Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.2.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 1 и 5/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 4/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 1 и 5/2016
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша - пречишћен текст

Решење о измени Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша - пречишћен текст


-
"Сл. лист града Новог Сада", бр. 5/2016
Одлука о додели Фебруарске награде Града Новог Сада за 2015. годину
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о заштити пешачких површина на Тргу краља Петра I у Сремској Каменици
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Мирослав Антић" у Футогу

- "Сл. лист града Панчева", бр. 33/2015
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Панчева
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској библиотеци Панчево
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за двоструки 110 kv далековод ТС Панчево 2 - прикључно разводно постројење "Бела Анта" у Долову на животну средину

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 31/2015
Правилник о расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у Граду Зрењанину

- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање на привремено коришћење дела јавне површине путем јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката - киоска са условима и списком локација делова јавне површине предвиђених за давање на привремено коришћење за постављање мањих монтажних објеката - киоска на територији Града Суботица и приградских насеља
Одлука о расписивању јавног огласа за стицање права постављања билборда и рекламних табли на стубовима јавне расвете на територији Града Суботица и приградских насеља путем јавног надметања са условима и списком локација делова јавне површине предвиђених за давање права постављања билборда и рекламних табли на стубовима јавне расвете на територији Града Суботица и приградских насеља


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 4/2016
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Плав за 2015. годину
Одлука о одређивању и разрјешењу одборника који ће присуствовати склапању брака
Одлука о привременом финансирању општине Плав, за период јануар - март 2016. године
Одлука о порезу на непокретности
Програм рада Скупштине Општине Плав за 2016. годину
Одлука о Буџету Општине Рожаје за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Рожаје за 2015. годину
Годишњи план привремених објеката за 2016. годину
Одлука о финансирању политичких субјеката и изборних кампања
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о минимално техничким условима за амбулантно пружање једноставних угоститељских услуга
Програм рада Скупштине општине Рожаје за 2016. годину
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Голф и Доњи Радовићи запад
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Голф и Доњи Радовићи Запад"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.2.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 88/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 2, 3 и 4/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 25/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3 и 5/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2016
Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање погона за примену нових технологија са елементима иновационе делатности и подстицајима запошљавања у Аутономној покрајини Војводине у 2016. години
Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години
Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводине у 2016. години
Одлука о измени одлуке о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине
Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине
Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање припреме предлога активности међународне сарадње
Правилник за реализацију пројекта "Право на прву шансу"
Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине за пројектни циклус 2016 - 2019. године
Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова
Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате
Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 88/2015
Одлука о промени Статута Градске општине Нови Београд
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада
Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд
Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Нови Београд"
Програм развоја спорта у Градској општини Нови Београд за период 2016 - 2018. године
Правилник о измени Правилника о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике
Одлука о промени Статута Градске општине Барајево
Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "10. октобар" Барајево
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Ценовником
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац
Програм пословања Јавног предузећа Пословни простор Вождовац за 2016. годину


- "Сл. лист града Ниша", бр. 2, 3 и 4/2016
Одлука о максималној спратности по урбанистичким зонама и целинама у поступцима озакоњења објеката

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2015. годину

Измене и допуне Плана детаљне регулације "Логистички центар Пирот"
Сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације "Логистички центар Пирот" на животну средину
Измене и допуне Плана детаљне регулације "Tigar Tyres"
Одлука о спратности објеката у поступку озакоњења
Одлука о измени Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 25/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2015. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Власотинце
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Власотинце и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне Урбанистичке целине - V, Власотинце Запад - Слатина, са десне стране државног пута ДП 1б - 39), (М-9), Власотинце - Лесковац
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Власотинце и именовању чланова Савета
Правилник о категоризацији и суфинансирању спортских клубова и удружења, организација и манифестација у 2016. години на територији општине Бојник
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3 и 5/2016
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Гусиње за период 01.01. до 31.03.2016. године
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о Буџету општине Мојковац за 2016. годину
Одлука о усвајању Акционог плана за 2015. годину, Стратешког плана развоја Општине Мојковац од 2012. до 2019. године
Закључак, бр. 05-162
Одлука о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање
Одлука о измјени Одлуке о насељима и границама насеља на територији општине Мојковац
Одлука о Буџету Општине Пљевља за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима
Одлука о оснивању ЈУ Центар за дневни боравак дјеце са сметњама у развоју и одраслих лица са инвалидитетом Пљевља
Одлука о гробљима
Одлука о финансирању рада геронтодомаћица
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање родне равноправности у Општини Пљевља 2016-2018
Одлука о финансирању пројеката невладиних организација
Програм рада Скупштине општине Пљевља за 2016. годину
Исправка Одлуке о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Мојковац

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Нова Варош" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Нова Варош" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Медун - Орљево" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Медун - Орљево" у Подгорици
Извјештај о стању уређења простора Главног града Подгорице за 2015. годину
Завршни рачун финансијског плана Градске општине Тузи за 2014. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана дијела урбанистичке јединице "Рудо Поље"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана дијела урбанистичке јединице "Рудо Поље"
Једногодишњи програм уређења простора Општине Рожаје за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.2.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 90/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 103 и 108/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 29/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 41 и 42/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 90/2015
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2016. годину
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о награђивању ученика и професора чукаричких основних и средњих школа
Одлука о држању домаћих животиња на територији Градске општине Чукарица
Закључак о потврђивању Правилника о условима, критеријумима и начину расељавања лица - власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацију Умка - Дубоко
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Сурчин
Одлука о покретању поступка ликвидације
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Градској општини Сурчин
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин
Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији Градске општине Сурчин

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2016. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2016
Решење о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2016. години
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. и 2017. годину


- "Сл. лист града Ниша", бр. 103 и 108/2015
Одлука о петом ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о буџету општине Мерошина за 2016. годину
Одлука о изради Плана детаље регулације Туристичког комплекса "Облачинско језеро"
Одлука о развоју и имплементацији пројекта Ревитализација спортско-туристичког комплекса Облачинско језеро
Одлука о Географском информационом систему општине Мерошина
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналних делатности
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи установа за децу предшколског узраста у општини Мерошина
План генералне регулације Мерошина

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за социјална питања
Одлука о престанку рада Фонда за развој пољопривреде општине Бела Паланка
Одлука о максималној спратности по урбанистичким зонама и целинама у поступцима озакоњења објеката
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бела Паланка
Одлука о изради Плана детаљне регулације мини хидроелектране "Клење"
Одлука о изради Плана детаљне регулације мини хидроелектране "Бела Паланка"
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљиште у јавној својини Општине Бела Паланка
Одлука о усвајању Календара активности учешћа грађана у буџетском процесу за израду буџета Општине Бела Паланка


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 29/2015
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Зрењанина и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 41 и 42/2015
Одлука о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.2.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2016
Уредба о безбедном укрцавању и искрцавању поморских бродова за превоз расутог терета
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године
Одлука Председника Владе (број 119-00-4/2016-01)
Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о разрешењу члана Савета криминалистичко-полицијског универзитета
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Косовска Каменица
Решење о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-937/2016)
Решење о давању сагласности на Финансијски план контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2016. годину
Правилник о садржини, обрасцима, начину и условима за издавање и вођење докумената које домаћи брод предаје при доласку и одласку из лука обалних држава
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2315 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2316 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2317 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2318 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2319 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2320 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2321 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2253 од 2. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2254 од 2. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2255 од 2. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2351 од 14. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2455 од 21. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-3/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1264/2014-01)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2016
Закон о здравственом осигурању
Одлука о Енергетском билансу Црне Горе за 2016. годину
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2014/386/ЗВБП од 23. јуна 2014. године, 2014/507/ЗВБП од 30. јула 2014. године, 2014/933/ЗВБП од 18. децембра 2014. године и 2015/959/ЗВБП од 19. јуна 2015. године као одговор на незакониту анексију Крима и Севастопоља
Правилник о унутрашњем пословању Државног тужилаштва
Правилник о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и когенерације у 2016. години
Одлука о именовању вршиоца дужности директора Агенције за надзор осигурања
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Ђулићи
Грански колективни уговор о измјенама и допунама Гранског колективног уговора за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала
Рјешење о именовању Савјета ЈУ Библиотека за слијепе Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета за управљање природним и културно-историјским подручјем Котора
Рјешење о разрјешењу седам чланова Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
Рјешење о именовању седам чланова Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
Рјешење о именовању члана Одбора директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Библиотека за слијепе Црне Горе
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Црногорска кинотека
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Црногорска кинотека
Рјешење о именовању пословног директора ЈУ Музички центар Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета ЈУ Народни музеј Црне Горе
Рјешење о именовању савјетника потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за жељезнички саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
Рјешење о именовању в.д. директора Управе за угљоводонике
Рјешење о именовању члана Савјета ЈУ Поморски музеј Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица
Рјешење о престанку мандата помоћника ранијег министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за метрологију
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за метрологију
Рјешења о постављењу судских вјештака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.2.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 85/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 98/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2016
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о мешовитој цивилно-војној комисији
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 х 400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о именовању председника и чланова Савета за економски развој
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о именовању привременог директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о Износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-712/2016)
Решење о овлашћењу за испитивање отпада ("Институт Ватрогас" д.о.о. Заштита од пожара, безбедности и здравље на раду и заштита животне средине, НовиСад)
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
Одлука Уставног суда РС број IУо-318/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 47. став 5. и члана 81. став 6, у делу који гласи: "и заменик председника…" Статута града Београда ("Службени лист града Београда", број 39/08) и одредба члана 46. став 4. Статута градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда", број 44/08), нису у сагласности са Уставом и законом и 2. одбиja захтев да се застане са поступком за утврђивање неуставности и незаконитости аката из тачке 1.
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта
Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских комисија
Одлука о Износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године
Исправка Решења о вредности општег бода од децембра 2015. године
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Велико Градиште"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Зоолошки врт", Јагодина
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево


- "Сл. лист града Београда", бр. 85/2015
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2016. годину
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука о подизању споменика проф. др Живојину Перићу
Одлука о премештању споменика подигнутог палим борцима у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године и борцима палим за време НАТО агресије 1999. године
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац са огласом
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац


- "Сл. лист града Ниша", бр. 98/2015
Одлука о буџету Града Ниша за 2016. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2016. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Програм развоја Града Ниша за 2016. годину
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2016. годину
Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша
Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша
Одлука о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана
Одлука о изменама Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност и имплементацију УН Резолуције 1325 "Жене, мир и сигурност" на локалном нивоу у Граду Нишу за период 2016 - 2017
Правилник о управи Правобранилаштва Града Ниша
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 86/2015
- "Сл. лист града  Ниша", бр. 104 и 107/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 17 и 18/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 26/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 17/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2016
Закон о полицији
Закон о јавном реду и миру
Закон о јавном окупљању
Закон о оглашавању
Закон о информационој безбедности
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-136/2016)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија и града Липецк, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија и града Новополоцк, Република Белорусија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Велико Градиште, Република Србија и општине Лугож, Жупанија Тимиш, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Звенигород, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2016. годину
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-561/2016)
Закључак о усвајања Кодекса понашања чланова Владе о границама дозвољености коментарисања судских Одлука и поступака
Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом
Правилник о изменама и допунама Правилника о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о избору судије (број 119-05-19/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-20/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-21/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-22/2015-01)
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету црногорске националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
Решење о вредности општег бода од децембра 2015. године
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице


- "Сл. лист града Београда", бр. 86/2015
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2016. годину
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука о подизању споменика проф. др Живојину Перићу
Одлука о премештању споменика подигнутог палим борцима у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године и борцима палим за време НАТО агресије 1999. године
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац са огласом
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац


- "Сл. лист града  Ниша", бр. 104 и 107/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2015. годину
Одлука о буџету општине Пирот за 2016. годину

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Пантелеј са Стратегијом


- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2016
Одлука о расписивању јавног огласа за давање на привремено коришћење дела јавне површине путем јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката - киоска са условима и списком локација делова јавне површине предвиђених за давање на привремено коришћење за постављање мањих монтажних објеката - киоска на територији Града Суботица и приградских насеља
Одлука о расписивању јавног огласа за стицање права постављања билборда и рекламних табли на стубовима јавне расвете на територији Града Суботица и приградских насеља путем јавног надметања са условима и списком локација делова јавне површине предвиђених за давање права постављања билборда и рекламних табли на стубовима јавне расвете на територији Града Суботица и приградских насеља


- "Сл. лист града Чачка", бр. 17 и 18/2015
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки у органима Града Чачка
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Скупштине Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског правобранилаштва Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2015. годину

Одлука о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град


- "Сл. гласник града Врања", бр. 26/2015
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације индустријске зоне "Трговиште" у Трговишту са Планом
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације "Спортско рекреативног центра Трговиште" са Планом


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 17/2015
Одлука о отварању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Инђија
Решење о образовању Комисије за избор пројеката јачања свести о потреби заштите животне средине


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.1.2016. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1 и 2/2016

- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2016
Уредба о Царинској тарифи за 2016. годину
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде
План аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2016. годину
Правила о раду Агенције за спрјечавање корупције у дијелу спрјечавања сукоба интереса јавних функционера
Одлука о избору пет чланова Савјета за грађанску контролу рада полиције


Закон о енергетици
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 10,700-11,700 GHz за фиксне везе
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 17,700-19,700 GHz за фиксне везе

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1 и 2/2016
Одлука о измјенама Одлуке о одређивању назива улица, мостова и паркова у Бијелом Пољу
Одлука о Буџету општине Жабљак за 2016. годину
Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину
Одлука о измјенама Одлуке о накнади за докомплетирање урбанистичких парцела
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о боравишној такси општине Жабљак
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за пољопривредно земљиште које се користи у пољопривредне сврхе у 2016. години
Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од пожара за територију општине Жабљак
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Програм уређења простора за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Буџета општине Колашин за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника општине Колашин за период јануар-март 2016. године
Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину
Програм рада Скупштине Општине Колашин за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о изради Урбанистичког пројекта пословно-стамбене зоне Шкаљари
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Котор за помоћ и његу старих лица у кући
Одлука о усвајању Плана потрошње Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2016. годину
Програм рада Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2016. годину
Програм уређења простора за 2016. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлука о доношењу планских докумената на подручју Општине Никшић
Програм рада Скупштине главног Града - Подгорице за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Главног града - Подгорице
Одлука о правима из социјалне и дјечје заштите
Одлука о продужењу примјене Одлуке о умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице и Одлуке о додатном умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице
Одлука о Локалној студији локације "Складишно - пословна зона Доњи Кокоти" у Подгорици
Закључак, којим се покреће иницијатива за спајање и оснивање нових насеља на територији Главног града - Подгорице, број: 02-030/15-1837
Одлука о Детаљном урбанистичком плану "Горња Горица 3-дио а" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Детаљног урбанистичког плана "Коник - Стари Аеродром - фаза III" у Подгорици
Одлука о давању у закуп земљишта - парковских површина путем прикупљања понуда
Одлука о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника Главног града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о рјешавању стамбених потреба лица која бира или именује Скупштина Главног града и Градоначелник и других лица чији је рад од посебног интереса за Главни град
Одлука о плану Буџета Општине Плужине за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о насељима и границама насеља на територији општине Плужине
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама

Одлука о привременом финансирању потреба Буџета општине Андријевица за период јануар-март 2016. године
Одлука о измјени и допуни Буџета Општине Андријевица за 2015. г.
Програм рада Скупштине општине Андријевица за 2016. годину
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о потврђивању Уговора о репрограму пореског дуга Општине Андријевица
Одлука о Буџету Општине Будва за 2016. годину
Закључак о прихватању Извјештаја о стању уређења простора општине Будва за 2015. годину
Одлука о продужењу примјене Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о порезу на непокретности
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Општине Будва за 2016. годину
Програм уређења простора Општине Будва за 2016. годину
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве
Одлука о привременом финансирању општине Петњица, за период јануар-март 2016. године
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о градском и приградском линијском превозу путника
Одлука о Буџету општине Тиват за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Тиват
Програм рада Скупштине општине Тиват за 2016. годину
Програм уређења простора Општине Тиват за 2016. годину
Одлука о Буџету Општине Шавник за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању назива насеља, улица и тргова у Општини Шавник
Програм рада Скупштине општине Шавник за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.1.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 94, 96 и 99/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 20/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 46 и 48/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 94, 96 и 99/2015
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бела Паланка
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бела Паланка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Мерошина
Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2016. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Правилник о условима и начину остваривања права угроженог купца топлотне енергије
Решење о локацијама за постављање тезги за 2016. годину

Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2016. годину
Одлука о буџету Градске општине Пантелеј за 2016. годину
Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за 2016. годину
Одлука о промени Статута општине Дољевац
Одлука о ребалансу буџета Општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о одређивању максималне спратности објеката на територији општине Дољевац, у поступку озакоњења објеката
Одлука о максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину
Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2016. годину
Стратегија о безбедности саобраћаја на путевима у општини Дољевац за период од 2015.-2020. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Дољевац
Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2016. години
Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2016. годину
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2016. годину
Решења о измени Решења о образовању Комисије за планове
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о изменама Статута Адвокатске коморе Ниш


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2016
Одлука о изменама Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о постављању саобраћајне сигнализације и опреме у раскрсници Улице Стеве Нинковића и Улице Девет Југовића у Лединцима
Решење о постављању саобраћајне опреме - огледала у Улици Васе Стајића у Сремској Каменици
Решење о постављању саобраћајне опреме - огледала у Палмотићевој улици у Петроварадину
Решење о одређивању привременог паркиралишта на Тргу Марије Трандафил у дворишном делу објекта библиотеке Матице српске у Новом Саду
Исправка Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2015
Колективни уговор "Апотеке" Сремска Митровица
Колективни уговор за Дом здравља Сремска Митровица


- "Сл. лист града Чачка", бр. 20/2015
Програм постављања аутобуских стајалишта на територији Града Чачка за 2015. годину
Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 11/2015
Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца
Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима
Колективни уговор код послодавца за Јавно предузеће "Топлификација" у Пожаревцу

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 46 и 48/2015
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Колашин
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације за изградњу мале хидроелектране "Паљевинска"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације за изградњу мале хидроелектране "Пецка"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације за изградњу мале хидроелектране "Раштак II"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације за изградњу мале хидроелектране "Слатина"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације за изградњу мале хидроелектране "Оцка гора" и "Јасичје"
Одлука о Буџету Општине Котор за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о боравишној такси
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о измјени и допуни Одлуке о начину и роковима плаћања туристичке таксе
Одлука о утврђивању локације за изградњу трафостанице TS 10/0,4 kV 630 kVa на кат. парцели 494 К.О. Рисан
Програм Рада Скупштине Општине Никшић за 2016. годину
Одлука о Измјенама Одлуке о Буџету Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Никшић за 2016. годину
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о боравишној такси
Одлука о измјени Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији општине Никшић
Програм уређења простора Општине Никшић за 2016. годину
Одлука о Плану постављања привремених објеката на подручју Општине Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о називима насеља, улица и тргова на територији општине Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Допуна Програма уређења простора Општине Тиват за 2015. годину
Одлука о одређивању назива улица у општини Тиват
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Плав за 2014. годину
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја за Локалну студију локације "Љевак" КО Бистрица
Одлука о повјеравању послова израде катастра дрвећа и катастра зелених површина Агенцији за изградњу и развој Херцег Новог
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна просторног плана Општине Улцињ за локалитет "Владимирске Круте 1" у Улцињу
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна просторног плана Општине Улцињ за локалитет "Мавријан 1" у Улцињу

Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о финансирању спорта
Одлука о називима и границама насеља на подручју Општине Пљевља
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу пореза на непокретности
Одлука о прикупљању, пречишћавању и испуштању отпадних вода на територији Општине Херцег Нови
Одлука о утврђивању основа и критеријума за финансирање активности у спорту
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Сасовићи"
Одлука о привременом финансирању Општине Херцег Нови за период јануар - март 2016. године
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Улцињ
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету Пријестонице Цетиње за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета Пријестонице Цетиње за период 01.01. до 31.03.2016. године
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу и накнадама за коришћење Општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о приступању Пријестонице Цетиње Јадранско-јонској Еурорегији
Одлука о организовању Јавне установе Центар за дневни боравак дјеце са сметњама у развоју и одраслих лица са инвалидитетом у Пријестоници


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 77, 80 и 84/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 5/2016
Уредба о садржини и начину подношења пријаве концентрације
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
Одлука о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
Одлука о промени назива Високе струковне школе за текстил Лесковац
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о разрешењу привременог директора Развојне агенције Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
Решење о именовању чланова Управног одбора Народног музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
Решење о именовању члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за кретање роба Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за кретање роба Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за приватизацију за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за реституцију за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић", Палић за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-555/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-556/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-439/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-368/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-446/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-491/2016)
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Ириг)
Закључак Владе (05 број 023-502/2016)
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
Усклађени динарски износ акцизе из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Правилник о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
Правилник утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области физикалне медицине и рехабилитације
Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2015. години
Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2015. години
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2015. до 31. децембра 2015. године
Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2015. године
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2015. године


- "Сл. лист града Београда", бр. 77, 80 и 84/2015
Измена Плана места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о распоређивању буџетских средстава месним заједницама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу "Сурчин - гас" Сурчин на цене услуга са Одлуком и Ценовником

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (трећи ребаланс) за 2015. годину
Пословник о раду Општинског већа Градске општине Барајево
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда
Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2016. години

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором "Пословни простор - Вождовац"
Одлука о усвајању Пијачног реда на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца са Пијачним редом
 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 4/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 95/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 4/2016
Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године
Правилник о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
Правилник о изменама Правилника о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих туристичких путовања
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
Правилник о изменама Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом
Одлука Уставног суда РС број Уж-2737/2013 којом се усваја уставна жалба Наде Скендеровић и утврђује да је решењем Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 3964/13 од 22. марта 2013. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правно средство, зајемчено чланом 36. став 2. Устава Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца
Правилник о техничком прегледу железничких возила
Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама
Правилник о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству
Правилник о изменама Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Одлука о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја и мерно-регулационих станица на дистрибутивном систему
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ниш у 2016. години
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", Ариље
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", Ариље
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ФДС д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд - Земун)
Исправка Одлуке о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Крагујевац за 2016. годину
Одлука о матичним подручјима на територији општине Неготин
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Ингас", Инђија


- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2016
Закон о царинској служби
Закон о здравственој заштити
Закон о измјени и допуни Закона о локалној самоуправи
Закон о измјени Закона о финансирању локалне самоуправе
Закон о измјенама и допунама Закона о ограничавању употребе дуванских производа
Закон о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе
Закон о допуни Закона о личном стечају потрошача
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Државне комисије за контролу поступака јавних набавки за 2014. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о стању на тржишту осигурања у Црној Гори за 2014. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Агенције за заштиту конкуренције за 2014. годину
Закључак (број: 00-72/15-43/3)
Закључак (број: 00-72/15-34/3)
Закључак (број: 00-72/15-33/4)
Закључак (број: 00-72/15-18/3)
Закључак (број: 00-72/15-17/3)
Закључак (број: 00-72/15-15/3)
Закључак (број: 00-72/15-12/3)
Закључак (број: 00-72/15-10/3)
Закључак (број: 00-72/15-9/4)
Закључак (број: 00-72/15-7/3)
Закључак (број: 00-72/15-4/7)
Закључак (број: 00-72/15-5/5)
Уредба о тарифи јавних извршитеља
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама савјета европске уније 2014/512/ЗВБП од 31. јула 2014. године, 2014/659/ЗВБП од 8. септембра 2014. године, 2014/872/ЗВБП од 4. децембра 2014. године, 2015/971/ЗВБП од 22. јуна 2015. године и 2015/1764/ЗВБП од 1. октобра 2015. године с обзиром на дјеловања Русије којима се дестабилизује ситуација у Украјини
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука Уставног суда ЦГ, У-II бр. 10/14 којом се утврђује да одредбе члана 23. став 3. и члана 26. Одлуке о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника органа управе Главног града - Подгорице, ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 6/14.), коју је донијела Скупштина Главног града, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука о избору једног члана одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе
Исправка Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе


- "Сл. лист града Ниша", бр. 95/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период од 01.01. до 30.09.2015. године
Одлука о припајању Кабловско дистрибутивног система са опремом Центру за културу Димитровград
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину
Одлука о покретању Иницијативе да се насељеном месту Димитровград промени назив у Цариброд
Одлука о измени Одлуке о стипендирању и другим врстама надокнада студентима и стручњацима са територије општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о примањима, изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.1.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 54/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 83/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 101/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 37/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 49/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 54/2015
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму лечења узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину
Покрајинска скупштинска одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу "Војводинашуме"
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 83/2015
План детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана,Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град
План детаљне регулације дела привредно-пословне зоне (радна зона II) у Лазаревцу, градска општина Лазаревац


- "Сл. лист града Ниша", бр. 101/2015
Одлука о буџету ГО Медијана за 2016. годину
Одлука о петом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о буџету општине Житорађа за 2016. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Житорађа за 2016. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе 2016 - 2020
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о максималној спратности објеката
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2015. годину
Одлука о продужетку рока за обављање делатности привремених комисија


- "Сл. лист града Панчева", бр. 37/2015
Одлука о буџету Града Панчева за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2016
Закон о потврђивању Споразума о државној граници између Црне Горе и Републике Косово
Закон о потврђивању уговора о Државној граници између Црне Горе и Босне и Херцеговине
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о економској сарадњи
Објава о ступању на снагу Протокола између Црне Горе и Републике Словачке уз Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Социјалистичке Републике Чехословачке о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима
Објава о ступању на снагу Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније у контексту приступања Европској унији


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 49/2015
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о Буџету Општине Беране за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Беране за 2015. годину
Одлука о финансирању и суфинансирању спорта
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе "Полимски музеј" Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији општине Беране
Одлука о комуналном реду
Одлука о одређивању назива улица на територији општине Беране
Одлука о преузимању запослених услед територијалне промјене
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране
Одлука о Буџету Општине Даниловград за 2016. годину
Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Даниловград за 2015. годину
Одлуку о Буџету Главног града Подгорице за 2016. годину
Одлука о утврђивању бизнис зона на подручју Главног града Подгорице и подстицајима за већу запосленост
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјенама Одлуке о боравишној такси
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана за простор између улица Сердара Шћепана, Народне омладине и Велимира Јакића
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана за простор између улица Сердара Шћепана, Народне омладине и Велимира Јакића

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.1.2016. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 1 и 2/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 47 и 50/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2015
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја туристичко-спортско-рекреативне површине у југозападном делу насељеног места Буковац, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за становање у Ветернику, између насипа и Адица, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела инфраструктурног коридора државног пута ИБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години са Програмом
Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2016. годину - текуће субвенције
Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2016. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2016. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, са Програмом
Одлука о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града Новог Сада
Одлука о одређивању веће спратности објекта у односу на спратност прописану планским документом на територији Града Новог Сада
Одлука о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима
Одлука о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе
Одлука о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада
Одлука о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада
Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2016. години
Одлука о подизању спомен-обележја у Каћу грађанима Каћа погинулим у оружаним сукобима у бившој Југославији од 1991. до 1992. године


