Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 96/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 96/2015
Закон о озакоњењу објеката
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру
Закон о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација
Закон о трговачком бродарству
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити
Уредба о канцеларијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Управи за ветерину и Републичкој дирекцији за воде, у оквиру раздела Министарства пољопривреде и заштите животне средине, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец октобар и новембар 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за трошкове лечења лица којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у специјалним болницама за психијатријске болести, као и за трошкове хитне медицинске помоћи лицима непознатог пребивалишта)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за инвестиционо- текуће одржавање болница у циљу побољшања услова за лечење, трошкове лечења лица којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у специјалним болницама за психијатријске болести и трошкове указане медицинске помоћи лицима непознатог пребивалишта)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству унутрашњих послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада)
Судски пословник о изменама Судског пословника
Одлука Уставног суда РС број Уж-7936/2013 којом се одбија као неоснована уставна жалба Г. Р.
Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Моде С упитних кодова за Јединствено европско небо
Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Водовод и канализација" у Лозници


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2015
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Бијели до"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план "Бијели до"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о доношењу Локалне студије локације за вјерски објекат - Храм "Света Петка" на кат. парцели број 1950 КО Главица у Даниловграду
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер "Радио Даниловград"
Одлука о изради Локалне студије локације "Дољани" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Зона централних дјелатности - Цетињски пут" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Плав
Одлука о о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе и јавним установама чији је оснивач општина Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе и јавним установама чији је оснивач Општина Рожаје број 4383 од 03.11.2015. године
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Бранковина - Забрђе" на Луштици
Одлука о допуни Одлуке о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана " Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за Урбанистичке Парцеле број 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и Булевара од раскрснице код ЈП Водовод и Канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о партиципацији у цијени превоза ученика основних школа у приградском саобраћају

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.11.2015. године

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 37 и 38/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 37/2015

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 37/2015
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Бенерго" Беране
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Беране" Беране
Одлука о тражењу партнера за оснивање привредног друштва
Одлука о доношењу Локалног плана активности за постизање родне равноправности у Општини Беране за период 2015-2017. године
Одлука о измјенама Одлуке о именовању пројектног менаџера за предлог Пројекта који се финансира из фонда ИПА 2011 којим управља Делегација Европске уније у Црној Гори
Одлука о насељима и границама подручја насеља на територији општине Беране
Одлука о стављању ван снаге дијела Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Статут о измјени и допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Одлука о организацији и начину рада локалне управе општине Жабљак
Правилник о измјенама и допунама Правилника о остваривању права службеника и намјештеника локалне управе на плаћено и неплаћено одсуство, стручно усавршавање на раду, јубиларне награде, материјалну помоћ и заштиту на раду
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о критеријумима, поступку и начину расподјеле средстава намијењених финансирању невладиних организација
Одлука о насељима и границама насеља на територији општине Плужине
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Клинички центар" у Подгорици
Одлука о студентској награди Општине Пљевља
Допуна Одлуке о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Лепетане
Одлука о изради Локалне студије локације "Зирине"
Одлука о изради Локалне студије локације "Поди - Вистас" на Подима
Одлука о изради Локалне студије локације за комплекс "Маслина - Вериге" у Каменарима
Одлука о изради Локалне студије локације "Порто Боно" на Луштици
Одлука о насељима  и границама насеља на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о утврђивању висине отпремнине запослених у органима и службама локалне управе, службама локалне самоуправе и јавним службама чији је оснивач Пријестоница
Одлука о измјени и доради спомен-обиљежја споменика на Љуботињу

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 38/2015
Одлука о условима и начину снабдијевања топлотном енергијом Града Пљеваља
Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
Одлука о стипендирању студената
Одлука о ослобађању плаћања обавеза по основу пореза на непокретности - пољопривредно земљиште за 2015. годину
Одлука о суфинансирању спорта
Одлука о Измјени Одлуке о кредитном задужењу Пријестонице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице Цетиње

- "Сл. лист града Суботице", бр. 37/2015
Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Фондације за омладинску културу и стваралаштво "ДАНИЛО КИШ" Суботица за 2015. годину
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за имовину за 2016. годину у Граду Суботици
Решење о условима и начину уступања делова зграде ради постављања антена, опрема и уређаја
Решење о давању сагласности на предлог Правилника о раду јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице" Суботица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.11.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54 и 55/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 64/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54 и 55/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину
Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада

Одлука о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ченеј
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о престанку важења Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације
Решење о изменама Решења о образовању Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

- "Сл. лист ЦГ", бр. 64/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Демократској Републици Етиопији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јужноафричкој Републици
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе при Афричкој Унији
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу далековода за потребе привременог напајања електричном енергијом градилишта аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3, Подгорица - Цетиње - Будва, локалитет тунел "Мекавац" и дионица Обзовица - Брајићи
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Шавник - Жабљак, улаз у Жабљак
Правилник о ближим условима за одређивање чина за лица која се примају у службу у војсци Црне Горе у својству официра, односно подофицира
Правилник о начину ванредног унапређивања професионалног војног лица
Правилник о измјенама Правилника о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза
Рјешење о издавању лиценце приватној предшколској установи "Arushi pu" - Улцињ
Рјешење о издавању лиценце приватној предшколској установи "Креативна чаролија" - Тиват
Правилник о ближим условима у погледу простора, кадра и опреме које морају да испуњавају овлашћене здравствене установе и правна лица која обављају поједине послове у вези узимања и пресађивања ткива и ћелија, као и мјерама и активностима за успостављање и одржавање система квалитета
Правилник о начину и условима за процјену подобности и одабир даваоца, обиму и врсти лабораторијских тестирања живог даваоца и начину праћења здравственог стања даваоца
Правилник о начину, поступку и медицинским критеријумима за утврђивање смрти даваоца, као и ближем саставу комисије за утврђивање смрти даваоца
Наредба о временском периоду и путу односно дјеловима пута на којима је обавезна употреба зимске опреме
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 20/11. и 21/12.), коју је донијела Скупштина општине Шавник, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 30/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Правилник о рјешавању стамбених потреба у Министарству одбране, бр. 801-4976/11, од 1. августа 2011. године, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 19/13 и 50/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Колективни уговор, бр. 01-6116/1, који су, 18. децембра 2006. године у Подгорици закључили Синдикална организација и извршни директор А.Д. "Црнагорапут", није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 10/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о начину фактурисања, обрачуна и наплати испоручене воде, бр. 01-2600, коју је, 6. августа 2012. године, донио Управни одбор Јавног предузећа "Водовод" Пљевља, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 4/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 7., алинеја 1., у дијелу који гласи: "(земљиште које је планском документацијом одређено за грађење објеката или је у зони развоја, без обзира на културу уписану у катастру непокретности)" Одлуке о порезу на непокретности ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/12., 21/13. и 2/14.), коју је донијела Скупштина општине Жабљак, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 37/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Измјене Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Југопетрол АД Котор, бр. 49649., од 17. октобра 2013. године, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 10/15 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 19. у дијелу који гласи: "Овај Правилник ступа на снагу даном доношења", Правилника о организацији и и систематизацији послова у Друштву за туризам и трговину "Петрохотел" ДОО, бр. 1., од 18. октобра 2013. године, који је донио Извршни директор Друштва, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 19/14 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника Општине Беране ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 35/13.), коју је донио предсједник Општине Беране, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 48/14 од 14. октобар 2015. године
Рјешење којим се утврђује Кули Лазара Сочице статус непокретног културног добра од локалног значаја, број УП/I-02-85/2013-6
Рјешење којим се утврђује Остацима Хајдар-пашине џамије статус непокретног културног добра од националног значаја, број УП/I-02-36/2014-8
Рјешење о разрјешењу члана Оперативног тима Партнерства за отворену управу
Рјешење о именовању члана Оперативног тима Партнерства за отворену управу
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о разрјешењу два члана Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању члана Комисије за жалбе у поступку за повраћај имовинског права или обештећење
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе за спољну политику
Одлуке о избору судија и о престанку судијске функције

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 64 и 66/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2015
Одлука о издавању V емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавеза објављивања проспекта

- "Сл. лист града Београда", бр. 64 и 66/2015
План детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 "Панчевачки рит", простор североисточно од Панчевачког пута, Градска општина Палилула
План детаљне регулације центра насеља "Миросаљци", Градска општина Лазаревац

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дечји културни центар "Мајдан" у Београду
Приоритети за програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП "Гроцка"
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП "Грочански комуналац"
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 95/2015
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима
Уредба о допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о оснивању Института за стратегијска истраживања
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Ћелије"
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Грлиште"
Одлука о утврђивању висине накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља
Одлука о изменама Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу директора Туристичке организације Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Транснафта"
Решење о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о разрешењу и именовању руководиоца, заменика руководиоца и секретара Радне групе за координацију активности на примени модела развоја електронске управе Републике Естоније
Решење о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о престанку рада на положају помоћника министра привреде
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Шангају, Народна Република Кина
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству рударства и енергетике - Управа за резерве енергената, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец октобар и новембар 2015. године)
Решење о давању овлашћења за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника
Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања телу за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о поступку давања оружја на послугу
Правилник о изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Одлука о давању сагласности на планове преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0259/14-08)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", "Pall Mall (Pocket Blue)", "Vogue (Lilas)", "Vogue (Bleue)", "Dunhill Fine Cut (Swiss Blend)", "Dunhill Fine Cut (Master Blend)", "Dunhill Fine Cut (Blonde Blend)", "Dunhill Classic Blend")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Kent (HD Futura)", "Kent (HD Neo)", "Kent (HD Infina)", "Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100’s Box)", "Lucky Strike (Blue 100’s)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red 100’s)", "Viceroy (Charcoal Blue 100’s)", "Viceroy (Silver 100’s)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Lord Extra (100)", "VISION (BLUE)", "VISION (RED)", "Viceroy (Charcoal Red, meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue, meko pakovanje)", "Pall Mall (Red 100’s)", "Pall Mall (Blue 100’s)", "Pall Mall (Silver 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("RONHILL (menthol breeze)", "RONHILL (adriatic blue)", "RONHILL (shell white)", "RONHILL (stone white)", "RONHILL (aquamarine ultima)", "RONHILL (stone white 100’s)", "RONHILL (shell white 100’s)", "RONHILL (slims azure)", "RONHILL (slims velvet)", "RONHILL (slims menthol)", "RONHILL (black wave)", "RONHILL (gold wave)", "YORK (red 100’s)", "YORK (gold 100’s)", "YORK (red)", "YORK (gold)", "YORK (red big pack)", "YORK (gold big pack)", "YORK NEO (black)", "YORK NEO (blue)", "Walter Wolf (flavour)", "Walter Wolf (white icon)", "Walter Wolf (flavour 100’s)", "Walter Wolf (white icon 100’s)", "MC (6)", "MC (9)", "MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Davidoff Reshape (Black)", "Davidoff Reshape (White)", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)")
Исправка Одлуке о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.11.2015. године

- "Сл. лист НС", бр. 53/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 12/2015

- "Сл. лист НС", бр. 53/2015
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Новог Сада
Решење о изменама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о постављању саобраћајног огледала и саобраћајне сигнализације у раскрсници Карађорђеве и Улице малина у Сремској Каменици
Решење о постављању саобраћајних огледала у Таковској улици у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у Мажуранићевој улици у зони Основне школе "Јован Дучић" у Петроварадину
Решење о измени Решења о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Антона Чехова у Новом Саду
Решење о измени трасе и назива линије јавног градског превоза путника број 17 у Новом Саду
Исправка Решења о измени Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 12/2015
Закон о потврђивању Међународне конвенције о спречавању фалсификовања новца
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о економској сарадњи
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Словачке о билатералним споразумима којима се уређују црногорско-словачки односи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Тајланд о изузећу од виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Објава да се брише обавјештење о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити инвестиција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 46/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 62, 63 и 65/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 56/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 63/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 46/2015
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београда", бр. 62, 63 и 65/2015
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Градске општине Обреновац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Доња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац
Одлука о подизању бисте краља Александра I
Одлука о подизању споменика Диани Будисављевић
Одлука о подизању споменика Бориславу Пекићу
План детаљне регулације за Просторно културно-историјску целину Топчидер - I фаза, (саобраћајница Патријарха Димитрија од Улице Пере Велимировића до Улице ослободиоци Раковице и Улица ослобођења)

План генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин

Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 56/2015
Одлука о избору пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и за трошкове набавке репроматеријала

- "Сл. лист ЦГ", бр. 63/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Савезној Републици Њемачкој
Одлука о продужењу концесије за приређивање посебних игара на срећу привредног друштва Џек пот доо у Казину хотела Црна Гора (Хилтон) у Подгорици
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Тоспуде" - Цуце
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Бобик" - Чево
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Долови" - Комани
Статут Хотелско туристичког предузећа "Милочер" друштво са ограниченом одговорношћу, Будва
Наредба о допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Уредба о допуни Уредбе о начину образовања максималних малопродајних цијена нафтних деривата ("Службени лист Црне Горе", бр. 18/15.), коју је донијела Влада Црне Горе, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 14/15., У - II бр. 15/15. и У - II бр. 19/15. од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 2. став 1. тачка 1. у дијелу који гласи: "или испред пословних просторија у пословне сврхе" и члана 18. Одлуке о локалним комуналним таксама; тарифног броја 1. став 1. у дијелу који гласи: "или испред пословних просторија у пословне сврхе" Тарифе локалних комуналних такса, која је саставни дио те Одлуке ("Службени лист Републике Црне Горе - општински прописи", бр. 3/07. и 5/07. и "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 13/10., 12/12. и 7/14.), и члана 2. Одлуке о измјени Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 13/10.), које је донијела Скупштина општине Жабљак, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 19/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 16. тачка 16.1. Статута "САГА ЦГ" д.о.о., у Подгорици, који је донио оснивач Друштва 1. августа 2011. године, није у сагласности са Уставом Црне Горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У- II бр. 36/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Правилник о поступку за утврђивање привремених мјера за управљање и обезбјеђење функционисања Универзитета Црне Горе, бр. 07-1784, од 9. октобра 2012. године, (Билтен УЦГ, бр. 291/12.), који је донио Управни одбор Универзитета Црне Горе, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 68/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 23. став 4. Правилника о додјељивању станова на коришћење пензионерима Општине Никшић, бр. 43, који је донио Управни одбор Удружења пензионера Никшић, на седницама од 26. јуна 2010. године и 26. јуна 2011. године, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У- II бр. 61/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе чл. 94., 96. 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., члана 108. став 1., у дијелу који гласи: "од десетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори" и став 2. у дијелу који гласи: "од двоструког до десетоструког износа минималне зараде у Црној Гори", члана 95., у дијелу који гласи: "у износу од десетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори"; члана 95.а, у дијелу који гласи: "у износу од педесетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори" и члана 109., у дијелу који гласи: "у износу до троструког износа минималне" и "до петоструког износа минималне зараде у Црној Гори", Одлуке о комуналном реду на територији Општине Будва, бр. 01/01-660/1, од 29. децембра 2011. године, ("Службени лист Општине Будва", бр. 9/09. и бр. 1/10. и "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 32/10.", коју је донијела Скупштина општине Будва" нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 65/13 од 14. октобра 2015. године
Правилник о измјенама Правилника о условима за одржавање ваздухопловних приредби
Рјешење о престанку мандата помоћника министра унутрашњих послова
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Специјалистичка ветеринарска лабораторија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 62/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2015
Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Заштитника грађана
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индонезији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Саудијској Арабији
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Краљевине Тајланда у Републици Србији
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01526/2010-03)
Правилник о дозволама за рад
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Одлука о изменама и допунама Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности
Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора


