 2013. године" Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", број 10/12), у време важења, није била у сагласности са Уставом
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)")


- "Сл. лист
Града Новог Сада", бр. 12/2015
Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.4.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 3 и 4/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 15/2015
Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

- "Сл. лист града Чачка", бр. 3 и 4/2015
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2015. годину
Одлука о утврђивању цена дневног привременог смештаја
Одлука о одређивању цене услуге Помоћ у кући
Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Финансијски план директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Скупштине Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градског Јавног правобранилаштва Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2015. годину

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Акциони план запошљавања Града Чачка за 2015. годину
Одлука о јавном задуживању Града Чачка
Одлука о измени Одлуке о Градском правобранилаштву
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Чачка за 2015. годину


- "Сл. лист града Врања", бр. 4/2015
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о изради прве измене и допуне Просторног плана општине Трговиште
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе "Канцеларија за младе" Трговиште
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа "Informativni press centar opštine Vladičin Han" Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2015
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана "Крагујевац 2025"
Одлука о изради стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана "Крагујевац 2025" на животну средину
Одлука о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о Градским управама Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о измени Одлуке о организацији и раду стручне службе за скупштинске послове
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Предузеће за изградњу Града Крагујевца"
Програм зимске службе Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену, број 112-1720/14-V од 6. новембра 2014. године
Решење о образовању Комисије за формирање почетног стања у пореском књиговодству на дан 01.01.2014. године


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2015
Одлука о доношењу Локалне студије локације"Пирамида" у насељу Томашево
Одлука о кредитном задужењу Општине Бијело Поље
Одлука о Измјени и допуни Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе Општине Будва
Одлука о изради Локалне студије локације за подручје "УСКОЦИ"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Ускоци"
Одлука о изради Локалне студије локације "БЕГОВО ПОЉЕ"-туристичко насеље
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Бегово поље" - туристичко насеље
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Котор за помоћ и његу старих лица у кући
Одлука о измјенама Одлуке о гробљима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу града и насеља Општине Котор
Одлука о давању сагласности на постизање поравнања у парничном поступку П. 786/14/04 пред Основним судом у Котору
Одлука о допунама Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева
Одлука о измјени Одлуке о накнади за рад чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе Општине Мојковац
Локални програм Социјалног становања Општине Мојковац за 2015-2016
Програм подизања спомен - обиљежја у Општини Мојковац
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о условима, начину и поступку за додјелу награде Градске општине Голубовци
Одлука о измјенама Одлуке о додјели стипендије Градске општине Голубовци свршеним средњошколцима и студентима
Програм рада Скупштине Градске општине
Програм развоја Градске општине Голубовци за 2015. годину
Програм рада Скупштине Градске општине
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о непостојању потребе израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 п9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Исправка Одлуке о накнади за економско искоришћавање културних добара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 35/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 35/2015
Аутентично тумачење одредбе члана 13. став 3. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 13)
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију (РС број 15)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 43)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 44)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 45)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 47)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 48)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 49)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 50)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 51)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 52)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 53)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 54)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 55)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Уредба о локацијским условима
Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона
Уредба о пријему у професионалну војну службу
Одлука о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
Решење о именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу члана Жалбене комисије Владе
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о престанку дужности директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу "ЈУП Истраживање и развој", Београд
Решење о давању сагласности на кандидатуру Теквондо асоцијације Србије за организовање Првенства Европе у формама
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству одбране, ради обезбеђивања недостајућих средстава неопходних за комплетирање и стављање у оперативну употребу једног авиона МиГ-29, као и за обезбеђивање резервних делова за довођење у исправно стање три авиона МиГ-29 и за почетак прве фазе ремонта и продужења века употребе пет авиона МиГ-21)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Кабинету министра без портфеља задуженог за ванредне ситуације ради реализације Закључка Владе 05 број 119-3608/2015 од 30. марта 2015. године, а за израду планских и осталих аката у идентификацији и санацији клизишта и друге послове неопходне ради реализације пројеката санације клизишта)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Републике Македоније, деоница: Букаревац 1 - граница Републике Македоније
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду (КО Врачар)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице - улице у Београду (КО Вождовац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње приступног пута у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења комплекса Регионалне депоније "Дубоко" у Ужицу
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00902/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-03771/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02076/2010-03)
Правилник о Тарифи о наградама и накнадама у поступку посредовања
Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера Инжењерске коморе Србије
Правилник о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Индекси потрошачких цена за март 2015. године
Решење Уставног суда РС број IУо-12/2014  којим се: 1. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости Уредбе о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија ("Службени гласник РС", бр. 115/13 и 42/14) и 2. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости Закључка Владе 05 број 11-10643/2013 од 9. децембра 2013. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-00049/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-82/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-87/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-121/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 173/15)
Правилник о допуни Правилника о давању сагласности на именовање чланова управе берзе, инвестиционог друштва и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Одлука о утврђивању висине такси у 2016. години
Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оперативно коришћење лука, односно пристаништа као добра у општој употреби
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01439/2013-11)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("George Karelias and Sons")
Правилник о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1057/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1060/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1061/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1062/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1063/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1064/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1065/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1066/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1073/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1074/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1076/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1077/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1079/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1080/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1082/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1083/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1075/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1078/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1059/2015)

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Међународне организације криминалистичких полиција - Интерпола (Interpol) о признавању интерполових путних исправа
Закон о потврђивању Споразума између Црне Горе и Европске Уније о учешћу Црне Горе у механизму за цивилну заштиту Европске Уније
Закон о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности
Закон о потврђивању уговора између Владе Црне Горе и Владе Републике Аустрије о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.4.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 15 и 16/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2015
Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима - ADN 2015
Меморандум о разумевању између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства економије Црне Горе о унапређењу сарадње у области регионалног развоја
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) - Валкањ (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа


- "Сл. лист ЦГ", бр. 15 и 16/2015
Проглашење члана Судског савјета
Правилник о условима и начину издавања одобрења за употребу аеродрома
Правилник о начину издавања и обрасцу дозволе за стални боравак
Правилник о ближим условима за издавање потврде о пријави рада странца и обрасцима пријаве рада и потврде о пријави рада странца
Правилник о обрасцима, ближим условима и начину издавања дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад
Правилник о максимално дозвољеним количинама непожељних материја у храни за животиње
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања инфраструктурних пројеката и пројеката водоснабдијевања
Одлука о доношењу измјена Програма финансирања трајних обртних средстава
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања младих у бизнису
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања почетника у бизнису - START UP
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања пројеката заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
Одлука о доношењу измјена Програма подршке угоститељству
Одлука о доношењу измјена Програма подршке изградњи нових хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјена Програма подршке пољопривреди и производњи хране
Одлука о доношењу измјена Програма подршке предузећима из области примарне дрвопрераде
Одлука о доношењу измјена Програма подршке предузећима услужне дјелатности
Одлука о доношењу измјена Програма подршке припреме туристичке и пољопривредне сезоне (краткорочни кредити)
Одлука о доношењу измјена Програма подршке производњи
Одлука о доношењу измјена Програма подршке развоју предузетништва
Одлука о доношењу измјена Програма подршке унапређењу постојећих апартманских и хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјена Програма подршке за унапређење туристичке инфраструктуре и ванпансионске понуде
Одлука о доношењу измјена Програма подршке женама у бизнису UNDP
Одлука о доношењу измјена Програма подршке женама у бизнису
Одлука о доношењу измјена Програма подршке развоју пољопривреде - IPARD LIKE за 2015. годину
Одлука о доношењу измјена Програма рефинансирање текућих кредитних задужења
Одлука о доношењу измјена Програма подршке кластерима
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 2)
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса DVB-Т2 мрежа са локалним покривањима
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Убли
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Граб
Рјешење о разрјешењу заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права
Одлука о избору предсједника Управног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Плаву

Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Киншаси - Демократска Република Конго
Рјешење о коначној расподјели средстава Егализационог фонда за 2014. годину
Правилник о евиденцији организација потрошача
Правилник о садржају и начину вођења регистра тужби за заштиту колективних интереса потрошача и Регистра одлука
Правилник о ближим подацима и садржини годишњег извјештаја о производњи и промету прекурсора
Правилник о ознакама на пловним путевима у унутрашњим морским водама и територијалном мору Црне Горе
Рјешење бр. 01-31
Одлука о измјенама Одлуке о минималним стандардима за улагања банака у непокретности и основна средства
Рјешење О. бр. 0101-4014/70-3
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о именовању савјетнице предсједника Владе Црне Горе


- "Сл. лист града Врања", бр. 1/2015
Решење о формирању Комисије за оцену и избор програма у области спорта на територији Града Врања
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.4.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 11, 12 и 13/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 11, 12 и 13/2015
Покрајинска уредба о установљавању права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама и допуни Одлуке о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене употребе

Одлука о измени Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места у Војводини

Правилник о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина
Одлука о посланику у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о давању ловишта "Горњи Срем" на газдовањe


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2015
Одлука о измени и допуни Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Новог Пазара
Одлука о првој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о кредитном задуживању Града Новог Пазара
Одлука о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир на потесу Хаџет за кат. парцелу бр. 4856/5 КО Нови Пазар
Одлука о изради Плана детаљне регулације за кат. парцелу бр. 2204/1 КО Алуловиће
Локални акциони план за запошљавање Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о допуни Програма о привременом коришћењу неизграђеног јавног земљишта на простору Града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4498/1 ул. 37. Санџачке дивизије
Одлука о одређивању реона основних школа на подручју Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир за кат. парцелу 4856/5 КО Нови Пазар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за кат. парцелу 2204/1 КО Алуловиће на животну средину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2015
Одлука о измени и допуни Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Новог Пазара
Одлука о првој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о кредитном задуживању Града Новог Пазара
Одлука о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир на потесу Хаџет за кат. парцелу бр. 4856/5 КО Нови Пазар
Одлука о изради Плана детаљне регулације за кат. парцелу бр. 2204/1 КО Алуловиће
Локални акциони план за запошљавање Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о допуни Програма о привременом коришћењу неизграђеног јавног земљишта на простору Града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4498/1 ул. 37. Санџачке дивизије
Одлука о одређивању реона основних школа на подручју Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир за кат. парцелу 4856/5 КО Нови Пазар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за кат. парцелу 2204/1 КО Алуловиће на животну средину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 2/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2015
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води"
Одлука о уступању послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља
Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболовца и начину вођења евиденције о улову рибе
Списак српских стандарда из области машина
Списак српских стандарда из области лифтова
Одлука Уставног суда РС број Уж-9399/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба Б. Б. и утврђује да је решењем Врховног касационог суда Рев. 348/2013 од 11. јула 2013. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава решење Врховног касационог суда Рев. 348/2013 од 11. јула 2013. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о ревизији коју је подносилац уставне жалбе изјавио против пресуде Вишег суда у Београду Гж. 1515/12 од 7. новембра 2012. године; 3. одбацује уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије у поступку који је вођен пред Првим основним судом у Београду у предмету П. 84474/10 и 4. одбацују захтеви подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне и нематеријалне штете
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 54195/07, Николић-Крстић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 63398/13, 76869/13, 76879/13, 76886/13 и 76890/13, Поп-Илић и друге против Србије


- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2015
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
Програм о изменама Програма постављања киоска на територији Града Чачка
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Пословник о раду Савета за здравље Скупштине Града Чачка


- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 2/2015
Одлука о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о задуживању Града
Одлука о изменама Одлуке о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица
Закључак са Програмом одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији Града Сремска Митровица у 2015. години
Решење о давању сагласности на Програм одржавања локалних путева, улица, јавних површина, одржавања хоризонталне сигнализације, вертикалне сигнализације и зимска служба за 2015. годину
Закључак са Програмом одржавања и уређење градске плаже за 2015. годину
Закључак са Програмом постављања пловних и других објеката на деловима обале и воденог простора на територији Града Сремска Митровица
Одлука о измени Тарифног система


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама лица које бира, именује и поставља Скупштина општине Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за информисање "РТИ" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП "Ингас" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Водовод и канализација" Инђија ЈП
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Инђија ЈП
Решење о давању претходне сагласности на предлог Правилника о раду Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин" Инђија


- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2015
Одлука о одређивању организационог дела Општинске управе надлежног за спровођење обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 22/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2015
Указ о додели одликовања (КО ПР број 46)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
Одлука о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности директора Центра за разминирање
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о престанку дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о именовању директора Ветеринарске станице "Сурдулица" са седиштем у Сурдулици
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о именовању члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о разрешењу заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о престанку дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о престанку дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2013. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2014. години
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије" Београд
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд у оснивање "Центра за координацију сигурности" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Правилник о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кошаркашког савеза Србије за организовање Европског првенства у кошарци за сениорке
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Управним окрузима - Топличком управном округу за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству трговине, туризма и телекомуникација ради обезбеђивања недостајућих средства потребних за суфинансирање пројеката промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Републике Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко- угоститељске понуде, пројекта унапређења и реализације статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројеката едукације и тренинга у туризму)
Решење о уступању, без накнаде, Министарству унутрашњих послова, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о уступању, без накнаде, Министарству унутрашњих послова - Дирекцији полиције - Жандармерији, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Нови Сад И и КО Петроварадин)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Сремски Карловци)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Инђија, КО Бешка и КО Чортановци)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Стара Пазова)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу обезбеђења заштите животне средине у оквиру индустријске зоне у Баричу
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину
Решење о давању овлашћења за испитивање отпада (АНАХЕМ, д.о.о. Лабораторија)
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата
Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије
Годишњи извештај о реализацији послова извоза и увоза наоружања и војне опреме и робе двоструке намене, пружању брокерских услуга и техничке помоћи за 2013. годину
Исправка Одлуке о распореду коришћења средстава за подршку унапређивању привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању ризицима банке
Одлука о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-116/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-118/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-121/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-124/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-125/2015-01)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Silver Blue Label")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Lounge (Violet)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Lounge (Pink)")
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Инђија
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - S)", "Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - L)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - XS)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - S)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - L)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - S)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - L)", "Classic (Gold, rezani duvan - S)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red)", "NERO (blue)", "NERO (red)", "NERO (blue)", "Floyd FAST FAST (Blue)", "MONUS (BLUE)", "MONUS (RED)", "MONUS (GRAY)", "FAST (black)", "FAST (white)", "Fast Supreme Classic", "Fast Supreme")


- "Сл. лист града Ниша", бр. 22/2015
Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова испоручене топлотне енергије
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о комуналним делатностима
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Стратегије развоја туризма општине Гаџин Хан за период од 2015. до 2020. године
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2015. годину
Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о
Одлука о усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Нишки регион"
Одлука о допуни Одлуке о Општинској управи
Одлука о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Гаџин Хан у 2014. години


- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2015
Одлука о додели јавног признања 31. јануар за дан Града - 31. јануар, дан ослобођења Врања 1878. године
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац у Врању
Одлука о измени Одлуке о изради детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о додели јавног признања "Повеља захвалности"
Одлука о додели јавних признања у 2015. години за дан Градске општине, 26. јануар - Дан ослобођења Врањске Бање 1878. године
Одлука о висини закупа пословно производних објеката у јавној својини општине Владичин Хан
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Босилеград
Одлука о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Исправка Одлуке о II ребалансу буџета општине Босилеград
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.4.2015. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15 и 16/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Панчева", бр. 5 и 6/2015
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2015. годину