- "Сл. лист ЦГ", бр. 1 и 2/2016
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2014/119/ЗВБП од 5. марта 2014. године, 2015/143/ ЗВБП од 29. јануара 2015. године, 2015/364/ЗВБП од 5. марта 2015. године, 2015/876/ЗВБП од 5. јуна 2015. године и 2015/1781/ЗВБП од 5. октобра 2015. године поводом ситуације у Украјини
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2014/145/ЗВБП од 17. марта 2014. године, 2014/151/ ЗВБП од 21. марта 2014. године, 2014/238/ЗВБП од 28. априла 2014. године, 2014/265/ЗВБП од 12. маја 2014. године, 2014/308/ЗВБП од 28. маја 2014. годи-не, 2014/455/ЗВБП од 11. јула 2014. године, 2014/475/ЗВБП од 18. јула 2014. године, 2014/499/ ЗВБП од 25. јула 2014. године, 2014/508/ЗВБП од 30. јула 2014. године, 2014/658/ЗВБП од 8. септембра 2014. године, 2014/801/ЗВБП од 17. новембра 2014. године, 2014/855/ЗВБП од 28. новембра 2014. године, 2015/241/ЗВБП од 9. фебруара 2015. године, 2015/432/ЗВБП од 13. марта 2015. године и 2015/1524/ЗВБП од 14. септембра 2015. године у односу на дјеловања која подривају или угрожавају територијални интегритет, суверенитет и независност Украјине
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Штитаричка
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Кајлу - Велико Војводство Луксембург
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Чикагу - Сједињене Америчке Државе
Цјеновник услуга које управа полиције пружа правним и физичким лицима
Правилник о категоризацији државних путева
Правилник о квалитету и контроли квалитета течних горива нафтног поријекла
Правилник о преносивој опреми под притиском
Оперативни план заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Црну Гору за 2016. годину
Правила за оцјењивање државних тужилаца и руководилаца државних тужилаштава
Рјешење о постављењу државног секретара за политичка питања у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о постављењу генералне директорице Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о постављењу генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о разрјешењу државне секретарке у Министарству финансија
Рјешење о именовању савјетника потпредсједника владе за политички систем, унутрашњу и вањску политику
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората државног трезора у Министарству финансија

Закон о измјенама и допунама Закона о Главном граду
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Кнежевини Лихтенштајн
Одлука о преносу права располагања на непокретностима у својини Црне Горе, Општини Жабљак, без накнаде, ради остварења јавног интереса - изградње спортске дворане
Упутство о начину коришћења електронских уређаја за идентификацију бирача
Правилник о начину одређивања еколошки прихватљивог протока површинских вода
Правилник о ближим условима за промет живине за узгој или производњу
Правилник о утврђивању листе степена конкурентности јединице локалне самоуправе
Рјешење о допуни лиценце, број УП I: 060-35/2015-2
Рјешење о допуни лиценце, број УП I: 060-36/2015-2
Одлука о утврђивању стопе затезне камате за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године
Одлука о избору банкарског омбудсмана
Одлука о избору једног члана Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за просвјету, науку, културу и спорт Скупштине Црне Горе
Одлука о одређивању једног представника Скупштине Црне Горе у Сенату Пријестонице
Одлука о разрјешењу једне чланице Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Комисије за праћење и контролу поступка приватизације Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу председника и избору председнице Законодавног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Комисије за праћење и контролу поступка приватизације Скупштине Црне Горе
Одлука о именовању једне чланице Државне изборне комисије
Одлука о именовању једног члана Савјета Агенције за електронске медије
Одлука о именовању члана Одбора Регулаторне агенције за енергетику
Одлука о именовању заштитника људских права и слобода
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората државног трезора у Министарству финансија
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Чикагу - Сједињене Америчке Државе
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Кајлу - Велико Војводство Луксембург
Одлука број: 01-7408-3/15


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 47 и 50/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Мојковац за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног програма социјалног становања Општине Никшић за 2016. годину
Одлука о подизању спомен-обиљежја давањем назива улицама у Општини Никшић
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању броја потпредсједника Општине Никшић
Одлука о Измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Папрати"
Извјештај о стању уређења простора Општине Никшић за 2015. годину
Оперативни План заштите од штетног дејства вода Пријестонице Цетиње за 2016. годину

Одлука о задуживању Општине Бар за банкарску гаранцију
Одлука о Буџету Општине Бар за 2016. годину
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету Општине Бар за 2015. г.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Закључак, број: 030-642/2
Одлука о одређивању назива улица и тргова на територији општине Бар

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.1.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 64/2015 и 1/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 100/2015
- "Сл. лист општине Срема", бр. 33 и 34/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 1/2016
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средства осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 64/2015 и 1/2016
План генералне регулације насељеног места Будисава
Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације
Решење о измени Упутства за извршење буџета Града Новог Сада

Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада
Програм праћења стања и прогнозе аерополена на територији Града Новог Сада у 2016, 2017. и 2018. години
Решење о допуни Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015. години
Правилник о условима, начину коришћења и потрошњи горива службених возила службе за заједничке послове
Решење о образовању Комисије за праћење пописа незаконито изграђених објеката
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској улици код к. бр. 32 у Новом Саду

- "Сл. лист града Ниша", бр. 100/2015
Одлука о буџету општине Бела Паланка за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
План детаљне регулације насеља "Миџор" у Белој Паланци
План детаљне регулације насеља "Врвак" у Белој Паланци
План детаљне регулације насеља "Мутрица" у Белој Паланци
Измене и допуне Плана детаљне регулације мале хидроелектране "Црвени брег"

- "Сл. лист општине Срема", бр. 33 и 34/2015
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Ириг за 2015. годину
Одлука о буџету општине Ириг за 2016. годину

Одлука о буџету општине Рума за 2016. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Стејановци
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Приступни путеви излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 4-1-6 "Културни центар" у Руми
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Источна радна зона" у Руми
Одлука о укидању статуса јавног добра
Одлука и изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рума
Одлука о приступању изради средњорочног програма уређења грађевинског земљишта за период 2016-2021. године
Одлука о укидању статуса јавног добра
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рума

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.1.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 76, 79 и 82/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр.
78 и 80/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 76, 79 и 82/2015
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Новог гробља, Градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комерцијалну зону између Улице цара Душана и саобраћајнице Т-6, Градска општина Земун
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2015. године
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Сопот
Одлука о трећој измени Одлуке о одржавању чистоће у Градској општини Сопот
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину

Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изради Плана детаљне регулације за комерцијалну зону између саобраћајнице Т-6 и улица Цара Душана и Банатске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс Новог гробља, Градска општина Звездара
Одлука о измени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар "Ташмајдан" у Београду
План детаљне регулације Блока 11 између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, Градска општина Земун
План детаљне регулације пијаце у насељу "Медаковић", градске општине Вождовац и Звездара

Одлука о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру пројекта "Београд на води"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији Града Београда
Одлука о подизању споменика Стефану Немањи
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд "Сава центар"
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара

- "Сл. лист ЦГ", бр. 78 и 80/2015
Закон о Завршном рачуну Буџета Црне Горе за 2014. годину
Закон о измјени и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе
Закључци, бр. 33/15-3/5 и 00-72/15-44/3
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за Националне паркове Црне Горе
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Одлука о измјени Одлуке о продужењу концесије за приређивање посебних игара на срећу Привредног друштва Џек пот доо у казину Хотела Црна Гора (Хилтон) у Подгорици
Рјешење о стандарду занимања Спортски администратор/Спортска администраторка
Рјешење о стандарду занимања Пословно-технички секретар/Пословно-техничка секретарица
Рјешење о стандарду занимања Професионални ронилац/Професионална ронитељка 2. категорије - подводни деминер
Рјешење о стандарду занимања Овлашћени рачуновођа/Овлашћена рачуновођа
Правилник о начину и методологији вршења стручне контроле у органској производњи
Рјешење о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о утврђивању накнада за лиценце за 2016. годину
Правила за израду и спровођење Плана интегритета
Рјешење о давању сагласности на предлог измјена и допуна система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Одлука о висини редовног доприноса Гарантном фонду за 2016. годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржини извјештаја, обавјештења и других података које друштво за осигурање доставља Агенцији за надзор осигурања и о начину и роковима њиховог достављања
Правилник о измјенама и допунама Правилника о контном оквиру друштва за осигурање
Одлука о избору, број: 01-7336/15
Одлука о избору, број: 01-7337/15
Одлука о избору, број: 01-7338/15
Одлука о избору, број: 01-7339/15
Оглас о избору једног судије Привредног суда Црне Горе
Исправка Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе

Уредба о субвенцијама за запошљавање одређених категорија незапослених лица
Уредба о подстицању директних инвестиција
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о формирању Почасног и организационог одбора за обиљежавање десетогодишњице независности Црне Горе
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције Магистралног пута Подгорица - Цетиње, дионице Кокоти - Каменица и Каменица - Метеризи - Улићи
Одлука о измјени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за санацију клизишта Дебели Бријег
Правилник о методологији анализе ризика у вршењу контроле у поступцима јавних набавки


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 62/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2015
Уредба о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих материја у ваздух
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
Уредба о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2016. години
Одлука о образовању Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања
Одлука о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
Решење о разрешењу директора "Института за крмно биље" друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора "Института за крмно биље" друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
Решење о престанку дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о престанку дужности вршиоца дужности Директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о именовању чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијско пословање "ЈУП истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015. годину - измена (ребаланс)
Решење о давању сагласности на редовне Годишње финансијске извештаје Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Скијалишта Србије" у Друштво са ограниченом одговорношћу "Ски центар Брезовица"
Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о давању сагласности на Методологију вредновања критеријума за доделу трасе воза
Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-115/2016)
Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници
Правилник о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације
Правилник о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења
Правилник о допуни Правилника о поступку пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у иностранству и повратака из иностранства, пасивизирања пребивалишта и боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције
Правилник о измени Правилника о изгледу обрасца, садржини и начину издавања личне карте за странца
Правилник о изменама и допунама Правилника о путним исправама
Правилник о престанку важења Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду
Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода
Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе
Правилник о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца
Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00121/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01007/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01496/2014-22)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-04570/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-01234/2014-22)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 834-1/15)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 834-2/15)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 834-3/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 835-1/15)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-4/2016-01)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
Одлука о допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
Правилник о изменама и допунама Правилника о извештавању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Правилник о изменама и допунама Правилника о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга
Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
Правилник о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године
Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0297/2014-11)
Индекси потрошачких цена за децембар 2015. године
Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (CYRUS ENERGY д.о.о. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (CYRUS ENERGY д.о.о. Београд)
Анекс 5 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
Одлука о матичним подручјима на територији општине Бајина Башта
Одлука о матичним подручјима на територији општине Лајковац
Одлука о одређивању матичних подручја општине Нова Варош
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар", Београд


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 62/2015
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2015. годину
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2016. годину
Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2016. години
Одлука о боравишној такси
Одлука о Програму изградње објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad
Одлука о приступању проширењу "Слободне зоне Нови Сад"


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.1.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 55/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 79/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 55/2015
Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. и 2016. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2015
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години
Закључак о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Закључак о одређивању надлежног органа за давање на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
Закључак о доношењу процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Сремска Митровица
Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Сремска Митровица
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица


- "Сл. лист ЦГ", бр. 79/2015
Закон о Буџету Црне Горе за 2016. годину
Закон о измјенама Закона о порезу на доходак физичких лица
Закључци (број 33/15-5/59)
Одлука о усвајању Плана рада са Финансијским планом Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2016. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за електронске медије за 2016. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за надзор осигурања за 2016. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за љекове и медицинска средства за 2016. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Регулаторне агенције за енергетику за 2016. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Програмом рада Комисије за хартије од вриједности за 2016. годину
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о тарифном систему за утврђивање подстицајне цијене електричне енергије из обновљивих извора енергије и високоефикасне когенерације
Одлука Уставног суда ЦГ У-I бр. 49/14 којом се утврђује да одредба члана 102.а став 1. Статута Адвокатске коморе Црне Горе ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 34/05. и 50/07. и "Слжбени лист Црне Горе", бр. 60/13.), који је донијела Скупштина Адвокатске коморе Црне Горе, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.1.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 81/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 30/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 24/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 20/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 76 и 77/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 81/2015
Одлука о буџету Града Београда за 2016. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београда има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда
Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења

- "Сл. лист града Ужица", бр. 30/2015
Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини на територији Града Ужица за 2015/5016. годину
Решење о образовању Савета за безбедност


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 24/2015
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Црна Трава
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома Града Лесковца
Правила заштите од пожара зграда Дома привреде (осмоспратница)
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
Исправка Одлуке о утврђивању критеријума за одобрење новчане помоћи ради куповине месечних карата за ученике средњих школа са територије општине Бојник


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 20/2015
Оперативни План за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града Јагодине у 2015. години
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Јагодине
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2016. годину
Одлука о стопи амортизације на територији Града Јагодине за пореску 2016. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за пореску 2016. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Плана детаљне регулације блокова 5, 15, 16 и 17 у зони 25 у Јагодини
Правилник о употреби службеног мобилног и стационарног телефонског апарата и начину коришћења


- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2015
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Шид
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Шид


- "Сл. лист ЦГ", бр. 76 и 77/2015
Одлука о образовању Почасног одбора за обиљежавање стогодишњице страдања црногорских ратних добровољаца код луке San Đovani di Medua (1916-2016)
Одлука о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2016. годину
Рјешење (бр. 01-2774-5)
Рјешење о издавању лиценце приватној установи организатору образовања одраслих "Универзитет Медитеран" из Подгорице
Правилник о ближим условима и начину вршења транспорта и обраде, пријему ткива и ћелија за складиштење, као и дистрибуцији ткива и ћелија
Правилник о параметрима квалитета воде за наводњавање пољопривредног земљишта
Правилник о редовним енергетским прегледима система за гријање и система за климатизацију
Одлука Уставног суда ЦГ У-I бр. 15/14 којом се одбија предлог за утврђивање неуставности одредаба члана 14. ст. 6. и 7. Закона о бирачком списку ("Службени лист Црне Горе", бр. 10/14. и 20/15.)
Одлука Уставног суда ЦГ У-I бр. 15/15 којом се утврђује да одредбе члана 11. ст. 8. и 9. Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања ("Службени лист Црне Горе", бр. 52/14.), нијесу у сагласности с Уставом Црне Горе и потврђеним и објављеним међународним уговорима и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Дулипоље
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Сињавина
Одлука о доношењу Програма финансијске подршке Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе а.д. за 2016. годину

Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Исланд
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Савезној Републици Њемачкој
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Куби
Одлука о урбанистичко-архитектонском рјешењу хотелског ризорта - Милочер Општина Будва
Правилник о начину спровођења испитивања возила која се преправљају или битније поправљају или за која нијесу познати технички подаци потребни за технички преглед и регистрацију
Правилник о минималним условима за обављање провјера идентитета и здравственог стања пошиљке биља на мјестима која нијесу мјеста уношења
Правилник о начину располагања поклонима јавних функционера
Правилник о ближем начину поступања по пријави звиждача о угрожавању јавног интереса које упућује на постојање корупције
Правилник о садржају и начину вођења регистра прихода и имовине јавних функционера
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "Мултидисциплинарни образовни центар Памарк", из Подгорице са подручним установама у Бијелом Пољу и Бару
Правилник о критеријумима и мјерилима за учешће корисника, родитеља односно сродника у плаћању трошкова услуга подршке за живот у заједници, савјетодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга и услуга смјештаја
Правилник о утврђивању основица за пензијско и инвалидско осигурање за лица запослена у иностранству
Правилник о ближем садржају збирки података о утицају животне средине на живот и здравље људи
 


Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.1.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 97/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 97/2015
Одлука о изменама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину
Одлука о сеоским водоводима на подручју Градске општине Палилула
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза у општини Димитровград


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о некатегорисаним путевима
Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Смедерева
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима социјалне заштите у Граду Смедереву
Програм о измени Програма обнове мостова Града Смедерева
Закључак којим се прихвата Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Смедерева за период јануар-јун 2015. годину
План детаљне регулације за проширење гробља у Вранову
Програм за допуну Програма постављања привремених пословних објеката на територији Града Смедерева
Решење о образовању Комисије за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 и именовању председника и чланова Комисије
Решење о образовању Тима за мониторинг и евалуацију одобрених пројеката којима се имплементира Локални акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 и именовању чланова Тима

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.1.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9 и 10/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2016
Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о заједничкој афирмацији Економског појаса и пута свиле и Поморског пута свиле 21. века
Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана о економској сарадњи на трећим тржиштима
Протокол између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве (Протокол о спровођењу)
Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Устава и Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-комуникацијама 17. фебруара 2012. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 36/2015
Правилник о буџетском рачуноводству
Програм о измени и допунама Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Комунални послови и надзор и Градске управе за комуналне и инспекцијске послове у 2015. години
Измена Методологије обрачуна прихода превозника и обрачуна и корекције јединичне цене
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Крагујевца у процесу реализације Програма расељавања "Старе радничке колоније" разменом непокретности - непосредном погодбом
Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Града Крагујевца
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника (партија 4).
Решење о јавним паркиралиштима
Решење о образовању Комисије за попис имовине-непокретности које су у јавној својини Града Крагујевца
Решење о стављању ван снаге Правилника о критеријумима за утврђивање тржишне вредности земљишта број 463-34/12-V од 19.06.2012. године и број 463-214/14-V од 12.12.2014. године
Решење о утврђивању цена за обављање такси превоза


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9 и 10/2015
Правилник о платама, накнадама плата и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Новог Пазара и запосленим у Градској управи за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Правилник о платама, накнадама плата и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Новог Пазара и запосленим у Градској управи за наплату јавних прихода Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Новог Пазара
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне у Граду Новом Пазару
Одлука о измени Одлуке о давању на коришћење монтажних објеката-кућа за становање
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Нови Пазар
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Пазар
Одлука о поверавању послова премештања (уклањања) непрописно паркираних и напуштених возила специјалним возилом "ПАУК"
Одлука о регулисању права и обавеза ЈКП "Паркинг сервис" Нови Пазар и ЈКП "Градска чистоћа" Нови Пазар
Исправка Одлуке о трећој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину

Одлука о четвртој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Исправка Правилника о платама, накнадама плата и других примања изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Новог Пазара и запослених у Градској управи за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Исправка Правилника о платама, накнадама плата и других примања постављених лица у органима Града Новог Пазара и запослених у Градској управи за наплату јавних прихода

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 21/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 31 и 32/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14 и 15/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 75/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 2/2016
Одлука о престанку рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о престанку рада на положају секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о престанку дужности привременог директора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу и именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац за 2015. годину
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о додели националног спортског признања (05 број 661-33/2016)
Решење о додели националног спортског признања (05 број 661-37/2016)
Решење о додели националног спортског признања (05 број 661-35/2016)
Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном на животну средину
Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају
Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика
Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања
Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за рибочувара, начину вођења Регистра издатих лиценци, као и о садржини и начину вођења Регистра привредних рибара
Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Одлука о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2016. годину
Измене Техничких услова за кућне сандучиће
Одлука о матичним подручјима на територији општине Црна Трава
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Жабари


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2015
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Крагујевца
Правилник о програму и начину полагања испита о познавању Града Крагујевца и прописа из области такси превоза
Решење о образовању Комисије за полагање испита о познавању Града Крагујевца и прописа из области такси превоза
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Гграда Крагујевца
Решење о образовању Комисије за решавање по захтевима за остваривање права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовини и обавеза корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са стварним стањем


- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2015
Измена плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама Јавне намене
Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража
Одлука о начину утврђивања трошковне (непрофитне) закупнине за станове намењене социјалном становању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама Јавне намене
Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о допунама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева
Одлука о постављању споменика Војводи Стевану Петровићу-Книћанину на платоу испред зграде Градске управе Града Панчева
Одлука о измештању скулптуре "Две Жене"са платоа испред зграде Градске управе Града Панчева на зелену површину парка са леве стране зграде Градске управе Града Панчева
Статут јавно комуналног предузећа "Долови" Долово


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 21/2015
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за опште и заједничке послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за скупштинске и нормативне послове Града Јагодине


- "Сл. лист општина Срема", бр. 31 и 32/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Пећинци за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Шимановци и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Шимановци
Одлука о измени Одлуке о утврђивању пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Пећинци
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пећинци
Одлука о образовању Савета за безбедност
Закључак о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја општине Стара Пазова за период 2015-2020. године са Стратегијом безбедности саобраћаја општине Стара Пазова за период 2015

Одлука о другом ребалансу буџета општине Ириг за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14 и 15/2015
Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Инђија


- "Сл. лист ЦГ", бр. 75/2015
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 61/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 32/2015
- "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/2015
- "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 44/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 1/2016
Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
Решење о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
Правилник о измени Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника
Одлука Уставног суда РС број Уж-3407/2013 којом се одбија као неоснована уставна жалба С. В. изјављена против решења Основног суда у Крагујевцу И. 1234/13 од 18. фебруара 2013. године и ИПВ(И). 185/13 од 12. марта 2013. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-10275/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба Љубомира Трајковића и утврђује да је у кривичном поступку који је вођен пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету К. 1587/06, а касније пред Првим основним судом у Београду у предмету К. 1815/13, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. одбацује уставна жалба Љубомира Трајковића изјављена против пресуде Првог основног суда у Београду К. 1815/13 од 3. јуна 2013. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж1. 5664/13 од 22. октобра 2013. године
Правилник о допуни Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0286/2014-11)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Imperial Tobacco SCG" д.о.о. Београд)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Други октобар", Вршац
Решење о разрешењу директора Јавног информативног предузећа "Радио Ваљево", Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Агроразвој - Ваљевске долине", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод - Ваљево"


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 61/2015
Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада
Програм превенције злоупотребе дрога за 2016. годину
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у Улици професора Грчића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици војводе Путника у Сремској Каменици
Правилник о управи у Правобранилаштву Града Новог Сада


- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи Града Лознице

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45/2015
Одлука о буџету Града Зајечара за 2016. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 32/2015
Решење о образовању Савета за запошљавање

- "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/2015
Одлука о одређивању локације за хотелски ризорт "Capital Estate" у Бечићима Општина Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца из Херцег Новог
Правилник о садржају програма и плана побољшања енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе и извјештаја о спровођењу плана
Правилник о методологији за утврђивање годишње потрошње примарне енергије, садржају плана и извјештаја о спровођењу плана за побољшање енергетске ефикасности великог потрошача
Правилник о информационим системима енергетске ефикасности и начину уношења података
Упутство о мјерама енергетске ефикасности и смјерницама за њихово спровођење
Одлука о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства здравља
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства здравља
Рјешење о постављењу секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Беране, Андријевица и Петњица
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Беране, Андријевица и Петњица
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Херцег Нови
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Херцег Нови
Рјешење о именовању три члана Одбора директора ЈЗУ Дом здравља Бијело Поље
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора ЈЗУ Дом здравља Бијело Поље


- "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 44/2015
Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама на територији Општине Бијело Поље
Одлука о доношењу измјена и допуна ДУП-а за насеље Лознице
Одлука о измјени и допуни Одлуке о печатима
Одлука о ослобађању плаћања обавеза у износу од 50% утврђене локалне комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама за постављање љетњих башти, за 2015. годину
Одлука о утврђивању висине отпремнине запослених у Општини Бијело Поље и јавним установама чији је оснивач Општина
Одлука о водоснабдијевању сеоског подручја Општине Бијело Поље
Одлука о забрани продаје робе на јавним површинама
Одлука о висини отпремнине локалним службеницима и намјештеницима у Општини Бар
Одлука о усвајању Завршног рачуна Буџета Општине Колашин за 2014. годину
Правилник о поступку и начину рјешавања захтјева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Одлука о одређивању насеља, улица и тргова у Херцег Новом
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Зирине"
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Поди - Вистас" на Подима
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Маслина - Вериге" у Каменарима
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Порто Боно" на Луштици
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Шавник за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.1.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 24/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 74/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 24/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Споразум о изменама Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о реадмисији лица која незаконито бораве од 18. септембра 2007. године
Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства безбједности Босне и Херцеговине о сарадњи у области форензичких испитивања и вештачења
Протокол између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на замрзнуто говеђе месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину
Меморандум о разумевању о јавно приватној партнерској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран
Меморандум о разумевању између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Организације за културно наслеђе, рукотворине и туризам Исламске Републике Иран о сарадњи у области туризма
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о изменама и допунама Споразума о ваздушном саобраћају између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Швајцарског Федералног Савета
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава
Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о заједничком транзитном поступку
Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом


- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2015
Решење о оснивању Буџетског фонда за програме и мере активне политике запошљавања Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о начину и поступку давања у закуп пословних просторија чији је корисник Градска општина Палилула
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Палилула
Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула у 2015. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Одлука о додели награде Градске општине Чукарица "Матија Бан" за 2015. годину
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузеће "Топловод" Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга


- "Сл. лист ЦГ", бр. 74/2015
Државни план управљања отпадом у Црној Гори за период 2015 - 2020. година


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.1.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 53/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 72/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 53/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине
Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Војводине за 2016. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 72/2015
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о законским мјерним јединицама
Одлука о образовању Одбора за обиљежавање 1000. година од смрти кнеза Владимира Дукљанског - Св. Владимира
Одлука о критеријумима и поступку додјеле дугорочних кредита физичким лицима ради обезбјеђења стамбених објеката за социјално становање
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за спровођење Акционог плана за спровођење Резолуције Савјета безбједности УН 1540 (2014-2018)
Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању броја радних дозвола за странце за 2015. годину
Правилник о обрасцу и начину подношења пријаве и одјаве боравишта црногорских држављана
Правилник о обрасцу и начину предаје пријаве пребивалишта, промјене пребивалишта, односно адресе, о одласку у другу државу и повратку из друге државе и одјаве пребивалишта и обрасцу потврде о поднијетој пријави
Правилник о обрасцу потврде о извршеном уносу пријаве пребивалишта, извршеној промјени пребивалишта, односно адресе, уносу пријаве о одласку у другу државу и пријаве повратка из друге државе у регистар пребивалишта
Правилник о методологији за проглашавање ерозивних подручја
Правилник о начину вођења дневника узгоја риба и других морских организама
Правилник о начину обављања фитосанитарног прегледа и условима за издавање биљног пасоша
Правилник о условима за обављање обраде дувана
Правилник о условима за обављање производње дуванских производа
Правилник о ближим условима и начину утврђивања испуњености услова за обављање производње љекова
Правилник о ближим условима и начину утврђивања испуњености услова за обављање промета љекова на велико
Упутство о допуни Упутства о раду државног трезора
Одлука о утврђивању основице и стопе за обрачун чланског доприноса за Привредну комору Црне Горе за 2016. годину
Одлука о престанку важења Одлуке о избору предсједника, потпредсједника и чланова Предсједништва спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању листе арбитара спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе
Одлука, којом се усваја Цјеновник услуга у АД Марина Бар, бр.: ОД/124

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.1.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 113 и 114/2015
Уредба о подстицајима развоју предузетништва
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
Уредба о енергетски угроженом купцу
Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима
Уредба о одређивању процента умањења тржишне вредности неизграђеног грађевинског земљишта за лица носиоце права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту, ако се грађевинско земљиште налази на територији недовољно развијене јединице локалне самоуправе
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. години
Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића
Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2016. годину
Одлука о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Одлука о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и општине Аеродром, Република Македонија
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о оснивању Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Косовска Митровица
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ТРЦ ПРО д.о.о. за инжењеринг и услуге Петроварадин
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу (05 број 023-14185/2015)
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу (05 број 023-13868/2015)
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу (05 број 023-13865/2015)
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу (05 број 023-13866/2015)
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу (05 број 023-13869/2015)
Решење о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
Решење о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-14010/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14066/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14024/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14285/2015)
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2016. годину
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају
Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром
Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетних организама Epitrix cucumeris (Xarris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) као и о мерама које се предузимају у случају појаве тих штетних организама
Исправка Судског пословника о изменама и допунама Судског пословника
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2016. године