- "Сл. лист ЦГ", бр. 62/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словачкој
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 23 - правосуђе и темељна права
Одлука о оснивању Националног одбора за безбједност цивилног ваздухопловства
Одлука о оснивању Националног одбора за управљање сигурношћу у ваздушном саобраћају
Одлука о оснивању Националног одбора за олакшице у ваздушном саобраћају
Одлука о оснивању Националног одбора за управљање ваздушним простором
Правилник о измјенама и допунама Правилника о утврђивању производа и услуга које се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о начину управљања и функционисања информационог система за управљање документима
Одлука Уставног суда ЦГ Уж-III бр. 519/14 којом се: I - усваја уставна жалба и II - укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Гж.бр. 2265/14, од 27. маја 2014. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Одлука о измјенама Одлуке о броју судија у судовима ("Сл. лист ЦГ", број 25/2015)
Правилник о измјенама Правилника о службеној легитимацији овлашћених лица државне ревизорске институције
Рјешење 02 Бр: УПИ-1651/2
Одлука о доношењу измјене Програма подршке развоју пољопривреде - IPARD like за 2015. годину
Статут о измјенама и допунама Статута Савеза синдиката Црне Горе
Рјешење о разрјешењу пет чланова Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању пет чланова Социјалног савјета Црне Горе
Одлуке о избору судија и престанку судијске функције
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе полиције-руководиоца Сектора криминалистичке полиције
Рјешење о брисању из именика миритеља и арбитара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.11.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 79 и 85/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 39/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 22/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 36/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 20/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи
Закон о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари
Закон о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце
Закон о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације у области економске сарадње, привлачења инвестиција и реализације заједничких пројеката
Протокол између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о приступању Републике Србије Програму Европске уније за запошљавање и социјалну солидарност (EaSI)
Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013)
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности


- "Сл. лист града Ниша", бр. 79 и 85/2015
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације Житорађе
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад чланова комисија које образује Председник општине и начелник Општинске управе општине Житорађа
Одлука о накнади председника Комисије за награде и признања Скупштине општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допуна Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 10/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину - ребаланс 2
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2014. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2015
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2015. години

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 39/2015
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 22/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 36/2015
Одлука о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Бистрица"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Десна обала Лима"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Острови"
Одлука о доношењу Плана о постављања привремених објеката на територији општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Локалне студије Локације "Борје III"
Одлука о називима насеља, улица и тргова на територији општине Никшић
Одлука о преношењу средстава за спровођење програма смањења броја запослених споразумним престанком радног односа, уз исплату отпремнине
Одлука о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији општине Никшић
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о престанку важења Одлуке о заједничком организовању послова одлагања комуналног отпада за општине Никшић, Шавник и Плужине
Одлука о допунама Програма уређења простора Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о оснивању Јавне установе Музеји и галерије Никшић
Одлука о оснивању Јавне установе Народна библиотека "Његош" Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ на водотоку "Ђуричка ријека са притокама" у Општини Плав са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању локације за изградњу трансфер станице комуналног отпада у општини Плужине
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални парк Пива"
Одлука о престанку рада Туристичке организације Општине Плужине
Одлука о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о заједничком организовању послова одлагања комуналног отпада за општине Никшић, Плужине и Шавник
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника општине Плужине
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу 604/1 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Блаце-Јошица за локалитет Хотела Парк" у Бијелој
Исправка Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Бијело Поље
Исправка Одлуке о избору предсједника и чланова Савјета за родну равноправност
Исправка Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 93/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 93/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Португал
Указ о додели одликовања (КО ПР број 62)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 63)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 64)
Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке
Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству
Уредба о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика
Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева
Уредба о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о разрешењу и именовању председника Савета за безбедност и здравље на раду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зајечару
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Жељку Димитријевићу и његовом тренеру Властимиру Голубовићу, за освојену златну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња F51, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Борислави Перић Ранковић и њеном тренеру Лазару Куртешу, за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене појединачно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Зарићу, за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља F55, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Зорици Попадић и њеном тренеру Златку Кеслеру, за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене екипно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Нади Матић и њеном тренеру Илији Ђурашиновићу, за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене појединачно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Немањи Димитријевићу, за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља F13, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Митићу, за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња F51, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Митру Паликући и његовом тренеру Горану Коцићу, за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, мушкарци појединачно класа 5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), 05 број 344-11711/2015
Решење о давању сагласности на Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), од 23. октобра 2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), 05 број 344-12177/2015
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за мерење, регулацију, инжењеринг и сервис Meris d.o.o. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Прокупље, Република Србија и општине Кочевје, Република Словенија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству омладине и спорта, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату новчаних награда Атлетском савезу Србије за освојену златну, сребрну и бронзане медаље на Светском првенству у Пекингу (Народна Република Кина) и Стонотениском савезу Србије за освојену златну, сребрне и бронзану медаљу на Европском првенству у Бадену (Република Аустрија), за финансирање редовних активности националних гранских спортских савеза (Одбојкашког савеза Србије, Рагби савеза Србије, Савеза за школски спорт Србије, Ватерполо савеза Србије, Рукометног савеза Србије, Веслачког савеза Србије, Бадминтон савеза Србије и Универзитетског спортског савеза), као и за финансирање програма Кошаркашког савеза Србије који се односе на измирење трошкова путовања и смештаја на Европском првенству у кошарци, одржаног у Савезној Републици Немачкој и Француској Републици и за реализацију активности за предолимпијски кошаркашки турнир који ће бити организован у 2016. години)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве и распоређују се Генералном секрeтaријату Владе на име једнократне финансијске помоћи општини Сребреница, Босна и Херцеговина, Република Српска)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве и распоређују Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља
Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничког комплета и уџбеника, стручног мишљења о квалитету рукописа приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, експертског мишљења и стручног мишљења о новом издању уџбеника
Правилник о условима за стручну оспособљеност и посебну оспособљеност које треба да испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају
Правилник о техничком одржавању међународних и међудржавних водних путева
Правилник о изгледу службеног одела и ознаке на службеном оделу запослених у лучким капетанијама
Правилник о поступку и методама сензорног оцењивања вина, начину обуке и провере стручне оспособљености сензорних оцењивача
Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
Правилник о изменама Правилника о службеној одећи чувара заштићеног подручја
Индекси потрошачких цена за октобар 2015.
Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Одлука о достављању података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком
Одлука Уставног суда РС број IУо-926/2012 којом се: 1. уУтврђује да Правилник о одређивању, употреби и чувању државне, службене и пословне тајне у установама за издржавање казне затвора ("Службени гласник СРС", број 49/79) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта, односно радње која је предузета на основу одредаба Правилника из тачке 1.
Одлука о изменама Одлуке о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија
Одлука о изменама Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Одлука о избору судије (број 119-05-441/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-442/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-443/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-444/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-445/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-446/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-326/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 675/15)
Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", Бачка Паланка
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", Бачка Паланка
Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), од 23. октобра 2015. године
Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о стипендирању студената општине Рума

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Лозница", бр. 8/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр.  28/2015
- "Сл. лист града Лесковца", бр. 13, 14, 15 и 17/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2015
Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о Изменама и допунама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2015
План генералне регулације "Насеља Ердоглија - Багремар"
План детаљне регулације "НАСЕЉА ЛИЦИКА"
План детаљне регулације "Дела градског центра, блок Стара топлана - потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића"
Одлука о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине
Одлука о начину и поступку прибављања непокретности у процесу реализације Програма расељавања "Старе радничке колоније"
Одлука о такси превозу
Одлука о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Града Крагујевца
Закључак о покретању Иницијативе за преузимање оснивачких права над "Центром за стрна жита" д.о.о. Крагујевац
Програм о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна, 27. августа, 8. септембра и 17. септембра 2015. године


- "Сл. лист града Лозница", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Комплекс спорта, рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници


- "Сл. лист општина Срема", бр.  28/2015
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину

- "Сл. лист града Лесковца", бр. 13, 14, 15 и 17/2015
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета и вантелесне оплодње (ВТО)
Решење о образовању Штаба за жетву у 2015. години
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине Црна Трава за 2015. годину


Одлука о завршном рачуну буџета општине Медвеђа за 2014. годину
Одлука о начину и условима давања на коришћење станова којима располаже општина Медвеђа
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Медвеђа
Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Медвеђа за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о моделу и методу приватизације ЈП "Радио Медвеђа" Медвеђа
Решење о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Медвеђа за 2015. годину
Решење о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа
Решење о разрешењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената на територији општине Медвеђа
Одлука о формирању Оперативног тима за обилазак подручја угрожених од пожара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о регресирању трошкова превоза

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава
Одлука о платама изабраних и постављених лица у органима општине Црна Трава
Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава
Решење о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност општине Црна Трава за 2015-2017. годину
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.11.2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 38/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 18/2015

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 38/2015
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем "Обједињена наплата" Зајечар
Програм контроле стања животне средине на територији Зајечара за 2016. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 18/2015
Одлука о додели друштвених признања Града Јагодине за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градском правобранилаштву Града Јагодине
Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градском правобранилаштву Града Јагодине
Решење о давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије "X Trade" Д.О.О Јагодина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.11.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица2, бр. 9/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 12/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2015
Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2015. годину, са Програмом
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години, са Програмом
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на паркиралишту у Улици Надежде Петровић код к. бр. 2 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на паркиралишту у Банатској улици код к. бр. 10А у Новом Саду
Исправка Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9/2015
Одлука о измени Одлуке о утврђивању радноправног статуса лица која бира Скупштина Града Сремска Митровица
Решење о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије
Решење о образовању Савета за миграције


- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2015
Одлука о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Одлука о утврђивању цена топлотне енергије за крајње купце
Решење о измени Решења о образовању Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје северне индустријске зоне у Панчеву на животну средину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 12/2015
Одлука о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Бешка са графичким прилогом
Решење о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Бешка на животну средину
Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Крчедин
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама лица које бира, именује и поставља Скупштина општине Инђија
Решење о образовању Комисије за планове општине Инђија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 92/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 92/2015
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице
Закон о јаким алкохолним пићима
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Одлука о избору председника судова
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о избору члана Високог савета судства
Одлука о избору члана Државног већа тужилаца
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. години
Уредба о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Службени гласник" Београд са Законом о јавним предузећима
Решење о престанку рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Транснафта"
Решење о разрешењу члана Управног и члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш
Решење о именовању члана Управног и члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о разрешењу директора Агенције за приватизацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству правде - Правосудној академији, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зарада) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца)
Правилник о изменама и допуни Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
Одлука Уставног суда број РС Уж-7816/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. Д. изјављена због повреде права на суђење у разумном року и права на имовину, зајемчених одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије, у управном поступку који jе вођен у предмету број 465-23/80-07 Секретаријата за урбанизам и имовинско- правне послове општине Врање и ванпарничном поступку који jе вођен у предмету Р1. 257/11 Основног суда у Врању
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац", Чачак
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White", "Winston 100’s Red (gold)", "Winston 100’s Blue (gold)", "Winston 100’s Silver (gold)", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "Monte Carlo Red", "Monte Carlo 100’s Red", "Monte Carlo 100’s Blue", "LD Red", "LD Blue", "LD red 100s", "LD blue100s", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "MEMPHIS CLASSIC", "MEMPHIS BLUE", "MEMPHIS AIR BLUE", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure", "Camel Filters", "Camel Blue", "Camel filters 100s", "Camel blue 100s")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool XSpression", "Camel Filters", "Camel Blue", "SOBRANIE BLACK RUSSIAN", "SOBRANIE WHITE RUSSIAN", "SOBRANIE BLACK", "SOBRANIE GOLD", "Sobranie Superslims Black", "Sobranie Superslims Pink")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2015
Упутство о изменама и допунама Упутства о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца

- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2015
Одлука о допунама Статута Града Чачка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2015
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин (пречишћен текст)
Исправка техничке грешке у Решењу о образовању и именовању Комисије за планове


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 91/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 91/2015
Закон о изменама и допунама Закона о железници
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду
Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
Аутентично тумачење одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др Закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. Закон, 62/06 - др. Закон и 61/07)
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Чачку
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Одлука о избору чланова Националног просветног савета
Одлука о разрешењу члана Националног савета за високо образовање
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Уредба о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза
Одлука о правним последицама престанка Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва са ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Косовска Митровица за 2015. годину
Решење о давању претходне сагласности Јавном предузећу "Електромрежа Србије", Београд, на набавку енергетског трансформатора од Републичке дирекције за робне резерве
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("WMG Advisory Member of WolfMcGill Group d.о.о. Beograd", Београд)
Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених на пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Правилник о измени и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-536/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1639/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 665/15)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 25381/12, Грујовић против Србије
Одлука о давању сагласности на Правила о раду преносног система електричне енергије
Решење о издавању дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције (број 5/0-02-783/2015-1)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Темерин", Темерин
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Гас", Темерин

