Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 13/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 4/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2014
Одлука о избору председника Народне скупштине
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Указ о додели одликовања (КО ПР број 30)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 31)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 32)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 33)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 34)
Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2014. годину
Уредба о измени Уредбе о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763)
Одлука о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника, судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, председника и судија Уставног суда
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2014. годину
Исправка Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Министарству унутрашњих послова
Правилник о изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2014. годину
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи за краве дојиље
Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
Одлука Уставног суда РС број Уж-2248/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба С. М. (1) и С. М. (2) и утврђује да су у управном поступку који се води пред Одељењем за привреду и имовинско-правне послове општинске управе Петровац на Млави у предмету број 463-27/94-01/2012 (раније предмет општинске управе Петровац на Млави број 463-27/94-01/04), подносиоцима уставне жалбе повређена права на суђење у разумном року и на имовину, зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује; 2. утврђује право подносиоцима уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од по 1.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде и државне управе и 3. налаже надлежним органима да предузму све неопходне мере како би се управни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Одлука Уставног суда РС број Уж-3525/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Бранке Грудић и утврђује да је у парничном поступку који се водио пред Првим основним судом у Београду у предмету П. 8033/12 (раније П. 41764/10) повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се парнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року, када се за то стекну услови.
Одлука Уставног суда РС број Уж-8733/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба З. П, Д. Ј, И. С, Б. С, М. Ј, Д. Б, П. Р. и Д. М. и утврђује да је решењем Првог основног суда у Београду ИПВ (И). 3395/2011/7 И. 21949/2011 од 7. септембра 2012. године подносиоцима уставне жалбе повређено право на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава решење из тачке 1. и одређује да Први основни суд у Београду донесе нову одлуку о приговору који су подносиоци уставне жалбе изјавили против решења Првог основног суда у Београду И. 21949/2011 од 20. маја 2011. године и 3. одбацује уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије у извршном поступку који се водио у предмету Првог основног суда у Београду И. 21949/2011
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-33/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-67/2014-01)
ОДЛУКа о престанку судијске функције (број 119-01-66/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-24/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-70/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-68/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-10/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (број А 431/14)
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Програма управљања радиоактивним отпадом
Одлука о изменама оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац - у реструктурирању
Одлука о изменама Правила о раду дистрибутивног система, "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 13/2014
Одлука о изради плана детаљне регулације постројења за прераду воде на Петроварадинској ади у Петроварадину, са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације инфраструктурног коридора Државног пута IБ -21 на административном подручју Града Новог Сада, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада
Одлука о обвезницима, висини, роковима и начину плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о изменама Одлуке о обављању делатности зоохигијене
Одлука о изменама Одлуке о уређивању и одржавању депоније
Одлука о изменама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца
Одлука о изменама Одлуке о раскопавању површина јавне намене
Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
Одлука о изменама и допуни Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком прегледу изграђеног објекта
Одлука о измени и допуни Одлуке о подизању споменика поводом трагичног страдања младих у пожару у дискотеци "Контраст" у Новом Саду
Програм коришћења средстава Стамбеног фонда у 2014. години
Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години
Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом у 2014. години


- "Сл. лист општина Срема", бр. 4/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "за део блока 3-2-1 у централној зони" у Руми
Одлука о изменама и допунама Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
Одлука о утврђивању потребе за трајним решењем стамбених питања избеглица на територији општине Рума у 2014. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању ученика средњих школа
Одлука о образовању Савета за здравље Општине Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Рума
Исправка Измена и допуна Плана детаљне регулације "Радна зона - потес Просине" у Катастарској општини Прхово

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини Главног града Подгорица и скупштинама општина: Бар, Бијело Поље, Даниловград, Жабљак, Колашин, Плав, Плужине, Пљевља, Рожаје, Шавник, Гусиње
Одлука о образовању радних тијела Скупштине општине Мојковац
Одлука о доношењу Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац
Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати склапању брака
Одлука о оснивању Јавне установе "Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју"
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини Градске општине Голубовци и Скупштини Градске општине Тузи
Одлука о изради измјена и допуна за одређене урбанистичке парцеле у захвату ИД ДУП-а "Улцињ-град" за локалитет "Мераја 1" у Улцињу
Програмски задатак за израду измјена и допуна за одређене урбанистичке парцеле у захвату Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињ-град" за локалитет "Мераја 1"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за измјене и допуне за одређене урбанистичке парцеле у захвату ИД ДУП-а "Улцињ-град" за локалитет "Мераја 1" у Улцињу
Одлука о непостојању потребе израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за измјене и допуне за одређене урбанистичке парцеле у захвату ИД ДУП-а "Улцињ-град" за локалитет "Мераја 1" у Улцињу

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.4.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2014
- "сл. лист општина Срема", бр. 5 и 6/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 12/2014
Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2014. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
Решење о утврђивању Годишњег програма унапређења саветодавник послова у пољопривреди у АП Војводини за 2014. годину
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2014. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2014
Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2013. годину
План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу
Одлука о измени Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду

- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2014
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у општини Бела Паланка

- "Сл. лист општина Срема", бр. 5 и 6/2014

Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна општине Стара Пазова за 2013. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Комуналне зоне општине Стара Пазова у Катастарској општини Стара Пазова са Одлуком о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Комуналне зоне општине Стара Пазова у Катастарској општини Стара Пазова на животну средину
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Централне радне зоне у Катастарској општини Нова Пазова са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Централне радне зоне у Новој Пазови на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 1 у Старим Бановцима са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блока 1 у Старим Бановцима на животну средину
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације IX урбанистичке целине Јужне радне зоне у Крњешевцима са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације IX урбанистичке целине Јужне радне зоне у Крњешевцима на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Мултифункционалне радне зоне 3 Бановци са Одлуком о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела Мултифункционалне радне зоне 3 Бановци на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању назива улица у индустријској зони у Крњешевцима
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Ириг за 2014. годину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Општине Ириг за 2013. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о редмисији у општини Ириг 2013-2017. године
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Ириг за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.4.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 16 и 17/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2014
Споразум о оснивању Мешовитог комитета за сарадњу између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
Меморандум о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Чешке Републике
Обавештење о датуму ступања на снагу Анекса бр. 2 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е763 (деоница Обреновац-Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности извесних чланова породице особља дипломатских и конзуларних представништава
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава

- "Сл. лист ЦГ", бр. 16 и 17/2014
Уредба о допунама Уредбе о ближим критеријумима, условима и начину додјеле државне помоћи
Уредба о допуни Уредбе о престанку важења појединих подзаконских аката
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности која припада Општини Котор
Одлука о образовању Комисије за европске интеграције
Одлука о образовању структуре за спровођење споразума о стабилизацији и придруживању
Одлука о цјеновнику годишње накнаде за покривање трошкова администрирања радио-фреквенцијског спектра
Правилник о методологији и начину обрачуна висине годишње накнаде за коришћење радио-фреквенција
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање организатор/ка социјалне инклузије Рома и Египћана
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање рачуноводствени/а техничар/ка
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање надзорник/ца у заштићеним подручјима
Правилник о облику и начину вођења Регистра субјеката и регистра пољопривредних газдинстава
Правилник о Листи вина произведених у 2013. години 
Програм мониторинга нитрата у храни биљног поријекла - лиснатом поврћу за 2014. годину
Наредба о риболовним забранама, ограничењима и мјерама за заштиту рибљег фонда
Правилник о ближим условима, начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава спортским субјектима и контролу над реализацијом програма
Правилник о измјени Правилника о утврђивању даљинара и одређивању минималног времена трајања Вожње
Правилник о методама испитивања опасних својстава хемикалије
Рјешење, број: УПЛ 04-25/2014 о успостављању претходне заштите на непокретном добру "Велики мост" у Вирпазару
Рјешење, број: УПЛ 04-26/2014 о успостављању претходне заштите на непокретном добру "Мали мост" у Вирпазару
Рјешење, број: УПЛ 04-27/2014 о успостављању претходне заштите на непокретном добру "Мали мост великог лука" у Вирпазару
Етички кодекс судија
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење, број: 04/3-1/4-14 којим се Друштву за управљање инвестиционим фондом "Butterfly Finance" а.д. Подгорица, са сједиштем у Подгорици, ул. Марка Миљанова 46/17 да дозвола за рад за обављање послова управљања инвестиционим фондовима
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини Градске општине Голубовци и Скупштини Градске општине Тузи
Рјешење о издавању Оперативне лиценце (Airways Montenegro)
Оперативна лиценца којом се ваздушни превозник овлашћује да изводи операције у комерцијалном ваздушном саобраћају
Рјешење о именовању судије Вијећа за прекршаје Црне-Горе
Рјешење о именовању судије Вијећа за прекршаје Црне Горе
Рјешење о именовању судије Вијећа за прекршаје Црне Горе
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Бар
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за школство
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "PROJECT-CONSULTING" Подгорица
Рјешење о именовању члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "PRCUECT-CONSULTING" Подгорица
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Специ-јална болница за плућне болести "др Јован Булајић" Брезовик
Рјешење о престанку мандата помоћника министра за људска и мањинска права
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у министарству за људска и мањинска права
Рјешење о именовању члана Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о престанку мандата помоћника министра економије
Рјешење о одређивању в.д: генералног директора Директората за трансформацију и инвестиције у Министарству економије
Рјешење о именовању државног секретара у Министарству економије
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе

Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2014. годину
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Азербејџан
Одлука о плану намјене радио-фреквенцијског спектра
Правилник о специјализацијама
Правилник о измјенама и допунама правилника о полагању стручног испита наставника
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Јавна установа гимназија-Котор
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Приватној установи "Едукативни центар ФЕЗА" у Подгорици
Рјешење о допуни лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски академски магистарски студијски програм "Геотехника", на Грађевинском факултету у Подгорици
Рјешење о допуни лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски академски специјалистички студијски програм "Геотехника", на Грађевинском факултету у Подгорици
Правилник о измјенама Правилника о начину и условима узимања фотографије, отисака прстију и својеручног потписа у поступку издавања путне исправе
Рјешење о коначној расподјели средстава егализационог фонда за 2013. годину
Правилник о начину вођења и садржају регистра средстава за заштиту биља

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2014

Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичке агенције за становање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина", Књажевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2013. годину
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Мирославу Хоми за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, екипно класа 5, одржаном у Лињану, у Италији, 2013. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Весни Ђуришић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Осаки, 2006. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Владану Петковићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијском спорту - стони тенис, у параолимпијској спортској дисциплини - екипно класа 2, одржаном у Лињану, у Италији, 2013. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Горану Перлићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијском спорту - стони тенис, у параолимпијској спортској дисциплини - екипно класа 2, одржаном у Лињану, у Италији, 2013. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Живку Папазу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијском спорту - стрељаштво, у параолимпијској спортској дисциплини П3 - 25 м, малокалибарски пиштољ микс, одржаном у Аликантеу, у Краљевини Шпанији, у 2013. години)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Далми Бенедек Ружичић као и њеном тренеру Душану Ружичићу, за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - кајак, у олимпијској дисциплини К-1 500м, одржаном у Монтеморо о Вељо, Република Португал, од 14. до 16. јуна 2013. године)
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција
Правилник о упису ученика у средњу школу
Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00031/2012-11)
Решење Одбора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00055/2013-02)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("RAMON ALLONES IMPERIALES REPLICA ANTIGUA 2012")
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу", Ариље
Одлука о изменама Правила о раду дистрибутивног система, "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Одлука о изменама Правила о раду дистрибутивног система "Центар" д.о.о. Крагујевац
Одлука о изменама Правила о раду дистрибутивног система "Југоисток" д.о.о. Ниш
Одлука о изменама Правила о раду дистрибутивног система "Електросрбија" д.о.о. Краљево
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS PETROL" д.о.о. Крушевац
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Тителски брег"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.4.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 2, 3 и 4/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2014
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске управе града Београда
Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома
Статут Јавног предузећа "Пословни простор - Вождовац"


Одлука о допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду
Одлука о организацији Управе градске општине Стари град (други пречишћен текст)
Статут градске општине Обреновац (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 12/2014
Програм инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2014. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о образовању тима за имплементацију Акционог плана приступачности Града Новог Сада (2013-2018). године)
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Решења о одређивању такси стајалишта на територији Града Новог Сада


- "Сл. лист града Шапца", бр. 2, 3 и 4/2014
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2013. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за општину Богатић за 2014. годину
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о оспособљеним правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање у редовним делатностима и у ванредним ситуацијама
Одлука о ослобађању обавезе израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за одређена правна лица
Одлука о образовању Савета за здравље општине Богатић
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона органа општине
Одлука о измени Статута Адвокатске коморе Шабац

Одлука о образовању Општинског тима за инклузију Рома општине Коцељева

Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о матичним подручјима
Статут општине Владимирци
Одлука о месним заједницама

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.4.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 14, 17 и 25/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 14, 17 и 25/2014
Одлука о изменама Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац
Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу
Решење о избору Савета за заштиту животне средине
Решење о избору Савета за младе
Решење о избору Савета за културу и информисање
Решење о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту
Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације
Решење о избору Савета за пољопривреду
Решење о избору Комисије за равноправност полова
Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине
Решење о избору Комисије за представке и жалбе
Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности
Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије
Pешење о другој измени и допуни Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-март 2014. године
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину
Финансијски план градске општине Сурчин за период I-III2014. године
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Сурчин
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односио других рачуна консолидованог рачуна трезора ГО Сурчин и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета ГО Сурчин
Упутство о раду трезора

Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи
План постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014-2016. година
Измена и допуна Плана постављања привремених објеката - киоска на јавним површинама у Београду - подручје градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Одлука о измени ценовника услуга ЈП "Водовод и канализација" Гроцка
Одлука о утврђивању цене погребних услуга ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка"
Одлука о утврђивању цена пијачних услуга ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка"
Одлука о утврђивању цене услуге изношења смећа ЈКП "Грочански комуналац"
Одлука о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП "Топлификација" Лазаревац са Одлуком и Ценовником
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-март 2014. године

План генералне регулације за објекте ТЕ Колубара у Великим Црљенима, градска општина Лазаревац
Исправка Решења о измени Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар - март 2014. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о Ценовнику услуга ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"
Исправка Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2014
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Коник Стари Аеродром - фаза III" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Складишно - пословна зона Доњи Кокоти" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Шипчаничка Гора 1" у Подгорици
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Касарна Маслине" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Сервисно - складишна зона" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Забјело 8" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стамбена заједница VII Стара Варош"
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стамбена заједница VI Крушевац"- Зоне 2, 3 и 4" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Универзитетски центар" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Карабушко поље" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Садине" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Дахна" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Махала" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стамбена заједница ВИ Стара варош" у Подгорици
Одлука о Буџету Пријестонице Цетиње за 2014. годину
Исправка Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Котор
Исправка Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о накнади за коришћење општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на подручју Општине Пљевља

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 40/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Канади
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Решење о престанку рада на положају помоћника директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству правде и државне управе
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја историје Југославије
Решење о разрешењу председника и члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о именовању председника и члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Клиничког центра Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво
Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију
Списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Исправка Правилника о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената
Индекси потрошачких цена за март 2014. године
Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("VAN NELLE", "GOLDEN VIRGINIA")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parker & Simpson P&S Black (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Silver (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Van Nelle HZ", "Golden Virginia")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (crveni)", "Next by Dubliss (plavi)")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.4.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 13/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 1/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 15/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 13/2014
Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар
Одлука о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа ЈКП "Топловод" Обреновац


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 1/2014
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу блока 8 у зони 1 у Јагодини
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу урбанистичког блока 1 у зони 31 у Јагодини
Измена Плана детаљне регулације блока 3 и 4 реона 1 у зони 47 у Јагодини - Индустријски комплекс "Јагодина" у делу блока 4
Одлука о мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте у поступку легализације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама
Програм о измени и допуни програма путовања организације студената и привредно-политичке делегације града Јагодине и других градова Републике Србије за Републику Аустрију
Програм о измени и допуни програма путовања организације студената и привредно-политичке делегације града Јагодине и других градова Републике Србије за Републику Аустрију
Решење о образовању радне групе за подношење и реализацију пројекта града Јагодине са фондом New Adaptix AG
Решење о образовању подгрупа за подношење и реализацију пројекта града Јагодине са фондом New Adaptix AG


- "Сл. лист ЦГ", бр. 15/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини Главног града Подгорица и скупштинама општина Бар, Бијело Поље, Даниловград, Жабљак, Колашин, Плав, Плужине, Пљевља, Рожаје, Шавник и Гусиње
Одлука о образовању дијела мјешовите комисије за спровођење темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице
Одлука о измјени и допунама Одлуке о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској Унији
Правилник о висини накнаде за фитосанитарни преглед биља, биљних производа и објеката под надзором
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање сарадник/ца у социјалној инклузији Рома и Египћана
Правилник о начину коришћења и начину и условима додјеле бројева из нумеричког опсега "116"
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-Ш бр. 567/13 којом се утврђује да је рјешењима Основног суда у Подгорици, Кри. бр. 130/13, од 12. јула 2013. године и кривичног вијећа истог суда, Кв. бр. 545/13, од 14. јула 2013. године, подносиоцу уставне жалбе повријеђено право зајемчено одредбама члана 29 ст. 1 и 2 и члана 30 ст. 1 Устава и члана 5 ст. 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Упутство о поступку и организацији давања потписа бирача за подршку изборној листи за избор одборника и посланика и садржини и облику обрасца за давање потписа бирача
Правила о јединственим стандардима за изборни материјал
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешење о донесеном црногорском стандарду из области метрологије, мјерење и физичких појава
Рјешење о донесеном црногорском стандарду из области испитивања
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области машина и машинских елемената за општу употребу
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области производног инжењерства
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области електроенергетике
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области електронике
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области телекомуникација
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области информационих технологија и канцеларијске опреме
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области из области друмских возила
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области инжењерства шинског саобраћаја
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области бродоградње и пловних конструкција
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области ваздухопловства и космонаутике
Рјешење о донесеном црногорском стандарду из области паковања и дистрибуције роба
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологија текстила и технологија коже
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологије прехрамбених производа
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области хемијске технологије
Рјешење о донесеном црногорском стандарду из области нафте и сродних технологија
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области металургије
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологије дрвета
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области индустрије стакла и индустрије керамике
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологије папира
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области индустрије боја
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о донесеном црногорском стандарду из области грађевинарства (нискоградње и инжењерских конструкција)
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора, разоноде, спортова
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије заштите здравља
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области метрологије, мјерење и физичких појава
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области производног инжењерства
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области електроенергетике
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области телекомуникација
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области информационих технологија и канцеларијске опреме
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области ваздухопловства и космонаутике
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије текстила и технологије коже
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области хемијских технологија
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије дрвета
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области индустрије боја
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора и разоноде и спортови
Одлука о избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једне чланице Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једне чланице Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе
Рјешење о престанку мандата помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о именовању члана Одбора директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица
Рјешење о разрјешењу Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за контролу и унапређење квалитета у Министарству здравља
Рјешење о престанку мандата члана Комисије за контролу државне помоћи
Рјешење о именовању члана Комисије за контролу државне помоћи

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 45/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2014
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа
Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала
Уредба о утврђивању Програма нуклеарне сигурности и безбедности
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2013. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2013. годину
Решење о давању претходне сагласности да ново пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Правилник о алкохолометрима
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
Правилник о мерилима нивоа звука
Списак српских стандарда из области мерила
Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила
Одлука Уставног суда РС број Уж-4924/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Љубице Трајковић и утврђује да је у парничном поступку који се води пред Основним судом у Врању у предмету П. 1980/01, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежном суду да, када се за то створе процесни услови, предузме све мере како би се парнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (flavour 100s)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (white icon)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (flavour) ")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (white icon 100s)"
Правилник о реду вожње
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска топлана", Нови Пазар

- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2014
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа
Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала
Уредба о утврђивању Програма нуклеарне сигурности и безбедности
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2013. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2013. годину
Решење о давању претходне сагласности да ново пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Правилник о алкохолометрима
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
Правилник о мерилима нивоа звука
Списак српских стандарда из области мерила
Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила
Одлука Уставног суда РС број Уж-4924/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Љубице Трајковић и утврђује да је у парничном поступку који се води пред Основним судом у Врању у предмету П. 1980/01, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежном суду да, када се за то створе процесни услови, предузме све мере како би се парнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (flavour 100s)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (white icon)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (flavour) ")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Walter Wolf (white icon 100s)"
Правилник о реду вожње
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска топлана", Нови Пазар

- "Сл. лист града Врања", бр. 45/2013
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Власинско језеро са приобаљем
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Власински Рид
Одлука о неусвајању Одлуке о разграничењу међусобне имовине права и обавезе између ОЈ Дом здравља Сурдулица и ОЈ Опште болнице Сурдулица - деобни биланс
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2013. годину (ребаланс 3)
Одлука о образовању Одбора за безбедност општине Владичин Хан
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада за 2013. годину
Решење о образовању радне групе за утврђивање правно-финансијског стања у социохуманитарним удружењима и организацијама
Решење о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено расељена лица

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.4.2014. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 16/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2014

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7/2014
Решење о измени Решења о одређивању просторија за склапање брака на територији Града Зрењанина
Правилник о начину обављања послова јавних набавки за Градско веће Града Зрењанина


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 16/2013
План детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у к.о.. Инђија
Одлука о буџету општине Инђија за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Инђија
Одлука о допуни Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Инђија
Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породици са прворођеним дететом
Одлука о допунама Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
Одлука о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Инђија
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу посебног доприноса за финансирање физичке културе
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта


- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2014
Закон о измјени Закона о међународном приватном праву
Закон о измјенама и допунама Закона о избору одборника и посланика
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за чланове Савјета РТЦГ
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Израелу на нерезидентној основи
Уредба о измјенама Уредбе о тарифи јавних извршитеља
Одлука о измјени Одлуке о одређивању лука према значају
Правилник о допуни Правилника о имовинском картону полицијских службеника
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи образовни центар "QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF MONTENEGRO", y Подгорици
Правилник о допуни Правилника о ближим условима и стандардима за обављање стручних послова у социјалној и дјечјој заштити
Правилник о успостављању и вођењу електронске базе података о развојним пројектима
Правилник о ближем садржају процјене ризика
Правилник о минимално - техничким условима за покретне објекте..
Правилник о систему обиљежавања, вођењу евиденција и праћењу јединице крви и компоненти крви од даваоца до примаоца крви, као и од примаоца до даваоца крви и праћењу озбиљних нежељених догађаја и озбиљних нежељених реакција
План и програм за одржавање статуса државе слободне од дјечије парализе у Црној Гори за период 2014 - 2016. године
План и програм активности за одстрањивање малих богиња и рубеле и превенцију конгениталног рубела синдрома у Црној Гори за период 2014-2016. године
Одлука УС ЦГ Су. бр. 3/14 о избору председника Уставног суда Црне Горе
Општи колективни уговор
Рјешење, број: 01-38 којим се Д.О.О. "НТЦ" уписује у Регистар увозника дувана
Рјешење о утврђивању успјешности емисије државних обвезница
Правилник о техничко - експлоатационим условима под којима се могу користити радио-дифузне станице за фреквенцијски модулисане емисије
Правилник о техничким и експлоатационим условима под којима се могу користити радио-дифузне станице за емитовање телевизијског програма у фреквенцијским опсезима VHF I и III и UHF IV и V

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 20 и 22/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 5/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2014
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Борба против рака"
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању вршиоца дужности представника друштвеног капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој – у реструктурирању
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању за 2013. годину Агенције за привредне регистре
Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Скијалишта Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд
Правилник о начину обележавања сперме, начину вођења евиденције о производњи сперме, као и о условима које мора да испуњава сперма у погледу квалитета
Решење о вредности општег бода од априла 2014. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-43/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-55/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-9/2014-01)
Одлука Државног већа тужилаца (А број 687/14)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Parker & Simpson P&S Black (box) ")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Parker & Simpson P&S Blue (box) ")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Parker & Simpson P&S Silver (box) ")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Младост", Опово
Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање "ДИП Младеновац"
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на коју се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ужице
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("160,00", "LD blue", "LD Red (meko pakovanje)", "LD Blue (meko pakovanje)")

- "Сл. лист града Ниша", бр. 20 и 22/2014
Решење о образовању Комисије за давање мишљења о утврђивању прва на солидарну помоћ
Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сврљиг за 2013. годину
Одлука о исправци Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг
Одлука  исправци допуне Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг
Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг
Одлука о промени Оснивачког акта ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг (пречишћен текст)

Решење о образовању Комисије за избор пројеката за младе
Правилник о бесплатном праву на ужину
Правилник о регулисању утрошка воде и изношења и депоновања смећа
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Општине Димитровград
Исправка Инструкције за израду интерног акта о ближем уређивању поступака јавних набавки за директне кориснике буџета Града Ниша


- "Сл. лист града Панчева", бр. 5/2014
Одлука о задуживању Града Панчева за финансирање капиталног инвестиционог расхода
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Панчева за 2013. годину
Одлука о уређењу саобраћаја на територији Града Панчева
Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији Града Панчева
Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о ванлинијском и ауто-такси превозу путника
Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији Града Панчева
Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Панчево
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Глогоњ" Глогоњ
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Качарево" Качарево
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Комбрест" Банатски Брестовац
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Омољица" Омољица
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Старчевац" Старчево
Одлука о изменама Одлуке усклађивању Одлуке о оснивању јавно комуналног предузећа "ВОД-КОМ" Јабука
Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Долови" Долово