- "Сл. лист града Краљева", бр. 6/2015
Измена Плана генералне регулације "Рибница"

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15 и 16/2015
Стратегија развоја социјалне политике Града Зајечара за период од 2015. до 2019. године

Одлука о ангажовању ревизорске куће


- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2015
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
План детаљне регулације за изградњу нове улице (у насељу Георги Димитров) у Бањи Ковиљачи

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2015
Решење о образовању Комисије за избор кандидата за начелнике градских управа
Одлука о враћању запослених у ЈКП "Нискоградња" који су привремено упућени у друга јавна и јавна комунална предузећа
Програм расподеле средстава на Разделу 8 - Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, намењених за јавни градски и приградски превоз путника на територији града Крагујевца у 2015. години
Решење о образовању Комисије за попис и преузимање постојеће документације из области сеоских водовода и атарских путева на сеоском подручју града Крагујевца


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 10/2015
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2015. години

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2014
Одлука о буџету Града Крушевца за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта и улагања у комуналне објекте, путеве и друго за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији Града Крушевца
Локални акциони план запошљавања Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о усвајању Програма енергетске ефикасности за период 2015.-2018. год.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Крушевца
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о обавезној изради Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката и објеката јавне намене, стамбених вишепородичних и стамбено-пословних објеката бруто развијене површине преко 150 m2 на подручју Генералног плана Крушевца 2021. год.
Измену дела Плана детаљне регулације "дела саобраћајнице између насеља Паруновац - Дедина" у Крушевцу
План детаљне регулације стамбено пословног блока ограниченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу - измена дела блока Ц2
Одлука о измени Плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу "Расадник 1" (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Ф" у Крушевцу
Одлука о измени и допуни Правилника о критеријумима за коришћење средстава Буџетског фонда за популациону политику Града Крушевца, бр. 38/14 од 19.11.2014. године
Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2015. години
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене Плана детаљне регулације делова блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана Детаљне регулације индустријска зона "Ф" у Крушевцу на животну средину
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. С. Биничког)
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Караџићева)


- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2015

Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2015. годину
Решење за утврђивање номиналног износа родитељског додатка за прво дете из средстава буџета Града за 2015. годину
Решење о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи трудницама на територији Града Суботице из средстава буџета Града за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2015
Закључак о одбацивању иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о одређивању градског грађевинског земљишта
Правилник о правилима понашања запослених у Општинској управи општине Димитровград
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Општинској управи општине Димитровград


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2015
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за опште и заједничке послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовино-правне послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за скупштинске и нормативне послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине
Одлука о усвајању Плана набавки за 2015. годину
Одлука о усвајању финансијских планова за 2015. годину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.4.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 18, 19 и 20/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 9/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 18, 19, 20/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о условима и начину стицања права на бесплатан превоз и партиципирање трошкова смештаја за ученике основне школе за школску 2014./2015. годину
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград
Правилник о изменама и допунама Правилника о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територији Пиротског округа и Правилника о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територије Пиротског округа за школску 2014/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона чији се трошкови финансирају из средстава буџета општине Даниловград

Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пирот за 2014. годину
Одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о регресирању трошкова боравка и учешћу корисника у месечној економској цени по детету у Предшколској установи "Чика Јова Змај"
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2015. годину
Правилник о категоризацији спортова и критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2015
Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове Града Зајечара
Програм уређења грађевинског земљишта и комуналне изградње Града Зајечара за 2015. годину


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2015
Одлука о краткорочном задуживању буџета Града Јагодине за 2015. годину за финансирање текуће ликвидности
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о промени Оснивачког акта Јавног предузећа за Комунално стамбену делатност "Стандард" Јагодина
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 7 и дела 6 у зони 6 у Јагодини


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 6/2015
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Крушевца
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину
Одлука о Градском правобранилаштву Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о исплати накнаде штете Народном универзитету у Крушевцу
Одлука о уступању Града Крушевца 10% удела у Агенцији за регионални развој Расинског округа доо Крушевац новим оснивачима
Одлука о измени Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на на јавним површинама
Решење о образовању Комисије за утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крушевца
Измене Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2014. години
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Цанкарева)
Решење о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју нас. места Крушевац (ул. Косовска)


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 9/2015
Решење о висини закупнине за површине јавне намене ради постављања киоска за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Зрењанина

Одлука о утврђивању начина плаћања и одобравању попуста за једнократно плаћање цене грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина у поступку отуђења

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.4.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2015
Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2015. години
Правилник о престанку важења Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о утврђивању распореда и времена коришћења непокретности школских објеката - сала за физичко васпитање на територији Града Новог Сада без накнаде, за физичко вежбање деце школског узраста од 7 до 15 година за период од 15. априла до 25. децембра 2015. године
Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Упутство за извршење буџета Града Новог Сада
Решење о образовању Координационог тима за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2015. години
Решење о заштити јавних површина у Улици браће Поповић у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о додели стипендија изузетно надареним студентима са територије Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији Града Панчеваћ
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења посебног колективног уговора за јавна предузећа Града Панчева и колективног уговора код послодавца за јавна предузећа Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Града Панчева
План линија јавног градског превоза путника на територији Града Панчева за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области бриге о младима Града Панчева, за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Статут Јавног комуналног предузећа "Качарево"
Одлука о допуни Ценовника услуга одржавања јавних зелених површина бр. 92-1560/13/1 од 06.02.2013. године


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2015
Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2015. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
Одлука о образовању Савета за националне мањине
Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Одлука о допунама Одлуке о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Службени гласник", Београд са Законом о јавним предузећима
Решење о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Републике Македоније, деоница: Левосоје - Букаревац 1
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње улице у Тутину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела саобраћајнице - улице у Лазаревцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајне површине - Нове улице у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње објекта комуналне инфраструктуре - отворене ретензије "Кумодраж 1" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу даљег напредовања и проширења површинског копа "Дрмно"
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње спортских терена у Белој Паланци
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Правилник о обрасцу пријаве за јавни позив за доделу средстава за привлачење директних инвестиција
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину
Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
Правилник о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Одлука о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2015. године
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("FORTIS TOBACCO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red 100’s)", "YORK (gold 100’s)", "YORK (red)", "YORK (gold)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)", "MC (5 100’s )", "MC (9 100’s )", "MC (6)", "MC (9)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", Pall Mall (Pocket Blue)", "Vogue (Lilas)", "Vogue (Bleue)", "Dunhill Fine Cut (Swiss Blend)", "Dunhill Fine Cut (Master Blend)", "Dunhill Fine Cut (Blonde Blend)", "Dunhill Classic Blend")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Silver 100`s)", "Pall Mall (Red 100's)", "Pall Mall (Blue 100's)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Kent (HD Futura)", "Kent (HD Neo)", "Kent (HD Infina)", "Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100's Box)", "Lucky Strike (Blue 100`s)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red 100's)", "Viceroy (Charcoal Blue 100's)", "Viceroy (Silver 100's)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Lord Extra (100)", "VISION (BLUE)", "VISION (RED)", "Viceroy (Charcoal Red, meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue, meko pakovanje)")

- "Сл. лист града Београда", бр. 14/2015
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015. годину са програмом
Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2015. године
Правилник о службеним путовањима
Правилник о коришћењу средстава репрезентације
Правилник о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе
Правилник о коришћењу просторија Градске општине Вождовац
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда


- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2014

Стратегија локалног одрживог развоја Града Лознице


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.4.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац
Одлука о изменама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2015
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3377/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3379/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3380/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3381/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3382/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3383/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3388/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3378/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3386/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3389/2015)
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о образовању Радне групе за проналажење модела финансирања пројекта реконструкције и изградње пруге Београд-Будимпешта
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода "Водовод" Врање, потпуна одговорност
Решење о давању сагласности на кандидатуру Шаховског савеза Србије за организовање Првенства Европе у убрзаном и брзопотезном шаху за младе
Решење о давању сагласности на кандидатуру Го савеза Србије за организовање Јуниорског првенства Европе у гоу
Решење о давању сагласности на кандидатуру Савеза организација подводних активности Републике Србије за организовање Првенства Европе у пливању перајима и брзинском роњењу
Решење о давању сагласности на кандидатуру Мачевалачког савеза Србије за организовање Европског првенства у мачевању за јуниоре и кадете
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017.
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00117/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00704/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00126/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-1048/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00134/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00606/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00014/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00116/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01076/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00010/2015-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02099/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00631/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00674/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02174/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01527/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00051/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00471/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01057/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01337/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01355/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01445/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00969/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02158/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00545/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00440/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00059/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01227/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01212/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01197/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01412/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01544/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01087/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00794/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00649/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02988/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01126/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00622/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01588/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02184/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00227/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00176/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00779/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00740/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01232/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01439/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01525/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00257/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00760/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01023/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01183/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01118/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01223/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02135/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02237/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01622/2010-03
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00506/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02074/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02214/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02693/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01536/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00859/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00050/2014-22)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-544/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-548/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-552/2015-001)
Правилник о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе за извршење кривичних санкција
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
Одлука о избору судије (број 119-05-109/2015-0)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-31/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-35/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-37/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-39/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/20 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/21 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/22 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/23 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/181 од 30. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/182 од 2. фебруара 2015. године о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕУ) о спровођењу број 827/2011 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/183 од 2. фебруара 2015. године о изменама и допунама Уредбе (ЕЗ) број 635/2005 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/184 од 2. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/185 од 2. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/221 од 10. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботицагас", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана", Суботица
Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја

- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица повратника по реадмисији у Градској општини Лазаревац за период од 2015. до 2017. године
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о одређивању органа Градске општине Лазаревац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац
Одлука о промени Пословника Већа Градске општине Обреновац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2015
Одлука о покретању поступка додјеле ловишта на коришћење
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању јавних установа центара за социјални рад
Одлука о доношењу Државне студије локације "Вирпазар"
Правилник о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења
Правилник о измјенама и допуни Правилника о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре
Правилник о облику, садржини и начину вођења Регистра професионалних рибара
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-Ш бр. 348/12 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Кж. бр. 435/12, од 10. априла 2012. године и предмет враћа том суду на поновни поступак
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-Ш бр. 708/11 којом се усваја уставна жалба и укида Рјешење Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 4800/11-10 од 7. октобра 2011. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Рјешење, број: 02/1-3/5-14 86
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.4.2015. године

- "Сл. града Ниша", бр. 17/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2015

- "Сл. града Ниша", бр. 17/2015
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Мерошина
Одлука о проглашењу споменика природе "Лалиначка слатина"
Одлука о проглашењу предела изузетних одлика "Таткова земуница"
Одлука о пословном простору општине Мерошина
Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о водоснабдевању на територији општине Мерошина
Одлука о приступању промени Статута општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мерошина за 2015. годину
Измене и допуне Просторног плана општине Мерошина 2024


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2015
Програм образовања градских робних резерви у 2015. године
Финансијски план Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2015. године
Програм унапређења социјалне заштите за 2015. годину
Програм о првој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Програм о изменама Програма расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Комунални послови и надзор у 2015. години
Програм обележавања Сретења-Дана државности Србије у 2015. години
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању месечне накнаде која припада ЈСП "Крагујевац" за обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године и коју плаћају учесници СОН-а
Решење о допуни Решења о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за младе број 112-239/15-V од 3. фебруара 2015. године
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп киоска и продајних пултова
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија и давања пословних просторија на коришћење без накнаде


- "Сл. лист општине Шид", бр. 3/2015
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању органа надлежног за закључивање посебних колективних уговора и колективних уговора код послодавца за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Скупштина општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2015
Одлука о Буџету општине Андријевица за 2015. год.
Измјене и допуне Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовог и канализација" Андријевица ("Службени лист ЦГ - Општински прописи", бр. 07/14
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретност
Одлука о давању гаранција
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Андријевица ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 01/14)
Одлука о Буџету општине Бијело Поље за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о Буџету општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар" у Даниловграду
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Спуж" у Даниловграду
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава 1 Зете" у Даниловграду
План о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о одређивању локалних путева на територији Општине Мојковац
Одлука о измјени и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Никшић
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Плав
Извјештај о стању уређења простора Пријестонице Цетиње за 2014. годину
Исправка Одлуке о избору органа МЗ "Круте"


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.3.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2015
Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац о усвајању Ценовника за наплату пијачних услуга
Решење о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за младе


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2015
Програм постављања киоска на површинама јавне намене за део градског насеља Ваљево

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2015
Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Црне Горе и Европске полицијске канцеларије
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о међусобном признавању возачких дозвола
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о међусобном признавању возачких дозвола
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области рада, социјалне сигурности и запошљавања
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2015
Указ о додели одликовања (КО ПР број 42)
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије - сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2015. години
Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија
Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3385/2015)
Одлука о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром "Никола Тесла" Београд
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2793/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2795/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2859/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2882/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2884/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2885/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2886/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2915/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2916/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2917/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2918/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2919/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2920/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2921/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2922/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2923/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2924/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2925/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2973/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2975/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2976/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2977/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3015/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3066/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за отварање апропријације економске класификације 465 - Остале дотације и трансфери, у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Пројекат 0004 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству правде - Управи за извршење кривичних санкција за отварање апропријације економске класификације 541 - Земљиште, у оквиру Програма 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, Пројекат 5017 - Изградња новог затвора у Крагујевцу)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату накнаде за рад 11 лица која ће бити ангажована по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Мензел Бургиба, Република Тунис
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Тутин, Република Србија са општином Газиосманпаша, Република Турска
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о постављењу на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о престанку дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о именовању чланова Надзорног одбора јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о разрешењу чланова и председника Жалбене комисије Владе
Решење о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе
Решење о именовању члана Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
Решење о именовању сталног представника и заменика сталног представника Републике Србије на састанцима и другим скуповима Групе земаља потписница Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о престанку дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Закључак о исправци Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) на животну средину
Одлука о измени и допуни Кодекса понашања државних службеника
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора
Правилник о одређивању сидришта
Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
Правилник о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији и раду Повереника
Правилник о евиденцијама из области детективске делатности
Правилник о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места
Наредба о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2015. године
Одлука о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у реструктурирању
Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци
Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене, као и о ближим условима и начину давања појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином
Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
Одлука о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе
Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
Одлука о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-1/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-36/2015-01)
Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01021/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01716/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00036/2014-08)
Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог објављивања и коришћења
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар "Бачка тврђава", Бач
Решење о именовању директора ЈКП "Гроцка"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
Одлука о смањењу основног капитала Друштва "ПЕРФОМ", Пожега
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Измене и допуне Статута Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије( број 1816 од 16. децембра 2014. године)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе "Кукавица"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Јерма"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool XSpression", "Camel Filters", "Camel Blue", "SOBRANIE BLACK RUSSIAN", "SOBRANIE WHITE RUSSIAN", "SOBRANIE BLACK", "SOBRANIE GOLD", "Sobranie Superslims Black", "Sobranie Superslims Pink")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White", "Winston 100's Red (gold)", "Winston 100's Blue (gold)", "Winston 100's Silver (gold)", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "Monte Carlo Red", "Monte Carlo 100's Red", "Monte Carlo 100's Blue", "LD red", "LD blue", "LD red 100s", "LD blue100s", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "MEMPHIS CLASSIC", "MEMPHIS BLUE", "MEMPHIS AIR BLUE", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure", "Camel Filters", "Camel Blue")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2015
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона Градске управе Града Краљева

- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2015
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.3.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 7, 8, 9, 10
и 11/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 8/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2015
Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава удружењима грађана за област здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години
Закључак о начину спровођења посебних програма здравствене заштите у 2015. години
Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2015
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу МРС "Бежанија" са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС "Бежанија", Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Одлука о подизању споменика српским жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије
Одлука о подизању споменика научнику и проналазачу Михајлу Пупину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А1 Б7
План детаљне регулације за подручје између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана Белића, Бранка Радичевића, Милорада Ћирића и Ђорђа Миловановића у Железнику, Градска општина Чукарица
Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда
Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач Град Београд


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Зрењанина

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 7, 8, 9, 10 и 11/2015
Решење о образовању Комисије за утврђивање оправданости, основа и висине за доделу једнократне новчане помоћи
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Исправка Правилника о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица

Одлука о јавном задужењу Града Зајечара за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Решење о давању сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цену воде и одвођење отпадних вода
Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи  Града Зајечара

Одлука о одређивању простора за јавне скупове

Исправка Службеног листа број 9/2015

- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2015
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области културе
Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Одлуку о измени Одлуке о образовању Стручне службе Заштитника грађана Града Панчева
Пословник Скупштине Града Панчева (пречишћен текст)
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације - целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела на животну средину
Одлуку о не приступању изради Стратешке процене утицаја Измени и допуни Плана генералне регулације целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом на животну средину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2015
Одлука о упису права коришћења на земљишту у државној својини по основу својинско - управљачке трансформације корисника друштвеног предузећа ХТП "Улцињска ривијера" у акционарско друштво
Одлука о формирању Координационог одбора за обиљежавање 70-годишњице побједе над фашизмом
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију раскрснице на магистралном путу М-2 дионица Подгорица - Колашин
Одлука о урбанистичко - архитектонском рјешењу туристичког комплекса хотела "Делфин" у Бијелој, Општина Херцег Нови
Правилник о облику и садржини извјештаја о стварним количинама извезених или увезених прекурсора
Правилник о ближем начину издавања потврде Завода за запошљавање Црне Горе
Правилник о допуни Правилника о индикаторима за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о садржају пријаве, врсти документације, као и начину вођења евиденције издавача, штампара и дистрибутера
Рјешење о брисању из Именика миритеља и арбитара
Рјешења о повученим црногорским стандардима
Рјешења о донесеним црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитету мултиплекса прве Dvb-T2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на пружање AVM услуга на захтјев посредством друге Dvb-T2 мреже са националним покривањем - MUX 2
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на пружање AVM услуга на захтјев посредством DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за националну безбједност


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 8/2015
Одлука о изради ДУП-а Циглана
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Љешница
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Недакуси
Одлука о изради ДУП-а Никољац
Одлука о измјени Одлуке о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Завала"
Одлука о Финансијском плану Градске општине Тузи за 2015. годину
Одлука о доношењу годишњег Програма инвестиција општине Рожаје за 2015. годину
Oдлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално стамбено" Херцег Нови
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Херцег Нови
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада у Општини Херцег Нови
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе-Суторина
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Херцег Нови
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Хотел Металург"
Рјешење о Измјени Рјешења о образовању Одбора за Статут и прописе Скупштине Општине Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ" - Општински прописи", бр. 06/15)
Исправка Одлуке о доношењу Плана постављања привремених објеката на територију Општине Улцињ
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 2. став 1. Одлуке о облицима специјалне и дјечје заштите ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 33/08.), коју је донијела Скупштина општине Главног града - Подгорице, није у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 49/11 и 59/11


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.3.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 11/2015
Закон о штрајку
Закон о Уставном суду Црне Горе
Закон о судовима
Закон о Државном тужилаштву
Закон о Судском савјету и судијама
Закон о измјени и допуни Закона о инспекцијском надзору
Уредба о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2015. годину
Уредба о измјенама Уредбе о условима и начину коришћења превозних средстава у својини Црне Горе
Одлука о образовању Координационог тијела за спровођење Акционог плана за спровођење Резолуције Савјета безбједности УН 1540 (2014-2018)
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Програм обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2015. години
Одлука о измјенама и допунама Адвокатске тарифе
Рјешење о престанку мандата члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Рјешење о именовању члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Трсту - Република Италија
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о престанку мандата помоћника министра за информационо друштво
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Генералног директората за NATO и политику безбједности у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за NATO и политику безбједности у Министарству вањских послова и европских интеграција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.3.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 31/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 9 и 10/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2015
Одлука о заштитнику грађана Града Сомбора
Одлука о градским административним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације вишенаменског објекта - нова пијаца у Сомбору
Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора
Упутство о раду трезора
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџет Града Сомбора
Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Сомбора
Решење о формирању Комисије за процену тржишне вредности непокретности у поступцима прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности


- "Сл. лист града Врања", бр. 31/2014
Одлука о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој општине Трговиште"
Одлука о оснивању Јавне установе "Канцеларија за младе" Трговиште
Одлука о комуналним таксама
Одлука о висини накнаде за извршене услуге Општинске управе
Одлука о искључивом праву превоза саобраћајном предузећу "Кавим Јединство" из Врања
Одлука о искључивом праву Јавном предузећу "Комуналац" Трговиште
Одлука о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о комуналном уређењу и хигијени на територији општине Сурдулица
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сурдулица
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада за 2014. годину
Програм финансирања потреба у области спорта за 2014. годину
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист ЦГ", бр. 9 и 10/2015
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности
Закон о измјенама Закона о таксама на приступ одређеним услугама од општег интереса и за употребу дуванских производа и електро-акустичних и акустичних уређаја
Одлука о давању претходне сагласности Општини Будва за размјену непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Општини Котор за уступање непокретности Влади Црне Горе - Министарству просвјете, без накнаде
Одлука о Плану приватизације за 2015. годину
Правилник о посебним условима за возила којима се обавља јавни превоз у друмском саобраћају и превоз за сопствене потребе
Правилник о кочницама жељезничких возила
Правилник о начину издавања оперативне лиценце за обављање комерцијалног ваздушног превоза
Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра планских докумената
Наредба о спровођењу хитних фитосанитарних мјера ради спрјечавања уношења и ширења црвеног сурлаша палми rhynchophorus ferrugineus
Програм фитосанитарних мјера за 2015. годину
Упутство о измјени Упутства о начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења
Рјешење о допуни лиценце за рад Факултету за пословну економију, Бар, за реализацију постдипломског академског специјалистичког студијског програма "Менаџмент јавног сектора" и постдипломског академског специјалистичког студијског програма "Менаџмент профитног сектора"
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 2. став 1. Одлуке о облицима социјалне и дјечје заштите (Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 33/08.), коју је донијела Скупштина општине Главног града - Подгорице, није у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 49/11 и 59/11
Правилник о критеријумима и стандардима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на хелиодромима
Одлука о покретању другог круга анализа релевантних тржишта услуга која су предмет провјере испуњености Теста три критеријума
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за развој електронске управе у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Одлука о избору државног тужиоца у Врховном државном тужилаштву
Одлука о избору државног тужиоца у Врховном државном тужилаштву
Одлука о разрјешењу замјеника државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Пљевљима
Исправка Правилника о границама излагања електромагнетним пољима

Закон о оружју
Закон о Специјалном државном тужилаштву
Закон о измјенама и допунама Закона о повластици на путовање лица са инвалидитетом
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици
Уредба о измјени и допуни Уредбе о визном режиму
Одлука о раскиду уговора о концесији за експлоатацију рјечних наноса (шљунак и пијесак), на локацији "Дромира" (у дужини од 300 m, са десне обале и корита водотока, МЗ Биоче), водоток Морача, Главни град Подгорица
Одлука о раскиду уговора о концесији за експлоатацију рјечних наноса (шљунак и пијесак), на локацији "Сјеверница" (у дужини 100 m са десне обале и корита водотока, МЗ Биоче), водоток Морача, Главни град Подгорица
План о измјени Плана аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2015. годину
Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила
Правилник о уређајима на гасна горива
Правилник о аеросолним распршивачима
Правилник о садржини захтјева и начину вођења Регистра маслинара и произвођача маслиновог уља
Одлуке о преузимању стандарда одбране

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2015
- "Сл. гласник РС - Међ. уговори", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2015
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
Закон о изменама и допунама Царинског закона
Закон о кретању уз помоћ пса водича
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за приватизацију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2015. годину
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-111/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-112/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-113/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-114/2015-01)
Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2014. годину
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS ORIGINAL")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS VANILLA")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS MINI ORIGINAL")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS MINI VANILLA")
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Одлука о висини накнаде за чланарину за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнаде за упис у Именик Коморе за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (ЈП "Гас", Темерин)
Одлука о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас", Темерин)
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТВ-а
Малопродајне цене дуванских прерађевина (COHIBA MAGICOS", "COHIBA GENIOS", "COHIBA Behike 52 (BHK)", "Cohiba Siglo VI", "PUNCH Petit Coronations", "Zino Platinum Grand Master Tubos", "ZINO PLATINUM SHORTY", "ZINO PLATINUM PUDGE", "MONTECRISTO MASTER")

- "Сл. гласник РС - Међ. уговори", бр. 6/2015
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат "Енергетске ефикасности у јавним објектима"
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2015
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2015
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Панчеву
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при додели ваучера за субвенционисану куповину опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије
Уредба о изменама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Одлука о образовању Одбора за организацију састанка Министарског савета Организације за европску безбедност и сарадњу
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за климатске промене
Одлука о утврђивању зграде хотела "Зелени венац" у Шапцу за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Занатског дома у Шапцу за споменик културе
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу помоћника министра регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о разрешењу секретара Министарства привреде
Решење о постављењу на положај секретара Министарства привреде
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о разрешењу генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за стандардизацију географских имена
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о именовању директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о престанку рада на положају заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о разрешењу директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о разрешењу директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-2991/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3007/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3010/2015)
Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Републике Турске у Новом Саду, Република Србија
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Тара" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић", Палић за 2013. годину
Решење о давању сагласности на отуђење средстава веће вредности Јавног предузећа "Службени гласник" Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за спровођење уговора о подстицају улагања и додели средстава за директну инвестицију између Републике Србије и привредног друштва MITROS Fleischwaren д.о.о.)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Републичкој дирекцији за робне резерве ради обезбеђивања средстава потребних за куповину до 10.000 товних свиња и прераду у трајне конзерве)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за реализацију Пројекта 5003 - Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг)
Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начину вођења евиденција
Правилник о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке помоћи
Правилник о обрасцима сагласности за безбедносну проверу
Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме
Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
Правилник о допуни Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице
Правилник о измени Правилника о висини трошкова полагања стручног испита за стицање стручне оспособљености за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
Одлука о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
Одлука о избору судије, број 119-05-94/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-95/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-96/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-97/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-98/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-99/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-100/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-101/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-102/2015-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00083/2014-11)


- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2015
Решење о одобравању за издавање и употребу додатка уџбеника "Историја-додатак из националне историје Румуна"

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2015
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Зрењанина
Одлука о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног интереса за територију Града Зрењанина
Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Зрењанина да у име оснивача закључује посебне колективне уговоре и колективне уговоре код послодавца за јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Зрењанин

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.3.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 8/2015
Закон о порезу на кафу
Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за националну безбједност
Закон о измјени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о измјенама и допунама Закона о пореској администрацији
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке - шефице Мисије Црне Горе при НАТО
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Мисије Црне Горе при Уједињеним Нацијама и другим међународним организацијама са сједиштем у Женеви
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке - сталне представнице Црне Горе при Савјету Европе
Уредба о подстицању директних инвестиција
Одлука о отварању сталне мисије Црне Горе при Свјетској трговинској организацији (СТО) у Женеви
Одлука о отварању амбасаде Црне Горе у Швајцарској конфедерацији
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде припаднику Војске Црне Горе у Међународној мисији "RESOLUTE SUPPORT - (RS)" у Авганистану
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца" - Херцег Нови
Правилник о ближем начину обављања послова заштите и примјени овлашћења у обављању тих послова
Правилник о измјенама и допунама Правилника о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката
Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала кромпира
Правилник о начину издавања сертификата за пошиљке животиња и производа животињског поријекла које се извозе
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину коришћења, одржавања, заштите, означавања, као и дужини обале, називу и мјесту рибарске посте
Правилник о привремено резервисаном ваздушном простору Црне Горе и привременим или сталним ограничењима у ваздушном простору Црне Горе
Правилник о допуни Правилника о посебним мјерама царинског надзора и царинском поступку за робе које се користе за снабдијевање превозних средстава у међународном саобраћају
Рјешење, којим се утврђује Херцегновском лазарету у Мељинама статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УП/I-05-121/2014-15
Пословник о раду Државне изборне комисије
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брестице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Средње Брдо
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кути
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Јошаница
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правилник о измјенама Правилника о висини накнада за рад Комисије за хартије од вриједности
Правила о измјенама Правила о издавању дозволе за рад инвестиционим фондовима
Правила о измјени Правила о садржини и објављивању извјештаја о пословању инвестиционих фондова
Правила о измјени Правила о садржини и објављивању извјештаја о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правила о измјени Правила о обављању кастоди послова
Правилник о критеријумима и стандардима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на летилишту
Одлука о упису у именик јавних извршитеља и почетак обављања извршитељске дјелатности
Рјешење о разрјешењу Националног координатора за НАТО
Рјешење о именовању Националног координатора за НАТО
Одлука о избору судије Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 27/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 27/2015
Одлука о образовању Буџетског фонда за наоружање и војну опрему
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион Шумадије и Западне Србије
Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац" за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње I фазе коловоза, бициклистичке стазе и тротоара у улици у Алексинцу
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије)
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
Правилник о изменама Правилника о техничким и кадровским условима које треба да испуњава стручна организација за вођење Виноградарског регистра, као и о методама обављања послова везаних за Виноградарски регистар
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK NEO" (Black))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK NEO" (Blue))
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 001)
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 004)
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 005)
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parliament Super Slims", "Eve Divine Slims", "Eve Mystique Slims")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style", "Best export (crveni, meko pakovanje)", "Best export (crveni, tvrdo pakovanje)", "Best Export 100’s", "Bond Street (crveni)", "Bond Street (crveni, meko pakovanje)", "Bond Street (plavi)", "Bond Street (plavi, meko pakovanje)", "Bond Street (srebrni)", "Bond Street 100’s (crveni)", "Bond Street 100’s (plavi)", "Bond Street 100’s (srebrni)", "Bond Street Compact Blue ", "Chesterfield (Blue, 100’s) ", "Chesterfield (Blue, KS) ", "Chesterfield (Red, 100’s) ", "Chesterfield (Red, KS) ", "Chesterfield (Silver, KS) ", "Chesterfield Crown Aqua", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Дрина (без филтера)", "Дрина (меко паковање)", "Дрина (стотка)", "Дрина (тврдо паковање)", "Eve 120", "Eve 120 (plavi)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Forward", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "L&M Lounge Coral", "L&M Lounge Marine", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100’s)", "L&M Silver Label", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro Advance XL (beli)", "Marlboro Advance XL (plavi)", "Marlboro Flavor Plus", "Marlboro Red Code", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Parliament Aqua Blue", "Parliament Silver Blue", "Philip Morris (Absolute Blue)", "Philip Morris (Absolute Blue, 100’s)", "Philip Morris (Master Red)", "Philip Morris (Master Red, 100’s)", "Philip Morris (Select Silver)", "Philip Morris (Select Silver, 100’s)", "Classic Slims Sedef", "Classic Slims Tirkiz")
Исправка Малопродајних цена дуванских прерађевина ("DOMINGO NATURAL", "DOMINGO NEGRO", "DOMINGO ORIGINAL")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2015
Колективни уговор ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Чистоћа" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Пијаца" из Краљева
Колективни уговор ЈП "Општинска стамбена агенција" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Путеви" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Водовод" из Краљева
Колективни уговор ЈЕП "Топлана" из Краљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Краљева", б. 3/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 17, 18, 20/2014 и 1/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 13 и 15/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 1 и 2/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2015
Показатељ смањења потрошачких цена у јануару 2015. године
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Градској општини Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о исправци Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд


- "Сл. лист града Краљева", б. 3/2015
Програм коришћења средстава Буџетског фонда, за саобраћај Града Краљева за 2015. годину
Решење о распоређивању средстава у области тениског спорта, Тениском савезу Шумадије и западне Србије, на име подмирења трошкова организације Дејвис куп меча Србија - Хрватска
Одлука о усвајању Стратегије развоја Града Краљева за период од 2015.-2020. године
Одлука о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја и анализе стања безбедности саобраћаја на путевима и улицама Града Краљева до 2020. године
Одлука о водоводу и канализацији
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Рибњак" у Рибници
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације "Рибњак" на животну средину не израђује


- "Сл. лист града Чачка", бр. 17, 18, 20/2014 и 1/2015
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији Града Чачка
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Чачка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Чачка
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Чачка
Одлука о стопи амортизације у Граду Чачку за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
Правилник о допуни Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Одлука о Градском правобранилаштву
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Кошутњак 3"
Одлука о изради Плана детаљне регулације локације "Прелићи"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Спортски центар"
Финансијски план о изменама и допуни Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2014. годину
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Спортски центар"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Кошутњак 3"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације "Прелићи"

Одлука о буџету Града Чачка за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Чачка
Одлука о измени Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама Града
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове Града Чачка
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у  својини Града а које користе месне заједнице
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2014. годину

Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом

- "Сл. лист града Лознице", бр. 13 и 15/2014
Одлука о извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
Одлука о висини чланарине Града Лознице у Регионалној развојној агенцији Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница
Програм контроле квалитета ваздуха на територији насељених места - Лозница град и Бања Ковиљача за 2014. и 2015. годину
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице у 2015. години
Програм организовања ауто-такси превоза на територији Града Лознице за 2015. годину
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници

Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину у Граду Лозници


- "Сл. лист града Ужица", бр. 1 и 2/2015
Решење о образовању Савета за пољопривреду
Правилник о начину остваривања права на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају на територији Града Ужица
Измена Правилника о одређивању зона за повлашћено паркирање возила

Одлука о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет - пречишћен текст

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.3.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 7 и 8/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2015
Закон о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Закон о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Секретаријата за туризам и културу Абу Дабија
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа


- "Сл. лист града Београда", бр. 7 и 8/2015
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа Спортски центар "Нови Београд"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "10. октобар" Барајево
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Лазаревац

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда
Правилник о раду запослених у органима Града Београда
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Градској општини Стари град у периоду 2014-2016. године
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац
Одлука о значајним датумима које прославља - обележава Градска општина Обреновац
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске општине Обреновац за период 2016-2021. године

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 25 и 26/2015
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима
Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 2)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 3)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 4)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
Уредба о стручном усавршавању државних службеника
Уредба о изменама Уредбе о посебној накнади за рад чланова и заменика чланова Комисије за спровођење програма заштите
Одлука о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије
Одлука о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о настављању рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Републичког секретаријата за Законодавство
Решење о постављењу директора Републичког секретаријата за Законодавство
Решење о разрешењу директора Републичког сеизмолошког завода
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
Решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Фонда солидарности
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Фонда солидарности
Решење о именовању делегације Републике Србије у Комитету експерата за процену мера против прања новца и финансирања тероризма Савета Европе
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за слободно кретање капитала Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника Преговарачке групе за слободно кретање капитала Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о престанку рада на положају директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о разрешењу заменика директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу на положај директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о давању сагласности на именовање директора Јавне установе "Андрићев институт" у Вишеграду, Република Српска
Решење о именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању директора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о разрешењу директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о разрешењу државног правобраниоца (24 број 119-2739/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2736/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2735/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2732/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2733/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2731/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2729/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2727/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2725/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2721/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2718/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2715/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2709/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности државног правобраниоца (24 број 119-2728/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2723/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2719/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2714/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2716/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2720/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2722/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2730/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2724/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2717/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2734/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2737/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2712/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2707/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2704/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2701/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2699/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца ( 24 број 119-2696/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца ( 24 број 119-2695/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2692/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2690/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2687/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава доплатне поштанске марке "75 година бициклистичке трке кроз Србију"
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
Правилник о детергентима
Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Индекси потрошачких цена за фебруар 2015. године
Одлука о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о поступању даваоца финансијских услуга по приговору корисника финансијских услуга и поступању Народне банке Србије по притужби тих корисника
Одлука Уставног суда РС број Уж-7644/2012 којом се усваја уставна жалба Мире Теслић и утврђује се да је пресудом Вишег суда у Новом Саду Гж. 3369/11 од 4. јула 2012. године повређено право подноситељке уставне жалбе на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована
Решење Уставног суда РС број IIIУ-128/2014 којим је је оцењено да је за поступање по оптужном предлогу оштећених као тужилаца Ј.Н. и С.Н. од 15. марта 2015. године надлежан Основни суд у Новом Саду
Одлука о избору судије (број 119-05-79/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-34/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-37/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-46/2015-01)
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга
Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност
Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
Посебан колективни уговор за државне органе
Решење о именовању директора ЈП за стамбене услуге Мајданпек
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме", Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума", Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Стамбено", Рума
Решење о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа "План" општине Рума и општине Пећинци, Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Зајечар
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Топлификација" у Пожаревцу
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Љубичево" у Пожаревцу
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("BOLIVAR TUBOS No. 2",  "CAMACHO MONARCA")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DOMINGO NATURAL", "DOMINGO NEGRO", "DOMINGO ORIGINAL")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Toscanello’5", "Toscano Classico", "Toscanello Aroma Caffe", "Toscanello Aroma Grappa’5", "Antico Toscano’5", "Toscanello Aroma Fondente", "IL Moro")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CАFE CREME", "CАFE CREME АROME", "CАFE CREME BLUE", "CАFE CREME FILTER АROME", "CАFE CREME FILTER TIP", "CАFE CREME NOIR", "HW CORONА DE LUX", "HW HАLF CORONА", "HW ROYАLES", "HW SLIMS", "MOODS", "MOODS FILTER", "MOODS GOLDEN TАSTE")

Одлука о проглашењу Дана жалости
Правилник о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
Правилник о реглоскопима
Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 9/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу МРС "Бежанија" са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС "Бежанија", Градска општина Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Савски венац


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 9/2015
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2015. годину
Решење о образовању Савета за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада
Решење о образовању Савета за туризам Града Новог Сада
Решење о образовању Савета за пољопривреду Града Новог Сада


- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2015
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид
Правилник о допуни Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид
Правилник о допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид
Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид

- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2014
Одлука о буџету Града Суботице за 2015. годину
Одлука о ценама за испоручену топлотну енергију
Правила о раду дистрибутивног система
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице
Решење о висини закупнине за пословне просторе на којима је носилац права коришћења или права јавне својине Град Суботица
Одлука о изменама Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
Одлука о одржавању јавних зелених површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Суботице
Закључак о усвајању Програма развоја спорта Града Суботице за период од 2015. до 2018. године
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о допунама Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца и о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне полиције
Правилник о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит (пречишћени текст)


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2015
Одлука о измјенама и допунама Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2014. г. ("Сл. лист ЦГ-Општински прописи", бр. 1/2014, 23/2014)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о размјени непокретности број 0101-637/1 од 18.09.2012. године
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику на мјесту званом Гомила
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменичком комплексу Куфин
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику посвећен устаницима Петровачког краја који су спријечили искрцавање италијанских фашиста на црногорску обалу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи на манастиру Дуљево
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи посвећеној Васу Крстовом Рафаиловићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи палим борцима у II свјетском рату, Пржно
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-бисти Марку Ф. Станишићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-чесми са спомен плочом погинулим родољубима из села Куљаче
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменичком комплексу у Брајићима (Скулптура споменик "Гувно"; рељеф и амбијентално просторно рјешење "Палим Брајићима у НОБ-у", хортикултура околине)
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја гробници Радуловић Станка
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на кући Душана Медина
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на приватној кући Ђаконовић
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен гробници на гробљу у Брајићима
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен чесми палим борцима из Светог Стефана
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику погинулим родољубима Бечића
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на конаку манастира Градиште
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти са спомен плочом Мирку Срзентићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи Калађурђевић Спасу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја гробници погинулом родољубу Јолу Врбици
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на кући погинулим родољубима из Челобрда
Одлука о измјени и допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Општине Будва за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Општине Будва за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Будва за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Колашин за период 01.01. до 31.03.2015. године
Одлука о доношењу Локалног плана за унапређење социјалне инклузије - развој услуга социјалне заштите 2014-2018. год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Програм рада Скупштине Општине Колашин за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора на подручју Општине Колашин за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.3.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 9, 10, 15 и 16/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2 и 3/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 9, 10, 15 и 16/2015
Одлука о задуживању Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину
План детаљне регулације депоније отпада ''Бубањ'' на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша

Одлука о Главном урбанисти Града Ниша
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о усвајању Стратегије о социјалној заштити Града Ниша 2015-2020

Измене и допуне Одлуке о буџету Градске општине Медијана за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о накнадама одборника, чланова радног тела и висини путних трошкова одборника

Локални акциони план запошљавања ГО Црвени Крст за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2 и 3/2015
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Радио-телевизија Крагујевац" - (пречишћен текст)
Програм за подстицај предузетништва у 2015. години
Програм расподеле средстава за финансирање активности за унапређење заштите потрошача у 2015. години

Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац - (пречишћен текст)
Програм распореда средстава за школски спорт у 2015. години
Програм расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм за ванредне ситуације и планирање одбрамбених припрема у 2015. години
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града Крагујевца у 2015. години
Програм распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години (ЈП "Радио-телевизија Крагујевац")


- "Сл. лист града Суботице", бр. 4/2015
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-01-361-73/2015

- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2015
Закључак о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП "Богатић" Богатић
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2015
Одлука о додели стипендија за школску 2014/2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2015
Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4/2015
Правилник о измени Правилника о критеријумима пријема деце и начину регресирања трошкова боравка ужине у Предшколској установи и основној школи
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2015. години

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.3.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 1/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 4, 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 31, 32, 33, 34/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Чачак", бр. 19/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 6/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 14/2015
Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац
Одлука о усвајању Измене Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом


- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде председнику и члановима Надзорних одбора јавних предузећа у 2014. години


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 1/2015
Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању просторија за склапање брака на територији Града Зрењанина


- "Сл. лист општина Срема", бр. 4, 5 и 6/2015
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ириг за 2014. годину
Решење о образовању Тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица
Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Рума

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова"
Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о дугорочном задуживању општине Стара Пазова за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о начину финансирања програма организација и удружења грађана из буџета општине Стара Пазова
Одлука о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о овлашћењу за заступање и представљање у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу "Обласна развојна асоцијација Срем" Рума
Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Стара Пазова
Исправка Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину ("Службени лист општина Срема", број 30/14)

Одлука о стављању печата ван употребе

- "Сл. лист града Панчева", бр. 31, 32, 33, 34/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље "Бела Анта" у Долову

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Целина 7 - Лука Дунав, "Green field 2", Стара Утва и стаклара у насељеном месту Панчево

Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Омољица

Одлука о Измени Плана детаљне регулације насеља "Тесла" Панчево


- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница
Одлука о буџету Града Лознице за 2015. годину
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије Завршног рачуна буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница


- "Сл. лист града Чачак", бр. 19/2014
Стратешки мастер план одрживог развоја планине Рудник од 2014. до 2024. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2/2015
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене на територији Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације стамбеног насеља између улица 23. дивизије, Светозара Марковића, Призренске, Косанчићевог венца, Милоша Великог, Народне републике и Николе Пашића у Зајечару
Одлука о допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама
Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Програм рада Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара за период јануар - децембар 2015. године


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 6/2015
Одлука о подизању спомен-плоче члановима посаде-морнарима француског брода "Dague"
Одлука о измјени Одлуке о критеријумима и начину одређивања варијабилног дијела зараде локалних службеника и намјештеника
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Подкошљун"
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Борје I"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Ковачка Долина II"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Тмајевци и Междо"
Одлука о решавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе Општине Жабљак
Одлука о допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак
Одлука о изради Локалне студије локације "Петрова страна"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Петрова страна"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Јаворовача"
Одлука о проглашењу Регионалног парка "Комови" за територију Главног града Подгорице
Програм рада Скупштине Главног града - Подгорице за 2015. годину
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника општине Пљевља
Програм уређења простора за 2015. годину
Програм рада Скупштине општине Пљевља за 2015. годину
Програм подстицајних мјера у пољопривреди за 2015. годину
Одлука о измјени Плана постављања привремених објеката на територији општине Улцињ за 2015 год.
Рјешење о образовању Одбора за туризам и привредни развој Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за планирање и уређење простора Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за Буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за имовинско правна располагања Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за комунално стамбену дјелатност Скупштине општине Херцег Нови
Упутство о раду трезора Пријестонице Цетиње
Уставом и Законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 65/11 и 54/12

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.3.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 17/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 30/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2015
Одлука о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе покрајинских органа
Закључци у вези са прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине
Правилник о изгледу "Службеног листа Аутономне покрајине Војводине"
Упутство о благајничком пословању које се обавља у Покрајинском секретаријату за финансије
Упутство о начину и поступку обављања трансакција са ефективним страним новцем за потребе исплате накнаде трошкова службених путовања у иностранство


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 17/2014
Одлука о буџету Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима
Одлука о приступању изради Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - парц. бр. 9458/7 К.О. Сомбор I, непосредном погодбом, без накнаде и образовању и именовању Радне групе за израду овог Елабората
Одлука о уређењу Града
Одлука о Правобранилаштву Града Сомбора
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и исплати родитељског додатка за прворођено дете
Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора
Одлука о изградњи шест монтажних кућа за потребе избеглих лица у насељеном месту Алекса Шантић
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину


- "Сл. гласник града Врања", бр. 30/2014
Одлука о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о проглашењу Споменика природе "Јовачка језера"
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина Владичин Хан
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2015. годину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању на животну средину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 24/2015
- "Сл. гласник РС
- Међународни уговори", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 4
, 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 12 и 13/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 7/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 24/2015
Уредба о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Одлука о оснивању и уређењу Координационог тела за преговарачки процес са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Одлука о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о разрешењу директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Центра за промоцију науке
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Књажевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Крушевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Јагодина
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Алексинац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра Лесковац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Матарушка Бања
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Милошевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за одрасла инвалидна лица Дољевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Јефимија" Крушевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај старих лица Прокупље
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завода за васпитање омладине Ниш
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завода за васпитање деце и омладине Књажевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о разрешењу заменика председника Комисије за Хиландар
Решење о именовању заменика председника Комисије за Хиландар
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2015. годину "Коридори Србије" друштво с ограниченом одговорношћу Београд
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса за стављање у промет фискалне касе
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци
Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Одлука Уставног суда РС број Уж-923/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Л. Ч. и утврђује да је у извршном поступку који је вођен пред Првим основним судом у Београду у предмету И. 47231/10 повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 500 евра, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада нематеријалне штете се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде; 3. усваја уставна жалба Л. Ч. и утврђује да је решењем Првог основног суда у Београду Ипв. 1633/2012/6 од 5. фебруара 2013. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правно средство, зајемчено одредбом члана 36. став 2. Устава Републике Србије и 4. поништава решење Првог основног суда у Београду Ипв. 1633/2012/6 од 5. фебруара 2013. године и одређује да тај суд поново одлучи о приговорима странака поднетим против решења тога суда И. 47231/10 од 14. марта 2012. године
Одлука о избору судије (број 119-05-56/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-57/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-58/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-59/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-60/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-61/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-62/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-63/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-64/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 116-04-828/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 120/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO MONARCA")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO TORO")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Cohiba Siglo IV")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Палић"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга "Димничар", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "3. октобар", Бор
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Борски туристички центар", Бор
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Бора", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Топлана", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа за стамбене услуге "Бор", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Бор
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Зоолошки врт", Бор
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 4/2015
Протокол између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију програма "Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа"
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве


- "Сл. лист града Београда", бр. 4 и 5/2015
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Зеленило-Београд"
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Београд-пут"
Колективни уговор код послодавца Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" Београд
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Београдске електране"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Јавно осветљење" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Инфостан"

Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Београдски водовод и канализација"
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа "Градске пијаце" Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Ада Циганлија"
Колективни уговор код послодавца ЈП "Београдска тврђава"

Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Колективни уговор код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд
Колективни уговор за Јавно предузеће "Сава Центар"
Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа "Београдводе", Београд
Колективни уговор код послодавца Ветеринарска установа "Ветерина Београд"


- "Сл. лист града Ниша", бр. 12 и 13/2015
Одлука о давању на коришћење канализационе мреже за одвођење отпадних вода у Житорађи - део звани Гривац Јавном комуналном предузећу Житорађа
Одлука о давању на коришћење постојеће водоводне и канализационе мреже за одвођење отпадних вода у месним заједницама на територији општине Житорађа Јавном комуналном предузећу Житорађа
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа у 2015. години
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житорађа за 2015. годину

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима Градске општине Црвени Крст


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 7/2015
Решење о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Програм превенције злоупотребе дрога за 2015. годину
Решење о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2015. години
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шафариковој улици код к. бр. 15 у Новом Саду
Решење о одређивању привременог паркиралишта на углу улица Гимназијске и Даничићеве у Новом Саду
Исправка Одлуке о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2015
- "Сл. лист Зрењанина", бр. 31/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2015
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Одлука о Допуни ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд"
Правилник о условима, критеријумима и начину финансирања програма од јавног интереса средствима Секретаријата за социјалну заштиту за период од 2015. до 2018. године
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Селтерс бање и Кораћичке бање, градска општина Младеновац
Решење о измени Решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Решење о измени Решења о општим паркиралиштима
Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2015
Одлука о образовању Комисије за утврђивање околности у вези настале ситуације у ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Одлука о привременом финансирању спортских организација, спортских савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза
Програм распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2015. годину
Програм распореда средстава субвенција Јавном предузећу Спортски центар "Младост" у 2015. години
Програм распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски центар "Парк Крагујевац" д.о.о.
Правилник о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом
Решење о образовању Радне групе за израду и имплементацију Стратегије социјалне заштите Града Крагујевца за период 2015-2019. године
Решење о образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Решење о образовању Комисије за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма рада и пројеката удружења за манифестације од значаја за Град Крагујевац
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија


- "Сл. лист Зрењанина", бр. 31/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2014. годину - Ребаланс III
Одлука о буџету Града Зрењанина за 2015. годину
Одлука о условима и начину обављања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
Одлука о пословном простору
Одлука о образовању Савета за одбрану и безбедност Града Зрењанина
Одлука о одређивању подручја основних школа у насељеном месту Зрењанин
Одлука о изменама Одлуке о паркирању возила
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
Одлука о измени Одлуке о задуживању Града Зрењанина број: 06-114-12/14-I од дана 12.06.2014. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Закључак у вези налога јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Град Зрењанин да 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет Града Зрењанина
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Закључак којим се налаже ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин да изврши прерасподелу потраживања за даљинско грејање грађанима Града Зрењанина


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о буџету општине Инђија за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Крчедин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама
Одлука о измени Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
Одлука о моделу и методу приватизације ЈП за информисање "Радио телевизија Инђија" Инђија
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Инђија
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције општине Инђија
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије општине Инђија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 104/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 52/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 18/2014
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 29 и 30/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 48/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 19 и 20/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 104/2014
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2015. годину
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Одлука о усвајању Ценовника пијачних услуга ЈКП "Градске пијаце", Београд
Одлука о утврђивању Ценовника пијачних услуга ЈКП "Градске пијаце", Београд
Одлука о утврђивању Ценовника ЈКП "Паркинг сервис"
Споразум о начину решавања вишка запослених у јавном радиодифузном предузећу Студио Б
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Одлука о буџету градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Гроцка
Одлука о усвајању Ценовника услуга ЈП "Водовод и канализација", Гроцка за 2015. годину
Одлука о усвајању Ценовника ЈП за топлификацију градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о утврђивању Ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка", за 2015. годину
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сопот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот


- "Сл. лист града Краљева", бр. 32/2014
Одлука о буџету Града Краљева за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације "Рибница"
Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Краљева
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању политичких активности
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8/2015
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Цара Лазара код к. бр. 60 у Новом Саду

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 52/2014
Правилник о начину и методама хватања и збрињавања напуштених паса на територији Града Зајечара

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 18/2014
Сагласност на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнада за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2015
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређење животне средине

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2014
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Смедерева

- "Сл. лист града Панчева", бр. 29 и 30/2014
Одлука о допунама Пословника Скупштине Града Панчева
Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама
Одлука о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана Града Панчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева
Одлука о изради Плана детаљне регулације за зону археолошко-туристичког парка "Неолитско Старчево" у насељеном месту Старчево
Одлука о привременом поверавању ЈКП "Старчевац" Старчево функције управљања и одржавања фекалне канализације за насеље Старчево и насеље Шумице, потисни цевовод од постројења за пречишћавање отпадних вода до испуста у Дунав, главна пумпна станица за канализацију санитарних отпадних вода за насеље Старчево и постројења за пречишћавање отпадних вода
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Старчево на животну средину

Решење о утврђивању цене услуга "Службеног листа Града Панчева" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број 01-4717-10/2014 од 17.12.2014. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП "Дирекција" Панчево,број 01-4717-3/2014 од 17.12.2014. године
Решење о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа "Старчевац" Старчево

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 48/2014
Програм о изменама и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину
Програм расподеле средстава на Разделу 8 - Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Глава 8.1. - Комунални послови и надзор, Функционална класификација, 451- Друмски саобраћај за 2014. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите
Решење образовању Комисије за преговоре са репрезентативним синдикатима у поступку закључивања колективних уговора
Решење о образовању Радног тима за израду нацрта Одлуке о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину - пречишћен текст
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Секретаријат за комуналне послове и надзор у 2014. години - пречишћен текст


- "Сл. лист општине Шид", бр. 19 и 20/2014
Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Шид за 2014. годину
Одлука о буџету општине Шид за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите у општини Шид
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 (пет) година
Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бингула ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 (пет) година
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ердевик за период од 5 (пет) година
Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Ердевик ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ердевик за период од 5 (пет) година

Упутство о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.3.2015. године

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 13/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2015

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 13/2014
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар - септембар 2014. године
Одлука о буџету Града Пожаревца за 2015. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2015. години
Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2015. години
Одлука о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који не воде пореске књиге, које се налазе на територији Града Пожаревца
Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града Пожаревца
Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом
Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП "Радио Пожаревац" из Пожаревца
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупа за пословни простор
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Пожаревца
Одлука о измени Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2011-2015
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца 2015 - 2017. година са Локалним акционим планом
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији за период 2015 - 2018 са Локалним акционим планом
Ценовник услуга Јавног предузећа "Топлификација" Пожаревац
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈРДП "Радио Пожаревац" Пожаревац са Ценовником
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Топлификација" Пожаревац
Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца
Правилник о условима и начину субвенционисања краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја за израду пројектно техничке документације за потребе наводњавања на територији Града Пожаревца у 2014. години


- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе - шефа Сталне мисије Црне Горе при Уједињеним Нацијама и другим међународним организацијама са сједиштем у Женеви
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Мисије Црне Горе при НАТО
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Аустрији
Одлука о престанку важења Одлуке о висини накнаде трошкова превоза на рад и са рада запослених код корисника Буџета Црне Горе
Правилник о измјени Правилника о ближим условима које морају да испуњавају станице за технички преглед возила
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза
Наредба о измјенама и допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 301/12, од 10. априла 2012. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак и одлучивање, Уж-III бр. 317/12
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 571/11 од 29. јуна 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак, Уж -III бр. 596/11
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Апелационог суда Црне Горе, Пж. бр. 812/11, од 3. новембра 2011. године и предмет враћа Апелационом суду на поновни поступак, Уж-III бр. 720/11
Упутство о методологији вршења финансијске ревизије и ревизије правилности
Статут Фонда за заштиту депозита
Одлука о измјени Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о одобрењу добровољне јавне понуде за преузимање
Одлука о отказу Гранског колективног уговора за банке, друге финансијске организације и осигурања
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства просвјете
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Бар
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Беране
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Херцег Нови
Рјешење о именовању предсједнице Подручног органа за прекршаје Котор
Рјешење о именовању предсједнице Подручног органа за прекршаје Рожаје
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Жабљак
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Херцег Нови
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Плав
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Улцињ

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 4/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела саобраћајнице на територији града Београда (КО Нови Београд)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавних градских саобраћајница на територији града Београда (КО Обреновац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајне површине - раскрснице улица на територији града Београда (КО Савски венац и КО Вождовац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице, објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре као и пратеће инфраструктуре на територији града Београда (КО Стара Раковица и КО Савски венац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Сремској Митровици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења улице у Суботици
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("APPRAISAL ASSOCIATES AND CONSULTANTS" д.о.о, Београд - Земун)
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке" за 2014. годину
Правилник о допунама Правилника о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа
Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина
Одлука о изменама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТС-а


- "Сл. гласник града Врања", бр. 27/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Врања за 2014. годину
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације - ЈП "Радио телевизија Врање" ПО Врање
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Трговиште
Одлука о боравишној такси
Одлука о мерама за заштиту од буке на територији општине Трговиште
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи Града Врања

- "Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014
Одлука о буџету Града Ужица за 2015. годину
Програм уређења грађевинског земљишта Града Ужица за 2015. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета Града Ужица градској општини Севојно у 2015. години
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног надметања
Одлука о бесплатном превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације "Аеродром Поникве"

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 4/2015
Решење о режиму саобраћаја возила којима се обавља снабдевање на територији Града Зајечара

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2015
Исправка Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 22/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник ", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2015
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11-1/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 22/2015
Закон о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање јубилеја Другог српског устанка 1815-2015
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа "Сава" ДП Шабац
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Ерозија" Ниш
Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Решење о постављењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу на положај секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о разрешењу члана Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Шабац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Станко Пауновић" Неготин
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Кулина
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома за смештај старих лица Смедерево
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу директора Дирекције за водне путеве у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника директора Дирекције за водне путеве у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о настављању рада на положају директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
Правилник о класификацији објеката
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2015. години
Одлука о престанку судијске функције ( број 116-04-676/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције ( број 116-04-780/2014-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00270/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00268/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00424/2013-11)
Посебан колективни уговор за полицијске службенике
Одлука о одређивању матичних подручја на територији града Зрењанина
Одлука о висини чланарине и надокнада за 2015. годину Коморе биохемичара Србије


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник ", бр. 1/2015
Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам

- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2015
Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11-1/2014
Одлука о изменама Локалног плана акције за децу општине Ваљево
Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2014. години
Одлука о Буџету Града Ваљева за 2015. годину
Одлука о допунама и изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни и измени Одлуке о градским административним таксама
Одлука о висини накнада за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево у 2015. години
Одлука о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општине Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина
Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта
Одлука о допуни и измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Ваљева
Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2014. годину
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 2. Комуналне делатности
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 3. Локални економски развој
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 4. Развој туризма
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 6. Заштита животне средине
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 7. Путна инфраструктура
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 8. Предшколско васпитање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 9. Основно образовање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 10. Средње образовање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 12. Здравство
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 13. Развој културе
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 14. Развој спорта и омладине
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 15. Локална самоуправа


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.2.2015. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 28/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2014
- "сл. лист општине Инђија", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 45/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 46/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2014

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу објеката за производњу енергије ОИЕ, снаге < 10 MW, у КО Мужља
Одлука о одношењу Плана генералне регулације "ЈУГОИСТОК" у Зрењанину


- "Сл. лист града Врања", бр. 28/2014
Одлука о буџету Града Врања за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа Града Врања
Одлука о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансира из буџета општине Босилеград
Решење о измени Решења о образовању Оперативног тима за праћење и реаговање у већим ванредним догађајима и ванредним ситуацијама


- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2014
Одлука о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе општине Богатић
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о општинским административним таксама
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Богатић
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" ЈП Богатић
Одлука о буџету општине Богатић за 2015. годину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 15/2014
Стратегија одрживог развоја 2015-2020, 537
Програм капиталних инвестиција 2015-2019.