- "Сл. лист града Краљева", бр. 22/2015
Одлука о располагању становима Града Краљева на основу Програма изградње станова за социјално становање
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Краљева
Одлука о изменама Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца
Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева
Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације "Центар Града Краљева"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Део другог градског прстена на деоници од Улице Карађорђеве преко реке Ибар до будућег кружног тока на правцу Скопљанска улица - Жички пут"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Други градски саобраћајни прстен на деоници од петље "Магнохром" преко Кулагића аде до Ибарске магистрале
Одлука о изради Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца
Одлука о изради Плана детаљне регулације потока Чађавац - Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до Улице Тике Коларевића
Одлука о изради Измене Плана генералне регулације "Центар и Чибуковац"
Одлука о изради Плана генералне регулације "Врба"
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације "Ратина"
Одлука о изменама Одлуке о хватању и збрињавању напуштених паса
Одлука о држању паса и мачака на територији Града Краљева
Програм контроле и смањења популације напуштених паса на територији Града Краљева
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Краљева
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације "Део другог градског прстена на деоници од Улице Карађорђеве преко реке Ибар до будућег кружног тока на правцу Скопљанска улица - Жички пут", на животну средину не израђује
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Други градски саобраћајни прстен на деоници од петље Магнохром преко Кулагића аде до Ибарске магистрале", на животну средину
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца, на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације потока Чађавац - Моравац, од ушћа у реку Западну Мораву до Улице Тике Коларевића, на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана генералне регулације "Врба" на животну средину не израђује

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.11.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 77/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 21/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 61/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Просторног плана Градске општине Обреновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Доња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2015. године
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Измене и допуне Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд" број 1296 од 28. јануара 2015. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 77/2015
Одлука о оснивању ЈКП "Медиана" Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП "Горица" Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о начину и роковима плаћања комуналних услуга (Пречишћен текст)


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 21/2015
Одлука о измени Програма постављања мањих монтажних објеката-киоска на градском грађевинском земљишту јавне намене у Лесковцу
Одлука о ребалансу буџета општине Бојник за 2015. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о изменама и допунама Статута општине Бојник
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Бојник и општинске службе
Одлука о задужењу општине Власотинце за подизањем дугорочног кредита код пословних банака


- "Сл. лист ЦГ", бр. 61/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Костарики
Одлука о измјени Одлуке о образовању Одбора за праћење примјене закона и других прописа од значаја за изграђивање повјерења у изборни процес
Уредба о утврђивању врсте и вриједности непокретности коју странац посједује у Црној Гори
Одлука о расподјели добити Друштва са ограниченом одговорношћу "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" - Подгорица
Одлука о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута р-10 Слијепач Мост - Томашево - Павино Поље - Коврен - Вруља, Дионица: Црквице - Вруља
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију некатегорисаних путева за прилаз траси аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Правилник о висини годишње накнаде за обављање аквакултуре
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења азијске стрижибубе Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Рјешење о допуни лиценце Универзитету Црне Горе
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих Центар за стране језике и превођење "Double E"
Рјешење, којим се издаје допуна лиценце за рад Факултету за медитеранске пословне студије, Тиват, УП I бр. 630-637/2015-2
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Приватној установи "Едукативни центар Полиех" у Беранама
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 2498/13, од 01. октобра 2013. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак, Уж-III бр. 640/13, од 30. јуна 2015. године
Пословник Судског савјета
Рјешење о потврђивању базе података катастра непокретности за КО Граховац
Правилник о додатним спецификацијама пловидбености за одређену врсту операција
Рјешење о постављању помоћника директора Управе полиције - руководиоца Сектора граничне полиције

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.11.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 24/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2015
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил златар
Правилник о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Саобраћај


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Тулба - Табана" у Пожаревцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 1"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 1" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 2"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 2" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 3"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 3" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 4"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 4" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 5"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 5" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 6"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 6" на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу
Одлука о изменама Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2014-2020. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП "Радио Пожаревац" из Пожаревца
Одлука о изменама Одлуке о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова радних тела Градског већа
Тарифни систем за обрачун и одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања
Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст)
Одлука о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2015. годину бр. 01-06-151/2015-12 од 16.7.2015. године
Правилник о измени и допуни Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца бр. 01-06-151/2015-20 од 16.7.2015. године


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5 и 6/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку издавања и формирања закупнине за коришћење пословног простора
Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" Крушевац
Одлука о образовању Комисије за планове Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
План детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу
План детаљне регулације "Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу
План детаљне регулације "Народни универзитет" у Крушевцу
План детаљне регулације колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу

Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених и постављених лица у Градској управи Града Крушевца


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 23 и 24/2015
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2015. годину - Ребаланс II


Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању начина плаћања и одобравању попуста за једнократно плаћање цене грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина у поступку отуђења
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину на животну средину
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин
Одлука о измени Одлуке о одобравању задуживања Града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 18/14, 31/14 и 15/15)
Решење о измени и допуни Решења о уступању спортских објеката на управљање
Решење о образовању и именовању Комисије за планове
Упутство о коришћењу службеног мобилног уређаја - таблета у Скупштини Града Зрењанина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.11.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32 и 35/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 17/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Нишка Бања за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32 и 35/2015
Одлука о утврђивању месечног износа накнаде по m2 рекламног паноа и средстава за рекламирање
Програм о измени и допунама Програма локација за постављање рекламних паноа на територији Града Крагујевца
Закључак о исправци грешке у Решењу о образовању Радног тима за израду инфраструктурних пројеката за "СЛАП информациони систем", број 112-1674/15-V од 21. августа 2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска гробља" Крагујевац о измени Ценовника основних комуналних услуга сахрањивања и осталих комуналних услуга које су у вези са основним комуналним услугама сахрањивања
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе Града Крагујевца за период 2015-2019. године


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 17/2015
Одлука о допуни Статута Града Јагодине
Одлука о подршци Влади Републике Србије
Одлука о измени и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2015. годину
Одлука о дугорочном задуживању буџета Града Јагодине за 2015. годину за финансирање капитално инвестиционих расхода и рефинансирање капитално инвестиционих расхода из 2014. и 2015. године
Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије на територији Града Јагодине
Решење о образовању Савета за миграције
Решење о давању сагласности на Правилник о раду ЈП Градска топлана Јагодина
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Исправка у Правилнику о платама запослених у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Исправка у Правилнику о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о радноправном статусу и накнадама за рад у привременом органу општине Медвеђа
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за ромско насеље у Бојнику - Драговцу при ушћу сливова Пусте и Каменичке реке и насеља између улица 17. фебруар и Пусторечка
Исправка Решења о образовању Комисије за планове општине Бојник


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац
План генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Новог Пазара
Одлука о сахрањивању и гробљима
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Новог Пазара
Одлука о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција
Одлука о образовању тима за израду стратегије социјалне заштите Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2015
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Лознице
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
Одлука о изменама Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу најмлађем војнику Првог светског рата
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трг Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
Одлука о изменама и допунама Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Лознице
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трг Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице Мајора Јаше Ђурђевића у Лозници

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину
Уредба о измени Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања
Уредба о измени Уредбе о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој
Одлука о измени Одлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
Решење о именовању председника и чланова Савета за борбу против трговине људима
Решење о разрешењу заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о именовању члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене и услови неопходни за пружање услуга привременог складиштења радиоактивног отпада
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу "Скијалишта Србије"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Заводу за социјално осигурање ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг" за месец октобар 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Генералном секретаријату Владе, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за измирење трошкова канцеларије УНДП у Републици Србији за 2015. годину и регулисање неисплаћеног дуга УНДП-у за период 2000-2014. године, у складу са потписаним Меморандумом о разумевању између Владе Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој)
Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о упису у Регистар политичких странака (СЛОВАЦИ НАПРЕД! - SLOVACI VPRED! са седиштем у Кисачу, Нови Сад)
Решење о разрешењу дужности извршитеља (број 740-08-00278/2012-22)
Решење о установљавању рибарских подручја
Правилник о утврђивању Плана управљања кризним ситуацијама
Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела инспектора за друмски саобраћај
Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. годину
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Исправка текста издвојеног мишљења др Босе Ненадић, судије Уставног суда РС IУз-531/2014
Одлука о изменама и допунама Статута Националне службе за запошљавање
Одлука о избору судије (број 119-05-00330/2015-01)
Одлука о избору организација за вршење послова процене средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01388/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01833/2013-11)
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Гас" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас" д.о.о. Бечеј


- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Одлука којом се мења цена услуге изношења комуналног отпада за домаћинства ЈКП "Градска чистоћа"
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 15. новембра 2015. године до 15. марта 2016. године (у зимским условима)
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о начину давања у закуп пословног простора, утврђивању зона и начину поступања приликом признавања трошкова инвестиционог одржавања пословних простора којима управља Јавно предузеће "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину
Одлука о одобравању закључења Уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о измени Решења I-01-06-194/2012 од 17. септембра 2012. године о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 46, 50 и 51/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 27/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Пословни простор Звездара" о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Звездара
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга - испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању новог гробља на локацији "Петковача" КО Барошевац и о начину његовог коришћења за пресељење месног гробља у Барошевцу
Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији Градске општине Младеновац
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 46, 50 и 51/2015
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора између улица Браће Рибникар, Данила Киша и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације центра у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за вишепородично становање између улица Бранка Бајића и Новосадског сајма у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада
Решење о образовању Оперативног штаба Зимске службе за 2015/2016. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о утврђивању Програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2015. години
Акциони план примене креативне индустрије Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење активности које претходе Одлуци о депоновању слободних средстава консолидованог рачуна Града Новог Сада код пословних банака

Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Ваљева за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину - други ребаланс
Одлука о условима и начину обављања комуналних делатности и комуналном реду
Одлука о пијацама
Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2015. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 27/2015
Споразум о успостављању сарадње између општине Ириг, Република Србија и општине Дрвар, Република Босна и Херцеговина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Пећинци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама и осталим примањима изабраних, именованих и постављених лица општине Пећинци
Одлука о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа општине Пећинци
Одлука о измени и допуни Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Пећинци
Одлука о образовању Савета за безбедност општине Пећинци
Решење о утврђивању цена топлотне енергије
Исправка Одлуке Скупштине општине Стара Пазова о доношењу Плана детаљне регулације централног изворишта за водоснабдевање општине Стара Пазова ("Службени лист општина Срема", број 5/13)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.10.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 43 и 44/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 35 и 36/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 43 и 44/2015
Правилник о критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине
Исправка Одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика ("Службени лист АПВ", број: 42/15)

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 35 и 36/2015
Програм расподеле средстава намењених за финансирање унапређења безбедности и саобраћаја на територији Града Зајечара за 2016. годину
Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2015
Статут Града Панчева (пречишћен текст)

- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске
Одлука о одређивању локације за хотел "Casa del mare" у Каменарима, Општина Херцег Нови
Правилник о ближем начину вршења послова и примјене овлашћења комуналне полиције
Правилник о програму и начину полагања испита за обављање послова лобирања
Правилник о измјени и допуни Правилника о захтјевима за координисано увођење data link услуга за јединствено европско небо

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2015
- "сл. лист града Зајечара", бр. 37/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2015
Закон о улагањима
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Закон о споразумном финансијском реструктурирању
Закон о изменама и допунама Закона о шумама
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. до 2020. године
Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Срећно" у Ћуприји
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Срећно" у Ћуприји
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о именовању вршиоца дужности директора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево – Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за статистику
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Комисије за међународно хуманитарно право
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Универзитетске дечје клинике
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Националне службе за запошљавање
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2015. годину
Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Београд" у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду за рад шефа и чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, трошкове службених путовања чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, који нису запослени у државним органима и органима државне управе, као и за техничке и материјалне услове за рад Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији )
Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих
Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају
Правилник о признатим организацијама за вршење техничког надзора поморских бродова
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2015. године
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2015
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 37/2015
Одлука о четвртом допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2015. годину
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 25/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430, 1434, у катастарској општини Мала Ремета, са Решењем
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације зоне за изградњу објеката за складиштење пољопривредних производа на потесу "Церие" у катастарској општини Јазак Село, са Сагласношћу и Планом детаљне регулације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 78/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 26/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 78/2015
Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом број 7332/1 од 20.08.2015. године
Одлука Надзорног одбора ЈКП  "Градска топлана" Ниш, број 733/1 од 20.08.2015. године
Одлука о начину додељивања послова организовања посета споменику природе Церјанска пећина организацијама које по закону могу да врше ту врсту услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове


- "
Сл. лист општина Срема", бр. 26/2015
Одлука о измени и допунама Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова
Одлука о изменама Одлуке о испоруци топлотне енергије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 80, 81, 82/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2015
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о допуни Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
Уредба о измени и допуни Уредбе о служби у активној резерви
Одлука о образовању Радне групе за успостављање система наплате електричне енергије на северу територије Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Александри Васић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Осаки, 2006. године)
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени продаје "Службеног гласника РС", висини претплате на "Службени гласник РС" и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2014. годину
Решење о давању сагласности за отварање представништва Корејске агенције за промоцију трговине и инвестиција - КОТРА при Амбасади Републике Кореје у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују у оквиру Раздела 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, функција 473 -Туризам, Пројекат 4001 - Јадрански програм прекограничне сарадње 2007-2013 - ХЕРА, апропријација економска класификација 423 - Услуге по уговору)
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) на животну средину
Решење о упису у Регистар политичких странака (Српски покрет Двери, са седиштем у Београду)
Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
Правилник о измени Правилника о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУз-204/2013 којом се утврђује да Закон о окупљању грађана ("Службени гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 и 33/99, "Службени лист СРЈ", број 21/01 и "Службени гласник РС", бр. 29/01 и 101/05) ниje у сагласности са Уставом и издвојено мишљење судије
Одлука Уставног суда РС број IУз-391/2013 којом се: 1. утврђује да одредба члана 167. став 1. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон и 10/15), у делу који гласи: "којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тач. 2а), 5) 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 1. тачка 5) и став 2. тачка 4) и чланом 155а овог закона,", није у сагласности са Уставом. 2. Утврђује се да одредба члана 84. Правила о војној дисциплини ("Службени војни лист", бр. 22/08, 14/10 и 14/11), у делу који гласи: "којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тач. 3), 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 2. тачка 4) и чланом 155а Закона", није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУз-90/2014 којом се утврђује да одредба члана 23. став 4, у делу који гласи: "и ако се не изврши конверзија права коришћења у право својине уз накнаду у року од две године од дана подношења тог захтева" Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 108/13 и 142/14), није у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број Уж-190/2011 којом се усваја уставна жалба Радомира Поповића и утврђује да je пресудом Врховног касационог суда Рев. 517/10 од 20. октобра 2010. године повређено право подносиоца уставне жалбе на претпоставку невиности зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-9757/2012 којом се одбија као неоснованa уставнa жалбa М. Б. изјављенa против пресуде Управног суда У. 2356/12 од 25. октобра 2012. године због повреде права на правично суђење, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се уставна жалба у преосталом делу одбацује
Решење Уставног суда РС број IУз-531/2014 којим се: 1. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређивању начина исплата пензија ("Службени гласник РС", број 116/14) и 2. одбацују захтеви за обуставу извршења појединачних аката или радњи донетих, односно предузетих на основу оспореног Закона из тачке 1. и издвојена мишљења судија
Правилник о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о броју судија у судовима (број 112-00-68/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-253/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-258/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-315/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-322/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-323/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-301/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара - Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука о стандардизацији влашког језика
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије
Одлука о матичним подручјима на територији општине Гаџин Хан
Одлука о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2016. години
Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у 2016. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу "Славија хотели", Београд
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Јавно предузеће "Гас", Темерин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће "Гас", Темерин
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO MASTER", "PARTAGAS MILLE FLEURS", "ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS", "MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO", "MONTECRISTO EAGLE", "PARTAGAS SERIE D No.5-2008", "PUNCH Petit Coronations", "Romeo Y Julieta Churchills", "Montecristo No 2", "MONTECRISTO Junior", "Cohiba Coronas Especiales", "HOYO DE MONTEREY Petit robusto", "POR LARRANAGA PETIT CORONA", "ZINO PLATINUM SHORTY", "Zino Platinum Grand Master Tubos)