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Пештерско поље"
Уредба о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, поступке оцењивања усаглашености и стандарде
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
Решење о допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о разрешењу директора полиције
Решење о разрешењу директора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о постављењу вршиоца дужности директора полиције
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије" Београд за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2016. годину Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Решење о давању сагласности на расподелу добити Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14311/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14286/2015-1)
Правилник о обрасцу евиденционе пријаве закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација, као и станова у поступку враћања одузете имовине
Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Одлука о матичним подручјима на територији општине Деспотовац
Одлука о матичним подручјима на територији општине Лајковац
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Пожаревац за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 112/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 21/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 112/2015
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Закон о преузимању обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад према привредном друштву "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Банка Србија а.д. Београд, за измиривање обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад по основу уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин
Закон о задругама
Закон о привредним коморама
Закон о Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације
Закон о обнови након елементарне и друге непогоде
Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
Закон о заштити земљишта
Правилник о Списку корисника јавних средстава
Одлука о избору заменика јавног тужиоца
Одлука о матичним подручјима на територији општине Велико Градиште
Одлука о матичним подручјима на територији општине Кучево
Одлука о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Крагујевац за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Лесковац у 2016. години
Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2016. годину
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд - Земун)


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 21/2015
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Машинство и обрада метала
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада метала

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 111/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 52/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 111/2015
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање
Решење о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије", Београд за период 10. август 2015 - 31. децембар 2015. године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа - Мост" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа - Мост" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13900/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13902/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13905/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13906/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-13909/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-13910/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13911/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13912/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13964/2015)
Решење о измени Решења Владе (05 број 465-2884/2015)
Решење о упису у Регистар политичких странака (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ са седиштем у Београду - Земун)
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу
Правилник о Обрасцу обавештења о упућивању запослених на привремени рад у иностранство
Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова
Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
Правилник о изменама Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Правилник о измени Правилника о службеној значки и службеној легитимацији полицијских службеника
Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
Одлука о изменама Одлуке о извештавању банака
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Упутство о измени и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Одлука Уставног суда РС број IУo-342/2013 којом се утврђује да одредба члана 7. став 1. Колективног уговора код послодавца Друштва за пољопривредну производњу "Долово", Долово, од 31. јануара 2008. године, није у сагласности са законом
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2016. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (број 826/2015-Д-02)
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (број 825/2015-Д-02)
Одлука о матичним подручјима на територији Града Крагујевца
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе "Голија"
Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Војводине за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2016. годину

- "Сл. лист АПВ", бр. 52/2015
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине
Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2016. годину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 110/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 51/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 59 и 60/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 90/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 26/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 35/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 110/2015
Закључак о усвајању Националног програма за сузбијање сиве економије
Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину


- "Сл. лист АПВ", бр. 51/2015
Решење о броју диплома и награда које ће се поделити даровитим ученицима и њиховим менторима
Решење о утврђивању висине новчане награде за најбоље спортске екипе у 2015. години
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање


- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину
Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 59 и 60/2015
Одлука о Програму расподеле средстава одобрених на име помоћи Републике Србије за санирање штета насталих услед елементарних непогода, са Програмом
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу улица Земљане ћуприје и Марка Миљанова у Новом Саду
Решење о заштити пешачких површина у Улици браће Поповић у Новом Саду
Решење о заштити пешачких површина у Улици Мирослава Антића у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Балзаковој улици код к. бр. 1 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бошка Петровића код к. бр. 2 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Милеве Марић код к. бр. 17 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранимира Ћосића код к. бр. 45 у Новом Саду
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару патријарха Павла код к. бр. 16-18 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Марка Миљанова у Новом Саду

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду
Одлука о допуни Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада


- "Сл. лист града Ниша", бр. 90/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
Одлука о измени Одлуке о прихватању пројекта "Решавање егзистенцијалног питања грађана Града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор"
План генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - трећа фаза - запад
Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза
План детаљне регулације пута Плоче - Бојанине воде (скијашки центар)
План детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу
План детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи "Индустријска зона Доње Међурово до МРС "Вулкан" у кругу фабрике "Вулкан" у Нишу
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Ниш
Закључак о покретању иницијативе за изградњу националног стадиона у Нишу


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 26/2015
Одлука о усклађеном износу локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Лесковац
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Грделица" Грделица
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 12 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за блокове 72, 73, 77, 78 и 79 (ПГР 12 - "Васково насеље")


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2015. годину - Ребаланс III
Одлука о доношењу Измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина


- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2015
Одлука о додели средстава за реализацију пројектних активности удружењима грађана на територији Града Суботице из одрживог развоја путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби

- "Сл. лист града Панчева", бр. 35/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Иваново
План генералне регулације насељеног места Иваново


- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2015
Програм о допуни Програма за постављање киоска на територији Града Краљева
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи Града Краљева

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 109/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 42/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 71/2015
- "Сл лист ЦГ - општински прописи", бр. 43 и 45/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 109/2015
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Одлука о образовању Радне групе за израду Националног акционог плана Републике Србије за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност (2016-2020)
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд са Законом о јавним предузећима
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара
Решење о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора - главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају директора Авио-службе Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за железнице
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању члана Привременог органа општине Витина
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о именовању члана Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-13931/2015-1)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14002/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14027/2015)
Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-14079/2015)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00903/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00848/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00883/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00917/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00910/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00890/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00904/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00882/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00850/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00906/2015-22)
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2016. годину
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2015. године
Одлука о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије
Одлука о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0495/2014-11)
Одлука о матичним подручјима на територији града Сомбора
Одлука о матичним подручјима на територији општине Тител
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод - Шабац", Шабац
Одлука о висини, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Србије за 2016. годину
Одлука о висини чланарине, основици на основу које се обрачунава и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зајечар за 2016. годину
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици, начину и роковима плаћања Регионалној привредној комори Крушевац за 2016. годину
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на коју се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ужице у 2016. години
Правилник о условима и начину институционалног посредовања у споразумном финансијском реструктурирању
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Велетабак" д.о.о.)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Велетабак" д.о.о.)


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 42/2015
Одлука о буџету Града Крагујевца за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 71/2015
Одлука о Годишњем плану званичне статистике за 2016. годину
Одлука о измјени и допуни Програма званичне статистике за 2014 - 2018. годину


- "Сл лист ЦГ - општински прописи", бр. 43 и 45/2015
Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Будва за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Програма уређења простора Општине Будва за 2015. г. ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи" бр. 1/2015)
Измјене и допуне Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2015. г. ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи" бр. 1/2015)
Одлука о боравишној такси
Одлука о одређивању назива нових улица и тргова на територији Општине Будва
Извјештај о стању уређења простора Општина Котор Секретаријат за урбанизам, грађевинарство и просторно планирање
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању назива насеља улица и тргова на територији општине Котор
Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Мојковац
Одлука о кредитном задуживању општине Рожаје уз државну гаранцију

Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације "Гротуља"
Одлука о изради Локалне студије локације "ЈЕЛА"
Допуна програмског задатка за израду измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињ - град" за локалитет Лиман 1 у Улцињу са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2015. годину
Одлука, Број: 01-1-1379/15-1
Одлука о приступању изради Статута Општине Херцег Нови и пословника Скупштине општине Херцег Нови
Одлука о грађењу, постављању и уклањању локалних објеката од општег интереса
Одлука о проглашењу заштићеног природног добра: предио изузетних одлика "Савинска Дубрава"
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Ситница - кат. парцеле 4107/11, 4107/12 и 4107/13 све К.О. Крушевице"
Одлука о одређивању одборника који присуствују закључењу брака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 108/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 74/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 10/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 70/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 108/2015
Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту
Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена на животну средину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш - Мердаре на животну средину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине на животну средину
Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00180/2014-11)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 795-1/15)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 795-2/15)
Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома
Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо
Правилник о беспилотним ваздухопловима
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредне коморе Косова и Метохије за 2016. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 74/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан"
Решење о давању сагласности на Споразум о критеријумима и висини отпремнине за смањење броја запослених у ЈКП ГСП "Београд" услед технолошких, економских и организационих промена и на Споразум о изменама и допунама Споразума о критеријумима и висини отпремнине за смањење броја запослених у ЈКП ГСП "Београд" услед технолошких, економских и организационих промена са споразумима
Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Савски венац
Одлука о изменама и допунама Пословника Општинске изборне комисије


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2015
Решење о допуни Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Новог Сада за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Геронтолошког центра "Нови Сад" које се финансирају из средстава буџета Града Новог Сада за 2015. годину
Одлука о спровођењу Програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2015. године
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару цара Лазара код к. бр. 83 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног фронта у режијској саобраћајници код к. бр. 50 у Новом Саду
Исправка Одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 10/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Пословно спортски центар "Пинки" у Сремској Митровици
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и мерама за уклањање објекта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња
Решење о одобрењу цена топлотне енергије


- "Сл. лист ЦГ", бр. 70/2015
Одлука о именовању лица одговорних за вршење децентрализованог и/или индиректног управљања претприступним фондовима Европске Уније
Одлука о измјени Одлуке о образовању Оперативног тијела за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској Унији 2014-2018
Одлука о ближим критеријумима за остваривање права на социјално становање за расељена лица
Правилник о условима, начину и поступку приступа подацима у Центру за размјену података Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Правилник о ближим условима и поступку избора лица за стипендирање и професионалног војног лица за упућивање на образовање или усавршавање
Правилник о начину уписа и брисању из Регистра овлашћених организација за обављање послова заштите и здравља на раду
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање авијарне инфлуенце
Правилник о престанку важења Правилника
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 12,750-13,250 GHz за фиксне везе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Глибаћи
Одлука о измјенама и допунама Статута Адвокатске коморе Црне Горе
Одлука о избору, број: 01-5683-3/15
Одлука о избору, број: 01-6758-15
Одлука о избору, број: 01-6756/15
Одлука о избору, број: 01-6757/15 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 107/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 73/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 69/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 107/2015
Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015-2016. године
Листа одобрених супстанци
Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Решење о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
Решење о престанку рада на положају помоћника генералног секретара - Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара -Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00105/2014-11)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Ужице
Одлука о утврђивању основице, стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Краљево за 2016. годину
Одлука о висини стопе и основици коморског доприноса Регионалне привредне коморе Кикинда за 2016. годину
Измене и допуне Статута Стоматолошке коморе Србије


- "Сл. лист града Београда", бр. 73/2015
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи Града Београда
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за буџетску инспекцију
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за интерну ревизију Града Београда
Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о систему видео-надзора на територији Градске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота "Нови Београд"
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама "Нови Београд"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Установе за спорт "Нови Београд"
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд
Пословник Општинске изборне комисије
Одлука о некатегорисаним путевима на територији Градске општине Гроцка
Пета измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Решење о оглашавању ништавним Решења о промени назива дела Фрушкогорске улице у Месној заједници Рвати, Градска општина Обреновац
Решење о образовању Савета за безбедност Градске општине Обреновац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 69/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Ирској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Исланду
Правилник о ближим условима за увоз, извоз и размјену ткива и ћелија и начину провјере еквивалентности сљедљивости и стандарда квалитета и безбједности
Правилник о ближем садржају прелиминарне процјене ризика од поплава и плана управљања ризицима од поплава
Наредба о забрани лова јаребице камењарке (alectoris graeca meisner.)
Правилник о усклађивању износа највише годишње основице за плаћање доприноса за 2015. годину
Правилник о измјенама Правилника о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Одлука о утврђивању табела са цијенама за електричну енергију
Закључак о исправци грешке
Правилник о измјенама и допунама Правилника о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и о одобравању организација и особља који обављају ове послове
Јавно обавјештење акционарима "Ловћен" осигурања АД Подгорица о емисији акција за продају постојећим акционарима по основи права прече куповине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.12.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2015
- "Сл. лист Црне Горе", бр. 68/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2015
Програм заштите животне средине Града Београда

- "Сл. лист Црне Горе", бр. 68/2015
Правилник о допунама Правилника о ближим условима за остваривање основних материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Правилник о интегралној заштити биља
Правилник о минималном квалитету воћних џемова, желеа, мармелада, пекмеза и заслађеног кестен пиреа
Правилник о минималном квалитету воћних сокова
Правилник о начину и обиму испитивања квалитета воде
Програм обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2016. годину
Правилник о измјенама Правилника о техничким захтјевима и поступцима за оцјењивање усаглашености, знаковима и начину означавања експлозивних материја
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност инвеститора и испоруку одређених производа и услуга
Правилник о измјени Правилника о начину остваривања права на ослобађање од плаћања акцизе и пореза на додату вриједност за дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације
Одлука, представка бр. 22668/08, Јован Пејовић против Црне Горе
Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродрому


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 106/2015
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова
Закон о допуни Закона о судијама
Закон о допунама Закона о јавном тужилаштву
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства
Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца
Закон о изменама и допунама Закона о Правосудној академији
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити
Закон о изменама Закона о здравственом осигурању
Закон о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лебану
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Рашки
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2016. годину
Правилник о методама испитивања сорте лана (Linum usitatissimum L.) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорте беле слачице (Sinapis alba L.) и црне слачице (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) ради признавања сорте
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1721 од 22. септембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1722 од 22. септембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1723 број 2015/1723 од 22. септембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1785 од 5. октобра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1799 од 5. октобра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1800 од 6. октобра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Одлука о изменама и допунама Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење директора Агенције за борбу против корупције (бБрој 014-020-00-0252/2014-11)
Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија
Правилник о одржавању подсистема енергија
Одлука о матичним подручјима на територији општине Бела Паланка
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ваљево за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2016. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начина и рока плаћања чланарине Регионалној привредној комори Панчево за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 105/2015
Одлука о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Одлука о избору председника и два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Уредба о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2013. годину
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години
Одлука о измени Одлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13411/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13408/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13404/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13412/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13409/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-13415/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-13406/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-13414/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-13413/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-13410/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-13407/2015)
Одлука о измени оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Бачка", Врбас
Одлука о измени оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Смедерево" са п.о. Смедерево
Одлука о измени оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Ерозија", Књажевац
Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога програма за реформисање Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о разрешењу и именовању председника, члана и секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе "Србија Карго", за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Транснафта" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Тара" Бајина Башта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о давању претходне сагласности да пословно име представништва страног привредног друштва садржи назив "Serbia"
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе у флег фудбалу за кадете
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе у убрзаном и брзопотезном шаху за младе
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у синхроном пливању за јуниоре
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ваздухопловном моделарству
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13644/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13755/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13744/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13356/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13437/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13434/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13440/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13441/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13354/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13491/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13548/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13549/2015)
Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе
Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о измени и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о измени и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна
Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Одлука о начину коришћења средстава предвиђених за накнаду трошкова организацијама корисника пензија у вези са спровођењем поступка упућивања корисника пензија на рехабилитацију за 2015. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-906/2015-1)
Одлука о матичним подручјима на територији града Чачка
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о. Београд) 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 104/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 23/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 104/2015
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац-Врање, од блок станице "Велика Копашница" до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања
Одлука о утврђивању села Милаковићи на Озрену код Пријепоља за просторно културно-историјску целину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за социјално осигурање
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о именовању привременог директора Развојне агенције Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Развојне агенције Србије
Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама Годишњег програма рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за склоништа за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Редовни годишњи финансијски извештај Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Вршац, Република Србија и града Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Инђија, Република Србија и општине Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
Решење о продужењу дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-13124/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13606/2015)
Исправка Решења Владе (05 број 465-12950/2015 од 5. децембра 2015. године)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2318/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2323/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2326/2015-001)
Правилник о измени Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о допуни Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника
Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-312/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-313/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-418/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-419/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-439/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-450/2015-01)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 563-4/15)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 767-2/15)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 767-3/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-1/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-2/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-3/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-4/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-5/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-6/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-7/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 774-8/15)
Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Лучани", Лучани
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац Лучани", Лучани
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Mercata д.о.о. Нови Београд)


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 23/2015
Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава
Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2015/2016. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Решење о образовању Савета за миграције
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Правилник о захтеву и поступку остваривања права на једнократну помоћ у натури у општини Бојник
Одлука о изради Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
Одлука о одређивању критеријума за одобрење новчане помоћи ради куповине месечник карти за ученике средњих школа са територије општине Бојник
Одлука о награђивању и новчаној помоћи студентима са територије општине Бојник
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању висина пореских стопа пореза на имовину
Одлука о ослобађању од пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште на територији општине Бојник
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за планове општине Бојник
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.12.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 16/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр.
28/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 16/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2015
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о изради Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја Аде Хује, Градска општина Палилула
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Брајковац, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Пркосава, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Дудовица, Градска општина Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Одлука о промени облика организовања Ветеринарске установе "Ветерина Београд" из установе у Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
План детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд - Панчево, Градска општине Палилула


- "Сл. гласник града Врања", бр. 19/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији општине Сурдулица
Решење о образовању Комисије за планове општине Сурдулица


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2015
Одлука о пружању услуга правне помоћи у Граду Сомбору
Одлука и доношењу Плана детаљне регулације вишенаменског објекта - нова пијаца у Сомбору
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Сомбор, за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. годину (лицитација)
Исправка техничке грешке у Одлуци о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор
Решење о образовању и именовању Савета за планирање социјалне политике Града Сомбора
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину


- "Сл. лист града Чачка", бр. 16/2015
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
План генералне регулације "Парменац - Јездина - Лозница" у Чачку
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Прељина - Коњевићи"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Атеница"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Љубић 2"
Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Чачка у 2015. години
Одлука о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор
Програм о измени Програма постављања киоска на територији Града Чачка
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Парменац - Јездина - Лозница"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Прељина - Коњевићи" у Чачку
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Атеница" у Чачку
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Љубић 2" у Чачку


- "Сл. лист града Ужица", бр.28/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2015. годину
Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације "Крчагово" у Ужицу
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Ужица
Одлука о висини стопе пореза на имовину у Граду Ужицу

- "Сл. лист општине Шид", бр. 16/2015
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у општини Шид за период 2015-2019.године
Локални акциони план за унапређивање положаја Рома у општини Шид, образовање, запошљавање, здравствена заштита и становање за период 2015-2019. године
Одлука о изменама Одлуке о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид, одборницима Скупштине и члановима радних тела органа општине Шид
Одлука о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Шид
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова
Одлука о допунама Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид
Решење о измени Решења о образовању Савета за запошљавање

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.12.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 89/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 28/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 19/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 67/2015


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 23/2015
Закон о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
Споразум између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике Финске о полицијској сарадњи у спречавању и борби против криминала
Меморандум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова Републике Србије (МУП Србије) и Федералне миграционе службе (ФМС Русије)
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи


- "Сл. лист града Ниша", бр. 89/2015
Решење о изменама Решења о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш
План детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац

- "Сл. лист града Краљева", бр. 28/2015
Текстуални део Измене Плана генералне регулације "Рибница"

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 19/2015
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о образовању Радног тела за припрему одбране, израду, припрему, и спровођење планова одбране
Решење о давању сагласности на цене грејања за грејну сезону 2015/2016. године "Високоградњи-Инжењеринг" Д.О.О. из Београда
Упутство о раду трезора Града Јагодине

- "Сл. лист ЦГ", бр. 67/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Украјини
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Грузији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Јерменији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Уругвај
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за праћење имплементације стратегије за борбу против трговине људима за период 2012-2018. године и појединачних акционих планова
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију осам мостова на регионалном путу Р-10, Слијепач Мост - Пљевља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању јавних установа центара за социјални рад
Правилник о измјенама Правилника о безбједносним условима које морају да испуњавају пиротехничка средства
Правилник о допуни Правилника о листи стандарда из области опште безбједности производа
Правилник о стручном испиту за заступника за патенте, жигове односно за дизајне
Правилник о ближем начину извршења условне осуде, условне осуде са заштитним надзором, казне рада у јавном интересу и условног отпуста
Правилник о службеној легитимацији службеника обезбјеђења притворених и осуђених лица
Правилник о службеној легитимацији службеника јединице за условну слободу
Правилник о начину издавања и изгледу Легитимације за професионално коришћење средстава за заштиту биља
Рјешење о издавању лиценце за рад Приватне предшколске установе "Звјездице" - Подгорица
Рјешење о издавању лиценце за рад Приватне предшколске установе "Двор" - Подгорица
Рјешење, којим се утврђује Тврђави Горажда статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УП/I-05-216/2014
Правилник о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Одлука о утврђивању регулаторно дозвољеног прихода Електропривреди Црне Горе АД Никшић за јавног снабдјевача
Одлука о утврђивању регулаторно дозвољеног прихода и цијена за коришћење дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о утврђивању накнаде за рад Црногорском оператору тржишта електричне енергије ДОО Подгорица
Одлука о утврђивању регулаторно дозвољеног прихода и цијена Црногорском електропреносном систему АД Подгорица
Одлука о утврђивању цијена Црногорском електропреносном систему АД Подгорица за пружање помоћних и системских услуга и услуга балансирања
Одлука о доношењу допуне Програма подршке пољопривреди и производњи хране
Рјешење, којим се усваја захтјев за утврђивање привремене тарифе накнада за коришћење дјела са репертоара А-ПРАВА МОНТЕНЕГРО, број: 01-511-4
Рјешење о донесеним црногорским стандардима и сродним документима
Рјешење о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Пословник Тужилачког савјета


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 10
3/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 66/2015


- "Сл. гласник РС", бр. 10
3/2015
Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Закон о допуни Закона о Уставном суду
Закон о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води”
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину
Указ о додели одликовања (КО ПР број 65)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 66)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13152/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13452/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13449/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-13450/2015)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 66/2015
Уредба о измјенама Уредбе о ближим критеријумима и методологији за одређивање тржишне вриједности непокретности
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 10 - информатичко друштво и медији
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем
Одлука о измјени Одлуке о увећању зараде државних службеника који обављају нормативно-правне послове
Правилник о одузимању, чувању и поступању са предметима које полицијски службеник привремено одузима
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину обављања одређених полицијских послова и примјени овлашћења у обављању тих послова
Рјешење о допуни лиценце
Правилник о садржини документације и условима пријема ткива и ћелија у овлашћеним здравственим установама које врше поступке обраде, очувања, складиштења или дистрибуције, односно пресађивања ткива и ћелија
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину пријављивања заразних болести, болничких инфекција, стања и смрти обољелих од заразних болести
Правилник о начину провјере и/или испитивања уређаја који емитују ултразвук и оптичко зрачење
Правилник о начину обиљежавања и захтјевима за сигурно коришћење уређаја који емитују оптичко зрачење
Правилник о измјенама Правилника о висини накнаде за вршење дознаке стабала, премјер и жигосање дрвних сортимената и израду извођачког пројекта
Правилник о начину отварања, суспендовања и укидања налога на домену мреже органа државне управе
Правилник о измјенама Правилника о активацији, миграцији и повећању капацитета сервиса/услуга на телекомуникационој/транспортној мрежи државних органа
Одлука о престанку важења Правилника о спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Црне Горе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Забрђе II
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Цецуне
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Варине
Одлука о допунама Одлуке о контном оквиру Централне банке Црне Горе
Пословник о раду Савјета Агенције за спрјечавање корупције
Статут Агенције за спрјечавање корупције
Одлука о поништењу огласа, бр. 01-5797/15
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за културну баштину у Министарству културе
Рјешење о разрјешењу директорке Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе
Рјешење о именовању директорке Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о именовању чланова Одбора директора ХТП "Милочер" д.о.о. Будва
Рјешење о именовању Комисије за вредновање инвестиционих пројеката у поступку додјеле средстава за подстицање директних инвестиција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 102/2015
Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Одлука о измени Одлуке о правним последицама престанка Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају секретара Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу на положај секретара Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Вучитрн
Решење о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Гњилане
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Призрен
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Глоговац
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Подујево
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Ново Брдо
Решење о разрешењу члана Привременог органа општине Витина
Решење о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава од доплатне поштанске марке "Европско првенство у ватерполу 2016"
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2950/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12943/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12918/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12948/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12978/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12945/2015)
Правилник о садржини обрасца - појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђених објеката
Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца
Правилник о изменама и допунама Правилника о категоризацији туристичких места
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе
Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Правилник о изменама Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
Правилник о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника
Индекси потрошачких цена за новембар 2015. године
Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2016. години
Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Одлука Уставног суда број IУо-395/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе чл. 29. до 54. Одлуке о месној самоуправи ("лужбени лист општине Неготин", бр. 3/06 и 4/07) нису у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Поповица ("Службени лист општине Неготин", брoj 18/11)
Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 80152/12, Драги Петровић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 47939/11 и 56192/11, Ракић и Сарван против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 7786/13 и 47972/13, Миленковић и Вељковић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 5928/13, 32514/13 и 68065/13, Шерифовић и други против Србије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 766-1/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 766-2/15)
Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града Пожаревца", Пожаревац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града Пожаревца", Пожаревац
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Fortis tobacco д.о.о. Београд)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.12.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 49 и 50/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 88/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 30, 31 и 32/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Ужице", бр. 29/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 16/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 49 и 50/2015
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години

Одлука о издавању VI емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта
Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима

- "Сл. лист града Ниша", бр. 88/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2015. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Сврљиг
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за производни комплекс у урбанистичкој зони "Б" у Сврљигу"
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о осигурању имовине домаћинства на територији општине Сврљиг
Решење о усвајању друге измене и допуне Финансијског плана за 2015. годину Скупштине општине Сврљиг


- "Сл. лист града Панчева", бр. 30, 31 и 32/2015
Одлука о доношењу Програма комасације катастарске општине Качарево (Град Панчево)

Одлука о доношењу Програма комасације катастарске општине Банатски Брестовац (Град Панчево)

Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Решење о образовању Радне групе за стварање услова да Јавна и Јавна комунална предузећа Града Панчева преузму права и обавезе Јавних комуналних предузећа насељених места Града Панчева
Решење о образовању радне групе за продужење рока испоруке 12 аутобуса по уговору о испоруци предмета лизинга
Решење о образовању Тима за израду нацрта Споразума између Града Београда и Града Панчева о унапређењу јавног превоза
Решење о образовању Радне групе за сагледавање стања каналске и кишне мреже на територији Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Тима за спровођење регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица на територији Града Панчева
Одлука о приступању и изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације комплекса Хип "Азотара", Хип "Петрохемија" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" у насељеном месту Панчево на животну средину


- "Сл. лист града Лознице", бр. 9/2015
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се суфинансирају из буџета Града Лознице

- "Сл. лист града Ужице", бр. 29/2015
Измене и допуне Плана генералне регулације "Крчагово" у Ужицу

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 16/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Инђија
Решење о додели средстава по Другом јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирањее пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Инђија у 2015. години број: 401-284/2015-II

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.12.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 92/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2015
- "Сл. лист ЦГ - оптштински прописи", бр.
41 и 42/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 92/2015
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Ниша
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Димитровград
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у општини Пирот
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Пирот за 2016. годину
Одлука о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у општини Бела Паланка


- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2015
Решење о образовању Радне групе за израду Стамбене стратегије Града Краљева за период 2016. - 2020. године
Решење о образовању Радне групе за организацију израде Географског информационог система (ГИС-а) Града Краљева
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај Града Краљева за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Пословника о раду Изборне комисије Града Краљева


- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2015
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Рума
Решење о доношењу привремених урбанистичко техничких услова за постављање пијачних тезги у насељу "Игралиште" Блок "4-5-3" у Улици Лењинова (код Дома здравља) у Руми
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Стара Пазова