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.4.2014. године

- "Сл. лист града Смедерево", бр. 11/2013
- "Сл. лист града Шапца", бр. 23/2013
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14 и 15/2013

- "Сл. лист града Смедерево", бр. 11/2013
Одлука о буџету града Смедерева за 2014. годину
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева
Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње
Одлука о оснивању Локалног савета за социјална питања
Пречишћен текст Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2008 и 10/2013)


- "Сл. лист града Шапца", бр. 23/2013
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2013. годину
Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за завршни рачун буџета општине Коцељева за 2013. годину
Одлука о буџету општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о општинским административним таксама
Одлука о накнадама које представљају приход остварен делатношћу општинске управе служби и организација
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14 и 15/2013
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2013. годину
Одлука о допунама Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
Одлука о измени Одлуке о јавним просторима за паркирање
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Инђија
Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Водовод и канализација" Инђија, ЈП
Одлука о спровођењу пописа имовине општине Инђија
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2014. годину

Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације радне зоне "Tradeunique" на катастарској парцели 5855 к.о. Инђија
Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне "Tradeunique" на катастарској парцели 5855 к.о. Инђија
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија
Одлука о висини накнаде председнику и члановима надзорног одбора
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин" Инђија
Одлука о образовању Савета за здравље
Решење о образовању Комисије за израду и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе
Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Инђија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.4.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 19 и 21/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2014
Одлука о образовању Радне групе за анализу стања и утврђивање начина стављања техногених минералних сировина у економску функцију
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2014. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2013. годину
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (FINEKS ДОО, Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (WMG Advisory Member of WolfMcGill Group ДОО, Београд)
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
Исправка Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2014. године
Правилник о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија
Решење Скупштине општине Пожега 01 број 112-3/2014
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Радио Пирот", Пирот
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредне коморе Косова и Метохије за 2014. годину
Одлука Стоматолошке коморе Србије (о утврђивању месечне чланарине чланова Стоматолошке коморе)
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Измене и допуне Статута Стоматолошке коморе Србије
Протокол о сарадњи - Сокој и АНЕМ


- "Сл. лист града Ниша", бр. 19 и 21/2014
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сврљиг за 2014. годину 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.4.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 24/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11/2014
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Решење о постављању помоћника шефа Сектора за буџет за припрему буџета у Градској управи за финансије (Биљана Зеремски)
Решење о изменама и допунама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Гундулићевој улици код к. бр. 23 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Илије Огњановића код к. бр. 4 у Новом Саду 112
Решење о давању сагласности на Програм управљања Парком природе "Бегечка јама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм управљања Спомеником природе "Футошки парк" за 2014. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 24/2014
Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2014. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2014
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи при Федеративној Републици Бразил
Уредба о начину обрачуна и плаћања накнаде за производњу нафте и гаса
Уредба о групном изузећу од забране споразума о дистрибуцији резервних дјелова и сервисирању моторних возила
Уредба о групним изузећима вертикалних споразума од забране
Уредба о групном изузећу од забране хоризонталних споразума о специјализацији
Уредба о групном изузећу од забране хоризонталних споразума о истраживању и развоју
Уредба о измјени и допунама Уредбе о слободним царинским продавницама
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Пизи - Република Италија
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању јавне установе за смјештај лица са посебним потребама
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе за одмор и рекреацију дјеце       Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе за смјештај дјеце и младих без родитељског старања и дјеце чији је развој ометен породичним приликама
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе за смјештај дјеце и младих
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе за смјештај одраслих -инвалидних и старих лица
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе за смјештај одраслих-инвалидних и старих лица "Бијело Поље“
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању јавних установа центара за социјални рад
Одлука о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење имовинских права на непокретности која припада Општини Бар
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу вјетроелектране "Крново" на територији општина Никшић, Шавник и Плужине
Одлука о давању сагласности за отуђење непокретности која припада Општини Котор
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Врбница
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Мојанска Ријека
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Бистрица - притока Љубовиђе
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Калударска
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Кутска Ријека
Одлука о давању концесије за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Ђуричка Ријека са притокама
Одлука о давању концесије за изградњу мале хидроелектране "Раштак 2" на водотоку Раштак на основу енергетске дозволе
Одлука о Годишњем плану званичне статистике за 2014. годину
Програм званичне статистике за 2014-2018. године
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај.
Правилник о методологији и начину обрачуна висине годишње накнаде за коришћење бројева и/или адреса
Правилник о начину регистрације корисника јавних електронских комуникационих услуга
Правилник о ознакама усаглашености за изворе буке који се стављају у промет и употребу
Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала жита
Програм мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2014. годину
Рјешење о стандарду занимања организатор /организаторка социјалне инклузије Рома и Египћана
Рјешење о стандарду занимања надзорник у заштићеним подручјима/надзорница у заштићеним подручјима
Рјешење о стандарду занимања рачуноводствени техничар/рачуноводствена техничарка
Рјешење о стандарду занимања сарадник/сарадница у социјалној инклузији Рома и Египћана
Правилник о садржају и начину вођења евиденције о извршеним инспекцијским прегледима
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих "Институту рачуновођа и ревизора Црне Горе" у Подгорици
Правилник о измјенама и допунама Правилника о цертификацији пловидбености и еколошкој цертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дјелова и уређаја и за цертификацију пројектних и производних организација

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.4.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 21/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 25/2013 и 1/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 43/2013
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2014
Одлука о образовању Комисије за решавање проблема сушења шума на територији Аутономне Покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београда", бр. 21/2014
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 16. марта 2014. године
Одлука којом се утврђује да одредба члана 10. став 1. тачка 4. Одлуке о ауто-такси превозу ("Службени лист града Београда", број 29/05), у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом


- "Сл. лист града Шапца", бр. 25/2013 и 1/2014
Одлука о ребалансу буџета града Шапца за 2013. годину
Одлука о буџету града Шапца за 2014. годину
Одлука о задуживању града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији града Шапца
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Регионална депонија "Срем-Мачва" Сремска Митровица
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за град Шабац за 2014. годину
Одлука о додељивању искључивог права ЈКП "Стари град" Шабац чији је оснивач град Шабац, за обављање делатности пружања услуга нa које се Закон о јавним набавкама нe примењује
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације "Центар 8" у Шапцу
Одлука да се нe израђује стратешка процена утицаја за измену и допуну Плана детаљне регулације "Центар 8" у Шапцу
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације "Центар 1-3 " у Шапцу
Одлука да се нe израђује стратешка процена утицаја за измену и допуну Плана детаљне регулације "Центар 1-3" у Шапцу
Одлука о проглашењу 2014. годином обележавања јубилеја стогодишњице Церске битке
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета града Шапца за програме рада / пројекте којима се обезбеђују посебни облици социјалне и здравствене заштите
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању регресних скала и висини цене услуга у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2014
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Нови Пазар 2020
Одлука о доношењу плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењаче, насеље Варош махала, Шестово и Јалија,
Одлука о првој измени Одлуке о буџету Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о поништају Одлуке о кредитном задужењу Града Новог Пазара
Одлука о кредитном задуживању Града Новог Пазара
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Нови Пазар 2020
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и општим правилима за изградњу у поступку легализације
Локални план за привлачење директних страних инвестиција 2013. - 2017. године
Исправка техничке грешке у Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у Граду Новом Пазару бр. 412. (Службени лист бр. 6 од 05.11.2013. године)
Исправка техничке грешке у Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Града Новог Пазара бр. 413. (Службени лист бр. 6 од 05.11.2013. године)
Пословник Градског већа Града Новог Пазара - пречишћен текст


- "Сл. гласник града Врања", бр. 43/2013
Одлука о буџету општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом
Одлука о висини накнаде за извршене услуге општинске управе
Одлука о оснивању месних заједница
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Одлука о буџету Градске општине Врањска Бања за 2014. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2014
Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о уређивању грађевинског земљишта и критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Зрењанина
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина
Одлука о допуни Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 23/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2014
Одлука о утврђивању Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за просторну културно-историјску целину
Одлука о утврђивању Листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова за 2014. годину
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (број 05 број 424-2640/2014)
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Транснафта"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Комесаријату за избеглице и миграције за рад Комисије за нестала лица, а ради реализације припремних активности за почетак поступка ексхумације на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка)
Правилник о условима у погледу простора, опреме и стручног кадра за обављање вештачког осемењавања, садржини и начину вођења Регистра извођача вештачког осемењавања, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обављање вештачког осемењавања)
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
Одлука Уставног суда број IУo-35/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 88, члана 116. став 1. тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1. тачка 37. и ст. 2. и 3. Одлуке о уређењу града ("Службени лист града Новог Сада", бр. 39/10, 42/10 - испр., 60/10, 23/11, 51/11 и 1/12), у време важења, нису биле у сагласности са Уставом и законом; 2. утврђује да одредбе члана 88, члана 116. став 1. тачка 2. алинеја 1. и члана 124. став 1. тачка 40. и ст. 2. и 3. Одлуке о уређењу града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада", бр. 56/12, 9/13 и 26/13) нису у сагласности са Уставом и законом; 3. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 6. Одлуке из тачке 1. и чл. 5, 6. и 8. Одлуке из тачке 2. и 4. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Одлуке из тачке 2.
Одлука Уставног суда број Уж-3314/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Ж. Т. и утврђује да је пресудом Управног суда У. 11252/10 од 27. маја 2010. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Управног суда У. 11252/10 од 27. маја 2010. године и одређује се да Управни суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе изјављеној против решења Дисциплинске комисије Безбедносно-информативне агенције број 02-47617 од 20. јула 2009. године
Одлука Уставног суда број Уж-4930/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба А. С. и утврђује да је пресудом Управног суда - Одељење у Крагујевцу У. 12388/10 од 9. септембра 2010. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава пресуда Управног суда - Одељење у Крагујевцу У. 12388/10 од 9. септембра 2010. године и одређује се да Управни суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе изјављеној против решења Републичког геодетског завода 07 број 952-01-776/07 од 10. септембра 2009. године
Одлука Уставног суда број Уж-6178/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба "И. м. и т." АД и утврђује да је у извршном поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету И. 47340/10, повређено право подносиоца уставне жалбе на правно средство, зајемчено одредбом члана 36. став 2. Устава Републике Србије; 2. усваја уставна жалба "И. м. и т." АД и утврђује да је у извршном поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету И. 47340/10, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 3. утврђује право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 400 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде и државне управе и 4. поништава решење Првог основног суда у Београду И. 47340/10 Ипв. 528/11 од 10. октобра 2011. године и одређује да исти суд у најкраћем року поново одлучи о жалби као о приговору подносиоца изјављеној против решења тог суда И. 47340/10 од 26. јула 2010. године
Одлука Уставног суда број Уж-5857/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Нисвета Фишека и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Гж. 12924/10 од 8. децембра 2010. године и пресудом Врховног касационог суда Рев. 593/11 од 25. августа 2011. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Врховног касационог суда Рев. 593/11 од 25. августа 2011. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о ревизији коју је подносилац уставне жалбе изјавио против пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 12924/10 од 8. децембра 2010. године
Одлука Уставног суда број Уж-300/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба Б. Б. против пресуде Врховног касационог суда Рев. 1029/11 од 19. новембра 2011. године, пресуде Апелационог суда у Београду Гж2. 389/11 од 12. маја 2011. године и пресуде Првог основног суда у Београду П2. 1137/10 од 4. новембра 2010. године
Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука Лекарске коморе Србије о висини накнаде за чланарину за 2014 годину
Одлука Лекарске коморе Србије о висини накнаде за упис у Именик Коморе за 2014. годину
Одлука Лекарске коморе Србије о висини накнаде за издавање лиценце и привремене лиценце за 2014. годину
Одлука Лекарске коморе Србије о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2014. годину
Малопродајне цене дуванских прерађевина, ("YORK (red, rezani duvan S)", "YORK (red, rezani duvan L)", "YORK (gold, rezani duvan S)", "YORK (gold, rezani duvan L)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд ("Балканска Звезда класик", "Балканска Звезда злато")

- "Сл. лист града Београда", бр. 23/2014
Одлука о додели одборничких мандата

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2014
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и исплати родитељског додатка за прворођено дете
Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града Сомбора
Одлука о одређивању подручја основних школа на територији Града Сомбора
Одлука о мрежи основних школа у Граду Сомбору
Одлука о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока 76 и 77 у Сомбору
Решење о образовању цена услуга целодневног и полудневног боравка у предшколској установи "Вера Гуцуња" Сомбор
План детаљне регулације блока 76 и 77 у Сомбору


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2014
Одлука о Буџету Општине Андријевица за 2014. годину
Одлука о ослобађању обавеза по основу плаћања пореза на непокретности на пољопривредно земљиште за 2014. годину
Одлука о условима за приступање изградњи, реконструкцији, коришћењу, одржавању и управљању објектима и си­стемима за водоснабдијевање сеоског подручја
Одлука о приступању изради Локалне студије локације "О одређивању трасе за изградњу 35кв далековода Андријевица -Ђулиће и даље далековод према свим електранама на сливу ријеке Злоречице као и ТС 35 kv Ђулиће" Општина Андријевица
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" - Андријевица
Одлука о доношењу Просторно - урбанистичког плана Општине Бијело Поље
Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Жабљак
Одлука о измјени одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку пројеката невладиних организација
Одлука о доношењу измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о радном времену
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Жабљак
Одлука о изради измјена и допуна Урбанистичког пројекта за простор између улица Ника Миљанића, Његошеве, II Далматинске и Баја Пивљанина
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Мркошница 2
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урба­нистичког плана Мркошница 2
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Урбанистичког пројекта за простор између улица Ника Миљанића, Његошеве, II Далматинске и Баја Пивљанина
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Петњица
Исправка Одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на непокретности на сеоском подручју за станове и стамбене објекте, пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о установљавању и додјељивању награде "Бранко - Бане Благојевић"
Одлука о постављању односно грађењу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости са инвалидитетом на подручју Општине Пљевља
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама на територији Општине Пљевља
Одлука о доношењу Плана размјештања привремених објеката на територији Општине Пљевља
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Брезница"
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Потрлица"
Одлука о финансирању рада геронтодомаћица
Одлука о дугорочном задужењу кредитом
Одлука о изградњи Дома за стара лица у Пљевљима
Одлука о краткорочном задужењу овердрафт кредитом
Одлука о одређивању локације на којој ће се привремено складиштити комунални отпад сакупљен са подручја јединице локалне самоуправе
Одлука о дугорочном кредитном задужењу Општине Пљевља
Одлука о измјенама и допунама одлуке о накнади за коришћење општинских и некатегорисаних путева и путног земљишта на подручју Општине Пљевља
Одлука о доношењу Општег плана заштите од штетног дејства вода за воде од локалног значаја Општине Пљевља за период од 2014. до 2019. године
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за спорт и рекреацију" Пљевља
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Пљевља
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Гријање" Пљевља
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне услуге" Пљевља
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу " Локални путеви" Пљевља
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод" Пљевља
План привремених објеката за 2014. годину
Одлука о повјеравању обављања јавне функције превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају д.о.о "Блуе лине" Херцег Нови
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Хумци"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Бајице"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.3.2014. године

- "Службени гласник РС", бр. 35/2014
- "Службени лист града Панчева", бр. 6/2014
- "Службени гласник града Јагодина", бр. 25/2013

- "Службени гласник РС", бр. 35/2014
Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања

- "Службени лист града Панчева", бр. 6/2014
Одлука о доношењу плана генералне регулације целина 4а - Kараула са јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном месту Панчево
Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације комплекса ХИП "Петрохемија", ХИП "азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" у насељеном месту Панчево
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ХИП "Петрохемија" у насељеном месту Панчево
Одлука о изради Плана детаљне регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у насељеном месту Панчево
Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом
Одлука о заштити парка природе "Поњавица"
Одлука о финансирању набавке медицинске и друге опреме за потребе Опште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије Града Панчева
Одлука о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у Апотеци "Панчево" Панчево
Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији Града Панчева
Одлука о изменама и допуни одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији Града Панчева
Одлука о изменама одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о општим условима уређивања насељених места на територији општине Панчево
Одлука о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о измени Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији Града Панчева
Одлука о изменама одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о изменама и допунама одлуке о пијацама
Одлука о измени Одлуке о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу на територији Града Панчева
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења
Одлука о изменама и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Панчева
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији Града Панчева
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о изменама Одлуке о зеленим површинама на територији општине Панчево
Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о производњи и дистрибуцији воде
Одлука о измени Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
Одлука о изменама Одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта
Одлука о измени Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Панчево
Одлука о измени Статута Културног центра Панчева
Статут Дома културе "Жарко Зрењанин" Иваново
Статут Дома културе "Кочо Рацин" Јабука
Годишњи извештај заштитника грађана Града Панчева за 2013. годину

- "Службени гласник града Јагодина", бр. 25/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2013. годину
Одлука о буџету Града Јагодине за 2014. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о иступању из чланства Града Јагодине у Сталној Конференцији градова и општина - Савезу градова и општина
Одлука о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама
Одлука о финансијској подршци новорођеној деци
Одлука о финансијској помоћи породици за погребне трошкове
Одлука о измени Пословника Скупштине Града Јагодине
Одлука о измени Одлуке о избору програма и пројеката којима се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 18/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 12/2013
- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2014
Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине
Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2013/2014. годину
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о разрешењу директора Инспектората за рад у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Милошу Грлици за освојену бронзану медаљу на Параолимпијским играма у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља, одржаним у Атини, у Грчкој, 2004. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ласлу Шурањиу и његовом тренеру Ненаду Пајићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, R1-10 m ваздушна пушка стојећи став, одржаном у Аликантеу, Краљевина Шпанија, од 18. до 26. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Владану Петковићу, Горану Прелићу и Александру Радишићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, екипно класа 2, одржаном у Лињану, у Италији, од 28. септембра до 5. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Драгану Ристићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, R5-10 m ваздушна пушка лежећи став микс, одржаном у Аликантеу, Краљевина Шпанија, од 18. до 26. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Златку Кеслеру, Илији Ђурашиновићу, Митру Паликући, Мирославу Хоми и њиховом тренеру Милошу Ђукићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, екипно класа 5, одржаном у Лињану, у Италији, од 28. септембра до 5. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Живку Папазу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, P3-25 m малокалибарски пиштољ микс, одржаном у Аликантеу, Краљевина Шпанија, од 18. до 26. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Растку Јокићу и његовом тренеру Златку Рудничком за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, P4-50 m малокалибарски пиштољ микс, одржаном у Аликантеу, Краљевина Шпанија, од 18. до 26. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисткињи Борислави Перић Ранковић и њеном тренеру Лазару Куртешу за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, појединачно класа 4-5, одржаном у Лињану, у Италији, од 28. септембра до 5. октобра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује тренеру Горану Коцићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, појединачно класа 5, одржаном у Лињану, у Италији, од 28. септембра до 5. октобра 2013. године)
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП Транснафта Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2011. години
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2012. години
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија - Управи за јавни дуг, за плаћање расхода по основу набавке правних услуга за емисије еврообвезница и правних услуга у вези са трансакцијама са финансијским дериватима)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе за покривање трошкова сахране Јованке Броз)
Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-75
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње далековода ТС Нови Сад 3 - ТС Суботица 3
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње далековода ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње далековода Београд 5 - Стара Пазова
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, ради изградње Поповачког колектора у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње гробља у Зајечару
Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, исплаћеним у фебруару 2014. године
Одлука Уставног суда РС број IУз-920/2012 којом се утврђује да одредбе члана 38. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 72/12 и 76/13) нису у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број Уж-146/2011 којом се усваја уставна жалба Ђ. П, Д. С, С. Г, С. И. и З. Л. и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Гж. 2326/10 од 3. новембра 2010. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена и накнада за обраду крви и компоненти крви намењених за трансфузију
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-308/2013-01)
Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2014. годину
Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2014. годину
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Old Holborn")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (("YORK" (gold, rezani duvan S))
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK" ((gold, rezani duvan L))
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK" (red, rezani duvan S))
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK" (red, rezani duvan L))
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Zlatni Dukat")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Zlatni Dukat American Blend")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Zlatni Dukat Virginija Blend")
Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и процедури обавештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Брус
Одлука о матичним подручјима на територији општине Владимирци
Решење о именовању директора Јавног предузећа Туристичка организација општине Кула
Одлука о утврђивању основице, стопе доприноса, као и начину плаћања чланарине Основном задружном савезу Пожаревац
Одлука o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
Одлука o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
Одлука о висини чланарине и надокнада за 2014. годину Коморе биохемичара Србије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 18/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2014. годину

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 12/2013
Одлука о буџету града Смедерева за 2014. годину
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева
Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње
Одлука о оснивању Локалног савета за социјална питања
Пречишћен текст Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2008 и 10/2013)


- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2014
Одлука о локалним комуналним таксама ("пречишћен текст")
Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева (пречишћен текст)
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над Јавним предузећем "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево које је настало спајањем ЈП "Урбанизам" Панчево, друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и ЈП "Стан" Панчево (пречишћен текст)


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 24/2013
- "Сл. лист града Панчева", бр. 3/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2014
Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту
Правилник о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("VISION (RED)", "VISION (BLUE)")


- "Сл. лист града Шапца", бр. 24/2013 и 1/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Владимирци за 2013. годину
Одлука о буџету општине Владимирци за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о локалним комуналним таксама
Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2014. годину
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Владимирци
Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Богатић
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о одређивању зона и најопремљенија зона на територији општине Богатић
Одлука о општинским административним таксама
Одлука о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе општине Богатић
Одлука о буџету општине Богатић за 2014. годину
Одлука о прихватању Уговора о оснивању Јавног урбанистичког предузећа "План" Шабац и међусобним правима и обавезама оснивача
Одлука о изради Плана детаљне регулације изградње силоса за смештај житарица у Клењу
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације изградње силоса за смештај житарица у Клењу
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" ЈП Богатић
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" ЈП Богатић
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Богатић
Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Богатић


- "Сл. лист града Панчева", бр. 3/2014
Решење о измени Решења о образовању Тима за анализу и решавање проблема буке у Граду Панчеву
План линија јавног градског превоза путника на територији Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за процену штете настале од елементарних непогода
Одлука о измени Одлуке о пројектима комуналне и спортске инфраструктуре
Решење о образовању Тима Града Панчева за имплементацију пројекта "Управљање имовином 1, 2, 3"
Годишњи програм фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању комисије за спорт
Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Панчева
Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево
Решење о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.3.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 16/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11/2013

- "Сл. лист АПВ", бр. 9/2014
Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за органа Аутономне Покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 16/2014
Одлука о укидању Југоконцерта - установе за музичко-сценску делатност
Одлука о измени и допуни оснивачког акта Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда
Правилник о изменама Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар-март 2014. године


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2014
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2014. годину
Програм инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2014. годину
Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2014. години
Решење о начину и поступку доделе буџетских средстава Социјално-економском савету Града Новог Сада
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању Комисије за стручни преглед поднетих предлога пројеката од значаја за младе у области омладинског сектора
Решење о образовању Координационог тима за израду Програма заштите животне средине Града Новог Сада
Решење о именовању шефа и чланова Координационог тима за израду Програма заштите животне средине Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Балзаковој улици код к. бр. 2 у Новом Саду


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2014
Правилник о пружању услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују
Правилник о пружању услуге смештаја у прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке
Решење о висини закупнине за површине јавне намене ради постављања киоска за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Зрењанина
Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2014. години
Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2014. годину


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11/2013
Одлука о буџету Града Ваљева за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о поверавању послова на изградњи објеката водоснабдевања у 2014. години
Одлука о промени оснивачког акта Апотеке "Ваљево" у Ваљеву
Решење о измени Решења о образовању Комисије за друштвене делатности и образовање
Решење о измени Решења о образовању Комисије за буџет и финансије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за представке и жалбе
Решење о измени Решења о образовању Комисије за село и пољопривреду
Решење о измени Решења о образовању Комисије за статутарна питања,организацију и нормативна акта
Одлука о образовању робних резерви Града Ваљева (пречишћен текст)
Одлука о правима на помоћ породиљама (пречишћен текст)
Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње (пречишћен текст)
Исправка Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији Града Ваљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.3.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 20/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 26 и 2/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 20/2014
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине града Београда одржаних 16. марта 2014. године

- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2014
Правилник о стручном усавршавању запослених у служби за буџетско инспекцију Града Суботица
Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2014. годину
Решење о утврђивању номиналног износа родитељског додатка за прво дете из средстава буџета Града за 2014. годину
Одлука о утврђивању програма стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Градској управи Града Суботице за 2014. годину
Исправка Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину

- "Сл. лист града Чачка", бр. 26 и 2/2014
Одлука о буџету Града Чачка за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама за територију Града Чачка
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
Одлука о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градоначелника Града Чачка
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за финансије
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за урбанизам
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градског већа
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за локални економски развој
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градског јавног правобранилаштва
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Скупштине Града Чачка
Одлука о изменама Статута Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за грејање и одржавање зграда "Чачак" са П. О. Чачак
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Чачка
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2014. години
Исправка Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2307/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2305/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2300/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2299/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2296/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2298/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2297/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2295/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-2292/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2306/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2308/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2303/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2302/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2304/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-2301/2014)
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о давању сагласности да се Атлетски савез Србије кандидује за организовање Првенства Европе у дворани 2017. године у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње улице у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње улице у Ариљу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње тротоара саобраћајнице у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње далековода ТС "Панчево 2" - граница Румуније
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње канализационе мреже на територији општине Пландиште
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради проширења гробља у Врбасу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-359/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-362/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-366/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-371/2014-001)
Одлука Уставног суда РС број IУз-497/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 40. ст. 8, 9. и 11. Закона о Правосудној академији ("Службени гласник РС", број 104/09) нису у сагласности са Уставом, 2. одбија захтев за утврђивање неуставности одредбе члана 26. став 3. Закона из тачке 1. и 3. одбацују захтеви за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу одредаба Закона из тачке 1.
Решење Уставног суда РС број IУз-427/2013 којим се покреће поступак за утврђивање неуставности друге реченице члана 50. став 4. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - Одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 - Одлука УС, 121/12, 124/12 - Одлука УС и 101/13)
Решење Уставног суда број IУз-428/2013 којим се покреће Поступак за утврђивање неуставности друге реченице члана 75. став 2. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - други закон, 101/11, 38/12 - Одлука УС, 121/12 и 101/13)
Одлука Високог савета судства (број 119-00-103/2012-01)
Одлука о престанку судијске функције
Одлука о престанку функције судије поротника
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 184/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 424/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 440/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 489/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 548/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 645/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 646/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 736/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 812/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 989/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1260/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1584/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1586/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1676/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2061/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2141/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2403/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3469/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3471/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3481/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3482/89 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЗ) број 2197/1999 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) број 246/2010 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) број 1966/2005 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2914/93 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа "Топлана - Ваљево", Ваљево
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа "Видрак", Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Топлана - Ваљево", Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Видрак", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Лучани", Лучани

- "Сл. лист града Ниша", бр. 15/2014
Упутство о начину и поступку давања сагласности, обезбеђењу стручног надзора и обрачуну средстава уложених у извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања пословног простора којим располаже Град Ниш
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о радном времену угоститељских објеката за забавне игре и игре на срећу
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2013. годину


- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2014
Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о новчаној помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за рад
Исправка Одлуке о допуни Одлуке о радно-правном статусу изабраних и постављених лица од стране органа Града Лознице


- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2014
Одлука о одређивању локације - депоније за одлагање шута, земље из ископа од грађевинских радова и другог грађевинског отпада у сврху нивелације земљишта у привредно-радној зони Бунушевац у Врању
Одлука о одређивању локације за насипање терена инертним материјалом у сврху нивелације земљишта у привредно-радној зони Бунушевац у Врању и реализације инвестиције "Geox Group"
Одлука о усвајању плана детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој
Одлука о усвајању плана детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију "Водовод" Владичин Хан
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Решење о образовању радне групе за попис непокретности у својини града Врања


- "Сл. лист ЦГ", бр. 11/2014
Уредба о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2014. годину - Агробуџет
Правилник о начину класификације, паковања и означавања хемикалије и одређеног производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обиљежавање УН
Упутство о допуни Упутства о раду Државног трезора
Рјешење о признавању лиценце Јавној пред-школској установи "Наша радост" - Херцег Нови
Одлука, број: 6674-1/13 Дино (Хамдо) Кочан, који је именован за јавног извршитеља за подручје Основног суда у Подгорици
Рјешење о Јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање графички/а техничар/ка дораде
Правила о начину вођења послова овлашћених учесника на тржишту хартија од вриједности ("Сл. лист Црне Горе", бр. 78/09 од 27.11.2009, 87/09 од 30.12.2009, 72/10 од 08.12.2010, 24/11 од 13.05.2011, 29/11 од 17.06.2011, 32/11 од 01.07.2011,49/11 од 14.10.2011)
Споразум о ротацији представника синдиката
Акт о поништењу Јавног позива за учешће на јавној аукцији на којој ће се вршити продаја дијела имовине друштва
Програм откупа потраживања - факторинг 2014. година
Списак невладиних организација брисаних из Регистра (одброја 2858 до 4031)
Исправка Закона о међународном приватном праву
Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.3.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 3, 17/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1 и 3/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 37/2013
- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 3, 17/2014
Одлука о организацији градских управа Града Ниша (пречишћен текст)
Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом (пречишћен текст)

Инструкција за израду интерног акта о ближем уређивању поступака јавних набавки за директне кориснике буџета Града Ниша
Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1 и 3/2014
Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Сомбора
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Сомбора (са обрасцем СВС)
Упутство о раду трезора (са обрасцима)
Локални акциони план запошљавања Града Сомбора за 2014. годину

Правилник и програм постављања објеката и уређаја на територији Града Сомбора

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 37/2013
Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана насељеног места Зрењанин
Решење о изради стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана насељеног места Зрењанин на животну средину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације регионалне депоније у Зрењанину
Одлука о изменама и допунама Статута Града Зрењанина
Одлука о изменама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2014
Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2014. години на територији Града Краљева
Решење о распоређивању средстава за спорт за период јануар - март 2014. године
Решење којим се распоређују средства обезбеђена за медијске услуге у области јавног информисања од значаја за Град Краљево за период од 01.01 - 30.04.2014. године
Закључак о успостављању Регистра административних поступака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 13, 14, 16/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2014
Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 23. марта 2014. године
Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за народне посланике Народне скупштине
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 23. марта 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе
Решење о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2014. годину
Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити
Правилник о висини трошкова здравствене инспекције у поступку по захтеву странке
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("VISION" (RED))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("VISION" (BLUE))
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. лист града Ниша", бр. 13, 14, 16/2014
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2013. годину
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа у 2014. години
Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа "Спортска хала" Житорађа
Одлука о измени Одлуке о утврђивању коефицијента за обрачун плате председника Савета Скупштине општине Житорађа
Одлука о измени Одлуке о начину вршења функције председника Скупштине општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину вршења функције председника Савета Скупштине општине Житорађа
Решење о образовању Комисије за спровођење комасације у делу Катастарске општине Вољчинце, општина Житорађа (II део)

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житорађа за 2014. годину

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2014. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2014
Закон о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе
Закључак, број: 22/14-1/8 Скупштине Црне Горе која задужује Владу црне Горе да сагледа могућност да из средстава Капиталног буџета за 2014. годину, опредијели неопходна средства за завршетак радова Скупштине у новооснованој општини Гусиње
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Главном граду Подгорица
Правилник о измјенама и допуни Правилника о , паушалном опорезивању прихода од самосталне дјелатности
Правилник о ближим условима које треба да испуњава правно лице за обављање хидрографског премјера
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи ауто школи "LUCKY DPJVER" - Никшић
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи ауто школи "Дабетић" - Беране
Рјешење о издавању лиценце Факултету за бизнис и туризам
Рјешење о издавању лиценце Приватној уста-нови организатору образовања одраслих "КИНА МОНТЕНЕГРО" - Подгорица
Правилник о ближим условима за издавање цертификата оператору аеродрома
Правилник о ближим условима у погледу квалитета и безбједности крви и компоненти крви које су намијењене за трансфузију
Правилник о обиму љекарског прегледа и критеријумима за утврђивање подобности давалаца крви или компоненти крви
Правилник о фитосанитарним мјерама за искорјењивање и сузбијање борове нематоде Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al
Одлука o допунама Одлуке o утврђивању тарифе no којој ce обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна банка Црне Горе
Одлука о измјени Плана расподјеле радиодифузних фреквенција у Црној Гори
Правилник о методологији обрачуна нето трошка пружања услуга универзалног сервиса
Одлука, број: 21 којом се одобрава дејство изјаве о раскиду уговора, датој од стране НВО ЦТУ из Будве
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Хамбургу- Савезна Република Њемачка
Рјешење о одређивању в.д. секретара Секретаријата за развојне пројекте
Рјешење о именовању пословног директора Јавне установе Краљевско позориште Зетски Дом
Рјешење о именовању директора Фонда за Обештећење
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању Савјета Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета Јавне установе Музички центар Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о постављењу секретара Министарства за људска и мањинска права
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о именовању члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о именовању директора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Одлука о избору предсједника Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Бару
Одлука о избору судије Апелационог суда Црне Горе
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Котору
Списак невладиних организација брисаних из Регистра (од броја 1 до 9)


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2014
Одлука о објављивању Протокола о измјенама и допунама Меморандума о разумијевању о сарадњи у борби против корупције кроз Антикорупцијску иницијативу Југоисточне Европе
Објава о ступању на снагу Меморандума о разумијевању између Владе Црне Горе и Владе Румуније о сарадњи у области животне средине и одрживог развоја
Објава о ступању на снагу Безбједносног споразума између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Норвешке

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.3.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 95, 100 и 104/2013
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о буџету Града Ниша за 2014. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2014. години
Програм развоја Града Ниша за 2014. годину
Правилник о измени Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ниша и о инвестирању средстава корисника буџета

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о буџету ГО Нишка Бања за 2014. годину
Одлука о буџету ГО Пантелеј за 2014. годину
Одлука о стављању снаге Одлуке о општим условима за уређење насеља на територији ГО Пантелеј
Одлука о буџету ГО Медијана за 2014. годину

Консолидовани биланс укупних прихода и укупних расхода буџета Града Ниша и буџета градских општина за 2014. годину
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "ЈКСП Сврљиг Сврљиг"
Одлука о спровођењу прописа непокретности у јавној својини
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта на подручју градског насеља Сврљиг
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о о утврђивању услова у погледу удаљености од суседног објекта и висине објекта код накнадног издавања грађевинске дозволе


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2014
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2013
- "Сл. лист града Лознице", бр. 17/2013
- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2014
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2014. годину
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за заштиту биља
Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору председника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору заменика председника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "ЕПС снабдевање" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД ЕД "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "ТЕ Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД РБ "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "ТЕ и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Панонске ТЕ - ТО" д.о.о. Нови Сад за 2014. годину
Решење o давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1.1. -31.12.2014. године
Решење о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2014. годину "Коридори Србије" друштво с ограниченом одговорношћу Београд
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", Београд)
Правилник о покретној опреми под притиском
Правилник о утврђивању Годишњег програма извођења основних геолошких истраживања за 2014. годину
Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије
Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о вештачком осемењавању, односно природном парењу
Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
Индекси потрошачких цена за фебруар 2014. године
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о пријему странака у Уставном суду
Одлука о изменама Статута Антидопинг агенције Републике Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању изузетака за терапеутску употребу
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила
Правилник о условима за успостављање допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног информативног предузећа "Радио и телевизија Бачка Паланка", Бачка Паланка
Закључак Скупштине општине Житиште (број I-023-14/2013)


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2014
Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница

- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2013
Решење о измени Решења о образовању Комитета за безбедност саобраћаја
Решење о изменама Решења о образовању Стручног тима за решавање проблема напуштених животиња на територији Града Панчева
Правилник о изменама правилника о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом радних места у Центру за социјални рад "Солидарност" у Панчеву
Одлука о утврђивању цена израде и дистрибуције годишњих легитимација за повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије Града Панчева
Одлука о начину и условима под којима се остварује право на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије Града Панчева
Решење (број XII-17-344-1/2013-55)


- "Сл. лист града Лознице", бр. 17/2013
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" Лозница
Одлука о обавези поношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, а које се налазе на територији Града Лознице
Статут Предшколске установе "Бамби" Лозница
Одлука о пристпању изради Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину у Граду Лозници
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници


- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2013
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених
Одлука о изради плана генералне регулације за насеље Хајдуково
Одлука о ослобађању дела обавезе плаћања комуналних услуга за ратне војне инвалиде, породице палих бораца и чланове породица умрлих ратних војних инвалида који су учествовали у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године
Одлука о заштити права пацијената на територији Града Суботице
Одлука о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице
Одлука о буџету Града Суботице за 2014. годину
Решење о образовању Савета за запошљавање Града Суботице
Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Локални акциони план запошљавања за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 31/2013, 5 и 6/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2, 4, 7 и 10/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 41 и 42/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2013
Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 45394/06, Крстић против Србије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 12/2014
Правилник о начину обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2014. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о приступању промени Статута општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција за изградњу општине Мерошина"
План детаљне регулације индустријске зоне "Мраморско брдо"


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2014
Генерални урбанистички план Нови Пазар 2020
План генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и Горњи Селаковац, насеље изнад великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија


- "Сл. лист града Краљева", бр. 31/2013, 5 и 6/2014
Одлука о додели стипендија за школску 2013/2014. годину
Колективни уговор ЈП "Општинска стамбена агенција"

Правилник о Регистру административних поступака и спровођењу анализе ефеката прописа

Одлука Уставног суда РС број IУо-810/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 1. у делу који гласи: „... и надлежности, начин одлучивања, поступак избора и начин рада органа као и друга питања од значаја за њихов рад.”, чл. 14. до 26. и члана 29. Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница на територији града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 7/11) нису у сагласности са Уставом и законом; 2. обуставља поступак за оцену уставности и законитости одредаба чл. 14. до 26. и члана 29. Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница на територији општине Краљево ("Службени лист града Краљева", број 2/07) и 3. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 108. став 3. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 4/08)


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2, 4, 7 и 10/2014
Одлука о поверавању права управљања, коришћења и одржавања комуналних објеката Јавном комуналном предузећу "Краљевица" Зајечар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара
Одлука о приступању изради измена и допуна планова детаљних регулација за изградњу уређаја за производњу енергије "Фарме Ветрењача" у Зајечару
Одлука о измени Одлуке о одређивању почетног износа закупнине код давања у закуп грађевинског земљишта
Програм уређивања грађевинског земљишта и комуналне изградње Града Зајечара за 2014. годину
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Зајечара

Пословник о раду Градске изборне комисије
Решење о формирању радне групе за техничко регулисање саобраћаја у Граду Зајечару

Одлука о Градској управи Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о поверавању права управљања, коришћења и одржавања комуналних објеката Јавном комуналном предузећу "Краљевица" Зајечар

Решење о образовању Комисије за утврђивање изведених радова на објекту Градски стадион у Зајечару


- "Сл. гласник града Врања", бр. 41 и 42/2014
Одлука о буџету општине Владичин Хан за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Владичин Хан
Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Владичин Хан
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Владичин Хан
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Владичин Хан
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за општину Владичин Хан
Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Одлука о измени Одлуке о оснивању слободне зоне "Југ - Владичин Хан" у Владичином Хану
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан
Одлука о образовању Савета за здравље
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Врања
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Врању
Решење о образовању Организационог одбора за обележавање 31. јануар - Дан града Врања

Одлука о буџету града Врања за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама са таксеном тарифом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа града Врања са таксеном тарифом
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Врању
Одлука о стопи амортизације у граду Врању за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији града Врања
Одлука о измени Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља у Врању и оснивању здравствене установе - Дом здравља "Врање" Врање
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Врања


- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8 и 9/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 36/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јапану
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јужноафричкој Републици
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама, за период 2014. године
Одлука о оснивању Криминалистичко-полицијског универзитета
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за развој спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог плана за њену примену
Одлука о измени и допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
Одлука о престанку важења Одлуке о уступању послова обезбеђења дела административне линије са Косовом и Метохијом и контролу копнене зоне безбедности МУП-у Републике Србије
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Естоније у Републици Србији
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за приватизацију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе "Мокра гора", Мокра Гора за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за становање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке "Нови кров"
Решење о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк Шар планина"
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело МРГ друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу и спољну трговину
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Енел д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело "НАФТАГАС - Технички сервиси" д.о.о. Зрењанин
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности "Други октобар", Вршац
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ЈКП "Водовод", Бор
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Вагарски завод Друштво за контролу мерила, трговину и услуге д.о.о. Ћуприја
Закључак о прихватању текста Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006), број 3/2013
Решење Уставног суда број IУо-870/2012 којим се одлаже објављивање Одлуке IУо-870/2012 од 30. јануара 2014. године у "Службеном гласнику Републике Србије" за шест месеци од дана њеног доношења
Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-6/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-7/2014-01)
Решење о измени и допуни Решења о овлашћењу
Одлука о изменама и допунама Статута Коморе овлашћених ревизора
Програм полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор


- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2014
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда -за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину

- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2014
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, а којим управља Агенција за пословни простор
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила
Правилник о ванредном испитивању погодности такси возила
Правилник о раду ауто-такси превозника на Аеродрому "Никола Тесла" Београд
Упутство о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника
Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2014. и 2015. години
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Београда
Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима
Показатељ раста потрошачких цена у јануару 2014. године


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8 и 9/2014
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти (бр. 51-18/2014-II)
Решење о измени режима саобраћаја и заштити пешачких површина у Радничкој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на Булевару Европе, код улаза у касарну "Југовићево" у Новом Саду
Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за 2014. годину

Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга


- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
Правилник о додели средстава за суфинансирање пројеката за јавно информисање од локалног значаја
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2014. години
Програм постављања билборда на територији Града Чачка
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 36/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину ребаланс III
Одлука о буџету града Зрењанина за 2014. годину
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин (пречишћен текст)
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин (пречишћен текст)
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за избор корисника пројекта стамбеног збрињавања кроз додељивање монтажних кућа
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за доделу помоћи избеглицама,
интерно расељених лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији за економско оснаживање кроз доходовне активности и одабир полазника за едукацију потенцијалних корисника доходовних активности

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.3.2014. године

- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2013
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2013
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 18/2013
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 11/2013
- "Сл. лист општина Срема", бр. 1, 2 и 3/2014

- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2013
Одлука о потврђивању одборничког мандата у Скупштини града Биљани Радичевић
Одлука о буџету Града Краљева за 2014. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о измени  Одлуке  о усклађивању оснивачког  акта ЈП  Дирекција  за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорном одбору
Одлука о образовању Савета за здравство Града Краљева
Одлука о образовању Савета за родну равноправност Града Краљева
Одлука  о усвајању Локалног акционог  плана  родне  равноправности  Града Краљева за период од 2014-2018. године
Одлука о образовању Савета за младе Града Краљева
Одлука о Саветнику за заштиту права пацијената на територији Града Краљева
Одлука о допуни Одлуке о одређивању назива насеља, тргова и улица на територији општине Краљево
Одлука о оснивању Дома здравља "Краљево" Краљево
Измене и допуне Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије из система даљинског грејања Града Краљева

- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2013
Пословник Скупштине града Новог Пазара - пречишћен текст
Одлука о другој измени буџета града Новог Пазара за 2013. годину
Одлука о буџету града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ЈКП "Градска топлана" Нови Пазар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја
Решење о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Новог Пазара


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 18/2013
Одлука о буџету града Пожаревца за 2014. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2014. години
Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2014. години
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Пожаревац
Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца
Одлука о финансијској подршци породици са децом
Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу
Одлука о измени Стратегије одрживог развоја града Пожаревца за период 2009 - 2013. године
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац (са ценовником)
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац (са ценовником)
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац (са ценовником)
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈРДП "Радио Пожаревац" Пожаревац
Ценовник услуга ЈРДП "Радио Пожаревац" за 2014. годину са применом од 1.02.2014. године


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 11/2013
Одлука о буџету Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о статусној промени - припајању Установе у култури "Културно- просветна заједница" Крушевац, Културном центру Крушевац
Одлука о престанку рада Установе у култури "Културно-просветна заједница" Крушевац
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о градском водоводу и канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу на територији Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о прихватању предлога Уговора о оснивању друштва за управљање Слободном зоном Крушевац
Одлука о измени Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о категоризацији општинских путева на територији Града Крушевца
Одлука о изменама Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Програма уређивања грађевинског земљишта и улагања у комуналне објекте, путеве и друго за 2014. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Локални акциони план запошљавања Града Крушевца за 2014. годину
План детаљне регулације Улице Александра Волте (ул. Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала 4) у Крушевцу
Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2014. години
Решење о образовању Савета за миграције и трајна решења Града Крушевца
Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске управе


- "Сл. лист општина Срема", бр. 1, 2 и 3/2014
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Радна зона - потес Просине" у Катастарској општини Прхово

Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Пећинци и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Пећинци

Одлука о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Општине Рума
Решење о категоријама инвалида који могу да користе јавна паркиралишта
Одлука о емитовању I емисије обвезница Општине Стара Пазова серије А (I транша)
Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Стара Пазова за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.3.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6 и 7/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 27/2013
- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 13/2013
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 15/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 16. март 2014. године
Одлука о одређивању бирачких места на територији града Београда на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине града Београда, расписани за 16. март 2014. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда 16. март 2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6 и 7/2014
Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2014. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о разрешењу и именовању секретара и заменика члана Комисије за опште и комунално уређење града
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за праћење последица насталих злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци и предлагање мера за унапређење стања у овој области на територији Града Новог Сада
Решење о разрешењу и именовању председника комисије за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести
Решење о разрешењу и именовању председника Савета за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва Града Новог Сада
Решење о изменама и допуни Решења о образовању Комисије за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
Решење о образовању Пројектног тима за реализацију пројекта "Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion"
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места на јавним паркиралиштима за возила особа са инвалидитетом, на више локација у Новом Саду

Програм превенције злоупотребе дрога за 2014. годину
Правилник о измени Правилника о условима за постављање посуда за сакупљање отпада
Решење о програму инвестиционих активности за основне школе за 2014. годину
Решење о програму инвестиционих активности за средње школе за 2014. годину
Града Новог Сада од 2010. до 2013. године
Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, за 2014. годину
Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2014. годину
Градска управа за саобраћај и путеве
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Тргу Коменског и у Гундулићевој улици код к.бр. 24 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драге Спасић код к.бр. 13 у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Јавно предузеће "Пословни простор" Нови Сад
Одлука о утврђивању вредности бода за утврђивање висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду

- "Сл. лист града Чачка", бр. 27/2013

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак

- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2014
Статут Града Панчева (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 1 и 4/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о додели новчаних средстава ученицима средњих школа и студентима са територије Града Зрењанина за постигнуте резултате рада

Правилник о изменама Правилника о расподели средстава за програмске активности и пројекте удружења, савеза и других асоцијација
Правилник о изменама Правилника о расподели средстава за програмске активности и пројекте аматерских културно-уметничких друштава

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 13/2013
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у сврху легализације објеката и накнади за уређење грађевинског земљишта у поступку легализације
Одлука о локалним комуналним таксама
Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Града Сремска Митровица

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2014
Одлука о изменама и допунама Статута града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Смедерева
Закључак о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама у циљу утврђивања пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у 2014. години
Правилник о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 8/2013)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 46/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 10/2014


- "Сл. гласник РС", бр. 27/2014
Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години
Уредба о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2014. години
Уредба о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
Уредба о утврђивању подручја бање "Бања Врујци"
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о распореду радног времена у службама Владе Републике Србије, министарствима, посебним организацијама, Републичком јавном правобранилаштву и органима за прекршаје
Решење о престанку рада на положају помоћника министра културе, информисања и информационог друштва
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Пећ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине за отварање апропријације економске класификације 511 - Зграде и грађевински објекти, у оквиру Програма 2601 - Прва компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција, Пројекат 1313 - Енергетика)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија - Пореској управиза отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Заводу за социјално осигурање сза отварање апропријације економске класификације 414 - Социјална давања запосленима, у оквиру Програма 0901 - Спровођење међународних уговора о социјалном осигурању, Пројекат 0002 - Међународни саветодавни разговори са странкама)
Решење о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње
Правилник о изменама и допунама Правилника о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла
Правилник о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана
Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о престанку функције заменика председника Уставног суда (СУ број 153/1)
Одлука о избору заменика председника Уставног суда (СУ број 154/1)
Одлука Уставног суда број РС Уж-1517/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Милољуба Милојевића и утврђује да је у поступку који се водио по предлогу за понављање правноснажно окончаног парничног поступка у предмету Општинског суда у Чачку П. 286/01, а потом у предмету Основног суда у Чачку - Судска јединица у Горњем Милановцу П. 22612/10, подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Решење Уставног суда број РС Уж-8166/2012 којим се одбацује уставна жалба C.P.B. p.cо ltd. изјављена против решења Првог основног суда у Београду Ив. 139319/11 од 4. септембра 2012. године
Одлука о избору судије (број 119-05-57/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-58/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-59/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-60/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-61/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-62/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-63/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-64/2014-01)
Одлука о стандардизацији ромског језика
Измена Листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја, број 03-2190/12/13-9 од 7. августа 2013. године
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима "Љубовија", Љубовија
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стандард", Љубовија
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе "Стара планина"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Fast Supreme Classic", "Fast Supreme")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - S)", "Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - L)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - XS)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - S)"; "Bond Street (crveni, rezani duvan - L)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - S)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - L)", "Classic (Gold, rezani duvan - S)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Filter 57 PS (Soft)", "Filter 57 Regular PS", "Filter 57 Indigo PS", "Filter 57 Snow PS", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink")


- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника услуга ЈП "Ада Циганлија" са Изменама и допунама Ценовника