- "Сл. лист града Ниша", бр. 80, 81, 82/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2015. годину
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Сврљиг и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Сврљиг

Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о матичним подручјима на територији општине Гаџин Хан
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о додељивању Октобарске награде
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "ТОПОНИЦА" у Заплањској Топоници
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "ЈУГ" у Гаџином Хану

Решење о формирању Комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини Града Ниша
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о измени Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Бела Паланка


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015
Одлука о додељивању Награде и признања Града Крушевца
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о организовању ЈКП "Крушевац" Крушевац
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ната Вељковић" Крушевац
Закључак којим се обавезују јавна предузећа и јавне агенције да део добити по Завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Града
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (паркинг места)
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Бивољска, В. Николића, Краљевића Марка, Ломничке борбе ...)
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Правилник о условима и начин у коришћења пешачке зоне са потапајућим стубовима
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. XII пешадијски пук)Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.10.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 49/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 17/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 15/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 49/2015
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему акта којим се утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему Града Новог Сада
Решење о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2015. годину
Акциони план развоја туристичког производа еко-етно туризма Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Илије Огњановића у дворишном делу код к. бр. 12 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика код к. бр. 29 у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранка Бајића код к. бр. 72 у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Антона Чехова у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине у раскрсници Балзакове улице и Улице 1300 каплара у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајног огледала у раскрсници Улице Ђорђа Сервицког и Улице Мише Димитријевића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Антона Чехова у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Грозде Гајшин у Новом Саду

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2015
Генерални урбанистички план Крушевац 2025.
План детаљне регулације стамбено-пословног блока "Колонија" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Север" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Југ" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Центар" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Исток 1" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Исток 2" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације колектор отпадних вода "Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске) у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације Гарског потока и гарског колектора (од ул. Цара Лазара до ул. Војводе Мишића) у Крушевцу
Одлука о допуни Одлуке о изменама и допунама планова детаљне регулације
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Север" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Југ" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Центар" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Исток 1" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Исток 2" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације колектора отпадних вода "Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске) у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Гарског потока и гарског колектора (од ул. Цара Лазара до ул. Војводе Мишића) у Крушевцу на животну средину


- "Сл. гласник града Врања", бр. 17/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину (Ребаланс 1)
Одлука о Правобранилаштву општине Владичин Хан
Правилник о измени Правилника о критеријумима и поступку одобравања ванредне новчане помоћи из буџета општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о образовању Радне групе за решавање проблема у вези са проширењем гробаља и недостатком гробних места на одређеним локацијама у граду које су предвиђене за ту намену
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Завод за урбанизам" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о образовању Радне групе за израду одлука којима су прописани локални изворни приходи и одлука које се односе на порез на имовину
Одлука о утврђивању укупне висине средстава за појединачна давања за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Одлука о матичном броју и ПИБ-у за све органе општине Босилеград
Одлука о реконструкцији система јавног осветљења општине Босилеград


- "Сл. лист општине Шид", бр. 15/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о задуживању општине Шид за финансирање капиталних пројеката


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2015
Закон о потврђивању 38. Конвенције о међународној наплати потраживања за издржавање дјетета и друге облике издржавања породице
Одлуку о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније у контексту приступања Европској унији
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о полицијској сарадњи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о полицијској сарадњи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Молдавије о узајамном подстицању и заштити улагања
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства и медицинских наука
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити инвестиција
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о оснивању и активностима канцеларије за координацију програма Турске агенције за међународну сарадњу и развој
Објава о ступању на снагу Споразума између Црне Горе и Републике Турске о социјалном осигурању

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.10.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 47/2015
- "
Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 8/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34 и 35/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 47/2015
План генералне регулације насељеног места Футог
План генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину у Новом Саду
Одлука о изради Плана детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације кабла 110 кв ТС "Нови Сад 5" - ТС "Нови Сад 7", са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за расплет 110 кв далековода код ТС "Нови Сад 3" на Ченеју, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Запад" у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години

- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Просторног плана територије Града Сремска Митровица до 2028. године
Одлука о изради Плана детаљне регулације проширења гробља у Кузмину, Град Сремска Митровица
Одлука о условима и начину располагања становима Града Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градском правобранилаштву Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у својини Града Сремска Митровица
Измене Локалног акционог плана запошљавања Града Сремска Митровица за 2015. годину
Програм накнаде штете регистрованим и породичним пољопривредним газдинствима на територији к.о. Босут и к.о. Сремска Рача настале као последица изградње насипа за одбрану од поплава маја 2014. године
Одлука о изменама Плана и програма пословања за 2015. годину предузећа "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Одлука о изменама Плана јавних набавки за 2015. годину предузећа "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Закључак са програмом обнове објеката јавне намене у надлежности Града Сремска Митровица
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Сремска Митровица непосредном погодбом, уз накнаду
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Сремска Митровица непосредном погодбом, уз накнаду, из својине АП Војводине
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом, без накнаде, путем размене, са Релић Радославом из Сремске Митровице
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом, без накнаде, путем размене, са "Кусаго" доо Сремска Митровица
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине путем размене непосредном погодбом
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, уз накнаду
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Града Сремска Митровица

- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Холандији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Великом Војводству Луксембург
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Чешкој
Правилник о евиденцији о употреби средстава принуде комуналне полиције
Правилник о изгледу, ознакама и начину ношења униформе комуналног полицајца
Правилник о боји и ознакама службених возила и пловила и посебној опреми комуналне полиције
Правилник о обрасцима за упис јахти у регистар јахти и боравак јахти у водама Црне Горе
Правилник о измјени Правилника о обрасцима и начину вођења регистра јахти Црне Горе и књиге евиденције изнајмљивања јахти
Правилник о ограничењима за интервенције у простор којима се мијењају животни услови дивљачи
Предмет Копривица против Црне Горе, Представка бр. 41158/09
Одлука о измјенама и допунама цјеновника Централне Депозитарне Агенције А.Д. Подгорица
Правилник о условима за планирање, изградњу, одржавање и коришћење електронских комуникационих мрежа, електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34 и 35/2015
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о називу улица и трга на подручју Општине Жабљак
Одлука о насељима на подручју Општине Жабљак
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада управе Главног града
Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Улцињ, за 2015. годину
Одлуку о кредитном задужењу Општине Улцињ код KFW банке за пројекат водоснабдијавања и одвођења отпадних вода у приморском региону фаза V у Општини Улцињ

Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 241 КО Долац
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 1047 КО Будимља
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцеле бр. 1157/1 и 1159 КО Будимља
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцеле бр. 775/1,776/1 и 776/2 КО Беране
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за изградњу крстионице код Манастира Ђурђеви ступови
Одлука о задуживању Општине Мојковац
Одлука о изради Измјена и допуна Локалне студије локације "Расадник"
Одлука о боравишној такси
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, шеталишта и тргова у општини Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената
Одлука о образовању Комисије за утврђивање критеријума, броја и структуре станова (квоте) за расподјелу између органа локалне управе, јавних служби и МУП-а (Управе полиције-Центра безбједности Тиват)
Одлука о приступању куповини земљишта
Допуна Програма уређења простора Општине Тиват за 2015. годину
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Сервисна зона Луштица
Одлука о потреби израде стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП Сервисна зона Луштица
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице
Одлука о кредитном задужењу Општине Шавник


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 36/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2015
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Одлука о начину и условима измирења старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, чији је корисник Градска општина Врачар, а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор Врачар"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета
Статут Градске општине Врачар (пречишћен текст)
Одлука о организацији Управе Градске општине Врачар (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (други ребаланс) за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац
Упутство о раду трезора


- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2015
Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
Правилник о општим условима и начину коришћења јавних спортских објеката
Стратегија управљања ризиком општине Сврљиг


- "Сл. лист града Суботице", бр. 36/2015
Одлука о доношењу Плана постављања посуда за скупљање комуналног отпада у делу Града Суботице

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Лебане за 2015. годину
Одлука о допуни Статута општине Лебане
Одлука о оснивању Савета за привреду општине Лебане
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Културно-историјског и туристичког комплекса "Царичин град"
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације акумулације "Кључ" и фаза и делова водопривредног система Шуманка у Лебану
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Града Лесковца за 2015. годину
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Одлука о отпису камате на доспеле а неизмирене обавезе по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 8 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца делови блокова 58 и 59 План генералне регулације 8 - "Његошева"
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 19 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца - блокови 99 и 100 и део блока 69 - (План генералне регулације 19 -"Доње Синковце")
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део ромског насеља - подцелине а5-2 и а8-2 део блока 61, насеље Славко Златановић у Лесковцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје ПГР-а 16 "зелена зона-исток" - целина 4б у Лесковцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје ПГР-а 16 - целина 3 - подцелина 3д у Лесковцу" државни пут I реда бр. 1 (М1) - запад"
Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Лесковца


- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2015
Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
Указ о додели одликовања (КО ПР број 61)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (средства се додељују спортистима Бојани Живковић, Мини Поповић, Тијани Малешевић, Бранкици Михајловић, Маји Огњеновић, Стефани Вељковић, Јелени Николић, Ани Бјелица, Јовани Стевановић, Милени Рашић, Силвији Поповић, Сузани Ћебић, Тијани Бошковић, Бианки Буша и њиховом тренеру Зорану Терзићу, за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - одбојка, одржаном у Краљевини Холандији и Краљевини Белгији)
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2014. годину Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10854/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10855/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11024/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11027/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11029/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11030/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11031/2015)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02708/2010-03)
Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника
Правилник о ближим условима и начину коришћења објеката у јавној употреби у области здравствене заштите од стране особе која се креће уз помоћ пса водича
Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
Правилник о изменама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар
Правилник о висини таксе за упис у Национални регистар железничких возила
Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
Правилник о висини таксе за издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКСП "Екос", Житиште

- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2015
Одлука о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа "Београдске електране" са Одлуком
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд
Одлука о службеним путовањима
Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије по личном захтеву странке
Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије, по захтевима корисника, у којима одлуку о избору корисника доноси Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Установе за спорт "Нови Београд"
Одлука о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама "Нови Београд"
Одлука о измени Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације Нови Београд"
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац
Одлука о оснивању Туристичке организације Градске општине Савски венац

- "Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015
Одлука о извођењу хитних радова за заштиту корита и приобаља реке Нишаве у Нишу од поплава
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Ниша
Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг-сервис" Ниш
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
Одлука о проглашењу споменика природе "Лалиначка слатина"
Правила о организацији и раду сталне манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа
Програм развоја радне зоне "Север III" у Новом Саду
План генералне регулације насељеног места Буковац
План генералне регулације насељеног места Степановићево

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.10.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 76/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 57 и 58/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2015
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године
Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема
Одлука о висини накнаде за вршења функције лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Ниша", бр. 76/2015
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја општине Мерошина
Одлука о обављању комуналних делатности
Одлука о отпису пореза на земљиште
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2016. годину
Одлука о изради друге измене и допуне Просторног плана општине Мерошина

- "Сл. лист ЦГ", бр. 57 и 58/2015
Закон о безбједности хране
Закон о узимању и пресађивању људских ткива и ћелија у сврху лијечења
Закон о измјенама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа
Уредба о начину рада система брзе размјене информација о производима који представљају ризик
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 78/13, од 6. фебруара 2013. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 126/13
Правилник о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и о одобравању организација и особља који обављају ове послове
Правилник о измјенама и допунама Правилника о цертификацији пловидбености и еколошкој цертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и за цертификацију пројектних и производних организација
Рјешење о именовању савјетника предсједника Црне Горе за спољне и међународне послове
Одлука о избору директора Агенције за спрјечавање корупције

Закон о Центру за обуку у судству и државном тужилаштву
Закон о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе суда, Тпз. бр. 6/12, од 06. марта 2012. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 259/12
Рјешење о донесеним црногорским стандардима и сродним документима
Рјешење о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о висини стопе за обрачун редовне премије и начину обрачуна редовне премије за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о ближим условима, начину и поступку исплате гарантованих депозита
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Предиш
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за климатске промјене у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о избору чланова Одбора директора "МОНТЕНЕГРО БОНУС" ДОО Цетиње
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за грађевинарство у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за планирање простора у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за туристички развој и стандарде у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за управљање туристичком дестинацијом у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Генералног директората за координацију програма помоћи ЕУ у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Генералног директората за координацију програма помоћи ЕУ у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о именовању заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права
Исправка Правилника о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП "Пословни простор Земун"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2015/2016. године

 

- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње прикључног 35 kV кабловског вода на дионици од ТС 35/10 kV "Кумбор" у Кумбору до планиране ТС 35/10 kV "Клинци" на Луштици
Одлука о давању претходне сагласности Општини Бар за отуђење непокретности, која се налази у захвату Детаљног урбанистичког плана "Шушањ - Зона резерве", у Бару
План управљања кризним ситуацијама у случају појаве слинавке и шапа
Правилник о измјенама Правилника о начину вођења и садржају евиденције о кршењу антикорупцијских правила
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о оснивању Савјета за заштиту потрошача
Правилник о начину првих и периодичних мјерења нивоа електромагнетних поља
Правилник о измјени Правилника о идентификацији и начину вођења регистара газдинства оваца и коза и електронске базе података
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стандардима и критеријумима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на аеродрому
Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким захтјевима и процедурама за обављање ваздушних операција
Рјешење о одређивању в.д. помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за трансформацију и инвестиције у Министарству економије
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника директорице Завода за статистику