- "Сл. лист ЦГ - оптштински прописи", бр. 41 и 42/2015
Одлука о насељима и границама насеља Општине Котор
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Котор за подручје Шкаљара
Одлука о одређивању назива насеља, улица и тргова на територији општине Котор
Рјешење о именовању Савјета за безбједност саобраћаја
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког Плана "Побрежје зоне А, Б и Ц" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Петњица
Одлука о измјенама Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне дјелатности" Петњица
Одлука о установљавању и додјељивању јавних признања и награда и звању почасног грађанина
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о насељима и границама насеља на територији Општине Петњица
Одлука о одређивању локалних путева на подручју општине Петњица
Одлука о родној равноправности
Одлука о употреби симбола Општине Петњица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Петњица
Одлука о изради Урбанистичког пројекта објекта мјешовите намјене "ЈБ" на Топлој
Правилник о облицима социјалне и дјечје заштите
Одлука о кредитном задужењу Општине Улцињ
Исправка Одлуке објављене у Службеном листу Црне Горе - Општински прописи, број 40/15
Одлука о одређивању акустичких зона у општини Бар
Одлука о одређивању назива и граница насеља на територији општине Бар
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Одлука о одређивању назива и опису граница насеља и градских улица на подручју Општине Гусиње
Одлука о дугорочном задужењу Општине Даниловград
Одлука о насељима и границама насеља на територији Општине Даниловград
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког Плана "Индустријска зона КАП-а-коридор јужне обилазнице" у Подгорици
Одлука о задуживању Општине Тиват за реализацију Пројекта изградње секундарне канализационе мреже у Крашићима, изградња недостајуће секундарне и терцијалне канализационе мреже у горњем центру града (насеља Мажина, Триповићи; Доња и Горња Жупа) и изградња соларних стакленика за исушивање канализационог муља
Одлука о задуживању Општине Тиват за реализацију Пројекта водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у приморском региону - Фаза V
Одлука о допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о насељима и границама насеља Општине Тиват
Одлука о насељима и границама насеља на територији Општине Мојковац
Одлука о насељима и границама подручја насеља у Општини Плав
Одлука о одређивању назива улица и тргова на подручју Општине Плав

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 101/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 93/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 40/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 101/2015
Закон о рударству и геолошким истраживањима
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину
Одлука о избору председника Националног просветног савета
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Краљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Краљево - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу судског вештака (број 740-05-01103/2010-03)
Решење о разрешењу судског вештака (број 740-05-03085/2010-03)
Решење о регистрацији отказа Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије
Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2015. годину
Правилник о квалитету меда и других производа пчела
Правилник о квалитету воћних џемова, желеа, мармеладе, пекмеза и заслађеног кестен пиреа
Одлука Уставног суда РС број Уж-2700/2015 којом се: 1. усваја уставна жалба М. Ж. и утврђује да су у извршним поступцима који су вођени пред Општинским судом у Нишу у предметима И. 5902/06, И. 2119/08 и И. 2143/08, као и у поступку стечаја који је вођен пред Привредним судом у Нишу у предмету Ст. 55/10, повређена права подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року и на имовину, зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије и 2. утврђује право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, као и право подносиоца на накнаду материјалне штете у висини износа потраживања утврђених закључком Привредног суда у Нишу Ст. 55/10 од 21. децембра 2010. године. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде
Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету
Одлука о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium No 1)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium No 3)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium No 7)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Export Square)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Red Tube)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Blue Tube)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium Vanilla Filter)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium Vanilla)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Villiger Premium Sweets Filter)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Rillos Sweets)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Rillos Vanilla)
Решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа (Rillos Classic)
Правилник о одржавању железничких возила
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-866/2015-01)
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Пословни центар Александровац - Жупа", Александровац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Мало Црниће"
Одлука о утврђивању цена јавне услуге у Народној библиотеци Србије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 93/2015
Измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2015. годину

Решење о утврђивању висине новчаног износа награде "Стеван Сремац"
Одлука о четвртој измени и допуни буџета Градске општине Медијана за 2015. годину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације "Tigar Tyres"
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације "Логистички центар Пирот"


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 40/2015
Правилник о условима и поступку за остваривање једнократне новчане помоћи
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе Општине Будва
Статут Туристичке организације општине Даниловград
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о доношењу Локалне студије локације за вјерски објекат - Храм "Света Петка" на кат. парцели број 1950 КО Главица у Даниловграду
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Оцка гора" и "Јасичје"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Паљевинска"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Пецка"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Раштак II"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Слатина"
Одлука о одређивању грађевинског земљишта за изградњу објеката колективног становања за потребе рјешавања стамбених питања запослених у привредним друштвима чији је оснивач Главни град
Одлука о измјени и допуни Одлуке о непокретној имовини Друштва са ограниченом одговорношћу "Депонија" Подгорица
Одлука о допуни Одлуке о непокретној имовини Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Подгорица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Општинским и некатегорисаним путевима на територији Главног града - Подгорице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу Града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању зелених површина
Одлука о измјенама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину сахрањивања умрлих и уређивању и одржавању гробља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о допунама Одлуке о накнадама за коришћење Општинских путева на територији Главног града Подгорице
Оперативни план заштите од штетног дејства вода за воде од значаја за Главни град - Подгорицу за 2016. годину
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат за катастарску парцелу 604/1 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о Измјени Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Лустреца 2" за западни дио, на Луштици
Одлука о измјени Програмског задатка Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Лустреца 2" за западни дио на Луштици, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 22/14 од 07.08.2014. године)
Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Никшић
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу Општине Шавник
Одлука о престанку важења Одлуке о заједничком организовању послова одлагања комуналног отпада за општине Никшић, Шавник и Плужине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.12.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2015
- "Сл. лист
града Београда", бр. 68/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац
Показатељ потрошачких цена у октобру 2015. године
Одлука о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП "Пословни простор - Вождовац"
Одлука о утврђивању Ценовника за пружање услуга зимске службе
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању Ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин
Одлука о утврђивању погребних услуга на гробљима ГО Сурчин


- "Сл. лист
града Београда", бр. 68/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац
Показатељ потрошачких цена у октобру 2015. године
Одлука о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП "Пословни простор - Вождовац"
Одлука о утврђивању Ценовника за пружање услуга зимске службе
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању Ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин
Одлука о утврђивању погребних услуга на гробљима ГО Сурчин

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 100/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 100/2015
Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних да се, у циљу унапређења квалитета процеса рада у предшколским установама, запосленима у предшколским установама, једнократно исплати нето износ од 7.000 динара, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних да се, у циљу унапређења квалитета процеса рада у основним и средњим школама, установама ученичког и студентског стандарда и високошколским установама, запосленима у установама основног и средњег образовања, установама ученичког и студентског стандарда и високошколским установама, а којима се плате исплаћују из буџета Републике Србије, једнократно исплати нето износ од 7.000 динара, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Јавним тужилаштвима - Тужилаштву за организовани криминал ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец новембар 2015. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству културе и информисања - Установама културе, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец новембар 2015. године)
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице
Одлука Уставног суда РС број Уж-3262/2014 којом се: 1. усваја уставна жалба Б. В. и утврђује да је решењем Основног суда у Краљеву Ипв (И). 41/14 од 21. фебруара 2014. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на имовину, зајемчено чланом 58. Устава Републике Србије и 2. поништава решење Основног суда у Краљеву Ипв (И). 41/14 од 21. фебруара 2014. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о приговору подносиоца уставне жалбе изјављеном против решења о извршењу Општинског суда у Новом Пазару И. 505/08 од 9. маја 2008. године
Правилник о Листи стручних, академских и научних назива
Решење Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-34/2015-74)
Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија


- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2 северно од Сегединског пута у Суботици
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу
Одлука о доношењу измене Плана детаљне регулације за комплекс регионалне депоније на локацији к. п. бр. 2635 к. о. Биково у Суботици
Одлука о изради Плана детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Жељезничко насеље" са непосредним окружењем на потезу уз Мајшански пут, северно од улице Бер Имреа у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Жељезничко насеље" са непосредним окружењем на потезу уз Мајшански пут, северно од улице Бер Имреа у Суботици на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Александрово" у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Александрово" у Суботици, на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове 196 и 197 јужно од железничке пруге Суботица - Сегедин намењене за комерцијалне функције
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за блокове 196 и 197 јужно од железничке пруге Суботица - Сегедин намењене за комерцијалне функције у Суботици на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за центар урбанистичке зоне у МЗ "Пешчара" западно од Шабачке улице, између улица Кумровечке, Чеде Жица и Ускочке у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за секторски центар у МЗ "Пешчара" западно од Шабачке улице, између улица Кумровечке, Чеде Жице и Ускочке у Суботици, на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Мали Радановац", између улица Беле Бартока, Љубе Шерцера, Едварда Русијана и Шандора Лифке
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за центар урбанистичке зоне МЗ "Мали Радановац", између улица Беле Бартока, Љубе Шерцера, Едварда Русијана и Шандора Лифке", на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове 63 и 63а између Ловачке, Радановачке и Дубровачке улице на Палићу
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за блокове 63 и 63а између Ловачке, Радановачке и Дубровачке улице на Палићу на животну средину
Одлука о доношењу Програма развоја туризма региона језера Палић
Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Суботице
Одлука о такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице"
Одлука о унапређењу општег оквира за привређивање на територији Града Суботице
Одлука о мрежи дечјих вртића у установама на територији Града Суботице
Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете
Правилник о начину и поступку расподеле средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана у области одрживог развоја путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби из буџета Града Суботице
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада
Аутентично тумачење одредбе члана 7. став 1. Одлуке о јавној канализацији ("Службени лист Града Суботица", бр. 29/15)
Одлука о заустављању процеса који доводе до уништења историјског језгра Града Суботице
Прва измена Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2015. годину
Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде смрти на територији Града Суботице

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.12.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38 и 39/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 24/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 29/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2015
Решење о утврђивању распореда и времена коришћења спортских објеката Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад без накнаде, за период од 2. новембара до 25. децембра 2015. године
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о изменама Решења о утврђивању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2015. години
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о изменама и допуни Решења о образовању Координационог тима за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему аката и предузимање активности потребних за реализацију Пројекта "Изградња Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду"
Исправка Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38 и 39/2015
Одлука о усвајању Стратегије социјалне заштите Града Крагујевца за период 2015 - 2019. године
Одлука о II ребалансу буџета Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о задуживању Града Крагујевца за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о давању пословног простора у закуп
Одлука о активностима везаним за реализацију Уговора о продаји Јавног предузећа "Радио - телевизија Крагујевац"

План генералне регулације "насеља Белошевац и Ждраљица"


- "Сл. лист града Ужица", бр. 24/2015
Одлука о додели јавних признања и награда Града Ужица

- "Сл. лист града Панчева", бр. 29/2015
Одлука о доношењу Програма комасације катастарске општине Јабука (Град Панчево)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 99/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 69/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 65/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 99/2015
Уредба о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, односно подофицира
Уредба о допуни Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
Одлука о утврђивању зграде "Задужбина Лазара Стојадиновића, вишег контролора поште и телеграфа, и жене Анке" - "Поштански дом" у Врњачкој Бањи за споменик културе
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније, за финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Републици Србији
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за промоцију науке
Решење о разрешењу директора Института за стандардизацију Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о статусној промени издвајање уз припајање
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Апатин" у Апатину
Решење о изменама и допунама Решења о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Врање" у Врању
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Прокупље, Република Србија и општине Епон, Република Француска
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12335/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12337/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12646/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-12698/2015)
Решење о измени Решења о утврђивању јавног интереса (05 број 465-16713/2014)
Решење Владе (05 број 465-12468/2015-1)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00885/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00887/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00871/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00867/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00877/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00898/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00899/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00921/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00829/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00845/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00908/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00862/2015-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-00860/2015-22)
Правилник о евиденцији промета
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допуни Правилника о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, условима за стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-252/2015-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0995/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0162/2014-11)
Решење о именовању директора ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска гробља", Крагујевац
Одлука о утврђивању основице и висине чланарине Регионалне привредне коморе Суботица за 2016. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 69/2015
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда


- "Сл. лист ЦГ", бр. 65/2015
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о критеријумима за формирање максималних цијена љекова
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о начину и условима складиштења отпада
Одлука о измјени Одлуке о образовању Савјета за праћење спровођења стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Правилник о ближим условима за обезбјеђивање сљедљивости ткива и ћелија, као и начину и поступку праћења озбиљних нежељених појава и озбиљних нежељених реакција
Правилник о начину превођења професионалног војног лица из једног рода или службе у други род или службу и произвођења цивилног лица у служби у војсци у професионално војно лице, војника по уговору или подофицира по уговору у подофицира или официра и подофицира или официра по уговору у официра
Правилник о начину пријема лица у службу у Војсци Црне Горе и резервни састав војске и начину избора кадета
Правилник о садржини дозволе за привредни риболов
Правилник о измјенама Правилника о обрасцу дозволе, поступку издавања дозволе, начину плаћања накнаде за обављање привредног риболова и ближим условима за преношење дозволе за привредни риболов
Правилник о начину нотификације о задржавању пошиљке биља која се уноси у Црну Гору
Наредба о забрани лова и стављања у промет рибље млађи, недораслих риба и других морских организама
Правилник о ближем начину извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује
Правилник о измјени Правилника о утврђивању Листе супстанци које изазивају високу забринутост
Правилник о врстама уређаја који емитују ултразвук и оптичко зрачење за које се издаје дозвола за коришћење
Правилник о начину означавања и изгледу ознаке извора нејонизујућих зрачења
Рјешење о лиценцирању
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "МС ЕДУКО" у Бијелом Пољу
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Средња стручна школа "Васо Алигрудић"
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Средња стручна школа "Спасоје Распоповић"
Рјешење којим се утврђује статус непокретног добра од националног значаја за Олупину брода галијун код рта Кабала, Општина Херцег Нови, број: УП/I-02-52/2015-2
Рјешење којим се утврђује Табачком мосту статус непокретног културног добра од локалног значаја, број: УП/I-02-28/2015-1
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кусиде
Рјешење о поништењу одобрења проспекта за јавну понуду III емисије акција
Правилник о ближем садржају Извјештаја о спољној ревизији у друштву за осигурање
Одлука о отказу Гранског колективног уговора за енергетику, производњу, прераду и промет угља, нафтних деривата и гаса
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Подгорици
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Подгорици
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Бијелом Пољу
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Подгорици
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Котору
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - канцеларија у Подгорици
Рјешење о именовању директора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора директората за управне унутрашње послове у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о постављењу секретара Министарства унутрашњих послова
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за управне унутрашње послове у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о постављењу секретара Министарства унутрашњих послова
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за образовање припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству просвјете
Рјешење о престанку мандата предсједника Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Проглашења састава Управног одбора Центра за обуку у судству и државном тужилаштву
Одлука о избору шест судија Вишег суда за прекршаје Црне Горе
Одлука о избору двоје судија Основног суда у Подгорици

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.12.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 70/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 86 и 87/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 25, 26 и 27/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 70/2015
Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја Аде Хује, Градска општина Палилула


- "Сл. лист града Ниша", бр. 86 и 87/2015
Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге "Тржница" Ниш о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша
Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о кредиту за рефинансирање кредита за капиталне инвестиционе расходе са "АИК" банком АД Београд са Нацртом
Одлука Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш о одређивању јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања
Решење о недавању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш о утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине у износу од 1107,46 дин/m2 на годишњем нивоу
Решење о усвајању предлога енергетског субјекта ЈКП "Градска топлана" Ниш
Предлог енергетског субјекта ЈКП "Градска топлана" Ниш

Одлука о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Бела Паланка за период 01.01.2015.-30.09.2015. године
Одлука о ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Дољевац
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Дољевац"
Програм о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2015. години
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Таткова земуница"


- "Сл. лист града Ужица", бр. 25, 26 и 27/2015
Закључци I број 612-1/15 од 02.10.2015. године
Закључци I број 06-50/15 од 02.10.2015. године

Одлука о установљењу Награде за хумано дело

Одлука о додели Награде за хумано дело
Одлука о додели Захвалнице Града Ужица


- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2015
Решење о образовању Савета за унапређење положаја Рома на територији Града Суботице

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2015
Правилник Буџетског фонда за стипендирање, подстицање образовања, награђивање и усавршавање ученика и студената на територији Града Смедерева
Решење о измени Решења о образовању Локалног савета за побољшање положаја Рома Града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Савета
Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Смедерева за 2015. годину
Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске управе Града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2013 - пречишћен текст и 5/2015)
Пречишћен текст Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2015 - пречишћен текст и 5/2015)
Пречишћен текст Одлуке о комуналном уређењу Града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 1/2015 и 5/2015)
Пречишћен текст Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији Града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 5/2013 и 5/2015)
Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Смедерева", број 1/2013 и 5/2015)
Пречишћен текст Одлуке о градским административним таксама ("Службени лист Града Смедерева", број 4/2009, 4/2010 и 3/2015)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 5/2014 - пречишћен текст и 5/2015)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2015 - пречишћен текст и Одлука о измени и допуни Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, број NO-28/2015 од 26.06.2015. године)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2013 и 5/2015)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2015 - пречишћен текст и Одлука о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, број 12-3/1 од 02.06.2015. године)


 


Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.12.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 98/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 21 и 22/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 9/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 98/2015
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 21 и 22/2015
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста преко реке Дрине са пратећим путним објектима на локацији Љубовија-Братунац
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о ваздушном саобраћају између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Швајцарског Федералног Савета
Протокол о сарадњи између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине на очувању моста Мехмед паше Соколовића у Вишеграду
Меморандум између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе Руске Федерације за контролу промета наркотика о сарадњи у борби против нових психоактивних супстанци
Меморандум о разумевању у области омладине између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Федералне агенције за младе (Руска Федерација)
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Саудијског Високог савета за туризам и националну баштину Краљевине Саудијске Арабије
Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б "ADR 2015"

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 9/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. годину - ребаланс 2
Програм о допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2015. години
Одлука о такси превозу
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац - Костолац
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац - Костолац
Правилник о измени Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 97/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 67/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 97/2015
Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2016. годину
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину
Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
Одлука о утврђивању Куће Новаковића у Краљеву за споменик културе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу на положај генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о разрешењу председника Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за иновациону делатност
Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за иновациону делатност
Решење о разрешењу директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање "Крњача" у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање "Крњача" у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ваљево
Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Ваљево – Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Ђаковица
Решење о именовању чланова Одбора за праћење примене Анекса Посебног колективног уговора за државне органе
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
Решење о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
Решење о разрешењу председника, потпредседника и чланова и именовању председника и чланова Савета за особе са инвалидитетом
Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика члана Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније, за финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Републици Србији
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
Решење о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за порезе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника Преговарачке групе за порезе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада "ЈУП истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015. годину и Финансијског пословања "ЈУП истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за решавање правних последица престанка рада Јавног предузећа Новинскe агенцијe Танјуг)
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о поступку безбедносне провере и садржини упитника
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања
Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја
Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2015. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-5976/2013 којом се усваја уставна жалба Смиље Вучић и утврђује да је у парничном поступку који је вођен пред Општинским судом у Пироту у предмету П1. 279/03, касније пред Основним судом у Пироту у предмету П1. 2386/11, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-302/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу
Правилник о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style", "Best export (crveni, tvrdo pakovanje)", "Best export (crveni, meko pakovanje)", "Best Export 100’s", "Bond Street (crveni)", "Bond Street (crveni, meko pakovanje)", "Bond Street (plavi)", "Bond Street (plavi, meko pakovanje)", "Bond Street (srebrni)", "Bond Street 100’s (crveni)", "Bond Street 100’s (plavi)", "Bond Street 100’s (srebrni)", "Bond Street Compact Blue", "Bond Street Slims (Violet)", "Bond Street Slims (Rose)", "Chesterfield (Blue, 100’s)", "Chesterfield (Blue, KS)", "Chesterfield (Red, 100’s)", "Chesterfield (Red, KS)", "Chesterfield (Silver, KS)", "Chesterfield Crown Aqua", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Дрина (без филтера)", "Дрина (меко паковање)", "Дрина (стотка)", "Дрина (тврдо паковање)", "Eve 120", "Eve 120 (plavi)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Forward", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "L&M Lounge (Violet)", "L&M Lounge (Pink)", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100’s)", "L&M Silver Blue Label", "Marlboro (Gold)", "Marlboro (Gold, 100’s)", "Marlboro (Red)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro Touch XL (svetlo plavi)", "Marlboro Touch XL (plavi)", "Marlboro Flavor Plus", "Marlboro Red Code", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (svetlo plavi)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Parliament Aqua Blue", "Philip Morris (Absolute Blue)", "Philip Morris (Absolute Blue, 100’s)", "Philip Morris (Master Red)", "Philip Morris (Master Red, 100’s)", "Philip Morris (Select Silver)", "Philip Morris (Select Silver, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parliament Super Slims", "Eve Divine Slims", "Eve Mystique Slims")


- "Сл. лист града Београда", бр. 67/2015
Правилник о управи у Градском правобранилаштву Града Београда
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2015/16
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Дудовица, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Пркосава, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Брајковац, Градска општина Лазаревац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за спорт и рекреацију бр. I-12-2 од 21. септембра 2015. године са Одлуком


- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2015
Решење о формирању Комисије за утврђивање висине накнаде за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту и за утврђивање тржишне вредности јавне својине
Решење о формирању Комисије за утврђивање вредности непокретности у јавној својини, коришћењу и у државини Града Ниша
Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о измени Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2015. годину
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања


- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 96/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 96/2015
Закон о озакоњењу објеката
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру
Закон о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација
Закон о трговачком бродарству
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити
Уредба о канцеларијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Управи за ветерину и Републичкој дирекцији за воде, у оквиру раздела Министарства пољопривреде и заштите животне средине, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец октобар и новембар 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за трошкове лечења лица којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у специјалним болницама за психијатријске болести, као и за трошкове хитне медицинске помоћи лицима непознатог пребивалишта)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за инвестиционо- текуће одржавање болница у циљу побољшања услова за лечење, трошкове лечења лица којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у специјалним болницама за психијатријске болести и трошкове указане медицинске помоћи лицима непознатог пребивалишта)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству унутрашњих послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада)
Судски пословник о изменама Судског пословника
Одлука Уставног суда РС број Уж-7936/2013 којом се одбија као неоснована уставна жалба Г. Р.
Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Моде С упитних кодова за Јединствено европско небо
Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Водовод и канализација" у Лозници


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2015
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Бијели до"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план "Бијели до"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о доношењу Локалне студије локације за вјерски објекат - Храм "Света Петка" на кат. парцели број 1950 КО Главица у Даниловграду
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер "Радио Даниловград"
Одлука о изради Локалне студије локације "Дољани" у Подгорици
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Зона централних дјелатности - Цетињски пут" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Плав
Одлука о о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе и јавним установама чији је оснивач општина Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе и јавним установама чији је оснивач Општина Рожаје број 4383 од 03.11.2015. године
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Бранковина - Забрђе" на Луштици
Одлука о допуни Одлуке о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана " Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за Урбанистичке Парцеле број 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и Булевара од раскрснице код ЈП Водовод и Канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о партиципацији у цијени превоза ученика основних школа у приградском саобраћају

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.11.2015. године

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 37 и 38/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 37/2015

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 37/2015
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Бенерго" Беране
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Беране" Беране
Одлука о тражењу партнера за оснивање привредног друштва
Одлука о доношењу Локалног плана активности за постизање родне равноправности у Општини Беране за период 2015-2017. године
Одлука о измјенама Одлуке о именовању пројектног менаџера за предлог Пројекта који се финансира из фонда ИПА 2011 којим управља Делегација Европске уније у Црној Гори
Одлука о насељима и границама подручја насеља на територији општине Беране
Одлука о стављању ван снаге дијела Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Статут о измјени и допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Одлука о организацији и начину рада локалне управе општине Жабљак
Правилник о измјенама и допунама Правилника о остваривању права службеника и намјештеника локалне управе на плаћено и неплаћено одсуство, стручно усавршавање на раду, јубиларне награде, материјалну помоћ и заштиту на раду
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о критеријумима, поступку и начину расподјеле средстава намијењених финансирању невладиних организација
Одлука о насељима и границама насеља на територији општине Плужине
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Клинички центар" у Подгорици
Одлука о студентској награди Општине Пљевља
Допуна Одлуке о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Лепетане
Одлука о изради Локалне студије локације "Зирине"
Одлука о изради Локалне студије локације "Поди - Вистас" на Подима
Одлука о изради Локалне студије локације за комплекс "Маслина - Вериге" у Каменарима
Одлука о изради Локалне студије локације "Порто Боно" на Луштици
Одлука о насељима  и границама насеља на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о утврђивању висине отпремнине запослених у органима и службама локалне управе, службама локалне самоуправе и јавним службама чији је оснивач Пријестоница
Одлука о измјени и доради спомен-обиљежја споменика на Љуботињу

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 38/2015
Одлука о условима и начину снабдијевања топлотном енергијом Града Пљеваља
Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
Одлука о стипендирању студената
Одлука о ослобађању плаћања обавеза по основу пореза на непокретности - пољопривредно земљиште за 2015. годину
Одлука о суфинансирању спорта
Одлука о Измјени Одлуке о кредитном задужењу Пријестонице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице Цетиње

- "Сл. лист града Суботице", бр. 37/2015
Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Фондације за омладинску културу и стваралаштво "ДАНИЛО КИШ" Суботица за 2015. годину
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за имовину за 2016. годину у Граду Суботици
Решење о условима и начину уступања делова зграде ради постављања антена, опрема и уређаја
Решење о давању сагласности на предлог Правилника о раду јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице" Суботица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.11.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54 и 55/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 64/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54 и 55/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину
Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада

Одлука о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ченеј
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о престанку важења Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације
Решење о изменама Решења о образовању Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

- "Сл. лист ЦГ", бр. 64/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Демократској Републици Етиопији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јужноафричкој Републици
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе при Афричкој Унији
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу далековода за потребе привременог напајања електричном енергијом градилишта аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3, Подгорица - Цетиње - Будва, локалитет тунел "Мекавац" и дионица Обзовица - Брајићи
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Шавник - Жабљак, улаз у Жабљак
Правилник о ближим условима за одређивање чина за лица која се примају у службу у војсци Црне Горе у својству официра, односно подофицира
Правилник о начину ванредног унапређивања професионалног војног лица
Правилник о измјенама Правилника о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза
Рјешење о издавању лиценце приватној предшколској установи "Arushi pu" - Улцињ
Рјешење о издавању лиценце приватној предшколској установи "Креативна чаролија" - Тиват
Правилник о ближим условима у погледу простора, кадра и опреме које морају да испуњавају овлашћене здравствене установе и правна лица која обављају поједине послове у вези узимања и пресађивања ткива и ћелија, као и мјерама и активностима за успостављање и одржавање система квалитета
Правилник о начину и условима за процјену подобности и одабир даваоца, обиму и врсти лабораторијских тестирања живог даваоца и начину праћења здравственог стања даваоца
Правилник о начину, поступку и медицинским критеријумима за утврђивање смрти даваоца, као и ближем саставу комисије за утврђивање смрти даваоца
Наредба о временском периоду и путу односно дјеловима пута на којима је обавезна употреба зимске опреме
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 20/11. и 21/12.), коју је донијела Скупштина општине Шавник, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 30/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Правилник о рјешавању стамбених потреба у Министарству одбране, бр. 801-4976/11, од 1. августа 2011. године, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 19/13 и 50/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Колективни уговор, бр. 01-6116/1, који су, 18. децембра 2006. године у Подгорици закључили Синдикална организација и извршни директор А.Д. "Црнагорапут", није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 10/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о начину фактурисања, обрачуна и наплати испоручене воде, бр. 01-2600, коју је, 6. августа 2012. године, донио Управни одбор Јавног предузећа "Водовод" Пљевља, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 4/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 7., алинеја 1., у дијелу који гласи: "(земљиште које је планском документацијом одређено за грађење објеката или је у зони развоја, без обзира на културу уписану у катастру непокретности)" Одлуке о порезу на непокретности ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/12., 21/13. и 2/14.), коју је донијела Скупштина општине Жабљак, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 37/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Измјене Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Југопетрол АД Котор, бр. 49649., од 17. октобра 2013. године, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 10/15 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 19. у дијелу који гласи: "Овај Правилник ступа на снагу даном доношења", Правилника о организацији и и систематизацији послова у Друштву за туризам и трговину "Петрохотел" ДОО, бр. 1., од 18. октобра 2013. године, који је донио Извршни директор Друштва, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 19/14 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника Општине Беране ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 35/13.), коју је донио предсједник Општине Беране, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 48/14 од 14. октобар 2015. године
Рјешење којим се утврђује Кули Лазара Сочице статус непокретног културног добра од локалног значаја, број УП/I-02-85/2013-6
Рјешење којим се утврђује Остацима Хајдар-пашине џамије статус непокретног културног добра од националног значаја, број УП/I-02-36/2014-8
Рјешење о разрјешењу члана Оперативног тима Партнерства за отворену управу
Рјешење о именовању члана Оперативног тима Партнерства за отворену управу
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о разрјешењу два члана Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању члана Комисије за жалбе у поступку за повраћај имовинског права или обештећење
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе за спољну политику
Одлуке о избору судија и о престанку судијске функције