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 46/2013
Одлука о буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о IX допунском буџету Града Зајечара за 2013. годину
Одлука о X допунском буџету Града Зајечара за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2012. годину
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда на територији Града Зајечара за 2013. годину
Оперативни план одбране од поплава вода II реда на територији Града Зајечара за 2013. годину
Одлука о организовању, финансирању и условима рада Саветника за заштиту права пацијената
Одлука о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о образовању Комисије за равноправност полова
Одлука о начину објављивања одлука и других општих аката органа Града Зајечара
Одлука о оснивању ЈКП "Хигијена" Зајечар
Одлука о оснивању Установе "Гитаријада Зајечар"
Одлука о изменама Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Програм уређења грађевинског земљишта и комуналне изградње Града Зајечара за 2013. годину
Решење о образовању Комисије за планове Града Зајечара
Решење о изменама програма потреба за такси превозом путника на територији Града Зајечара у 2013. години
Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја у Граду Зајечару
Правилник о измени правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у стручној служби за скупштинске послове скупштине Града Зајечара

- "Сл. лист ЦГ", бр. 10/2014
Закон о бирачком списку
Закон о измјенама и допунама Закона о личној карти
Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија
Закон о измјени Закона о локалној самоуправи
Одлука о емисији државних хартија од вриједности
Правилник о утврђивању износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета
Правилник о ближој садржини информативног материјала, обрасцу сагласности за давање крви или компоненти крви и садржини и обрасцу упитника о давању крви или компонентин крви
Правилник о ближим условима за складиштење, транспорт и дистрибуцију крви и компоненти крви
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање графички/а техничар/ка штампе
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање графички/а техничар/ка припреме за штампу
Рјешење о одобрењу проспекта за јавну понуду емисије државних обвезница
Рјешење о окончању јавне понуде за преузи-мање
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузи-мање
Одлука о измјенама и допунама Статута Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д.
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.3.2014. године

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 6/2014
Одлука о Буџету Општине Беране за 2014. годину
Одлука о одобравању повољности за пословање у бизнис зони "Рудник мрког угља Беране"
Одлука о проглашењу бизнис зоне "Рудник мрког угља Беране" отвореном за улагање
Одлука о приступању измјена и допуна ДУП-а "Лијева обала Лима"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Кисјеле воде
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Крушево
Програмски задатак (Бијело Поље: "Кисјеле воде" и "Крушево")
Правилник о правима, обавезама и одговорностима послодавца и запослених у погледу спречавања злостављања на раду
Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког пројекта " Петрова страна" -стамбено-туристички објекат са пратећим садржајима
Програм одржавања јавне расправе о Нацрту Урбанистичког пројекта "Мотички гај" -туристичко насеље-
Одлука о Просторно урбанистичком плану Главног града - Подгорице
Одлука о непокретној имовини Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Подгорица
Одлука о непокретној имовини Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Подгорица
Одлука о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника органа управе Главног града - Подгорице
Одлука о стављању у функцију пословног простора на јужној трибини Градског стадиона у форми јавно-приватног партнерства
Одлука о измјени Одлуке о преносу права располагања на непокретностима Влади Црне Горе, број 01- 030/13 - 122 од 12.02.2013. године
Одлука о учешћу Главног града-Подгорице у изградњи објекта на урбанистичкој парцели број 7, Блок 2, у захвату Детаљног урбанистичког плана "Сервисно - складишна зона" - у Подгорици
Одлука о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" - Подгорица и Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" - Подгорица
Програм подизања спомен-обиљежја
Одлука о кредитном задужењу Општине Рожаје
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу " Комунално " Рожаје
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Рожаје
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар" Рожаје
Одлука о давању назива насеља Кајевићи у Мјесној заједници Баћ Општина Рожаје
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта
Одлука о давању у закуп непокретности
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Хумци"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Бајице"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 26/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2014
- "Сл. града Ужица", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1, 6 и 8/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 9/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 26/2014
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Приштина
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк Копаоник"
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Београдски водовод и канализација"
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело VAGA komerc d.o.o. Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Stevčević Co, Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o. Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Контрола мера и мерила д.о.о. Нови Сад
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Overs d.o.o. Ниш, 05 број 338-1830/2014
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Overs d.o.o. Ниш, 05 број 338-1834/2014
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело "PRIZMA" Kragujevac d.o.o.
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће Водовод, Лесковац
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Биротехна д.о.о. Смедерево
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Mehanika MD d.o.o. Трстеник
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја газдовања шумама за Посавско-подунавско шумско подручје за период од 2011. до 2020. године
Решење Уставног суда (Су број 140/1)
Решење Уставног суда (Су број 140/2)
Решење Уставног суда (Су број 140/3)
Решење Уставног суда (Су број 140/4)
Решење Уставног суда (Су број 140/5)
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3085/91 од 21. октобра 1991. године о изменама и допунама Уредбе (ЕЕЗ) број 2275/88 од 25. јула 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3694/91 од 17. децембра 1991. године о изменама и допунама Уредбе (ЕЕЗ) број 645/89 од 14. марта 1989. године и стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕЕЗ) број 2404/89 од 31. јула 1989. године у вези са сврставањем одређених роба према Комбинованој номенклатури
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Davidoff Boudoir Black)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Davidoff Boudoir Pink)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Filter 57 Regular PS)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Filter 57 Indigo PS)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Filter 57 Snow PS)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (Filter 57 PS (Soft))
Исправка Одлуке о измени Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (E-763) на животну средину
Одлука о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("THE GRIFFIN’S 500", "THE GRIFFIN’S PIRAMIDES", "THE GRIFFIN’S ROBUSTO")

- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2014
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2014. години

- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2014
Одлука о изради плана детаљне регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Делиградска, Бирчанинова, Катићева, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац
Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза Симе Марковића, градска општина Стари град
Одлука о усвајању Ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд" које се финансирају из буџета града Београда за 2014. годину
Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о повећању цена пијачних услуга Гроцка, Врчин и Умчари
Одлука о измени Одлуке о повећању цена услуга изношења смећа
Одлука о измени Одлуке о повећању цена погребних услуга


- "Сл. града Ужица", бр. 5/2014
Одлука о мерилима за одређивање висине накнаде, услови под којима се може остварити право на умањење накнаде, услови и начин плаћања накнаде у поступку легализације објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2014
Одлука о располагању покретним стварима које су јавна својина Града Краљева

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1, 6 и 8/2014
Решење о образовању Комисије за контролу саобраћаја на територији Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за предлог расподеле средстава намењених медијима на територији Града Зајечара
Решење о допуни Решења о образовању Тима за организацију ОРА "Зајечар 2014"

Правилник о допуни Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист ЦГ", бр. 9/2014
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на резидентној основи при Републици Аргентини
Одлука о Плану приватизације за 2014. годину
Програм обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2014. години
Рјешење о издавању лиценце Јавној предшколској установи „Драган Ковачевић” - Никшић
Рјешење о издавању лиценце Машинском факултету - Универзитет Црне Горе
Критеријум и услови - програми финансијске подршке Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе а.д. за 2014. годину
Правилник о измјени Правилника о примјени техничких захтјева за пловидбеност ваздухоплова, мотора, елисе, дјелова и уређаја или њихових дјелова
Правилник о радном времену и одморима контролора летења
Списак невладиних организација брисаних из Регистра (од броја 1344 до броја 2521)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.3.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 8/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 8/2014
Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва "БГ хала" д.о.о.
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за период јануар-март 2014. године са Програмом
Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета
Правилник о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима
Одлука о повећању цене услуге изношења смећа
Одлука о повећању цена пијачних услуга
Одлука о повећању цена погребних услуга
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга
Исправка Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка - целина 1


- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2013
Одлука о изменама и допунама Статута општине Владимирци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге на територији општине Владимирци
Одлука о додели општинских признања
Решење о зонирању јавних паркиралишта
Решење о јавним паркиралиштима


- "Сл. лист ЦГ", бр. 8/2014
Уредба о начину и поступку утврђивања износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета
Уредба о накнади за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и когенерације
Одлука о одређивању лука за међународни поморски саобраћај
Одлука о висини и начину плаћања накнада за коришћење података из навигацијских карата, публикација и хидрографске базе
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних примања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о кочницама жељезничких возила
Програм фитосанитарних мјера за 2014. годину
Рјешење о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Државни план управљања отпадом за период 2014-2020. године
Рјешење, УП/I бр. 04-247/2012-6 којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру Царевом мосту
Одлука о садржају Годишњег извјештаја о остварењу плана производње електричне енергије повлашћеног произвођача за претходну годину
Списак невладиних организација брисаних из Регистра (од броја 1 до броја 1271)


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2014
Одлука о монтажним објектима привременог карактера
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Закључак са Извјештајем о стању уређења простора за 2013. годину
Програм уређења простора за 2014. годину
Закључак са Извјештајем о стању уређења простора Општине Бијело Поље за 2013. годину
Програм уређења простора Општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о оснивању Јавне установе "Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју"
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Медитерански спортски центар" Будва
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Одлука о организацији и начину рада органа локалне управе Општине Будва
Одлука о образовању радних тијела Скупштине
Одлука о Финансијском плану Градске општине Голубовци за 2014. годину
Одлука о изради Локалне студије локације "Дуглас - Бргули" на Луштици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Црна Греда (Зона Ф )"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Цетиње, за простор Детаљног урбанистичког плана "Црна Греда (Зона Ф)"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Општине Цетиње за простор Детаљног урбанистичког плана ,,Црна Греда (Зона Ф)"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.3.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр 6/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 10/2013
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 13/2014

- "Сл. лист АПВ", бр 6/2014
Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским органима за 2014. годину
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника "О Словацима - додатак из националне историје Словака" уз уџбеник Природа и друштво за четврти разред основне школе
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника "Музичка култура", за осми разред основне школе
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника "О Румунима - додатка из националне историје Румуна" уз уџбеник Природа и друштво за четврти разред основне школе


- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2014
Решење о изменама Решења и одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Исправка Одлуке о буџету општине Бела Паланка за 2014. годину


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 10/2013
Одлука о буџету Града Сомбора за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
Одлука о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора
Одлука о градским административним таксама
Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима
Одлука о поверавању ЈКП "Простор" Сомбор управних овлашћења у пословима заузећа јавних површина која су у власништву Града Сомбора
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града
Одлука о стипендирању студената са територије Града Сомбора
Одлука о престанку рада фонда "Лаза Костић" Општине Сомбор за стипендирање ученика и студената и подстицање стваралаштва младих
Програм рада Скупштине Града Сомбора за 2014. годину


- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 13/2014
Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину - ребаланс 2
Одлука о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду и градској општини Костолац у 2013. години
Одлука о комуналној полицији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца
Одлука о образовању Савета за здравље града Пожаревца
Одлука о давању на коришћење непокретности којом располаже град Пожаревац
Одлука о техничкој исправци дела просторног плана града Пожаревца који се односи на гасоводну мрежу
Одлука о успостављању сарадње између града Пожаревца у Републици Србији и општине Борисов у Републици Белорусији
Одлука о успостављању сарадње између града Пожаревца у Републици Србији и Муниципијалног реона Волоколамск у Московској области у Руској Федерацији
Одлука о измени Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе града Пожаревца за период 2010-2013. године
Програм о изменама и допунама Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2013. години
Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава о додели подстицајних средстава у пољопривреди који се суфинансирају из буџета града Пожаревца

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.3.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 24 и 25/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4 и 6/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 24 и 25/2014
Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
Решење о изменама и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о изменама и допунама Допунског решења о одређивању бирачких места у иностранству за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2014. години
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
Одлука о висини минималне зараде за период јануар-јун 2014. године
Одлука о образовању Радне групе за припрему прописа којим ће се уредити начин регулисања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за трговину електричном енергијом ЕПС Трговање, д.о.о.
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма
Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити "Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш" д.о.о. Панчево за 2012. годину
Решење о обустави од извршења Листе о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Емиру Бекрићу и његовом тренеру Мирјани Стојановић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, 400 m препоне, одржаном у Москви, у Русији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате  (награда се додељује спортисткињи Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - атлетика, скок у даљ, одржаном у Москви, у Русији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате  (награда се додељује спортисти Дражену Митровићу и његовом тренеру Јовану Ђукићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање диска, одржаном у Лиону, у Француској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате  (награда се додељује спортисткињи Ивани Максимовић и њеном тренеру Мирибани Максимовић за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, 50 m МК пушка тростав, одржаном у Осијеку, у Хрватској)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате  (награда се додељује спортисткињи Ани Бајић и њеном тренеру Борису Горјупу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини - теквондо, категорија преко 73 kg, одржаном у Пуебли, у Мексику)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова ради спровођења изборних активности у иностранству, за ванредне изборе за народне посланике Народне скупштине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству привреде за отварање апропријација економских класификација)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству привреде, ради измирења обавеза сходно Програму о условима и начину подстицања производње и ремонта шинских возила у Републици Србији за 2013. годину, за потребе „Железнице Србије” а.д. Београд)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству привреде, ради реализације Уговора о додели средстава чији је предмет додела подстицајних средстава привредном друштву PKC WIRING SYSTEMS д.о.о. Смедерево, у складу са закљученим Меморандумом о разумевању)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија, ради регулисања обавезе настале по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање за одређена привредна друштва)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству правде и државне управе - Управи за извршење кривичних санкција ради обезбеђивања непланираних средстава за додатно ангажовање запослених у Управи за извршење кривичних санкција, за ванредне изборе за народне посланике Народне скупштине)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње улице у Младеновцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње улице у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње трафостанице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица
Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за друга правна лица
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о допуни Правилника о извршењу казне рада у јавном интересу
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину
Правилник о означавању енергетске ефикасности телевизора
Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки
Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних пећница
Правилник о означавању енергетске ефикасности уређаја за климатизацију
Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање веша у домаћинству
Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање судова у домаћинству
Правилник о гаранцији порекла електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (број А 647/2014)

Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
Одлука Уставног суда број IУо-886/2010 којом се утврђује да одредбе члана 25. тачка 1. и члана 29. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу на територији општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље", број 2/07), у време важења, нису биле у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда број Уж-6763/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба В. М. Ђ. и утврђује да су у управном поступку који се води пред Одељењем за привреду и имовинско-правне послове општине Петровац на Млави у предмету број 462-349/91-01/2010 (раније предмет Секретаријата за привреду и финансије општине Петровац на Млави број 463-83/86), подноситељки уставне жалбе повређена права на суђење у разумном року и на имовину, зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије, 2. налаже надлежним органима да предузму све неопходне мере како би се управни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року и 3. одбацује уставна жалба В. М. Ђ. против решења Министарства финансија број 463-02-00448/2010-07 од 23. новембра 2011. године
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Пословни центар Александровац - Жупа", Александровац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортска организација Фудбалски клуб "Карађорђе", Топола
Одлука о изменама оснивачког акта "Пољопривредне стручне службе Сента" д.о.о.
Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација

- "Сл. лист града Београда", бр. 6/2014
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга Јавног комуналног предузећа "Градске пијаце"
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар-март 2014. године
Одлука о изменама Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Младеновац
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4 и 6/2014
Одлука о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Вероне, Република Италија
Одлука о привременом финансирању спортских организација, спортских савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза
Програм унапређења социјалне заштите за 2014. годину
Програм дотација невладиним организацијама у области социјалне заштите за 2014. годину на територији Града Крагујевца
Програм распореда средстава за школски спорт у 2014. години
Програм зимске службе Града Крагујевца за 2014. годину
Правилник о давању у закуп градских станова изграђених у оквиру "Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији - СИРП"
Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2014. години
Програм о првој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Секретаријат за комуналне послове и надзор у 2014. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о усклађивању цене воде, канализације и пречишћавања отпадних вода по категоријама потрошача ЈКП " Водовод и канализација" Крагујевац-пречишћен текст
Решење о образовању Комисије за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма рада и пројеката удружења за манифестације од значаја за Град Крагујевац
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене услуге штампања, доставе,осталих трошкова и о уступању послова штампања и доставе рачуна за комуналне услуге ЈСП "Крагујевац"
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени закупа станова и пословног простора ЈСП "Крагујевац" који служе за стицање добити
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену
Решење о образовању Комисије за одабир корисника и продужетак закупа станова изграђених у оквиру "Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији - СИРП"
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Крагујевцу
Решење о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Крагујевца, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за избор организатора Пројекта "Шумадијске зимске игре 2014"
Решење о образовању Комисије за процену тренутног стања и израду пројектних задатака у циљу инвестиционог одржавања, санације, адаптације или реконструкције Домова културе на сеоском подручју Града Крагујевца
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска гробља" Крагујевац о ценовнику извођења грађевинских радова - бетонски део
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска гробља" Крагујевац о ценовнику основних комуналних услуга сахрањивања и осталих комуналних услуга које су у вези са основним комуналним услугама сахрањивања
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени цена услуга ЈКП "Чистоћа", Крагујевац
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца

Одлука о задуживању града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о закључивању Анекса И Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа "Градска гробља" Крагујевац
Решење о измени Решења о давању сагласности на Одлуку о промени цена услуга ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени цена услуга ЈКП " Чистоћа" Крагујевац (пречишћен текст)


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.2.2014. године

- "Сл. града Ниша", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 14/2013
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3 и 5/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 2 и 3/2014

- "Сл. града Ниша", бр. 10/2014
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2014. годину

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 14/2013
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Одлука са планом и програмом пословања за 2014. годину предузећа "Сирмиум пут" Сремска Митровица

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3 и 5/2014
Одлука o измени и допунaма Одлуке о одређивању комуналних делатности и комуналних послова које могу да обављају само ЈКП на територији града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању спортских организација, спортских савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза број 400-7/14-V од 14. јануара 2014. године
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину
Програм дотација невладиним организацијама у области здравствене заштите за 2014.годину на територији Града Крагујевца
Решење o допуни Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по пређеном километру, на линији јавног превоза путника
Решење о oдређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о стајалиштима у градском, приградском и међумесном саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

Одлука о утврђивању критеријума за избор пословне идеје за коју се додељују финансијска средства из буџета Града, ради покретања сопственог посла
 Одлука о утврђивању календара сајамских манифестација у области привреде
 Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину
 Програм за подстицај јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години (БИЦ)
 Програм о измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2014. години број 560-18/14-V од 31. јануара 2014. године
 Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању месечне накнаде за обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга које припадају ЈСП " Крагујевац"
 Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији висине накнаде за норма час рада стручних служби ЈСП " Крагујевац"
 Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији трошковника у решењима о извршењу - у делу остали трошкови ЈСП "Крагујевац"
 Решење о утврђивању цена карата у јавном превозу путника
 Решење о образовању Стручне радне групе за утврђивање предлога новог тарифног система обрачуна топлотне енергије по потрошњи
 Решење о образовању Комисије за давање предлога за суфинансирање пројеката/програма у области јавног информисања у 2014. години

- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2014
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Града Ужица

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 2 и 3/2014
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Зрењанина

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији Града Зрењанина

 


Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34, 35/2013 и 1 и 7/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 40 и 46/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2014
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2014. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских и основних струковних студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2014/2015. годину
Одлука о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију Пројекта "Штаваљ"
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Железнице Србије" а.д. за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд у Привредно друштво "Ибарске хидроелектране" д.о.о. Краљево
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и општине Крњак, Република Хрватска
Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период од 2014-2016. године
Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2014. години
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-2896/2011 којом се усваја уставна жалба Тибора Беркија против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 461/11 од 27. априла 2011. године и утврђује да је повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-4985/2012 којом се усваја уставна жалба Благоја Јакшића и утврђује да је решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж2. По1. 202/12 од 11. маја 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе из члана 36. став 2. Устава Републике Србије
Одлука Уставног суда РС број Уж-4554/2013 којом се усваја уставна жалба Душана Антонића и утврђује да су решењем Вишег суда у Београду - Посебно одељење К. По.1. 18/13 - Кв. По.1. 310/13 од 15. априла 2013. године, решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж.2. По.1. 172/13 од 9. маја 2013. године, решењем Вишег суда у Београду - Посебно одељење К. По.1. 18/13 - Кв. По.1. 371/13 од 10. маја 2013. године, решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж.2. По.1. 210/13 од 31. маја 2013. године, решењем Вишег суда у Београду - Посебно одељење К. По.1. 18/13 - Кв. По.1. 427/13 од 6. јуна 2013. године, решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж.2. По.1. 242/13 од 18. јуна 2013. године, решењем Вишег суда у Београду - Посебно одељење К. По.1.18/13 - Кв. По.1. 479/13 од 21. јуна 2013. године, решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж.2. По.1. 268/13 од 4. јула 2013. године, решењем Вишег суда у Београду - Посебно одељење К. По.1. - Кв. По.1. 523/13 од 5. јула 2013. године и решењем Апелационог суда у Београду - Посебно одељење Кж.2. По.1. 301/13 од 22. јула 2013. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на ограничено трајање притвора зајемчено одредбама члана 31. ст. 2. и 3. Устава Републике Србије
Одлука Уставног суда РС број IУо-810/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 1. у делу који гласи: „... и надлежности, начин одлучивања, поступак избора и начин рада органа као и друга питања од значаја за њихов рад.”, чл. 14. до 26. и члана 29. Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница на територији града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 7/11) нису у сагласности са Уставом и законом; 2. обуставља поступак за оцену уставности и законитости одредаба чл. 14. до 26. и члана 29. Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница на територији општине Краљево ("Службени лист града Краљева", број 2/07) и 3. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 108. став 3. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 4/08)
Одлука Уставног суда РС број Уж-2898/2011 којом се усваја уставна жалба М. П. и утврђује да је у поступцима који су вођени пред Окружним судом у Неготину у предмету У. 2/04, пред Врховним судом Србије у предмету Увп. II 80/04, пред Окружним судом у Неготину у предмету У. 6/06, пред Врховним судом Србије у предмету Увп. II 45/07, пред Окружним судом у Неготину у предмету У. 4/09 и пред Управним судом - Одељење у Крагујевцу Увп. II 279/10 (2009) повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се уставна жалба у преосталом делу одбацује
Одлука о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) на животну средину
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("ПЛАНПРОМЕТ- СРБ" д.о.о. за трговину Нови Сад)
Решење о именовању директора ЈКСП "Развитак", Ћићевац
Решење о именовању директора ЈКП "роморавље", Сталаћ
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Chesterfield (Red, KS)", "Chesterfield (Blue, KS)", "Chesterfield (Silver, KS)", "Chesterfield (Red, 100’s)", "Chesterfield (Blue, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Red Bull Halfzware Shag", "RED BULL ZWARE", "PUEBLO")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34, 35/2013 и 1 и 7/2014
Декларација о проглашавању територије Града Крагујевца за територију без производње, гајења и промета генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама
План детаљне регулације "Радна зона Собовица" са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Стара Циглана"
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац"
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице"
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма спортским организацијама по јавном позиву број 400-229/13-В од 22. фебруара, 4. марта, 21. марта, 9. јула, 24. јула, 12. августа, 23. августа, 10. септембра, 16. септембра, 1. октобра, 4. октобра, 18. октобра и 7. новембра 2013. године
Одлука о одређивању комуналних делатности и комуналних послова које могу да обављају само ЈКП на територији Града Крагујевца
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Крагујевца на рачун извршења буџета Града Крагујевца за 2013. годину

Решење о образовању Савета за унапређења положаја Рома на територији града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба лица која се расељавају у оквиру Програма расељавања насеља "Стара радничка Колонија"
Решење о измени Решења о образовању Комисије за стручну процену и избор удружења грађана и НВО којима се додељују средства за организацију манифестације из области привреде

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац" (пречишћен текст)
Програм расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Крагујевца у 2014. години
Решење о образовању Комисије за процену и избор програма спортских организација за доделу средстава из буџета Града за 2014. годину

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Крагујевца у 2014. години
Одлука о привременом финансирању спортских организација, спортских савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза
Програм образовања градских робних резерви у 2014. години
Финансијски план Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2014. год
Програм за подстицај предузетништва у 2014. години
Програм распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години (ЈП "РТК")
Програм распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години (ЈП СЦ "Младост")

Програм доделе средстава црквама, верским заједницама и њиховим организационим деловима на територији града Крагујевца у 2014. години
Одлука о утврђивању зонског система у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца
Решење о образовању Локалног интерсекторског тима за имплементацију регионалног пројекта "Једнаке шансе" у области образовања ромске и друге маргинализоване деце


- "Сл. гласник града Врања", бр. 40 и 46/2013
Одлука о другој измени буџета општине Трговиште - ребаланс за 2013. годину
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Трговиште
Решење о образовању и именовању Савета за младе
Пословник Општинског већа Општине Владичин Хан
Правилник о стамбеним односима

Одлука о усвајању Плана генералне регулације Власинско језеро са приобаљем
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Власински Рид
Одлука о неусвајању Одлуке о разграничењу међусобне имовине права и обавезе између ОЈ Дом здравља Сурдулица и ОЈ Опште болнице Сурдулица - деобни биланс
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2013. годину (ребаланс 3)
Одлука о образовању Одбора за безбедност општине Владичин Хан
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада за 2013. годину
Решење о образовању радне групе за утврђивање правно-финансијског стања у социохуманитарним удружењима и организацијама
Решење о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено расељена лица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.2.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 9/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 23 и 24/2013
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 11/2013
- "Сл. лист града Врања", бр. 39/2013
- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 9/2014
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш
Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2013. годину
Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша

Одлука о формирању привременог радног тела - Фонд за подстицај рађања
Одлука о допуни Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за социјална питања
Одлука о допуни Одлуке о образовању Комисије за развој локалне заједнице
Решење о допуни Решења о именовању сталног састава Изборне комисије Градске општине Медијана
Одлука о промени Статута општине Дољевац
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Комплекса - МХЕ "Орљане", на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW
Одлука о изради Плана детаљне регулације Комплекса - МХЕ "Чечина", на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW
Одлука о изради Плана детаљне регулације Комплекса - МХЕ "Чапљинац", на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица


- "Сл. лист града Чачка", бр. 23 и 24/2013
Финансијски план о изменама и допуни Финансијског плана директног корисника Градске управе за локални економски развој
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градоначелника града Чачка
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Скупштине града Чачка
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за финансије
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског јавног правобранилаштва
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског већа
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
Финансијски план о изменама и допуни Финансијског плана директног корисника Градске управе за урбанизам
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Града Чачка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Града Чачка
Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 11/2013
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора

- "Сл. лист града Врања", бр. 39/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2013. годину
Одлука о симболима града Врања и њиховој употреби
Одлука о оснивању Савета за здравље
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Завод за урбанизам" Врање
Одлука о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета града Врања - пречишћен текст
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Владичин Хан

- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2014
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.2.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 103/2013
- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2013 и 2/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 19, 20 и 21/2013
- "Сл. лист града Чачка", бр. 25/2013
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2013

- "Сл. лист града Ниша", бр. 103/2013
Одлука о буџету општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа општине Димитровград
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о формирању буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград
Одлука о формирању буџетског фонда за развој пољопривреде и руралног подручја општине Димитровград
Одлука о формирању буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград
Одлука о измени Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину финансирања потреба и интереса у области спорта на територији општине Димитровград
Одлука о измени Одлуке о смањењу плата од 10% изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград за период до 31.12. 2013. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању граница грађевинског подручја за насељена места на подручју општине Димитровград
Одлука о висини боравишне таксе
Одлука о висини накнаде за рад председника и чланова Надзорних одбора свих јавних предузећа чији оснивач је Скупштина општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о измени и допуни оснивачког акта Јавно информативног предузећа радио телевизије "Цариброд" Димитровград бр. 06-13/13-I/9-6 од 07.03.2013. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп и давању на коришћење пословних простора
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2014. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2013 и 1 и 2/2014
Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
Одлука о допуни Одлуке о мрежи дечјих вртића у установама на територији Града Суботице
Одлука о покретању преиспитивања начина обрачуна цена топлотне енергије у Граду Суботици

Решење о изменама Решења о образовању Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу
Решење о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи трудницама на територији Града Суботице из средстава буџета Града за 2014. годину

Решење о висини накнаде за обављање услуге личног пратиоца детета и услуге персоналне асистенције
Правилник о допунама Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит


- "Сл. лист града Шапца", бр. 19, 20 и 21/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Богатић за 2013. годину
Одлука о I. измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" ЈП Богатић
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова превоза ученика са подручја општине Богатић
Одлука о приступању оснивања Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине Д.О.О.
Одлука о оснивању Канцеларије за локални економски развој општине Богатић
Одлука о оснивању Канцеларије за младе
Решење о образовању Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић
Решење о утврђивању мреже предшколских васпитних група у Предшколској установи "Полетарац" Коцељева

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Коцељева
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Коцељева
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Коцељева
Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Шапцу
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Шапца
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Шапца
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Шапцу
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
План детаљне регулације "Дом војске" у Шапцу


- "Сл. лист града Чачка", бр. 25/2013
Генерални урбанистички план града Чачка 2015
Одлука о додели Децембарске награде града за 2013. годину
Одлука о додели звања Почасног грађанина града Чачка
Одлука о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2013
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Сремска Митровица
Одлука о начину утврђивања просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Сремска Митровица
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији Града Сремска Митровица
Закључак о стављању ван снаге Закључка о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 20, 21 и 22/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 97, 102/2013 и 5/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 20, 21 и 22/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Кувајт
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Панами на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мексико Ситију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Панами на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мексико Ситију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ел Салвадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мексико Ситију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кореји
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2014. години
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Европско првенство у веслању Србија 2014"
Одлука о образовању Радне групе за усклађивање активности председавања Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Одлука о отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Либан
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о давању сагласности на Предлог плана централизованих јавних набавки за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа Мост" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Савезне јавне установе Радио-Југославија за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Транснафта", Панчево
Решење о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад
Решење о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о именовању судског вештака (Број 740-05-04190/2010-03)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (CEBROS GROUP, ДОО, Београд)
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије
Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
Индекси потрошачких цена за јануар 2014. године
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 50 динара
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 50 динара
Одлука Уставног суда РС број IУз-882/2010 којом се: 1. утврђује се да следеће одредбе Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", број 72/09) нису у сагласности са Уставом: - одредбе члана 10. тачка 6) у делу који гласи: "и другим областима од значаја за очување идентитета националне мањине", члана 10. тачка 12) у делу који гласи: "Уставним судом", и члана 10. тачка 15) у делу који гласи: "актом аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе", - одредбе члана 12. став 1. тачка 2) у делу који гласи: "или за које је утврђено да су од посебног значаја за националну мањину", члана 12. став 1. тачка 5), члана 12. став 3. и члана 12. став 4. у делу који гласи: "аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,", - одредба члана 15. тачка 7), - одредба члана 19. став 2, - одредбе члана 20. тач. 1) до 4), - одредбе члана 23, - одредбе члана 24, - одредбе члана 25. став 1. у делу који гласи: "Народној скупштини, Влади и другим" и члана 25. став 3, док се у преосталом делу одредбе члана 25. имају примењивати под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 13. образложења ове одлуке, - одредбе члана 26. ст. 2. до 4. и - одредба члана 27. став 1. у делу који гласи: "државним органима,", док се у преосталом делу ова одредба има тумачити и примењивати под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 15. образложења ове одлуке и 2. одбија захтев за утврђивање неуставности следећих одредаба Закона из тачке 1: - одредбе члана 2. став 2, под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 2. образложења ове одлуке, - одредаба члана 10. тач. 10), 11) и 13), под условима и ограничењима датим у делу VI тач. 3.2. и 3.3. образложења ове одлуке, - одредбе члана 11. став 3, под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 4. образложења ове одлуке, - одредбе члана 13. тачка 3), под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 6. образложења ове одлуке, - одредбе члана 14.

Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
Решење о разрешењу директора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Проф. др Цветко Брајовић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Проф. др Цветко Брајовић"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се  распоређују Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ради реализације Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију)
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства
Закључак Уставног суда РС број IУо-756/2012 којим се одбацује се предлог за оцену уставности следећих општих аката донетих на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија: 1. Уредбе о установљавању Косовске повереничке агенције бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године; 2. Уредбе о успостављању Посебне коморе Врховног суда на Косову за питања која се односе на Косовску повереничку агенцију бр. 2002/13 од 13. јуна 2002. године; 3. Уредбе о промени права на коришћење непокретне имовине у друштвеној својини бр. 2003/13 од 9. маја 2003. године; 4. Уредбе бр. 2005/18 од 22. априла 2005. године, која мења и допуњује Уредбу УНМИК- а бр. 2002/12 о установљавању Косовске повереничке агенције; 5. Уредбе о додељивању земљишта, које је тренутно под административном надлежношћу Косовске повереничке агенције, општинским администрацијама за коришћење у јавне сврхе, бр. 2006/05 од 16. фебруара 2006. године; 6. Уредбе бр. 2008/04 од 5. фебруара 2008. године, о изменама и допунама Уредбе УНМИК- а бр. 2002/13 о оснивању посебне коморе Врховног суда Косова за питања која се односе на Косовску повереничку агенцију; 7. Административног наређења бр. 2003/13 од 11. јуна 2003. године, за примену Уредбе УНМИК- а бр. 2002/13 о оснивању посебне коморе Врховног суда Косова за питања која се односе на Косовску повереничку агенцију; 8. Административног наређења бр. 2005/6 од 19. маја 2005. године, за спровођење измењене и допуњене Уредбе УНМИК- а бр. 2002/12 о оснивању Косовске повереничке агенције; 9. Административног наређења бр. 2005/7 од 2. јуна 2005. године, за спровођење Уредбе УНМИК- а бр. 2002/13 о оснивању специјалног већа Врховног суда Косова за питања у вези с Косовском повереничком агенцијом; 10. Административног наређења бр. 2006/17 од 6. децембра 2006. године, којим се мења и допуњује Административно наређење УНМИК- а 2003/13 за спровођење Уредбе УНМИК- а бр. 2002/13 о успостављању специјалног већа Врховног суда Косова за питања у вези са Косовском повереничком агенцијом и 11. Административног наређења бр. 2008/6 од 11. јуна 2008. године, које мења и допуњује Административно наређење УНМИК- а 2006/17 за спровођење Уредбе УНМИК- а бр. 2002/13 о оснивању специјалне коморе Врховног суда Косова за питања у вези са Косовском повереничком агенцијом
Одлука о утврђивању установе од посебног значаја Јавно информативно предузеће Информативни центар, Тутин
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("THE GRIFFIN`S PIRAMIDES")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("THE GRIFFIN` S ROBUSTO")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("THE GRIFFIN` S 500")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield (Red, KS)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield (Blue, KS)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield (Silver, KS)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield (Red, 100’s)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield” (Blue, 100’s)")
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног предузећа за рекреацију "Адица", Ада
Решење о разрешењу и именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стандард", Ада
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Нови Пазар
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби споменика природе Ботаничка башта "Јевремовац"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DRUM ORIGINAL", "DRUM BRIGHT BLUE", "VAN NELLE", "GOLDEN VIRGINIA")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original", "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")

Допунско решење о одређивању бирачких места на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Допунско решење о одређивању бирачких места у иностранству за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

- "Сл. лист града Ниша", бр. 97, 102/2013 и 5/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину
Одлука о буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац
Одлука о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената на територији општине Дољевац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима и мерилима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о образовању Савета за здравље општине Дољевац
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2013. годину
Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем
Одлука о финансијским издвајањима у здравственој заштити
Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023 године
Одлука о измени и допуни Одлуке о подели Јавног предузећа за комуналну делатност и експлоатацију песка и шљунка "Дољевац" - Дољевац
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину
Програм коришћења средстава за буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2014. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац, у 2014. години
Измена Плана детаљне рагулације Радно пословне зоне на југоисточном делу "Петља Дољевац"

Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2014. годину
Одлука о усвајању Стратегије безбедности младих Града Ниша
Одлука о оглашавању на територији Града Ниша
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине и Ћурлине
Одлука о организацији Управе Градске општине Црвени Крст

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Naissus" Ниш
План детаљне регулације пословно - производно - трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш
Решење о образовању Одбора за обележавање јубилеја Првог и Другог светског рата

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.2.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 7/2014
- "Сл. града Зрењанина", бр. 38/2013
- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 44/2013
- "Сл лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 3/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 7/2014
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2014. годину
Решење о отуђењу акција АИК банке ад Ниш у јавној својини Града Ниша
Одлука о одређивању накнаде за уређење грађевинског земљишта за објекте који су предмет легализације
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Димитровград за финансирање удружења за спровођење пројеката
Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од значаја за општину Димитровград
Правилник о условима и начину финансирања потреба и интереса у области спорта на територији општине Димитровград
Правилник о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Димитровград


- "Сл. града Зрењанина", бр. 38/2013
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин (Пречишћен текст)
Одлука о изменама Статута Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина"
Закључак Градоначелника у вези рационализације и реорганизације у Установама културе

- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2014
Решење о утврђивању годишње претплатне цене "Службеног листа Града Краљева" за 2014. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај Града Краљева за 2014. годину
Одлука о расписивању избора за Савете месних заједница на територији Града Краљева


- "Сл. гласник града Врања", бр. 44/2013
Одлука о буџету општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и начину обављања јавног превоза путника и ствари и ауто-такси превоза на територији општине Сурдулица
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сурдулица за 2013. годину
Одлука о приступању општине Сурдулица Удружењу градова и општина Републике Србије (УГОС)


- "Сл лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 3/2014
Одлука о утврђивању броја одборника који се бира у Скупштини општине Даниловград
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Даниловград
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Даниловград
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за узгој, заштиту и лов дивљачи и риба Даниловград
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно земљиште за 2013. годину
Одлука о буџету Општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи
Одлука о одређивању накнада за рад одборника и других лица која бира или именује Скупштина општине
Одлука о давању гаранције
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Програм уређења простора за 2014. годину
План о постављању и изградњи монтажних објеката привременог карактера на територији Општине Жабљак за 2014. годину
Извјештај о стању уређења простора за 2013. годину
Одлука о накнадама за незапослене породиље на територији Општине Плужине
Одлука о утврђивању акустичних зона на територији Општине Плужине
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Плужине
Одлука о финансирању активности у спорту
Одлука о стипендирању студената
Правилник о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
План за заштиту и спашавање од поплава за територију главног града
Одлука о буџету Општине Тиват за 2014. годину
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Brand New Tivat" ДОО Тиват
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Тиват
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта ПРЖНО I
Одлука о утврђивању броја одборника у Скупштини Општине Улцињ
Одлука о привременом финансирању потреба буџета Општине Улцињ за период јануар - март 2014. године
Одлука о доношењу измјена и допуна локалне студије локације "Стари виногради"
Одлука о измјени Рјешења о образовању Савјета Јавне установе "Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић" Херцег Нови
Програм рада Скупштине општине Херцег Нови за 2014. годину

Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Бијело Поље за 2013. годину
Одлука о Буџету Општине Бијело Поље за 2014. годину
Програм рада Скупштине Општине за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Котор за 2014. годину
Одлука о социјалним давањима
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Котор
Одлука о усвајању Плана потрошње Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2014. годину
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација Котор" Котор
Одлука о јавном водоснабдијевању на подручју Општине Котор
Одлука о накнади за рад Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Општине Котор
Одлука о накнади за рад Етичке комисије за изабране представнике и функционере Општине Котор
Одлука о измјени Одлуке о накнади за рад Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе Општине Котор
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално Котор" - Котор
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Котор
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Котор
Измјене и допуне Програма уређења простора за 2013. годину
Програм уређења простора за 2014. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Нерин
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план Нерин
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Платамуни-Трстено
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план Платамуни-Трстено
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Колашин за 2013. годину
Одлука о Буџету Општине Колашин за 2014. годину
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о уређењу саобраћаја на територији Општине Колашин
Одлука о покретању поступка оснивања јавног сервиса - Радио телевизије Општине Колашин
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Плав за 2013. годину
Одлука о привременом финансирању Општине Плав за период јануар-март 2014. године
Одлука о успостављању сарадње и пријатељских односа између Општине Гомец и Општине Плав
Извјештај о стању уређења простора 2013. године
Програм рада Скупштине општине Плав за 2014. годину
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о Буџету Општине Рожаје за 2014. годину
Одлука о доношењу годишњег Програма инвестиција Општине Рожаје за 2014. годину са годишњим Програмом инвестиција Општине Рожаје за 2014. годину
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада
Одлука о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи
Одлука о доношењу Стратешког плана развоја Општине Рожаје за период 2014 - 2020
Исправка Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Тиват-Центар за локацију хотела Палма у Тивту
Програм уређења простора Општине Тиват за 2014. годину
Статут Општине Петњица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 105/2013
- "Сл. лист града Лознице", бр. 15
и 16/2013
- "Сл. лист града Ужица", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 56 и 57/2013
- "Сл. лист града Чачка", бр. 21 и 22/2013
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 4/2014

- "
Сл. гласник РС", бр. 19/2014
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 5/2014
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2014. години
Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију Програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада - Градске организације у 2014. години
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу улице Берислава Берића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у улици Берислава Берића у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару цара Лазара код к. бр. 71 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Балзаковој улици код к. бр. 1 У Новом Саду


- "Сл. лист града Ниша", бр. 105/2013
Одлука о буџету општине Пирот за 2014. годину
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пирот за 2013. годину
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Радио Пирот" Пирот
Одлука о учешћу општине Пирот у трошковима смештаја ученика у ученичке домове и интернате
Одлука о измени Плана детаљне регулације "Tigar Tyres"
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним правима у социјалној заштити у општини Пирот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о регулисању обезбеђења средстава за превоз и учешћа општине Пирот у трошковима превоза деце припремног предшколског програма и ученика и запослених у основним и средњим школама
Одлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи     ,ч студентима и стручњацима са територије општине Пирот
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на л\ територији општине Пирот за 2014. годину
Правилник о добровољном радном ангажовању радно способних лица   /с корисника једнократне помоћи


- "Сл. лист града Лознице", бр. 15 и 16/2013
Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Лозници
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Града Лознице и одређивању просечних цена и одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

Одлука о буџету Града Лознице за 2014. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 3/2014
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у државним органима, изабрана и постављена лица у државним органима

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 56 и 57/2013
Одлука о измени Статута града Зајечара
Одлука о информационом систему града Зајечара

Решење о образовању Комисије за предлог расподеле средстава намењених медијима на територији Града Зајечара

- "Сл. лист града Чачка", бр. 21 и 22/2013
Стратегија регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
Програм о изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка
Одлука о измени одлуке о организовању Установе "Туристичка организација Чачка"
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Горња Горевница
Измене Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
Програм постављања аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2013. годину
Одлука о измени Статута Јавне установе "Туристичка организација Чачка"

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Статута града Чачка
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената
Одлука о допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
Решење о допунама Решења о образовању Комисије за пословни простор
Одлука о изменама Статута Народног музеја Чачак

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 4/2014
Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког пројекта "Борје II" - Туристичке виле са централним садржајем
Програм одржавања јавне расправе о Нацрту Урбанистичког пројекта "Борје II" - туристичке виле са централним садржајем
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана у Мојковцу "Бабића Поље 1"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП "Бабића Поље 1" у Мојковцу
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана у Мојковцу "Подбишће 1"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП "Подбишће 1" у Мојковцу
Одлука о продужењу важења одлука о плановима на подручју Главног града-Подгорице
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању грађевинског земљишта које ће бити предмет располагања у 2014. години
Програм рада Скупштине Главног града - Подгорице за 2014. годину
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а "Индустријска зона Зелени"
Програм подстицајних мјера у пољопривреди за 2014. годину
Одлука о изради Локалне студије локације "Мркови - Њивице" на Луштици
Одлука о изради Локалне студије локације "УВАЛА ВЕСЛО" на Луштици
Одлука о изради Локалне студије локације "КАПА - ДОБРА ЛУКА" на Луштици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат комплекса мјешовите намјене "VILLDOR" у Игалу
Правилник о ближим условима за остваривање права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ коју могу остварити породица или поје­динац који се налази у стању изузетно тешке материјалне ситуације
Исправка Одлуке о оснивању "Паркинг сервис" ДОО Херцег-Нови
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о уступању на управљање и коришћење Јавном комуналном предузећу Цетиње непокретности у КО Цетиње I и Одлуке о измјени Одлуке о уступању на управљање и коришћење Јавном комуналном предузећу Цетиње непокретности у КО Цетиње I
Програм рада Скупштине Пријестонице Цетиње за 2014. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Боан"
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Шавник сјевер" Шавник
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Шавник југ" Шавник

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.2.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 2/2014
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 77/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 54/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 2/2014
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак незаконит
Исправка Европског споразума о међународном друмском транспорту опасног терета - АДР 2013 Анекс А


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2014
Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2014
Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање

- "Сл. лист града Београда", бр. 77/2013
Одлука о изменама Пословника Градске изборне комисије
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 16. март 2014. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2014
Акциони план запошљавања Града Ниша за 2014. годину
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Бела Паланка
Исправка техничке грешке у Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских радњи на територији општине Мерошина


- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 54/2013
Одлука о XI допунском буџету града Зајечара за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о суфинансирању рада удружења

- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2014
Проглашење три члана Тужилачког савјета
Уредба о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима
Одлука о прихватању иницијативе Скупштине општине Плав за добијање статуса Општине Гусиње
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Комисије за расподјелу средстава за приоритетне спортове
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу Аутопута Бар - Бољаре, дионице Смоковац - Увач и Увач - Матешево
Рјешење о издавању Лиценце Приватној предшколској установи „Маша” - Подгорица
Правилник о условима за бушење бушотина и изградњу постројења за истраживање и производњу угљоводоника
Правилник о развоју и производњи угљоводоника
Правилник о начину издавања, одржавања и употребе службених навигацијских карата
Правилник о ближим условима у погледу опреме за обављање послова метеоролошке и хидролошке дјелатности и начину рада метеоролошких и хидролошких станица
Правилник о техничким стандардима заштите ваздуха од емисија испарљивих органских једињења које настају складиштењем, претакањем и дистрибуцијом моторних бензина
Листа активних материја дозвољених за употребу у средствима за заштиту биља
Рјешење, број: 03 -1244/8-13 којим се одбија захтјев Магнат осигурања АД Подгорица
Рјешење, број: 997/13 којим се одређује почетак вршења послова нотара, са даном 01.01.2014. године, нотару Милошевић Анђелку
Рјешење, број: 90/14 којим се одређује почетак вршења послова нотара, са даном 06.02.2014. године, нотару Игору Стијовићу
Одлука да се једнострано раскине Зајенички Споразум о Тари-фама накнада за коришћење музичких дјела са репертоара ПАМ ЦГ
Рјешење о постављењу в.д. генералног директора Директората за развој националног бренда и заштиту потрошача у Министарству економије
Рјешење о постављењу в.д. генералне директорице Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете
Рјешење о именовању члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за развој у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за унутрашње тржиште и конкуренцију у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за енергетику у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за енергетску ефикасност у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу и економске односе са иностранством у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за рударство и геолошка истраживања у Министарству економије
 


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 17 и 18/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 17 и 18/2014
Указ о додели одликовања (КО ПР број 29)
Исправка Указа о додели одликовања Сретењског ордена трећег степена "Архиву Србије"
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину
Уредба о изменама и допунама Уредбе о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија
Уредба о престанку важења Уредбе о начину плаћања накнаде за рад Комисије за ауторско и сродна права
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2014. годину
Решење о претходној сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Serbia"
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Агенцији за борбу против корупције ради обављања послова контроле трошкова изборне кампање за ванредне изборе за народне посланике Народне скупштине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања непланираних средстава потребних за финансирање трошкова изборне кампање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству спољних послова за унапређење информативно- аналитичке службе, а у циљу правовременог, објективног и квалитетног информисања државног врха Републике Србије)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Агенцији за заштиту животне средине, за исплату боловања преко 30 дана, породиљског боловања и боловања за негу деце до три године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком заводу за статистику ради обављања послова обраде и објављивање података, као и за трошкове одређивања структуре бирачких одбора за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Судовима - Управном суду за финансирање спровођења законом утврђених надлежности у поступку заштите изборног права)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", у Београду)
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке"
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години
Правилник о означавању енергетске ефикасности расхладних уређаја за домаћинство
Правилник о висини трошкова у поступку за добијање назива примаријус
Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Решење о именовању директора Парка природе "Мокра гора" д.о.о.
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Zlatnik", "Pic&Roll")

Одлука о одобравању одређивања притвора и вођења кривичног поступка
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 52. заседању септембра 2013. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2014
Уредба о допуни Уредбе о планирању и уређењу простора, изградњи, реконструкцији и одржавању војних објеката у војном кругу
Уредба о допуни Уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије
Уредба о посебним трошковима коришћења архивске грађе и услуга државног архива
Уредба о боји и ознакама возила и пловила, наоружању и посебној опреми који се употребљавају за вршење полицијских послова
Одлука о измјенама Одлуке о мапи регионалних помоћи
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење имовинских права на непокретности која припада Пријестоници Цетиње
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности која припада Општини Бар
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 12 - безбједност хране, ветеринарство и фитосанитарни надзор
Одлука о Енергетском билансу Црне Горе за 2014. годину
Одлука о изради измјена и допуна Државне Студије локације „Сектор 5“ (за дио бивше касарне Оријенски батаљон)
Рјешење о додјели статуса истакнутог културног ствараоца
Правилник о програму и начину полагања дипломатско-конзуларног испита
Правилник о ближем начину и поступку узимања узорака за лабораторијско испитивање зелене салате или спанаћа на нитрате
Одлука о усклађивању висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Рјешење, УП/I број: 03-465/2013-13 о успостављању претходне заштите на непокретном добру цркви св. Николе
Пресуда Европског суда за људска права - Мијановић против Црне Горе (Представка бр. 19580/06)
Рјешење, број: 01-17 Д.О.О. "Славка" - Подгорица
Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Пизи - Република Италија
Рјешење о разрјешењу секретара Секретаријата за развојне пројекте
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско - правних интереса Црне Горе - канцеларија у Бијелом Пољу
Рјешење о разрјешењу замјеника заштитника имовинско - правних интереса Црне Горе - канцеларија у Бијелом Пољу
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе
Исправка Закона о сигурности поморске пловидбе
Исправка Закона о отпису камате на пореске и царинске обавезе
Исправка Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на премије осигурања
Исправка Закона о платном промету
Исправка Закона о заштити потрошача
Исправка Закона о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза
Исправка Закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Исправка Закона о измјенама и допунама Закона о становању и одржавању стамбених зграда
Исправка Закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе
Исправка Закона о заштити лица и имовине
Исправка Закона о међународном приватном праву