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
Уредба о измени и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја
Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова - Дипломатско- конзуларним представништвима за отварање апропријације економске класификације 482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали, у оквиру Програма 0302 - Дипломатско- конзуларни послови у иностранству, Програмска активност 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларне мреже)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-11067/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-11068/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Јавним тужилаштвима - Тужилаштву за ратне злочине за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0005 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Савету за борбу против корупције за отварање апропријације економске класификације 512 - Машине и опрема, у оквиру Програма 1601 - Борба против корупције, Програмска активност 0001 - Стручна подршка Влади у борби против корупције)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству просвете, науке и технолошког развоја за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0201 - Развој науке и технологије, Програмска активност 0007 - Администрација и управљање)
Решење о упису у Регистар политичких странака (Народни покрет Динара - Дрина - Дунав)
Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду
Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност
Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ
Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
Правилник о изменама Правилника о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о измени и допуни Правилника о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност
Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар
Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину
Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Правилник о начину издавања и обрасцу службене легитимације истражитеља и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама
Правилник о допуни Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
Правилник о престанку важења Правилника о техничким и другим захтевима за намештај
Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање
Индекси потрошачких цена за септембар 2015. године
Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 83
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 84
Одлука Државног већа тужилаца (број А 637/15)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-246/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-248/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-257/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-319/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-321/2015-01)
Одлука о престанку дужности председника Изборне комисије Високог савета судства
Одлука о избору председника Изборне комисије Високог савета судства
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Одлука о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија
Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00546/2013-11)
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
Правилник о Листи забрањених допинг средстава
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Бабушница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Boss construction" д.о.о. Стари Трстеник
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Mac Baren Halfzware Shag, " Mac Baren Zware Shag")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.10.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2015
- "Сл. лист
града Шапца", бр. 8/2015

- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2015
Уредба о бизнис зонама
Уредба о допунама Уредбе о мјерама информационе безбједности
Одлука о допуни Одлуке о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за европске интеграције
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Правилник о садржају комплета прве помоћи
Правилник о измјени Правилника о дозвољеним количинама тешких метала, микотоксина и других супстанци у храни
Правилник о дознаци стабала за сјечу, начину пријема и обиљежавању дрвних сортимената и увјерењу о поријеклу дрвних сортимената
Правилник о начину праћења листериозе (зоонозе) у храни животињског поријекла
Правилник о условима за добијање, одржавање, суспензију и одузимање здравственог статуса говеда и свиња на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу
Пресуда у предметима Милић и Никезић против Црне Горе
Одлука о одобравању уџбеника и наставних средстава за 2015/16 школску годину
Правилник о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара
Одлука о висини параметара за утврђивање накнада за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Грански колективни уговор за телекомуникације

- "Сл. лист града Шапца", бр. 8/2015
План генералне регулације насеља Владимирци
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада Саобраћај


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2015
Завршни рачун Буџета Општине Бар за 2014 год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о утврђивању Предлога Детаљног урбанистичког плана "Јаворовача"
Одлука о изради Локалне студије локације за изградњу mHE на водотоку ''Ђуричка ријека са притокама" у Општини Плав са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о радном времену
Одлука о Измјени Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план Суторина - Пословна Зона ("Сл. Лист ЦГ - Општински прописи" Бр. 04/12 од 31.01.2012. године)
Одлука о Измјени Одлуке о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат за Катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат за локацију код петље у Игалу
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат "Савина - Кат. Парцела 2093/1 К.О. Топла"
Одлука о кредитном задужењу Општине Улцињ код Европске Инвестиционе Банке за кредитирање пројекта изградње канализационе мреже у Општини Улцињ
Исправка Одлуке о радном времену


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2015
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Европско првенство у ватерполу 2016"
Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану
Одлука о промени назива Високе хемијско-технолошке школе струковних студија - Крушевац
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2015. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава општини Лебане, са циљем ублажавања последица штете изазване елементарном непогодом - клизиштем, а у складу са Закључком Владе 05 број 217-10772/2015 од 6. октобра 2015. године, којим је усвојен Извештај о елементарној непогоди - клизишту у општини Лебане)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија, на име трансфера граду Лесковцу за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тог града)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10780/2015)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Институт за ИКТ", Београд - Вождовац)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Adventis Real Estate Management друштво са ограниченом одговорношћу Београд", Београд)
Правилник о надзору над радом завода за извршење кривичних санкција
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
Решење Уставног суда број IУз-244/2015 којим се обуставља извршење појединачног акта или радње предузетe на основу одредaба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15). и издвојено мишљење судије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о овлашћењу (Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије", Мике Петровића Аласа 12-14, Београд - Винча)
Решење Савета Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-276/2015-22)
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", Власотинце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Чистоћа Власотинца", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Чистоћа Власотинца", Власотинце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Власотинце
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Гас", Темерин
Статут о изменама Статута Коморе медицинских сестара и здравстених техничара Србије

- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2015
Решење о давању овлашћења покрајинском секретару за науку и технолошки развој, да у име оснивача приступи закључењу колективних уговора код послодавца с репрезентативним синдикатом код послодавца и с високошколским установама и установама ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине
Упутство о начину раду Одељења за преводилачке послове у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.10.2015. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 22, 23 и 23-1/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2015

- "Сл. лист града Ужица", бр. 22, 23 и 23-1/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Први партизан" Ужице-Бела Земља
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању посебних паркиралишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је општина Ужице носилац права располагања

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању на коришћење простора амбуланте у оквиру објекта касарне "4. пук"

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2015
Одлука о трећој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2015
План детаљне регулације за викенд зоне са туристичко рекреативним садржајима на обали реке Дунав у к.о. Бешка
Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне "Tradeunique" на катастарској парцели број 5855 к.о. Инђија
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Инђија за 2015. годину
Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Инђија
Измена Акционог плана запошљавања за 2015. годину
Одлука о увођењу недискриминаторне родне терминологије у акте свих органа општине Инђија
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о коришћењу пословног простора
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Оперативни план одбране од поплава и леда на водама Другог реда на територији општине Инђија за 2015. годину
Одлука којом се приступа реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета
Решење о утврђивању оквирног износа по ближим наменама за финансирање посебних програма из буџета општине Инђија ради остваривања потреба и интереса грађана у области спорта
Решење о одобравању посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
Исправка Одлуке о изради Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и Нови Сланкамен у општини Инђија


- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2015
Резолуција о подршци интеграцији Црне Горе у НАТО
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за три члана Савјета Агенције за електронске медије
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе - сталне представнице Црне Горе при Организацији Уједињених Нација за просвјету, науку и културу - UNESCO
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене  амбасадорке  Црне  Горе  у Књажевини Андори
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе у Књажевини Монако
Уредба о ближим условима и начину спровођења административних и физичких мјера заштите тајних података
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2013/184/ЗВБП од 23. априла 2013. године, 2014/214/ЗВБП од 14. априла 2014. године и 2015/666/ЗВБП од 28. априла 2015. године поводом ситуације у Мјанмару/Бурми
Одлука о урбанистичко-архитектонском рјешењу за објекат Болнице CODRA у захвату Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорице
Одлука о допуни Одлуке о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2015. годину
Правилник о допуни Правилника о утврђивању списка дрога, психотропних супстанци и биља које се може користити за производњу дрога
Правилник о измјенама и допунама Правилника о хигијенским захтјевима за храну животињског или биљног поријекла
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија
Правилник о начину вршења ветеринарских прегледа живих животиња које се увозе у Црну Гору
Правилник о измјенама и допунама Правилника о посебним хигијенским захтјевима за храну животињског поријекла
Правилник о листи животиња и производа животињског поријекла који подлијежу ветеринарским прегледима на граничним инспекцијским мјестима
Правилник о ближим условима за заштиту животиња током клања
Правилник о пријављивању пошиљки животиња и производа животињског поријекла које се увозе у Црну Гору
Правилник о техничким и организационим условима за преузимање задржаних података
Правилник о ближем садржају и начину спровођења полицијске обуке
Правилник о садржају и начину контроле имовине и прихода полицијских службеника
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се одбија предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 93.ц Закона о Уставном суду Црне Горе, У-I бр. 18/13, 20/13 и 22/13 ("Службени лист ЦГ", бр. 64/08., 46/13. 51/13.), у вријеме важења
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Добриловина
Одлука о одобравању реализације кредитне линије за финансирање откупа тржишних вишкова јагњади

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.10.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 22/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2015
Закон о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације А/RES/422(XIV), А/RES/511(XVI) и А/RES/512(XVI)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије
Закон о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности


- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о новчаној помоћи будућим супружницима
Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Димитровград
Одлука о остваривању права на новчану помоћ два пута годишње незапосленим самохраним родитељима
Одлука о остваривању права на новчану помоћ породици за треће дете на подручју општине Димитровград
Одлука о утврђивању висине и новчане исплате накнаде за подстицај наталитета на подручју општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о начину остваривања права на бесплатан или регресирани превоз за кориснике са територије општине Димитровград
Одлука о измени Статута општине Димитровград
Одлука о изменама Одлуке о Општинском већу општине Димитровград
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Димитровград
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2015
Решење о измени Решења о јавним паркиралиштима

- "Сл. лист града Краљева", бр. 21/2015
Решење којим се одобравају средства за период октобар-децембар 2015. године на име учешћа Града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о утврђивању цене услуге помоћи у кући у Граду Краљеву


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 22/2015
Правилник о критеријумима пријема деце у Предшколску установу
Правилник о начину регресирања трошкова боравка и ужине у Предшколској установи и Основној школи

- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2015
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области бриге о младима Града Панчева, за 2015. годину
Исправка техничке грешке


- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о Општинској управи општине Рума
Одлука о изради Плана генералне регулације Руме
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању ученика средњих школа
Одлука о доношењу измене и допуне Плана детаљне регулације "Румска петља" у Руми
Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације "Становање у атару-Циглана" у катастарској општини Рума
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Платичево
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међуградском превозу
Одлука о начину обрачуна и наплате топлотне енергије за грејну сезону 2015/2016. годину
Закључак о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2015.


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2015
- "Сл. лист града Београда", бр.
52/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 33 и 34/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2015
Закон о изменама и допунама Закона о туризму
Закон о националним парковима
Одлука о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о избору председника и члана Комисије за хартије од вредности
Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о настављању рада на положају помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о разрешењу директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о разрешењу чланова Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
Решење о именовању чланова Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављеву на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о удаљењу са дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Статут Установе за новинско-издавачку делатност "Панорама"
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Земун, град Београд, Република Србија и општине Кеqиао, град Схаоxинг, провинција Зхејианг, Народна Република Кина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Чајетина, Република Србија и града Чебоксари, Чувашка Република, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Пландиште, Република Србија и општине Банлок, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Голубац, Република Србија и општине Берзаска, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Стара Пазова, Република Србија и града Леополдсдорфа, Република Аустрија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Kабинету министра без портфеља задуженог за европске интеграције ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовног рада Кабинета министра без портфеља задуженог за европске интеграције, услед промене обима пословања)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг", за месец септембар 2015. године)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10274/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10275/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10296/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10297/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10397/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10408/2015)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Акционарско друштво инжењеринг Чачак", Чачак)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Друштво са ограниченом одговорношћу за послове са некретнинама Наи атриум, Београд", Нови Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Центар за форензичка истраживања д.о.о. Нови Сад, Нови Сад")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("МДМ Ревизија д.о.о., Београд")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Traffic & Transport Solutions d.o.o., Нови Сад")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Друштво са ограниченом одговорношћу Geo-zoom Краљево, Краљево")
Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0054/2014-11)
Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз
Закључак директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0054/2014-11)
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне делатности "Бадњево", Неготин

- "Сл. лист града Београда", бр. 52/2015
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изради Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун
Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Јавно осветљење" Београд
План детаљне регулације између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, Градска општина Звездара
Решење о проглашењу заштите споменика природе "Бајфордова шума"
Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац, Барајево, Палилула и Земун
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" за 2015. годину са Допуном ценовника


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину
Закључак о доношењу Програма развоја здравствене заштите Града Сремска Митровица за 2015/2016. годину (Са Програмом)
Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у 2015. години
Одлука о изменама Програма пословања за 2015. годину Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица
Одлука о закупу гаража

- "Сл. лист града Суботице", бр. 33 и 34/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о доношењу Плана постављања осталих објеката и опреме на територији Града Суботице

Одлука о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Суботица" Суботица - Szabadkai Rádió Közvállalat Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.10.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2015
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1764 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније за запошљавање и социјалне иновације
Прилог бр. 2 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево-Табановце
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага, Додатног протокола Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага и Наредног додатног протокола Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага


- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2015
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 83/2015
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Закон о изменама Закона о хипотеци
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хрватској
Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за склоништа за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај за 2014. годину Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о давању сагласности на Редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Завода за заштиту природе Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2014. години
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Завод за уџбенике" у 2014. години
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија - Управи царина, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зарада), припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца и накнаде трошкова за запослене за преузете раднике из Пореске управе и из одговарајућих служби Привремених институција Косова и Метохије, као и за одржавање новог компјутеризованог транзитног система (НЦТС))
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9968/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10025/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10057/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10059/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10064/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10068/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10069/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10149/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10152/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10153/2015)
Решење о овлашћењу за испитивање отпада
Правилник о садржини интерног плана за хитне интервенције у ранжирним станицама
Правилник о висини таксе за издавање одобрења за рад жичаре и о висини таксе за издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације
Правилник о висини таксе за професионално признавање страних високошколских исправа
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2015. године
Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца
Одлука о престанку судијске функције (број 021-05-71/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-244/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-250/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-884/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1397/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-2734/2014-01)
Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства
Одлука Агенције за осигурање депозита (О. број ОД-29/15)
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима
Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија", Инђија
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија", Инђија
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању директора ЈП "Пословни простор", Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова", Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Србијагас", Нови Сад)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас-Рума", Рума)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Ингас ј.п. Инђија)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП Чока, Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Гас - Феромонт" а.д. Стара Пазова)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Јавно комуналног предузећа "7. октобар", Нови Кнежевац)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање (Југоросгаз а.д. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Ковин-гас, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Елгас, Сента)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Стандард", Ада)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (АД ЗИП "Слога", Кањижа)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Комуналац", Нови Бечеј)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДЈКП "Полет", Пландиште)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Интерклима д.о.о. Врњачка Бања)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ЈКП "Суботицагас", Суботица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71 и 73/2015
- "Сл. града Краљева", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71 и 73/2015
Решење о образовању Радне групе за спровођење Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Правилник о измени Правилника о бесплатном праву на ужину
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац
Решење о измени Решења Комисије за планове

Правилник о припреми Плана капиталних инвестиција општине Бела Паланка
Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта


- "Сл. града Краљева", бр. 20/2015
Решење о образовању Савета за миграције Града Краљева
Пословник о раду Изборне комисије Града Краљева


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2015
Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о првим изменама и допунама о оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе
Одлука о III изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор
Одлука о петим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о комуналним делатностима на територији Града Сомбора
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору
Решење о образовању Комисије за планове Града Сомбора
Решење о образовању Савета за миграције Града Сомбора
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације
Сагласност на одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор
Решење о именовању чланова Мобилног тима за инклузију Рома Града Сомбора


- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево
Одлука о измени Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Решење о образовању Радне групе за израду Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене површине реке Тамиш
Решење о образовању Комисије за избор управљача парком природе "Поњавица"


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2015
Решење о давању сагласности ЈКП "Градска топлана" Зрењанин на цену грејања за фиксни део
Закључак о усвајању Програма расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2015. години


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33/2015
Пословник о раду Савета за миграције
Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 70/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 70/2015
Одлука о оснивању Центра за развој бизниса
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Сврљиг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Сврљиг


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2015
Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2015. години


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2015
Одлука о измени Одлуке о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских организација на територији Града Крагујевца у 2015. години број 66-7/15-V од 12. јуна 2015. године
Пословник о раду Комисије за планове
Програм о трећој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и планирање одбране у 2015. години
Програм о четвртој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна и 27. августа 2015. године
Програм о петој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна , 27. августа и 8. септембра 2015. године
Правилник о начину, критеријумима и поступку за избор програма на отвореној сцени за програме младих Града Крагујевца
Правилник о начину и поступку остваривања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим и посебним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац о усвајању измене и допуне Ценовника за наплату пијачних услуга
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-255/15-X
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-391/15-XX
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 035-1130/15-16


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 50, 53 и 54/2015
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју Градске општине Вождовац

Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину финансирања програма удружења на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о финансирању потреба и интереса младих на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац
Решење о измени Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о заштитнику грађана Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица
Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Раковица
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Стари град
Одлука о давању у закуп пословног простора
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката физичких и правних лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

План детаљне регулације подручја између ауто-пута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса Железничке станице "Београд - Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда - "Трансверзале", Градска општина Савски венац
План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана (Српских владара) и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар

Одлука о потврђивању програма сарадње између Града Београда (Република Србија) и Владе Москве (Руска Федерација), за период 2015 - 2017. године
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о измени Решења о образовању Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 82/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 22 и 23/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 82/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
Одлука о образовању Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
Правилник о допуни Правилника о испитивању возила
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2015. године
Одлука о управљању токовима готовине преко агента банке
Одлука о допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
Одлука Уставног суда РС број IУо-384/2014 којом се утврђује да одредбе чл. 5. до 8. Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије ("Службени гласник РС", број 90/13) нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број Уж-8736/2013: 1. усваја уставна жалба Р. Р. и утврђује да је решењем Апелационог суда у Новом Саду Гж. 2448/10 од 10. септембра 2013. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништавају пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж. 3731/13 од 10. септембра 2013. године и решење Апелационог суда у Новом Саду Гж. 2448/10 од 10. септембра 2013. године и одређује да надлежан суд поново одлучи о предлогу тужиоца за понављање поступка по жалби изјављеној против пресуде Општинског суда у Новом Саду П. 7719/04 од 15. јануара 2007. године и 3. ова одлука, сагласно одредби члана 87. Закона о Уставном суду, има правно дејство и према Р. Ч.
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање (број 641/2015-Д-I)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00355/2013-11)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Белило", Сремски Карловци
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (СИГас д.о.о. Пожега)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 22 и 23/2015
Одлука о отуђењу службених моторних возила из јавне својине општине Рума
Одлука о набављању службених моторних возила у јавну својину општине Рума
Решење о образовању Координационог тима за израду плана имплементације и извештавање о спровођењу стратешких планова и њихове реализације

Одлука о отуђењу службеног моторног возила из јавне својине општине Рума


- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2015
Решење о износу месечне накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Колективни уговор Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
Колективни уговор Предшколске установе "Радост" Чачак

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 39 и 40/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 39 и 40/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима за ангажовање лица за обављање послова за потребе посланичких група у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини
Правилник о поступку акредитације основних школа на територији АП Војводине по програму "Активне школе"
Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате
Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства
Правилник о критеријумима за суфинансирање припреме предлога активности међународне сарадње
Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
Правилник за реализацију акције "Право на прву шансу"
Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области високог образовања удружења студената и невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у установама студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова

Одлука о издавању IV емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта


- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2015
Уредба о критеријумима за утврђивање висине накнада и премија за остварене спортске резултате
Одлука о давању концесије за експлоатацију руде црвених боксита на лежиштима "Заград", "Ђураков до II", "Штитово II" и "Биочки стан", Општина Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Савјета за квалификације
Одлука о измјени Одлуке о Савјету за владавину права
Правилник о условима за обављање здравствених прегледа спортиста
Правилник о укрштању жељезничке пруге и јавног пута
Правилник о техничким карактеристикама и начину постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја на путу
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање лица која учествују у утовару и истовару опасних материја
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање савјетника за безбједност у превозу опасних материја у друмском и жељезничком саобраћају
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање возача за возила којима се превозе опасне материје
Правилник о идентификацији и регистрацији пчелињих друштава
Правилник о начину вођења регистра и издавању пасоша за кућне љубимце
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Друштву за истраживање и развој транспорта и његових средстава "Институт за транспорт" д.о.о. у Подгорици, број: 01-2052/5
Одлука, Представка бр. 7321/12, Сретен Гленџа против Црне Горе
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 34/13, од 23. јануара 2013. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 162/13
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 858/10, од 22. јуна 2010. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 459/11
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 588/11, од 19. октобра 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак, Уж-III бр. 683/11
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Туцање
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Црна Гора
Одлука о доношењу допуна Програма подршке развоју предузетништва
Списак овлашћених процјењивача економске вриједности правних лица, имовине, обавеза и капитала
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Бар и Улцињ
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Бар и Улцињ
Рјешење о разрјешењу директора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Рјешење о престанку мандата помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о избору члана Одбора директора "Аеродроми Црне Горе" АД Подгорица


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Бијело Поље
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о приступању изради пројекта "Женско предузетништво"
Одлука о продужењу важења Плана давања концесија за експлоатацију воде за узгој рибе у комерцијалне сврхе на подручју Општине Колашин
Одлука о додјели "награде младима" Општине Колашин за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о радном времену
Одлука о измјени Одлуке о Мјесним заједницама
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Мркови - Њивице" на Луштици
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта комплекса мјешовите намјене "VILLDOR" у Игалу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 81/2015
- "Сл лист града Ниша", бр. 66-69/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 81/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору
Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору
Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања "Дечје недеље" у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)
Одлука о издавању Потврде о уласку на територију Републике Србије за мигранте који долазе из земаља у којима су њихови животи у опасности
Одлука о образовању Националног саветодавног комитета за праћење примене Хашке Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних сукоба
Одлука о изменама и допуни Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9881/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9875/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9882/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9879/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9877/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9892/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9887/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9884/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9878/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9880/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9886/2015-1)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9895/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9891/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9896/2015-1)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9889/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-10018/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о престанку дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Бор
Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Бор
Решење о именовању члана Привременог органа општине Косовска Митровица
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Звечан
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за конкуренцију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника Преговарачке групе за конкуренцију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Милошу Васићу и Ненаду Беђику и њиховом тренеру Небојши Илићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - веслање, двојац без кормилара, одржаном у Огибелету, у Француској Републици)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Давору Штефанеку и његовом тренеру Сретену Дамњановићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - рвање, грчко- римски стил до 66 kg, одржаном у Лас Вегасу, у Сједињеним Америчким Државама)
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Друштво за производњу, промет и услуге Механика МД д.о.о. Трстеник
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за прибављање у јавну својину Републике Србије два монтажна базена за Европско првенство у ватерполу, које ће бити одржано 2016. године, у Београду)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0103 - Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју, Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицај)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Кабинету првог потпредседника Владе и министра спољних послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовног рада Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава општини Трговиште, са циљем ублажавања последица штете изазване елементарном непогодом - клизиштем, а у складу са Закључком Владе 05 број 401-8757/2015 од 13. августа 2015. године, којим је усвојен Извештај о елементарној непогоди - клизишту)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе - Дирекцији за електронску управу за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0609 - Е-Управа, Програмска активност 0002 - Развој инфраструктуре е-управе и електронских услуга)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9682/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9655/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9656/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9683/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9685/2015)
Исправка Решења Владе (05 број 465-7893/2015 од 23. јула 2015. године)
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору
Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора
Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора
Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима
Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених код учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, као и о начину на који се поступа са документацијом о њиховом оспособљавању
Правилник о измени и допунама Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом
Правилник о начину, поступку и индикацијама за упућивање осигураних лица на лечење хипербаричном оксигенацијом
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Zware Shag")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Halfzware Shag")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch ХL")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch (светло плави)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch ХL (светло плави)")
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног предузећа Пословно рекреативни центар "Relax", Ковачица
Решење о именовању директора ЈКП "Водоканал", Сомбор


- "Сл лист града Ниша", бр. 66-69/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Гаџин Хан

Упутство о раду трезора Општине Дољевац

Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту са банком "UNICREDIT BANK SRBIJA" АД Београд

Одлука о трећој измени и допуни буџета Градске општине Медијана за 2015. годину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2015
Одлука којом се приступа реализацији пројекта - Реализација локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у области становања
Решење о образовању Комисије за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија који се суфинансирају из буџета општине Инђија


- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у насељеном месту Панчево

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15 и 16/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Решење о промени назива Улице VI личке дивизије у МЗ Бождаревац
Решење о промени назива Улице београдског батаљона у МЗ Баћевац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7/2015
Колективни уговор Предшколске установе "Вера Гуцуња" Сомбор

- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2015
Одлука о давању закупа пословних простора

- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2015
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Доњи Асамбаир 2 у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Рудина у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације потеза уз Нерадовачки пут у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице између улица Симе Погачаревића и Дечанска у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације између улица Змај Јовина и Призренска у Врању
Одлука о додели "Јавног признања 7. септембар" - дан ослобођења Врања од фашизма у Другом светском рату
Одлука о IV ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Босилеград
Одлука о измени Одлуке о Општинском већу општине Босилеград
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука измени и допуни Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Босилеград
Одлука о измени Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград
Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Босилеград
Одлука о образовању Савета за миграције општине Босилеград
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Врању
Правилник о раду, финансирању и условима за остваривање права на смештај у прихватилиште за жене и децу, жртве насиља у породици и жртве трговине људима - Сигурна кућа на територији Града Врања
Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено расељена лица
Правилник о припреми Плана капиталних инвестиција Града Врања
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља Доњи Асамбаир 2 у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације потеза уз Нерадовачки пут у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу Рудина у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за новопројектовану улицу између улица Симе Погачаревића и Дечанске у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врањска Бања за 2015. годину
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама - Трговиште

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15 и 16/2015
Решење о давању сагласности на допуне Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за заштиту и унапређиваше животне средине Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи опште и заједничке послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове

Измене Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за заштиту и унапређивање животне средине
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица која бораве на територији Града Јагодине

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.9.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2015
Сагласност на Одлуку о образовању цена услуга сахрањивања и накнаде за продужно почивање које примењује ЈКП "Простор" Сомбор
Пословник о раду Комисије за планове Града Сомбора
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Града Смедерева за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о правима социјалне заштите у Граду Смедереву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Радничког универзитета у Смедереву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево
Измене и допуне Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
План детаљне регулације блок Улица Сремска - Улица Милоша Обилића, потес Царина
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у Граду Смедереву за период 2015-2019. године
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
Одлука о измени Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Смедерева
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени и допуни Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији Града Смедерева
Одлука о измени и допуни Одлуке о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Програм обнове мостова Града Смедерева
Решење о давању сагласности на Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм праћења квалитета земљишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Смедерева за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Допуну Ценовника пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга паркирања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
Пречишћен текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 2/2012 и 1/2015)
Пречишћен текст Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 3/2015)
Пречишћен текст Одлуке о постављању привремених пословних објеката ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст и 3/2015)
Пречишћен текст Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце", Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/2013, 7/2014 и 3/2015)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бвр. 6-1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2015
Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години
Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2015. годину
Уредба о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9876/2015)
Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о именовању чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу на положај директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
Правилник о допунама Правилника о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију
Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2016. годину
Правилник о изменама Правилника о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Подаци о износу просечне пензије у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по кварталима од 2007. до 2013. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-163/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-213/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-230/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-233/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-238/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-239/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-240/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-231/2015-01)
Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије
Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система
Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја
Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац


- "Сл. гласник града Ваљева", бвр. 6-1/2015
Одлука о оснивању Индустријске зоне "СТЕФИЛ" у Ваљеву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину - први ребаланс
Одлука о допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Ваљева
Одлука о јавном задуживању Града Ваљева
Одлука о извођењу хитних радова на санацији сифона фекалне канализације испод реке Колубаре
Одлука о извођењу хитних радова на изградњи моста на реци Уб у Голој Глави на путу за Балачку
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу затвореног складишта - хладњаче у делу насељеног места Сушица
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу хладњаче за воће у делу насељеног места Сушица
Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2015. години
Локални акциони план запошљавања Града Ваљева за 2015. годину
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-387/14-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-386/14-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-300/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу хладњаче за воће у делу насељеног места Сушица
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу затвореног складишта - хладњаче у делу насељеног места Сушица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.9.2015. године

- "Сл лист града Ваљева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2015

- "Сл лист града Ваљева", бр. 6/2015
План Генералне регулације "Привредна зона"

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2015
Колективни уговор код послодавца "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Крушевац" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Градска топлана" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈП "Пословног центра" Крушевац
Колективни уговор код послодавца за ЈП Радио телевизија Крушевац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Књажевини Лихтенштајн
Указ о опозиву са дужности изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе - сталне представнице Црне Горе при Организацији Уједињених Нација за просвјету, науку и културу - UNESCO
Уредба о ближем поступку и начину спровођења истраживања поморских незгода и несрећа
Уредба о садржају и начину коришћења програмског рјешења за вођење бирачког списка
Одлука о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде
Одлука о давању у закуп имовине на дијелу локалитета Фабрике "Горњи Ибар" Рожаје, означен као локација 1Б, у власништву државе Црне Горе
Одлука о продаји имовине на дијелу локалитета Фабрике "Горњи Ибар" Рожаје, означен као локација 1А, у власништву државе Црне Горе
Правилник о обрасцу и начину вођења регистра лобиста
Правилник о обрасцу и садржају легитимације лобисте
Правилник о обрасцу и садржају извјештаја о раду лобиста и правних лица регистрованих за обављање дјелатности лобирања
Правилник о обрасцу и садржају захтјева за издавање одобрења за обављање дјелатности лобирања
Правилник о идентификацији и регистрацији свиња

 Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.9.2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 41
и 42/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2015

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2015
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара
Одлука о утврђивању ерозионог подручја и противерозионим мерама
Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Града Зајечара
Решење о давању сагласности ЈКП "Зајечарпаркинг" Зајечар на Ценовник коришћења јавних паркиралишта на територији Града Зајечара
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 41/2015
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о промени Одлуке о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 42/2015
Програм инвестиционих активности Геронтолошког центра "Нови Сад" које се финансирају из средстава буџета Града Новог Сада за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Дома "Ветерник" у Ветернику за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о одређивању аутобуског стајалишта у раскрсници Пролетерске и Улице Станислава Биничког у Новом Саду

- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2015
Правилник о врстама звања и овлашћења, условима за стицање звања и издавање овлашћења за чланове посаде брода
Статут о измјенама и допунама Статута Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Вест Палм Бичу - Сједињене Америчке Државе
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању чланова Сталне црногорско-хрватске комисије за управљање водама од заједничког интереса
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за унапрјеђење и контролу квалитета у Министарству здравља
Рјешење о постављењу секретара Министарства просвјете
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање и васпитање лица са посебним образовним потребама у Министарству просвјете
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за управљање отпадом и комунални развој у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за економику у здравству у Министарству здравља
Рјешење о престанку мандата помоћника ранијег министра уређења простора и заштите животне средине
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу секретарке Министарства културе
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете
Рјешење о престанку мандата помоћнице министра одрживог развоја и туризма
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за планирање простора у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу в.д. генералног директора Директората за климатске промјене у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу помоћника директора Агенције за заштиту животне средине
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за правосуђе у Министарству правде
Рјешење о престанку мандата генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Project-Consulting" Подгорица
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Универзитета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Оперативног тима партнерства за отворену управу

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 38/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 29/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 30 и 31/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 38/2015
Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за миграције

- "Сл. лист града Суботице", бр. 32/2015
Решење о доношењу Плана постављања зимских башти
Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице


- "Сл. лист града Ужица", бр. 21/2015
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације "Први партизан Ужице - Бела Земља"
Исправка Плана генералне регулације "Ужице - Централни део" I фаза


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 29/2015
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Крагујевца
Програм обнове инфраструктурних објеката - мостова на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о образовању Комисије за планове
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈКП "Градске тржнице"
Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа"
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о допуни Одлуке о започињању процеса израде и имплементације Локалног еколошког акционог плана Града Крагујевца за период 2015 - 2019.

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 30 и 31/2015
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Еко катун"
Одлука о смањењу основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу "Еко катун"
Одлука о измјенама Одлуке о приступању Општине Андријевица оснивању ДОО Hydroslovan
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о проглашењу Регионалног парка "Комови" за територију Општине Андријевица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о измјени и допуни Одлуке о образовању радних тијела Скупштине општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању саобраћаја на подручју Општине Котор
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Прчањ
Одлука о доношењу Локалне студије локације Главати-Прчањ
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "ГРАХОВО"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "ГРАХОВО"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "СТАРА ВАРОШ-центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "СТАРА ВАРОШ-центар"
Одлука о оснивању ДОО "Комуналне дјелатности" Петњица
Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу Петњица
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Петњица
Одлука о мјерилима за категоризацију и начину обиљежавања општинских путева
Програм јавних радова у општини Петњица за 2015. годину
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "САВИНА-кат. парцела 2093/1 К.О. Топла"
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за локацију код петље у Игалу
Одлука о изради Локалне студије локације "Бранковина-Забрђе" на Луштици
Одлука о измјени Одлуке о изради Урбанистичког пројекта за катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 17/15 од 01.06.2015. године)
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат "СОЛИЛА-кат. парцела 6422 К.О. Суторина"

Одлука о приступању изради ЛСЛ за изградњу крстионице код Манастира Ђурђеви ступови
Одлука о приступању изради ЛСЛ за кат. парцелу бр. 775/1,776/1 и 776/2 КО Беране
Одлука о распореду радног времена органа јединице локалне самоуправе
Одлука о измјени Одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Бечићи"
Одлука о Завршном рачуну Буџета општине Рожаје
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Ски центар-Хајла"
Одлука о проглашењу бизнис зоне
Одлука о заштити туристичког подручја " Хајла-Штедим"
Одлука о заштити туристичког подручја "Турјак"
Одлука о одређивању локације за градско гробље
Одлука о стипендирању и одобравању једнократне помоћи студентима
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а "Индустријска зона Зелени"
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта Доња Ластва
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за УП Доња Ластва
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.9.2015. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19 и 20/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2015

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19 и 20/2015
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе "Жупанијски парк у Зрењанину"

Посебан колективни уговор за запослене у установама културе чији је оснивач Град Зрењанин


- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2015
Решење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и пословно производних објеката из јавне својине општине Владичин Хан
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за здравствену заштиту
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сурдулица за 2015. годину
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Сурдулица
Решење о образовању Радне групе за формирање географског информационог система (ГИС-а) општине Сурдулица
Одлука о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист града Чачка", бр. 12/2015
Правилник о измени Правилника о наградној екскурзији за матуранте средњих школа носиоце "Вукове дипломе" школске 2014/2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2015
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање "Урбанизам Зајечар" Зајечар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2015
Закључак којим се утврђује цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. г.

- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2015
Уредба о организацији индиректног управљања спровођења финансијске помоћи у оквиру инструмента претприступне подршке Европске Уније (IPA II)
Уредба о категоризацији, класификацији и означавању жељезничких пруга
Одлука о органима надлежним за инспекцијски надзор над спровођењем закона који садрже одредбе о заштити потрошача
Одлука о висини трошкова хомологације возила која се увозе или први пут стављају на тржиште у Црној Гори
Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намјене
Одлука о одређивању најнижег износа накнаде трошкова за обуку кандидата за возача и висине трошкова полагања возачког испита
Одлука о допуни Одлуке о образовању Националне комисије за UNESCO
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Вест Палм Бичу - Сједињене Америчке Државе
Одлука о давању претходне сагласности Општини Даниловград за уступање непокретности, без накнаде
Одлука о продаји акција Владе Црне Горе у Институту за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију "др Симо Милошевић" а.д. Игало
Пресуда, Предмет Бујковић против Црне Горе (Представка бр. 40080/08)
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о именовању директора Агенције за националну безбједност
Рјешење о разрјешењу директора Завода за геолошка истраживања
Рјешење о именовању директора Завода за геолошка истраживања

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 21/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2015
Исправка Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
Уредба о војној легитимацији
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2016. године
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Србијатранспорт АД Београд, Огранак судска вештачења и консултантске услуге", Београд)
Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1384 од 10. августа 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1385 од 10. августа 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Reshape (Black)", "Davidoff Reshape (White)")


- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2015
Закључак о прихватању извештаја о остварењу буџета Града Суботице за период од 01.01. до 30.06.2015. године
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за блокове 203 и 206 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута и западно од обилазнице Палић у Суботици
Закључак о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у привредној зони "Мали Бајмок" компанији "Contitech fluid Serbia d.o.o."
Одлука о радном времену Дома здравља Суботице
Одлука о радном времену апотеке Суботица
Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији Града Суботице


- "Сл. лист града Краљева", бр. 19/2015
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз путника на територији Града Краљева за правац Краљево-Матарушка Бања


- "Сл. лист града Панчева", бр. 21/2015
Одлука о измени Статута Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево
Решење о образовању Комисије за потврђивање изведених радова на одржавању јавних зелених површина


- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2015
Одлука о неизвршењу Решења Основног суда у Сурдулици Судска јединица у Босилеграду
Одлука о формирању аудио, видео и евент продукције при Установи културе "Босилеград"
Одлука о давању сагласности на споразуме о антикорупцијском понашању
Одлука о немогућности приватизације - неприватизовању РТВ Босилеград
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Трговиште
Одлука о утврђивању накнада за издавање докумената поводом захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за комуналије и услуге "Услуга"
Одлука да се број лица запослених на одређено време због повећања обима задрже на нивоу пре доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градском правобранилаштву
Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Сурдулица за 2015. годину

Одлука о III ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о оснивању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Босилеград
Одлука о пружању помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Одлука о допуни Одлуке о одржавању и коришћењу вода за наводњавање пољопривредног имања у Босилеграду и селима Рајчиловци и Радичевци


- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2015
Одлука о статусној промјени на Универзитету Црне Горе
Одлука о броју студената за упис на специјалистичке студије Универзитета Црне Горе за студијску 2015/2016. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе
Програм уређења простора за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Ластва
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кржања
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Грахово II
Одлука о доношењу измјене Програма кредитирања инфраструктурних пројеката и пројеката водоснабдијевања
Одлука о надзору над примјеном Закона о конверзији кредита у швајцарским францима CHF у Еуре EUR

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 28/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2015
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу вршиоца дужности државног правобраниоца
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика Државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај државног правобраниоца
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о именовању члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о именовању председника Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за неонатологију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за борбу против дрога
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о додели националног спортског признања
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње јавних саобраћајних и јавних комуналних објеката на ГП С 16 и ГП С 18
Решење о утврђивању јавног интереса за за експропријацију,односно административни пренос непокретности, ради изградње приступне саобраћајнице Улица 45. дивизије
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице С 34, пјацете Променада С 11 и пјацете Пашина чесма С 10
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње сеоског гробља у Мијатовцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње саобраћајних површина које улазе у регулацију саобраћајнице Ибарска магистрала у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње магистралног водовода дуж аутопута на деоници Бели Поток - Зучка капија, део трасе на територији општине Вождовац
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње дела Црнотравске улице (од Борске улице до Булевара ослобођења) у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг", за месец август 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству унутрашњих послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату отпремнина полицијским службеницима у складу са чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 64/15))
Решење давању сагласности на Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о давању сагласности на оснивању Друштва за услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије "Електро Север" д.о.о. Северна Митровица
Решење о давању сагласности на измене и допуне акта о оснивању Друштва за трговину електричном енергијом "ЕПС Трговина" д.о.о. Северна Митровица
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа у области физикалне медицине и рехабилитације
Решење о упису у Регистар политичких странака (Алтернатива за промене - Alternativa për ndryshim)
Решење о давању овлашћења за испитивање отпада
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
Правилник о измени и допуни Правилника о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига
Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Индекси потрошачких цена за август 2015. године
Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
Одлука о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Одлука Високог савета судства (број 119-01-00251/2015-01)
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Пословни простор - Вождовац"
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу саопштавања јавности музичких дела преко интернета и мобилних сервиса


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за гимназију
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 18/2015
Пословник Скупштине Града Зрењанина (пречишћен текст)
Колективни уговор код послодавца за запослене у Градској управи Града Зрењанина


- "Сл. лист града Врања", бр. 12/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Врања за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности-локалног линијског превоза путника на територији  Града Врања
Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља и оснивању здравствене установе Дом здравља "Врање" у Врању
Одлука о главном урбанисти Града Врања
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавној својини Града односно отуђења непокретности из јавне својине Града
Програм решавања приоритетних проблема сеоских месних заједница у области руралног развоја и безбедности саобраћаја за период 2015-2020. године
Правилник о измени Правилника о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима
Програм финансирања потреба у области спорта за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској Бањи на животну средину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 28/2015
Програм о другој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и планирање одбране у 2015. години
Програм о изменама и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину
Програм о трећој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја и 5. јуна 2015. године
Смернице и рокови за израду Нацрта Одлуке о II ребалансу буџета Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о образовању Централне Комисије за утврђивање штете настале услед пожара, удара грома и других ванредних околности
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободни приступ информацијама од јавног значаја
Решење о образовању Радног тима за спровођење Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у Граду Крагујевцу
Решење о образовању Радног тима за израду инфраструктурних пројеката за "СЛАП информациони систем"
Решење о одређивању координатора и образовању Радног тима за израду Плана имплементације Стратегије одрживог развоја Града Крагујевца за период 2013. до 2018. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 48/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 26, 28, 29 и 30/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28 и 29/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 15 и 17/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 48/2015
Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2015. године
Одлука о стављању ван снаге Правилника о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Младеновац


- "Сл. лист града Суботице", бр. 26, 28, 29 и 30/2015
Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије Града Суботица

Решење о почетној цени закупа пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину
Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Суботице за 2014. годину
Одлука о јавној канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице

Измена Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2015. годину


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28 и 29/2015
Решење о допуни Решења о одређивању јавних паркиралишта у Граду Зајечару
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

Одлука о трећем допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 15 и 17/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "ДОЉА" у Зрењанину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "МАЛА АМЕРИКА" у Зрењанину
Одлука о располагању становима града Зрењанина на основу Програма изградње станова за социјално становање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа
Одлука о измени Одлуке о одобравању задуживања града Зрењанина ("Службени лист Града Зрењанина", број: 18/14 и 31/14)
Одлука о усвајању Плана енергетског развоја града Зрењанина за период од 2015. до 2020. године

Решење о изменама и допунама Решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа


- "Сл. лист града Краљева", бр. 18/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева
Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација Града Краљева
Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Краљева за реализацију програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
Правилник о помоћи у кући у Граду Краљеву

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2015
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Одлука о одређивању акустичких зона и заштити од буке на територији Града Панчева
Одлука о допуни Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број 01-2608/2015 од 26.06.2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево о измени Ценовника услуга Аутобуске станице Панчево број 1/2015-32-30 од 29.06.2015. године
Одлуку о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације комплекса ХИП "Петрохемија" у насељеном месту Панчево на животну средину


- "Сл. лист града Чачка", бр. 11/2015
Одлука о комуналном реду и општем уређењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију Града Чачка
Одлука о допуни Одлуке о градским управама
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о проглашењу заштите споменика природе "Стабла Чачка"
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Одлука о изменама и допунама Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26 и 27/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 3, 4 и 5/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 18/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 7/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2014. годину
Решење о претходној сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив "Србија"
Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Београду
Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Чачку
Одлука Државног већа тужилаца о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука Европског суда за људска права по представци број 23001/08, Александар Матић и Полониа ДОО против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр.38629/07 и 23718/08, Рафаиловић и Стевановић против Србије
Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховних ревизорских институција
Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-00289/2014-11
Колективни уговор Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" у Крагујевцу
Позив ОФА - Организација фотографских аутора, Београд


- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2015
Одлука о престанку важења Одлуке о давању овлашћења за регистрацију, отварање и пословање представништва Аутономне покрајине Војводине у Бриселу

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26 и 27/2015
Програм о изменама Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години, број 400-125/15-V од 30. јануара и 11. марта 2015. године
Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о измени и допуни Решења о ознакама органа Града Крагујевца

Одлука о образовању Градског савета за запошљавање
Одлука о централизацији и контроли јавних набавки
Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника по врсти делатности ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2015
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2015. године

Одлука о раскиду Уговора о поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају у Ужицу

- "Сл. лист града Лознице", бр. 3, 4 и 5/2015
Одлуку о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о градском водоводу и канализацији
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Лознице
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2015. годину
Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
План детаљне регулације "Гробље" у Лешници
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Пашићеве и Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
План детаљне регулације блока између улица Пашићеве и Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића и Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији тржни центар" у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Лознице за 2014. годину са Извештајем
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Града Лознице за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију Града Лознице
Закључак којим се тумачи појам "средстава веће вредности"
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање" у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Града Лознице
Наредба о обавезној систематској дератизацији на територији Града Лознице

Одлука о завршном рачуну буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозионих мера на територији Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење Решења по захтеву за враћање земљишта, број: 119-01-00068/2013-09 од 13. марта 2013. године


- "Сл. лист града Панчева", бр. 18/2015
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Града Панчева
Одлука о поверавању спровођења Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији Града Панчева за 2015. годину
Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене
План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа Града Панчева
Решење о образовању Савета за миграције Града Панчева


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 7/2015
Исправка Решења о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.9.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 65/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 20 и 22/2015
- "Сл. лист општине Шида", бр. 10  и 13/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27, 28 и 29/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 65/2015
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода насеља Гаџин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковићи
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода насеља Горњи и Доњи Душник


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/2015
Статут Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о градском већу (пречишћен текст)
Одлука о градским управама Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о организацији и раду стручне службе за скупштинске послове (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2015
Решење о образовању Радног тима за припрему предлога пројекта јавно-приватног партнерства Града Панчева, Аутономне Покрајине Војводине и приватног партнера у вези са изградњом Маритимног едукативног и тренинг центра у Панчеву
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана на животну средину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к. о. Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у Панчеву на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Иваново на животну средину
Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Панчева


- "Сл. гласник града Врања", бр. 10/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа "Informativni press centar opštine Vladičin Han" Владичин Хан
Одлука о неангажовању ревизора за завршни рачун буџета општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2014. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 20 и 22/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама запослених у Градској управи Града Суботице
Одлука о Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу комплекса прихватилишта за напуштене животиње (псе и мачке) у блоку 11.5. северозападно од улице Гањо Шор (IX нова) у Суботици
Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Суботице

Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на територији Града Суботице, кроз доходовне активности
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, а која живе на територији Града Суботице
Правилник о платама запослених у Градској управи Града Суботице (пречишћени текст)


- "Сл. лист општине Шида", бр. 10  и 13/2015
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Шид
Закључак Уставног суда, којим се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену законитости Одлуке о поверавању послова Јавном предузећу "Завод за урбанизам" Шид

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2015. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид
Правилник о систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27, 28 и 29/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Главног града Подгорице
Одлука о Детаљном урбанистичком плану "Шипчаничка Гора 1" у Подгорици
Одлука о Детаљном урбанистичком плану "Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 11" у Подгорици
Одлука о подизању споменика Великом војводи Мирку Петровићу
Одлука о оснивању Јавне установе за смјештај, рехабилитацију и ресоцијализацију корисника психоактивних супстанци Подгорица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о установљењу Студентске награде Главног града
Одлука о допуни Одлуке о радном времену
Одлука о прикупљању, пречишћавању и испуштању отпадних вода на територији Главног града
Одлука о измјени Одлуке о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Удружења пензионера Подгорице ("Сл. лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 23/12 од 25. јула 2012. године)
Одлука о измјени Одлуке о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Удружења пензионера Подгорице ("Сл. лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 14/14 од 06. маја 2014 године)
Одлука о утврђивању акустичких зона на територији Главног града Подгорице
Одлука о јавном водоснабдијевању на територији Главног града
Одлука о прикупљању и испуштању атмосферских вода на територији Главног града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о водоснабдијевању сеоских и других насеља на територији Главног града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Главног града Подгорице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији Главног града Подгорице
Завршни рачун Буџета Општине Пљевља за 2014. годину
Одлука о привременим објектима
Одлука о помоћним објектима
Одлука о стипендирању студената студијског програма Машинског факултета у Пљевљима за школску 2015/2016 годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кисјеле воде
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Крушево
Одлука о измјени и допуни Одлуке о суфинансирању стамбено - пословних објеката у Никољцу које гради Црногорски фонд за солидарну стамбену изградњу
Одлука о олакшицама за привредна друштва и предузетнике који послују у оквиру бизнис зона "Недакуси," "Церово," "Вранешка долина," и "Бистричка долина"
Одлука о утврђивању локације за изградњу техничке инфраструктуре до локалитета Бигова - Траште
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о боравишној такси
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини обрачунавања и плаћања чланског доприноса ТО Улциња
Одлука о условима и начину извођења и емитовања музике у угоститељским објектима и одређивање улица, дјелова улица, насеља и других локација за одржавање јавних скупова на отвореном простору, као и вријеме одржавања
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Солилакат. парцела 6422 К.О. Суторина"
Одлука о оснивању Агенције за пројекат "Европска пријестоница културе - 2021. године"
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу Пријестонице
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана и урбанистичког пројекта "Историјско Језгро" Цетиње са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Бајице"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Хумци"
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће буџетске резерве
Програм подизања спомен-обиљежја на територији Пријестонице Цетиње за 2015. годину

Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Будва за 2014. годину
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији општине Будва
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Програм рада Скупштине Општине Будва за 2015. годину
Завршни Рачун Буџета Општине Даниловград за 2014. годину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар"
Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу и накнадама за коришћење Општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на територији Општине Даниловград
Одлука о оснивању Мјесне заједнице Косови Луг
Одлука о печатима
Завршни Рачун Финансијског плана Градске општине Голубовци за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 36/2015
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања

- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2015
Измена Ценовника осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Сурчин
Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин
Одлука о оснивању установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о утврђивању предлога измена и допуна члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014 од 22. децембра 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од 22. децембра 2014. године
Програм развоја спорта на територији Градске општине Сурчин за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2015
Закон о потврђивању Уговора о оснивању Центра за развој финансија (CEF)
Закон о потврђивању Споразума између Црне Горе и Републике Турске о социјалном осигурању
Закон о потврђивању Паришког меморандума о разумијевању о контроли државе луке
Закон о потврђивању Протокола између Црне Горе и Републике Словачке уз уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Социјалистичке Републике Чехословачке о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима од 20. јануара 1964. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 64/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/20015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 9 и 11/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2015
Уредба о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2015-2019. године
Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
Одлука о образовању Савета за развој електронског пословања
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Решење о престанку рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Института за рехабилитацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Марку Томићевићу, Миленку Зорићу и њиховом тренеру Мирославу Алексићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 1.000 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Небојши Грујићу, Марку Новаковићу и њиховом тренеру Урошу Павловићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 200 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, скок у даљ, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Милици Старовић, Далми Ружичић Бенедек и њиховом тренеру Душану Ружичићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 500 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Анђушић Максимовић и њеном тренеру Горану Максимовићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, 50 m MK пушка тростав, одржаном у Марибору, у Републици Словенији)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 0607 - Систем државне управе, Програмска активност 0009 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 1406 - Обнова земље од поплава, Програмска активност 0001 - Организација и координација послова везаних за помоћ и обнову поплављених подручја)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за Косово и Метохију за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија, Програмска активност 0004 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовне делатности Генералног секретаријата Владе)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату новчаних награда Кајакашкој репрезентацији Србије за освојене сребрне и бронзане медаље на Светском првенству у Милану (Република Италија), Стрељачком савезу Србије за освојену златну медаљу на Европском првенству у Марибору (Република Словенија) и Атлетском савезу Србије за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у Пекингу (Народна Република Кина)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Жабљак, Црна Гора
Решење о давању сагласности на Одлуку о потврђивању програма сарадње између града Београда, Република Србија и Владе Москве, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2014. години
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза у Врању
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница" на животну средину
Одлука о изменама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину
Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
Правилник о начину вођења посебне евиденције о лицима осуђеним за кривична дела против полне слободе извршена према малолетним лицима
Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-884/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1083/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-2219/2014-01)
Одлука о разрешењу заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Одлука о издавању без накнаде акција III емисије, Привредно друштва "Кикиндски млин" а.д.
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy Blue (rezani duvan)", "Viceroy Red (rezani duvan)", "Viceroy Blue (rezani duvan - L)", "Viceroy Red (rezani duvan - L")


- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2015
Одлука о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у системе Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине
Одлука о престанку важења Одлуке о установљавању годишње награде "Др Зоран Ђинђић" за младог научника и истраживача


- "Сл. лист града Ниша", бр. 64/2015
Програм о изменама и допунама Програма развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/20015
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за опште и заједничке послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за скупштинске и нормативне послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине са Правилником


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/2015
Исправка Одлуке о комуналним делатностима

Одлука о водоводу и канализацији Града Лесковца

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији на територији општине Инђија за период 2015-2019. године
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија за 2015. годину
Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини
Одлука о одређивању и утврђивању назива улици у насељеном месту Инђија
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија" Инђија
Одлука о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.9.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38, 39 и 40/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2015
Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц - Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID)
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава

- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2015
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години
Исправка Одлуке о измени Одлуке о образовању Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38, 39 и 40/2015
Решење о изменама Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2015. години
Решење о изменама и допунама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о образовању и именовању Комисије за стручни преглед поднетих предлога пројеката од значаја за младе у области омладинског сектора
Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Сељачких буна у Новом Саду

Решење о измени Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о измени Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама и допуни Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама и допуни Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шекспировој улици у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишту у Балзаковој улици у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Змај Огњена Вука код к. бр. 13 у Новом Саду

Решење о измени режима саобраћаја на Булевару Јована Дучића у Новом Саду
Решење о одређивању аутобуског стајалишта у Слободарској улици у Лединцима
Решење о измени режима саобраћаја у Славујевој улици у Сремској Каменици
Решење о одређивању три паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шекспировој улици код к. бр. 12 у Новом Саду

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2015
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Крагујевца за суфинансирање пројеката удружења/организација у области социјалне заштите који имају за циљ пружање подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом
Методологија обрачуна прихода превозника и обрачуна и корекције јединичне цене
Решење о образовању Комисије за полагање испита за обављање такси превоза
Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2015.годину
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника
Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2015
Одлука о изради Плана генералне регулације "Тавник"
Одлука о изради измене Плана генералне регулације "Сијаће поље"
Одлука о изради Плана генералне регулације "Гоч"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Гробље у Рибници-на Буњачком брду"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Проширење гробља у Јарчујку"
Одлука о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
Одлука о начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Краљева
Одлука о завршном рачуну буџета Града Краљева за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља "Краљево" у Краљеву
Одлука о пијацама на територији Града Краљева
Одлука о чишћењу снега и леда на територији Града Краљева
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Краљева
Програм обнове мостова на територији Града Краљева
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Краљева за 2015. годину
Закључак о упознавању са Извештајем о раду Заштитника грађана Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Тавник" на животну средину
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Гоч" на животну средину
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Рибници на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за проширење гробља у Јарчујку на животну средину не израђује

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.9.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 47 и 48/2015
Закон о арбитражи
Закон о сарадњи Црне Горе са исељеницима
Закон о измјени и допунама Закона о сигурности поморске пловидбе
Закон о допуни Закона о здравственој заштити
Закон о допуни Закона о високом образовању
Закон о измјенама Закона о заштити депозита
Закон о измјени и допуни Закона о буџету Црне Горе за 2015. годину
Закон о измјени и допуни Закона о буџету Црне Горе за 2015. годину
Закон о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити добробити животиња
Закон о измјенама и допунама Закона о морском рибарству и марикултури
Закон о измјенама и допунама Закона о шумама
Одлука о образовању Анкетног одбора за прикупљање информација и чињеница о поступању надлежних државних органа у заштити имовине и јавног интереса приликом продаје имовине Дуванског комбината Подгорица
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу далековода 20 KV и 110 KV за потребе привременог напајања електричном енергијом градилишта Аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Маташево
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију локалних путева за прилаз траси Аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 26. Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "CELTIC PROPERTIES" Подгорица, коју су донијели оснивачи Друштва, 21. децембра 2006. године, није у сагласности са Уставом Црне Горе и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-I бр. 7/14 и У-II бр. 52/14

Закон о измјенама и допунама Закона о дивљачи и ловству
Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси
Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити биља
Закон о измјенама и допунама Закона о садном материјалу
Закон о измјенама и допунама Закона о идентификацији и регистрацији животиња
3акон о измјенама и допунама Закона о сточарству
Закон о измјенама и допунама Закона о сјеменском материјалу пољопривредног биља
Закон о измјенама и допунама Закона о тајности података
Закон о измјенама и допунама Закона о волонтерском раду
Закон о измјенама и допунама Закона о запаљивим течностима и гасовима
Закон о измјенама и допунама Закона о водама
Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарству

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.9.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2015
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020. године
Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Ambrosia Artemsiifolia)
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са територије Града Сомбора
Одлука о цени закупа продајних места и пијачног простора коју примењује ЈКП "Простор" Сомбор


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 7/2015
Одлука о оснивању Јавне установе културно-спортски центар "Пожаревац" у Пожаревцу (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца
Одлука о допуни Одлуке о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца
Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти
Одлука о изменама Одлуке о накнади председнику, члановима и секретару који учествују у раду Комисије за планове Града Пожаревца
Пословник о изменама Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 75/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 75/2015
Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2015. години
Уредба о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Уредба о измени Уредбе о стратешком партнерству
Одлука о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9084/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9083/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9082/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9095/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9092/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9091/2015

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, број 119-9090/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, број 119-9089/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију, број 119-9003/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију, број 119-9002/2015
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Правилник о пословном простору за обављање детективске делатности и физичко-техничким мерама за чување збирки података и других евиденција
Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне
Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасног терета авио-превознику коме је уверење о оспособљености издао надлежни орган друге државе
Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничких комплета, уџбеника, других наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и наставног средства за предшколске установе у 2015. години
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
Правилник о допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 8182/07, Рагуж против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 78761/12, Ракић против Србије
Сертификати о акредитацији здравствене установе
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције
Јавни позив за упис бесплатних удела