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 64 и 66/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2015
Одлука о издавању V емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавеза објављивања проспекта

- "Сл. лист града Београда", бр. 64 и 66/2015
План детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 "Панчевачки рит", простор североисточно од Панчевачког пута, Градска општина Палилула
План детаљне регулације центра насеља "Миросаљци", Градска општина Лазаревац

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дечји културни центар "Мајдан" у Београду
Приоритети за програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП "Гроцка"
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈКП "Грочански комуналац"
Одлука о одузимању обављања комуналних делатности ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 95/2015
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима
Уредба о допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о оснивању Института за стратегијска истраживања
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Ћелије"
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Грлиште"
Одлука о утврђивању висине накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља
Одлука о изменама Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу директора Туристичке организације Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Транснафта"
Решење о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о разрешењу и именовању руководиоца, заменика руководиоца и секретара Радне групе за координацију активности на примени модела развоја електронске управе Републике Естоније
Решење о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о престанку рада на положају помоћника министра привреде
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Шангају, Народна Република Кина
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству рударства и енергетике - Управа за резерве енергената, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец октобар и новембар 2015. године)
Решење о давању овлашћења за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника
Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања телу за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о поступку давања оружја на послугу
Правилник о изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Одлука о давању сагласности на планове преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0259/14-08)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", "Pall Mall (Pocket Blue)", "Vogue (Lilas)", "Vogue (Bleue)", "Dunhill Fine Cut (Swiss Blend)", "Dunhill Fine Cut (Master Blend)", "Dunhill Fine Cut (Blonde Blend)", "Dunhill Classic Blend")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Kent (HD Futura)", "Kent (HD Neo)", "Kent (HD Infina)", "Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100’s Box)", "Lucky Strike (Blue 100’s)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red 100’s)", "Viceroy (Charcoal Blue 100’s)", "Viceroy (Silver 100’s)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Lord Extra (100)", "VISION (BLUE)", "VISION (RED)", "Viceroy (Charcoal Red, meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue, meko pakovanje)", "Pall Mall (Red 100’s)", "Pall Mall (Blue 100’s)", "Pall Mall (Silver 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("RONHILL (menthol breeze)", "RONHILL (adriatic blue)", "RONHILL (shell white)", "RONHILL (stone white)", "RONHILL (aquamarine ultima)", "RONHILL (stone white 100’s)", "RONHILL (shell white 100’s)", "RONHILL (slims azure)", "RONHILL (slims velvet)", "RONHILL (slims menthol)", "RONHILL (black wave)", "RONHILL (gold wave)", "YORK (red 100’s)", "YORK (gold 100’s)", "YORK (red)", "YORK (gold)", "YORK (red big pack)", "YORK (gold big pack)", "YORK NEO (black)", "YORK NEO (blue)", "Walter Wolf (flavour)", "Walter Wolf (white icon)", "Walter Wolf (flavour 100’s)", "Walter Wolf (white icon 100’s)", "MC (6)", "MC (9)", "MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Davidoff Reshape (Black)", "Davidoff Reshape (White)", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)")
Исправка Одлуке о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.11.2015. године

- "Сл. лист НС", бр. 53/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 12/2015

- "Сл. лист НС", бр. 53/2015
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Новог Сада
Решење о изменама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о постављању саобраћајног огледала и саобраћајне сигнализације у раскрсници Карађорђеве и Улице малина у Сремској Каменици
Решење о постављању саобраћајних огледала у Таковској улици у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у Мажуранићевој улици у зони Основне школе "Јован Дучић" у Петроварадину
Решење о измени Решења о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Антона Чехова у Новом Саду
Решење о измени трасе и назива линије јавног градског превоза путника број 17 у Новом Саду
Исправка Решења о измени Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 12/2015
Закон о потврђивању Међународне конвенције о спречавању фалсификовања новца
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о економској сарадњи
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Словачке о билатералним споразумима којима се уређују црногорско-словачки односи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Тајланд о изузећу од виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Објава да се брише обавјештење о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити инвестиција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 46/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 62, 63 и 65/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 56/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 63/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 46/2015
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београда", бр. 62, 63 и 65/2015
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Градске општине Обреновац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Доња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац
Одлука о подизању бисте краља Александра I
Одлука о подизању споменика Диани Будисављевић
Одлука о подизању споменика Бориславу Пекићу
План детаљне регулације за Просторно културно-историјску целину Топчидер - I фаза, (саобраћајница Патријарха Димитрија од Улице Пере Велимировића до Улице ослободиоци Раковице и Улица ослобођења)

План генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин

Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 56/2015
Одлука о избору пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и за трошкове набавке репроматеријала

- "Сл. лист ЦГ", бр. 63/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Савезној Републици Њемачкој
Одлука о продужењу концесије за приређивање посебних игара на срећу привредног друштва Џек пот доо у Казину хотела Црна Гора (Хилтон) у Подгорици
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Тоспуде" - Цуце
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Бобик" - Чево
Одлука о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине архитектонско-грађевинског (украсног) камена "Долови" - Комани
Статут Хотелско туристичког предузећа "Милочер" друштво са ограниченом одговорношћу, Будва
Наредба о допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Уредба о допуни Уредбе о начину образовања максималних малопродајних цијена нафтних деривата ("Службени лист Црне Горе", бр. 18/15.), коју је донијела Влада Црне Горе, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 14/15., У - II бр. 15/15. и У - II бр. 19/15. од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 2. став 1. тачка 1. у дијелу који гласи: "или испред пословних просторија у пословне сврхе" и члана 18. Одлуке о локалним комуналним таксама; тарифног броја 1. став 1. у дијелу који гласи: "или испред пословних просторија у пословне сврхе" Тарифе локалних комуналних такса, која је саставни дио те Одлуке ("Службени лист Републике Црне Горе - општински прописи", бр. 3/07. и 5/07. и "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 13/10., 12/12. и 7/14.), и члана 2. Одлуке о измјени Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 13/10.), које је донијела Скупштина општине Жабљак, нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 19/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 16. тачка 16.1. Статута "САГА ЦГ" д.о.о., у Подгорици, који је донио оснивач Друштва 1. августа 2011. године, није у сагласности са Уставом Црне Горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У- II бр. 36/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да Правилник о поступку за утврђивање привремених мјера за управљање и обезбјеђење функционисања Универзитета Црне Горе, бр. 07-1784, од 9. октобра 2012. године, (Билтен УЦГ, бр. 291/12.), који је донио Управни одбор Универзитета Црне Горе, није у сагласности са Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 68/12 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 23. став 4. Правилника о додјељивању станова на коришћење пензионерима Општине Никшић, бр. 43, који је донио Управни одбор Удружења пензионера Никшић, на седницама од 26. јуна 2010. године и 26. јуна 2011. године, није у сагласности с Уставом и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У- II бр. 61/13 од 14. октобра 2015. године
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе чл. 94., 96. 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., члана 108. став 1., у дијелу који гласи: "од десетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори" и став 2. у дијелу који гласи: "од двоструког до десетоструког износа минималне зараде у Црној Гори", члана 95., у дијелу који гласи: "у износу од десетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори"; члана 95.а, у дијелу који гласи: "у износу од педесетоструког до стоструког износа минималне зараде у Црној Гори" и члана 109., у дијелу који гласи: "у износу до троструког износа минималне" и "до петоструког износа минималне зараде у Црној Гори", Одлуке о комуналном реду на територији Општине Будва, бр. 01/01-660/1, од 29. децембра 2011. године, ("Службени лист Општине Будва", бр. 9/09. и бр. 1/10. и "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 32/10.", коју је донијела Скупштина општине Будва" нијесу у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У- II бр. 65/13 од 14. октобра 2015. године
Правилник о измјенама Правилника о условима за одржавање ваздухопловних приредби
Рјешење о престанку мандата помоћника министра унутрашњих послова
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Специјалистичка ветеринарска лабораторија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 62/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2015
Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Заштитника грађана
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индонезији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Саудијској Арабији
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Краљевине Тајланда у Републици Србији
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01526/2010-03)
Правилник о дозволама за рад
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Одлука о изменама и допунама Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности
Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора


- "Сл. лист ЦГ", бр. 62/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словачкој
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 23 - правосуђе и темељна права
Одлука о оснивању Националног одбора за безбједност цивилног ваздухопловства
Одлука о оснивању Националног одбора за управљање сигурношћу у ваздушном саобраћају
Одлука о оснивању Националног одбора за олакшице у ваздушном саобраћају
Одлука о оснивању Националног одбора за управљање ваздушним простором
Правилник о измјенама и допунама Правилника о утврђивању производа и услуга које се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о начину управљања и функционисања информационог система за управљање документима
Одлука Уставног суда ЦГ Уж-III бр. 519/14 којом се: I - усваја уставна жалба и II - укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Гж.бр. 2265/14, од 27. маја 2014. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Одлука о измјенама Одлуке о броју судија у судовима ("Сл. лист ЦГ", број 25/2015)
Правилник о измјенама Правилника о службеној легитимацији овлашћених лица државне ревизорске институције
Рјешење 02 Бр: УПИ-1651/2
Одлука о доношењу измјене Програма подршке развоју пољопривреде - IPARD like за 2015. годину
Статут о измјенама и допунама Статута Савеза синдиката Црне Горе
Рјешење о разрјешењу пет чланова Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању пет чланова Социјалног савјета Црне Горе
Одлуке о избору судија и престанку судијске функције
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе полиције-руководиоца Сектора криминалистичке полиције
Рјешење о брисању из именика миритеља и арбитара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.11.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 79 и 85/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 39/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 22/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 36/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 20/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи
Закон о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари
Закон о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце
Закон о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације у области економске сарадње, привлачења инвестиција и реализације заједничких пројеката
Протокол између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о приступању Републике Србије Програму Европске уније за запошљавање и социјалну солидарност (EaSI)
Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013)
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности


- "Сл. лист града Ниша", бр. 79 и 85/2015
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације Житорађе
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад чланова комисија које образује Председник општине и начелник Општинске управе општине Житорађа
Одлука о накнади председника Комисије за награде и признања Скупштине општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допуна Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 10/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину - ребаланс 2
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2014. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2015
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2015. години

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 39/2015
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 22/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Власотинце за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 36/2015
Одлука о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Бистрица"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Десна обала Лима"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Острови"
Одлука о доношењу Плана о постављања привремених објеката на територији општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Локалне студије Локације "Борје III"
Одлука о називима насеља, улица и тргова на територији општине Никшић
Одлука о преношењу средстава за спровођење програма смањења броја запослених споразумним престанком радног односа, уз исплату отпремнине
Одлука о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији општине Никшић
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о престанку важења Одлуке о заједничком организовању послова одлагања комуналног отпада за општине Никшић, Шавник и Плужине
Одлука о допунама Програма уређења простора Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о оснивању Јавне установе Музеји и галерије Никшић
Одлука о оснивању Јавне установе Народна библиотека "Његош" Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ на водотоку "Ђуричка ријека са притокама" у Општини Плав са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању локације за изградњу трансфер станице комуналног отпада у општини Плужине
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални парк Пива"
Одлука о престанку рада Туристичке организације Општине Плужине
Одлука о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о заједничком организовању послова одлагања комуналног отпада за општине Никшић, Плужине и Шавник
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника општине Плужине
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу 604/1 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Блаце-Јошица за локалитет Хотела Парк" у Бијелој
Исправка Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Бијело Поље
Исправка Одлуке о избору предсједника и чланова Савјета за родну равноправност
Исправка Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 93/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 93/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Португал
Указ о додели одликовања (КО ПР број 62)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 63)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 64)
Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке
Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству
Уредба о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика
Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева
Уредба о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о разрешењу и именовању председника Савета за безбедност и здравље на раду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зајечару
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Жељку Димитријевићу и његовом тренеру Властимиру Голубовићу, за освојену златну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња F51, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Борислави Перић Ранковић и њеном тренеру Лазару Куртешу, за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене појединачно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Зарићу, за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља F55, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Зорици Попадић и њеном тренеру Златку Кеслеру, за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене екипно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Нади Матић и њеном тренеру Илији Ђурашиновићу, за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, жене појединачно класа 4-5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Немањи Димитријевићу, за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља F13, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Митићу, за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња F51, одржаном у Дохи, у Држави Катар)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Митру Паликући и његовом тренеру Горану Коцићу, за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, мушкарци појединачно класа 5, одржаном у Вејлеу, у Краљевини Данској)
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), 05 број 344-11711/2015
Решење о давању сагласности на Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), од 23. октобра 2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), 05 број 344-12177/2015
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за мерење, регулацију, инжењеринг и сервис Meris d.o.o. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Прокупље, Република Србија и општине Кочевје, Република Словенија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству омладине и спорта, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату новчаних награда Атлетском савезу Србије за освојену златну, сребрну и бронзане медаље на Светском првенству у Пекингу (Народна Република Кина) и Стонотениском савезу Србије за освојену златну, сребрне и бронзану медаљу на Европском првенству у Бадену (Република Аустрија), за финансирање редовних активности националних гранских спортских савеза (Одбојкашког савеза Србије, Рагби савеза Србије, Савеза за школски спорт Србије, Ватерполо савеза Србије, Рукометног савеза Србије, Веслачког савеза Србије, Бадминтон савеза Србије и Универзитетског спортског савеза), као и за финансирање програма Кошаркашког савеза Србије који се односе на измирење трошкова путовања и смештаја на Европском првенству у кошарци, одржаног у Савезној Републици Немачкој и Француској Републици и за реализацију активности за предолимпијски кошаркашки турнир који ће бити организован у 2016. години)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве и распоређују се Генералном секрeтaријату Владе на име једнократне финансијске помоћи општини Сребреница, Босна и Херцеговина, Република Српска)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве и распоређују Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља
Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничког комплета и уџбеника, стручног мишљења о квалитету рукописа приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, експертског мишљења и стручног мишљења о новом издању уџбеника
Правилник о условима за стручну оспособљеност и посебну оспособљеност које треба да испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају
Правилник о техничком одржавању међународних и међудржавних водних путева
Правилник о изгледу службеног одела и ознаке на службеном оделу запослених у лучким капетанијама
Правилник о поступку и методама сензорног оцењивања вина, начину обуке и провере стручне оспособљености сензорних оцењивача
Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
Правилник о изменама Правилника о службеној одећи чувара заштићеног подручја
Индекси потрошачких цена за октобар 2015.
Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Одлука о достављању података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком
Одлука Уставног суда РС број IУо-926/2012 којом се: 1. уУтврђује да Правилник о одређивању, употреби и чувању државне, службене и пословне тајне у установама за издржавање казне затвора ("Службени гласник СРС", број 49/79) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта, односно радње која је предузета на основу одредаба Правилника из тачке 1.
Одлука о изменама Одлуке о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија
Одлука о изменама Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Одлука о избору судије (број 119-05-441/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-442/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-443/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-444/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-445/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-446/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-326/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 675/15)
Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", Бачка Паланка
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", Бачка Паланка
Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), од 23. октобра 2015. године
Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о стипендирању студената општине Рума

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.11.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Лозница", бр. 8/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр.  28/2015
- "Сл. лист града Лесковца", бр. 13, 14, 15 и 17/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2015
Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о Изменама и допунама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2015
План генералне регулације "Насеља Ердоглија - Багремар"
План детаљне регулације "НАСЕЉА ЛИЦИКА"
План детаљне регулације "Дела градског центра, блок Стара топлана - потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића"
Одлука о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине
Одлука о начину и поступку прибављања непокретности у процесу реализације Програма расељавања "Старе радничке колоније"
Одлука о такси превозу
Одлука о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Града Крагујевца
Закључак о покретању Иницијативе за преузимање оснивачких права над "Центром за стрна жита" д.о.о. Крагујевац
Програм о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна, 27. августа, 8. септембра и 17. септембра 2015. године


- "Сл. лист града Лозница", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Комплекс спорта, рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници


- "Сл. лист општина Срема", бр.  28/2015
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину

- "Сл. лист града Лесковца", бр. 13, 14, 15 и 17/2015
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета и вантелесне оплодње (ВТО)
Решење о образовању Штаба за жетву у 2015. години
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине Црна Трава за 2015. годину


Одлука о завршном рачуну буџета општине Медвеђа за 2014. годину
Одлука о начину и условима давања на коришћење станова којима располаже општина Медвеђа
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Медвеђа
Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Медвеђа за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о моделу и методу приватизације ЈП "Радио Медвеђа" Медвеђа
Решење о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Медвеђа за 2015. годину
Решење о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа
Решење о разрешењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената на територији општине Медвеђа
Одлука о формирању Оперативног тима за обилазак подручја угрожених од пожара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о регресирању трошкова превоза

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава
Одлука о платама изабраних и постављених лица у органима општине Црна Трава
Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава
Решење о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност општине Црна Трава за 2015-2017. годину
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.11.2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 38/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 18/2015

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 38/2015
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем "Обједињена наплата" Зајечар
Програм контроле стања животне средине на територији Зајечара за 2016. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 18/2015
Одлука о додели друштвених признања Града Јагодине за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градском правобранилаштву Града Јагодине
Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градском правобранилаштву Града Јагодине
Решење о давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије "X Trade" Д.О.О Јагодина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.11.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица2, бр. 9/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 12/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2015
Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2015. годину, са Програмом
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години, са Програмом
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на паркиралишту у Улици Надежде Петровић код к. бр. 2 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на паркиралишту у Банатској улици код к. бр. 10А у Новом Саду
Исправка Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9/2015
Одлука о измени Одлуке о утврђивању радноправног статуса лица која бира Скупштина Града Сремска Митровица
Решење о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије
Решење о образовању Савета за миграције


- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2015
Одлука о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Одлука о утврђивању цена топлотне енергије за крајње купце
Решење о измени Решења о образовању Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје северне индустријске зоне у Панчеву на животну средину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 12/2015
Одлука о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Бешка са графичким прилогом
Решење о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Бешка на животну средину
Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Крчедин
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама лица које бира, именује и поставља Скупштина општине Инђија
Решење о образовању Комисије за планове општине Инђија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 92/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 92/2015
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице
Закон о јаким алкохолним пићима
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Одлука о избору председника судова
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о избору члана Високог савета судства
Одлука о избору члана Државног већа тужилаца
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. години
Уредба о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Службени гласник" Београд са Законом о јавним предузећима
Решење о престанку рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Транснафта"
Решење о разрешењу члана Управног и члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш
Решење о именовању члана Управног и члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о разрешењу директора Агенције за приватизацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству правде - Правосудној академији, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зарада) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца)
Правилник о изменама и допуни Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
Одлука Уставног суда број РС Уж-7816/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. Д. изјављена због повреде права на суђење у разумном року и права на имовину, зајемчених одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије, у управном поступку који jе вођен у предмету број 465-23/80-07 Секретаријата за урбанизам и имовинско- правне послове општине Врање и ванпарничном поступку који jе вођен у предмету Р1. 257/11 Основног суда у Врању
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац", Чачак
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White", "Winston 100’s Red (gold)", "Winston 100’s Blue (gold)", "Winston 100’s Silver (gold)", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "Monte Carlo Red", "Monte Carlo 100’s Red", "Monte Carlo 100’s Blue", "LD Red", "LD Blue", "LD red 100s", "LD blue100s", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "MEMPHIS CLASSIC", "MEMPHIS BLUE", "MEMPHIS AIR BLUE", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure", "Camel Filters", "Camel Blue", "Camel filters 100s", "Camel blue 100s")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool XSpression", "Camel Filters", "Camel Blue", "SOBRANIE BLACK RUSSIAN", "SOBRANIE WHITE RUSSIAN", "SOBRANIE BLACK", "SOBRANIE GOLD", "Sobranie Superslims Black", "Sobranie Superslims Pink")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2015
Упутство о изменама и допунама Упутства о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца

- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2015
Одлука о допунама Статута Града Чачка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2015
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин (пречишћен текст)
Исправка техничке грешке у Решењу о образовању и именовању Комисије за планове


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 91/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 91/2015
Закон о изменама и допунама Закона о железници
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду
Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
Аутентично тумачење одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др Закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. Закон, 62/06 - др. Закон и 61/07)
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Чачку
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Одлука о избору чланова Националног просветног савета
Одлука о разрешењу члана Националног савета за високо образовање
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Уредба о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза
Одлука о правним последицама престанка Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва са ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Косовска Митровица за 2015. годину
Решење о давању претходне сагласности Јавном предузећу "Електромрежа Србије", Београд, на набавку енергетског трансформатора од Републичке дирекције за робне резерве
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("WMG Advisory Member of WolfMcGill Group d.о.о. Beograd", Београд)
Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених на пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Правилник о измени и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-536/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1639/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 665/15)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 25381/12, Грујовић против Србије
Одлука о давању сагласности на Правила о раду преносног система електричне енергије
Решење о издавању дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције (број 5/0-02-783/2015-1)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Темерин", Темерин
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Гас", Темерин

- "Сл. лист града Краљева", бр. 22/2015
Одлука о располагању становима Града Краљева на основу Програма изградње станова за социјално становање
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Краљева
Одлука о изменама Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца
Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева
Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације "Центар Града Краљева"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Део другог градског прстена на деоници од Улице Карађорђеве преко реке Ибар до будућег кружног тока на правцу Скопљанска улица - Жички пут"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Други градски саобраћајни прстен на деоници од петље "Магнохром" преко Кулагића аде до Ибарске магистрале
Одлука о изради Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца
Одлука о изради Плана детаљне регулације потока Чађавац - Моравац од ушћа у реку Западну Мораву до Улице Тике Коларевића
Одлука о изради Измене Плана генералне регулације "Центар и Чибуковац"
Одлука о изради Плана генералне регулације "Врба"
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације "Ратина"
Одлука о изменама Одлуке о хватању и збрињавању напуштених паса
Одлука о држању паса и мачака на територији Града Краљева
Програм контроле и смањења популације напуштених паса на територији Града Краљева
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Краљева
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације "Део другог градског прстена на деоници од Улице Карађорђеве преко реке Ибар до будућег кружног тока на правцу Скопљанска улица - Жички пут", на животну средину не израђује
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Други градски саобраћајни прстен на деоници од петље Магнохром преко Кулагића аде до Ибарске магистрале", на животну средину
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације канала Маква за прикупљање и одвођење атмосферских вода са подручја Шеовца, на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације потока Чађавац - Моравац, од ушћа у реку Западну Мораву до Улице Тике Коларевића, на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана генералне регулације "Врба" на животну средину не израђује

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.11.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 77/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 21/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 61/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Просторног плана Градске општине Обреновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Доња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Трбушница - Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун
Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2015. године
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2015. годину
Измене и допуне Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд" број 1296 од 28. јануара 2015. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 77/2015
Одлука о оснивању ЈКП "Медиана" Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП "Горица" Ниш (Пречишћен текст)
Одлука о начину и роковима плаћања комуналних услуга (Пречишћен текст)


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 21/2015
Одлука о измени Програма постављања мањих монтажних објеката-киоска на градском грађевинском земљишту јавне намене у Лесковцу
Одлука о ребалансу буџета општине Бојник за 2015. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о изменама и допунама Статута општине Бојник
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Бојник и општинске службе
Одлука о задужењу општине Власотинце за подизањем дугорочног кредита код пословних банака


- "Сл. лист ЦГ", бр. 61/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Костарики
Одлука о измјени Одлуке о образовању Одбора за праћење примјене закона и других прописа од значаја за изграђивање повјерења у изборни процес
Уредба о утврђивању врсте и вриједности непокретности коју странац посједује у Црној Гори
Одлука о расподјели добити Друштва са ограниченом одговорношћу "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" - Подгорица
Одлука о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута р-10 Слијепач Мост - Томашево - Павино Поље - Коврен - Вруља, Дионица: Црквице - Вруља
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију некатегорисаних путева за прилаз траси аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Правилник о висини годишње накнаде за обављање аквакултуре
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења азијске стрижибубе Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Рјешење о допуни лиценце Универзитету Црне Горе
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих Центар за стране језике и превођење "Double E"
Рјешење, којим се издаје допуна лиценце за рад Факултету за медитеранске пословне студије, Тиват, УП I бр. 630-637/2015-2
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Приватној установи "Едукативни центар Полиех" у Беранама
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 2498/13, од 01. октобра 2013. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак, Уж-III бр. 640/13, од 30. јуна 2015. године
Пословник Судског савјета
Рјешење о потврђивању базе података катастра непокретности за КО Граховац
Правилник о додатним спецификацијама пловидбености за одређену врсту операција
Рјешење о постављању помоћника директора Управе полиције - руководиоца Сектора граничне полиције

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.11.2015. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 24/2015

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2015
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил златар
Правилник о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Саобраћај


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Тулба - Табана" у Пожаревцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 1"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 1" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 2"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 2" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 3"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 3" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 4"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 4" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 5"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 5" на животну средину
Одлука о изради Плана генералне регулације "Пожаревац 6"
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Пожаревац 6" на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу
Одлука о изменама Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2014-2020. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП "Радио Пожаревац" из Пожаревца
Одлука о изменама Одлуке о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова радних тела Градског већа
Тарифни систем за обрачун и одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања
Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст)
Одлука о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2015. годину бр. 01-06-151/2015-12 од 16.7.2015. године
Правилник о измени и допуни Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца бр. 01-06-151/2015-20 од 16.7.2015. године


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5 и 6/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о поступку издавања и формирања закупнине за коришћење пословног простора
Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" Крушевац
Одлука о образовању Комисије за планове Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
План детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу
План детаљне регулације "Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу
План детаљне регулације "Народни универзитет" у Крушевцу
План детаљне регулације колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу

Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених и постављених лица у Градској управи Града Крушевца


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 23 и 24/2015
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2015. годину - Ребаланс II


Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању начина плаћања и одобравању попуста за једнократно плаћање цене грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина у поступку отуђења
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину на животну средину
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин
Одлука о измени Одлуке о одобравању задуживања Града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 18/14, 31/14 и 15/15)
Решење о измени и допуни Решења о уступању спортских објеката на управљање
Решење о образовању и именовању Комисије за планове
Упутство о коришћењу службеног мобилног уређаја - таблета у Скупштини Града Зрењанина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.11.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32 и 35/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 17/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Нишка Бања за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32 и 35/2015
Одлука о утврђивању месечног износа накнаде по m2 рекламног паноа и средстава за рекламирање
Програм о измени и допунама Програма локација за постављање рекламних паноа на територији Града Крагујевца
Закључак о исправци грешке у Решењу о образовању Радног тима за израду инфраструктурних пројеката за "СЛАП информациони систем", број 112-1674/15-V од 21. августа 2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска гробља" Крагујевац о измени Ценовника основних комуналних услуга сахрањивања и осталих комуналних услуга које су у вези са основним комуналним услугама сахрањивања
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе Града Крагујевца за период 2015-2019. године


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 17/2015
Одлука о допуни Статута Града Јагодине
Одлука о подршци Влади Републике Србије
Одлука о измени и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2015. годину
Одлука о дугорочном задуживању буџета Града Јагодине за 2015. годину за финансирање капитално инвестиционих расхода и рефинансирање капитално инвестиционих расхода из 2014. и 2015. године
Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије на територији Града Јагодине
Решење о образовању Савета за миграције
Решење о давању сагласности на Правилник о раду ЈП Градска топлана Јагодина
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Исправка у Правилнику о платама запослених у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Исправка у Правилнику о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о радноправном статусу и накнадама за рад у привременом органу општине Медвеђа
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за ромско насеље у Бојнику - Драговцу при ушћу сливова Пусте и Каменичке реке и насеља између улица 17. фебруар и Пусторечка
Исправка Решења о образовању Комисије за планове општине Бојник