- "Сл. лист града Ужица", бр. 45/2014
Пословник Скупштине Града Ужица - пречишћен текст

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 46/2014
Одлука о оснивању Локалног савета за запошљавање за територију Града Крагујевца
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за утврђивање тржишне вредности земљишта
Програм о седмој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта, 14. априла, 11. августа и 4. септембра, 22. септембра и 15. октобра 2014. године
Решење о образовању Савета за здравље Града Крагујевца
Решење о поништавању Решења број 112-1762/14-V од 20. новембра 2014. године
Решење о образовању Савета за унапређење положаја Рома на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за решавање по захтевима за утврђивање права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија
Решење о давању сагласности на увођење нове категорије цена за наплату пијачних услуга ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2014
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2015. годину
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне салаш Ноћајски 1 Град Сремска Митровица
Закључак са Стратегијом развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица за период 2014-2019. године
Закључак са локалним акционим плановима за унапређење образовања и запошљавања Рома и Ромкиња у Граду Сремска Митровица за период 2014-2019. године
Програм рада Скупштине Града за 2015. годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01 - 30.09.2014. године


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 21/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 30/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 21/2015
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку рада на положају помоћника министра вера и дијаспоре
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о престанку дужности председника српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
Решење о именовању председника српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
Решење о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу чланова Националне комисије за рачуноводство
Решење о именовању чланова Националне комисије за рачуноводство
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-1693/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за ветерину ради реализације Закључка Владе 05 број 401-1011/2015 од 31. јануара 2015. године, а у циљу отклањања сметњи за обављање јавних послова нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла, као и обављања неопходних послова из домена здравствене заштите животиња и спречавања ризика, Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја)
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград са елементима детаљне регулације на животну средину
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
Правилник о садржини и начину вођења Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
Правилник о начину и условима за обављање пилотаже, условима, програму, начину и трошковима полагања стручног испита за лоцмана и обрасцу лоцманске легитимације
Правилник о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2015. године
Индекси потрошачких цена за јануар 2015. године
Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Решење о именовању директора ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка", Гроцка


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) - Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6/2015
Решење о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица
Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, за 2015. годину
Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању и именовању координатора, заменика координатора и чланова пројектног тима за координацију реализације пројеката који су предмет уговора о финансирању са Европском инвестиционом банком - PMU
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих иван здравствене установе и издавања потврде о смрти
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Стевана Петровића Брила и делу Улице Анђе Ранковић у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Илије Бирчанина и Улици др Светислава Касапиновића у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта на углу улица Јосифа Руњанина и Шафарикове у Новом Саду
Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о постављању саобраћајне сигнализације на раскрсницама у Ковиљу
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Берислава Берића код к. бр. 10 у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђурђа Бранковића код к. бр. 10 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ласла Гала код к. бр. 23 у Новом Саду


- "Сл. лист града Шапца", бр. 30/2014
Одлука о буџету општине Владимирци за 2015. годину
Одлука о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Владимирци за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2013. годину
Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2015. годину


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2014
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2014. годину
Одлука о мерама за сузбијање пољске штете

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 13/2014
Закон о међународним рестриктивним мјерама
Закон о потврђивању Додатног протокола 2 Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини и Додатног протокола 3 Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународног фонда за пољопривредни развој (IFAD)
Закон о потврђивању Конвенције о раду помораца из 2006. године
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Молдавије о узајамном подстицању и заштити улагања
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о међусобном признавању возачких дозвола


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 29/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 20/2015
Закон о оружју и муницији
Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 64/15)
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 95/15)

- "Сл. лист града Београда", бр. 2/2015
Стратегија управљања ризицима Града Београда
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Закључак о приступању промени Статута Града Београда
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и Градском јавном правобранилаштву


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2015
Одлука о приступању промени Статута Града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за Град Смедерево
Одлука о ауто-такси превозу
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и именовању чланова Комисије
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији Града Смедерева за 2015. годину
Статут Центра за социјални рад Смедерево
Статут Предшколске установе "Наша радост" Смедерево
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Смедерево
Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Савета за здравље и социјалну заштиту и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за прописе и избору чланова комисије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Смедерева у 2014. години
Правилник о допуни Правилника о коришћењу аутобуса за превоз особа са инвалидитетом


- "Сл. лист града Шапца", бр. 29/2015
Програм уређења грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву Града Шапца
Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Шапца
Одлука о усвајању Концесионог акта за пројекат концесије обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Шапца
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији Града Шапца
Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о буџету општине Коцељева за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије за завршни рачун буџета општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву Коцељева

- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Шид
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.2.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 103/2014 и 1/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 7/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 51/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 103/2014 и 1/2015
Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац
Локални акциони план за младе (ЛАП) за период од 2015 до 2020. године
Стратегија управљања ризицима градске општине Обреновац
Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву градске општине Обреновац
Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Стратегија управљања ризицима Града Београда
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Закључак о приступању промени Статута Града Београда
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и Градском јавном правобранилаштву


- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 7/2015
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила

Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 51/2014
Одлука о Градској управи Града Зајечара
Одлука о Правобранилаштву Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском већу Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о јавном водоводу
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о оснивању установе "Гитаријада" Зајечар
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2015. годину
Правилник о спровођењу јавног надметања у поступку давања у закуп пословних просторија Града Зајечара
Решење о допуни Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 101 и 102/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 46/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години
Уредба о изменама и допуни Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
Решење о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Решење о разрешењу председника и чланова Савета Акционарског фонда
Решење о именовању председника и чланова Савета Акционарског фонда
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Државне лутрије Србије за пословну 2010. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Државне лутрије Србије за пословну 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Транснафта" Панчево за 2013. годину
Решење о давању сагласности на повећање капитала Јавног предузећа за склоништа
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Предлог плана централизованих јавних набавки за 2015. годину
Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава
Правилник о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
Одлука Уставног суда РС број Уж-10061/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба Ж. Р. изјављена против пресуде Врховног касационог суда Рев. 746/12 од 3. октобра 2012. године, због повреде права на правично суђење зајемченог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-597/2013 којом се усваја уставна жалба Мијодрага Вуловића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Нишу Гж. 398/12 од 12. децембра 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Сертификати о акредитацији здравствене установе
Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање "Информативни центар Оџаци", Оџаци
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу", Оџаци
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Брестком", Бачки Брестовац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Услуга", Оџаци
Рјешење о именовању директора ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу", Тутин
Измена Статута Стоматолошке коморе Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike Original Red (rezani duvan)", "Viceroy Blue (rezani duvan - L)", "Viceroy Red (rezani duvan - L)", "Viceroy Blue (rezani duvan)", "Viceroy Red (rezani duvan)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Bundle Selection Churchill", "Bundle Selection Figurado", "Bundle Selection Petit Corona", "Bundle Selection Robusto", "Cohiba Esplendidos", "Cohiba Robustos", "Cohiba Siglo I", "Cohiba Siglo II", "Cohiba Siglo IV паковање 5 ком", "Cohiba Siglo IV паковање 25 ком", "DAVIDOFF 1000", "Davidoff Tubos 2000", "Davidoff 3000", "Davidoff 6000", "Davidoff Ambassadrice", "Davidoff Aniversario No.3 Tubos", "Davidoff Demi - Tasse", "DAVIDOFF Entreacto", "Davidoff Exquisitos", "Davidoff Grand Cru No.5", "Davidoff Grand Cru No.4", "Davidoff Long Panatelas", "DAVIDOFF MB Petit Corona", "DAVIDOFF MB Short Robusto", "Davidoff Mini Cigarillos SILVER", "Davidoff Mini Cigarillos", "Davidoff Tubos No.2", "Davidoff Tubos Special R", "DAVIDOFF Special T", "THE GRIFFIN`S 500", "THE GRIFFIN`S PIRAMIDES", "THE GRIFFIN`S ROBUSTO", "HOYO DE MONTEREY CORONATIONS", "HOYO DE MONTERREY EPICURE DE LUXE", "Hoyo de monterrey Epicure No.2", "HOYO DE MONTEREY Petit robusto", "HOYO DE MONTEREY Palmas Extra", "H. upmann Coronas Major", "JOSE LA PIEDRA Brevas", "Jose L. Piedra Cazadores", "JOSE LA PIEDRA Conservas", "JOSE LA PIEDRA Cremas", "Montecristo Edmundo", "Montecristo No. 4", "Montecristo No.5", "MONTECRISTO - PETIT EDMUNDO", "Montecristo Petit tubos", "Partagas Coronas Senior", "Partagas D-4", "Partagas Serie P No.2", "PUNCH CORONATIONS", "ROMEO Y JULIETA Coronitas en cedro", "ROMEO Y JULIETA JULIETA", "Romeo Y Julieta No 1", "Romeo Y Julieta No 2", "Romeo Y Julieta No 3", "ROMEO Y JULIETA Short Churchills", "ROMEO Y JULIETA Wide Churchills", "SANCHO PANZA", "TRINIDAD Reyes", "Zino Classic No.5", "Zino Classic No.6 Tubos", "Zino Platinum XS")


- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2015
Правилник о начину реализације програма и пројеката у 2015. години чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београда", бр. 101 и 102/2015
Одлука о буџету градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Палилула
Решење о измени Решења о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула
Решење о измени Решења о избору Административне комисије Скупштине градске општине Палилула
Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "Радио-Лазаревац" у Лазаревцу
Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Чукарица
Одлука о преузимању пословних зграда и просторија од Јавног предузећа "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево
Одлука буџету градске општине Сурчин за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2015
Одлука о првом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за рад председника Савета за међунационалне односе
Одлука о накнади председника сталних и привремених комисија СО Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад председника Савета за рад и развој месних заједница и социјална питања
Одлука о изменама и допунама Статута општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима на територији општине Житорађа
Стратегија управљања ризицима општине Житорађа

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2014. годину
Одлука о буџету Града Јагодина за 2015. годину
Одлука о измени Плана детаљне регулације дела блока 7 и дела блока 3 у зони 25 у Јагодини
Одлука о финансијској подршци породицама
Одлука о допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о избору Програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2014. годину
Исправка на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности

- "Сл. лист града Ужица", бр. 46/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине

- "Сл. лист града Краљева", бр. 33/2015
Текстуални део измена Плана регулације "Кулагић ада - Адрани"

- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2014
Одлука о буџету Града Панчева за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.2.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 99 и 100/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 99 и 100/2014
Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву градске општине Вождовац
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право управљања има ЈП "Пословни простор - Вождовац"
Одлука о буџету градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о начину ангажовања извршитеља Републике Србије
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе ангажовања извршитеља Републике Србије и предујма у поступцима принудног остваривања новчаних потраживања насталих у управним поступцима комуналне и грађевинске инспекције Управе градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребу набавке услуга и добара израде идејног решења и израду табли о значајним личностима, израду информационих табли, израду трејдмарка и услугу графичког обликовања за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе израде пројекта контроле распрострањености и активног сузбијања коровске биљке - амброзије на територији ГО Звездара за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе услуге израде видео-материјала за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе уређивања јавних површина на територији ГО Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе принудног уклањања објеката на територији градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Звездара
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета градске општине Звездара
Одлука о укидању Установе културе "Вук Караџић"
Одлука о изради Стратешког плана развоја градске општине Звездара за период од 2015. до 2020. године
Одлука о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће "Пословни простор Звездара"
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара"
Одлука о буџету градске општине Стари град за 2015. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Одлука о буџету градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Земун
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун
Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике
Одлука о буџету градске општине Раковица за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Раковица
Закључак о подношењу иницијативе Агенцији за приватизацију за пренос удела државног капитала Рибарског газдинства а.д. на градску општину Раковица


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 47/2014
План генералне регулације "Насеља Петровац"
Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Центар - Стара Варош"
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Крагујевца на рачун извршења буџета Града Крагујевца за 2014. годину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2014
Програм потреба за ауто-такси превозом на територији Града Панчева за период од 2014. до 2018. године
Решење о образовању Тима за имплементацију стратегије развоја Града Панчева 2014-2020
Решење о образовању Тима који ће предложити Агенцији за управљање лукама утврђивање лучког подручја на територији Града Панчева
Решење о измени Решења о именовању Интерресорне комисије Града Панчева
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Јавном радиодифузном предузећу "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Правилник о систематизацији радних места у Народном музеју Панчево, радна места, број извршилаца и други услови за рад на одређеном радном месту
Измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2014. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9/2014
Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Пазара
Одлука о Градском правобранилаштву Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и поступку установљавања права службености постављања надземних и подземних инсталација на земљишту у јавној својини Града Новог Пазара


- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2015
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о ближим критеријумима, поступку, начину расподјеле и коришћења страних дозвола домаћим превозницима за међународни превоз терета
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске Уније (AFCOS мрежа)
Одлука о измјени Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
Одлука о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2015. годину
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Трсту - Република Италија
Одлука о усклађивању висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних примања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о измјени Правилника о утврђивању дисциплинске одговорности полицијских службеника
Наредба о временском периоду и путу, односно дјеловима пута на којима је обавезна употреба зимске опреме
Правилник о границама излагања електромагнетним пољима
Правилник о садржини захтјева за добијање дозволе за производњу прекурсора и садржини дозволе за производњу прекурсора
Правилник о ближим условима и начину уписа лијека у регистар хомеопатских љекова
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Доња Горица за основни примијењени студијски програм "Спортски менаџмент", на Факултету за спортски менаџмент
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Доња Горица за основни академски студијски програм "Дизајн и мултимедија", на Факултету за дизајн и мултимедију
Одлука Уставног суда, којом се утврђује да одредбе члана 28. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Главног града - Подгорице ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 38/09 и 9/12) нијесу у сагласности с Уставом и Законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 65/11 и 54/12
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Фундина
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Безјово
Правилник о начину пријављивања радио-фреквенција које се могу користити без одобрења, а чије се коришћење обавезно пријављује


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2015
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области војне обуке
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово у процесу Европске Интеграције
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата о међусобном ослобађању носилаца дипломатских и службених пасоша од улазних виза
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Грузије о сарадњи у области туризма

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.2.2015. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 44/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 26/2014
- "сл. лист града Суботица", бр. 44/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Ужица", бр. 44/2014
Исправка пречишћеног текста Пословника Скупштине града

- "Сл. лист града Врања", бр. 26/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сурдулица
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у општини Судрулица
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сурдулица
Одлука о стопи амортизације у општини Сурдулица за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сурдулица
Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о оснивању Јавне установе за праћење здравственог стања животиња на територији општине Сурдулица
Правилник о раду Јавног предузећа "Водовод" општина Судрулица
Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности
Одлука о ослобађању плаћања пореза на пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште за обвезнике који не воде пословне књиге
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Владичин Хан
Правилник о условима и начину коришћења службених возила органа Града Врања


- "Сл. лист града Суботица", бр. 44/2014
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака

- "Сл. лист општина Срема", бр. 2/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Рума
Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Стара Пазова за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2015
Закон о међународним рестриктивним мјерама
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Италији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Француској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Босни и Херцеговини
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Француској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Италији
Одлука о Енергетском билансу Црне Горе за 2015. годину
Одлука о утврђивању Основне листе љекова
Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи Аутопута Бар-Бољаре
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање заразне болести плавог језика
Листа активних супстанци дозвољених за употребу у средствима за заштиту биља за 2015. годину
Пословник Државне ревизорске институције
Рјешење о разрјешењу директора Агенције за националну безбједност
Рјешење о разрјешењу заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе
Рјешење о именовању заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе
Исправка Закона о ефикасном коришћењу енергије


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2015
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Агенције за пројектовање и планирање
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Програм уређења простора за 2015. годину
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта за хотелски комплекс "Оријен" на Врбању
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Петњица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 40/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 18/2015
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Закон о измени и допуни Закона о државној припадности и упису пловила
Указ о додели одликовања (КО ПР број 40)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 41)
Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске инфраструктуре
Одлука о образовању Радне групе за праћење примене Отавске конвенције
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
Одлука о изменама и допуни Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
Решење о постављењу почасног генералног конзула Републике Србије у Санкт Петербургу, Руска Федерација
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
Решење о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лучани
Решење о престанку дужности члана Жалбене комисије Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа - Мост" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2013. години
Решење о давању претходне сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив "Србија"
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује тренеру Лазару Куртешу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Борислави Перић Ранковић, Нади Матић, Зорици Попадић, као и њиховом тренеру Илији Ђурашиновићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 екипно, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује тренеру Златку Кеслеру за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Давору Штефанеку, као и његовом тренеру Сретену Дамњановићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - рвање, олимпијској спортској дисциплини до 66 kg грчко-римским стилом, одржаном у Ташкенту, у Републици Узбекистану)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Митру Паликући, као и његовом тренеру Горану Коцићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 5 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење утврђивању репрезентативности Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години
Правилник о ближим условима и начину одређивања мере карантина, односно стављања лица под здравствени надзор
Правилник о изменама и допуни Правилника о испитивању возила
Правилник о изменама и допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спољној ревизији банака
Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије
Исправка Издвојеног мишљења у односу на Закључак Уставног суда IУо-247/2013. од 10. 12. 2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("Geadukt S д.о.о. Београд")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Lucky Strike Original Red (rezani duvan)")
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Равно 2014", Ћуприја
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Стандард", Ада
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Беогас д.о.о. Београд


- "Сл. лист града Ужица", бр. 40/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању животиња на подручју Града Ужица
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа "Стан"
Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Ужица
Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Ужица I Број 354-34/14 од 24.04.2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.2.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 26/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 16/2014

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 1
3/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2015
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским органима за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила
Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита


- "Сл. лист града Шапца", бр. 26/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву Коцељева
Одлука о избору најприхватљивијих стамбених модела из студије мисије ОЕБС-а у Србији за решавање стамбених потреба Рoма и породица у стању социјалних потреба на територији општине Коцељева
Решење о образовању и именовању Савета за миграције општине Коцељева
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Коцељева
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Коцељева
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева
Одлука о обезбеђењу средстава и других услова за редован рад политичким субјектима у Скупштини општине Коцељева


- "Сл. лист града Врања", бр. 25/2014
Одлука о приступању промени Статута Града Врања
Одлука о промени Статута Града Врања
Одлука о правобранилаштву Града Врања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Врања
Одлука о стопи амортизације у Граду Врању за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
Одлука о висини стопе пореза на имовину у Граду Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела трасе колектора отпадних вода од Солунске улице до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације централне зоне скијалишта Бесна Кобила
План детаљне регулације централне зоне скијалишта Бесна Кобила
Одлука о измени Одлуке о јавним признањима Града Врања
Одлука о измени Одлуке о образовању и унутрашњем уређењу Комуналне полиције Града Врања
Решење о образовању Оперативног тима за праћење и реаговање у већим ванредним догађајима и ванредним ситуацијама


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 16/2014
Сагласност на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 13/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Града Јагодина за 2014. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Јагодина
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о стопи амортизације на територији Града Јагодина за пореску 2015. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Јагодина
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о градском правобранилаштву Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о Градским управама Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о посебним условима  о давању у закуп осталог неизграђеног земљишта непосредном погодбом без плаћања закупнине


- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2015
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Комисије за нестала лица
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Правилник о ближим условима и начину уписа лијека у Регистар традиционалних биљних љекова
Правилник о безбједности играчака
Правилник о обрасцу, садржини и начину достављања обавјештења о извозу прекурсора
Правилник о облику и садржини изјаве крајњег корисника о намјени прекурсора
Правилник о садржини захтјева за издавање дозволе за увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора, и обрасцу дозволе за увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора
Правилник о садржини захтјева за добијање дозволе за промет прекурсора и садржини дозволе за промет прекурсора
Правилник о садржини захтјева за добијање одобрења за коришћење прекурсора и садржини одобрења за коришћење прекурсора
Правилник о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и когенерације у 2015. години
Правилник о утврђивању износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета
Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом оваца и коза
Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом говеда
Одлука Европског суда за људска права, Ђорђе Ћапин против Црне Горе
Одлука о утврђивању табела са цијенама за електричну енергију које ће се примјењивати у периоду од 01.01. до 31.12.2010. године
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Врбица
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Штитари
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Прачевац
Одлука о доношењу измјене Програма подршке унапређењу постојећих апартманских и хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјене Програма кредитирања младих у бизнису

Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи у Држави Кувајт
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи у Републици Чиле
Правилник о техничким захтјевима за возила која се увозе или први пут стављају на тржиште у Црној Гори
Правилник о висини накнаде за употребу обале, бродску лежарину и сидрење
Програм мониторинга нитрата у храни биљног поријекла - лиснатом поврћу за 2015. годину
Програм мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2015. годину
Рјешење о давању сагласности на измјене система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Рјешење о давању сагласности на услове обавезног осигурања власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.2.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада'', бр. 5/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 43/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 4/2015

- "Сл. лист града Новог Сада'', бр. 5/2015
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

- "Сл. лист града Ужица", бр. 43/2014
Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период-септембар 2014. године
Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 4/2015

Одлука о привременом финансирању потреба Буџета општине Андријевица за период јануар-март 2015. године
Предлог Програма рада Скупштине општине Андријевица за 2015. годину
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а за насеље Лознице
Одлука о привременом финансирању Општине Гусиње за период јануар-март 2015. године
Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Петњица
Одлука о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере
Одлука о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике
Одлука о наплати услуга за сакупљање, одвоз и одлагање комуналног отпада у Општини Петњица
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Петњица
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета Општине Петњица за период 01.01.- 31.03.2015. год
Одлука о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Плав за 2014. годину
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Плав за 2013. годину
Одлука о привременом финансирању општине Плав, за период јануар - март 2015. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о финансирању политичких партија
Одлука о одређивању накнада за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Плав
Одлука о начину поступања Општине Плав у поступку раздвајања Општине Плав и Општине Гусиње услед територијалне промјене
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Плав
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Одлука о оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса и осталих животиња
Програм рада Скупштине општине Плав за 2015. годину
Одлука о Буџета општине Пљевља за 2015. годину
Одлука о финансирању рада геронтодомаћица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Одбора за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за представке и притужбе
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за родну равноправност
Одлука о Буџету општине Рожаје за 2015. годину
Одлука о усвајању Једногодишњег програма уређења простора Општине Рожаје за 2015. годину
Годишњи план привремених објеката за 2015. годину
Програм рада Скупштине општине Рожаје за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Шавник за 2015. годину
Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Шавник
Одлука о Буџету општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за пољопривредно земљиште које се користи у пољопривредне сврхе у 2015. години
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Жабљак
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о измјенама Одлуке о водоснабдијевању, третману и одвођењу отпадних вода на подручју Општине Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о комуналном уређењу града
Одлука о измјенама Одлуке о радном времену
Одлука о измјенама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Програм уређења простора за 2015. годину

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Будва
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Будва
Закључак, број: 02-5916, којим се усваја Извјештај о стању уређења простора Општине Бијело Поље за 2014. годину, са Извјештајем
Програм рада Скупштине Општине Бијело Поље за 2015 годину
Програм уређења простора Општине Бијело Поље за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана Стара Варош-центар
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Пљевља
Одлука о Буџету општине Тиват за 2015. годину
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Миловићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Мештровићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Богишићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Костићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 1"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 2"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 3"
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Тиват
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Тиват
Одлука о проглашењу заштићеног природног добра Велики градски парк у Тивту
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о грађењу и уклањању помоћних објеката
Програм рада Скупштине Општине Тиват за 2015. годину
Закључак о утврђивању Нацрта елабората о начину кориштења јавних паркиралишта у захвату Дуп-а Тиват-Центар I фаза
Закључак о давању сагласности на закључење анекса Уговора
Извјештај о стању уређења простора Општине Тиват за 2014. годину
Информација о стању животне средине за територију Општине Тиват за 2013. годину
Одлука о Буџету општине Улцињ за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана постављања привремених објеката на територији Општине Улцињ за 2015. годину
Одлука о градском и приградском саобраћају и ауто-такси превозу
Одлука о јавним паркиралиштима на подручју Општине Улцињ

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 17/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 28/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 17/2015
Укази о додели одликовања (КО ПР број 1 - 39)
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана Тимочке крајине за период до 2018. године
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
Одлука о проглашењу Дана жалости
Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на примени модела развоја електронске управе Републике Естоније
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу члана Националног савета за регионални развој
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
Решење о именовању председника, чланова и секретара српског дела Мешовите комисије са Руском Федерацијом
Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за стандардизацију географских имена
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП "Транснафта" Панчево за 2013. годину
Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације
Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију
Јавни позив за пријаву пројекта за Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУо-173/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе тач. 10. до 15. Прегледа радних места Правилника о систематизацији радних места у Јавном предузећу за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар", Београд, број 882/11 од 24. маја 2011. године и број 968/11 од 6. јуна 2011. године, у делу у коме су утврђени услови за вршење послова, нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости поступка доношења Правилника из тачке 1
Одлука Уставног суда РС број IУо-780/2012 којом се утврђује да одредбе члана 16ј Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите ("Службени гласник РС", бр. 68/06, 49/07, 50/07 - исправка, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 - исправка, 34/12, 78/12, 81/12 - исправка, 96/12, 98/12 - исправка, 114/12, 110/13 и 71/14), нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број Уж-2149/2012 1 којом се усваја уставна жалба Милоша Јањића и утврђује да је пресудом Вишег суда у Зрењанину Гж. 790/11 од 25. јануара 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована
Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама и допуни Правилника о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 810/83 од 5. априла 1983. године о сврставању робе у одређене тарифне бројеве или подбројеве Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1480/83 од 7. јуна 1983. године о сврставању робе обухваћене тарифним подбројем 97.03 Б Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2053/83 од 20. јула 1984. године о сврставању робе у тарифни подброј 32.04 А IV Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1220/84 од 30. априла 1984. године о сврставању робе у тарифне подбројеве 70.14 А I и 70.19 А I а
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 717/85 од 19. марта 1985. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем подбројем 17.04 Д I Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3541/85 од 12. децембра 1985. године о сврставању робе тарифним подбројем 27.03 А Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1030/86 од 8. априла 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 73.40 Б Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3311/86 од 29. октобра 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 24.02 Е Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3829/86 од 15. децембра 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 44.155 Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3534/87 од 24. новембра 1987. године о сврставању производа у тарифни подброј 16.04 Е Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЗ) број 2695/95 од 24. новембра 1987. године о сврставању производа у тарифни подброј 16.04 Е Заједничке царинске тарифе
Одлука о изменама и допунама Статута Агенције за приватизацију
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ј.п. Инђија


- "Сл. лист града Шапца", бр. 28/2014
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2015. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Владимирци
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Исправка Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Владимирци
Одлука о извођењу хитних радова на санацији и надградњи десног насипа Дрине од Бановог брода до Бадовинаца (21,068 km) (заштитни систем "Мачва" - западна зона) на подручју општине Богатић
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Богатић
Одлука о комуналним таксама
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Богатић
Одлука о одређивању зона и најопремљенија зона на територији општине Богатић


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3/2015
Одлука о Буџету Општине Беране за 2015. годину
Одлука о утврђивању накнаде за рад органа управљања у јавним установама и друштвима са ограниченом одговорношћу чији је оснивач Општина Беране
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању систему заједничког регионалног управљања чврстим комуналним отпадом
Одлука о субвенцији (премији) за откуп млијека
Одлука о утврђивању најнижег износа закупнине за земљиште на којем се постављају привремени и објекти монтажног карактера
Одлука о Буџету Општине Котор за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачуна и плаћања чланског доприноса туристичкој организацији Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о усвајању Плана потрошње Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2015. годину
Програм уређења простора за 2015. годину
Програм рада Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2015. годину
Измјене и допуне Програма уређења простора за 2014. годину
Измјене и допуне Програма рада Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Мојковац за 2015. годину
Одлука о потврђивању Закључка предсједника Општине о ослобађању плаћања дијела обавеза по основу годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са пута за 2014.

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 24/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2015
Уредба о утврђивању Програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Уредба о утврђивању подручја бање "Новопазарске Бање"
Одлука о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 401-8182/2007-2 ("Службени гласник РС", број 114/07)
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 401-3477/2008 ("Службени гласник РС", број 79/08)
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 181-8339/2009 ("Службени гласник РС", број 111/09)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 181-9933/2010 ("Службени гласник РС", број 2/11)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 661-10017/2011 ("Службени гласник РС", број 102/11)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 181-1028/2013 ("Службени гласник РС", број 14/13)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне помоћи Републици Албанији, услед штете изазване елементарном непогодом - поплавом)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне помоћи Републици Македонији, услед штете изазване елементарном непогодом - поплавом)
Закључак Владе (05 број 41-1386/2015)
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-2/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-3/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-9/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-10/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-375/2014-01)
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 54. заседању септембра 2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи
Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби
Правилник о изменама и допуни Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Полет, Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима


- "Сл. гласник града Врања", бр. 24/2014
Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивању пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Босилеград
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и условима коришћења службених возила
Решење о образовању Радне групе за израду Одлуке којима су прописани локални изворни приходи и Одлука које се односе на порез на имовину
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за израду Одлуке о подстицајним мерама за развој слободне зоне Врање
Програм о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину
Одлука о додељивању искључивих права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Врању
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Врања
Решење о формирању Радне групе за решавање питања закупа јавне расвете за постављање телекомуникационих каблова кабловских оператера
Правилник о додељивању награде "Свети Сава"


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2014
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине
Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Јагодине
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени грејања за грејну сезону 2014/2015. годину привредном друштву "Високоградња инжењеринг" ДОО из Београда