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2014
Одлука о доношењу Локалног енергетског плана Општине Андријевица за период 2013-2023. година
Одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о рјешавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе Општине Андријевица
Одлука о ослобађању обавеза по основу плаћања пореза на непокретности на пољопривредно земљиште за 2013. годину
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Андријевица
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Андријевица
Програм рада Скупштине општине Андријевица за 2014. годину
План привремених објеката за 2014. годину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Пржно- Каменово" за дио Каменово Вријесно - ΙΙ дио Шипков крш
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "ДУБОВИЦА I"
Одлука о допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о измјенама и допунама Детаљног урбанистичког плана Бистрица
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса на територији Општине Никшић
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Никшић
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Никшић
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Никшићу
Одлука о доношењу Акционог плана за борбу против корупције у Општини Никшић за 2014. годину
Одлука о успостављању сарадње и пријатељских односа између Општине Никшић и Општине Соколац
Програм уређења простора Општине Никшић за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Шавник за 2014. годину
Закључак са Извештајем о стању уређења простора општине Никшић за 2013. годину
Одлука о усвајању инвестиционих активности Општине Будва за 2014 са Програмом
Одлука о усвајању Програма уређења простора Општине Будва за 2014. са Програмом

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2014
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о колокацији дипломатско-конзуларних представништава
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније у области образовања
Објава о ступању на снагу Протокола између Црне Горе и држава Бенелукса (Краљевине Белгије, Великог Војводства Луксембург и Краљевине Холандије) о спровођењу Споразума између Републике Црне Горе и Европске заједнице о реадмисији (враћање и прихватање) лица која су без дозволе боравка
Објава о ступању на снагу Споразума о узајамној заштити тајних података између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 5/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2014
Уредба о звањима, условима за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских бродова

- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2014
Одлука о измени Одлуке о условима и начину доделе кредитних средстава малим и средњим предузећима са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за трајна обртна средства
Одлука о накнади члановима Радне групе за израду радног текста Нацрта Статута Аутономне Покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 4/2014
Ценовник урбанистичких услуга "Урбанистичког завода Београда" ЈУП
Статут градске општине Стари град (други пречишћен текст)
Одлука о измени Пословника Општинске изборне комисије општине Барајево
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2014
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 5/2014
Уредба о Царинској тарифи за 2014. годину
Уредба о организацији децентрализованог управљања инструментом претприступне помоћи Европске Уније
Одлука о допунама Одлуке о образовању Савјета за чланство у НАТО
Одлука о обустави од извршења Одлуке Скупштине општине Колашин о расподјели станова
Одлука о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2013
Програмски задатак за израду Детаљног урбанистичког плана "Књажевац" у Андријевици
Програмски задатак за израду Детаљног урбанистичког плана "Централна зона" у Андријевици
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету Општине Бар за 2013. годину
Одлука о Буџету Општине Бар за 2014. годину
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Чањ 2"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Тополица IV"
Програм рада Скупштине општине Бар за 2014. годину
План постављања привремених објеката за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Даниловград за 2014. годину
Одлука о утврђивању Нацрта просторно-урбанистичког плана Општине Даниловград
Одлука о давању гаранције "ФК Бокељ" за кредитно задужење
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Мојковац за период 01.01. до 31.03.2014. године
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету Општине Никшић за 2013. годину
Одлука о Буџету Општине Никшић за 2014. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији Општине Никшић
Одлука о допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса туристичкој организацији Општине Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Никшић
Програм рада Скупштине Општине Никшић за 2014. годину
Одлука о Буџету Главног града - Подгорице за 2014. годину
Одлука о продужењу примјене Одлуке о умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице и Одлуке о додатном умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице
Одлука о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе привредних друштава чији је оснивач Главни град
Програм уређења простора за 2014. годину
Одлука о измјени Одлуке о накнадама одборницима у Скупштини Градске општине Голубовци
Одлука о именовању Жирија за додјелу награде Градске општине Голубовци за 2013. годину
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета Пријестонице Цетиње за период од 01.01. до 31.03.2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 76/2013 и 7/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 4/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2014
Укази о додели одликовања
Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 16. март 2014. године
Уредба о висини накнада за воде за 2014. годину
Решење o давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за поштанске услуге за 2014. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-75 и Е-70, Обилазница Београд
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2014. годину
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Царска бара", "Ечка" а.д. Лукино Село
Решење о именовању директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко", Ужице
Листа о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане


- "Сл. лист града Београда", бр. 76/2013 и 7/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Нови Београд за период 2014-2017
Одлука о привременом финансирању градске општине Раковица за период I-III 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Стари град у 2014. години
Пета одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац
Решење о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-март 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Сопот у 2014. години

Одлука о изменама Пословника Градске изборне комисије
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 16. март 2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 4/2014
Проглашење састава Тужилачког савјета
Рјешења о признавању Лиценце јавним предшколским установама
Правилник о ближем начину извршења заштитних мјера удаљење из стана, забрана приближавања и забрана узнемиравања и ухођења
Правилник о техничком прегледу возила
Правилник о условима за пружање услуга из ваздуха
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
Правилник о коришћењу пореског ослобођења по основу пореза на добит правних лица и пореза на доходак физичких лица у привредно недовољно развијеним општинама
Правилник о начину и поступку остваривања права на привремену спријеченост за рад и остваривања права на накнаду зараде за вријеме привремене спријечености за рад
Рјешење о потврђивању базе података катастра непокретности за КО Ресна
Одлука о измјенама и допунама Пословника Судског савјета
Статут Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.2.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2013
- "Сл. лист општине Шид", бр. 13/2013

- "Сл. лист АПВ", бр. 3/2014
Одлука о доношењу Акционог плана за развој школског спорта у АП Војводини за 2014. годину
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника "Буњевачка читанка", за први и други разред основне школе
Решење о одобравању за издавање и употребу "Приручника за учитеље" уз Буњевачку читанку за први и други разред основне школе
Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника "Клупче-моја прва буњевачка граматика" од првог до четвртог разреда основне школе
 Решење о уступању на коришћење дела рибарског подручја "Србија-Војводина" на период од 10 година
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Основе газдовања шумама за "Плавањске шуме" (ШГ "Нови Сад" Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Основе газдовања шумама за "Багремара" (ШГ "Нови Сад" Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Основе газдовања шумама за "Паланачке аде-Чипски полој" (ШГ "Нови Сад" Нови Сад)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Основе газдовања шумама за "Дорословачка шума" (ШГ "Сомбор" Сомбор)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Основе газдовања шумама за "Горње Потамишје" (ШГ "Банат" Панчево)
Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Основе газдовања шумама за ГЈ "Колут - Козара"


- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2013
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
План детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке школе "Димитрије Давидовић" и улица Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун
План детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка - целина 1


- "Сл. лист општине Шид", бр. 13/2013
Одлука о изменама одлуке о буџету општине Шид за 2013. годину
Одлука о буџету општине Шид за 2014. годину
Одлука о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид
Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2013
- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2013
- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2014
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Монголије у Републици Србији
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2014. годину
Исправка Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
Одлука Уставног суда РС број IУо-115/2011 којом се: 1 утврђује да одредба члана 1. став 1. у делу који гласи: "од 01. 01. 2011." Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Селенча за период од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2015. године ("Службени лист општине Бач", број 3/11) није у сагласности са Уставом, 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену законитости поступка доношења Одлуке из тачке 1. и 3. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-4461/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба С.Р. против пресуде Апелационог суда у Београду Кж.1 По2-1/10 од 14, 15, 16, 17, 18, 21. и 23. јуна 2010. године и утврђује да је подносиоцу уставне жалбе повређено право на непристрасан суд као саставни део права на правично суђење, гарантованог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, 2. налаже да Апелациони суд у Београду поново одлучи о жалби коју је подносилац уставне жалбе изјавио против пресуде Окружног суда у Београду - Веће за ратне злочине Кв. 4/06 од 12. марта 2009. године и 3. ова одлука има правно дејство и према свим осталим лицима из предмета Кв. 4/06, а која се налазе у истој правној ситуацији као и подносилац уставне жалбе из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-412/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба А.А. и утврђује да су у управном поступку који се води пред Управом за имовину и инспекцијске послове града Ниша у предмету број 463-123/1985-04 и у поступку административног извршења који се водио пред Управом за имовину и инспекцијске послове града Ниша - Грађевинска инспекција у предмету број 356/1-295/94-11, повређени право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и право на имовину зајемчено одредбом члана 58. став 1. Устава, 2. усваја уставна жалба В.А. и утврђује да су у управном поступку који се водио пред Управом за имовину и инспекцијске послове града Ниша у предмету 463-330/1986-04 и у поступку административног извршења који се водио пред Управом за имовину и инспекцијске послове града Ниша - Грађевинска инспекција у предмету 356/1-509/02-10, повређени право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и право на имовину зајемчено одредбом члана 58. став 1. Устава, 3. утврђује право подносиоцима уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете сваком у износу од по 1.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде и државне управе и 4. налаже надлежним органима да предузму све мере како би се управни поступци који се воде пред Управом за имовину и инспекцијске послове града Ниша у предметима бр. 463-123/1985-04 и 463-330/86-04 окончали у најкраћем року.
Правилник о отпису потраживања Националне службе за запошљавање
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-382/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-312/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-318/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-450/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-372/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-4/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-13/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-29/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-30/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 42731/06, ДКД-УНИОН против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 60336/08, Brany и Југокока против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 65437/10 и 65443/10, Зарков против Србије
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац-Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница", до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања на животну средину
Одлука о изменама Правила о раду транспортног система природног гаса, ЈП "Србијагас" Нови Сад
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Лудашко језеро", ЈП "Палић - Лудаш", Палић


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2013
Одлука о задуживању града Смедерева
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Смедерева
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево
Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на подручју града Смедерева
Одлука о изменама Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вучак и именовању чланова Комисије
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице и именовању чланова Комисије
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац и именовању чланова Комисије

- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2013
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Лознице у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2013. године
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2013. годину
Одлука о додели искључивог права за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији Града Лознице
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Града Лознице
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Лагатор" у Лозници (Измене и допуне регулационог плана "Лагатор" - зона II блок 3)
План детаљне регулације "Лагатор" у Лозници (измена и допуна регулационог плана "Лагатор" зона II блок 3)
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи
План детаљне регулације индустријске зоне "Зајача"
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за блок између Улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници
План детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници
Одлука о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
Одлука о новчаној помоћи породици са троје деце
Одлука о измени Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији Града Лознице
Одлука о подизању и одржавању споменика на територији Града Лознице
Одлука о исплати накнаде за рад Комисији за именовање директора јавних предузећа
Одлука о накнадама за рад Градске изборне комисије Лознице
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2013. години на територији Града Лознице
Колективни уговор Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница
Одлуку о висини чланарине града Лознице у Регионалној развојној агенцији Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о Лозница
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице
Одлуку о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
Одлуку о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
Одлуку о неприступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Нове улице" у Бањи Ковиљачи


- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2013
Одлука о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Шид

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.2.2014. године

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 9/2013
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 24-1/2013
- "Сл. лист општина Срема", бр. 39/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2014

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 9/2013
Одлука о утврђивању висине стопа пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево
Одлука о правима социјалне заштите у граду Смедереву
Одлука о допунама Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева
Решење о утврђивању економски најниже цене ауто-такси превоза на територији града Смедерева


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 24-1/2013
Решење о давању сагласности ПВВ Јагодина д.о.о. на промену цена услуга сакупљања и одвожења смећа за физичка и правна лица и остале кориснике
Одлука о измени Одлуке о избору програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета града Јагодине за 2013. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 39/2013
Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе
Одлука о буџету општине Пећинци за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела радне зоне 2.1. у Катастарској општини Ашања и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела радне зоне 2.1. у Катастарској општини Ашања
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за решавање избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општини Рума 2014-2108. године


- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2014
Уредба о начину и условима чувања јавне регистратурске и архивске грађе
Одлука о измјенама Програма усклађивања привредних грана са Законом о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине
Одлука о отварању граничних прелаза за међународни поморски, ваздушнии жељезнички саобраћај
Правилник о облику и садржини образаца за обрачун такси за употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја
Правилник о садржају и начину вођења евиденције кредитора и кредитних посредника
Рјешење о давању сагласности на Услове и тарифе премија за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају од посљедица несрећног случаја
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за сигурност ваздушног саобраћаја
Правилник о начину рада Европске агенције за сигурност ваздушног саобраћаја у спровођењу инспекције стандардизације
Правилник о начину обављања послова техничког обезбјеђења и примјени међународних техничких стандарда
Правилник о условима и начину употребе падобрана
Рјешење о именовању Савјета за стране инвестиције
Рјешење о именовању Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЛАМП пројекта
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЛАМП пројекта
Рјешење о постављењу генералног директора Директората државног трезора у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за буџет у Министарству финансија
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Болоњи - Република Италија
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу помоћнице директорице Управе за кадрове
Рјешење о постављењу помоћнице директорице Управе за кадрове
Рјешење о постављењу помоћника директорице Управе за кадрове
Рјешење о именовању директорице Јавне установе Поморски музеј Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног Одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о именовању члана управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о именовању директора Агенције за заштиту конкуренције
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Бакуу - Република Азербејџан
Рјешење о именовању директора Јавне установе Народни музеј Црне Горе
Рјешење о именовању умјетничког директора Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом
Рјешење о разрјешењу члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о разрјешењу в.д. пословног директора Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
Рјешење о именовању пословног директора Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
Рјешење о разрјешењу в.д. умјетничког директора Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета јавне установе Поморски музеј Црне Горе
Рјешење о именовању Савјета Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић“
Рјешење о именовању Савјета Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе
Рјешење о разрјешењу извршног директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању извршног директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6235/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6415/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6416/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6426/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6581/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6582/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6607/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6618/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6671/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6674/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6695/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 9120/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 6773/13)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 9994/13)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70, 71/2013 и 3/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2014
Уредба о допунама Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке
Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта "Штаваљ"
Решење о разрешењу председника и члана и именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак", Ћуприја
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Правилник о обрасцу прекршајног налога
Правилник о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа
Одлука о престанку судијске функције (број 116-04-00425/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-331/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-447/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-449/2013-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 44095/06, Лолић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 34799/07, Пејчић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 64931/10, Стошић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 5353/11, Маринковић против Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
Статут о изменама и допунама Статута Коморе социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 118/12 и 27/13)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CAMACHO COROJO TORO", "CAMACHO COROJO MONARCA", "DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO", "DAVIDOFF NICARAGUA SHORT CORONA", "DAVIDOFF NICARAGUA TORO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO" (red) meko pakovanje, "NERO" (blue) meko pakovanje, "NERO" (red) tvrdo pakovanje, "NERO" (blue) tvrdo pakovanje, "FAST" meko pakovanje, "FAST" tvrdo pakovanje, "FAST" (Blue), "FAST 100’S", "MONUS (BLUE)", "MONUS (RED)", "MONUS (GRAY)" "MONUS 100’S" (BLUE) "MONUS 100’S" (RED) "MONUS 100’S" (GRAY) "FAST" (black) "FAST" (white) "MONUS SLIMS BLUE" "MONUS SLIMS RED" "MONUS SLIMS GRAY" "MONUS APPLE SLIMS" "MONUS SLIMS GRAPES" "MONUS CHIC" "DE SANTIS WHITE CLASSIC", "DE SANTIS RED CLASSIC", "DE SANTIS WHITE SLIMS", "DE SANTIS RED SLIMS", "DE SANTIS BLACK CLASSIC", "DE SANTIS BLACK SLIMS", "Floyd")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("KARELIA SLIMS", "KARELIA SLIMS BLUE", "KARELIA SLIMS MENTHOL", "KARELIA SLIMS CREME COLOR", "KARELIA SLIMS PARTY GEORGE", "KARELIAS & SONS VIRGINIA FILTERS", "OMÈ", "OMÈ YELLOW")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Filter 57", "Filter 57 Regular (box)", "Filter 57 Indigo (box)", "Filter 57 Snow (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("AurA Red", "AurA Gold", "Code Blue", "Code Red", "Code Sky", "Diva Slims", "DIVA VIOLET SLIMS", "DRINA denifine")

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70, 71/2013 и 3/2014
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2014. години
Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2014. години
Одлука о Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2014. годину - Текуће субвенције
Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције
Програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције
Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години
Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања зеленила и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2014. годину

Решење о изменама решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2013. годину
Решење о измени решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о додели субвенција за сертификацију производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2013. годину
Решење о измени тачке I. Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места на јавним паркиралиштима за возила особа са инвалидитетом, на више локација у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Његошевој улици код к. бр. 9 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Александра Бењака код к.бр. 2 у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишта на Сомборском булевару у Новом Саду

Одлука о додели Фебруарске награде Града Новог Сада за 2013. годину
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бате Бркића код к. бр. 12 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Футошком путу код к. бр. 26 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Мичуриновој улици на платоу у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ласла Гала код к. бр. 23 у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајне сигнализације код спортске хале у Футогу
Одлука Уставног суда РС број IУо-1451/2010

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.2.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 73/2013, 1, 2 и 5/2014

Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања за 2014. годину Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације општине Нови Београд"
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2013. годину
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2013. годину
Одлука о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта на подручју градске општине Раковица
Решење о измени Решења о оснивању сталних радних тела Скупштине градске општине Раковица
Одлука о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи породичним домаћинствима и појединцима са територије ГО Савски венац у стању социјалне потребе
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Савски венац у 2014, 2015. и 2016. години
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи градска општина Лазаревац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац
Одлука о цени услуга грејања које пружа ЈП "Топлификација" Лазаревац
Ценовник ЈП "Топлификација" Лазаревац

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног радиодифузног предузећа "Студио Б"
Решење о измени и допуни Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-март 2014. године

Показатељ раста потрошачких цена у децембру 2013. године
Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Хиподром Београд"

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године са обрасцима
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године
Измена Ценовника основних услуга ЈКП "Погребне услуге", Београд
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 10 и 11/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 73/2013
- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 12/2014
Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања
Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2014. године
Правилник о измени Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Програм Фонда за развој Републике Србије за пласирање средстава привредним субјектима на основу посебних аката Владе Републике Србије за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о накнадама судије који је премештен, односно упућен
Одлука о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита у 2015. години
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00043/2013-11)
Решење о именовању директора КП "Водовод", Бездан
Решење о именовању директора Радио-новинског јавног предузећа "Параћин" у Параћину
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
 
- "Сл. лист града Београда", бр. 73/2013
Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања за 2014. годину Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације општине Нови Београд"
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2013. годину
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2013. годину
Одлука о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта на подручју градске општине Раковица
Решење о измени Решења о оснивању сталних радних тела Скупштине градске општине Раковица
Одлука о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи породичним домаћинствима и појединцима са територије ГО Савски венац у стању социјалне потребе
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Савски венац у 2014, 2015. и 2016. години
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи градска општина Лазаревац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац
Одлука о цени услуга грејања које пружа ЈП "Топлификација" Лазаревац
Ценовник ЈП "Топлификација" Лазаревац

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2014
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине
Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за немачки језик

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.2.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 10 и 11/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 38/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 10 и 11/2014
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима у Републици Србији са Законом о јавним предузећима
Одлука о образовању Савета за права детета
Одлука о оснивању Опште болнице Зајечар
Одлука о оснивању Опште болнице Сурдулица
Одлука о оснивању Опште болнице Ужице
Одлука о оснивању Опште болнице Краљево
Одлука о оснивању Опште болнице Књажевац
Одлука о оснивању Опште болнице Врање
Одлука о оснивању Опште болнице Пријепоље
Решење о разрешењу генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о именовању чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
Решење о разрешењу директора Ветеринарске станице "Лебане" са седиштем у Лебану
Решење о именовању директора Ветеринарске станице "Лебане" са седиштем у Лебану
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за верску наставу у основним и средњим школама
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству привреде
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о додели националног спортског признања (награда се додељује Слободану Сороу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској дисциплини - ватерполо, одржаном у Београду, 2006. године)
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије за пласирање средстава привредним субјектима на основу посебних аката Владе Републике Србије за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Народној скупштини - стручним службама, ради обезбеђивања непланираних средстава потребних за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године)
Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у фреквенцијским опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz
Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије
Правилник о допуни Правилника о утврђивању стандардних модела уговора и предуговора о откупу укупног износа произведене електричне енергије
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини, начину вођења и изгледу Регистра робних записа за пољопривредне производе, као и садржини и начину издавања робног записа, начину вођења евиденције о издатим робним записима и обрасцу робног записа
Правилник о изменама Правилника о техничким захтевима у погледу квалитета које морају да испуњавају пољопривредни производи који се складиште у јавном складишту
Правилник о елементима железничке инфраструктуре
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Правилник о ближим условима у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености за обављање осталих послова метеоролошке и хидролошке делатности
Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање
Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима
Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима
Правилник о изменама и допунама Правилника о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству
Правилник о измени и допуни Правилника о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања
Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
Правилник о допунама Правилника о условима под којима се издаје одобрење страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом
Решење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију "Водовод", Владичин Хан
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система ("Електросрбија" д.о.о. Краљево)

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-977/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-976/2014)
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије - за период од 2014. до 2015. године
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 28686/06 и 50135/06, Секулић и Кучевић против Србије


- "Сл. лист општина Срема", бр. 38/2013
Одлука о буџету општине Рума за 2014. годину
Решење о радноправном статусу председника и заменика председника општине Рума
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о доношењу Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Војка
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације просторне целине 9 зона Голубинци - запад
Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о пијацама
Одлука о снабдевању водом
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о приступању општине Стара Пазова Удружењу градова и општина Републике Србије (УГОС)


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 9/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 37/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 9/2014
Одлука о координираном спровођењу избора за народне посланике и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 16. март 2014. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија" Косовска Митровица за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичке агенције за просторно планирање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за просторно планирање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд у Привредно друштво за обновљиве изворе електричне енергије "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Канцеларији за европске интеграције за исплату породиљског боловања)
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза, ради изградње Јелашничког колектора на територији града Ниша
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње дела улице у Бајиној Башти
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења саобраћајнице - Ибарске магистрале, на територији града Београда
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза водовода, ради изградње и повезивања водоводне мреже на територији града Ужице и општине Чајетина
Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Правилник о обрасцу и садржају захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе, обрасцу и садржају сертификата и потврда који прате извоз и увоз робе двоструке намене
Правилник о облику и садржају извештаја о извозу и увозу робе двоструке намене, пруженој брокерској услузи и техничкој помоћи
Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу
Правилник о садржини и обрасцу плоче са распоредом радног времена, као и о обрасцу записа о сатима одмора помораца
Правилник о поступку и начину издавања одобрења за обављање послова посредовања при запошљавању помораца
Правилник о здравственој способности помораца
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
Правилник о одређивању висине трошкова стручне контроле техничке документације
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења Виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у Виноградарски регистар
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-330/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-00444/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-446/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-451/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-452/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-16/2014-01)
Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају
Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром

- "Сл. лист општина Срема", бр. 37/2013
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Ириг за 2013. годину
Одлука о буџету општине Ириг за 2014. годину
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Ириг" Ириг
Одлука о утврђивању пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање цене закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Комуналац" Ириг
Одлука о измени и допуни буџета Општине Пећинци за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама
Одлука о доношењу Просторног плана општине Пећинци усклађеног са Законом о планирању и изградњи и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Пећинци
Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу стипендија општине Пећинци
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Стара Пазова

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 70/2013
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2013
- "Сл. лист Сремска Митровица", бр. 10/2013
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2014
Указ о распуштању Народне скупштине Републике Србије
Одлука о расписивању избора за народне посланике
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Уредба о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
Одлука о образовању Савета за младе
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Одлука о измени Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион Шумадије и Западне Србије
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Истраживачко-развојног института Лола друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за издавање уџбеника и наставних средстава са Законом о јавним предузећима
Одлука о утврђивању Споменика војводи Вуку Поповићу у Београду за споменик културе
Одлука о утврђивању Места боја на Чокешини и седам надгробних споменика у Чокешини за знаменито место
Одлука о утврђивању Парка пријатељства у Новом Београду за знаменито место
Одлука о утврђивању Места стрељања и два споменика код старе железничке станице у Мачванском Прњавору за знаменито место
Одлука председника Владе (број 035-00-4/2014-01)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству здравља
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија и привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра привреде
Решење о разрешењу заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу директора Института за рехабилитацију
Решење о именовању директора Института за рехабилитацију
Решење о давању сагласности на Одлуку о Износу средстава која се преносе филијали у току 2014. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе "Мокра Гора", Мокра Гора за 2012. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац", Нова Варош за 2012. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Управи за заједничке послове републичких органа за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком заводу за статистику за отварање апропријације економске класификације 414 - Социјална давања запосленима)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе ради обезбеђивања недостајућих средстава за изградњу водовода за потребе града Ужица)
Решење о давању сагласности на замену земљишта (05 број 464-635/2014)
Решење о давању сагласности на замену земљишта (05 број 464-637/2014)
Решење о давању сагласности на замену земљишта (05 број 464-638/2014)
Закључак о утврђивању Националне политике управљања ваздушним простором Републике Србије
Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору
Правилник о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Правилник о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу "ван дохвата руке" примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима
Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2014. годину
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2013. годину
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2014. годину
Одлука о избору председника Уставног суда (Су број 68/1)
Одлука о именовању Дисциплинског тужиоца (број 119-05-34/2014-01)
Одлука о именовању заменика Дисциплинског тужиоца (број 119-05-35/2014-0)
Одлука о именовању председника Дисциплинске комисије (број 119-01-36/2014-0)
Одлука о именовању члана Дисциплинске комисије (број 119-01-37/2014-01)
Одлука о именовању заменика члана Дисциплинске комисије (број 119-01-38/2014-01)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO COROJO MONARCA")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO COROJO TORO")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DAVIDOFF NICARAGUA TORO")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DAVIDOFF NICARAGUA SHORT CORONA")
Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања топографија
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Решење о именовању директора ЈП "Водовод", Сурдулица
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве", Сурдулица
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MC (6)", "MC (9)", "MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)")