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац
План генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Новог Пазара
Одлука о сахрањивању и гробљима
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Новог Пазара
Одлука о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција
Одлука о образовању тима за израду стратегије социјалне заштите Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2015
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Лознице
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
Одлука о изменама Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу најмлађем војнику Првог светског рата
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трг Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
Одлука о изменама и допунама Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Лознице
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трг Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице Мајора Јаше Ђурђевића у Лозници

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.11.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину
Уредба о измени Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања
Уредба о измени Уредбе о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој
Одлука о измени Одлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
Решење о именовању председника и чланова Савета за борбу против трговине људима
Решење о разрешењу заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о именовању члана Управног одбора Института за неонатологију
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђују цене и услови неопходни за пружање услуга привременог складиштења радиоактивног отпада
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу "Скијалишта Србије"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Заводу за социјално осигурање ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг" за месец октобар 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Генералном секретаријату Владе, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за измирење трошкова канцеларије УНДП у Републици Србији за 2015. годину и регулисање неисплаћеног дуга УНДП-у за период 2000-2014. године, у складу са потписаним Меморандумом о разумевању између Владе Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој)
Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о упису у Регистар политичких странака (СЛОВАЦИ НАПРЕД! - SLOVACI VPRED! са седиштем у Кисачу, Нови Сад)
Решење о разрешењу дужности извршитеља (број 740-08-00278/2012-22)
Решење о установљавању рибарских подручја
Правилник о утврђивању Плана управљања кризним ситуацијама
Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела инспектора за друмски саобраћај
Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. годину
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Исправка текста издвојеног мишљења др Босе Ненадић, судије Уставног суда РС IУз-531/2014
Одлука о изменама и допунама Статута Националне службе за запошљавање
Одлука о избору судије (број 119-05-00330/2015-01)
Одлука о избору организација за вршење послова процене средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01388/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01833/2013-11)
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Гас" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас" д.о.о. Бечеј


- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Одлука којом се мења цена услуге изношења комуналног отпада за домаћинства ЈКП "Градска чистоћа"
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 15. новембра 2015. године до 15. марта 2016. године (у зимским условима)
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о начину давања у закуп пословног простора, утврђивању зона и начину поступања приликом признавања трошкова инвестиционог одржавања пословних простора којима управља Јавно предузеће "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину
Одлука о одобравању закључења Уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
Решење о измени Решења I-01-06-194/2012 од 17. септембра 2012. године о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 46, 50 и 51/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 27/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Пословни простор Звездара" о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Звездара
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга - испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању новог гробља на локацији "Петковача" КО Барошевац и о начину његовог коришћења за пресељење месног гробља у Барошевцу
Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији Градске општине Младеновац
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 46, 50 и 51/2015
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора између улица Браће Рибникар, Данила Киша и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације центра у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за вишепородично становање између улица Бранка Бајића и Новосадског сајма у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада
Решење о образовању Оперативног штаба Зимске службе за 2015/2016. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о утврђивању Програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2015. години
Акциони план примене креативне индустрије Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење активности које претходе Одлуци о депоновању слободних средстава консолидованог рачуна Града Новог Сада код пословних банака

Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8/2015
Одлука о завршном рачуну буџета Града Ваљева за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину - други ребаланс
Одлука о условима и начину обављања комуналних делатности и комуналном реду
Одлука о пијацама
Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2015. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 27/2015
Споразум о успостављању сарадње између општине Ириг, Република Србија и општине Дрвар, Република Босна и Херцеговина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Пећинци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама и осталим примањима изабраних, именованих и постављених лица општине Пећинци
Одлука о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа општине Пећинци
Одлука о измени и допуни Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Пећинци
Одлука о образовању Савета за безбедност општине Пећинци
Решење о утврђивању цена топлотне енергије
Исправка Одлуке Скупштине општине Стара Пазова о доношењу Плана детаљне регулације централног изворишта за водоснабдевање општине Стара Пазова ("Службени лист општина Срема", број 5/13)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.10.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 43 и 44/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 35 и 36/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 43 и 44/2015
Правилник о критеријумима за суфинансирање активности међународне сарадње

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине
Исправка Одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика ("Службени лист АПВ", број: 42/15)

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 35 и 36/2015
Програм расподеле средстава намењених за финансирање унапређења безбедности и саобраћаја на територији Града Зајечара за 2016. годину
Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2015
Статут Града Панчева (пречишћен текст)

- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске
Одлука о одређивању локације за хотел "Casa del mare" у Каменарима, Општина Херцег Нови
Правилник о ближем начину вршења послова и примјене овлашћења комуналне полиције
Правилник о програму и начину полагања испита за обављање послова лобирања
Правилник о измјени и допуни Правилника о захтјевима за координисано увођење data link услуга за јединствено европско небо

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2015
- "сл. лист града Зајечара", бр. 37/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 25/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2015
Закон о улагањима
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Закон о споразумном финансијском реструктурирању
Закон о изменама и допунама Закона о шумама
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. до 2020. године
Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Срећно" у Ћуприји
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Срећно" у Ћуприји
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о именовању вршиоца дужности директора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево – Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за статистику
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Комисије за међународно хуманитарно право
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Универзитетске дечје клинике
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Националне службе за запошљавање
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2015. годину
Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Београд" у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду за рад шефа и чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, трошкове службених путовања чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, који нису запослени у државним органима и органима државне управе, као и за техничке и материјалне услове за рад Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији )
Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих
Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају
Правилник о признатим организацијама за вршење техничког надзора поморских бродова
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2015. године
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2015
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 37/2015
Одлука о четвртом допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Краљева за 2015. годину
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 25/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430, 1434, у катастарској општини Мала Ремета, са Решењем
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације зоне за изградњу објеката за складиштење пољопривредних производа на потесу "Церие" у катастарској општини Јазак Село, са Сагласношћу и Планом детаљне регулације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 78/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 26/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 78/2015
Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом број 7332/1 од 20.08.2015. године
Одлука Надзорног одбора ЈКП  "Градска топлана" Ниш, број 733/1 од 20.08.2015. године
Одлука о начину додељивања послова организовања посета споменику природе Церјанска пећина организацијама које по закону могу да врше ту врсту услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове


- "
Сл. лист општина Срема", бр. 26/2015
Одлука о измени и допунама Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова
Одлука о изменама Одлуке о испоруци топлотне енергије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 80, 81, 82/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2015
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о допуни Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
Уредба о измени и допуни Уредбе о служби у активној резерви
Одлука о образовању Радне групе за успостављање система наплате електричне енергије на северу територије Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Александри Васић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Осаки, 2006. године)
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени продаје "Службеног гласника РС", висини претплате на "Службени гласник РС" и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2016. години
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2014. годину
Решење о давању сагласности за отварање представништва Корејске агенције за промоцију трговине и инвестиција - КОТРА при Амбасади Републике Кореје у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују у оквиру Раздела 30 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, функција 473 -Туризам, Пројекат 4001 - Јадрански програм прекограничне сарадње 2007-2013 - ХЕРА, апропријација економска класификација 423 - Услуге по уговору)
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) на животну средину
Решење о упису у Регистар политичких странака (Српски покрет Двери, са седиштем у Београду)
Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
Правилник о измени Правилника о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУз-204/2013 којом се утврђује да Закон о окупљању грађана ("Службени гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 и 33/99, "Службени лист СРЈ", број 21/01 и "Службени гласник РС", бр. 29/01 и 101/05) ниje у сагласности са Уставом и издвојено мишљење судије
Одлука Уставног суда РС број IУз-391/2013 којом се: 1. утврђује да одредба члана 167. став 1. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон и 10/15), у делу који гласи: "којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тач. 2а), 5) 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 1. тачка 5) и став 2. тачка 4) и чланом 155а овог закона,", није у сагласности са Уставом. 2. Утврђује се да одредба члана 84. Правила о војној дисциплини ("Службени војни лист", бр. 22/08, 14/10 и 14/11), у делу који гласи: "којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тач. 3), 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 2. тачка 4) и чланом 155а Закона", није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУз-90/2014 којом се утврђује да одредба члана 23. став 4, у делу који гласи: "и ако се не изврши конверзија права коришћења у право својине уз накнаду у року од две године од дана подношења тог захтева" Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 108/13 и 142/14), није у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број Уж-190/2011 којом се усваја уставна жалба Радомира Поповића и утврђује да je пресудом Врховног касационог суда Рев. 517/10 од 20. октобра 2010. године повређено право подносиоца уставне жалбе на претпоставку невиности зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-9757/2012 којом се одбија као неоснованa уставнa жалбa М. Б. изјављенa против пресуде Управног суда У. 2356/12 од 25. октобра 2012. године због повреде права на правично суђење, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се уставна жалба у преосталом делу одбацује
Решење Уставног суда РС број IУз-531/2014 којим се: 1. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређивању начина исплата пензија ("Службени гласник РС", број 116/14) и 2. одбацују захтеви за обуставу извршења појединачних аката или радњи донетих, односно предузетих на основу оспореног Закона из тачке 1. и издвојена мишљења судија
Правилник о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о броју судија у судовима (број 112-00-68/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-253/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-258/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-315/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-322/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-323/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-301/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара - Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука о стандардизацији влашког језика
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије
Одлука о матичним подручјима на територији општине Гаџин Хан
Одлука о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2016. години
Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у 2016. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу "Славија хотели", Београд
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Јавно предузеће "Гас", Темерин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће "Гас", Темерин
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO MASTER", "PARTAGAS MILLE FLEURS", "ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS", "MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO", "MONTECRISTO EAGLE", "PARTAGAS SERIE D No.5-2008", "PUNCH Petit Coronations", "Romeo Y Julieta Churchills", "Montecristo No 2", "MONTECRISTO Junior", "Cohiba Coronas Especiales", "HOYO DE MONTEREY Petit robusto", "POR LARRANAGA PETIT CORONA", "ZINO PLATINUM SHORTY", "Zino Platinum Grand Master Tubos)


- "Сл. лист града Ниша", бр. 80, 81, 82/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2015. годину
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Сврљиг и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Сврљиг

Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о матичним подручјима на територији општине Гаџин Хан
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о додељивању Октобарске награде
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "ТОПОНИЦА" у Заплањској Топоници
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "ЈУГ" у Гаџином Хану

Решење о формирању Комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини Града Ниша
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о измени Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Бела Паланка


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015
Одлука о додељивању Награде и признања Града Крушевца
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о организовању ЈКП "Крушевац" Крушевац
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ната Вељковић" Крушевац
Закључак којим се обавезују јавна предузећа и јавне агенције да део добити по Завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Града
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (паркинг места)
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Бивољска, В. Николића, Краљевића Марка, Ломничке борбе ...)
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Правилник о условима и начин у коришћења пешачке зоне са потапајућим стубовима
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. XII пешадијски пук)Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.10.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 49/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 17/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 15/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 49/2015
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему акта којим се утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему Града Новог Сада
Решење о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2015. годину
Акциони план развоја туристичког производа еко-етно туризма Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2015. години
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Илије Огњановића у дворишном делу код к. бр. 12 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика код к. бр. 29 у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранка Бајића код к. бр. 72 у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Антона Чехова у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине у раскрсници Балзакове улице и Улице 1300 каплара у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајног огледала у раскрсници Улице Ђорђа Сервицког и Улице Мише Димитријевића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Антона Чехова у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Грозде Гајшин у Новом Саду

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2015
Генерални урбанистички план Крушевац 2025.
План детаљне регулације стамбено-пословног блока "Колонија" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Север" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Југ" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Центар" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Исток 1" у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације "Исток 2" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације колектор отпадних вода "Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске) у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације Гарског потока и гарског колектора (од ул. Цара Лазара до ул. Војводе Мишића) у Крушевцу
Одлука о допуни Одлуке о изменама и допунама планова детаљне регулације
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Север" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Југ" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Центар" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Исток 1" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Исток 2" у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације колектора отпадних вода "Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске) у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Гарског потока и гарског колектора (од ул. Цара Лазара до ул. Војводе Мишића) у Крушевцу на животну средину


- "Сл. гласник града Врања", бр. 17/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину (Ребаланс 1)
Одлука о Правобранилаштву општине Владичин Хан
Правилник о измени Правилника о критеријумима и поступку одобравања ванредне новчане помоћи из буџета општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о образовању Радне групе за решавање проблема у вези са проширењем гробаља и недостатком гробних места на одређеним локацијама у граду које су предвиђене за ту намену
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Завод за урбанизам" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о образовању Радне групе за израду одлука којима су прописани локални изворни приходи и одлука које се односе на порез на имовину
Одлука о утврђивању укупне висине средстава за појединачна давања за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Одлука о матичном броју и ПИБ-у за све органе општине Босилеград
Одлука о реконструкцији система јавног осветљења општине Босилеград


- "Сл. лист општине Шид", бр. 15/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о задуживању општине Шид за финансирање капиталних пројеката


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2015
Закон о потврђивању 38. Конвенције о међународној наплати потраживања за издржавање дјетета и друге облике издржавања породице
Одлуку о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније у контексту приступања Европској унији
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о полицијској сарадњи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о полицијској сарадњи
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Молдавије о узајамном подстицању и заштити улагања
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства и медицинских наука
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити инвестиција
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о оснивању и активностима канцеларије за координацију програма Турске агенције за међународну сарадњу и развој
Објава о ступању на снагу Споразума између Црне Горе и Републике Турске о социјалном осигурању

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.10.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 47/2015
- "
Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 8/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34 и 35/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 47/2015
План генералне регулације насељеног места Футог
План генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације на животну средину у Новом Саду
Одлука о изради Плана детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације кабла 110 кв ТС "Нови Сад 5" - ТС "Нови Сад 7", са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за расплет 110 кв далековода код ТС "Нови Сад 3" на Ченеју, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Запад" у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години

- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 8/2015
Одлука о доношењу Просторног плана територије Града Сремска Митровица до 2028. године
Одлука о изради Плана детаљне регулације проширења гробља у Кузмину, Град Сремска Митровица
Одлука о условима и начину располагања становима Града Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градском правобранилаштву Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у својини Града Сремска Митровица
Измене Локалног акционог плана запошљавања Града Сремска Митровица за 2015. годину
Програм накнаде штете регистрованим и породичним пољопривредним газдинствима на територији к.о. Босут и к.о. Сремска Рача настале као последица изградње насипа за одбрану од поплава маја 2014. године
Одлука о изменама Плана и програма пословања за 2015. годину предузећа "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Одлука о изменама Плана јавних набавки за 2015. годину предузећа "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Закључак са програмом обнове објеката јавне намене у надлежности Града Сремска Митровица
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Сремска Митровица непосредном погодбом, уз накнаду
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Сремска Митровица непосредном погодбом, уз накнаду, из својине АП Војводине
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом, без накнаде, путем размене, са Релић Радославом из Сремске Митровице
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Града и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом, без накнаде, путем размене, са "Кусаго" доо Сремска Митровица
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине путем размене непосредном погодбом
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, уз накнаду
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Града Сремска Митровица

- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Холандији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Великом Војводству Луксембург
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Чешкој
Правилник о евиденцији о употреби средстава принуде комуналне полиције
Правилник о изгледу, ознакама и начину ношења униформе комуналног полицајца
Правилник о боји и ознакама службених возила и пловила и посебној опреми комуналне полиције
Правилник о обрасцима за упис јахти у регистар јахти и боравак јахти у водама Црне Горе
Правилник о измјени Правилника о обрасцима и начину вођења регистра јахти Црне Горе и књиге евиденције изнајмљивања јахти
Правилник о ограничењима за интервенције у простор којима се мијењају животни услови дивљачи
Предмет Копривица против Црне Горе, Представка бр. 41158/09
Одлука о измјенама и допунама цјеновника Централне Депозитарне Агенције А.Д. Подгорица
Правилник о условима за планирање, изградњу, одржавање и коришћење електронских комуникационих мрежа, електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34 и 35/2015
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о називу улица и трга на подручју Општине Жабљак
Одлука о насељима на подручју Општине Жабљак
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада управе Главног града
Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Улцињ, за 2015. годину
Одлуку о кредитном задужењу Општине Улцињ код KFW банке за пројекат водоснабдијавања и одвођења отпадних вода у приморском региону фаза V у Општини Улцињ

Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 241 КО Долац
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 1047 КО Будимља
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцеле бр. 1157/1 и 1159 КО Будимља
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за кат. парцеле бр. 775/1,776/1 и 776/2 КО Беране
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације за изградњу крстионице код Манастира Ђурђеви ступови
Одлука о задуживању Општине Мојковац
Одлука о изради Измјена и допуна Локалне студије локације "Расадник"
Одлука о боравишној такси
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, шеталишта и тргова у општини Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената
Одлука о образовању Комисије за утврђивање критеријума, броја и структуре станова (квоте) за расподјелу између органа локалне управе, јавних служби и МУП-а (Управе полиције-Центра безбједности Тиват)
Одлука о приступању куповини земљишта
Допуна Програма уређења простора Општине Тиват за 2015. годину
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Сервисна зона Луштица
Одлука о потреби израде стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП Сервисна зона Луштица
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице
Одлука о кредитном задужењу Општине Шавник


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 36/2015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2015
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Одлука о начину и условима измирења старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, чији је корисник Градска општина Врачар, а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор Врачар"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета
Статут Градске општине Врачар (пречишћен текст)
Одлука о организацији Управе Градске општине Врачар (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (други ребаланс) за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац
Упутство о раду трезора


- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2015
Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
Правилник о општим условима и начину коришћења јавних спортских објеката
Стратегија управљања ризиком општине Сврљиг


- "Сл. лист града Суботице", бр. 36/2015
Одлука о доношењу Плана постављања посуда за скупљање комуналног отпада у делу Града Суботице

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Лебане за 2015. годину
Одлука о допуни Статута општине Лебане
Одлука о оснивању Савета за привреду општине Лебане
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Културно-историјског и туристичког комплекса "Царичин град"
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације акумулације "Кључ" и фаза и делова водопривредног система Шуманка у Лебану
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Града Лесковца за 2015. годину
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Одлука о отпису камате на доспеле а неизмирене обавезе по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 8 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца делови блокова 58 и 59 План генералне регулације 8 - "Његошева"
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 19 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца - блокови 99 и 100 и део блока 69 - (План генералне регулације 19 -"Доње Синковце")
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део ромског насеља - подцелине а5-2 и а8-2 део блока 61, насеље Славко Златановић у Лесковцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје ПГР-а 16 "зелена зона-исток" - целина 4б у Лесковцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје ПГР-а 16 - целина 3 - подцелина 3д у Лесковцу" државни пут I реда бр. 1 (М1) - запад"
Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Лесковца


- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2015
Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
Указ о додели одликовања (КО ПР број 61)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (средства се додељују спортистима Бојани Живковић, Мини Поповић, Тијани Малешевић, Бранкици Михајловић, Маји Огњеновић, Стефани Вељковић, Јелени Николић, Ани Бјелица, Јовани Стевановић, Милени Рашић, Силвији Поповић, Сузани Ћебић, Тијани Бошковић, Бианки Буша и њиховом тренеру Зорану Терзићу, за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - одбојка, одржаном у Краљевини Холандији и Краљевини Белгији)
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2014. годину Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10854/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10855/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11024/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11027/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11029/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11030/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-11031/2015)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02708/2010-03)
Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника
Правилник о ближим условима и начину коришћења објеката у јавној употреби у области здравствене заштите од стране особе која се креће уз помоћ пса водича
Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
Правилник о изменама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар
Правилник о висини таксе за упис у Национални регистар железничких возила
Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
Правилник о висини таксе за издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКСП "Екос", Житиште

- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2015
Одлука о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа "Београдске електране" са Одлуком
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд
Одлука о службеним путовањима
Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије по личном захтеву странке
Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова и Метохије, по захтевима корисника, у којима одлуку о избору корисника доноси Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови Београд
Одлука о оснивању Установе за спорт "Нови Београд"
Одлука о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама "Нови Београд"
Одлука о измени Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације Нови Београд"
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац
Одлука о оснивању Туристичке организације Градске општине Савски венац

- "Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015
Одлука о извођењу хитних радова за заштиту корита и приобаља реке Нишаве у Нишу од поплава
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Ниша
Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг-сервис" Ниш
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
Одлука о проглашењу споменика природе "Лалиначка слатина"
Правила о организацији и раду сталне манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа
Програм развоја радне зоне "Север III" у Новом Саду
План генералне регулације насељеног места Буковац
План генералне регулације насељеног места Степановићево

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.10.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 76/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 57 и 58/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2015
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године
Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема
Одлука о висини накнаде за вршења функције лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Ниша", бр. 76/2015
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја општине Мерошина
Одлука о обављању комуналних делатности
Одлука о отпису пореза на земљиште
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2016. годину
Одлука о изради друге измене и допуне Просторног плана општине Мерошина

- "Сл. лист ЦГ", бр. 57 и 58/2015
Закон о безбједности хране
Закон о узимању и пресађивању људских ткива и ћелија у сврху лијечења
Закон о измјенама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа
Уредба о начину рада система брзе размјене информација о производима који представљају ризик
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 78/13, од 6. фебруара 2013. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 126/13
Правилник о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и о одобравању организација и особља који обављају ове послове
Правилник о измјенама и допунама Правилника о цертификацији пловидбености и еколошкој цертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и за цертификацију пројектних и производних организација
Рјешење о именовању савјетника предсједника Црне Горе за спољне и међународне послове
Одлука о избору директора Агенције за спрјечавање корупције

Закон о Центру за обуку у судству и државном тужилаштву
Закон о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе суда, Тпз. бр. 6/12, од 06. марта 2012. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 259/12
Рјешење о донесеним црногорским стандардима и сродним документима
Рјешење о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о висини стопе за обрачун редовне премије и начину обрачуна редовне премије за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о ближим условима, начину и поступку исплате гарантованих депозита
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Предиш
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за климатске промјене у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о избору чланова Одбора директора "МОНТЕНЕГРО БОНУС" ДОО Цетиње
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за грађевинарство у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за планирање простора у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за туристички развој и стандарде у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за управљање туристичком дестинацијом у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Генералног директората за координацију програма помоћи ЕУ у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Генералног директората за координацију програма помоћи ЕУ у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о именовању заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права
Исправка Правилника о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.10.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП "Пословни простор Земун"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2015/2016. године

 

- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње прикључног 35 kV кабловског вода на дионици од ТС 35/10 kV "Кумбор" у Кумбору до планиране ТС 35/10 kV "Клинци" на Луштици
Одлука о давању претходне сагласности Општини Бар за отуђење непокретности, која се налази у захвату Детаљног урбанистичког плана "Шушањ - Зона резерве", у Бару
План управљања кризним ситуацијама у случају појаве слинавке и шапа
Правилник о измјенама Правилника о начину вођења и садржају евиденције о кршењу антикорупцијских правила
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о оснивању Савјета за заштиту потрошача
Правилник о начину првих и периодичних мјерења нивоа електромагнетних поља
Правилник о измјени Правилника о идентификацији и начину вођења регистара газдинства оваца и коза и електронске базе података
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стандардима и критеријумима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на аеродрому
Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким захтјевима и процедурама за обављање ваздушних операција
Рјешење о одређивању в.д. помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за трансформацију и инвестиције у Министарству економије
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника директорице Завода за статистику

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
Уредба о измени и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја
Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова - Дипломатско- конзуларним представништвима за отварање апропријације економске класификације 482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали, у оквиру Програма 0302 - Дипломатско- конзуларни послови у иностранству, Програмска активност 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларне мреже)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-11067/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-11068/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Јавним тужилаштвима - Тужилаштву за ратне злочине за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0005 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Савету за борбу против корупције за отварање апропријације економске класификације 512 - Машине и опрема, у оквиру Програма 1601 - Борба против корупције, Програмска активност 0001 - Стручна подршка Влади у борби против корупције)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству просвете, науке и технолошког развоја за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0201 - Развој науке и технологије, Програмска активност 0007 - Администрација и управљање)
Решење о упису у Регистар политичких странака (Народни покрет Динара - Дрина - Дунав)
Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду
Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност
Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ
Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
Правилник о изменама Правилника о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о измени и допуни Правилника о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност
Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар
Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину
Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Правилник о начину издавања и обрасцу службене легитимације истражитеља и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама
Правилник о допуни Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
Правилник о престанку важења Правилника о техничким и другим захтевима за намештај
Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање
Индекси потрошачких цена за септембар 2015. године
Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 83
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 84
Одлука Државног већа тужилаца (број А 637/15)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-246/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-248/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-257/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-319/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-321/2015-01)
Одлука о престанку дужности председника Изборне комисије Високог савета судства
Одлука о избору председника Изборне комисије Високог савета судства
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Одлука о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија
Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00546/2013-11)
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
Правилник о Листи забрањених допинг средстава
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Бабушница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Boss construction" д.о.о. Стари Трстеник
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Mac Baren Halfzware Shag, " Mac Baren Zware Shag")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.10.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2015
- "Сл. лист
града Шапца", бр. 8/2015

- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2015
Уредба о бизнис зонама
Уредба о допунама Уредбе о мјерама информационе безбједности
Одлука о допуни Одлуке о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за европске интеграције
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Правилник о садржају комплета прве помоћи
Правилник о измјени Правилника о дозвољеним количинама тешких метала, микотоксина и других супстанци у храни
Правилник о дознаци стабала за сјечу, начину пријема и обиљежавању дрвних сортимената и увјерењу о поријеклу дрвних сортимената
Правилник о начину праћења листериозе (зоонозе) у храни животињског поријекла
Правилник о условима за добијање, одржавање, суспензију и одузимање здравственог статуса говеда и свиња на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу
Пресуда у предметима Милић и Никезић против Црне Горе
Одлука о одобравању уџбеника и наставних средстава за 2015/16 школску годину
Правилник о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара
Одлука о висини параметара за утврђивање накнада за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Грански колективни уговор за телекомуникације

- "Сл. лист града Шапца", бр. 8/2015
План генералне регулације насеља Владимирци
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада Саобраћај


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2015
Завршни рачун Буџета Општине Бар за 2014 год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о утврђивању Предлога Детаљног урбанистичког плана "Јаворовача"
Одлука о изради Локалне студије локације за изградњу mHE на водотоку ''Ђуричка ријека са притокама" у Општини Плав са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о радном времену
Одлука о Измјени Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план Суторина - Пословна Зона ("Сл. Лист ЦГ - Општински прописи" Бр. 04/12 од 31.01.2012. године)
Одлука о Измјени Одлуке о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат за Катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат за локацију код петље у Игалу
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за урбанистички пројекат "Савина - Кат. Парцела 2093/1 К.О. Топла"
Одлука о кредитном задужењу Општине Улцињ код Европске Инвестиционе Банке за кредитирање пројекта изградње канализационе мреже у Општини Улцињ
Исправка Одлуке о радном времену


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2015
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Европско првенство у ватерполу 2016"
Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану
Одлука о промени назива Високе хемијско-технолошке школе струковних студија - Крушевац
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2015. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава општини Лебане, са циљем ублажавања последица штете изазване елементарном непогодом - клизиштем, а у складу са Закључком Владе 05 број 217-10772/2015 од 6. октобра 2015. године, којим је усвојен Извештај о елементарној непогоди - клизишту у општини Лебане)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија, на име трансфера граду Лесковцу за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тог града)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10780/2015)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Институт за ИКТ", Београд - Вождовац)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Adventis Real Estate Management друштво са ограниченом одговорношћу Београд", Београд)
Правилник о надзору над радом завода за извршење кривичних санкција
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
Решење Уставног суда број IУз-244/2015 којим се обуставља извршење појединачног акта или радње предузетe на основу одредaба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15). и издвојено мишљење судије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о овлашћењу (Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије", Мике Петровића Аласа 12-14, Београд - Винча)
Решење Савета Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-276/2015-22)
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", Власотинце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Чистоћа Власотинца", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Чистоћа Власотинца", Власотинце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Власотинце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац", Власотинце
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Гас", Темерин
Статут о изменама Статута Коморе медицинских сестара и здравстених техничара Србије

- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2015
Решење о давању овлашћења покрајинском секретару за науку и технолошки развој, да у име оснивача приступи закључењу колективних уговора код послодавца с репрезентативним синдикатом код послодавца и с високошколским установама и установама ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине
Упутство о начину раду Одељења за преводилачке послове у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.10.2015. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 22, 23 и 23-1/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2015

- "Сл. лист града Ужица", бр. 22, 23 и 23-1/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Први партизан" Ужице-Бела Земља
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању посебних паркиралишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је општина Ужице носилац права располагања

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању на коришћење простора амбуланте у оквиру објекта касарне "4. пук"

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2015
Одлука о трећој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2015
План детаљне регулације за викенд зоне са туристичко рекреативним садржајима на обали реке Дунав у к.о. Бешка
Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне "Tradeunique" на катастарској парцели број 5855 к.о. Инђија
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Инђија за 2015. годину
Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Инђија
Измена Акционог плана запошљавања за 2015. годину
Одлука о увођењу недискриминаторне родне терминологије у акте свих органа општине Инђија
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о коришћењу пословног простора
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Оперативни план одбране од поплава и леда на водама Другог реда на територији општине Инђија за 2015. годину
Одлука којом се приступа реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета
Решење о утврђивању оквирног износа по ближим наменама за финансирање посебних програма из буџета општине Инђија ради остваривања потреба и интереса грађана у области спорта
Решење о одобравању посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
Исправка Одлуке о изради Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и Нови Сланкамен у општини Инђија


- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2015
Резолуција о подршци интеграцији Црне Горе у НАТО
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за три члана Савјета Агенције за електронске медије
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе - сталне представнице Црне Горе при Организацији Уједињених Нација за просвјету, науку и културу - UNESCO
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене  амбасадорке  Црне  Горе  у Књажевини Андори
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе у Књажевини Монако
Уредба о ближим условима и начину спровођења административних и физичких мјера заштите тајних података
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске Уније 2013/184/ЗВБП од 23. априла 2013. године, 2014/214/ЗВБП од 14. априла 2014. године и 2015/666/ЗВБП од 28. априла 2015. године поводом ситуације у Мјанмару/Бурми
Одлука о урбанистичко-архитектонском рјешењу за објекат Болнице CODRA у захвату Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорице
Одлука о допуни Одлуке о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2015. годину
Правилник о допуни Правилника о утврђивању списка дрога, психотропних супстанци и биља које се може користити за производњу дрога
Правилник о измјенама и допунама Правилника о хигијенским захтјевима за храну животињског или биљног поријекла
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија
Правилник о начину вршења ветеринарских прегледа живих животиња које се увозе у Црну Гору
Правилник о измјенама и допунама Правилника о посебним хигијенским захтјевима за храну животињског поријекла
Правилник о листи животиња и производа животињског поријекла који подлијежу ветеринарским прегледима на граничним инспекцијским мјестима
Правилник о ближим условима за заштиту животиња током клања
Правилник о пријављивању пошиљки животиња и производа животињског поријекла које се увозе у Црну Гору
Правилник о техничким и организационим условима за преузимање задржаних података
Правилник о ближем садржају и начину спровођења полицијске обуке
Правилник о садржају и начину контроле имовине и прихода полицијских службеника
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се одбија предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 93.ц Закона о Уставном суду Црне Горе, У-I бр. 18/13, 20/13 и 22/13 ("Службени лист ЦГ", бр. 64/08., 46/13. 51/13.), у вријеме важења
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Добриловина
Одлука о одобравању реализације кредитне линије за финансирање откупа тржишних вишкова јагњади

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.10.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 22/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2015
Закон о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације А/RES/422(XIV), А/RES/511(XVI) и А/RES/512(XVI)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије
Закон о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности


- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о новчаној помоћи будућим супружницима
Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Димитровград
Одлука о остваривању права на новчану помоћ два пута годишње незапосленим самохраним родитељима
Одлука о остваривању права на новчану помоћ породици за треће дете на подручју општине Димитровград
Одлука о утврђивању висине и новчане исплате накнаде за подстицај наталитета на подручју општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о начину остваривања права на бесплатан или регресирани превоз за кориснике са територије општине Димитровград
Одлука о измени Статута општине Димитровград
Одлука о изменама Одлуке о Општинском већу општине Димитровград
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Димитровград
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2015
Решење о измени Решења о јавним паркиралиштима

- "Сл. лист града Краљева", бр. 21/2015
Решење којим се одобравају средства за период октобар-децембар 2015. године на име учешћа Града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о утврђивању цене услуге помоћи у кући у Граду Краљеву


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 22/2015
Правилник о критеријумима пријема деце у Предшколску установу
Правилник о начину регресирања трошкова боравка и ужине у Предшколској установи и Основној школи

- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2015
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области бриге о младима Града Панчева, за 2015. годину
Исправка техничке грешке


- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину
Одлука о Општинској управи општине Рума
Одлука о изради Плана генералне регулације Руме
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању ученика средњих школа
Одлука о доношењу измене и допуне Плана детаљне регулације "Румска петља" у Руми
Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације "Становање у атару-Циглана" у катастарској општини Рума
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Платичево
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међуградском превозу
Одлука о начину обрачуна и наплате топлотне енергије за грејну сезону 2015/2016. годину
Закључак о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2015.


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2015
- "Сл. лист града Београда", бр.
52/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 33 и 34/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2015
Закон о изменама и допунама Закона о туризму
Закон о националним парковима
Одлука о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о избору председника и члана Комисије за хартије од вредности
Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о настављању рада на положају помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о разрешењу директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о разрешењу чланова Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
Решење о именовању чланова Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављеву на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о удаљењу са дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Статут Установе за новинско-издавачку делатност "Панорама"
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Земун, град Београд, Република Србија и општине Кеqиао, град Схаоxинг, провинција Зхејианг, Народна Република Кина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Чајетина, Република Србија и града Чебоксари, Чувашка Република, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Пландиште, Република Србија и општине Банлок, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Голубац, Република Србија и општине Берзаска, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Стара Пазова, Република Србија и града Леополдсдорфа, Република Аустрија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Kабинету министра без портфеља задуженог за европске интеграције ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовног рада Кабинета министра без портфеља задуженог за европске интеграције, услед промене обима пословања)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг", за месец септембар 2015. године)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10274/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10275/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10296/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10297/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10397/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10408/2015)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Акционарско друштво инжењеринг Чачак", Чачак)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Друштво са ограниченом одговорношћу за послове са некретнинама Наи атриум, Београд", Нови Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Центар за форензичка истраживања д.о.о. Нови Сад, Нови Сад")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("МДМ Ревизија д.о.о., Београд")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Traffic & Transport Solutions d.o.o., Нови Сад")
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Друштво са ограниченом одговорношћу Geo-zoom Краљево, Краљево")
Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0054/2014-11)
Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз
Закључак директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0054/2014-11)
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне делатности "Бадњево", Неготин

- "Сл. лист града Београда", бр. 52/2015
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изради Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун
Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Јавно осветљење" Београд
План детаљне регулације између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, Градска општина Звездара
Решење о проглашењу заштите споменика природе "Бајфордова шума"
Решење о одређивању назива улица на територији градских општина Чукарица, Вождовац, Барајево, Палилула и Земун
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине Стари град и Савски венац
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" за 2015. годину са Допуном ценовника


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину
Закључак о доношењу Програма развоја здравствене заштите Града Сремска Митровица за 2015/2016. годину (Са Програмом)
Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у 2015. години
Одлука о изменама Програма пословања за 2015. годину Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица
Одлука о закупу гаража

- "Сл. лист града Суботице", бр. 33 и 34/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о доношењу Плана постављања осталих објеката и опреме на територији Града Суботице

Одлука о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Суботица" Суботица - Szabadkai Rádió Közvállalat Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.10.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2015
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1764 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније за запошљавање и социјалне иновације
Прилог бр. 2 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево-Табановце
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага, Додатног протокола Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага и Наредног додатног протокола Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага


- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2015
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.10.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 83/2015
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Закон о изменама Закона о хипотеци
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хрватској
Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за склоништа за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај за 2014. годину Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о давању сагласности на Редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Завода за заштиту природе Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2014. години
Решење о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа "Завод за уџбенике" у 2014. години
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија - Управи царина, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зарада), припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца и накнаде трошкова за запослене за преузете раднике из Пореске управе и из одговарајућих служби Привремених институција Косова и Метохије, као и за одржавање новог компјутеризованог транзитног система (НЦТС))
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9968/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10025/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10057/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10059/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10064/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10068/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10069/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10149/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10152/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-10153/2015)
Решење о овлашћењу за испитивање отпада
Правилник о садржини интерног плана за хитне интервенције у ранжирним станицама
Правилник о висини таксе за издавање одобрења за рад жичаре и о висини таксе за издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације
Правилник о висини таксе за професионално признавање страних високошколских исправа
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2015. године
Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца
Одлука о престанку судијске функције (број 021-05-71/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-244/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-250/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-884/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1397/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-2734/2014-01)
Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства
Одлука Агенције за осигурање депозита (О. број ОД-29/15)
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима
Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија", Инђија
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија", Инђија
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању директора ЈП "Пословни простор", Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова", Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Србијагас", Нови Сад)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас-Рума", Рума)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Ингас ј.п. Инђија)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП Чока, Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Гас - Феромонт" а.д. Стара Пазова)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Јавно комуналног предузећа "7. октобар", Нови Кнежевац)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање (Југоросгаз а.д. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Ковин-гас, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Елгас, Сента)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Стандард", Ада)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (АД ЗИП "Слога", Кањижа)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Комуналац", Нови Бечеј)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДЈКП "Полет", Пландиште)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Интерклима д.о.о. Врњачка Бања)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ЈКП "Суботицагас", Суботица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71 и 73/2015
- "Сл. града Краљева", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71 и 73/2015
Решење о образовању Радне групе за спровођење Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Правилник о измени Правилника о бесплатном праву на ужину
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац
Решење о измени Решења Комисије за планове

Правилник о припреми Плана капиталних инвестиција општине Бела Паланка
Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта


- "Сл. града Краљева", бр. 20/2015
Решење о образовању Савета за миграције Града Краљева
Пословник о раду Изборне комисије Града Краљева


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2015
Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о првим изменама и допунама о оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе
Одлука о III изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор
Одлука о петим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о комуналним делатностима на територији Града Сомбора
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору
Решење о образовању Комисије за планове Града Сомбора
Решење о образовању Савета за миграције Града Сомбора
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације
Сагласност на одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор
Решење о именовању чланова Мобилног тима за инклузију Рома Града Сомбора


- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево
Одлука о измени Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Решење о образовању Радне групе за израду Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене површине реке Тамиш
Решење о образовању Комисије за избор управљача парком природе "Поњавица"


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2015
Решење о давању сагласности ЈКП "Градска топлана" Зрењанин на цену грејања за фиксни део
Закључак о усвајању Програма расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2015. години


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33/2015
Пословник о раду Савета за миграције
Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.10.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 70/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 70/2015
Одлука о оснивању Центра за развој бизниса
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Сврљиг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Сврљиг


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2015
Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2015. години


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2015
Одлука о измени Одлуке о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских организација на територији Града Крагујевца у 2015. години број 66-7/15-V од 12. јуна 2015. године
Пословник о раду Комисије за планове
Програм о трећој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и планирање одбране у 2015. години
Програм о четвртој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна и 27. августа 2015. године
Програм о петој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја, 5. јуна , 27. августа и 8. септембра 2015. године
Правилник о начину, критеријумима и поступку за избор програма на отвореној сцени за програме младих Града Крагујевца
Правилник о начину и поступку остваривања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим и посебним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац о усвајању измене и допуне Ценовника за наплату пијачних услуга
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-255/15-X
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-391/15-XX
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 035-1130/15-16


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 50, 53 и 54/2015
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју Градске општине Вождовац

Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину финансирања програма удружења на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о финансирању потреба и интереса младих на територији Градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац
Решење о измени Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о заштитнику грађана Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица
Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Раковица
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Стари град
Одлука о давању у закуп пословног простора
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката физичких и правних лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета

План детаљне регулације подручја између ауто-пута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса Железничке станице "Београд - Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда - "Трансверзале", Градска општина Савски венац
План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана (Српских владара) и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар

Одлука о потврђивању програма сарадње између Града Београда (Република Србија) и Владе Москве (Руска Федерација), за период 2015 - 2017. године
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о измени Решења о образовању Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 82/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 22 и 23/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 82/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
Одлука о образовању Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
Правилник о допуни Правилника о испитивању возила
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2015. године
Одлука о управљању токовима готовине преко агента банке
Одлука о допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
Одлука Уставног суда РС број IУо-384/2014 којом се утврђује да одредбе чл. 5. до 8. Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије ("Службени гласник РС", број 90/13) нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број Уж-8736/2013: 1. усваја уставна жалба Р. Р. и утврђује да је решењем Апелационог суда у Новом Саду Гж. 2448/10 од 10. септембра 2013. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништавају пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж. 3731/13 од 10. септембра 2013. године и решење Апелационог суда у Новом Саду Гж. 2448/10 од 10. септембра 2013. године и одређује да надлежан суд поново одлучи о предлогу тужиоца за понављање поступка по жалби изјављеној против пресуде Општинског суда у Новом Саду П. 7719/04 од 15. јануара 2007. године и 3. ова одлука, сагласно одредби члана 87. Закона о Уставном суду, има правно дејство и према Р. Ч.
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање (број 641/2015-Д-I)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00355/2013-11)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Белило", Сремски Карловци
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (СИГас д.о.о. Пожега)


- "Сл. лист општина Срема", бр. 22 и 23/2015
Одлука о отуђењу службених моторних возила из јавне својине општине Рума
Одлука о набављању службених моторних возила у јавну својину општине Рума
Решење о образовању Координационог тима за израду плана имплементације и извештавање о спровођењу стратешких планова и њихове реализације

Одлука о отуђењу службеног моторног возила из јавне својине општине Рума


- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2015
Решење о износу месечне накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Колективни уговор Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
Колективни уговор Предшколске установе "Радост" Чачак

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 39 и 40/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 39 и 40/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима за ангажовање лица за обављање послова за потребе посланичких група у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини
Правилник о поступку акредитације основних школа на територији АП Војводине по програму "Активне школе"
Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима и боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате
Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства
Правилник о критеријумима за суфинансирање припреме предлога активности међународне сарадње
Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
Правилник за реализацију акције "Право на прву шансу"
Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области високог образовања удружења студената и невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у установама студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини
Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова

Одлука о издавању IV емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта


- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2015
Уредба о критеријумима за утврђивање висине накнада и премија за остварене спортске резултате
Одлука о давању концесије за експлоатацију руде црвених боксита на лежиштима "Заград", "Ђураков до II", "Штитово II" и "Биочки стан", Општина Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Савјета за квалификације
Одлука о измјени Одлуке о Савјету за владавину права
Правилник о условима за обављање здравствених прегледа спортиста
Правилник о укрштању жељезничке пруге и јавног пута
Правилник о техничким карактеристикама и начину постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја на путу
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање лица која учествују у утовару и истовару опасних материја
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање савјетника за безбједност у превозу опасних материја у друмском и жељезничком саобраћају
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање возача за возила којима се превозе опасне материје
Правилник о идентификацији и регистрацији пчелињих друштава
Правилник о начину вођења регистра и издавању пасоша за кућне љубимце
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Друштву за истраживање и развој транспорта и његових средстава "Институт за транспорт" д.о.о. у Подгорици, број: 01-2052/5
Одлука, Представка бр. 7321/12, Сретен Гленџа против Црне Горе
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 34/13, од 23. јануара 2013. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 162/13
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 858/10, од 22. јуна 2010. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, Уж-III бр. 459/11
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 588/11, од 19. октобра 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак, Уж-III бр. 683/11
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Туцање
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Црна Гора
Одлука о доношењу допуна Програма подршке развоју предузетништва
Списак овлашћених процјењивача економске вриједности правних лица, имовине, обавеза и капитала
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Бар и Улцињ
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Бар и Улцињ
Рјешење о разрјешењу директора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Рјешење о престанку мандата помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о избору члана Одбора директора "Аеродроми Црне Горе" АД Подгорица


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Бијело Поље
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "БАБИН ДО"
Одлука о приступању изради пројекта "Женско предузетништво"
Одлука о продужењу важења Плана давања концесија за експлоатацију воде за узгој рибе у комерцијалне сврхе на подручју Општине Колашин
Одлука о додјели "награде младима" Општине Колашин за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о радном времену
Одлука о измјени Одлуке о Мјесним заједницама
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Мркови - Њивице" на Луштици
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта комплекса мјешовите намјене "VILLDOR" у Игалу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 81/2015
- "Сл лист града Ниша", бр. 66-69/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 81/2015
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору
Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору
Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања "Дечје недеље" у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)
Одлука о издавању Потврде о уласку на територију Републике Србије за мигранте који долазе из земаља у којима су њихови животи у опасности
Одлука о образовању Националног саветодавног комитета за праћење примене Хашке Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних сукоба
Одлука о изменама и допуни Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9881/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9875/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9882/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9879/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9877/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9892/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9887/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-9884/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9878/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9880/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9886/2015-1)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9895/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9891/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9896/2015-1)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9889/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-10018/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о престанку дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Бор
Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Бор
Решење о именовању члана Привременог органа општине Косовска Митровица
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Звечан
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за конкуренцију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника Преговарачке групе за конкуренцију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа-мост", Београд
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Милошу Васићу и Ненаду Беђику и њиховом тренеру Небојши Илићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - веслање, двојац без кормилара, одржаном у Огибелету, у Француској Републици)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Давору Штефанеку и његовом тренеру Сретену Дамњановићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - рвање, грчко- римски стил до 66 kg, одржаном у Лас Вегасу, у Сједињеним Америчким Државама)
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Друштво за производњу, промет и услуге Механика МД д.о.о. Трстеник
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за прибављање у јавну својину Републике Србије два монтажна базена за Европско првенство у ватерполу, које ће бити одржано 2016. године, у Београду)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0103 - Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју, Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицај)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Кабинету првог потпредседника Владе и министра спољних послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовног рада Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава општини Трговиште, са циљем ублажавања последица штете изазване елементарном непогодом - клизиштем, а у складу са Закључком Владе 05 број 401-8757/2015 од 13. августа 2015. године, којим је усвојен Извештај о елементарној непогоди - клизишту)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе - Дирекцији за електронску управу за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0609 - Е-Управа, Програмска активност 0002 - Развој инфраструктуре е-управе и електронских услуга)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9682/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9655/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9656/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9683/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-9685/2015)
Исправка Решења Владе (05 број 465-7893/2015 од 23. јула 2015. године)
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору
Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора
Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора
Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима
Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених код учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, као и о начину на који се поступа са документацијом о њиховом оспособљавању
Правилник о измени и допунама Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом
Правилник о начину, поступку и индикацијама за упућивање осигураних лица на лечење хипербаричном оксигенацијом
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Zware Shag")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Mac Baren Halfzware Shag")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch ХL")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch (светло плави)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Touch ХL (светло плави)")
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног предузећа Пословно рекреативни центар "Relax", Ковачица
Решење о именовању директора ЈКП "Водоканал", Сомбор


- "Сл лист града Ниша", бр. 66-69/2015
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Гаџин Хан

Упутство о раду трезора Општине Дољевац

Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту са банком "UNICREDIT BANK SRBIJA" АД Београд

Одлука о трећој измени и допуни буџета Градске општине Медијана за 2015. годину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2015
Одлука којом се приступа реализацији пројекта - Реализација локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у области становања
Решење о образовању Комисије за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија који се суфинансирају из буџета општине Инђија


- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у насељеном месту Панчево

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15 и 16/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима
Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Решење о промени назива Улице VI личке дивизије у МЗ Бождаревац
Решење о промени назива Улице београдског батаљона у МЗ Баћевац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7/2015
Колективни уговор Предшколске установе "Вера Гуцуња" Сомбор

- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2015
Одлука о давању закупа пословних простора

- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2015
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Доњи Асамбаир 2 у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Рудина у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације потеза уз Нерадовачки пут у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице између улица Симе Погачаревића и Дечанска у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације између улица Змај Јовина и Призренска у Врању
Одлука о додели "Јавног признања 7. септембар" - дан ослобођења Врања од фашизма у Другом светском рату
Одлука о IV ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Босилеград
Одлука о измени Одлуке о Општинском већу општине Босилеград
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука измени и допуни Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Босилеград
Одлука о измени Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград
Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Босилеград
Одлука о образовању Савета за миграције општине Босилеград
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Врању
Правилник о раду, финансирању и условима за остваривање права на смештај у прихватилиште за жене и децу, жртве насиља у породици и жртве трговине људима - Сигурна кућа на територији Града Врања
Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено расељена лица
Правилник о припреми Плана капиталних инвестиција Града Врања
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља Доњи Асамбаир 2 у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације потеза уз Нерадовачки пут у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу Рудина у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за новопројектовану улицу између улица Симе Погачаревића и Дечанске у Врању на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врањска Бања за 2015. годину
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама - Трговиште

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15 и 16/2015
Решење о давању сагласности на допуне Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за заштиту и унапређиваше животне средине Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Упутство о оцењивању и напредовању запослених, на Упутство о стручном усавршавању и едукацији запослених, на Правилник о процедури запошљавања, облику и начину провере способности и критеријума за избор кандидата у Градској управи опште и заједничке послове Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове

Измене Тарифног система за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије Града Јагодине
Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за заштиту и унапређивање животне средине
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица која бораве на територији Града Јагодине

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.9.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2015
Сагласност на Одлуку о образовању цена услуга сахрањивања и накнаде за продужно почивање које примењује ЈКП "Простор" Сомбор
Пословник о раду Комисије за планове Града Сомбора
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Града Смедерева за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о правима социјалне заштите у Граду Смедереву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу Града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Радничког универзитета у Смедереву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево
Измене и допуне Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
План детаљне регулације блок Улица Сремска - Улица Милоша Обилића, потес Царина
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у Граду Смедереву за период 2015-2019. године
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
Одлука о измени Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Смедерева
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени и допуни Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији Града Смедерева
Одлука о измени и допуни Одлуке о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Програм обнове мостова Града Смедерева
Решење о давању сагласности на Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм праћења квалитета земљишта на територији Града Смедерева за 2015. годину
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Смедерева за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Допуну Ценовника пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга паркирања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
Пречишћен текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 2/2012 и 1/2015)
Пречишћен текст Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 3/2015)
Пречишћен текст Одлуке о постављању привремених пословних објеката ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст и 3/2015)
Пречишћен текст Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце", Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/2013, 7/2014 и 3/2015)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бвр. 6-1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2015
Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години
Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2015. годину
Уредба о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-9876/2015)
Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о именовању чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу на положај директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
Правилник о допунама Правилника о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију
Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2016. годину
Правилник о изменама Правилника о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Подаци о износу просечне пензије у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по кварталима од 2007. до 2013. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-163/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-213/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-230/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-233/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-238/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-239/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-240/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-231/2015-01)
Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије
Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система
Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја
Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац


- "Сл. гласник града Ваљева", бвр. 6-1/2015
Одлука о оснивању Индустријске зоне "СТЕФИЛ" у Ваљеву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину - први ребаланс
Одлука о допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Ваљева
Одлука о јавном задуживању Града Ваљева
Одлука о извођењу хитних радова на санацији сифона фекалне канализације испод реке Колубаре
Одлука о извођењу хитних радова на изградњи моста на реци Уб у Голој Глави на путу за Балачку
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу затвореног складишта - хладњаче у делу насељеног места Сушица
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу хладњаче за воће у делу насељеног места Сушица
Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2015. години
Локални акциони план запошљавања Града Ваљева за 2015. годину
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-387/14-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-386/14-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-300/15-06
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2015. годину број: 40-385/15-06
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу хладњаче за воће у делу насељеног места Сушица
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде Плана детаљне регулације за изградњу затвореног складишта - хладњаче у делу насељеног места Сушица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.9.2015. године

- "Сл лист града Ваљева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2015

- "Сл лист града Ваљева", бр. 6/2015
План Генералне регулације "Привредна зона"

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2015
Колективни уговор код послодавца "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Крушевац" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Градска топлана" Крушевац
Колективни уговор код послодавца ЈП "Пословног центра" Крушевац
Колективни уговор код послодавца за ЈП Радио телевизија Крушевац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Књажевини Лихтенштајн
Указ о опозиву са дужности изванредне и опуномоћене амбасадорке Црне Горе - сталне представнице Црне Горе при Организацији Уједињених Нација за просвјету, науку и културу - UNESCO
Уредба о ближем поступку и начину спровођења истраживања поморских незгода и несрећа
Уредба о садржају и начину коришћења програмског рјешења за вођење бирачког списка
Одлука о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде
Одлука о давању у закуп имовине на дијелу локалитета Фабрике "Горњи Ибар" Рожаје, означен као локација 1Б, у власништву државе Црне Горе
Одлука о продаји имовине на дијелу локалитета Фабрике "Горњи Ибар" Рожаје, означен као локација 1А, у власништву државе Црне Горе
Правилник о обрасцу и начину вођења регистра лобиста
Правилник о обрасцу и садржају легитимације лобисте
Правилник о обрасцу и садржају извјештаја о раду лобиста и правних лица регистрованих за обављање дјелатности лобирања
Правилник о обрасцу и садржају захтјева за издавање одобрења за обављање дјелатности лобирања
Правилник о идентификацији и регистрацији свиња

 Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.9.2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 41
и 42/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2015

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2015
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара
Одлука о утврђивању ерозионог подручја и противерозионим мерама
Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Града Зајечара
Решење о давању сагласности ЈКП "Зајечарпаркинг" Зајечар на Ценовник коришћења јавних паркиралишта на територији Града Зајечара
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 41/2015
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о промени Одлуке о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 42/2015
Програм инвестиционих активности Геронтолошког центра "Нови Сад" које се финансирају из средстава буџета Града Новог Сада за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Дома "Ветерник" у Ветернику за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о одређивању аутобуског стајалишта у раскрсници Пролетерске и Улице Станислава Биничког у Новом Саду

- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2015
Правилник о врстама звања и овлашћења, условима за стицање звања и издавање овлашћења за чланове посаде брода
Статут о измјенама и допунама Статута Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Вест Палм Бичу - Сједињене Америчке Државе
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању члана Савјета за развој невладиних организација
Рјешење о именовању чланова Сталне црногорско-хрватске комисије за управљање водама од заједничког интереса
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за унапрјеђење и контролу квалитета у Министарству здравља
Рјешење о постављењу секретара Министарства просвјете
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање и васпитање лица са посебним образовним потребама у Министарству просвјете
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за управљање отпадом и комунални развој у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за економику у здравству у Министарству здравља
Рјешење о престанку мандата помоћника ранијег министра уређења простора и заштите животне средине
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу секретарке Министарства културе
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете
Рјешење о престанку мандата помоћнице министра одрживог развоја и туризма
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за планирање простора у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу в.д. генералног директора Директората за климатске промјене у Министарству одрживог развоја и туризма
Рјешење о постављењу помоћника директора Агенције за заштиту животне средине
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за правосуђе у Министарству правде
Рјешење о престанку мандата генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Бијело Поље"
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе
Рјешење о именовању члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Project-Consulting" Подгорица
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Универзитета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Оперативног тима партнерства за отворену управу

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 38/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 21/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 29/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 30 и 31/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 38/2015
Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за миграције

- "Сл. лист града Суботице", бр. 32/2015
Решење о доношењу Плана постављања зимских башти
Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице


- "Сл. лист града Ужица", бр. 21/2015
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације "Први партизан Ужице - Бела Земља"
Исправка Плана генералне регулације "Ужице - Централни део" I фаза


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 29/2015
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града Крагујевца
Програм обнове инфраструктурних објеката - мостова на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о образовању Комисије за планове
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈКП "Градске тржнице"
Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Чистоћа"
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о допуни Одлуке о започињању процеса израде и имплементације Локалног еколошког акционог плана Града Крагујевца за период 2015 - 2019.