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 27/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2015
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. години
Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "РУКА РУЦИ"
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину коришћења службених возила
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Драгаш
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору вршиоца дужности директора "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичке агенције за становање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за становање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља - Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Панонске термоелектране - топлане " д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Дринско-Лимске Хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2013. години
Решење о давању сагласности на располагање имовином Јавног предузећа "Транснафта" Панчево
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција
Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ваљева, Република Србија и града Молодечно, Република Белорусија
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за промет и услуге MC LABOR DOO Београд - Нови Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за производњу, промет и услуге OIL COMERC COMPANY DOO Краљево
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о уступању, без накнаде, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Иницијативу за покретање поступка приватизације у Јавном предузећу "Завод за уџбенике", Београд
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00878/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02932/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-06003/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00374/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-01049/2010-03)
Правилник о опациметрима
Правилник о енергетској дозволи
Правилник о садржини обрасца дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју
Правилник о методама иситивања сорте овса (Avena sativa L.) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорте ражи (Secale cereale L.) и тритикалеа (x Triticosecale Wittm.) ради признавања сорте
Правилник о измени и допуни Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Одлука Уставног суда РС број IУз-312/2013 којом се утврђује да одредбе члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 65/13) нису у сагласности с Уставом
Одлука Уставног суда РС број IУз-347/2014 којом се: 1. одбија предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 85. ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13 - Одлука УС, 74/13 - Одлука УС и 55/14); 2. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 85. ст. 2. до 4. и став 6. Закона из тачке 1; 3. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 4, 6, 7. и 15. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 55/14) и 4. одбацују захтеви за обуставу извршења појединачног акта, односно радње предузете на основу одредаба члана 85. ст. 2. до 4. Закона из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-5793/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Н.Ћ. и утврђује да је решењем Основног суда у Пријепољу - Судска јединица у Прибоју Р2. 25/10 од 14. септембра 2010. године и решењем Вишег суда у Ужицу Гж. 1549/11 од 28. октобра 2011. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава решење Вишег суда у Ужицу Гж. 1549/11 од 28. октобра 2011. године и одређује да надлежан суд донесе нову одлуку о жалби коју је подноситељка уставне жалбе изјавила против решења Основног суда у Пријепољу - Судска јединица у Прибоју Р2. 25/10 од 14. септембра 2010. године.
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција
Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бач", Бач
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈУГОРОСГАЗ АД Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВIН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Гас", Темерин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Београдске електране", Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Родгас" а.д. Бачка Топола
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас - Феромонт" а.д. Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, АД ЗIП "СЛОГА", Кањижа
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "ГАС" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, IНТЕРКЛIМА д.о.о. Врњачка Бања
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONUS CHIC"", ""MONUS SLIMS BLUE"", ""MONUS SLIMS RED"", ""MONUS SLIMS GRAY"", ""MONUS APPLE SLIMS"", ""MONUS SLIMS GRAPES")


- "Сл. лист града Шапца", бр. 27/2014
Одлука о извођењу хитних радова на санацији и надградњи десног насипа Саве од Дреновца до Чеврнтије (5,313 km) (Заштитни систем "Мачва: Сава - Дрина" - Источна зона) на подручју Града Шапца
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Шапца
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину у Граду Шапцу
Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац"
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације "Мост"-1
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Поцерски Причиновић 1 - делови улица Ђорђа Нешића и др. Живана Јовановића"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Зорка - Радна зона Исток" у Шапцу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.2.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 41 и 42/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 41/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 41 и 42/2014
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о другој измени Одлуке о одређивању представника Града Крагујевца за Скупштину оснивача Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља
Програм о трећој измени Програма за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2014. години
Програм о четвртој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Програм о трећој измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Крагујевца у 2014 години
Програм о првој измени Програма образовања градских робних резерви у 2014. години
Финансијски план о првој измени Финансијског плана Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2014. годину
Програм о другој измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години, број 400-27/14-V од 14. јануара и 13. новембра 2014. године
Програм о трећој измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години, број 400-28/14-V од 14. јануара , 26. августа и 13. новембра 2014. године
Програм о другој измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2014. години број 560-18/14-V од 31. јануара и 7. фебруара 2014. године
Програм о измени Програма за подстицај јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години
Програм о првој измени Програма за подстицај предузетништва у 2014. години
Програм о изменама и допунама Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе – Секретаријат за комуналне послове и надзор у 2014. години


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2015
Програм одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Акциони план развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на Тргу царице Милице у Новом Саду
Исправка Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2014
Одлука о трећој измени буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о буџету Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о изменама Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама Пословника Скупштине Града Новог Пазара
Одлука о организовању Новопазарског вашара у Граду Новом Пазару 2014. године
Одлука о расподели средстава невладиним организацијама које обављају делатности из области културно-уметничког стваралаштва и сектора социјалне заштите из буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о утврђивању члана Градског већа који ће бити на сталном раду у Градском већу Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Ужица", бр. 41/2014
Пословник Скупштине града Ужица - пречишћен текст

- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о Градском правобранилаштву у Лозници
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Града Лознице
Одлука о усвајању мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Лознице и одређивању просечних цена и одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2014
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Горња Челуга"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Петовића забио"
Одлука о измјени Одлуке о порезу на непокретности
Програм рада Скупштине општине Бар за 2015. годину
План постављања привремених објеката за период 2015. - 2017. година
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Бистрица"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Десна обала Лима"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Острови"
Одлука о Буџету Општине Будва за 2015. годину
Одлука о Буџету општине Даниловград за 2015. годину
Одлука о допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању локалних путева на подручју Општине Даниловград
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о мјерилима за категоризацију општинских путева
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно земљиште за 2014. годину
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука о допунама Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере
Одлука о допуни Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака
Одлука о привременом финансирању Општине Херцег Нови за период јануар - март 2015. године
Одлука о Буџету пријестонице Цетиње за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Статута Пријестонице
Одлука о измјенама Одлуке о подстицајима за запошљавање локалног становништва на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о измјени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Програм рада Скупштине Пријестонице Цетиње за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 69/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 13/2014
 

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2015
Закон о допуни Закона о министарствима
Закон о осигурању депозита
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
Закон о Агенцији за осигурање депозита
Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије
Закон о изменама и допунама Закона о банкама
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е 80 - Дунав (Паневропски коридор VII)
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. години
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу чланова и заменика члана и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за усклађивање активности председавања Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Савезне јавне установе Радио-Југославија за период јануар-јун 2015. године
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Кориговани финансијски извештај Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2013. годину
Колективни уговор за Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 69/2014
Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину, са Програмом
Одлука о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2015. години
Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2015. годину - текуће субвенције
Програм коришћења средстава из буџета града Новог Сада намењених Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину - текуће субвенције
Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа
Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче породици Чура у Новом Саду
Одлука о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду
Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о раскопавању површина јавне намене
Одлука о изменама Одлуке о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Техничка исправка Одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад


- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2014. годину
План генералне регулације "Центар" у Чачку
План генералне регулације "Трбушани-Љубић" у Чачку
План генералне регулације за насељено место Мрчајевци
Измене Акционог плана запошљавања Града Чачка за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења пословног простора ЈКП "Комуналац" Чачак
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
Програм о изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Чачка за 2014. годину
Програм о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2014. годину
Одлука о формирању, организацији и опремању јединице цивилне заштите опште намене Градске управе Града Чачка
Програм о изменама и допуни Програма постављања киоска на територији Града Чачка


- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2014
Одлука о допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Краљева
Одлука о престанку важења Одлуке о начину и поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту које је јавна својина Града Краљева
Решење о изменама и допунама Решења о одобравању средстава за период јул - септембар 2014. године, на име учешћа Града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева, број: 011-191/2014-III од 21.10.2014. године и број: 011-196/2014-III од 20.11.2014. године
Решење за исплату појединачних једнократних новчаних помоћи власницима породичних стамбених зграда
Решења за одобравање средстава ЈКП "Путеви" Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица у јуну 2014. године на територији Града Краљева
Решење за одобравање средстава ЈКП "Чистоћа" Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица на територији Града Краљева
Решење за одобравање средстава ДП "Матарушка и Богутовачка Бања" по основу обавеза насталих за смештај угрожених породица са територије Града Краљева
Решење за одобравање средстава Предузећу "Металсервис стена" Д.О.О. Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица на територији Града Краљева
Одлука о ребалансу буџета Града Краљева за 2014. годину
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Фекална канализација у Тавнику"
Одлука о доношењу Измене Плана генералне регулације "Кулагића ада-Адрани"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Краљева
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Краљева


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 13/2014
План детаљне регулације радне зоне 10 у Инђији
Одлука о одржавању јавних зелених површина
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП "Комуналац" Инђија
Одлука о приступу реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета у општини Инђија, Одлука о задужењу чланова Општинског већа

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.2.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70/2014 и 2/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 109, 110/2014 и 1 и 3/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
Упутство о допунама Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70/2014 и 2/2015
Решење о изменама Решења о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Извод из Правила заштите од пожара који је донео Градоначелник Града Новог Сада 12. априла 2014. године, под бројем 020-2/2013-9233/а

Решење о измени Решења о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате
Решење о одређивању општег паркиралишта на тротоару у делу улице Веселина Маслеше у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Олге Петров код к. бр. 34 у Новом Саду


- "Сл. лист града Ниша", бр. 109, 110/2014 и 1 и 3/2015
Програм развоја Града Ниша за 2015. годину
План детаљне регулације одморишта "Трупале" тип II - лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш
План детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу
План детаљне регулације примарног цевовода II висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Г. Топоница
План детаљне регулације трупалских колектора за одвођења атмосферских и употребљених вода
Одлука о изради Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша
Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са Финансијским планом за 2015. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са Финансијским планом за 2015. годину
Одлука о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" и Студије оправданости давања концесије
Одлука о измени Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш

Одлука о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 са Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020

Решење о измени Решења о образовању Оперативног штаба зимске службе
Одлука о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" (пречишћен текст)
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу - трећа фаза
Упутство о раду трезора општине Сврљиг

Решење о изменама Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша
Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у зонама где се врши наплата услуге коришћења паркиралишта на територији Града Ниша
Одлука о усвајању Плана јавних набавки Скупштине општине Сврљиг за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о начину организовања добровољног рада


- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2014
Закон о ефикасном коришћењу енергије
Закон о комуналној полицији
Закон о измјенама и допунама Закона о ДНК регистру
Закон о измјенама и допунама Закона о спољној трговини
Закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности
Одлуке о преузимању стандарда одбранe
Рјешење о издавању Лиценце за рад Институту за физику, астрофизику и космологију, са сједиштем на Цетињу, за обављање научноистраживачке дјелатности
Правила о допуни Правила рада платног система Централне банке Црне Горе
Одлука о избору замјеника директора агенциј
Одлука о доношењу програма финансијске подршке Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе а.д. за 2015 .годину
Одлука о утврђивању основице и стопе за обрачун чланског доприноса за Привредну комору Црне Горе за 2015. годину
Правила о измјени Правила о утврђивању ближих услова емитовања, регистровања и трговања краткорочним дужничким хартијама од вриједности
Правила о измјени Правила о садржини проспе-кта за јавну понуду емисије власничких и дугорочних дужничких хартија од вриједности
Правила о измјени Правила о секундарном трговању купонским обвезницама на берзи
Рјешење, број: /04/3-1683/5-14
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за порески и царински систем у Министарству финансија
Рјешење о престанку мандата в.д. помоћника министра одбране
Рјешење о престанку мандата геиералног директора Директората за промоцију информационог друштва у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку мандата помоћника министра културе, спорта и медија
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорке Директората за културно умјетничко стваралаштво у Министарству културе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија
Рјешење о престанку мандата помоћника министра финансија


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2015
Одлука о измјенама и допунама Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2014. г. ("Сл. лист ЦГ-Општински прописи", бр. 1/2014, 23/2014)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о размјени непокретности број 0101-637/1 од 18.09.2012. године
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику на мјесту званом Гомила
Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменицима
Одлука о измјени и допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Општине Будва за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Општине Будва за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Будва за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Колашин за период 01.01. до 31.03.2015. године
Одлука о доношењу Локалног плана за унапређење социјалне инклузије - развој услуга социјалне заштите 2014-2018. год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Програм рада Скупштине Општине Колашин за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора на подручју Општине Колашин за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 94, 96 и 98/2014
- "Сл. града Ниша", бр. 107/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине
Уредба о утврђивању подручја бање "Селтерс Бање"
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, са два пружна колосека
Решење о разрешењу шефа кабинета потпредседника Владе
Решење о постављењу шефа кабинета потпредседника Владе
Правилник о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке
Закључак Уставног суда РС, број IУо-247/2013 којим се одбацује предлог за оцену уставности и законитости парафираног "Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа" између Владе Републике Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини, од 19. априла 2013. године и издвојена мишљења судија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДП "Други октобар", Вршац

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу и поступку набавке поклона са протоколарном наменом
Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 94, 95, 96 и 98/2014
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9. месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2014. године
Одлука о промени Статута градске општине Раковица
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта број I-01-06-58/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из туризма број I-01-06-59/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса број I-01-06-55/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Аграр Сурчин" број I-01-06-56/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)

Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи
Програм потреба за ауто-такси превозом у Граду Београду за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2019. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о промени Статута градске општине Врачар
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2015. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2015. и 2016. години
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Врачар
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Народног универзитета "Божидар Аџија" - установе у ликвидацији

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о буџету Града Београда за 2015. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда

Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2015. годину
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину

- "Сл. града Ниша", бр. 107/2014
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу и поступку набавке поклона са протоколарном наменом
Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 11 и 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 11 и 12/2015
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Селова"
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Агенције за приватизацију
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Решење о упису у Регистар политичких странака (Српска народна партија)
Правилник о методама испитивања сорте хмеља (Humulus lupulus L.) ради признавања сорте
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене
Уредба о садржини стандардног информативног обрасца за уговоре о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене
Уредба о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
Закључак Владе (05 број 018-764/2015)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01773/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01757/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01686/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01769/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01780/2014-22)
Правилник о обрасцу уверења о завршеној основној и специјализованој обуци посредника
Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора организације која спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике
Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера
Одлука о цени приступа систему за транспорт природног гаса, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о одобравању попуста, СИГас д.о.о. Пожега


- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2014
Закон о управном поступку
Закон о странцима
Закон о допуни Закона о буџету и фискалној одговорности
Одлука о усвајању Извјештаја о стању енергетског сектора Црне Горе у 2013. години
Правилник о минималном квалитету воћа и поврћа
Правилник о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра техничке документације и извјештаја о ревизији

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 10/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1 и 2/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 108/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 10/2015
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)"


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1 и 2/2015
Меморандум о разумевању о сарадњи на пројекту мађарско-српске железнице између Националне комисије за развој и реформе Народне Републике Кине и Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
Меморандум о разумевању о сарадњи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Увозно-извозне банке Кине
Меморандум о разумевању између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и "Sinohydro Corporation Limited"
Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Кине
Амандмани на Споразум о субрегионалној контроли наоружања (Члан IV, Анекс 1-Б, Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини)
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете Столице у области високог образовања


- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2014
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Ириг за 2014. годину
Одлука о буџету општине Ириг за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Статута општине Ириг
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Ириг
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Врдник
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Стазе здравља" у катастарској општини Врдник
Одлука о измени и допуни Одлуке о кредитном задужењу општине Ириг
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Стара Пазова
Одлука о праву на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег реда рођења
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину пружања помоћи младим талентима у области образовања
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о стављању ван снаге аката донетих у вези статусне промене припајања Јавног урбанистичког предузећа "Урбанизам" Стара Пазова и "Дирекције за изградњу" ј.п. Стара Пазова
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу спортско - културног динара

- "Сл. лист града Ниша", бр. 108/2014
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја градске општине Нишка Бања у Нишу - трећа фаза на животну средину
Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша
Одлука о буџету општине Бела Паланка за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2014
Закон о спрјечавању корупције
Уредба о висини накнаде за коришћење објеката сигурности пловидбе на пловним путевима
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину
Уредба о повјеравању дијела послова Управе за инспекцијске послове Општини Будва
Одлука о одређивању локације за хотелски ресорт Лазарет, Општина Херцег Нови
Одлука о одређивању локације за туристички комплекс Хотела "Делфин" у Бијелој, Општина Херцег Нови
Одлука о изради Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - Ушће Суторине
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за европске интеграције
О