- "Сл. лист града Београда", бр. 70/2013
План детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова З и И, градска општина Звездара
План детаљне регулације Привредног парка на локацији северно од ауто-пута Е 70, градска општина Сурчин
План детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране "Никола Тесла - А" до насеља Шљивице, градска општина Обреновац
План детаљне регулације Постројења за пречишћавање вода "Међуречје" са главним одводним колектором од насеља Барајево - центар, градска општина Барајево


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/2013
Решење о образовању Комисије за избор кандидата за начелнике градских управа
Решење o измени Решења о образовању Комисије за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма рада и пројеката удружења за манифестације од значаја за град Крагујевац
Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Крагујевца објављен у ("Службеном листу града Крагујевца", под бр. 14/2012 од 02. априла 2012. године)


- "Сл. лист Сремска Митровица", бр. 10/2013
Одлука о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2013. годину
Одлука о изради плана Детаљне регулације кружне раскрснице Радничка петља и Пословно-услужног комплекса Јужно од наплатне рампе "Сремска Митровица" града Сремска Митровица
Одлука о изради плана Детаљне регулације блока између улица Стевана Сремца, Водна, Филипа Вишњића, Прва Јалијска, Војислава Илића и Посавска града Сремска Митровица
Одлука о изради плана Детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина и Светог Димитрија града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама Измене Локалног акционог плана запошљавања града Сремска Митровица
Друге измене Програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у 2013. години
Измене Програма одржавања чистоће на јавним површинама за 2013. годину
Решење о одређивању посебних паркиралишта у граду Сремска Митровица
Одлука о закупу гаража


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2013
Одлука о изменама Пословника Скупштине града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца
Одлука о образовању Савета за здравље
Одлука о организовању Саветника за заштиту права пацијената
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Спортско рекреативног центра Расина" у Крушевцу
Решење о допуни Решења о утврђивању висине закупнине за коришћење пословног простора
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја ПДР-а "Спортско рекреационог центра Ррасина" у Крушевцу на животну средину
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 96/2013 и 1 и 2/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 68/2013
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 38/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2013
Одлука Уставног суда број IУз-921/2012 којом се: 1. утврђује да одредба члана 3. став 2. Закона о допунама Закона о Влади ("Службени гласник РС", број 72/12) није у сагласности са Уставом и 2. одбија предлог за утврђивање неуставности одредаба чл. 1. и 2. и члана 3. став 1. Закона из тачке 1.
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе "Голија"

- "Сл. лист града Ниша", бр. 96/2013 и 1 и 2/2014

Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" Д.О.О
Одлука о сарадњи Града Ниша са Основним јавним тужилаштвом у Нишу
Одлука о јавним признањима Града Ниша
Одлука о изменама одлуке о изради Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга
Одлука о изменама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
План генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - друга фаза

Одлука о приступању општине Бела Паланка Удружењу градова и општина Републике Србије (УГОС)
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Бела Паланка за период 01. 01. до 30. 9. 2013. године
Одлука о другом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2013. годину

Одлука о образовању Савета за здравље општине Бела Паланка
Правилник о остваривању права на новчану помоћ два пута годишње незапошљеним самохраним родитељима
Правилник о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете
Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији општине Мерошина

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 68/2013
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2013. годину
Решења о одобрењу да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину распореде средства (Градској управи за културу, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Градској управи за опште послове)
Решење о стављању ван снаге Решење Градоначелника Града Новог Сада, број: II-020-2/2013-8905 од 19. децембра 2013. године
Закључак о исправци Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 4-31/2013-II од 4. децембра 2013. године
Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о одобрењу да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину распореде средства Градској управи за опште послове
Решење о престанку важења решења о постављању саобраћајне сигнализације у Улици цара Лазара у Футогу
Решење о измени режима саобраћаја у Пајевићевој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на раскрсници улица Ива Ћипика и Светозара Ћоровића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у делу улице Вука Караџића у Ченеју
Решење о допуни саобраћајне сигнализације на паркиралишту и полигону за обуку возача код Најлон пијаце у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Радничкој улици од к. бр. 20 у Новом Саду

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2014
Закон о потврђивању Додатног билатералног уговора уз Европску конвенцију о екстрадицији од 13. децембра 1957. године који има за циљ олакшавање њене примјене
Закон о потврђивању Додатног билатералног уговора уз Европску конвенцију о међусобном пру­жању правне помоћи од 20. априла 1959. године који има за циљ олакшавање њене примјене
Закон о потврђивању Протокола о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Његовог Пресвијетлог Височанства Принца од Монака у области одрживог развоја
Закон о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и међународних језера и Амандмана на чл. 25 и 26 Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и ме­ђу­народних језера
Објава о ступању на снагу Уговора између Црне Горе и Уједињених Арапских Емирата о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину
Објава о ступању на снагу Уговора између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџан о избјегавању двоструког опорезивања и спрјечавању избјегавања плаћања пореза на доходак са Протоколом
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 38/2013
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину измјена и допуна ДУП-а "Књажевац" у Андријевици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину измјена и допуна ДУП-а "Централне зоне" у Андријевици
Одлука о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Књажевца" у Андријевици
Одлука о приступању изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Централне зоне" у Андријевици
Одлука о утврђивању акустичних зона на територији Општине Будва
Одлука о оснивању Јавне установе "Град театар" Будва
Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Будва у 2013. години
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Медитеран рекламе" Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис" Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Погребне услуге" Будва
Привремени пословник о раду Скупштине општине Петњица
Одлука о регулисању саобраћаја на територији Главног града - Подгорице
Одлука о новчаној накнади и другим правима учесника НОР-а и чланова њихових породица
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Пријестонице Цетиње за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.1.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 67/2013
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9 и 11/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 2/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 67/2013
Одлука о изради плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ не регулације Булевара краља Александра од улице Старца Вујадина до улице Станислава Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18, Ц 22, Ц 23, Ц 24, Ц 25, Ц 26, за блок Б 15 - између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације за део привредне зоне између Северне тангенте, улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд-Панчево, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације пијаце у насељу "Медаковић", градске општине Вождовац и Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т - 6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Сланачки пут и Дрварске чесме, градска општина Палилула
План генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9 и 11/2013
Одлука о изради плана Детаљне регулације радне зоне у К.О. Гргуревци град Сремска Митровица
Одлука о изради плана Детаљне регулацие радне зоне - Соларне енергије "Green Power in vestment" у К.О. Лежимир
Одлука о измени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за рурални развој града Сремска Митровица"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима у области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица

Одлука о оснивању Фонда за финансијску помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести
Треће измене Програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица за 2013. годину
Закључак са изменама Програма одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са Планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремска Митровица за 2013. годину
Решење о образовању Локалног савета за запошљавање града Сремска Митровица


- "Сл. лист ЦГ", бр. 2/2014
Закон о заштити потрошача
Одлука о давању сагласности на Статут Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност
Одлука о усвајању Финансијског плана са Програмом рада Комисије за хартије од вриједности за 2014. годину
Одлука о прихватању анекса Уговора о дугорочном закупу земљишта, закљученог између Владе Црне Горе и конзорцијума NORTHSTAR д.о.о. Подгорица и EQUEST CAPITAL LIMITED JERSEY, UK
Одлука o усвајању Финансијског плана са Планом рада Регулаторне агенције за енергетику за 2014. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана и Плана рада Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2014. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за електронске медије за 2014. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Програмом рада Агенције за љекове и медицинска средства за 2014. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за надзор осигурања за 2014. годину
Закључци, број: 33/13-6/8
Закључак, број 00-72/13-10/7
Закључак, број 00-72/12-34/3
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности и стању на тржишту хартија од вриједности у 2012. години
Закључак, број: 00-72/13-18/6
Закључак, број: 00-72/13-12/3
Закључак, број: 00-72/13-15/3
Закључак, број: 00-72/13-36/3
Закључак, број: 00-72/13-38/3
Закључак, број: 00-72/13-43/2
Закључци, број: 33/13-7/73
Закључак, број: 00-72/13-41/9
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности која припада Главном граду Подгорица ЗГ
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Тиват
Измјене и допуне Судског пословника
Правилник о безбједности лифтова
Правилник о непомичним резервоарима
Правилник о електричној опреми намијењеној за употребу у оквиру одређених напонских граница
Правилник о начину одређивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу
Правилник о садржају Јединствене базе података о стању времена, климе и вода
Правилник о ближим условима и документацији потребној за одобравање и спровођење клиничких испитивања љекова за употребу у хуманој медицини
Правилник о начину и условима оглашавања љекова
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "EDUCO CENTAR" у Подгорици
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "VEDUCO" из Рожаја
Одлуку о утврђивању стопе затезне камате за период од 01. јануара до 30. јуна 2014. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини накнада за рад Комисије за хартије од вриједности
Одлука о висини доприноса Гарантном фонду за 2014. годину
Правилник о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара
Рјешење о давању сагласности на измјене Система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Одлука о избору једног члана Одбора за просвјету, науку, културу и спорт Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Комисије за праћење и контролу поступка приватизације Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за Европске интеграције Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једне чланице Одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о именовању предсједника Савјета Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност
Одлука о именовању члана Савјета Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност
Одлука о именовању члана Савјета Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност
Одлука о престанку функције Вишег државног тужиоца у Подгорици
Одлука о престанку функције Основног државног тужиоца у Бијелом Пољу
Одлука о престанку функције Основног државног тужиоца у Беранама
Одлука о престанку функције Основног државног тужиоца у Колашину
Одлука о престанку функције Основног државног тужиоца на Цетињу
Одлука о престанку функције Основног државног тужиоца у Котору
Одлука о избору предсједника Апелационог суда ЦГ у Подгорици
Одлука о избору судије Апелационог суда Црне Горе
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Плаву
Одлука о избору судије Основног суда у Улцињу

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 1/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 21/2013
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 40/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Аранђеловац
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Бор
Уредба о привременом финансирању јавних сервиса
Уредба о допунама Уредбе о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење o разрешењу и именовању високог представника Републике Србије у Сталном мешовитом комитету основаном у складу са чланом 4. Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завода за судску медицину Ниш
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о одређивању Александра Спирића да привремено обавља послове председника Привременог органа општине Косовска Митровица
Решење о постављењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Звечан
Решење о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Агенцији за борбу против корупције ради обављања послова контроле трошкова изборних кампања за изборе за одборнике Скупштине града Београда и за изборе за одборнике скупштина општина Неготин и Пећинци)
Исправка Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о упису у Регистар политичких странака (Словачка демократска странка - Slovenská demokratická strana)
Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца
Правилник о изменама и допунама Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2013. године
Подаци o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула до 31. децембра 2013. године
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2013. години
Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2013. години
Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2013. године
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за емитовање телевизијског и/или радио програма
Одлука о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије


- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2014
Пословник Градске изборне комисије
Одлука о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март 2014. године
Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Барајево

- "Сл. лист града Ужица", бр. 1/2014
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије Града Ужица

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 21/2013
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Јагодине за утврђивање пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Јагодине
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 40/2013
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета Општине Андријевица за период јануар-март 2014. године
Одлука о Буџету Општине Будва за 2014. годину
Одлука о плану Буџета Општине Плужине за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Пљевља за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2014. годину
Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Шавник за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.1.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 1/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 68, 69 и 72/2013
- "Сл. лист града Краљева", бр. 28/2013

- "Сл. лист АПВ", бр. 1/2014
Одлука о спровођењу јавне расправе о Нацрту програма развоја АП Војводине 2014-2020. са Акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020.
Закључци у вези с прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини


- "Сл. лист града Београда", бр. 68, 69 и 72/2013
План детаљне регулације блока између улица: Топчидерски венац, Крајишке, Качаничке и Конављанске, општина Савски венац
План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза - Радничка улица, општина Чукарица
План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 7 - блок између улица: Паштровићеве, Пожешке и Владимира Радовановића, градска општина Чукарица
План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица
План детаљне регулације за изградњу Улице Милоја Богдановића између улица Пере Ерјавеца и Краља Петра I у Лазаревцу

План детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, општина Чукарица
План детаљне регулације Бањичког кишног колектора
План детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, Улице Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута у Крњачи, општина Палилула
План детаљне регулације комплекса Ботаничке баште "Јевремовац", општина Стари град
План детаљне регулације за саобраћајнице: Дунавску, Тадеуша Кошћушка, Дубровачку, тролејбуски и аутобуски терминус на Дорћолу, општина Стари град

Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама за период јануар-март 2014. године
Одлука о привременом финансирању Града Београда за период јануар-март 2014. године
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2014, 2015. и 2016. години
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда

- "Сл. лист града Краљева", бр. 28/2013
Одлука о начину и поступку именовања директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног конкурса, број 011-99/2013-III од 5.12.2013. године
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Краљева за 2013. годину, број 011-100/2013-III од 5.12.2013. године
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Града Краљева, број 011-102/2013-III од 5.12.2013. године
Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева, број 011-103/2013-III од 5.12.2013. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Краљева, број 011-104/2013-III од 5.12.2013. године
Правилник о рационализацији рада Градске управе Града Краљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 64/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 5/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији
Уредба о минималним захтевима и условима за пружање медицинске неге на поморским бродовима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Решење o давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Врање" у Врању
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Сремска Митровица, Република Србија и града Зворника, Република Српска, Босна и Херцеговина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Верона, Република Италија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Барија, Република Италија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и града Барија, Република Италија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и градске општине Велење, Република Словенија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и општине Ервеник, Шибенско-Книнска жупанија, Република Хрватска
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству спољних послова за реализацију репатријације грађевинских радника Републике Србије из Сочија, Руска Федерација)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње државног пута бр. 18 Нештин-Ердевик
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње система за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката на територији општине Инђија
Правилник о обрасцу и садржини легитимације електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском
Правилник o обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту животне средине
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 863/2013 од 5. септембра 2013. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1156/2013 од 14. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1212/2013 од 26. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1228/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1229/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређених роба према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1230/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1231/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1232/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1405/2013 од 20. децембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду транспортног система природног гаса
Исправка Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Велико Градиште
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("BURTON Fine Flavour", "BURTON Full Flavour")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO" (red) tvrdo pakovanje, "NERO" (blue) tvrdo pakovanje)

- "Сл. лист града Београда", бр. 64/2013
Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва "Арена Београд" д.о.о.
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена за животну средину Плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор између улица Марка Челебоновића и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2013. године
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у градској општини Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Стари град за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Статута Установе културе градске општине Стари град ''Пароброд''
Решење о одређивању висине закупнине Јавног предузећа спортско-рекреативног пословног простора "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о усвајању Ценовника Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2014. години

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.1.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 68 и 69/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 61 и 62/2013

- "Сл. лист града Београда", бр. 68 и 69/2013
План детаљне регулације блока између улица: Топчидерски венац, Крајишке, Качаничке и Конављанске, општина Савски венац
План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер I фаза - Радничка улица, општина Чукарица
План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 7 - блок између улица: Паштровићеве, Пожешке и Владимира Радовановића, градска општина Чукарица
План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица
План детаљне регулације за изградњу Улице Милоја Богдановића између улица Пере Ерјавеца и Краља Петра I у Лазаревцу

План детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, општина Чукарица
План детаљне регулације Бањичког кишног колектора
План детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, Улице Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута у Крњачи, општина Палилула
План детаљне регулације комплекса Ботаничке баште "Јевремовац", општина Стари град
План детаљне регулације за саобраћајнице: Дунавску, Тадеуша Кошћушка, Дубровачку, тролејбуски и аутобуски терминус на Дорћолу, општина Стари град


- "Сл. лист ЦГ", бр. 61 и 62/2013
Закон о Буџету Црне Горе за 2014. годину
Закон о отпису камате на пореске и царинске обавезе
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на премије осигурања
Закон о измјени и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Закон о измјенама Закона о странцима
Закон о измјенама и допунама Закона о Социјалном савјету
Закон о измјени Закона о играма на срећу
Одлука број 00-74/13-49/7, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/8, о  избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/4, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/2, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/3, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/5, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-49/6, о избору судије Уставног Суда Црне Горе
Одлука број 00-74/13-48/1, о избору четири члана Тужилачког савјета из реда угледних правника
Закључак, број: 00-72/12-2/42 у којем је предвиђено да се формира стручни тим састављен од домаћих и међународних експерата који ће до 20.10.2013. године поднијети Скупштини Црне Горе на усвајање Студију дугорочне одрживости и развоја алуминијумске индустрије у Црној Гори
Одлука о формирању Координационог одбора за обиљежавање стогодишњице Првог свјетског рата
Правилник о утврђивању листе степена развијености јединице локалне самоуправе
Оперативни план заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Црну Гору за 2014. годину
Акциони план за ерадикацију и сузбијање црвеног сурлаша палми - Rhynchophorus ferrugineus (Оливер)
Правилник о измјени Правилника о ближем начину и потребној документацији за издавање дозволе о дозвољеним емисијама загађујућих материја у ваздух
Одлука о измјенама и допунама Статута Фонда за заштиту депозита
Одлука о утврђивању накнада за лиценце за 2014. годину
Одлука, број: 13/2194-14 којом се одобрава Методологија за утврђивање тарифа снабдјевача посљедњег избора, број 10-00-57333 од 12.11.2013. године
Правила о начину и условима за издавање, измјену и одузимање лиценци за обављање енергетских дјелатности
Правила о условима за издавање одобрења на основу којих произвођачи и снабдјевачи електричне енергије могу снабдијевати квалификоване купце преко директног вода
Методологија за утврђивање цијена за коришћење преносног или дистрибутивног система које плаћају корисници директног вода када је он прикључен на преносни или дистрибутивни систем
Методологија о измјенама и допунама Методологије за утврђивање регулаторног прихода и цијена за коришћење преносног система електричне енергије
Методологија за утврђивање тарифа снабдјевача последњег избора

Закон о платном промету
Закон о сигурности поморске пловидбе
Закон о измјенама и допунама Царинског закона
Закон о допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе
Закон о измјенама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о измјенама и допунама Закона о таксама на приступ одређеним услугама од општег интереса и за употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити природе
Закон о измјенама и допунама Закона о истраживању и производњи угљоводоника
Уредба о престанку важења Уредбе о звањима службеника који обављају дипломатско-конзуларне послове
Одлука о утврђивању накнада и цијена коју плаћају произвођачи електричне енергије Црногорском електропреносном систему АД Подгорица за ангажовање преносног капацитета за период 01.01.2014. - 31-07.2015. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.1.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 98, 99 и 101/2013
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2013

- "Сл. лист града Ниша", бр. 98, 99 и 101/2013
Одлука о буџету општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бела Паланка
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о усвајању ЛАП за унапређење положаја Рома 2014-2018. године
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 13. Одлука о буџету општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о урбанистичким условима у поступку легализације објеката
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о мрежи Предшколске установе "Прва радост" Гаџин Хан
Одлука о мрежи Основне школе "Витко и Света" Гаџин Хан
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан
Одлука о образовању Савета за здравље општине Гаџин Хан
Одлука о измени Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Гаџин Хан
Правилник о условима и начину коришћења службених телефона

Одлука о буџету општине Житорађа за 2014. годину
Локални акциони план за образовање Рома у општини Житорађа за период од 2013. до 2017. године (ЛАП)
Одлука о давању искључивих права јавним предузећима чији је оснивач општина Житорађа на обављање делатности на које се закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о организовању, финансирању и условима рада саветника пацијената и Савета за здравље
Одлука о измени Одлуке о утврђивању коефицијента за обрачун плате председника савета Скупштине општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на територији општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналне делатности и урбанизам општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Житорађа
Одлука о измени и допуни Оснивачког акта Јавног предузећа "Спортска хала" Житорађа


Правилник о одобравању новчаних средстава
Правилник о јавним признањима Градске општине Медијана
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за развој локалне заједнице
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2013. годину
Одлука о буџету општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских радњи на територији општине Мерошина
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Мерошина
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Канцеларија за локални економски развој општине Мерошина" Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о одлагању плаћања пореског дуга

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2013
Правилник о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији Града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса цркава и верских заједница на територији Града Смедерева у 2013. години
Правилник о Буџетском рачуноводству
Рачуноводствене политике
Правилник о поклонима са протоколарном наменом
Правилник о раду трезора града Смедерева
Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у граду Смедереву
Правилник о увођењу процедура за плаћање у органима града Смедерева
Правилник о условима и начину коришћења службених возила и сопствених возила у службене сврхе
Програм за уређење фасада
Програм о изменама и допунама коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013. годину
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 67/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 4/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Пећинци
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Неготин
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Тунис
Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2014. години
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "НОВИ КРОВ"
Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, члана 9. став 5, чл. 9б, 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа и члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о постављењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о постављењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу директора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о именовању директора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Ниш
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о разрешењу овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Решење о именовању овлашћеног представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "МРЕЖА - МОСТ", Београд
Решење о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Управном одбору ДП "Београдски сајам"
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института економских наука у Београду
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за отварање нових и прекатегоризацију и модернизацију постојећих граничних прелаза Србије
Решење о разрешењу председника и именовању председника и чланова Комисије за међународно хуманитарно право
Решење о престанку рада на положају заменика директора Центра за разминирање
Решење о постављењу заменика директора Центра за разминирање
Решење о разрешењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о постављењу на положај начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о престанку рада на положају начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Компензационог фонда Републике Србије
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Компензационог фонда Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о постављењу помоћника министра одбране
Решење о разрешењу директора Војнобезбедносне агенције
Решење о разрешењу Генералног инспектора
Решење о постављењу Генералног инспектора
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Тара", Бајина Башта за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за емитовање телевизијског и/или радио програма
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2013. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње аутопута Е-761, деоница Појате (веза са Е-75) - Прељина (веза са Е-763)
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар "Ада", Ћуприја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стари град", Шабац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод - Шабац", Шабац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Радио телевизија Шабац", Шабац
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар "Шабац", Шабац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем, Шабац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг - Шабац", Шабац
Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа "Стан", Шабац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Топлана - Шабац", Шабац
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Лесковац у 2014. години


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 67/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Служби извршних органа Града Новог Сада
Одлука о спровођењу Програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2013. години
Одлука о додели субвенција за сертификацију производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2013. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Балзаковој улици код к. бр. 1 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици цара Душана код к. бр. 66 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Тоне Хаџића код к. бр. 2 у Новом Саду
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.1.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 92 и 93/2013
- "Сл. лист града Ужица", бр. 20/2013
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 37/2013

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2013
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину
Одлука о престанку Одлуке о висини накнаде за рад саветника потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о постојању конкурентности
Решење о утврђивању Измене Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину
Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја "Србија-Војводина"
Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја "Србија-Војводина"
Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја "Србија-Војводина"
Одлука о утврђивању основице и стопе чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2014. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2014. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2014. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 92 и 93/2013
Решење о одређивању локација за постављање покретних тезги
Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама општине Бела Паланка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у општини Бела Паланка
Одлука о буџету општине Сврљиг за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "ЈКСП Сврљиг" Сврљиг
Решење о образовању Комисије за спровођење комасације у делу катастарске општине Плужина, општина Сврљиг

Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 110 KV на трафостаницу 110/10 KV "Ниш 5" у Нишу на животну средину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 20/2013
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 37/2013
Одлука о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника
Одлука о рјешавању стамбених потреба локалних функционера
Одлука о краткорочном задуживању Општине Бар
Одлука о евидентирању и прикупљању статистичких података разврстаних по полу
Одлука о изградњи објеката изван захвата Детаљних урбанистичких планова Берана
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета општине Беране за период јануар-март 2014. године
Одлука о давању сагласности на постизање поравнања у ванпарничном поступку РС 1/13
Одлука о измјенама Одлуке о гробљима
Одлука о измјенама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о измјенама Одлуке о општим условима за вршење комуналних дјелатности
Одлука о измјенама Одлуке о пијацама
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кавач
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Костањица
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Морињ
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Столив
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Локалне студије локације за подручје у обухвату баште-кафане "Дојми"
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Локалне студије локације Грбаљ 1
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Локалне студије локације Грбаљ 2
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Локалне студије локације за подручје Врановићи-Побрђе
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Локалне студије локације Врмац
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Измјена и допуна Просторног плана Општине Котор за подручје Врановићи-Побрђе
Одлука о измјенама Одлуке о доношењу Урбанистичког плана насеља Ластва Грбаљска
Програм подизања спомен обиљежја на територији Општине Котор у 2013. години
Извјештај о стању уређења простора
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Сељаново
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Голф Економија
Одлука о доношењу Измјена Детаљног урбанистичког плана ТИВАТ- Центар, за локацију хотела "Палма" у Тивту
Одлука о одређивању назива улица, шеталишта и тргова у Општини Тиват