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 30 и 31/2015
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Еко катун"
Одлука о смањењу основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу "Еко катун"
Одлука о измјенама Одлуке о приступању Општине Андријевица оснивању ДОО Hydroslovan
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о проглашењу Регионалног парка "Комови" за територију Општине Андријевица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о измјени и допуни Одлуке о образовању радних тијела Скупштине општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању саобраћаја на подручју Општине Котор
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Прчањ
Одлука о доношењу Локалне студије локације Главати-Прчањ
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "ГРАХОВО"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "ГРАХОВО"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "СТАРА ВАРОШ-центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "СТАРА ВАРОШ-центар"
Одлука о оснивању ДОО "Комуналне дјелатности" Петњица
Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу Петњица
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Петњица
Одлука о мјерилима за категоризацију и начину обиљежавања општинских путева
Програм јавних радова у општини Петњица за 2015. годину
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "САВИНА-кат. парцела 2093/1 К.О. Топла"
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за локацију код петље у Игалу
Одлука о изради Локалне студије локације "Бранковина-Забрђе" на Луштици
Одлука о измјени Одлуке о изради Урбанистичког пројекта за катастарске парцеле 689 и 732 К.О. Баошићи у Баошићима ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 17/15 од 01.06.2015. године)
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат "СОЛИЛА-кат. парцела 6422 К.О. Суторина"

Одлука о приступању изради ЛСЛ за изградњу крстионице код Манастира Ђурђеви ступови
Одлука о приступању изради ЛСЛ за кат. парцелу бр. 775/1,776/1 и 776/2 КО Беране
Одлука о распореду радног времена органа јединице локалне самоуправе
Одлука о измјени Одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Бечићи"
Одлука о Завршном рачуну Буџета општине Рожаје
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Ски центар-Хајла"
Одлука о проглашењу бизнис зоне
Одлука о заштити туристичког подручја " Хајла-Штедим"
Одлука о заштити туристичког подручја "Турјак"
Одлука о одређивању локације за градско гробље
Одлука о стипендирању и одобравању једнократне помоћи студентима
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а "Индустријска зона Зелени"
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта Доња Ластва
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за УП Доња Ластва
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.9.2015. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19 и 20/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2015

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19 и 20/2015
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе "Жупанијски парк у Зрењанину"

Посебан колективни уговор за запослене у установама културе чији је оснивач Град Зрењанин


- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2015
Решење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и пословно производних објеката из јавне својине општине Владичин Хан
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за здравствену заштиту
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сурдулица за 2015. годину
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Сурдулица
Решење о образовању Радне групе за формирање географског информационог система (ГИС-а) општине Сурдулица
Одлука о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист града Чачка", бр. 12/2015
Правилник о измени Правилника о наградној екскурзији за матуранте средњих школа носиоце "Вукове дипломе" школске 2014/2015. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2015
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање "Урбанизам Зајечар" Зајечар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2015
Закључак којим се утврђује цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. г.

- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2015
Уредба о организацији индиректног управљања спровођења финансијске помоћи у оквиру инструмента претприступне подршке Европске Уније (IPA II)
Уредба о категоризацији, класификацији и означавању жељезничких пруга
Одлука о органима надлежним за инспекцијски надзор над спровођењем закона који садрже одредбе о заштити потрошача
Одлука о висини трошкова хомологације возила која се увозе или први пут стављају на тржиште у Црној Гори
Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намјене
Одлука о одређивању најнижег износа накнаде трошкова за обуку кандидата за возача и висине трошкова полагања возачког испита
Одлука о допуни Одлуке о образовању Националне комисије за UNESCO
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Вест Палм Бичу - Сједињене Америчке Државе
Одлука о давању претходне сагласности Општини Даниловград за уступање непокретности, без накнаде
Одлука о продаји акција Владе Црне Горе у Институту за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију "др Симо Милошевић" а.д. Игало
Пресуда, Предмет Бујковић против Црне Горе (Представка бр. 40080/08)
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о именовању директора Агенције за националну безбједност
Рјешење о разрјешењу директора Завода за геолошка истраживања
Рјешење о именовању директора Завода за геолошка истраживања

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 21/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2015
Исправка Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
Уредба о војној легитимацији
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2016. године
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("Србијатранспорт АД Београд, Огранак судска вештачења и консултантске услуге", Београд)
Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1384 од 10. августа 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1385 од 10. августа 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Reshape (Black)", "Davidoff Reshape (White)")


- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2015
Закључак о прихватању извештаја о остварењу буџета Града Суботице за период од 01.01. до 30.06.2015. године
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за блокове 203 и 206 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута и западно од обилазнице Палић у Суботици
Закључак о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у привредној зони "Мали Бајмок" компанији "Contitech fluid Serbia d.o.o."
Одлука о радном времену Дома здравља Суботице
Одлука о радном времену апотеке Суботица
Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији Града Суботице


- "Сл. лист града Краљева", бр. 19/2015
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз путника на територији Града Краљева за правац Краљево-Матарушка Бања


- "Сл. лист града Панчева", бр. 21/2015
Одлука о измени Статута Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево
Решење о образовању Комисије за потврђивање изведених радова на одржавању јавних зелених површина


- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2015
Одлука о неизвршењу Решења Основног суда у Сурдулици Судска јединица у Босилеграду
Одлука о формирању аудио, видео и евент продукције при Установи културе "Босилеград"
Одлука о давању сагласности на споразуме о антикорупцијском понашању
Одлука о немогућности приватизације - неприватизовању РТВ Босилеград
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката на територији општине Трговиште
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Трговиште
Одлука о утврђивању накнада за издавање докумената поводом захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за комуналије и услуге "Услуга"
Одлука да се број лица запослених на одређено време због повећања обима задрже на нивоу пре доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градском правобранилаштву
Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Сурдулица за 2015. годину

Одлука о III ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о оснивању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Босилеград
Одлука о пружању помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Одлука о допуни Одлуке о одржавању и коришћењу вода за наводњавање пољопривредног имања у Босилеграду и селима Рајчиловци и Радичевци


- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2015
Одлука о статусној промјени на Универзитету Црне Горе
Одлука о броју студената за упис на специјалистичке студије Универзитета Црне Горе за студијску 2015/2016. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе
Програм уређења простора за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Ластва
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кржања
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Грахово II
Одлука о доношењу измјене Програма кредитирања инфраструктурних пројеката и пројеката водоснабдијевања
Одлука о надзору над примјеном Закона о конверзији кредита у швајцарским францима CHF у Еуре EUR

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 12/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 28/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2015
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу вршиоца дужности државног правобраниоца
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика Државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу на положај државног правобраниоца
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу на положај помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о именовању члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о именовању председника Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за неонатологију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за борбу против дрога
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о додели националног спортског признања
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње јавних саобраћајних и јавних комуналних објеката на ГП С 16 и ГП С 18
Решење о утврђивању јавног интереса за за експропријацију,односно административни пренос непокретности, ради изградње приступне саобраћајнице Улица 45. дивизије
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице С 34, пјацете Променада С 11 и пјацете Пашина чесма С 10
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње сеоског гробља у Мијатовцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње саобраћајних површина које улазе у регулацију саобраћајнице Ибарска магистрала у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње магистралног водовода дуж аутопута на деоници Бели Поток - Зучка капија, део трасе на територији општине Вождовац
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње дела Црнотравске улице (од Борске улице до Булевара ослобођења) у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање информативне делатности од јавног интереса за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг", за месец август 2015. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству унутрашњих послова, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату отпремнина полицијским службеницима у складу са чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 64/15))
Решење давању сагласности на Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о давању сагласности на оснивању Друштва за услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије "Електро Север" д.о.о. Северна Митровица
Решење о давању сагласности на измене и допуне акта о оснивању Друштва за трговину електричном енергијом "ЕПС Трговина" д.о.о. Северна Митровица
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа у области физикалне медицине и рехабилитације
Решење о упису у Регистар политичких странака (Алтернатива за промене - Alternativa për ndryshim)
Решење о давању овлашћења за испитивање отпада
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
Правилник о измени и допуни Правилника о условима у погледу стручне оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига
Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Индекси потрошачких цена за август 2015. године
Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
Одлука о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Одлука Високог савета судства (број 119-01-00251/2015-01)
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Пословни простор - Вождовац"
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу саопштавања јавности музичких дела преко интернета и мобилних сервиса


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за гимназију
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 18/2015
Пословник Скупштине Града Зрењанина (пречишћен текст)
Колективни уговор код послодавца за запослене у Градској управи Града Зрењанина


- "Сл. лист града Врања", бр. 12/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Врања за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности-локалног линијског превоза путника на територији  Града Врања
Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља и оснивању здравствене установе Дом здравља "Врање" у Врању
Одлука о главном урбанисти Града Врања
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавној својини Града односно отуђења непокретности из јавне својине Града
Програм решавања приоритетних проблема сеоских месних заједница у области руралног развоја и безбедности саобраћаја за период 2015-2020. године
Правилник о измени Правилника о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима
Програм финансирања потреба у области спорта за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској Бањи на животну средину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 28/2015
Програм о другој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и планирање одбране у 2015. години
Програм о изменама и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину
Програм о трећој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број 400-7/15-V од 8. јануара, 21. маја и 5. јуна 2015. године
Смернице и рокови за израду Нацрта Одлуке о II ребалансу буџета Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о образовању Централне Комисије за утврђивање штете настале услед пожара, удара грома и других ванредних околности
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободни приступ информацијама од јавног значаја
Решење о образовању Радног тима за спровођење Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у Граду Крагујевцу
Решење о образовању Радног тима за израду инфраструктурних пројеката за "СЛАП информациони систем"
Решење о одређивању координатора и образовању Радног тима за израду Плана имплементације Стратегије одрживог развоја Града Крагујевца за период 2013. до 2018. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.9.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 48/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 26, 28, 29 и 30/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28 и 29/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 15 и 17/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 48/2015
Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2015. године
Одлука о стављању ван снаге Правилника о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Младеновац


- "Сл. лист града Суботице", бр. 26, 28, 29 и 30/2015
Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије Града Суботица

Решење о почетној цени закупа пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину
Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Суботице за 2014. годину
Одлука о јавној канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице

Измена Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2015. годину


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28 и 29/2015
Решење о допуни Решења о одређивању јавних паркиралишта у Граду Зајечару
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

Одлука о трећем допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 15 и 17/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "ДОЉА" у Зрењанину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "МАЛА АМЕРИКА" у Зрењанину
Одлука о располагању становима града Зрењанина на основу Програма изградње станова за социјално становање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа
Одлука о измени Одлуке о одобравању задуживања града Зрењанина ("Службени лист Града Зрењанина", број: 18/14 и 31/14)
Одлука о усвајању Плана енергетског развоја града Зрењанина за период од 2015. до 2020. године

Решење о изменама и допунама Решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа


- "Сл. лист града Краљева", бр. 18/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева
Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација Града Краљева
Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Краљева за реализацију програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
Правилник о помоћи у кући у Граду Краљеву

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2015
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Одлука о одређивању акустичких зона и заштити од буке на територији Града Панчева
Одлука о допуни Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број 01-2608/2015 од 26.06.2015. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево о измени Ценовника услуга Аутобуске станице Панчево број 1/2015-32-30 од 29.06.2015. године
Одлуку о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације комплекса ХИП "Петрохемија" у насељеном месту Панчево на животну средину


- "Сл. лист града Чачка", бр. 11/2015
Одлука о комуналном реду и општем уређењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију Града Чачка
Одлука о допуни Одлуке о градским управама
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о проглашењу заштите споменика природе "Стабла Чачка"
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Одлука о изменама и допунама Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26 и 27/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 3, 4 и 5/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 18/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 7/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2015
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2014. годину
Решење о претходној сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив "Србија"
Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Београду
Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Чачку
Одлука Државног већа тужилаца о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
Одлука Европског суда за људска права по представци број 23001/08, Александар Матић и Полониа ДОО против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр.38629/07 и 23718/08, Рафаиловић и Стевановић против Србије
Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховних ревизорских институција
Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-00289/2014-11
Колективни уговор Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" у Крагујевцу
Позив ОФА - Организација фотографских аутора, Београд


- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2015
Одлука о престанку важења Одлуке о давању овлашћења за регистрацију, отварање и пословање представништва Аутономне покрајине Војводине у Бриселу

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26 и 27/2015
Програм о изменама Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години, број 400-125/15-V од 30. јануара и 11. марта 2015. године
Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решење о измени и допуни Решења о ознакама органа Града Крагујевца

Одлука о образовању Градског савета за запошљавање
Одлука о централизацији и контроли јавних набавки
Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника по врсти делатности ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2015
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2015. године

Одлука о раскиду Уговора о поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају у Ужицу

- "Сл. лист града Лознице", бр. 3, 4 и 5/2015
Одлуку о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о градском водоводу и канализацији
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Лознице
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2015. годину
Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
План детаљне регулације "Гробље" у Лешници
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Пашићеве и Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
План детаљне регулације блока између улица Пашићеве и Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића и Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији тржни центар" у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Лознице за 2014. годину са Извештајем
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Града Лознице за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију Града Лознице
Закључак којим се тумачи појам "средстава веће вредности"
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање" у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Града Лознице
Наредба о обавезној систематској дератизацији на територији Града Лознице

Одлука о завршном рачуну буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозионих мера на територији Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење Решења по захтеву за враћање земљишта, број: 119-01-00068/2013-09 од 13. марта 2013. године


- "Сл. лист града Панчева", бр. 18/2015
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Града Панчева
Одлука о поверавању спровођења Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији Града Панчева за 2015. годину
Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене
План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа Града Панчева
Решење о образовању Савета за миграције Града Панчева


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 7/2015
Исправка Решења о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.9.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 65/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 20 и 22/2015
- "Сл. лист општине Шида", бр. 10  и 13/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27, 28 и 29/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 65/2015
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода насеља Гаџин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковићи
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода насеља Горњи и Доњи Душник


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/2015
Статут Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о градском већу (пречишћен текст)
Одлука о градским управама Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о организацији и раду стручне службе за скупштинске послове (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2015
Решење о образовању Радног тима за припрему предлога пројекта јавно-приватног партнерства Града Панчева, Аутономне Покрајине Војводине и приватног партнера у вези са изградњом Маритимног едукативног и тренинг центра у Панчеву
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана на животну средину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к. о. Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у Панчеву на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Иваново на животну средину
Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Панчева


- "Сл. гласник града Врања", бр. 10/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа "Informativni press centar opštine Vladičin Han" Владичин Хан
Одлука о неангажовању ревизора за завршни рачун буџета општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2014. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 20 и 22/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама запослених у Градској управи Града Суботице
Одлука о Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу комплекса прихватилишта за напуштене животиње (псе и мачке) у блоку 11.5. северозападно од улице Гањо Шор (IX нова) у Суботици
Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Суботице

Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на територији Града Суботице, кроз доходовне активности
Решење о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, а која живе на територији Града Суботице
Правилник о платама запослених у Градској управи Града Суботице (пречишћени текст)


- "Сл. лист општине Шида", бр. 10  и 13/2015
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Шид
Закључак Уставног суда, којим се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену законитости Одлуке о поверавању послова Јавном предузећу "Завод за урбанизам" Шид

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2015. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид
Правилник о систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27, 28 и 29/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Главног града Подгорице
Одлука о Детаљном урбанистичком плану "Шипчаничка Гора 1" у Подгорици
Одлука о Детаљном урбанистичком плану "Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 11" у Подгорици
Одлука о подизању споменика Великом војводи Мирку Петровићу
Одлука о оснивању Јавне установе за смјештај, рехабилитацију и ресоцијализацију корисника психоактивних супстанци Подгорица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о установљењу Студентске награде Главног града
Одлука о допуни Одлуке о радном времену
Одлука о прикупљању, пречишћавању и испуштању отпадних вода на територији Главног града
Одлука о измјени Одлуке о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Удружења пензионера Подгорице ("Сл. лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 23/12 од 25. јула 2012. године)
Одлука о измјени Одлуке о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Удружења пензионера Подгорице ("Сл. лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 14/14 од 06. маја 2014 године)
Одлука о утврђивању акустичких зона на територији Главног града Подгорице
Одлука о јавном водоснабдијевању на територији Главног града
Одлука о прикупљању и испуштању атмосферских вода на територији Главног града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о водоснабдијевању сеоских и других насеља на територији Главног града
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Главног града Подгорице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији Главног града Подгорице
Завршни рачун Буџета Општине Пљевља за 2014. годину
Одлука о привременим објектима
Одлука о помоћним објектима
Одлука о стипендирању студената студијског програма Машинског факултета у Пљевљима за школску 2015/2016 годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кисјеле воде
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Крушево
Одлука о измјени и допуни Одлуке о суфинансирању стамбено - пословних објеката у Никољцу које гради Црногорски фонд за солидарну стамбену изградњу
Одлука о олакшицама за привредна друштва и предузетнике који послују у оквиру бизнис зона "Недакуси," "Церово," "Вранешка долина," и "Бистричка долина"
Одлука о утврђивању локације за изградњу техничке инфраструктуре до локалитета Бигова - Траште
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о боравишној такси
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини обрачунавања и плаћања чланског доприноса ТО Улциња
Одлука о условима и начину извођења и емитовања музике у угоститељским објектима и одређивање улица, дјелова улица, насеља и других локација за одржавање јавних скупова на отвореном простору, као и вријеме одржавања
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Солилакат. парцела 6422 К.О. Суторина"
Одлука о оснивању Агенције за пројекат "Европска пријестоница културе - 2021. године"
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу Пријестонице
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана и урбанистичког пројекта "Историјско Језгро" Цетиње са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Бајице"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Хумци"
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће буџетске резерве
Програм подизања спомен-обиљежја на територији Пријестонице Цетиње за 2015. годину

Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Будва за 2014. годину
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији општине Будва
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Програм рада Скупштине Општине Будва за 2015. годину
Завршни Рачун Буџета Општине Даниловград за 2014. годину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар"
Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу и накнадама за коришћење Општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на територији Општине Даниловград
Одлука о оснивању Мјесне заједнице Косови Луг
Одлука о печатима
Завршни Рачун Финансијског плана Градске општине Голубовци за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.9.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 36/2015
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања

- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2015
Измена Ценовника осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Сурчин
Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин
Одлука о оснивању установе културе Културни центар Сурчин
Одлука о утврђивању предлога измена и допуна члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014 од 22. децембра 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од 22. децембра 2014. године
Програм развоја спорта на територији Градске општине Сурчин за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2015
Закон о потврђивању Уговора о оснивању Центра за развој финансија (CEF)
Закон о потврђивању Споразума између Црне Горе и Републике Турске о социјалном осигурању
Закон о потврђивању Паришког меморандума о разумијевању о контроли државе луке
Закон о потврђивању Протокола између Црне Горе и Републике Словачке уз уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Социјалистичке Републике Чехословачке о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима од 20. јануара 1964. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 64/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/20015
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 9 и 11/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2015
Уредба о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2015-2019. године
Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
Одлука о образовању Савета за развој електронског пословања
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години
Решење о престанку рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Института за рехабилитацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Марку Томићевићу, Миленку Зорићу и њиховом тренеру Мирославу Алексићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 1.000 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Небојши Грујићу, Марку Новаковићу и њиховом тренеру Урошу Павловићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 200 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, скок у даљ, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Милици Старовић, Далми Ружичић Бенедек и њиховом тренеру Душану Ружичићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - кајак, К-2 500 m, одржаном у Милану, у Републици Италији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Анђушић Максимовић и њеном тренеру Горану Максимовићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, 50 m MK пушка тростав, одржаном у Марибору, у Републици Словенији)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 0607 - Систем државне управе, Програмска активност 0009 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру Програма 1406 - Обнова земље од поплава, Програмска активност 0001 - Организација и координација послова везаних за помоћ и обнову поплављених подручја)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за Косово и Метохију за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија, Програмска активност 0004 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за финансирање редовне делатности Генералног секретаријата Владе)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству омладине и спорта ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату новчаних награда Кајакашкој репрезентацији Србије за освојене сребрне и бронзане медаље на Светском првенству у Милану (Република Италија), Стрељачком савезу Србије за освојену златну медаљу на Европском првенству у Марибору (Република Словенија) и Атлетском савезу Србије за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у Пекингу (Народна Република Кина)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Жабљак, Црна Гора
Решење о давању сагласности на Одлуку о потврђивању програма сарадње између града Београда, Република Србија и Владе Москве, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2014. години
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза у Врању
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница" на животну средину
Одлука о изменама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину
Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
Правилник о начину вођења посебне евиденције о лицима осуђеним за кривична дела против полне слободе извршена према малолетним лицима
Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-884/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-1083/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-2219/2014-01)
Одлука о разрешењу заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Одлука о издавању без накнаде акција III емисије, Привредно друштва "Кикиндски млин" а.д.
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy Blue (rezani duvan)", "Viceroy Red (rezani duvan)", "Viceroy Blue (rezani duvan - L)", "Viceroy Red (rezani duvan - L")


- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2015
Одлука о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у системе Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине
Одлука о престанку важења Одлуке о установљавању годишње награде "Др Зоран Ђинђић" за младог научника и истраживача


- "Сл. лист града Ниша", бр. 64/2015
Програм о изменама и допунама Програма развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/20015
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за опште и заједничке послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за скупштинске и нормативне послове Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине са Правилником
Решење о давању сагласности на Правилник о платама и додацима на плате запослених лица у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине са Правилником


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/2015
Исправка Одлуке о комуналним делатностима

Одлука о водоводу и канализацији Града Лесковца

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2015
Одлука о завршном рачуну буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији на територији општине Инђија за период 2015-2019. године
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија за 2015. годину
Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини
Одлука о одређивању и утврђивању назива улици у насељеном месту Инђија
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Инђија" Инђија
Одлука о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.9.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38, 39 и 40/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2015
Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц - Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID)
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава

- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2015
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години
Исправка Одлуке о измени Одлуке о образовању Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38, 39 и 40/2015
Решење о изменама Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2015. години
Решење о изменама и допунама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о образовању и именовању Комисије за стручни преглед поднетих предлога пројеката од значаја за младе у области омладинског сектора
Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Сељачких буна у Новом Саду

Решење о измени Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
Решење о измени Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама и допуни Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама и допуни Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шекспировој улици у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишту у Балзаковој улици у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Змај Огњена Вука код к. бр. 13 у Новом Саду

Решење о измени режима саобраћаја на Булевару Јована Дучића у Новом Саду
Решење о одређивању аутобуског стајалишта у Слободарској улици у Лединцима
Решење о измени режима саобраћаја у Славујевој улици у Сремској Каменици
Решење о одређивању три паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шекспировој улици код к. бр. 12 у Новом Саду

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2015
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Крагујевца за суфинансирање пројеката удружења/организација у области социјалне заштите који имају за циљ пружање подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом
Методологија обрачуна прихода превозника и обрачуна и корекције јединичне цене
Решење о образовању Комисије за полагање испита за обављање такси превоза
Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2015.годину
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линијама јавног градског и приградског превоза путника
Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2015
Одлука о изради Плана генералне регулације "Тавник"
Одлука о изради измене Плана генералне регулације "Сијаће поље"
Одлука о изради Плана генералне регулације "Гоч"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Гробље у Рибници-на Буњачком брду"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Проширење гробља у Јарчујку"
Одлука о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
Одлука о начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Краљева
Одлука о завршном рачуну буџета Града Краљева за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља "Краљево" у Краљеву
Одлука о пијацама на територији Града Краљева
Одлука о чишћењу снега и леда на територији Града Краљева
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Краљева
Програм обнове мостова на територији Града Краљева
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Краљева за 2015. годину
Закључак о упознавању са Извештајем о раду Заштитника грађана Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Тавник" на животну средину
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Гоч" на животну средину
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Рибници на животну средину не израђује
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за проширење гробља у Јарчујку на животну средину не израђује

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.9.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 47 и 48/2015
Закон о арбитражи
Закон о сарадњи Црне Горе са исељеницима
Закон о измјени и допунама Закона о сигурности поморске пловидбе
Закон о допуни Закона о здравственој заштити
Закон о допуни Закона о високом образовању
Закон о измјенама Закона о заштити депозита
Закон о измјени и допуни Закона о буџету Црне Горе за 2015. годину
Закон о измјени и допуни Закона о буџету Црне Горе за 2015. годину
Закон о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити добробити животиња
Закон о измјенама и допунама Закона о морском рибарству и марикултури
Закон о измјенама и допунама Закона о шумама
Одлука о образовању Анкетног одбора за прикупљање информација и чињеница о поступању надлежних државних органа у заштити имовине и јавног интереса приликом продаје имовине Дуванског комбината Подгорица
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу далековода 20 KV и 110 KV за потребе привременог напајања електричном енергијом градилишта Аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Маташево
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију локалних путева за прилаз траси Аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 26. Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "CELTIC PROPERTIES" Подгорица, коју су донијели оснивачи Друштва, 21. децембра 2006. године, није у сагласности са Уставом Црне Горе и законом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-I бр. 7/14 и У-II бр. 52/14

Закон о измјенама и допунама Закона о дивљачи и ловству
Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси
Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити биља
Закон о измјенама и допунама Закона о садном материјалу
Закон о измјенама и допунама Закона о идентификацији и регистрацији животиња
3акон о измјенама и допунама Закона о сточарству
Закон о измјенама и допунама Закона о сјеменском материјалу пољопривредног биља
Закон о измјенама и допунама Закона о тајности података
Закон о измјенама и допунама Закона о волонтерском раду
Закон о измјенама и допунама Закона о запаљивим течностима и гасовима
Закон о измјенама и допунама Закона о водама
Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарству

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.9.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2015
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020. године
Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Ambrosia Artemsiifolia)
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са територије Града Сомбора
Одлука о цени закупа продајних места и пијачног простора коју примењује ЈКП "Простор" Сомбор


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 7/2015
Одлука о оснивању Јавне установе културно-спортски центар "Пожаревац" у Пожаревцу (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца
Одлука о допуни Одлуке о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца
Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти
Одлука о изменама Одлуке о накнади председнику, члановима и секретару који учествују у раду Комисије за планове Града Пожаревца
Пословник о изменама Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.9.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 75/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 75/2015
Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2015. години
Уредба о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Уредба о измени Уредбе о стратешком партнерству
Одлука о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9084/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9083/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова, број 119-9082/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9095/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9092/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија, број 119-9091/2015

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, број 119-9090/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, број 119-9089/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију, број 119-9003/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију, број 119-9002/2015
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Правилник о пословном простору за обављање детективске делатности и физичко-техничким мерама за чување збирки података и других евиденција
Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне
Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасног терета авио-превознику коме је уверење о оспособљености издао надлежни орган друге државе
Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничких комплета, уџбеника, других наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и наставног средства за предшколске установе у 2015. години
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
Правилник о допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 8182/07, Рагуж против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 78761/12, Ракић против Србије
Сертификати о акредитацији здравствене установе
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције
Јавни позив за упис бесплатних удела