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 48 и 49/2013
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 15, 16, 17 и 19/2013
- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2014
Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2014. години
Уредба о изменама и допунама Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
Уредба о измени Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ - Ђунис
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу председника Привременог органа општине Косовска Митровица
Решење о престанку рада на положају директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Апатин" у Апатину
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
Индекси потрошачких цена за децембар 2013. године
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (број А 23/14)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (број А 23/14)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 48499/08, ДОО Бројлер Доње Синковце против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 49198/10, Јовчова против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 35327/09, Мајс Експорт-Импорт против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 75271/10 и 67112/11, Глигорић против Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац", Кањижа
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система, "Југоисток" д.о.о. Ниш
Одлука о допуни Правила о раду дистрибутивног система, "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Одлука о утврђивању основице и стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ниш у 2014. години
Статут Коморе овлашћених ревизора
Правилник о износу чланарина за чланове Коморе овлашћених ревизора
Правилник о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора
Правилник о износу посебног чланског доприноса за чланове Коморе овлашћених ревизора
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Floyd")
Исправка Измена и допуна Општих услова превоза у међумесном друмском превозу путника
Исправка Измена и допуна Даљинара за међумесни саобраћај

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2014
Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета - АДР 2013 (Анекси А и Б)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о изручењу
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима

- "Сл. лист АПВ", бр. 48 и 49/2013
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине
Решење о утврђивању износа новчане награде за Годишње признање у области спорта у 2013. години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2014. годину
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Обедска бара"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Горње Подунавље"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП "Багремара"

Решење о додели годишње награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" за 2013. годину
Стратегија развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводини за период 2013-2017. године


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 15, 16, 17 и 19/2013
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, који су расписани за 15. децембар 2013. године
Одлука о објављивању коначног броја бирача за Градску општину Костолац
Решење о утврђивању броја гласачких листића који се штампа, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, расписаних за 15. децембар 2013. године

Записник о раду Изборне комисије Градске општине Костолац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, одржаних 15. децембра 2013. године
Записник о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине Градске општине Костолац

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013. годину - ребаланс 2
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Костолац

Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину

- "Сл. лист града Панчева", бр. 23/2013
Одлука o буџету града Панчева за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.1.2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2013
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 1/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 29/2013

- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2013
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини општине Беране
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Данској, Краљевини Шведској, Републици Финској и Краљевини Норвешкој на нерезидентној основи
Пречишћени текст Пословника Скупштине Црне Горе
Одлука о образовању Интерресорне комисије за чланство Црне Горе у НАТО
Рјешење о измјени Рјешења о образовању Савјета Дипломатске академије
Правилник о условима за прераду биоотпада и критеријумима за одређивање квалитета продуката органског рециклирања из биоотпада
Правилник о класификацији отпада и Каталогу отпада
Правилник о измјени Правилника о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент и јавну канализацију, начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју испитивања и садржају извјештаја о утврђеном квалитету отпадних вода

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 1/2014
Решење о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате

- "Сл. лист града Краљева", бр. 29/2013
Решење о одобравању новчаних средстава спортским организацијама и спортским удружењима на име учешћа Града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева, број 06-442/2013-III од 13.12.2013. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.1.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 66 и 71/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 94/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2013

- "Сл. лист града Београда", бр. 66 и 71/2013
Одлука о спровођењу поновног гласања на бирачком месту 18 на изборима за одборнике Скупштине градске општине Вождовац са обрасцима

Записник о раду Изборне комисије градске општине Вождовац на утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац одржаних 15. децембра 2013. године
Записник о расподели одборничких мандата након спроведених избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац одржаних 15. децембра 2013. године
Одлука о додели награде градске општине Обреновац за 2013. годину
Одлука којом се утврђује да Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини ("Службени лист града Београда", бр. 38/10, 20/12, 34/12 и 37/12) који је донео градоначелник града Београда, није у сагласности са Уставом и законом


- "Сл. лист града Ниша", бр. 94/2013
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о буџету Градске општине Црвени крст за 2014. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/2013
Закон о Завршном рачуну Буџета Црне Горе за 2012. годину
Одлука о висини накнада за чланове Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" - Подгорица
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Strachuru - Шкотска
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Кијеву - Украјина
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Болоњи, Република Италија
Одлука о Отварању Конзулата Црне Горе у Бакуу - Република Азербејџан
Одлука о висини накнаде за коришћење података из евиденције возила
Одлука о раскиду уговора о концесији за експлоатацију рјечних наноса (шљунак и пијесак), на локацији "Радовина" (у дужини од 300 m, са лијеве, десне обале и корита водотока, МЗ Љешкопоље), водоток Морача, Главни град Подгорица
Одлука о образовању Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске Уније (AFCOS мрежа)
Одлука о додјели концесије за привредно коришћење лучких терминала за претовар контејнера и генералних терета на подручју КО Нови Бар
Правилник о измјенама и допунама Правилника о оријентационим мјерилима за одређивање потребног броја судија и осталих запослених у суду
Правилник о начину издавања и употребе поштанских марака
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о одобрењу проспекта за јавну понуду II емисије акција
Одлука о измјенама и допунама Статута Адвокатске коморе Црне Горе
Рјешење о престанку функције судије Вијећа за прекршаје Црне Горе
Исправка Рјешења, број: 01-531

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 2/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 2/2014
Одлука о изменама Одлуке о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње обилазнице до индустријске зоне у Бунушевцу
Правилник о означавању обуће
Правилник о означавању и обележавању текстилних производа
Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом
Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима
Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности
Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу који морају да имају поморски бродови и друга поморска пловила трговачке морнарице
Одлука Уставног суда РС број Уж-3187/2010 којом се: 1. одбија као неоснована уставна жалба Ј.С. због повредеправа на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије у поступку који је вођен пред Првим општинским суду у Београду у предмету П. 7031/05; 2. одбија као неоснована уставна жалба Ј.С. против пресуде Врховног касационог суда Рев. 18/11 од 19. јануара 2011. године, пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 430/10 од 6. јула 2010. године и пресуде Првог општинског суда у Београду П. 7035/05 од 18. децембра 2009. године и 3. одбацује уставна жалба Ј.С. против решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 1. септембра 2008. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 19. марта 2009. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 29. јуна 2009. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 10. септембра 2009. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 14893/08 од 11. децембра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 16694/09 од 22. јула 2009. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-4956/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба В. К. и утврђује да су неизвршењем решења Одељења за урбанизам, имовинско- правне и комунално- стамбене послове Скупштине општине Нови Пазар број 360-27 од 21. јуна 2004. године подносиоцу уставне жалбе повређена права на суђење у разумном року и на мирно уживање имовине, зајемчена чланом 32. став 1. и чланом 58. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује; 2. утврђује право подносиоцу уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 700 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде и државне управе и 3. налаже Одељењу за комуналне, стамбене и послове саобраћаја градске управе за изворне и поверене послове локалне самоуправе града Новог Пазара да предузме све неопходне мере како би се поступак извршења решења Одељења за урбанизам, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Скупштине општине Нови Пазар број 360-27 од 21. јуна 2004. године окончао у најкраћем року
Одлука Уставног суда РС број Уж-5436/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба М.С, Г.К. и Ч.И. и утврђује да је пресудом Вишег прекршајног суда у Београду - Одељење у Новом Саду Прж. 5061/2010 од 7. септембра 2010. године повређена слобода јавног окупљања подносилаца уставне жалбе, зајемчена одредбом члана 54. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава пресуда Вишег прекршајног суда из тачке 1. и одређује да Виши прекршајни суд у Београду - Одељење у Новом Саду донесе нову одлуку о жалбама подносилаца уставне жалбе изјављеним против решења Општинског органа за прекршаје у Новом Саду Уп. 05-6-600/09 од 12. новембра 2009. године и 3. ова одлука, сагласно одредби члана 87. Закона о Уставном суду, има правно дејство и према лицима која нису поднела уставну жалбу, а решењем Општинског органа за прекршаје у Новом Саду Уп. 05-6-600/09 од 12. новембра 2009. године оглашена су одговорним за извршење прекршаја из члана 6. став 1. Закона о јавном реду и миру
Одлука Уставног суда РС број IУо-1451/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 22. ст. 4. до 6, члана 24. став 2, члана 25. и члана 26. став 2. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 60/10, 23/11, 51/11, 55/12 и 26/13) нису у сагласности са законом; 2. одбија захтев за утврђивање незаконитости одредаба члана 22. ст. 1. до 3, члана 24. ст. 1. и 3, члана 26. став 1. и чл. 27. и 31. Одлуке из тачке 1. и 3. обуставља поступак за оцену законитости чл. 26. до 30. и члана 34. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 48/09, 54/09, 5/10 - испр. и 30/10), у време важења и члана 23. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 60/10, 23/11, 51/11 и 55/12)
Одлука Уставног суда РС број IУо-69/2011 којом се: 1. утврђује да одредба члана 4. тачка 7. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Службени гласник општине Деспотовац", број 7/09), у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом; 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 6. и 13. и члана 14. став 1. Одлуке из тачке 1. и 3. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 4. тачка 7. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Службени гласник општине Деспотовац", број 19/12)
Одлука Уставног суда РС број Уж-4064/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба З. з. "Г." и утврђује да је у поступку који се води пред Основним судом у Сомбору - Судска јединица у Оџацима у предмету Р.1 125/10 (раније предмет Општинског суда у Оџацима Р. 154/92) подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежним судовима да предузму све мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште
Решење о именовању директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса "Ковин-гас", Ковин
Одлука о утврђивању основице и стопе чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2014. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2014. годину
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Паљевине"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Јелашничка клисура"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Винатовача"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Буково"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Данилова коса"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Резервата природе "Прокоп"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Клокочевац"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Лазарев кањон"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Лептерија - Сокоград"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе "Сићевачка клисура"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2013
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Грчкој
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи у Краљевини Шпанији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи при Републици Португал
Закључак, број: 00-72/13-13/4 којим се прихвата Годишњи извјештај о раду Централне банке Црне Горе за 2012. годину
Закључак, број: 00-72/13-19/3 којим се прихвата Извјештај о раду Комисије за спрјечавање сукоба интереса за 2012. годину
Закључци, број: 00-72/11-20/4 и 00-72/11-27/15 с препорукама Влади Црне Горе
Закључак, број: 00-72/13-7/3 којим се прихвата Извјештај о стању заштите личних података у Црној Гори за 2012. годину
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње DV 400 kV Ластва - Пљевља - дијела дионице Чево - Пљевља
Правилник о утврђивању износа најпопуларније цијене цигарета
Правилник о измјени и допуни правилника о начину вршења техничког прегледа
Одлука о измјени Плана расподјеле радио-дифузних фреквенција у Црној Гори
Правилник о обрасцу техничког рјешења коришћења радио-фреквенција
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о минималним стандардима за управљање кредитним ризиком у банкама
Одлука о измјенама Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Методологија о измјени и допуни Методологије за утврђивање цијена и услова за пружање помоћних и системских услуга и услуга балансирања преносног система електричне енергије
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе
Рјешење о разрјешењу секретара Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за заштиту од од дискриминације
Рјешење о именовању члана Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању главног ревизора Ревизорског тијела
Рјешење о именовању замјеника главног ревизора Ревизорског тијела
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешење о именовању члана Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешење о именовању члана Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешење о разрјешењу члана Савјета Јавне установе Библиотека за слијепе Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.1.2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32/2013
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 44 и 45/2013
- "Сл. лист града Врања", бр. 38/2013

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32/2013
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Крагујевца Марије Милосављевић
Одлука о буџету града Крагујевца за 2014. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о проглашењу 2014. ГОДИНОМ ОДБРАНЕ И СЛОБОДЕ У КРАГУЈЕВЦУ
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца
Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2012. годину Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП"Предузеће за изградњу града Крагујевца" за 2013. годину
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основе школе "Јулијана Ћатић" Страгари
Решење о именовању члана Школског одбора ОШ "Светозар Марковић" у Крагујевцу
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ "Радоје Домановић" у Крагујевцу

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 44 и 45/2013
Одлука о IX допунском буџету града Зајечара за 2013. годину
Одлука о измени одлука Скупштине града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о Градској управи града Зајечара
Одлука о одређивању зона на територији града Зајечара за утврђивање пореза на имовину
Одлука о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама са просечним ценама одговарајућих непокретности у текућој 2013. години
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о стручној служби за скупштинске послове Скупштине града Зајечара
Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину у граду Зајечару
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања изградње путева и улица на подручју сеоских месних заједница на територији града Зајечара
Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи града Зајечара

Исправка Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
Исправка одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама са просечним ценама одговарајућих непокретности у текућој 2013. години
Исправка аката објављених у “Службеном листу града Зајечара” бр. 43 од 18.11.2013. године
Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона запослених у Градској управи града Зајечара
Исправка Правилника о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи града Зајечара
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за послове Скупштине града Зајечара

- "Сл. лист града Врања", бр. 38/2013
Одлука о измени Одлуке о поверавању обављања локалног линијског превоза путника на територији града Врања
Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
Решење о образовању радне групе за израду Одлуке о подстицајним мерама за развој слободне зоне Врање
Правилник о критеријумима и условима за одобрење финансирања каматних стопа за доделу бескаматних пољопривредних и привредних кредита
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
Програм о измени Програма финансирања потреба у области спорта за 2013. годину
Решење о образовању радне групе за израду одлука којима су прописани локални изворни приходи
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сурдулица
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сурдулица
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сурдулица
Одлука о обавези подношења пореске пријаве за обвезнике који не воде пословне књиге
Одлука о стопи амортизације у општини Сурдулица за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у општини Сурдулица
Одлука о реализацији активности из Програма о сарадњи потписаног од стране градова и општина у Р. Србији
План о измени Плана о одређивању локација за постављање киоска на територији насеља Сурдулица
Одлука о измени Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера
Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Владичин Хан
Одлука о образовању Савета за здравље општине Прешево
Одлука о приступању израде стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 118/2013
Одлука о изменама Одлуке о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње обилазнице до индустријске зоне у Бунушевцу
Правилник о означавању обуће
Правилник о означавању и обележавању текстилних производа
Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом
Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима
Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности
Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу који морају да имају поморски бродови и друга поморска пловила трговачке морнарице
Одлука Уставног суда РС број Уж-3187/2010 којом се: 1. одбија као неоснована уставна жалба Ј.С. због повредеправа на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије у поступку који је вођен пред Првим општинским суду у Београду у предмету П. 7031/05; 2. одбија као неоснована уставна жалба Ј.С. против пресуде Врховног касационог суда Рев. 18/11 од 19. јануара 2011. године, пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 430/10 од 6. јула 2010. године и пресуде Првог општинског суда у Београду П. 7035/05 од 18. децембра 2009. године и 3. одбацује уставна жалба Ј.С. против решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 1. септембра 2008. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 19. марта 2009. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 29. јуна 2009. године, решења Првог општинског суда у Београду П. 7031/05 од 10. септембра 2009. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 14893/08 од 11. децембра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 16694/09 од 22. јула 2009. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-4956/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба В. К. и утврђује да су неизвршењем решења Одељења за урбанизам, имовинско- правне и комунално- стамбене послове Скупштине општине Нови Пазар број 360-27 од 21. јуна 2004. године подносиоцу уставне жалбе повређена права на суђење у разумном року и на мирно уживање имовине, зајемчена чланом 32. став 1. и чланом 58. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује; 2. утврђује право подносиоцу уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 700 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде и државне управе и 3. налаже Одељењу за комуналне, стамбене и послове саобраћаја градске управе за изворне и поверене послове локалне самоуправе града Новог Пазара да предузме све неопходне мере како би се поступак извршења решења Одељења за урбанизам, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Скупштине општине Нови Пазар број 360-27 од 21. јуна 2004. године окончао у најкраћем року
Одлука Уставног суда РС број Уж-5436/2010 којом се: 1. усваја уставна жалба М.С, Г.К. и Ч.И. и утврђује да је пресудом Вишег прекршајног суда у Београду - Одељење у Новом Саду Прж. 5061/2010 од 7. септембра 2010. године повређена слобода јавног окупљања подносилаца уставне жалбе, зајемчена одредбом члана 54. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава пресуда Вишег прекршајног суда из тачке 1. и одређује да Виши прекршајни суд у Београду - Одељење у Новом Саду донесе нову одлуку о жалбама подносилаца уставне жалбе изјављеним против решења Општинског органа за прекршаје у Новом Саду Уп. 05-6-600/09 од 12. новембра 2009. године и 3. ова одлука, сагласно одредби члана 87. Закона о Уставном суду, има правно дејство и према лицима која нису поднела уставну жалбу, а решењем Општинског органа за прекршаје у Новом Саду Уп. 05-6-600/09 од 12. новембра 2009. године оглашена су одговорним за извршење прекршаја из члана 6. став 1. Закона о јавном реду и миру
Одлука Уставног суда РС број IУо-1451/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 22. ст. 4. до 6, члана 24. став 2, члана 25. и члана 26. став 2. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 60/10, 23/11, 51/11, 55/12 и 26/13) нису у сагласности са законом; 2. одбија захтев за утврђивање незаконитости одредаба члана 22. ст. 1. до 3, члана 24. ст. 1. и 3, члана 26. став 1. и чл. 27. и 31. Одлуке из тачке 1. и 3. обуставља поступак за оцену законитости чл. 26. до 30. и члана 34. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 48/09, 54/09, 5/10 - испр. и 30/10), у време важења и члана 23. Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист града Новог Сада", бр. 60/10, 23/11, 51/11 и 55/12)
Одлука Уставног суда РС број IУо-69/2011 којом се: 1. утврђује да одредба члана 4. тачка 7. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Службени гласник општине Деспотовац", број 7/09), у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом; 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 6. и 13. и члана 14. став 1. Одлуке из тачке 1. и 3. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 4. тачка 7. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Службени гласник општине Деспотовац", број 19/12)
Одлука Уставног суда РС број Уж-4064/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба З. з. "Г." и утврђује да је у поступку који се води пред Основним судом у Сомбору - Судска јединица у Оџацима у предмету Р.1 125/10 (раније предмет Општинског суда у Оџацима Р. 154/92) подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежним судовима да предузму све мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште
Решење о именовању директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса "Ковин-гас", Ковин
Одлука о утврђивању основице и стопе чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2014. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2014. годину
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Паљевине"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Јелашничка клисура"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Винатовача"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Буково"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Општег резервата природе "Данилова коса"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Резервата природе "Прокоп"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Клокочевац"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Лазарев кањон"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Лептерија - Сокоград"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе "Сићевачка клисура"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 118/2013
- "Сл. лист града Ниша", бр. 90/2013
- "Сл. лист ЦГ", бр. 58/2013

- "Сл. гласник РС", бр.118/2013
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за израду програма реформи политике запошљавања и социјалне политике
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за развој спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог плана за њену примену
Решење о разрешењу помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и државне управе
Решење о разрешењу помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу на положај помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде и државне управе
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11271/2013)
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11276/2013)
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11278/2013)
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11272/2013)
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11275/2013)
Решење о именовању члана Комисије за именовања (24 број 119-11330/2013)
Решење о разрешењу и именовању чланова и секретара Савета за међународно приватно право
Решење о разрешењу и именовању члана Радне групе за дефинисање националне широкопојасне мреже у Републици Србији
Решење о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "За доброту сваки дан је добар дан"
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "Припрема за деловање у несрећама - обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста Србије за деловање у несрећама"
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2014. годину
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара
Правилник о измени Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку
Правилник o изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о медицинским термометрима
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
Правилник о допуни Правилника о визама
Правилник о измени Правилника о спортским гранама у Републици Србији
Правилник о измени и допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Упутство о изменама и допуни Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука Уставног суда број Уж-2472/2011 којом се усваја уставна жалба Миодрага Симеуновића, Милорада Аврамовића и Бранка Јевтића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Гж1. 1348/11 од 19. априла 2011. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2014. годину
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-322/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-323/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-467/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-319/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-373/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-317/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-318/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-371/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-379/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-469/2013-01
Одлука о престанку судијске функције број 119-00-470/2013-01
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Пожаревац за 2014. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начина и рока плаћања чланарине Регионалној привредној комори Панчево за 2014. годину
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Крагујевац за 2014. годину
Одлука о висини чланарине, основици на основу које се обрачунава и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зајечар за 2014. годину
Одлука о накнадама за коришћење Споменика природе "Парк Буковичка Бања"


- "Сл. лист града Ниша", бр. 90/2013
Декларација о борби против трговине људима
Одлука о висини стопе пореза на имовину у Граду Нишу
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији Града Ниша
Одлука о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
Одлука о заштити пољопривредног земљишта и организовање пољочуварске службе на подручју Града Ниша
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Града Ниша
Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу
Одлука о одређивању зона на територији општине Дољевац
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о висини амортизационе стопе
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Дољевац
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац
Одлука о јавним признањима општине Дољевац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 58/2013
Закон о заштити државних интереса у рударско-металуршком сектору
Уредба о врсти, ближем садржају, начину припреме, доношења и методологији израде програма стручног оспособљавања и усавршавања државних службеника и намјештеника
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију пута Беране - Лубнице
План аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2014. годину
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину и поступку полагања стручног испита
Правилник о начину и поступку полагања стручног испита за ученике који не настављају образовање
Правилник о садржају базе података и садржају и начину вођења евиденција у социјалној и дјечјој заштити
Правилник о садржини и облику индивидуалног плана активације и начину спровођења мјера социјалне укључености радно способних корисника материјалног обезбјеђења
Правилник о организацији, нормативима, стандардима и начину рада центра за социјални рад
Одлука о утврђивању основице и стопе за обрачун чланског доприноса за Привредну комору Црне Горе за 2014. годину
Правила о начину, поступку, критеријумима и висини накнаде за усклађивање редова вожње у међумјесном превозу и превозу у међународном друмском саобраћају
Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна банка Црне Горе
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора, разоноде, спортова
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области грађевинарства (нискоградње и инжењерских конструкција)
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области индустрије боја
Рјешења о донесеном црногорском стандарду из области технологије дрвета
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области металургије
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области нафте и сродних технологија
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области хемијске технологије
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области технологија текстила и технологија коже
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области ваздухопловства и космонаутике
Рјешења о донесеном црногорском стандарду из области технологије слике
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области електроенергетике
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области претварања и преноса енергије и топлоте
Рјешења о донесеном црногорском стандарду из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области машина и машинских елемената за општу употребу
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области метрологије, мјерење и физичких појава
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области технологије заштите здравља
Рјешења о донесеним црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешења о повученим црногорским стандардима из области грађевинарства (нискоградње и инжењерских конструкција)
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области технологије прехрамбених производа
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области пољопривреде
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области технологије дрвета
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора, разоноде, спортова
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области металургије
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области нафте и сродних технологија
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области бродоградње и пловних конструкција
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области друмских возила
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области телекомуникација
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области електронике
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области електроенергетике
Рјешење о повученом црногорском стандарду из области претварања и преноса енергије и топлоте
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области производног инжењерства
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области метрологије, мјерење и физичких појава
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије заштите здравља
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешење, број: 04-7227 о дјелимичном усвајању захтјева за утврђивање привремене тарифе накнада за коришћење ауторских музичких дијела
Одлука о избору пет чланова Управног одбора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.1.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 119 и 120/2013
- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2013
- "Сл. лист општина Срема", бр. 35/2013

- "Сл. гласник РС", бр. 119 и 120/2013
Уредба о начину и поступцима у вези са обављањем послова и одржавањем бродске страже чланова посаде на поморским бродовима, као и других послова на броду у циљу безбедне пловидбе и заштите мора од загађења
Уредба о измени Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Уредба о измени Уредбе о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова
Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину
Уредба о измени и допуни Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Одлука о изменама Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
Одлука о престанку рада Геолошког института Србије д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "ЕПС снабдевање" д.о.о. Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Електропривреда Србије", Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Дринско-Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Панонске термоелектране - топлане" д.о.о. Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД за производњу, прераду и транспорт угља - Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Ужице за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД ЕД "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "Ефикасан одговор на несреће - јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама"
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-11412/2013)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија на име трансфера општини Косјерић за извршавање обавеза општине Косјерић, услед смањеног обима прихода буџета те општине)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Служби Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Агенцији за борбу против корупције, ради исплате обавеза по основу пореза на пренос апсолутних права на име куповине пословне зграде у Улици Царице Милице 1, у Београду)
Закључак о усвајању Смерница развоја ваздухопловног тржишта кроз стимулације у плаћању аеродромских накнада у Републици Србији
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

Уредба о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова
Правилник о Списку корисника јавних средстава
Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем


- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2013
Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона запослених у Служби за буџетску инспекцију Града Суботице
Упутство о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Суботица на рачун Града Суботице
Решење о задуживању чланова Градског већа за одређене области из надлежности Града
Решење о образовању Савета за безбедност


- "Сл. лист општина Срема", бр. 35/2013
Одлука о измени Одлуке о платама и осталим примањима изабраних, именованих и постављених лица општине Пећинци
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнада и других примања председника и чланова Привременог органа општине Пећинци
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Пећинци
Одлука о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци