Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 139/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 84/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 139/2014
Закон о осигурању
Закон о платним услугама
Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању
Закон о изменама и допуни Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу
Одлука о избору члана Националног просветног савета
Статут Антидопинг агенције
Правилник о Листи забрањених допинг средстава
Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње
Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и поступку за издавање маркице
Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, ЈП „Србијагас” Нови Сад
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Marlboro (Red)", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro (Gold Оriginal, meko pakovanje)", "Marlboro Advance XL (plavi)", "Marlboro Advance XL (beli)", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Marlboro Red Code", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100‘s)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Silver Label", "L&M Forward", "L&M Lounge Coral", "L&M Lounge Marine", "Chesterfield (Red, KS) ", "Chesterfield (Blue, KS) ", "Chesterfield (Silver, KS) ", "Chesterfield (Red, 100’s) ", "Chesterfield (Blue, 100’s) ", "Classic Slims Tirkiz", "Classic Slims Sedef", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Crown Aqua")


- "Сл. лист града Београда", бр. 84/2014
План детаљне регулације подручја између Спортског комплекса "Црвена звезда", улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице "Аутокоманда", др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац
Ценовник основних услуга ЈКП "Погребне услуге"
Ценовник осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2014/15
Показатељ смањења потрошачких цена у октобру 2014. године
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације Нови Београд"
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о оснивању установе Центар за образовање и културу "Божидарац - 1947", Београд

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 138/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 138/2014
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2015. годину
Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Измене и допуне јавнобележничке тарифе
Одлука о именовању вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2014
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете Столице у области високог образовања
Споразум о сарадњи у процесу приступања Европској унији између Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за плаћања у пољопривреди, рибарству и руралном развоју Републике Хрватске
Споразум између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске о сарадњи у области интегралног управљања водама доњег тока реке Дрине
Меморандум између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Народне Републике Кине о оснивању мреже за сарадњу и промоцију науке и технологије у области пољопривреде
Протокол о сарадњи између Управе за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и ФрансАгриМер, Национална агенција за пољопривредне и морске производе и Агенције за услуге и плаћања
Протокол о стручно-техничкој сарадњи у области пољопривреде, прехрамбене индустрије, руралног развоја ветеринарства, шумарства и водопривреде између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области пољопривреде
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи
Обавештење о датуму ступања на снагу Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2014
Одлука о средствима за санацију пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад
Одлука о обезбеђивању средстава за санацију пословања предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад
Одлука о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, са Програмом
Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада
Одлука о постављању спомен-плоче породици Чура у Новом Саду
Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Одлука о допунама Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2014. години, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања зеленила и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 137/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 137/2014
Указ о додели одликовања (КО ПР број 38)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 39)
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Одлука о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње моста преко реке Дрине у КО Читлук, општина Љубовија
Правилник о утврђивању висине трошкова стручне контроле техничке документације
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица
Правилник о измени Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о одећи, обући, рубљу и постељини осуђених лица
Правилник о изменама и допуни Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
Индекси потрошачких цена за новембар 2014. године
Упутство о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
Одлука о измени Одлуке о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1034/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1035/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1036/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1037/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1038/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1212/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1213/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1214/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1215/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1216/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1217/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
Одлука о утврђивању Јавног предузећа за информисање Нови Пазар за установу од посебног значаја
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, са два пружна колосека на животну средину
Решење о именовању директора ЈКП "Грочански комуналац", Гроцка
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу", Врбас
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стандард", Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса, Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника "Врбас", Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање "Врбас", Врбас


- "Сл. лист града Чачка", бр. 14/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2014. годину
Измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
План генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне"
План генералне регулације "Атеница-Кулиновци"
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за утврђивање времена изградње грађевинских објеката
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Статут Дома здравља "Чачак" у Чачку


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 14/2014
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2014. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе Града Шапца
Одлука о ребалансу буџета Града Шапца за 2014. годину
Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о управљању комуналним отпадом на територији Града Шапца

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.12.2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 48/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 37/2014

- "Сл. лист ЦГ", бр. 48/2014
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за чланове Савјета Агенције за електронске медије
Одлука о образовању Тима за промоцију приоритетних развојних пројеката од посебног значаја за Црну Гору
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање ширења и сузбијање калифорнијске штитасте ваши - Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Правилник о идентификацији и регистрацији свиња
Правилник о методама узорковања за утврђивање резидуа средстава за заштиту биља
Правилник о означавању обуће
Правилник о техничким захтјевима за кристално стакло
Правилник о обиљежавању и означавању текстилних производа
Правилник о начину рада овлашћеног лица, начину спровођења унутрашње контроле, чувању и заштити података, начину вођења евиденција и оспособљавању запослених
Одлука о структури, ближим условима и начину отварања и укидања трансакционих рачуна
Одлука о садржини Централног регистра трансакционих рачуна
Одлука о основним елементима налога за плаћање за извршавање националних платних трансакција преко трансакционих рачуна
Одлука о ближим условима за обављање послова агента пружалаца платних услуга
Одлука о начину вођења регистра платних институција и регистра институција за електронски новац
Одлука о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и новчаних средстава примљених у замјену за издати електронски новац
Одлука о сопственим средствима платних институција
Одлука о сопственим средствима институција за електронски новац
Одлука о минималној вриједности платних трансакција које морају бити процесуиране у RTGS систему
Одлука о надгледању рада платних система
Одлука о престанку важења појединих подзаконских прописа из области платног промета у земљи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна банка Црне Горе
Правила рада Платног система Централне банке Црне Горе


- "Сл. лист града Ужица", бр. 37/2014
Измене и допуне Пословника Скупштине Града Ужица
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Коштица" у Ужицу

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 136/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 136/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката намењених пружању услуга социјалне заштите
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2015. годину
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2015. годину
Уредба о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
Решење о разрешењу директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за људска и мањинска права у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
Решење о разрешењу члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "МРЕЖА-МОСТ", Београд
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору Пољопривредно индустријског комбината "Земун", Земун
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за младе
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Скупштини и Управном одбору Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Рудници бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу у реструктурирању, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштину и Управни одбор Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Рудници бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу у реструктурирању, Бор
Решење о разрешењу помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о давању претходне сагласности за разРешење директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу директора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о именовању директора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Државне лутрије Србије за пословну 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Београд на води" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Програма рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава од доплатне поштанске марке "Европско првенство у веслању Србија 2014"
Решење о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница: Просек - Црвена Река
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 на територији града Новог Сада
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње водовода на територији градских општина Гроцка и Вождовац у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавних комуналних и јавних саобраћајних површина у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње улице и инфраструктуре у делу улице у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње уличног коридора у Бачкој Паланци
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz
Правилник о дозволама за рад
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Решење Уставног суда број IУз-934/2012 којим се: 1. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 58. ст. 4. и 5. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - Одлука УС) и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу одредаба Закона из тачке 1.
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Slims Charm")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Slims Shine")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Crown Blue")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Crown Aqua")
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ада
Решење о именовању директора ЈП Водоканал, Бечеј
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају "Суботица-транс", Суботица
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Палић - Лудаш", Палић
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Привредно-технолошки паркови Суботица", Суботица
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга "Димничар", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стадион", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града Суботице", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Радио Суботица", Суботица - Javnog preduzeća "Radio Subotica", Subotica - Szabadkai Rádió Közvállalat Szabadka
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Погребно", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботичке пијаце", Суботица
Тарифа накнада које наплаћује ОФА по основу кабловског реемитовања фотографских дела
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("COHIBA ROBUSOS SUPREMOS 2014", "RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED")

- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2014
Уредба о садржини Плана мјера за обезбјеђење интегритета јавних електронских комуникационих мрежа и коришћење електронских комуникационих услуга у ванредним ситуацијама
Одлука о висини накнада за предсједника и чланове Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Одлука о коришћењу права првенства комуникација за вријеме трајања ванредних ситуација
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Газиантепу - Република Турска
Одлука о коришћењу националног интернет домена Црне Горе ".me"
Правилник о садржају и начину вођења евиденције давалаца финансијског лизинга
Правилник о индикаторима за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о електромагнетној компатибилности
Правилник о поморској пилотажи
Правилник о признавању регистрације средстава за заштиту биља
Правилник о измјени Правилника о начину идентификације и регистрације говеда и вођењу регистара и електронске базе података
Правилник о допуни Правилника о радио-фреквенцијама и условима под којима се те радио-фреквенције могу користити без одобрења
Правилник о садржају и начину вођења посебне евиденције о случајевима пријављене дискриминације
Рјешење, број: УП/I 02-176/2014-1, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру "Олупина брода галијун код рта Кабала"
Одлука Уставног суда, Уж-III бр. 532/11, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 199/11, од 7. априла 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука о измјени Одлуке о броју судија у судовима у Црној Гори ("Сл. лист ЦГ", бр. 78/09, 11/11 и 30/13)
Правилник о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба судија
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Мужевице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Обло Брдо
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса прве DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Статут о измјенама и допунама Статута Савеза синдиката Црне Горе
Исправка Одлуке о основним елементима налога за плаћање за извршавање националних платних трансакција преко трансакционих рачуна
Исправка Правила рада платног система Централне банке Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 135/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 93/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 135/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Одлука о утврђивању зграде Градске тржнице у Шапцу за споменик културе
Одлука о утврђивању куће Марка Станојевића у селу Лесковац за споменик културе
Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује Митру Паликући за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, екипно класа 5, одржаном у Сплиту, у Републици Хрватској, 2011. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује Ивану Миљковићу за освојену златну медаљу на Олимпијским играма у олимпијском спорту - одбојка, одржаним у Сиднеју, у Аустралији, 2000. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Гојку Пијетловићу, Душану Мандићу, Живку Гоцићу, Сави Ранђеловићу, Милошу Ћуку, Душку Пијетловићу, Слободану Никићу, Милану Алексићу, Николи Рађену, Филипу Филиповићу, Андрији Прлаиновићу, Стефану Митровићу, Браниславу Митровићу, као и њиховом тренеру Дејану Савићу за освојену златну  медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - ватерполо, одржаном у Будимпешти, у Мађарској, од 14. до 27. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Николини Молдован и Оливери Молдован и њиховом тренеру Драгану Плавшићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 500 m, одржаном у Бранденбургу, у Савезној Републици Немачкој,од 10. до 13. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Зарићу и његовом тренеру Жељку Челиковићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Милошу Теодосићу, Марку Симоновићу, Стефану Јовићу, Богдану Богдановићу, Немањи Бјелици, Стефану Марковићу, Николи Калинићу, Стефану Бирчевићу, Ненаду Крстићу, Мирославу Радуљици, Рашку Катићу, Владимиру Штимцу, као и њиховом тренеру Александру Ђорђевићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кошарка, одржаном у Краљевини Шпанији, од 30. августа до 14. септембра 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Николини Молдован и Оливери Молдован и њиховом тренеру Драгану Плавшићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијском спортској дисциплини - К2 200 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Небојши Грујићу и Марку Новаковићу и њиховом тренеру Урошу Павловићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 200 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Татјани Јелача и њеном тренеру Драгиши Ђорђићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - атлетика, олимпијској спортској дисциплини - бацање копља, одржаном у Цириху, у Швајцарској Конфедерацији, од 12. до 17. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Митићу и његовом тренеру Властимиру Голубовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Марку Томићевићу и Владимиру Турубарову за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 1000 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Драгану Ристићу и његовом тренеру Ненаду Пајићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, Р5-10 m ваздушна пушка лежећи став микс, одржаном у Сулу, у Савезној Републици Немачкој, од 19. до 26. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Слободану Милетићу и његовом тренеру Немањи Савковићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање диска, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Николи Ковачевићу, Немањи Петрићу, Владу Петковићу, Драгану Станковићу, Николи Јововићу, Милошу Никићу, Милану Рашићу, Александру Атанасијевићу, Саши Старовићу, Марку Подрашчанину, Николи Росићу, Срећку Лисинцу, Марку Ивовићу, као и њиховом тренеру Игору Колаковићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Краљевини Данској и Републици Пољској, од 20. до 29. септембра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - атлетика, олимпијској спортској дисциплини - скок у даљ, одржаном у Цириху, у Швајцарској Конфедерацији, од 12. до 17. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Драженку Митровићу и његовом тренеру Јовану Ђукићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање кугле, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Грлици и његовом тренеру Срђану Јововићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Марку Драгосављевићу и његовом тренеру Мирославу Алексићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини К1 200 m, одржаном у Бранденбургу, у Савезној Републици Немачкој, од 10. до 13. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Велимиру Стјепановићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - пливање, олимпијској спортској дисциплини - 400 m слободно, одржаном у Берлину, у Савезној Републици Немачкој, од 13. до 24. августа 2014. године)
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за осигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 93/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Ниша
Одлука о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у општини Бела Паланка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Сврљиг
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сврљиг
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Сврљиг


- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2014
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Ciudad Del Este - Република Парагвај
Одлука о образовању Одбора за смањење ризика од катастрофа
Одлука о доношењу Државне студије локације "Михаиловићи"
Правилник о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом
Програм обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2015. годину
Правилник о поштанским услугама
Правилник о условима и начину достављања података о готовинским трансакцијама у износу од најмање 15.000 еура и сумњивим трансакцијама
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
Рјешење, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру тврђави Горажда са заштићеном околином, Број: УП/I-05-216/14
Одлука Уставног суда Црне Горе, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 1652/09-07, од 10. марта 2010. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак, Уж-III бр. 369/10
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 410-430 MHz за PMR/PAMR системе
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правилник о начину проширења и ограничења капацитета аеродрома, усаглашавања редова летења и додјеле временских слотова
Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Административног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једне чланице Уставног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Комисије за праћење и контролу поступка приватизације Скупштине Црне Горе
Рјешење о именовању члана Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешења о постављењу судског вјештака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 133 и 134/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 133 и 134/2014
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт

Правилник о саобраћајној сигнализацији
Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38/2014
Статут о измени и допуни Статута Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Града Крагујевца за 2014. годину
Одлука о Градском правобранилаштву Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском већу
Одлука о оснивању Предшколске установе "Ђурђевдан" Крагујевац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе "Нада Наумовић" Крагујевац
Одлука о допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска гробља"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Нискоградња"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зеленило"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Крагујевац
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Предузеће за изградњу Града Крагујевца"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам - Крагујевац"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац"
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Радио телевизија Крагујевац"
Одлука о допуни Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Крагујевца
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години број 400-27/14-V од 14. јануара 2014. године
Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 132/2014
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Одлука о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета
Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Уредба о изменама и допуни Уредбе о начину и поступку уништавања психоактивних контролисаних супстанци одузетих на основу одлуке надлежног органа
Уредба о изменама Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Савета за питања ратних ветерана
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије ", Београд за 2013. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља - Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, ради обезбеђивања средстава за сврхе за које је Фонд отворен)
Правилник о извршењу мере притвора
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУo-365/2014 којом се утврђује  да одредба члана 85. став 3.  Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", бр. 162/11 - пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14), у делу који се односи на одређивање статуса студента из става 2. овог члана Статута, у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-295/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-317/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције, број 119-01-316/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције, број 119-05-271/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-291/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-302/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-305/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-312/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-330/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-331/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-332/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-337/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-338/2014-01)
Одлука o престанку судијске функције (број 119-00-341/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-343/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-345/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-350/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-351/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-352/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-353/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (Број 119-00-333/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 968/14)
Правилник о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца
Решење Директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-000326/2012-11)
Решење Директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00405/2013-11)
Решење Одбора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01382/2013-02)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Кучево - Кучево
Решење о именовању директора ЈП "Ресавска пећина", Деспотовац
Решење о утврђивању губитка репрезентативности синдиката (Основна организација синдиката Института за стандардизацију Србије, са седиштем у Београду)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec  (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Style Slims Diamond Black", "Style Slims Diamond Pink", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S  Black (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original", "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Blue (Oyster)", "Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool Xspression", "Camel Filters", "Camel Blue")


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.12.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 60 и 61/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2014
Решење о утврђивању висине новчане награде за годишње признање у области спорта у 2014. години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 60, 61 и 62/2014
Решење о измени и допуни Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Ђура Јакшић" у Каћу
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Слободана Бајића у Сремској Каменици
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Михајло Пупин" у Ветернику
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници улица Фејеш Кларе и Раковачке у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Одлука о утврђивању цена услуга Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад
Исправка Плана генералне регулације насељеног места Ченеј
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2014. годину
Решење о измени и допуни Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Фејеш Кларе у Новом Саду

Споразум о изради Плана детаљне регулације простора "Кишњева глава" у Националном парку "Фрушка гора"
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о образовању Координационог одбора за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице Жарка Васиљевића и Улице Стевана Милованова у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Стевана Милованова у Новом Саду
Решење о измени дела трасе линије јавног градског превоза путника број 5 Темерински пут - Центар - Железничка станица и о укидању линије јавног градског превоза путника број 18 Центар - Авијатичарско насеље


- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2014
Одлука о доношењу Плана генералне регулације проширена миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.12.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 88/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 92/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 21 и 23/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 88/2014
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о одређивању зона на територији Града Београда

Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV "Топлана - Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд и Савски венац


- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 92/2014
Програм рада зимске службе
Правилник о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територије Пиротског округа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Димитровград
Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Житорађа за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о комуналним делатностима
Одлука о изради Плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци у општини Димитровград
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Димитровград
Правилник о изменама Правилника о накнадама и другим примањима изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима општине Димитровград и корисницима буџета Општине
Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Димитровград за 2014. годину
Одлука којом се утврђује да одредба члана 11. Одлуке о локалним комуналним таксама, коју је донела Скупштина општине Димитровград ("Службени лист града Ниша", број 117/12), није у сагласности са Уставом


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2014
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за 2013. годину
План генералне регулације насељеног места Ченеј
План детаљне регулације дела радне зоне у Каћу
План детаљне регулације радне зоне северно од железничке пруге у Футогу
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Мали Београд- Велики рит II у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора Спортског и пословног центра "Војводина" у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације


- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2014
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке који се спроводи за потребе Градоначелника Града Суботице као наручиоца
Правилник о допунама Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона

- "Сл. лист града Панчева", бр. 21 и 23/2014
Одлука о изменама Плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.12.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 49/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 80 и 83/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 49/2014
Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини
Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
Упутство о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима
Правилник о утврђивању службене одеће запослених који врше инспекцијски надзор у установама културе

- "Сл. лист града Београда", бр. 80 и 83/2014
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm - Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV "Аутокоманда" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Вождовац и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину
Одлука о додели искључивог права ЈП "Пословни центар - Раковица"
Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица
Одлука о промени Статута градске општине Гроцка
Одлука о промени Пословника Скупштине градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Грочански комуналац"
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Пијаце и зеленило Гроцка"
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Гроцка
Прва измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину
Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац
Правилник о начину припреме и достављања материјала председнику и Скупштини градске општине Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Обреновац (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину

Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије
Одлука о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања становима у државној својини на којима је корисник градска општина Савски венац број 06-1-12/2006-I-01 од 22. марта 2006. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац
Одлука о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Младеновац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац


- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за регулацију приступног пута од Тресетишта до атарског пута на к.п. 3402 к.о. Палић
Одлука о изради Плана детаљне регулације за регулацију улице на к.п. бр. 2578, 2574/2 и 2585 к.о. Биково у насељу Габрић
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за регулацију улице на к.п. бр. 2578, 2574/2 и 2585 к.о. Биково у насељу Габрић на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2 северно од Сегединског пута у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2 северно од Сегединског пута у Суботици на животну средину
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за тарифне купце
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице
Одлука о кућном реду
Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Међуопштински завод за заштиту споменика и културе Суботица - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica
Одлука о усвајању Локалног акционог плана решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника у Граду Суботици за период од 2014-2016 године са Локалним акционим планом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 131/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 131/2014
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2014. години
Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Црне Горе у Републици Србији, са седиштем у Сремским Карловцима
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о уступању, без накнаде, Клиничко-болничком центру "Звездара", Београд, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о уступању, без накнаде, ствари одузетих у поступку теренске контроле, Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације и Црвеном крсту Свилајнац
Решење о уступању, без накнаде, ствари одузетих у поступку теренске контроле, Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације Шабац, Сектору за ванредне ситуације Свилајнац, Црвеном крсту Београд и ЈП "Србијаводе"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице од Улице Јована Дерока до Улице Слободана Пенезића (од водоторња до Хигијенског завода) у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне инфраструктуре (јавних саобраћајних површина, јавних зелених површина и осталих јавних инфраструктурних објеката, мернорегулационих и црпних станица дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељства за попис и процену вредности имовине штићеника
Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи
Правилник о допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Одлука о висини трошкова за издавање здравствене картице
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("COHIBA ROBUSTOS SUPREMOS 2014")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED")
Решење о упису промена податка код марке дуванског производа у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Red Code")
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Спортски центар "Коста Војиновић", Косовска Митровица и огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈП Спортски центар "Коста Војиновић", Косовска Митровица
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Голубац
Решење о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа "План", Шабац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Пећинци
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("PARTAGAS SELECCION PRIVADA", "Montecristo No 2", "MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("West Black Plus", "West Graphite Plus". "West White Plus", "West Silver Slims", "West Blue Slims", "West Red (soft)", "West Silver (soft)", "Imperial Classic Blue", "Imperial Classic Red", "Балканска Звезда класик", "Балканска Звезда злато", "Filter 57 PS (Soft)", "Filter 57 Regular PS", "Filter 57 Indigo PS", "Filter 57 Snow PS", "Filter 57", "Filter 57 Regular (box)", "Filter 57 Indigo (box)", "Filter 57 Snow (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red) tvrdo pakovanje", "NERO (blue) tvrdo pakovanje", "MONUS SLIMS BLUE", "MONUS SLIMS RED", "MONUS SLIMS GRAY", "MONUS APPLE SLIMS", "MONUS SLIMS GRAPES")

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о пијацама
Одлука о правобранилаштву
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара за забаву
Одлука о одређивању Општинског већа, као органа надлежног за давање претходне сагласности на упис својине на објектима који су изграђени на површинама јавне намене
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Правилник о ближим условима, поступку и начину за остваривање права на коришћење услуге лични пратилац детета
Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу службених возила

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 130/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 22 и 23/2014
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 130/2014
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину

- "Сл. гласник града Врања", бр. 22 и 23/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Босилеград за 204. годину
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Босилеград
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Босилеград
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград
Одлука о изменама Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост"

Одлука о висини амортизације за утврђивање пореза на имовину

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу Јагодина
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Јагодина
Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора теренске контроле, инспектора наплате, извршитеља принудне наплате и пореског контролора локалних јавних прихода
Програм путовања организације студената и привредно-политичке делегације Града Јагодине за Републику Аустрију

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 13/2014
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 8/2014
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у сврху легализације објеката и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације
Решење о изменама Решења о одређивању посебних паркиралишта у Граду Сремска Митровица
Решење о режиму саобраћаја теретних возила кроз Град Сремску Митровицу

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 10/2014
Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца
Одлука о основној и додатној подршци у образовању
Одлука о измени Одлуке о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта на територији Града Пожаревца
Исправка измене и допуне Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2013. години
Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији Града Пожаревца за 2014. годину
Правилник о остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у стамбеним јединицама које су у власништву Града
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Тулба - Табана" у Пожаревцу на животну средину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.12.2014. године

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 11/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 31/2014

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 11/2014
Одлука о избору Програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2014. годину
Одлука о утврђивању услова за давање у закуп земљишта у индустријској зони "Јагодина" у Јагодини


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 31/2014
Одлука о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице Центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице - центар"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Крушево
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Кисјеле воде
Одлука о измјени и допуни Пословника Скупштине општине Будва
Одлука о дјелокругу, организацији и начину рада локалне управе Општине Гусиње
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Забљак за 2013. годину
Одлука о накнади за докомплетирање урбанистичких парцела
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Жабљак" - Жабљак
Одлука о именовању одборника који ће присуствовати закључењу брака
Одлука о допунама Одлуке о образовању радних тијела Скупштине
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање родне равноправности у Општини Никшић за период 2014-2017. године
Одлука о краткорочном задужењу Општине Никшић
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић
Одлука о допунама Одлуке о организовању комуналних дјелатности на територији Општине Никшић
Одлука о допунама Одлуке о комуналном уређењу територије Општине Никшић
Одлука о ослобађању Министарства науке Црне Горе накнаде по основу комуналног опремања грађевинског земљишта
Одлука о заједничком улагању општине Никшић и НВФ "Ћано Копривица" Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о заједничком улагању Општине Никшић и Планинарско смучарског клуба "Јаворак" из Никшића
Програм уређења простора Општине Плужине за 2014. годину
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Стара Варош - дио зоне А", у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна УП-а "Стара Варош" - дио  зоне А" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима, начину и поступку за додјелу Награда и Признања Градске општине Тузи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању радних тијела Скупштине Градске општине Тузи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената и средњошколаца
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о мјерилима за категоризацију и начину обиљежавања општинских путева
Одлука о организовању Јавне установе Центар за културу Рожаје
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Рожаје
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Тиват
Одлука о хипотеци
Правилник о ближим условима за остваривање права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ коју могу остварити породица или појединац који се налази у стању изузетно тешке материјалне ситуације
Одлука о приступању измјени Статута Пријестонице
Одлука о измјени Одлуке о уступању непокретности на коришћење
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји непокретности непосредном погодбом Капичић Василију
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената
Програм подизања спомен-обиљежја у Пријестоници Цетиње за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.12.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 47/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2014
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу
Закон о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Закон о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније „Царина 2020”
Регионални договор о радиокомуникацијској служби на унутрашњим пловним путевима
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола

- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2014
Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2014. годину
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

- "Сл. лист ЦГ", бр. 47/2014
Уредба о начину и ближим критеријумима за утврђивање накнаде за успостављено право службености на непокретностима на скијашком подручју
Одлука о висини мјесечне накнаде за коришћење пружног појаса и земљишта које припада инфраструктури и пословног простора
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности на подручју Општине Жабљак, КО Мотички Гај I
Одлука о Годишњем плану званичне статистике за 2015. годину
Одлука о изради Државне студије локације "Дио сектора 43 - Лука Будва"
Одлука о давању на привремено коришћење непокретности у својини Црне Горе Општини Беране, без накнаде
Рјешење о издавању лиценце Приватној предшколској установи "Артић Пинокио" - Подгорица, за рад васпитне јединице "Пинокио" - Подгорица
Правилник о ближем садржају евиденције о издатим сертификатима о оспособљености возача за превоз опасних материја
Правилник о утврђивању медицинских разлога за промјену пола
Правилник о радио-фреквенцијама и условима под којима се те радио-фреквенције могу користити без одобрења
Упутство за сузбијање штетног организма Diabrotica virgifera virgifera Le Conte у подручјима гдје је њено присуство потврђено
Рјешење, број: УП/I 02-115/2013-6, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру "Табачки мост" у Подгорици
Предмет Булатовић против Црне Горе, (Представка бр. 67320/10)
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 14/11, којом се утврђује да одредбе чл. 10., 11. и 26. Закона о јавним окупљањима ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 31/05.), нијесу у сагласности с Уставом Црне Горе и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 21/14, којом се утврђује да одредбе члана 21. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о избору одборника и посланика ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/14.) није у сагласности са Уставом Црне горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 34/11, којом се да утврђује да одредба члана 257. став 2. Законика о кривичном поступку ("Службени лист Црне Горе", бр. 57/09. и 4910,), у дијелу који гласи: "Затражи од пружаоца услуга електронских комуникација провјеру идентичности телекомуникацијских адреса које су у одређеном времену успоставиле везу", није у сагласности с Уставом и престаје да важи дном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 283/14, којом се усваја уставна жалба и утврђује да је рјешењем Апелационог суда Црне Горе, Квж. бр. 68/14, од 14. марта 2014. године, подносиоцима уставне жалбе повријеђено право зајемчено одредбама члана 29 ст. 1 и 2 и члана 30 ст. 1 и 4 Устава Црне Горе и члана 5 став 1 тачка ц и став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Одлука о висини стопе за обрачун редовне премије и начину обрачуна редовне премије за 2015. годину
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитету мултиплекса прве DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Правилник о условима за остваривање минималних програмских квота за аудиовизуелна дјела независних произвођача
Правилник о условима за остваривање минималних програмских квота за европска аудиовизуелна дјела
Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким захтјевима и административним процедурама за обављање операција ваздушног превоза

 Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 129/2014
- "
Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 46/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 129/2014
Уредба о стратешком партнерству
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-14900/2014)
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ДП "Матарушка и Богутовачка Бања", Матарушка Бања
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
Решење о постављењу државног секретара у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу чланова и именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Радне групе за анализу стања и припрему предлога за покретање и реализацију Пројекта "Штаваљ"
Решење о престанку дужности председника српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
Решење о именовању председника српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак", Ћуприја
Решење о именовању директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак", Ћуприја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Агенције за осигурање депозита
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, на име накнаде плате разрешеном директору Републичке агенције за мирно решавање радних спорова)
Решење о употреби средставатекуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе - Дирекцији за електронску управу, ради израде "Апликативног софтвера регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају распоређују се Министарству унутрашњих послова ради измирења обавеза по основу вансудског поравнања између Републике Србије и компаније " GIESECKE & DEVRIENT GMBH" из Савезне Републике Немачке)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају одобравају се Министарству здравља - Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, средства у укупном износу од 120.000.000 динара ради обезбеђења недостајућих средстава за сврхе за које је Фонд отворен)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају одобравају се Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Републичкој дирекцији за воде, средства у укупном износу од 65.000.000 динара за финансирање текуће ликвидности Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе")
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Србијагас", Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Електромрежа Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена Финансијског плана Агенције за приватизацију за 2014. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње објеката из области саобраћајне и комуналне инфраструктуре у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње јавног коридора - саобраћајнице у Бачкој Паланци
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње јавних комуналних и јавних саобраћајних површина у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница - продужетак улице Хајдук Станка, до улице Филипа Филиповића и саобраћајница до улице Цара Душана у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајних површина у Улици Павла Бакића у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње, односно реконструкције саобраћајнице на територији општине Чајетина
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница са Републиком Македонијом, деоница: Царичина Долина - Владичин Хан
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу отварања новог површинског копа "Радљево"
Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела и службене легитимације републичког инспектора за државне путеве
Правилник о службеном оделу и обрасцу службене легитимације републичког инспектора за железнички саобраћај
Правилник о изгледу службене легитимације инспектора безбедности пловидбе
Правилник о обрасцу службене легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи инспектор
Одлука Уставног суда РС број Уж-5636/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Мирослава Петровића и утврђује да је у управном поступку који се води пред Одељењем за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе Зајечар у предмету број 462-48/89, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежним органима да предузму све мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 41694/07, Исаковић Видовић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 53736/08, 53737/08, 14271/11, 17124/11, 24452/11 и 36515/11, Риђић и други против Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100’s Box)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Lucky Strike (Blue 100’s)")

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2014
Решење о образовању Пројектног тима за реализацију пројекта "Ефикасно управљање имовином - темељ локалног економског развоја"
Решење о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза


- "Сл. лист ЦГ", бр. 46/2014
Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају
Уредба о допуни Уредбе о повјеравању дијела послова Управе полиције Пријестоници Цетиње и општинама: Бар, Будва, Тиват, Котор, Никшић, Улцињ и Херцег Нови
Уредба о минималном скупу услуга које обухвата Универзални сервис
Одлука о образовању Савјета за праћење спровођења Стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Одлука о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за пренос права својине на непокретности Црногорској православној цркви, без накнаде
Правилник о висини накнаде за обављање безбједносних прегледа објеката, инсталација, уређаја и опреме на аеродрому и безбједносних прегледа ваздухоплова
Правилник о утврђивању брзине преноса података за функционалан приступ интернету путем Универзалног сервиса
Правилник о утврђивању листе стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
Правилник о начину прикупљања података и начину пријављивања и праћења нежељених дејстава љекова за употребу у хуманој медицини
Правилник о означавању средстава за заштиту биља
Правилник о ближем одређивању радних мјеста, односно послова у органима државне управе на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Правилник о допунама Правилника о условима, критеријумима и поступку остваривања права на субвенције
Правилник о допуни Правилника о критеријумима и условима за утврђивање процента инвалидитета, преостале радне способности и могућности запослења
Правилник о допуни Правилника о начину и условима остваривања права на професионалну рехабилитацију
Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа
Правилник о измјенама Правилника о условима и начину овјеравања и поништавања овјере лиценце страног лица
Правилник о измјенама Правилника о униформи, звањима и ознакама звања службеника обезбјеђења у Заводу за извршење кривичних санкција
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 242/14, којом се утврђује да је рјешењем Вишег суда у Подгорици Уж. бр. 1/14-Квс. бр. 24/14, од 10. априла 2014. године, подносиоцу уставне жалбе повријеђено право зајемчено одредбама члана 29 ст. 1 и 2 и члана 30 став 1 Устава Црне Горе и члана 5 став 1 тачка ц и став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брскут
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Момче
Рјешење о одобрењу проспекта за јавну понуду II емисије акција
Рјешење о одузимању дозволе за рад
Рјешење, којим се утврђује да је Друштво за управљање инвестиционим фондом МОНЕТА АД ускладило акте, организацију и пословање Затвореног инвестиционог фонда "МОНЕТА" насталог у трансформацији, број: 04/3-1302/3-14
Правила о ближем садржају интерних правила пословања Централног фонда и Фонда улагача и начину достављања обавјештења о несагласности
Правила о ближим условима, начину припајања и спајања заједничких фондова и о ближем садржају и начину достављања обавјештења о припајању и спајању заједничких фондова
Правила о садржини, ближим условима, начину објављивања проспекта инвестиционих фондова
Правилник о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Рјешења о донесеним и повученим црногорским стандардима
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Ciudad del Este - Република Парагвај

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 128/2014
Закон о заштити узбуњивача
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
Закон о запошљавању странаца
Одлука о избору јавних тужилаца за Апелациона јавна тужилаштва
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 86)
Одлука о избору председника судова (РС број 87)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 88)
Уредба о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Решење о престанку дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Ариље, Република Србија и града Копривнице, Република Хрватска
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програме активности Друштва Србије за борбу против рака и Савеза друштава Војводине за борбу против рака за 2014. годину
Правилник о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи
Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорима о промету непокретности
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2014. године
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-46-00-00132/2014-08)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Next by Dubliss" (Red, 100’s))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Next by Dubliss" (Blue, 100’s))
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Управа Бање", Врањска Бања
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Беочин", Беочин

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.11.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 81 и 82/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 81 и 82/2014
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години

Одлука о изменама Одлуке о награди Града Београда
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица, Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9 месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа"
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације просторног блока између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље Матије Хуђи у Сремској Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације проширења насељског гробља у Великим Радинцима
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Гргуревци, Град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације базе за одржавање државног пута Iа реда број 3 (ауто-пут E-70) деоница Батровци-Добановци у петљи Кузмин
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама и јавним признањима Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Oснивачког акта ЈП "Срем-гас" Сремска Митровица
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта у Граду Сремска Митровица

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2014
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада за Општину Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада управе Главног града
Одлука о финансирању пројеката невладиних организација
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Етичке комисије за изабране представнике и функционере у локалној самоуправи Главног града - Подгорице
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Главног града - Подгорице
Одлука о урбанистичком пројекту "Индустријска зона - дио планске зоне 12.5" у Подгорици
Одлука о продужењу примјене Одлуке о умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице и Одлуке о додатном умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице
Одлука о измјени Одлуке о преносу права располагања грађевинским земљиштем Влади Црне Горе - Министарству просвјете
Оперативни план заштите од штетног дејства вода за воде од значаја за Главни град - Подгорицу за 2015. годину
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне дјелатности" Плав
Одлука о давању земљишта на привремено коришћење
Одлука о расписивању Јавног позива за пренос права својине на грађевинском земљишту

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.11.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговор", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговор", бр. 15/2014
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства привреде Републике Србије и Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства трговине и туризма Републике Српске
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства економије Републике Јерменије
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима


- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2014
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Граду Београду
Одлука о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Београда
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm - Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - Хитна помоћ, градска општина Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа "Београдводе"
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у компанији "Симпо" а.д. Врање и повезаним Привредним друштвима "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" д.о.о. Врање
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја "Југоконцерт" - Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма
Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2014. године


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2014. годину - Ребаланс II
Одлука о изменама и допунама Статута Града Зрењанина
Одлука о Правобранилаштву Града Зрењанина
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице "Лукићево" Лукићево за период од 01.01.2015. године до 31.12.2024. године
Одлука о расписивању референдума на територији Месне заједнице "Лукићево" Лукићево ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2015. године до 31.12.2024. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 127/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 79/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 127/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2014. годину
Одлука о образовању Националног савета за климатске промене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о настављању рада на положају помоћника министра привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о настављању рада на положају директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
Решење о разрешењу директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Лучани
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Ниш
Решење о именовању директора Студентског центра Ниш
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
Решење о именовању председника ичланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије "ИНЕП" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије "ИНЕП" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз "Земун Поље" у Београду
Решење о именовању председника ичланова Управног одбора Института за кукуруз "Земун Поље" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о разрешењу председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
Решење о именовању председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о именовању председника и члана Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Електромрежа Србије"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Електромрежа Србије"
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању председника Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд и Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Тара" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и финансијског плана Савезне јавне установе Радио-Југославија за 2014. годину
Исправка Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Упутство о измени и допуни Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод Ибар", Косовска Митровица
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за стамбени и пословни простор", Косовска Митровица
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Silver 100`s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red 100`s)", "YORK (gold 100`s)" , "YORK (red)", "YORK (gold)", "YORK (red big pack)", "YORK (gold big pack)", "MC (6)", "MC (9)"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red)" меко паковање, "Floyd 20", "FAST"меко паковање "FAST 100`S", "FAST" тврдо паковање, "Fast Supreme", "Fast Supreme Classic", "FAST BLUE")

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2014
Решење о утврђивању Измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину

- "Сл. лист града Београда", бр. 79/2014
План генералне регулације Спортско-рекреативног центра "Кошутњак"
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац
План детаљне регулације дела насеља "Црне Међе", градска општина Лазаревац

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.11.2014. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2014
- "Сл. лист града
Краљева", бр. 26/2014
- "Сл. лист града
Зрењанина", бр. 26 и 27/2014

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево
Одлука о Градском правобранилаштву Града Панчева
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Тарифни систем за обрачун испоручене количине топлотне енергије купцима на подручју Града Панчева
Одлука о располагању становима Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији Града Панчева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Града Панчева
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о измени Решења о образовању Комисије за комасацију катастарске општине Глогоњ
Правилник о попису непокретности у јавној својини Града Панчева, успостављању јединствене евиденције непокретности и упису непокретности у јавне књиге
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за енергетску ефикасност Града Панчева
Статут Јавно комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село
Измена Ценовника услуга бр. 1335/2 од 05.11.2013. год

- "Сл. лист града Краљева", бр. 26/2014
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину Града Краљева
Решење за исплату појединачних једнократних новчаних помоћи власницима породичних стамбених зграда (25) у укупном износу од 3.000.000,00 динара
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Краљева

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 26/2014
Правилник о измени Правилника о службеним путовањима изабраних и постављених лица у органима Града Зрењанина

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 27/2014
Упутство за издавање привремених дозвола за кретање одређених возила у пешачким зонама у Граду Зрењанину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 126/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 126/2014
Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени продаје "Службеног гласника РС", висини претплате на "Службени гласник РС" и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за пословну 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Транснафта" Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај предузећа "Завод за уџбенике" за 2013. годину
Решење Владе 05 број 465-14254/2014
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("АУТО ПРОЦЕНА" ДОО, Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ADVENTIS REAL ESTATE" ДОО, Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ПРОЦЕНИТЕЉ" ДОО, Бачка Паланка)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ФИЦОНС" ДОО, Сремска Каменица)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("FINSELECT" ДОО, Нови Сад)
Правилник о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија
Правилник о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
Правилник о допуни Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа
Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Правилник о измени и допуни Правилника о националној категоризацији спортова
Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији
Одлука Уставног суда РС број IУo-38/2013 којом се утврђује да одредбе члана 16. став 2, члана 18. ст. 2. и 3. и члана 19. став 3. Правилника о финансијском и материјалном пословању Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, који је донела Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије 10. јануара 2013. године, нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-335/2013 којом се утврђује да одредба члана 16. став 2. Статута Организације произвођача фонограма Србије од 28. априла 2010. године, са именима и допунама од 26. марта 2011. године и 31. јануара 2013. године, није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУз-361/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 142. став 4. и члана 146. ст. 4. и 5. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 и 119/12) нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговорима и 2. укида мера обуставе извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу одредаба члана 142. став 4. и члана 146. став 5. Закона из тачке 1, која је утврђена тачком 2. Решења Уставног суда IУз-361/2012 од 22. маја 2013. године ("Службени гласник РС", број 55/13)
Одлукa Уставног суда РС број IУо-233/2013 којом се утврђује да одредба члана 11. Одлуке о локалним комуналним таксама, коју је донела Скупштина општине Димитровград ("Службени лист града Ниша", број 117/12), у делу који гласи: "ступа на снагу даном доношења", није у сагласности са Уставом
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-261/2014-01)
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара - Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("PARTAGAS SELECCION PRIVADA", произвођача Habanos S.A. Corporation)
Одлука о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2015. години
Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2015. години
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Viceroy (Silver 100’s)", "Viceroy (Charcoal Red 100s)", "Viceroy (Charcoal Blue 100s)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue meko pakovanje)", "Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Red 100`s)", "Pall Mall (Blue 100`s)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", "Pall Mall (Pocket Blue)")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2014
Закључак о исправци грешке у Програму о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-v од 15. октобра 2014. године
Програм о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта, 14. априла, 11. августа, 4. септембра и 22. септембра 2014. године
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години
Решење о измени и допунама Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2014. годину
Решење о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2014. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Суботице",
бр. 38/2014

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2014
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Зрењанина
Одлука о доношењу плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
- Текстуални део плана генералне регулације "Багљаш Зрењанину"
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Статут Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Решење о образовању и именовању Комисије за стамбена питања
Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за планове

- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2014
Измене и допуне Правилника о службеној одећи и обући и додатној опреми запослених у Градској управи Града Суботице

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2014. године

-  "Сл. лист града Панчева, бр. 18/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 21/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2014

-  "Сл. лист града Панчева, бр. 18/2014
Измене и допуне Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Решење о образовању Савета за спорт Града Панчева
Решење о образовању Комисије за давање у закуп атељеа
Решење о образовању Комисије за обраду пријава на јавни позив за суфинансирање камате на пољопривредне кредите регистрованим произвођачима са територије Града Панчева у 2014. години
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вредновање програма/пројеката из области пољопривреде и руралног развоја Града Панчева за 2014. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја изменама Плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (зона 2.15) на животну средину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 21/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Решење о јавним паркиралиштима
Решење о зонирању јавним паркиралишта

- "Сл. лист града Лознице", бр. 8/2014
Статут Града Лознице
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице

- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2014
Одлука о радном времену Дома здравља Нови Пазар
Одлука о давању сагласности на смањење цене услуга паркинг сервиса ЈКП "Градска чистоћа" Нови Пазар
Одлука о давању сагласности за повећање цене воде и канализације по захтеву ЈКП "Водовод и канализација" Нови Пазар
Пословник Градског већа Града Новог Пазара - пречишћен текст 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 125/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 83, 88, 89 и 90/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 125/2014
Указ о додели одликовања
Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација
Уредба о одређивању цена топлотне енергије
Уредба о измени Уредбе о привременом финансирању јавних сервиса
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу заменика Генералног секретара Владе
Решење о постављењу на положај заменика Генералног секретара Владе
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о именовању директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу и именовању члана Савета Акционарског фонда
Решење о именовању председника Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о разрешењу председника, члана и заменика члана и именовању председника, члана и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за питања ратних ветерана
Решење о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о разрешењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
Решење о престанку рада на положају начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о разрешењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
Решење о постављењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
Решење о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о разрешењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
Решење о разрешењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
Решење о постављењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
Решење о престанку рада на положају начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
Решење о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о разрешењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о разрешењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
Решење о разрешењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о престанку рада на положају начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
Решење о постављењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
Решење о престанку рада на положају начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
Решење о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
Решење о престанку рада на положају начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
Решење о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
Решење о престанку рада на положају начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
Решење о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
Решење о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
Решење о престанку рада на положају начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
Решење о постављењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
Решење о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
Решење о постављењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
Решење о разрешењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
Решење о постављењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
Решење о престанку рада на положају начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о престанку рада на положају начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
Решење о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
Решење о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
Решење о разрешењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
Решење о постављењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
Решење о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о престанку рада на положају начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о разрешењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
Решење о постављењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о разрешењу директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о давању сагласности на Статут Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Решење о усвајању захтева Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима
Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита
Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 MHz
Индекс потрошачких цена за октобар 2014. године
Одлука о извештавању банака
Одлука о објављивању података и информација банке
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о допуни Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Одлука о допуни Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке Србије
Одлука о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Одлука о допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
Статут Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Решење о именовању директора Јавног комуналног стамбеног предузећа "Звечан" у Звечану
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о именовању директора Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката "Електроизградња" д.о.о. Београд

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83, 88, 89 и 90/2014
Решење о допуни Решења број 2573/2014-01
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан у периоду од 2014-2018 године
Одлука о додељивању Октобарске награде

Решење о измени Решења о додели средстава у области јавног информисања од значаја за град
Решење о именовању Комисије за утврђивање предлога броја пакета, најниже почетне понуде по пакету, критеријума за утврђивање за ранг-листе, лицитационог корака за потребе расписивања јавног конкурса избора корисника места за оглашавање
Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Пројекат обезбеђивања услова и формирања мобилне станице за контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију Града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења
Одлука о цени производње и испоруке топлотне енергије
Одлука о цени код супституције основног енергената
Одлука о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша

Измене и допуне Одлуке о буџету ГО Медијана за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за туризам и заштиту животне средине
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за културу и историјско наслеђе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за комунална питања и урбану естетику
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Исправка Решења о допуни Решења бр. 2573/2014-01 ("Службени лист Града Ниша", бр. 65/2014)

Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград


- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2014
Одлука о додељивању искључивог права Јавном комуналном предузећу "Водовод" Шид за обављање делатности сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање отпадних вода
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.11.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 86, 87/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 35/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45, 46/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33, 35 и 36/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-2/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2014


- "Сл. лист града Ниша", бр. 86, 87/2014
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у Граду Нишу у периоду 2014-2017 године са Локалним акционим планом
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2014. годину
Решење о измени Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Житорађа
Одлука о изменама Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника пацијената и Савета за здравље
Одлука о изменама Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за развој омладинског предузетништва у општини Житорађа 2014-2017. године са Локалним акционим планом
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
Упутство раду трезора општине Житорађа


- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2014
Решење којим се утврђује новчани износ, као висина појединачног новчаног износа Октобарске награде Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изради Измене и допуне Просторног плана Града Краљева
- Одлука да се не приступа изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Просторног плана Града Краљева, на животну средину
Одлука о мрежи Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" Краљево
Одлука о стављању ван снаге појединих одлука Скупштине општине Краљево и Скупштине Града Краљева
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних прихода Града Краљева

- "Сл. лист града Суботице", бр. 35/2014
Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-00-361-984/2014

Одлука о условима и начину регулисања плаћања старог дуга и отписа затезне камате дужницима Фонда за развој привреде Града Суботице
Правилник о мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45, 46/2014
Одлука о седмом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији Града Зајечара за период од 2014. до 2018. године
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "БОР 2" - ТС "ЗАЈЕЧАР 2", на територији Града Зајечара
Решење о образовању Савета за пољопривреду

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације уређења простора јавне површине и објеката од значаја за град у насељу Котлујевац

- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33, 35 и 36/2014
Решење о изменама Решења о јавним паркиралиштима
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање предлога за суфинансирање пројеката/програма у области јавног информисања у 2014. години, број 112-144/14-V од 6. фебруара 2014. године

Одлука о разрешењу председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о избору председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о избору заменика председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о разрешењу Градоначелника града Крагујевца
Одлука о избору Градоначелника Града Крагујевца
Одлука о избору заменика Градоначелника Града Крагујевца

Одлука о Изради Нацрта Статута о измени и допуни Статута Града Крагујевца и спровођењу јавне расправе

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-2/2014
План генералне регулације "ЦЕНТАР"
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 124/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-1/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 124/2014
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије
Правилник о етилометрима
Правилник о измени Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
Одлука Уставног суда РС број Уж–6596/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба О.И.О. и утврђује да је Пресудом Управног суда У. 7727/11 од 20. октобра 2011. године подносиоцу повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се преосталом делу уставна жалба одбацује; 2. поништава Пресуда Управног суда У. 7727/11 од 20. октобра 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против Решења Комисије за азил број Аж-04/10 од 1. јуна 2011. године и 3. одбацује предлог за одлагање извршења решења Министарства унутрашњих послова - Одељења за странце - Одсек за азил број 03/9-26-886/08 од 31. марта 2011. године
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Решење о именовању директора Јавног предузећа за планирање и изградњу "Плана", Велика Плана
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Милош Митровић", Велика Плана
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска Топлана", Велика Плана
Пречишћен текст Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-1/2014
Одлука о изменама и допунама Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга
Одлука о допуни Методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског грејања
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Бранковина
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Ваљева
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Ваљева
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.09. - 30.09.2014. године
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (пречишћен текст)


- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2014
Одлука о конвертовању дуга АД "Симпо" Врање
Решење о образовању Радне групе за праћење процеса приватизације предузећа са територије Града Врања
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
Одлука о покретању иницијативе за приватизацију Јавног предузећа "Informativni Press Centar" Општине Владичин Хан
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Трговишта
Одлука о комуналном уређењу, хигијени и заштити животне средине на територији Општине Трговиште

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 123/2014
- "Сл. лист Града Ниша", бр. 85/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 123/2014
Закон о изменама Закона о здравственом осигурању
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мионица
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса GALEB GROUP d.o.o. Шабац
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 85/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину
Одлука о подизању Споменика ослободиоцима Града Ниша у Другом светском рату
Одлука о усвајању Пакта за заустављање сексуалног насиља над децом
Одлуке о престанку заштите Споменика природе "Павловићев храст у Доњој Трнави"
Одлука о техничком секретару одборничке групе
План детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације Градске општине Нишка бања)
Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља "9.мај-север" за Улицу Новопланирану (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана)
Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза
Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској бб
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Ниша
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о измени Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 122/2014
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 122/2014
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
Решење о измени Решења о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
Уредба о Методологији вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-14159/2014)
Одлука о образовању Националног одбора за инвестиције
Одлука о образовању Радне групе за спровођење реструктурирања и реорганизације Српске банке а.д. Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Одлука о утврђивању куће грађевинара Карла Кнола у Београду за споменик културе
Одлука о утврђивању виле "Палас" у Врњачкој Бањи за споменик културе
Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве - текућа буџетска резерва)
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова за издавање здравствене картице
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу "Скијалишта Србије"
Решење о упису у Регистар политичких странака (Зеленa Странкa - Zelená Strana са седиштем у Новом Саду)
Решење о утврђивању репрезентативности Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", са седиштем у Београду
Решење о утврђивању репрезентативност Гранског синдиката културе и уметности "Независност", са седиштем у Београду
Правилник о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
Одлука Уставног суда РС број Уж-1483/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба привредног друштва "F. MB" д.о.о. и утврђује да je пресудом Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 4647/10 од 11. фебруара 2011. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава се пресуда Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 4647/10 од 11. фебруара 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против решења Министарства финансија - Пореска управа - Регионални центар Крагујевац број 01-413-1-00255/2008-3 од 6. јуна 2008. године
Решење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (Farmcop д.о.о. за пољопривредну производњу и трговину, Крушчић)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00136/2013-08)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00211/2013-11)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-02-00143/2014-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00037/2014-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0224/14-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0248/14-08)
Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење
Правилник о изменама и допуни Правилника о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, диструбуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("LD Red", "LD Blue", "LD red 100s", "LD blue 100s", "Monte Carlo", "Monte Carlo Blue", "Monte Carlo 100s’s Red", "Monte Carlo 100’s Blue")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue", "Parker & Simpson P&S Black (box)")

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о матичним подручјима Града Крушевца
Одлука о некатегорисаним путевима на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији Града Крушевца
Одлука о изменама Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији Града Крушевца
Одлука о применљивим стамбеним моделима у ромским насељима на територији Града Крушевца
Одлука о покретању поступка ликвидације Народног универзитета у Крушевцу
Одлука о исплати накнаде штете Народном универзитету у Крушевцу
Одлука о измени Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама
Одлука о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" у Крушевцу
Закључак о исправци грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2014)
Закључак о исправци грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о пијацама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/14)
Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање моторних возила
Одлука о измени и допуни Правилника о критеријумима за коришћење средстава Буџетског фонда за популациону политику Града Крушевца
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" на животну средину
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2014
Одлука о престанку рада Фонда за пружање помоћни грађанима ради отклањања последица на стамбеним објектима проузрокованих бомбардовањем
Одлука о изради Плана детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину (лицитација)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.11.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 43/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 55 и 56/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 43/2014
Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе за средње образовање и васпитање на територији Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине
Исправка Одлуке о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине број: 025-43/2013 од 28. јуна 2013. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 55 и 56/2014
Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе за 2014/2015. годину
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу на територији Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Полгар Андраша у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада

- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2014
Решење о образовању Комисије за спровођење пројектних активности програма ОУН за пољопривреду и храну (ФАО) и Канцеларије УН за пројектне активности (УНОПС)
Решење о одобрењу средстава за период јул-септембар 2014. године, на име учешћа Града Крљева и финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева


- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2014

Решење о радноправном статусу председника и заменика председника Општине Рума

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Грузије о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Протокола Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Црне Горе, с друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској Унији
Одлука о објављивању Споразума између Црне Горе и Републике Србије о реципрочном давању у закуп непокретности намијењених смјештају дипломатско конзуларних представништава
Одлука о објављивању Меморандума о сарадњи у области туризма између Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Министарства привреде Републике Србије
Одлука о објављивању Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у Програму уније "Конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа (COSME) (2014-2020)"
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области културе између Владе Републике Црне Горе и Владе Републике Македоније
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Министарства урбаног развоја и туризма Републике Албаније
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о одређивању међународног друмског граничног прелаза Кула-Савине воде
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о регулисању режима пограничног саобраћаја
Објава о ступању на снагу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије
Објава о ступању на снагу Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије у контексту приступања Европској унији
Објава о ступању на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 121/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 121/2014
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву
Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја"
Уредба о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд–Ниш
Одлука о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Одлука о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
Решење о укидању Одлука Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини од 22. јануара и 26. марта 1945. године
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству саобраћаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за именовања
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање "Првенства Европе у рагбију 9"
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову за јуниоре и кадете 2015. године у Смедереву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту, у циљу реконструкције и изградње друге фазе граничног прелаза "Ватин"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње приступног пута за градски пречистач отпадних вода у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње инфраструктуре у прилазу између улице Нишке и улице 22. децембар у Алексинцу
Закључак (05 број 06-13751/2014)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан", Нови Сад
Решење о именовању директора ЈКП "8. август", Српска Црња


- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2014
Одлука о ценама аеродромских услуга са Ценовником
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја ГО Пантелеј у Нишу - трећа фаза-запад на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Црвени Крст за 2014. годину
Одлука о финансијској подршци породици са децом основношколског узраста
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54/2014
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2014. годину
Програм текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2014. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 120/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 74 и 76/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 120/2014
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-13695/2014)
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Националне агенције за регионални развој за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње улица у Поцерском Причиновићу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, ради изградње Улице мајора Драгутина Гавриловића у Чачку
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње I фазе улице и инфраструктуре у Улици Милоша Обилића у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајне површине – Улице Милана Савића у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Стришком насељу у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње постројења за управљање отпадом, санације и проширења депоније "Винча" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац, Брус
Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о избору судије (број 119-05-321/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-322/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-324/2014-01)
Одлука о избору судије( број 119-05-325/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-326/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-327/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-328/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-329/2014-01)
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 858/2014 од 4. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 859/2014 од 5. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 860/2014 од 5. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 873/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 874/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 875/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 876/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 877/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 972/2014 од 11. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 973/2014 од 11. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије

- "Сл. лист града Београда", бр. 74 и 76/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Палилула
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја градске општине Палилула средствима из буџета градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула
Правилник о привременом ослобађању уговорене обавезе плаћања закупнине за пословне просторе на којима је носилац права својине Град Београд, чији је корисник градска општина Савски венац, а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац"
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град
Одлука о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Решење о одређивању висине закупнине пословног простора Јавног предузећа Спортско-рекреативног пословног простора "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о измени и допуни Ценовника Јавног предузећа СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци Града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја Града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН "Београд на води" са прикључком до БИП-а, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Палилула, Стари град и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда - пешачке зоне
Решење о измени Решења о општим паркиралиштима
Одлука о организацији Управе градске општине Младеновац (пречишћен текст)
Одлука о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац (пречишћен текст)

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2014
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању ЈУ "Центар за културу и спорт" Андријевица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретност
Одлука о јавном водоснабдијевању
Одлука о приступању Општине Андријевица оснивању д.о.о. "Хидроенергија Андријевица" - Андријевица
Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима и начину збрињавања и контроле њиховог размножавања
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о оснивању Савјета младих Општине Беране
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Туристичко насеље Смоквица"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради Урбанистичког пројекта "Дробни Пијесак"
Завршни рачун Буџета Општине Даниловград за 2013. годину
Одлука о доношењу Плана привремених објеката на територији Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о јавном водоснабдијевању на подручју Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском линијском саобраћају
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о допуни Одлуке о јавном канализационом систему и одвођењу отпадних вода на подручју Општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућним љубимцима на територији Општине Котор
Одлука о накнади за економско искоришћавање културних добара
Одлука о изради Локалне студије локације за подручје "Мотички гај"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Мотички гај"
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Рожаје
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Шавник

Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Лепетане
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП Лепетане
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта Лепетане
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за УП Лепетане
Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Шавник за 2014. годину
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Шавник
Одлука о одређивању накнада за рад одборника у Скупштини општине Шавник
Одлука о додјели новчане помоћи ради рјешавања стамбених потреба
Одлука о зарадама и другим примањима локалних функционера и лица које именује Скупштина општине Шавник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.11.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 42-45/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 13/2014
Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство


- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2014
Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Града Минска (Република Белорусија)
Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 15. новембра 2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским условима)
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево


- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2014
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист ЦГ", бр. 42-45/2014
Одлука о избору врховног државног тужиоца Црне Горе
Одлука о именовању председника Државне изборне комисије и једног члана Државне изборне комисије из реда представника цивилног друштва, невладиног сектора и универзитета
Одлука о именовању девет чланова/ица Државне изборне комисије
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије
Уредба о ближим критеријумима, поступку и начину расподјеле и коришћења дозвола за слободни превоз путника
Одлука о привременом мировању права и обавеза по основу уговора о концесији за приређивање посебних игара на срећу у казину Хотела "Црна Гора" у Подгорици
Одлука о образовању Оперативног тијела за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској Унији 2014 - 2018
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Окланду - Нови Зеланд
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
Одлука о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2014. годину
Правилник о условима за жичаре за превоз лица
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање месар/ка
Правилник о обезбјеђивању приступа лицима са инвалидитетом и лицима смањене покретљивости броју "112" и бројевима хитних служби
Рјешење о именовању помоћника генералног секретара Предсједника Црне Горе
Одлука о избору предсједника Основног суда у Даниловграду
Одлука о избору предсједника Вишег суда у Бијелом Пољу
Одлука о избору предсједника Основног суда у Пљевљима
Одлука о избору предсједника Основног суда у Бијелом Пољу
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Рјешења о брисању и упису у Регистар невладиних организација
Исправка, број: 1-1913/8-1 46

Одлука о образовању Радне групе за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима за период 2012-2018. године и појединачних акционих планова
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Кракову - Република Пољска
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Бидгошћу - Република Пољска
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе Црногорско народно позориште
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом
Одлука о висини накнаде за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала и Регистар сорти пољопривредног биља
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Андријевица
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Котор
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Котор
Рјешење о јавно важећем образовном програму вишег стручног образовања Ресторатер
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење услуга, нормативима и минималним стандардима услуга за смјештај дјеце и младих у установу и малу групну заједницу
Правилник о врстама повољности и посебним мјерама за приступ јавним електронским комуникационим услугама за лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о начину и поступку регистрације и употребе домена испод националног интернет домена Црне Горе ".me"
Правила о методологији за обрачунавање нето вриједности имовине затворених инвестиционих фондова
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину употребе падобрана
Рјешење о постављењу генералног директора директората за информатичку инфраструктуру у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о разрјешењу Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Одлука о престанку функције замјеника државног тужиоца, ТС. број: 90/2014
Исправка Правилника о организацији радног времена мобилних радника у цивилном ваздухопловству

Закон о високом образовању
Правилник о јединственом европском броју "112" за позиве у хитним случајевима
Правилник о начину остваривања права на смјештај лица које тражи азил, лица којем је признат статус избјеглице, лица којем је одобрена додатна заштита и лица којем је одобрена привремена заштита
Правилник о ближим условима за образовање, састав и начин рада социјално-љекарских комисија
Рјешење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, број: 01 - 81
Одлука о медаљама и жетонима сличним кованицама еура
Списак лица којима је издато одобрење за емитовање
Одлука о стављању 1/4 ловно продуктивне површине под ловним резерватима и ловним забранима
Рјешење о постављењу секретара Министарства финансија
Рјешење о престанку мандата помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о постављењу помоћнице директора Завода за хидрометеорологију и сеизмологију
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за хидрометеорологију и сеизмологију
Рјешење о именовању Одбора директора Завода за хитну медицинску помоћ
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Доброта - Котор
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Дом здравља Тиват
Рјешење о именовању директорице Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"

Закон о маслинарству и маслиновом уљу
Закон о општој безбједности производа
Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама
Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама
Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким организацијама
Закон о измјенама и допунама Закона о страним инвестицијама
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање Скупштине Црне Горе
Одлука о проглашењу предсједника Тужилачког савјета, број: 01 -1049
Одлука о измјена Одлуке о отварању конзулата Црне Горе у Цириху - Швајцарска Конфедерација
Правилник о методама контроле резидуа у животињама и производима животињског поријекла
Правилник о правилима добре пољопривредне праксе за заштиту биља
Правилник о web порталу и подпорталима Владе Црне Горе
Правилник о начину отварања, суспендовања и укидања налога на домену мреже органа државне управе
Рјешења о донесеним црногорским стандардима
Правилник о спровођењу јавног конкурса и условима за одређивање оператора универзалног сервиса


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 119/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2014

- "
Сл. гласник РС", бр. 119/2014
Решење о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета бугарске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине
Уредба о звањима у Управи за извршење кривичних санкција
Уредба о утврђивању лучког подручја путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у градској општини Земун, град Београд
Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
Уредба о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
Одлука о уласку без виза у Републику Србију носиоца страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама
Решење о давању сагласности на оснивање Друштва за трговину електричном енергијом "ЕПС ТРГОВИНА" д.о.о. Северна Митровица
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају
Правилник о изменама Правилника о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства
Одлука Уставног суда РС број IУо-225/2013 којом се: 1. утврђује да Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност по прописима Републике Србије ("Службени гласник РС", број 16/12) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-238/2014-0)
Одлука о престанку функције судије поротника, број 119-00-288/2014-01 (број 119-00-288/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника, број 119-00-294/2014-01 (број 119-00-294/2014-01)
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног комуналног предузећа "Самош", Самош
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног комуналног предузећа "Идвор", Идвор


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2014
Закон о потврђивању Уговора о трговини наоружањем
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података
Протокол између Управе царина Републике Србије и Федералне Царинске службе (Руска Федерација) о размени податка о царинској вредности робе која се креће између Републике Србије и Руске Федерације
Споразум о сарадњи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о контроли наркотика и спровођењу закона
Обавештење о датуму ступања на снагу аката Светског поштанског савеза: Општег правилника Светског поштанског савеза, Светске поштанске конвенције, Завршног протокола Светске поштанске конвенције и Аранжмана о поштанско-финансијским услугама, усвојених на конгресу у Дохи
Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020)
Обавештење о датуму ступања на снагу Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине


- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2014
Одлука о образовању Одбора за израду Анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 118/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 73 и 77/2014

- "Сл. гласник РС", бр.
118/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије
Одлука о изменама оснивачког акта Угоститељског предузећа "Врање" из Врања
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада и социјалне политике
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу члана Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
Решење о разрешењу члана Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
Решење о разрешењу члана Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
Решење о разрешењу члана Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
Решење о разрешењу заменика председника и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Грађанског законика
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
Решење о разрешењу и именовању чланова Савета Универзитета у Београду
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о именовању директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Правилник о допуни Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Закључак Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-645/2014-1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Bond Street (crveni), Bond Street (plavi), Bond Street (srebrni), Bond Street 100’s (plavi), Bond Street 100’s (crveni), Bond Street 100’s (srebrni), Bond Street (plavi, meko pakovanje), Bond Street (crveni, meko pakovanje), Bond Street Compact Blue, Next by Dubliss (crveni), Next by Dubliss (plavi))


- "Сл. лист града Београда", бр. 73 и 77/2014
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Спортски центар "Језеро" у Реснику, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар
Одлука о укидању установе Народни универзитет "Божидар Аџија"
Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Нови Београд опредељених за спорт
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о промени Статута градске општине Обреновац
Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Паркинг сервис" Обреновац

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 117/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр.
83/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 117/2014
Закон о измени Закона о судијама
Закон о изменама Закона о јавном тужилаштву
Закон о измени Закона о легализацији објеката
Одлука о избору председника Комисије за заштиту конкуренције
Одлука о избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Лаос, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Јангону
Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године
Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета албанске националне мањине
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године
Решење о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине
Решење о разрешењу директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за српску културу у Приштини
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за српску културу у Приштини
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о разрешењу директора Дома здравља Штрпце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља "Грачаница" Грачаница
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља "Грачаница" Грачаница
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за реуматологију
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за реуматологију
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за реуматологију
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о именовању чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о давању сагласности за отварање Амбасаде Државе Катар у Републици Србији са седиштем у Београду
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Правилник о ближим условима које морају да испуне правна и физичка лица за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења
Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја
Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину
Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-176/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-212/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-217/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Полет" Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS PETROL" д.о.о. Стари Трстеник
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("OPPOSITE (Red)", "OPPOSITE (Blue)", "OPPOSITE SLIMS (Red)", "OPPOSITE SLIMS (Blue)")

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан у периоду од 2014-2018 године
Одлука о додељивању Октобарске награде


 


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.10.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
- "
Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2014
Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о отварању Буџетског фонда за реализацију Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату Покрајинске владе
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману


- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о промени статута општине Мерошина
Одлука о образовању Савета за здравље општине Мерошина
Одлука о оснивању Савета за заштиту животне средине
Одлука о одређивању зона на територији општине Мерошина
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Мерошина 2024
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Канцеларије за младе
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије


- "
Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2014
Одлука о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Решење о одређивању општих паркиралишта
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Љуково, и графички прилог плана
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-рекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО Бешка и графички прилог плана


- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини општине Херцег Нови
Уредба о критеријумима за утврђивање основне и допунске листе љекова
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 22 - регионална политика и координација структурних инструмената
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Правилник о производима за које се не истиче цијена по јединици мјере
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "Едукативни центар" - Бијело Поље
Правилник о установљавању награде за улов појединих врста дивљачи
Правилник о фитосанитарним мјерама за спјечавање уношења и ширења штетног организма clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (spieckerman et kotthoff) davis et al
Правилник о максимално дозвољеним количинама резидуа фармаколошки активних супстанци ветеринарских љекова у производима животињског поријекла
Правилник о садржају захтјева за упис стране сорте у регистар сорти и подлога
Правилник о условима за ветеринарске организације за сакупљање и складиштење сјемена за вјештачко осјемењавање говеда и стављање у промет
Рјешење којим се утврђује Царевом мосту статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УП/I-03-85/2014-1
Рјешење којим се Цркви Св. Николе - Превлака утврђује статус непокретног културног добра од локалног значаја, број: УП/I-03-125/2014-1
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 387/10, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Кзп. бр. 28/10, од 24. јуна 2010. године и пресуда Апелационог суда Црне Горе, Кж. бр. 828/09, од 4. децембра 2009. године и предмет враћа на поновни поступак и одлучивање
Одлука о висини параметара за утврђивање накнада за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење, број: 04/3-1416/9-14
Рјешење, број: 04/3-1493/6-14
Рјешење, број: 03/19-5/8-14
Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за сигурност ваздушног саобраћаја
Рјешење о престанку мандата помоћника министра културе, спорта и медија
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за културну баштину у Министарству културе
Рјешење о престанку мандата помоћника министра одрживог развоја и туризма
Рјешење о престанку мандата помоћника министра за информационо друштво
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за информатичку инфраструктуру у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку функције судије Подручног органа за прекршаје Пљевља
Рјешење о постављењу помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешења о постављењу судских вјештака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 116/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 8
1/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 116/2014
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Указ о додели одликовања (КО ПР број 36)
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине
Уредба о утврђивању Државног програма обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Мала јасенова глава"
Уредба о изменама Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о давању сагласности на повећање капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Одлука о избору правног лица
Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним нуђењем
Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Одлука Уставног суда број IУо-222/2013 којом се утврђује: 1. да Уредба о посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за подручје Аутономне покрајине Косово и Метохија ("Службени гласник РС", број 86/11) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацују се захтеви за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука Уставног суда број Уж-2042/2012 1 којом се усваја уставна жалба Верољуба Милутиновића изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 5839/11 од 18. јануара 2012. године и утврђује да је подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда број Уж-3848/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Ф. у. "Б." а.д. и утврђује да је решењима Основног суда у Зрењанину Ив. 41/12 од 12. јануара 2012. године и ИПВ(Ив.). 25/12 од 16. марта 2012. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава решење Основног суда у Зрењанину ИПВ(Ив.). 25/12 од 16. марта 2012. године и одређује да надлежан суд донесе нову одлуку о приговору који је подносилац уставне жалбе изјавио против решења истог суда Ив. 41/12 од 12. јануара 2012. године
Одлука Уставног суда број Уж-6598/2012 1 којом се усваја уставна жалба Станоја Лекића и утврђује да је у жалбеном поступку који је вођен пред Вишим судом у Београду у предмету ГжI. 493/10 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса

- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о промени статута општине Мерошина
Одлука о образовању Савета за здравље општине Мерошина
Одлука о оснивању Савета за заштиту животне средине
Одлука о одређивању зона на територији општине Мерошина
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Мерошина 2024
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Канцеларије за младе
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 115/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 82/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 115/2014
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације
Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кВ напонског нивоа "Трансбалкански коридор - прва фаза"
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о измени Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Одлука о облику, изгледу, боји и броју гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, путем електорске скупштине
Решење о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о висини трошкова обележавања и регистровања животиња
Одлука о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања "Железнице Србије" а.д. за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Националне агенције за регионални развој за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за склоништа за 2013. годину
Закључак Владе (05 број 512-12690/2014)
Правилник о измени и допунама Правилника о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2014. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 82/2014
Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 114/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 80/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 22/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 114/2014
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 72)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 73)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 74)
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Упутство за спровођење гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Уредба о допуни Уредбе о платама лица која врше функцију, односно обављају послове у вези са извршавањем казне затвора за кривична дела организованог криминала
Уредба о допуни Уредбе о платама лица која обављају послове у посебним организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање организованог криминала
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
Решење о давању сагласности на Статут Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Одлука Уставног суда број РС Уж-1338/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. Ш. изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду - Одељење за ратне злочине Кж.1.По.2. 10/10 од 24. јануара 2011. године и пресуде Вишег суда у Београду - Одељење за ратне злочине К.По.2. 32/10 од 25. јуна 2010. године
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о престанку функције заменику Тужиоца за ратне злочине
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", Ниш
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа Информативни прес центар општине Владичин Хан
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Информативни прес центар општине Владичин Хан
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Нови Пазар
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("KARELIA SLIMS", "KARELIA SLIMS BLUE", "KARELIA SLIMS MENTHOL", "KARELIA SLIMS CREME COLOR", "KARELIA SLIMS PARTY GEORGE", "KARELIAS & SONS VIRGINIA FILTERS", "OMÈ", "OMÈ YELLOW")

- "Сл. лист града Ниша", бр. 80/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Дољевац
Правилник о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
Измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2014. годину
Измена Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2014. години
Измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину

- "Сл. лист општина Срема", бр. 22/2014
Одлука o изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Стара Пазова
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о оснивању дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 113/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 113/2014
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Замбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета националних мањина који се бирају путем електорских скупштина
Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
Одлука о утврђивању зграде хотела "Гранд" у Ваљеву за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Старе болнице у Лозници за споменик културе
Одлука о утврђивању Старог гвозденог моста на реци Градац у Ваљеву за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Гимназије "Вук Караџић" у Лозници за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Управе јавних прихода у Лозници за споменик културе
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Одлука о распуштању Скупштине општине Лучани и образовању Привременог органа општине Лучани
Одлука о распуштању Скупштине општине Мионица и образовању Привременог органа општине Мионица
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лучани
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мионица
Решење о разрешењу помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде (24 број 119-12899/2014)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде (24 број 119-12896/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра животне средине, рударства и просторног планирања
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12766/2014)
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12767/2014)
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12765/2014)
Решење о разрешењу и именовању члана Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
Решење o разрешењу и именовању члана Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
Решење о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању директора "Отворени универзитет Суботица", друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
Решење о разрешењу директора Савезне јавне установе Радио-Југославија
Решење о именовању вршиоца дужности директора Савезне јавне установе Радио-Југославија
Решење о престанку рада на положају директора Завода за социјално осигурање
Решење о постављењу на положај директора Завода за социјално осигурање
Решење о разрешењу директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Новој Пазови
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње деонице државног пута IA реда бр. 1 (аутопута Е-75) Батајница - Добановци (сектор 1)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75, деоница: Грабовница-Грделица
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-80, деоница: Црвена Река - Чифлик
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-763, сектор I: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац-Љиг
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне пешачке површине и јавних инфраструктурних објеката у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње надземног објекта Дистрибутивне гасне мреже насеља "Плави хоризонти" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње водоводне мреже у Пландишту
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације леве обале реке Ибар у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Лозници
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу проширења гробља у Пландишту
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о измени Решења о закључењу посебног бирачког списка националних мањина
Одлука Уставног суда РС број IУо-1579/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 7. ст. 2. до 4, члана 8. став 1. и став 2. у делу који гласи: "правилником Паркинг сервиса" и члана 12. Одлуке о регулисању стационарног саобраћаја у Свилајнцу ("Општински службени гласник", број 3/07) нису у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 4. и 5, односно Одлуке из тачке 1. у целини
Одлука Уставног суда РС број IУо-330/2013 којом се утврђује да одредба члана 74. Правилника о раду ДОО "NEW YORKER SRBIJA" од 15. августа 2007. године, који је донео директор тог привредног друштва, није у сагласности са Уставом
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину
Правилник о процени вредности непокретности
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-533/2014-1)
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-535/2014-1)
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-02-581/2014-5)
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Бора", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа за стамбене услуге "Бор", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Борски туристички центар", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Зоолошки врт", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Топлана", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "3. октобар", Бор
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ј.п. Инђија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор


- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2014
Одлука о промени оснивачког акта установе Градског центра за физичку културу из Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Решење о проглашењу заштите природног добра "Винова лоза у Земуну"
Решење о проглашењу заштите природног добра "Храст у Улици Мије Ковачевића" у Београду
Решење о престанку заштите заштићеног природног добра "Два стабла кримске липе" на Андрићевом тргу у Београду
Решење о престанку заштите заштићеног природног добра "Лалино дрво" у Улици пуковника Бацића број 7 у Београду
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљнерегулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - Хитна помоћ, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО "Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд и Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула
Показатељ пада потрошачких цена у августу 2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.10.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2014
План детаљне регулације новог Авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута, градска општина Вождовац
План детаљне регулације дела насеља Велики Црљени за комплекс "DEVIX" - тамнавска окретница, градска општина Лазаревац


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2014
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица
Решење о допуни Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.10.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 53/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 35/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 28/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 53/2014
Одлука о додели Октобарске награде Новог Сада за 2014. годину Матици српској
Одлука о додели Октобарске награде Новог Сада за 2014. годину др Драгани Ћорић
Одлука о допуни Одлуке о Новембарској повељи Новог Сада
Одлука о додели Новембарске повеље Новог Сада за 2014. годину Проф. др Бранку Баљу
Одлука о додели Новембарске повеље Новог Сада за 2014. годину Рукометном клубу "Војводина" Нови Сад
Решење о утврђивању износа средстава за финансирање програма од јавног интереса у области омладинског сектора, којим се омогућава израда и доношење Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 2018. године
Решење о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 2018. године
Исправка Одлуке о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2014. годину
Исправка Одлуке о Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције


- "Сл. лист града Ужица", бр. 35/2014
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години
Решење о измени и допуни Програма инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2014. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одобрењу да се распореде средства која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2014. годину, а која су одобрена Месној заједници "Слана бара"
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Решења о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Исправка Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 28/2014
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Дробни пијесак"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника
Одлука о давању на коришћење локација за организовање јавних паркиралишта ДОО "Комунално" Рожаје
Одлука о допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Тиват
Трећа допуна плана привремених објеката за 2014. годину
Одлука о организацији вршења повјерених послова премјештања непрописно паркираних возила
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис" Беране
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Беране
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Беране
Одлука о оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса и осталих животиња
Одлука о доношењу Општинског плана за заштиту и спашавање од поплава Општине Беране
Одлука о изради Локалне студије локације"Петровићи", Забрђе на Луштици

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.10.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори'', бр. 13/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 44/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори'', бр. 13/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врачев Гај (Република Србија) и Сокол (Румунија) на српско-румунској државној граници
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Голубац (Република Србија) и Нова Молдова (Румунија) на српско-румунској државној граници
Споразум о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 24/2014
Одлука о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна
Решење о давању сагласности ЈКП "Градска топлана" Зрењанин на цене грејања
Закључак о усвајању Измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2014. години - Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2014. години
Решење о измени и допуни Решења Градског већа о давању сагласности ЈКП "Градска топлана" Зрењанин на цене грејања број: 06-198-11/14-III од 30.09.2014. године
Правилник о условима и критеријумима за избор корисника једнократне новчане помоћи и помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Града Зрењанина


- "Сл. лист града Лознице", бр. 7/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о радним односима
Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у Градској управи Града Лознице
Одлука о изменама Одлуке о радно-правном статусу изабраних и постављених лица од стране органа Града Лознице

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 44/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању СПЦ "Тимок" д.о.о. Зајечар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији Града Зајечара
Решење о измени Решења о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности око доделе локације и утврђивања квалитета градње свих јавних објеката на којима је Град инвеститор или суинвеститор, као и обрачуна накнаде за заштиту и унапређење животне средине највећих загађивача и јавних предузећа у Граду Зајечару
Решење о преносу права коришћења средстава у јавној својини од СПЦ "Тимок" ДОО Зајечар на ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар
Закључак за одређивање критеријума за инвеститоре

 

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 112/2014
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 42/2014
- "Сл гласник града Јагодина", бр. 9/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 112/2014
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производњу електричне енергије и набавке угља за потребе термоелектрана
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2014. години
Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-12585/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-12586/2014)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу секретара Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
Решење о именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о именовању члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за особе са инвалидитетом
Решење о разрешењу и именовању чланова Радне групе за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и Акционог плана за њено спровођење
Решење о разрешењу заменика председника и секретара Преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника и секретара Преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Пирот" у Пироту
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Energobull д.о.о. Нови Сад
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја за отварање апропријације економске класификације 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока)
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја ради реализације Закључка Владе 05 број 351-12223/2014 од 7. октобра 2014. године којим се опредељују средства за суфинансирање расхода и издатака у отклањању последица поплава)
Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 MHz
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о изменама Правилника о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава
Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-255/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-239/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-211/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-196/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Одлука о утврђивању цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (ЈУГОРОСГАЗ АД, Београд)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање (ЈУГОРОСГАЗ АД Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Елгас Сента)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Беогас д.о.о. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (АД ЗИП "СЛОГА", Кањижа)


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/2014
Правилник о начину и условима пружања услуге персоналне асистенције особама са инвалидитетом на територији Града Лесковца
Правилник о ближим условима и процедурама за стицање права из Одлуке о социјалној заштити грађана на територији Града Лесковца


- "Сл гласник града Јагодина", бр. 9/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 1 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 3 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 4 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 6 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 7 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 8 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 10 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 12 у зони 25 у Јагодини
Одлука о израда Плана детаљне регулације блока 13 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 18 у зони 25 у Јагодини
Измена Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу урбанистичког блока 8 у зони 3 у Јагодини
Одлука о измени Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за утврђивање грађевинског земљишта
Решење о давању сагласности на повећање цена услуга за воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода за I категорију потрошача
Програм путовања делегације Града Јагодине за Републику Грчку


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 42/2014
Одлука о допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о потреби службеног путовања у иностранство_Саша Мирковић
Одлука о потреби службеног путовања у иностранство_Милан Божовић
Одлука о измени Одлуке о потреби службеног путовања у иностранство председника Скупштине Града Зајечара
Одлука о поништају Одлуке о потреби службеног путовања у иностранство градоначелника Града Зајечара
Одлука о потреби службеног путовања у иностранство
Одлука о измени Одлуке о потреби службеног путовања у иностранству

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 111/2014
- "Сл. гласник града Врања'', бр. 21/2014
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 111/2014
Закон о спречавању допинга у спорту
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1119/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1120/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1121/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1122/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1123/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1124/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1125/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1126/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1127/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1128/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1129/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1130/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1131/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1132/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1133/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1134/14)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (број 013-1135/14)
Правилник о допуни Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
Одлука Уставног суда РС број IУз-427/2013 којом се: 1. утврђује да друга реченица члана 50. став 4. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - Одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 - Одлука УС, 121/12, 124/12 - Одлука УС и 101/13), која гласи: "Високи савет судства дужан је да приликом предлагања кандидата за избор судије прекршајног или основног суда, предложи кандидата који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, у складу са посебним законом.", није у сагласности са Уставом и 2. укида мера обуставе извршења појединачног акта или радње предузете на основу наведеног дела одредбе члана 50. став 4. Закона из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУз-428/2013 којом се: 1. утврђује да друга реченица члана 75. став 2. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - други закон, 101/11, 38/12 - Одлука УС, 121/12 и 101/13), која гласи: "Државно веће тужилаца дужно да приликом предлагања кандидата за избор заменика основног јавног тужиоца, предложи кандидата који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, у складу са посебним законом.", није у сагласности са Уставом и 2. укида мера обуставе извршења појединачног акта или радње предузете на основу наведеног дела одредбе члана 75. став 2. Закона из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-816/2012 којом се: 1. утврђује да одредба члана 70. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, који је донела Скупштина Синдиката на седници одржаној 11. маја 2006. године, у време важења, није била у сагласности са Уставом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Статута из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-301/2013 којом се: 1. утврђује да Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених лица у Градској управи града Зајечара, IV број 110-4 од 3. новембра 2008. године и Правилник о измени Правилника о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених лица у Градској управи града Зајечара, IV број 110-38 од 25. октобра 2012. године, које је донео начелник Градске управе града Зајечара, нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности Правилника о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених лица у Градској управи града Зајечара, IV број 110-4 од 3. новембра 2008. године
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Србијагас", Нови Сад)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "СТАНДАРД", Ада)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ДП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Лозница-гас" д.о.о. Лозница)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ГАС" д.о.о. Бечеј)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Гас - Феромонт" АД, Стара Пазова)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (СИГас д.о.о. Пожега)
Одлука о одобравању попуста (СИГас д.о.о. Пожега)

- "Сл. гласник града Врања'', бр. 21/2014
Одлука о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Врања
Одлука о комуналним делатностима на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Програм о измени Програма изградње и уређивања грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2014
Одлука о изменама и допунама Статута општине Медвеђа

- "Сл. лист града Суботице", бр. 33/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије Града Суботице
Одлука о рестаурацији и премештању споменика скулптуре Свето Тројство
Одлука о Градском правобранилаштву

 


Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 110/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32/2014
- "Сл. лист општине Срема", бр. 20 и 21/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 110/2014
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан планине
Уредба о извозу и увозу робе која би могла да се користи за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
Решење о давању сагласности на кандидатуру Самбо савеза Србије за организовање Првенства Европе у самбоу за млађе јуниоре и јуниоре 2015. године у Новом Саду
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ПО Панчево
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње здравствених објеката у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу санације и рекултивације градске депоније и изградње постројења за управљање отпадом у Суботици
Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора
Индекси потрошачких цена за септембар 2014. године
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 19072/08, Хабими и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 9302/11, Радовановић против Србије
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("Global Tobacco Trading d.o.o. Beograd")
Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца
Правилник о обављању јавног авио-превоза
Правилник о изменама и допунама Правилника о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује ДЕО-21
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Bond Street Compact Blue", "Bond Street Slims (Violet)", "Bond Street Slims (Rose)")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 32/2014
Програм о петој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од од 14. јануара, 5. марта, 14. априла, 11. августа и 4. септембра 2014. године
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија број 112-885/13-V од 11. априла 2013. године
Решење о измени Решења о образовању Комисије за координирање активностима за реализацију статусне промене Предшколске установе "Нада Наумовић" у Крагујевцу


- "Сл. лист општине Срема", бр. 20 и 21/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Становање у атару - Циглана" у Катастарској општини Рума
Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Стејановци
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "за блок 4-5-4 Дом здравља" у Руми
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блок 2-11-1 у радној зони" у Руми
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне "Југ 2" у Руми
Предлог Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује у корист Јавног предузећа "Комуналац" Рума
Одлука о начину обрачуна и наплате топлотне енергије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању ученика средњих школа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању потребе за трајним решењем стамбених питања избеглица на територији Општине Рума

Одлука о измени одлуке о буџету Општине Пећинци за 2014. годину
Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана запошљавања општине Пећинци за 2014. годину
Одлука о одржавању чистоће на територији општине Пећинци
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.10.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 69 и 70/2014
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 8 и 12/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 69 и 70/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV "Топлана - Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", Градске општине Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО "Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", Градске општине Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV "Ауто команда" до подручја ППППН "Београд на води", Градске општине Вождовац и Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН "Београд на води", Градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води", Градске општине Палилула и Стари град
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја железничке станице "Макиш", ГО Чукарица
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода 700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, Градске општине Стари град и Савски венац
Одлука о допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - Хитна помоћ, Градска општина Савски венац
Одлука о допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, Градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица

Измене и допуне Генералног плана Београда 2021
План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића и Струмичке, границе градске шуме "Шумице" и унутрашњег магистралног полупрстена, општина Вождовац


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 8, 12, 14 и 18/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних и других покретних објеката на јавним површинама на територији општине Лебане
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама (на територији општине Лебане)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту (на територији општине Власотинце)

Одлука о допуни Статута општине Лебане

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту (на територији општине Власотинце)

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 31/2014
Одлука о измени Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање за територију Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о одређивању представника Града Крагујевца за Скупштину оснивача Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације
Решење о измени Решења о образовању Комисије за избор кандидата за заменика начелника Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе
Решење о образовању Комисије за стручну процену и избор удружења грађана и НВО којима се додељују средства за организацију манифестација из области привреде
Решење о измени Решења о образовању Привредног савета града Крагујевца, број 112-1060/12-V од 19. јуна 2012. године и број 112-748/14- V 24. јуна 2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 108 и 109/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 108 и 109/2014
Закон о допунама Кривичног законика
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте
Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
Уредба о утврђивању најниже суме осигурања на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима
Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије
Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Буџетском фонду за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва за отварање апропријације економске класификације 423 - Услуге по уговору)
Решење о обустављању поступка избора Националног савета пољске националне мањине
Решење о именовању директора Библиотеке града Београда
Правилник о техничким карактеристикама уређаја за давање посебних звучних и светлосних знакова и њиховој уградњи, постављању и начину употребе
Правилник о допуни Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Правилник о изменама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
Правилник о изменама и допуни Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Правилник о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту опасног терета према категорији опасности
Одлука о изменама и допунама Пословника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Одлука о избору судије (број 119-00-00260/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00205/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00206/2014-01)
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 757/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 758/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 759/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 760/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 761/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 764/2014 од 11. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 765/2014 од 11. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 766/2014 од 11. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 767/2014 од 11. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Топлана - Ваљево", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Видрак", Ваљево
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO MASTER", "ROMEO Y JULIETA Wide Churchills")

Решење о закључењу посебног бирачког списка националних мањина
Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 и 61218/11, Јовановић и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 32277/07, Ђекић и други против Србије


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 52/2014
Решење о изменама и допунама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву и избеглица, набавком грађевинског материјала
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Чика Стевиној улици код к. бр. 23 у Новом Саду

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.10.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 12/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 39/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 40/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 12/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора
Закон о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства

- "Сл. лист АПВ", бр. 39/2014
Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2014. годину
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. години
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист општине Шид", бр. 13/2014
Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Веркасово за период од 5 (пет) година
Правилник о допуни Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Шид


- "Сл. лист града Панчева", бр. 15/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела
Одлука о измени Плана детаљне регулације насеља "Тесла" Панчево
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса ХИП "Петрохемија" у насељеном месту Панчево
Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева
Одлука о давању у закуп атељеа
Одлука о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице "Горњи град"
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Града Панчева
Одлука о изради урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонске разраде локације стамбеног комплекса на подручју "Хиподром" у Панчеву
Решење о измени Решења о образовању Тима Града Панчева за имплементацију пројекта "Управљање имовином 1,2,3"
Решење о образовању заједничке комисије за избор корисника стамбеног објекта у Панчеву са 20 стамбених јединица, у оквиру пројекта "Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара", у делу који се односи на социјално становање у заштићеним условима
Решење о измени Решења о образовању Комисије за потврђивање изведених радова на одржавању јавних зелених површина на територији насељеног места Панчево
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Омољица на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Долово на животну средину
Решење број XII-17-344-1/2014-25
Решење број XII-17-344-1/2014-26
Решење број XII-17-344-1/2014-27
Решење број XII-17-344-1/2014-28
Решење број XII-17-344-1/2014-29
Решење број XII-17-344-1/2014-30
Решење број XII-17-344-1/2014-31
Решење број XII-17-344-1/2014-32
Решење број XII-17-344-1/2014-33
Правилник о допунама Правилника о систематизацији радних места у Народном музеју Панчево
Правилник о систематизацији радних места у Дому омладине Панчево


- "Сл. лист ЦГ", бр. 40/2014
Одлука о одређивању шумских подручја
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 17 - економска и монетарна унија
Одлука о доношењу Државне студије локације "Дио сектора 46 - Каменово"
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење имплементације стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају (2010-2019)
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Тиват
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради привођења намјени Просторно урбанистичког плана Тиват у Општини Тиват
Упутство о примјени одредаба Закона о облигационим односима у вези са условима и начином уписа власништва на хартијама од вриједности по основу уговора о вансудском поравнању
Упутство о начину објављивања података о нетржишним трансакцијама
Рјешење о давању Дозволе за обављање депозитарних послова
Одлука о именовању, руководиоца Основног државног тужилаштва у Пљевљима и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Пљевљима

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 107/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 6/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 19/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 107/2014
Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Кукавица"
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Фељешана"
Уредба о проглашењу предела изузетних одлика "Озрен - Јадовник"
Одлука о допуни Одлуке о образовању Одбора за организацију самита Кине и земаља централне и источне Европе
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину са ефектима санирања и отклањања штета од поплава
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2014. годину са ефектима санирања и отклањања штета од поплава
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд у Привредно друштво "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Сител д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Темерин, Република Србија и општине Рибник, Република Српска
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Темерин, Република Србија и општине Диаковце, Република Словачка
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Велико Градиште, Република Србија и општине Корнерева, Румунија
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења градског гробља у Ћуприји
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње растеретног канала за одвођење бујичних вода у реку Дунав
Закључак о усвајању Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
Решење о овлашћењу за испитивање отпада
Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни риболов
Правилник о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина
Одлука о измени Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Bond Street Slims" (Violet))
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Bond Street Slims" (Rose)
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи забрањених допинг средстава
Одлука о матичним подручјима на територији општине Пирот
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Спортски центар Раковица" и огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа "Спортски центар Раковица"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни центар - Раковица"
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS PETROL" д.о.о. Стари Трстеник
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "BOSS PETROL" д.о.о. Стари Трстеник
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("COHIBA Behike 52 (BHK)", "COHIBA Behike 54 (BHK)", "COHIBA Behike 56 (BHK)", "COHIBA GENIOS", "COHIBA MAGICOS", "HOYO DE MONTEREY Petit robusto", "ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No.4")


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 6/2014
Одлука о утврђивању ерозивних подручја и противерозивних мера на територији Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и поступку установљавања права службености постављања надземних и подземних инсталација на земљишту у јавној својини Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању економски најниже цене ауто-такси превоза
Одлука о допуни Пословника о раду Градског већа Града Новог Пазара
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Пазара за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација


- "Сл. гласник града Врања", бр. 19/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2014. годину (Ребаланс 1)
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2013. годину
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине за остало грађевинско земљиште из јавне својине Републике Србије - корисника ОШ "Бранко Радичевић" у јавну својину општине Владичин Хан
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружање услуга које су предмет јавне набавке
Правилник о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње


- "Сл. лист општине Шид", бр. 12/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2014. годину
Одлука о задуживању општине Шид за финансирање капиталних пројеката
Одлука о задуживању општине Шид за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује у корист Јавног предузећа "Завод за урбанизам" Шид
Одлука о враћању обавеза управљања и текућег одржавања Спомен обележја "Сремски Фронт"
Одлука о измени Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите у општини Шид
Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Шид
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид
Одлука о ослобађању од утврђивања пореза на имовину, самодоприноса из прихода од пољопривреде и шумарства и комуналних такси и накнаде за заштиту и унапређење животне средине обвезника за непокретности на територији катастарске општине Јамена
Закључак којим се препоручује функционерима и запосленима у јавном сектору у општини Шид да на име солидарности ради ублажавања последица елементарне непогоде изазване поплавом у Месној заједници Јамена издвоје средства у висини једнодневне зараде

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.10.2014. године

- "Сл. лист града Шапца", бр. 18 и 20/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 34/2014
- "Сл. лист града Ужице", бр. 34/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 51/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27/2014

- "Сл. лист града Шапца", бр. 18 и 20/2014
План детаљне регулације "Граничног прелаза Бадовинци"
Одлука о мрежи основних школа на територији Општине Богатић
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владимирци за 2014. годину
Решење о утврђивању мреже предшколских васпитних група у Предшколској установи "Полетарац", Коцељева
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Стари град", Шабац на повећање цене услуга изношења смећа
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Топлана - Шабац" на повећање цене грејања
Допунско Решење о јавним паркиралиштима
Допунско Решење о зонирању јавних паркиралишта

Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији Општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о броју и просторном распореду основних школа на територији Општине Коцељева

- "Сл. лист града Суботице", бр. 34/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије Града Суботице
Одлука о рестаурацији и премештању споменика скулптуре Свето Тројство
Одлука о Градском правобранилаштву


- "Сл. лист града Ужице", бр. 34/2014
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 30/2014
План генералне регулације "НАСЕЉЕ ВАШАРИШТЕ"
Одлука о комуналним делатностима на територији Града Крагујевца
Одлука о допуни Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Града Крагујевца
Одлука о образовању Комисије за избор извршних органа Града


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 51/2014
Решење о измени Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
Решење о измени режима саобраћаја у зони раскрснице Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице браће Поповић, раскрснице Сентандрејског пута и Улице Теодора Мандића, раскрснице Улице Иве Андрића и Улице хероја Пинкија и на делу Булевара цара Лазара у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта у Мичуриновој улици у Новом Саду
Решење о заштити пешачких површина у Радничкој улици у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајне сигнализације у раскрсници улица Драгослава Срејовића и Соње Маринковић у Ветернику
Решење о постављању саобраћајне сигнализације на путу Ветерник-Сајлово
Решење о постављању саобраћајног огледала и саобраћајне сигнализације у раскрсници улица Краља Петра I, Београдске и Девет Југовића у Ветернику


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 27/2014
Одлука о утврђивању Нацрта Детаљног урбанистичког плана "Тмајевци и Междо" Општина Жабљак
Одлука о утврђивању Нацрта Урбанистичког пројекта "Варезина вода" Општина Жабљак
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Сервисно складишна зона уз жељезничку пругу - Ватрогасни дом" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Сервисно складишна зона уз жељезничку пругу - Ватрогасни дом" у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Побрежје - Зона Г" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна ДУП-а "Побрежје - Зона Г" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о Буџету Општине Петњица за 2014. годину
Одлука о мјесним заједницама
Одлука о радном времену
Одлука о печатима
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о усвајању Етичког кодекса изабраних представника/ца и функционера/ки у Општини Петњица
Одлука о усвајању Етичког кодекса локалних службеника/ца и намјештеника/ца у Општини Петњица
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројект "Mimosa Estate" у Игалу
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна ДУП-а "Стара Бања - Игало" за УП122 и УП168

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.10.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 11/2014
- "Сл. лист
града Суботица", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 23/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 11/2014
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о научно-техничкој сарадњи
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о заједничком коришћењу просторија дипломатско-конзуларних представништава две државе
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при међународним организацијама
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности

- "Сл. лист града Суботице", бр. 24/2014
Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок 201 и део блока 202 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за блок 201 и део блока 202 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута у Суботици на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове 203 и 206 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута и западно од обилазнице Палић у Суботици
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на План детаљне регулације за блокове 203 и 206 намењене за комерцијалне функције, јужно од Сегединског пута и западно од обилазнице Палић у Суботици на животну средину
Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине
Одлука о снабдевању водом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о општинским путевима и улицама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Суботице
Одлука о мрежи дечјих вртића у установама на територији Града Суботице
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе "Наша радост Суботица" Naša radost Iskoláskor Elоtti Intézmény Szabadka - Предшколске установе "Наша радост" - Суботица
Одлука о изменама и допунама Правила Стамбено - кредитног фонда Града Суботице

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 23/2014
Правилник о поклонима са протоколарном наменом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 105 и 106/2014
- "Сл. лист
АПВ", бр. 37/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 105/2014
Закон о изменама Закона о јавној својини
Закон о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије
Уредба о начину извештавања о свим финансијским и нефинансијским приливима и одливима средстава намењених за отклањање последица на подручјима погођеним поплавама
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за израду програма реформи политике запошљавања и социјалне политике
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за утврђивање предлога мера ради несметаног финансирања изградње и реконструкције, одржавања и заштите државних путева
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
Решење о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
Решење о разрешењу директора Републичког центра за таленте
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ментално здравље
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ментално здравље
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за ментално здравље
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за порезе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за порезе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању чланова Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Скупштину "Југоинспект" АД за контролу квалитета и квантитета робе, Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кајакашког савеза Србије за организовање Првенства Европе за јуниоре и сениоре до 23. године у кајаку и кануу на мирним водама, 2017. године у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком заводу за статистику за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 26. октобар 2014. године)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија - Управи за дуван за отварање апропријације економске класификације 422 - Трошкови путовања)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија на име трансфера општини Косјерић за извршавање обавеза општине Косјерић, услед смањеног обима прихода буџета те општине)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству спољних послова)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Управи криминалистичке полиције)
Закључак Владе (05 број 41-11918/2014)
Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење кривичних санкција
Одлука Уставног суда РС број Уж-1213/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Зорана Денчића и утврђује да је пресудом Врховног касационог суда Рев. II 373/10 од 15. децембра 2010. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава пресуда Врховног касационог суда Рев. II 373/10 од 15. децембра 2010. године и одређује се да тај суд донесе нову одлуку о ревизији изјављеној против пресуде Окружног суда у Пироту Гж. 82/09 од 28. јануара 2009. године
Одлука о измени Одлуке о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2014. године
Одлука о избору судије (број 119-05-262/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-263/2014-01)
Одлука о избору судије, (број 119-05-264/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-265/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-266/2014-01)
Одлука Бошњачког националног вијећа
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за развој и изградњу града Врања", Врање
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Нови дом", Врање
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Завод за урбанизам", Врање

- "Сл. гласник РС", бр. 106/2014
Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара - Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука о матичним подручјима града Крушевца

- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2014
Декларација о потреби покретања поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог Устава Републике Србије
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману
Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели признања "Др Ђорђе Натошевић"
Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.10.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 77, 78 и 79/2014

- "Сл. лист града
Лознице", бр. 6/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 77/2014
Решење о образовању Координационог тима за спровођење SEAP-а
Решење о допуни Решења о образовању Јединице за имплементацију пројекта енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу Града Ниша

- "Сл. лист града Ниша", бр. 78/2014
Одлука о додели општинске новчане награде
Одлука о додели општинских признања

- "Сл. лист града Ниша", бр. 79/2014
Решење о изменама Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша

- "Сл. лист града Лознице", бр. 6/2014
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Лознице
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изменама и допунама Генералног урбанистичког плана Лознице (инкорпорација услова Јавног предузећа "Путеви Србије" Београд)
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта Православне цркве у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
Закључци поводом Извештаја о активностима Градског штаба за ванредне ситуације Града Лознице за време поплава у мају и августу 2014. године
Препорука Влади Републике Србије поводом поплава које су 5. августа 2014. године задесиле Град Лозницу
Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна Генералног урбанистичког плана Лознице (инкорпорација услова ЈП "Путеви Србије" Београд)
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта Православне цркве у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијска и Војводе Мишића у Лозници

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 104/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 68/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 104/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Замбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Кини
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Клисура реке Милешевке"
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2015. године
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима
Решење о давању сагласности на Одлуку о условима и начину издавања поштанских марака и вредносница у Јавном предузећу "Пошта Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Минска, Република Белорусија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и града Мартин, Словачка Република
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бабушница, Република Србија и општине Росоман, Република Македонија
Решење о престанку важења Решења Владе о давању сагласности за одређивање подручја "Слободне зоне Југ" у Нишу
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Одлука Уставног суда РС број IУз-40/2012 којом се: 1. одбијају предлози за утврђивање неуставности одредаба члана 14. ст. 1, 4. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), под условом да се одредба члана 14. став 7. Закона тумачи и примењује на начин да право на родитељски додатак, ако испуњава услове из ст. 1. до 5. овог члана, може остварити и отац детета уколико мајка није држављанин Републике Србије и 2. одбија предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 16. став 1. Закона из тачке 1. и издвојено мишљење судије
Одлука Уставног суда РС број IУо-317/2011 којом се: 1. утврђује да Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године ("Службени гласник општине Деспотовац", број 3/11) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. маја 2006. године до 30. априла 2011. године ("Службени гласник општине Деспотовац", број 4/06)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Bond Street Compact Blue")
Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима


- "Сл. лист града Београда", бр. 68/2014
Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији градске општине Барајево расписаних за 12. октобар 2014. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница на територији градске општине Барајево, расписаних за 12. октобар 2014. године
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница на територији градске општине Барајево који су расписани за 12. октобар 2014. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Младеновац
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац"
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац
Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сурчин
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Сурчин


- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Краљева
Решење о именовању члана Локалног Савета за запошљавања


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.10.2014. године

- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 18/2014
- "Сл лист града Панчева", бр. 16 и 17/2014
- "Сл гласник града Пожаревца", бр. 9/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2014

- "Сл. лист града Чачка", бр. 13/2014
План генералне регулације "Љубић-Коњевићи" у Чачку
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Чачка
Одлука о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију Града Чачка
Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за за заштиту и спасавање
Одлука о утврђивању економски најниже цене ауто такси превоза на територији Града Чачка
Решење о образовању Комисије за процену штете на пољопривредним културама настале услед града
Решење о образовању Комисије за процену штете на локалним и некатегорисаним путевима настале услед природне или друге незгоде
Решење о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале услед града
Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци


- "Сл. гласник града Врања", бр. 18/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама усклађеног Плана Генералне регулације  насеља Сурдулица
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну усклађеног Плана Генералне регулације насеља Сурдулица
Правилник о измени Правилника о организацији манифестација и програма у области од јавног значаја за општину
Решење о образовању радне групе за имплементацију ЕСКО пројекта
Решење о образовању Одбора за обнову зграде Јавне установе Позориште "Бора Станковић" у Врању
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о оснивању Фонда за хуманитарну помоћ и унапређење животног стандарда грађана "Трговиште"


- "Сл лист града Панчева", бр. 16 и 17/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево, железничка деоница Бели поток-Винча-Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава на подручју територије Града Панчева

Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село


- "Сл гласник града Пожаревца", бр. 9/2014
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући
Правилник о остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији Града Пожаревца у 2014. години

- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2014
Одлука о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању (санитарна сјеча)
Одлука о сазивању прве сједнице новоизабране Скупштине општине Колашин
Правилник о измјени Правилника о имовинском картону полицијских службеника
Правилник о висини накнаде за вршење дознаке стабала, премјер и жигосање дрвних сортимената и израду извођачког пројекта
Правилник о попису гасова и начину израде инвентара емисије гасова са ефектом стаклене баште и размјени информација
Рјешење о Стандарду занимања омладински активиста/омладинска активисткиња
Рјешење о Стандарду занимања пазитељ дјеце/пазитељка дјеце
Рјешење о Стандарду занимања месар/месарка
Одлука Уставног суда, Уж-Ш бр. 455/10 24 којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 3031/10-07, од 9. јула 2010. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и судија Сталног изабраног суда при Привредној комори Црне Горе
Одлука о избору предсједника, потпредсједника и чланова предсједништва Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе
Одлука о утврђивању листе арбитара Спољно-трговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе
Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и судија Суда части при Привредној комори Црне Горе
Одлука о одобравању реализације Кредитне линије за финансирање откупа тржишних вишкова јагњади
Рјешење о разрјешењу секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији
Рјешења о именовању секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији
Рјешења о именовању члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Рјешење о постављењу судског вјештака (шумарска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (шумарска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско финансијска и комерцијално трговачка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (хируршка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област грађевинарства и архитектуре)
Рјешење о постављењу судског вјештака (геометар)
Рјешење о постављењу судског вјештака (поморско - привредна струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (поморско - привредна струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (геометар)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област ортопедије са трауматологијом)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област опште хирургије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област урологије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка - област нискоградња)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област архитектуре)
Рјешење о постављењу судског вјештака (шумарска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област ортопедије са трауматологијом)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (архитектонска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (психијатријска и неуролошка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (психијатријска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област металургије - заштита на раду)
Рјешење о постављењу судског вјештака (психијатријска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка и заштита од пожара)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (информационо-техничка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка - еколошка струка и заштита животне средине)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (анестезиологија са реанимацијом)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (техничко информатичка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (пејзажна архитектура)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област архитектуре)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област пољопривреде)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (електро струка област енергетика)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област офталмологије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област радиологије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област анестезиологије са трауматологијом)
Рјешење о постављењу судског вјештака (архитектонско урбанистичка струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област рударства)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (интерна медицина и кардио васкуларне области)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (технолошка и пољопривредна струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (архитектонска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (геодетска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област шумарства)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област поштански саобраћај и телекомуникације)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област поморско-саобраћајне и поморско привредне струке)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско и комерцијално-трговачка струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско финансијска и комерцијална струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област ортопедије са трауматологијом)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (саобраћајна струка - жељезнички саобраћај)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област дрво-прераде)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област електро струке)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (комерцијално трговачка струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка - област нискоградња)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (геометар)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област медицине рада)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област заштите на раду)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област економско-финансијске струке)
Рјешење о постављењу судског вјештака (машинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област заштите на раду)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област интерне медицине - кардиологија)
Рјешење о постављењу судског вјештака (финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област архитектуре)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област архитектуре, просторног планирања и урбанизма)
Рјешење о постављењу судског вјештака (финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област шумарства)
Рјешење о постављењу судског вјештака (пољопривредна струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (геометар)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област дигиталних доказа, форензика видео материјала и фотографија, компјутерска форензика и форензика мобилних телефона)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област саобраћајне струке)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (ветеринарска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област психологије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (економска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област стоматологије)
Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област стоматологија - област ортопедија вилице)
Рјешење о постављењу судског вјештака (област саобраћајне струке)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска и кинолошка струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област опште медицине)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област психијатрије)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (поштанско-телеграфска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (саобраћајна струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (економско-финансијска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (грађевинска струка)
 Рјешење о постављењу судског вјештака (област електро енергетске струке)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.9.2014. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 35, 38 и 39/2014
Одлука о четвртом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о заштити изворишта водоснабдевања Акумулације "Грлиште"
Одлука о допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима
Решење о давању сагласности Јавном комунално - стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар на цене одржавања зграда
Решење о давању сагласности Јавном комунално - стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар на цене услуга трећем лицима
Решење о давању сагласности Јавном комунално - стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар на Ценовник ванредних комуналних услуга и редовног извожења смећа по селима
Правилник о пружању услуге помоћи у кући и организовању Службе помоћи у кући у Центру за социјални рад "Зајечар" у Зајечару

Одлука о шестом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о одређивању матичних подручја Града Зајечара
Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (Фарма ветрењача) - ветропарк "Нова Вршка Чука" у Зајечару
Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (Фарма ветрењача) - ветропарк "Вршка Чука II" у Зајечару
Одлука о приступању изради стратегије локалног економског развоја Града Зајечара
Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља између улица: 23. Дивизије, Светозара Марковића, Призренске, Косанчићевог венца, Милоша Великог, Народне републике и Николе Пашића у Зајечару
Одлука о изради Плана детаљне регулације уређења простора јавне површине и објеката од значаја за град у насељу Котлујевац
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар
Одлука о измени Одлуке о укидању туристичке организације Града Зајечара
Одлука о изменама Одлуке о заштити изворишта водоснабдевања акумулације "Грлиште"
Одлука о изменама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о јавном водоводу
Одлука о изменама Одлуке о канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о изменама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Зајечара
Одлука о изменама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима
Одлука о изменама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама
Одлука о изменама Одлуке о мерама за заштиту од пожара на територији Града Зајечара
Одлука о изменама Одлуке о општим условима за одржавање и искоришћавање сеоских водовода
Одлука о изменама Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Одлука о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима у селима на територији Града Зајечара
Решење о давању сагласности ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар на цене гробљанских услуга
Решење о допуни Решења о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Ђулићи" у Зајечару и висине учешћа родитеља у цени услуга
Решење о измени Решења о одређивању јавних паркиралишта у Граду Зајечару
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Програм потреба за такси превозом путника на територији Града Зајечара у 2014. години

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.9.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 50/2014
- "Сл. лист града Сомобора", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 17/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2014
- "сл. лист општине Инђија", бр. 7/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 50/2014
Правилник о допуни Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица

- "Сл. лист града Сомобора", бр. 11/2014
Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 53 и 54 у Сомбору
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бездан
Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице око Кљајићева са везом Кљајићево-Телечка
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор
Одлука о доношењу Плана техничког регулисања саобраћаја за Град Сомбор
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о формирању Комисије за планове

- "Сл. лист града Краљева", бр. 23/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Краљева

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 8/2014
Решење о давању сагласности на повећање цена услуга за воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода
Решење о образовању Комисије за утврђивање кандидата за начелнике Градских управа Града Јагодина

- "Сл. лист града Шапца", бр. 17/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Касарске ливаде 1" у Шапцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Ново гробље" у Шапцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Касарске ливаде 3" у Шапцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације блок "Стара четкара" у Шапцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Камичак" у Шапцу

- "Сл. лист града Суботице", бр. 31/2014
Одлука о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице
Одлука о изради Плана детаљне регулације обалног појаса јужне и западне обале IV сектора и обале III сектора језера Палић на Палићу
Одлука о допуни Одлуке о општинским путевима и улицама
Решење о изменама и допунама Решења о висини закупнине за закуп пословних простора Града Суботице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 7/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-рекреативним садржајима на обали реке Дунав у к.о. Бешка
Одлука о измени Одлуке о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Инђија
Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Одлука о изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима за 2014. годину на територији општине Инђија
Решење о образовању Савета за миграције за рад у оквиру пројекта подршке институцијама Владе Републике Србије, које су надлежне за избегла и расељена лица

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2014
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о ваздушном саобраћају
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата о међусобном ослобађању носилаца дипломатских и службених пасоша од улазних виза
Одлука о објављивању Протокола између Владе Црне и Владе Републике Турске о питањима сукцесије билатералних уговора закључених између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Србије и Црне Горе и Републике Турске
Одлука о објављивању Оквирног споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у војним областима обуке, технике и науке
Објава о ступању на снагу Измјена и допуна Споразума између Владе Црне Горе и Владе Народне Републике Кине о унапрјеђењу сарадње у изградњи инфраструктуре

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 103/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 37 и 40/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 8/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 25 и 26/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 103/2014
Уредба о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-10800/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-10799/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-10793/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-10797/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-10801/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10798/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10804/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10796/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10792/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10794/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10802/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10791/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-10805/2014)
Одлука о утврђивању локалитета Црквине у Стублинама за археолошко налазиште
Одлука о утврђивању Ранохришћанске гробнице са Христограмом у Јагодин мали у Нишу за археолошко налазиште
Одлука о утврђивању локалитета Дрење на Руднику за археолошко налазиште
Одлука о утврђивању порте Цркве Успења Пресвете Богородице у Бељини код Чачка за археолошко налазиште
Решење о обустави од извршења Упутства за поступање адвоката током протеста упозорења са обуставом рада од 17.09.2014.
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Драженку Митровићу за освојену сребрну медаљу на Параолимпијским играма, у параолимпијском спорту - атлетика, параолимпијској спортској дисциплини - бацање диска, одржаним у Пекингу, у Кини, 2008. године)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње улице у Чачку
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње улица у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње улице у Лесковцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), паралелни - некомерцијални пут Бела Паланка - Пирот (запад)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница Станичење-Сарлах
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница Чифлик-Станичење
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран, сектор I: Београд-Љиг, деоница 4: Уб-Лајковац
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње инфраструктурних објеката на локацији Индустријске зоне у Пожаревцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Ужица
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње трафостанице "Лозница 2" на територији општине Лозница
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, ради изградње објекта у области енергетске инфраструктуре у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу започињања радова на отварању новог површинског копа "Поље Г" у Лазаревцу
Правилник о посебним условима које треба да испуњава запослени који се упућује на рад у Посебну притворску јединицу и начину његовог избора пре упућивања на рад
Правилник о методама испитивања сорти јагодастих воћних врста, ради признавања сорте
Наредба о организовању и спровођењу мере карантина
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Списак стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
Допуна Јавнобележничке тарифе
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-693/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба А. А. изјављена против решења Министарства финансија - Пореска управа - Централа Ди/I број 116-7/2009-11/12 од 29. маја 2009. године, решења Жалбене комисије Владе број 116-01-39/2009-01 од 15. јула 2009. године и пресуде Управног суда - Одељење у Нишу У. 11543/10 (2009) од 16. децембра 2010. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-174/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-179/2014-01)
Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Анекс II Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог Сада
Решење о именовању директора ЈКП "Наш дом", Пожега
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Решење о неприхватању предлога за именовање директора "Урбанистичког завода Београда" јавног урбанистичког предузећа
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Срем-гас", Сремска Митровица
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red) meko pakovanje", "NERO (blue) meko pakovanje", "NERO (red) tvrdo pakovanje", "NERO (blue) tvrdo pakovanje", Floyd", "FAST meko pakovanje", "FAST 100‘S", "MONUS (BLUE)", "MONUS (RED)", "MONUS (GRAY)", "MONUS 100‘S (BLUE)", "MONUS 100‘S (RED)", "MONUS 100‘S (GRAY)", "MONUS SLIMS BLUE", "MONUS SLIMS RED", "MONUS SLIMS GRAY", "MONUS APPLE SLIMS", "MONUS SLIMS GRAPES", "DE SANTIS WHITE CLASSIC", "DE SANTIS RED CLASSIC", "DE SANTIS WHITE SLIMS", "DE SANTIS RED SLIMS", "DE SANTIS BLACK CLASSIC", "DE SANTIS BLACK SLIMS")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Blue (Oyster)")


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 37 и 40/2014
Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Градске управе Зајечар

Одлука о покретању иницијативе за успостављање привредне и пословно техничке сарадње између Града Зајечара и компаније JP WEBER из Републике Немачке


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 8/2014
Одлука о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ваљева

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 25 и 26/2014
Статут Општине Гусиње
Одлука о изради детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 3 - дио А" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину ДУП-а "Горња Горица 3 - дио А" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Балијаче - Мојановићи - дио А" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину ДУП-а "Балијаче - Мојановићи" - дио у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама и другим правима по основу рада локалних функционера Општине Рожаје
Одлука о утврђивању Нацрт плана ДУП Кодре 1 у Улцињу
Одлука о утврђивању Нацрта плана Измјена и допуна ДУП-а "Улцињ-град" за локалитет Лиман 1 у Улцињу

Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Врела" - Стамбено туристички објекат
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта "Врела"
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Грудице"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта "Грудице"
Одлука о утврђивању Нацрта Детаљног урбанистичког плана "Ковачка долина II" Општина Жабљак
Одлука о измјени Одлуке о комуналном реду
Одлука о измјени и допуни Одлуке о градском и приградском линијском превозу путника
Одлука о допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о јавним паркиралиштима на подручју Општине Тиват
Одлука о утврђивању броја одборника који се бирају у Скупштини општине Херцег Нови
Одлука о скраћењу мандата одборника у Скупштини општине Херцег Нови
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Лустреца 2" за западни дио, на Луштици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.9.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 73 и 76/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 20 и 22/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 20/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 73 и 76/2014
Одлука о начину и критеријумима утврђивања аеродромских накнада
Одлука НО ЈКП "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање
Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о тарифама за накнаду штете по предлозима за мирно решавање спорова
Деклерација за Општину Мерошина без ГМО

Решење о додели средстава у области јавног информисања од значаја за Град
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2014. годину
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене општине Сврљиг
Статут општине Сврљиг (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 20 и 22/2014
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Зрењанина
Закључак о усвајању Измена и допуна Програма расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2014. години
Одлука о измени Статута Града Зрењанина
Одлука о измени Одлуке о уређивању грађевинског земљишта и критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и осталим примањима изабраних и постављених лица у органима Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Зрењанина
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Одлука о измени Пословника Градског већа Града Зрењанина

II измена и допуна Програма расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите у 2014. години


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о изменама Програма пословања "Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица" доо Сремска Митровица за 2014. годину
Измене Локалног акционог плана запошљавања Града Сремска Митровица за 2014. годину
Решење о образовању Локалног савета за запошљавање Града Сремска Митровица


- "Сл. лист града Шапца", бр. 11/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Богатић за 2013. годину
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о комуналним делатностима
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Водоторањ" у Богатићу
Одлука да се нe израђује Стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације Водоторањ у Богатићу
Правилник о поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима и раду објеката приватног смештаја на територији општине Богатић


- "Сл. лист града Краљева", бр. 20/2014
Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за друштвени развој
Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за одрживи економски развој
Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за одрживи територијални и инфраструктурни развој
Решење о одређивању улица и путева дуж којих се одобрава саобраћај  аутобуса у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Краљева
Решење о одређивању пешачких зона на територији Града Краљева  и посебних услова одвијања саобраћаја у пешачким зонама


- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2014
Уредба о измјени Уредбе о облику, садржају, начину вођења и употребе Јединствене евиденције туристичког промета
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу 35 КВ далековода за прикључење мале хидроелектране "Врело" на водотоку Врело, на територији Општине Бијело Поље
Одлука о давању претходне сагласности Општини Котор за продају сувласничког дијела непокретности по праву прече куповине
Програм уређења простора за 2014. годину
Правилник о измјени Правилника о начину и поступку спровођења јавног конкурса
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски примијењени специјалистички студијски програм "Здравствена њега" на Високој медицинској школи - Беране, Медицински факултет у Подгорици
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски академски магистарски студијски програм "Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину - ЕНЕРЕСЕ", на Грађевинском факултету у Подгорици
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж-Ш бр. 439/11 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Кв. бр. 502/11, од 30. маја 2011. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж-Ш бр. 240/12 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 224/12, од 21. марта 2012. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак и одлучивање
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж-Ш бр. 187/11 којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 825/10, од 15. децембра 2010. године и пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 3967/09-1, од 2. фебруара 2010. године и предмет враћа на поновни поступак
Одлука о одобравању уџбеника и наставних средстава за 2014/15 школску годину
Правилник о измјенама и допунама Правилника о висини, начину утврђивања и плаћања накнада по основу издатих одобрења за пружање аудио-визуелних медијских услуга
Рјешење о именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Кракову - Република Пољска
Рјешење о постављењу почасног Конзула Црне Горе у Бидгошћу - Република Пољска
Рјешење о разрјешењу предсједника Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању предсједника Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању Вијећа за националну безбједност


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.9.2014. године

- "Сл. лист града Београда", 67/2014
- "
Сл. лист града Шапца", бр. 15 и 16/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 33/2014

- "Сл. лист града Београда", 67/2014
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле - део Блока 9 А, градске општине Нови Београд и Земун
Показатељ пада потрошачких цена у јулу 2014. године
Правилник о коришћењу службених возила градске општине Стари град и потрошњи горива
Одлука о додели јавних признања општине Барајево
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о изузимању на одређено време од примене дела Ценовника осталих услуга комуналне инфраструктуре
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац


- "
Сл. лист града Шапца", бр. 15 и 16/2014
Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Богатић за 2014. годину
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Богатић
План детаљне регулације изградње силоса за смештај житарица у клењу

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Одлука о измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о престанку рада Фонда за противпожарну заштиту општине Коцељева


- "Сл. лист града Ужица", бр. 33/2014
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Ужица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 102/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 48 и 49/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2014
- "
Сл. лист града Суботице", бр 26/ и 28/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 102/2014
Одлука о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о образовању Одбора за организацију Самита Кине и земаља централне и источне Европе
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима који је Агенција за лиценцирање стечајних управника остварила према Финансијском извештају за 2013. годину
Решење о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
Решење о разрешењу помоћника министра регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног инспектора у Пореској управи у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Скијалишта Србије"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Скијалишта Србије"
Решење о престанку дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
Решење о именовању директора Установе студентско одмаралиште Београд
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о престанку функције чланова Управног одбора Правосудне академије
Решење о именовању чланова Управног одбора Правосудне академије
Решење о разрешењу члана Националног савета за регионални развој
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Скупштину "Југоинспект" АД за контролу квалитета и квантитета робе, Београд
Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Београдски водовод и канализација"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Београд-пут", Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Погребне услуге"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Зеленило - Београд", Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа", Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градске пијаце"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис", Београд
Решење о именовању директора "Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда" ЈП
Решење о именовању директора Јавног радиодифузног предузећа "Студио Б"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Ада Циганлија"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Сава Центар"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Београдска тврђава"
Решење о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Београдводе", Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Јавно осветљење"


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 48 и 49/2014
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Решење о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2014. годину, са Програмом
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2014. годину, са Програмом
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама и допунама Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени Решења о образовању Комисије за стручну процену и избор Програма организовања манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину

Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Момчила Тапавице код к. бр. 32 у Новом Саду


- "Сл. лист града Панчева", бр. 13/2014
Одлука о Градској управи Града Панчева (пречишћен текст)
Одлуку о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Качарево" Качарево (пречишћен текст)
Решење о изменама Решења о образовању Тима Града Панчева за имплементацију пројекта "Управљање имовином 1, 2, 3"
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода насталих у току 2014. године у пољопривреди на територији Града Панчева
Решење о образовању Комисије за сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције РС
Катастарски опис парка природе "Поњавица" и катастарски опис граница његове заштитне зоне са графичким приказом граница и режима заштите парка природе "Поњавица" и списком катастарских парцела парка природе "Поњавица"


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 4/2014
Одлука о измени Пословника Скупштине Града Смедерева
Одлука о завршном рачуну буџета Града Смедерева за 2013. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину и критеријумима за остваривање финансијске помоћи пензионерима Града Смедерева
Одлука о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама Града Смедерева
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Смедерево
Одлука о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о безбедности саобраћаја на територији општине Смедерево
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Смедерева
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Смедерева
Правилник Фонда за развој пољопривреде Града Смедерева
План детаљне регулације "Гарави сокак" у Смедереву
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Петријевски поток" у Смедереву
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Смедерево
Решење о образовању Савета за здравље Града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Савета
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2014
Одлука о додељивању награде и признања Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе "Ната Вељковић" у Крушевцу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Крушевца
Одлука о изменама Одлуке о мерама за заштиту од буке
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу града
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о измени и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о гробљима и сахрањивању
Одлука о о изменама Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији Града Крушевца
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Крушевца за 2013. годину
Одлука о престанку и брисању заштите природног споменика "Стабло храста лужњака (quercus robur) у атару села Липовац код Крушевца"
Одлука о измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама
Одлука о измени Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025.
Одлуку о измени Плана детаљне регулације "Лазарев град" у Крушевцу - измена блока "А"
Одлука о изради Плана детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Решење о образовању Градске комисије за процену штете од елементарних и других непогода
Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање моторних возила
Одлука о изменама и допунама Правила Фонда за подстицање развоја младих талената Града Крушевца
Решење о финансирању пројеката од јавног интереса у области друштвене бриге о деци и друштвене бриге о младима из буџета Града Крушевца у 2014. години
Решење о суфинансирању и финансирању пројеката од јавног интереса у области образовања, стручног усавршавања, науке, информисања и развоја међународне сарадње из буџета Града Крушевца у 2014. години
Закључак у циљу подизања ефикасности рада система одбране од града као и ради превентивне заштите пољопривредних култура и обрадивих пољопривредних површина на подручју Града Крушевца
Решење о суфинансирању и финансирању пројеката од јавног интереса за Град Крушевац у области хуманитарних програма у 2014. години
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу - на животну средину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025. на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације насеља "Лазарев град" у Крушевцу- измена блока "А" на животну средину
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Одлука о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде Града Крушевца - Пречишћен текст


- "
Сл. лист града Суботице", бр 26/ и 28/2014
Одлука о давању у закуп пословног простора број: II-00-361-787/2014
Одлука о додели средстава за организовање спровођења јавних радова

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица (пречишћени текст)
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину остваривању права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Суботици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 101/2014
- "Сл. лист града Суботица", бр. 25/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 101/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индији
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Јерма"
Уредба о проглашењу Споменика природе "Промуклица"
Одлука о изменама оснивачког акта Угоститељског предузећа "Врање" из Врања
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Србије)
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину
Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета и о начину прегледа и обележавања посуда кола цистерне које се користе за транспорт опасног терета у железничком саобраћају
Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији и службеном оделу фитосанитарног инспектора, као и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава
Правилник о допунама Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
Одлука о избору судије (број 119-05-242/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-243/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-244/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-245/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-246/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-247/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-248/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-249/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-250/2014-01)
Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица за 2015. годину
Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП Елгас, Сента
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ј.п. Инђија
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију гаса, ИНГАС ј.п. Инђија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно комунално предузеће Чока, Чока
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Јавно комунално предузеће Чока, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Полет", Пландиште
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Полет", Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДП "Други октобар", Вршац
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ДП "Други октобар" Вршац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Беогас д.о.о. Београд
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Беогас д.о.о. Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "ГАС" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "ГАС" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, АД ЗИП "СЛОГА", Кањижа
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, АД ЗИП "СЛОГА" Кањижа
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Родгас" а.д. Бачка Топола
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Родгас" а.д. Бачка Топола
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA d.о.о. Beograd ("Zino Platinum Grand Master Tubos", "ZINO PLATINUM BARREL", "ZINO PLATINUM SHORTY", "ZINO PLATINUM PUDGE", "HOYO DE MONTEREY DOUBLE CORONAS")


- "Сл. лист града Суботица", бр. 25/2014
Решење о изменама и допунама Решења о условима и начину уступања делова кровних површина ради постављања антена, припадајуће опреме и уређајаАжурирана гласила са садржајем на дан 19.9.2014. године

- "Сл лист града Ниша", бр. 74/2014
- "сл. лист града Краљева", бр. 18, 19 и 21/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26
и 29/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 22/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 24/2014

- "Сл лист града Ниша", бр. 74/2014
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Медијана
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Бела Паланка за период од 01.01.2014. до 30.06. 2014. године
Одлука о другом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Мурица 2" у Белој Паланци
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља "Миџор" у Белој Паланци
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља "Мурица" у Белој Паланци
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља "Врбак" у Белој Паланци

- "Сл. лист града Краљева", бр. 18, 19 и 21/2014
Решење о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона
Правилник о начину, условима коришћења и потрошње горива службених возила Градске управе Града Краљева

Пословник о раду Комисије за именовање директора јавних  предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Краљево
Одлука о Завршном рачуну буџета града Краљева за 2013. годину
Одлука о доношењу Оперативног плана одбране од поплава  за водотоке II реда на територији Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације реке Товарнице
Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење гробља "Барутана"
Одлука о изради Измене плана Генералне регулације "Рибница"
Одлука о изради Измене плана Генералне регулације "Кулагића ада-Адрани"
Одлука о усвајању Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Краљева за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева

Решење о образовању Комисије за селекцију корисника помоћи од мајских поплава на територији Града Краљева, I број: 2399/14 од 13.08.2014. године
Решење о одобравању средстава за плаћање по основу обавеза према ЈКП "Чистоћа" Краљево, насталих у току елементарне непогоде и отклањања последица од поплава и бујица, у мају 2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 26 и 29/2014
Програм о изменама и допунама Програма за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2014. години
Правилник о утврђивању критеријума за избор пословне идеје из области сеоског туризма за коју се додељују финансијска средства из буџета Града, за подстицај развоја сеоског туризма

Програм о другој измени Програма за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2014. години
Програм о четвртој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта, 14. априла и 11. августа 2014. године
Решење о утврђивању економске цене услуга у Предшколској установи "Нада Наумовић"


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 5/2014
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2013. годину
Стратегија руралног развоја Града Сремска Митровица 2014-2020. године
Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта од пољске штете на подручју Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода
Решење о одређивању цене Службеног листа Града Сремска Митровица
Правилник о критеријумима за изградњу техничких средстава за успоравање саобраћаја на путу
Решење о режиму саобраћаја теретних возила кроз Град Сремску Митровицу
Правилник о редовном, периодичном и ургентном одржавању општинских путева и улица на територији Града Сремска Митровица


- "Сл. лист града Суботице", бр. 22/2014
Одлука о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2013. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за регулацију приступног пута од Тресетишта до атарског пута на к.п. 3402 к.о. Палић
Решење о приступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за регулацију приступног пута од Тресетишта до атарског пута на к.п. 3402 к.о. Палић на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради планова генералне регулације на грађевинском подручју утврђеном Генералним планом Суботица-Палић до 2020. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословних простора Града Суботице
Одлука о допуни Одлуке о јавној канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити права пацијената на територији Града Суботице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Стамбено кредитног фонда Града Суботице
Решење о доношењу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Суботице у 2014. години
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за младе за период од 2014. до 2018. године
Решење о образовању Комисије за решавање притужби на рад комуналних полицајаца
Решење о именовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета до навршених пет година живота
Решење о образовању Радне групе за процену вредности непокретности Града Суботице
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња
Решење о образовању Радне групе за израду нацрта Стратегије развоја спорта за период од 2015. до 2019. године у Граду Суботици и нацрта Локалног акционог плана за спровођење развоја спорта за период од 2015. до 2019. године у Граду Суботици


- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2014
Уредба о спровођењу јавних набавки за дипломатско-конзуларна представништва, војно-дипломатске представнике и јединице војске у међународним снагама и мировним мисијама
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 19 - социјална политика и запошљавање
0длука о измјенама и допунама Одлуке о обрасцима путних исправа
Одлука о броју студената за упис на основне и специјалистичке студије Универзитета Црне Горе за студијску 2014/2015. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе
Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању броја радних дозвола за странце за 2014. годину
Упутство о поступку емисије и начину продаје државних записа
Рјешења о брисању и упису у Регистар невладиних организација

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 24/2014
Одлука о изради Локалне студије локације "Мојанска ријека" у Андријевици
Одлука о изради Локалне студије локације "Кутска ријека" у Андријевици
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације "Мојанска ријека" у Андријевици
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину локалне студије локације "Кутска ријека" у Андријевици
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "ПОДМАИНЕ - ТАБАНОВИНА"
Правилник о измјени и допуни Правилника о облику и садржини пореске пријаве за разрез пореза на непокретности за физичка лица ("Сл. лист Општине Будва" бр. 4/12)
Одлука о краткорочном задуживању Општине Котор
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању Општинске Јавне установе "Музеји" Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама
Одлука о усвајању Општинског плана за заштиту и спашавање од поплава
Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Никшићко позориште
Одлука о допуни Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Рожаје
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Рожаје
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Урбанистичког пројекта "МЕШТРОВИЋИ"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "МРКОВИ - БИЈЕЛА СТИЈЕНА" на Луштици
Одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.9.2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25 и 28/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 25 и 28/2014
Програм о другој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2014. годину
Решење о изменама Решења о јавним паркиралиштима

Програм о трећој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години, број 400-28/14-V од 14. јануара 2014. године
Смернице и рокови за израду Нацрта одлуке о ребалансу буџета Града Крагујевца за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације
Решење о другој измени Решења о образовању Комисије за процену и избор програма спортских организација за доделу средстава из буџета града број 112-1/14-V од 9. јануара и 17. априла 2014. године
Решење о измени Решења Градског већа о образовању Савета за развој социјалне политике Града Крагујевца


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 21/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2014. години

- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2014
Уредба о измјени и допуни Уредбе о утврђивању радних мјеста, односно послова у органима државне управе на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Уредба о допуни Уредбе о утврђивању дужности, односно послова на којима се професионалним војним лицима стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Уредба о начину и поступку вршења контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Уредба о измјени Уредбе о заступнику Црне Горе пред Европским судом за људска права
Извјештај о стању уређења простора за 2013. годину
Рјешење о лиценци за рад Факултету за црногорски језик и књижевност на Цетињу
Одлука о измјени и допуни Плана расподјеле радио-дифузних фреквенција у Црној Гори
Општи услови за снабдијевање електричном енергијом
Црногорски образовни рачуноводствени стандард CORS - 1 - измјене и допуне
Одлука, Тс. број 24/14
Одлука, Тс. број 31/14
Рјешења о упису у Регистар невладиних организација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.9.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 64, 65 и 66/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 23, 29 и 30/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 64/2014
Одлука о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2014. годину са Програмом
Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд

- "Сл. лист града Београда", бр. 65/2014
Одлука о усвајању Ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд" са Ценовником
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац

- "Сл. лист града Београда", бр. 66/2014
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда

- "Сл. лист града Ниша", бр. 75/2014
Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 2014. години

- "Сл. лист града Панчева", бр. 14/2014
Одлука II Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, број 01-1786-2/2014-2 од 21.05.2014. године
Одлука I Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, број 01-1786-2/2014-1 од 21.05.2014. године
Решење о образовању Комисије за реализацију мера из Акционог плана за спровођење националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
Решење о образовању Штаба за спровођење мера заштите од пожара стрних и других пољопривредних усева на територији Града Панчева за 2014. и 2015. годину
Правилник о систематизацији радних места Културног центра Панчева

- "Сл. лист града Ужица", бр. 27/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Градској управи Ужице


- "Сл. лист града Суботице", бр. 23/2014
Решење о цени закупа по праву пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2014. годину
Решење о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2014. годину
Правилник о службеној одећи и обући и додатној опреми запослених у Градској управи Града Суботице

- "Сл. лист града Суботице", бр. 29/2014
Одлука о проглашењу дана жалости на територији Града Суботице

- "Сл. лист града Суботице", бр. 30/2014
Решење о образовању Комисије за процену  штете услед изливања атмосферских вода као последице елементарне непогоде - јаке кише која је задесила подручје Града Суботице дана 5. августа 2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 100/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 34 и 35/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 100/2014
Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
Одлука о образовању Радне групе за припрему предлога полазних основа за консолидацију пословања у јавним предузећима и другим предузећима која су од стратешког значаја
Одлука о утврђивању Комплекса Пољопривредне школе "Др Ђорђе Радић" у Краљеву за просторно културно-историјску целину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације
Решење о додели националног спортског признања (награда се додељује спортисти Вањи Мандић за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - џудо, одржаном у Београду 2006. године)
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кик бокс савеза Србије за организовање Светског сениорског првенства у кик боксу 2015. године у Београду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ради намирења дела трошкова насталих у одржавању фестивала "EXIT")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Буџетском фонду за унапређење и развој у области електронских комуникација и информационог друштва, ради обезбеђивања дела средстава потребних за набавку СТБ уређаја, неопходних за завршетак пројекта "Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (измена Решења 05 број 401-917/2014 од 30. јануара 2014. године)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о настављању рада на положају директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о настављању рада на положају помоћника директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о престанку рада на положају помоћника министра правде и државне управе
Решење о престанку рада на положају помоћника министра правде и државне управе
Решење о разрешењу помоћника министра регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о постављењу помоћника министра привреде
Решење о разрешењу секретара Министарства привреде
Решење о постављењу секретара Министарства привреде
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
Решење о разрешењу чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
Решење о именовању председника и чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
Решење о разрешењу председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за социјалну политику и запошљавање Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника Преговарачке групе за социјалну политику и запошљавање Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању чланова - представника Владе и њиховог заменика у Социјално-економском савету Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању председника, секретара и чланова Савета за права детета
Решење о именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
Закључак о именовању др Душана Вујовића за гувернера и Жељка Сертића за заменика гувернера Републике Србије у Европској банци за обнову и развој
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01704/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01730/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01719/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01754/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01796/2014-22)
Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2013. годину
Правилник о методама испитивања сорти сточног грашка (Pisum sativum L.) и грахорице (Vicia sp. L.) ради признавања сорте
Индекси потрошачких цена за август 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-2909/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба З. В. изјављена против пресуде Првог основног суда у Београду П. 54044/10 од 17. марта 2010. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 655/11 од 31. марта 2011. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-5977/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Ј. О. и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж. 10666/10 од 28. септембра 2011. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж. 10666/10 од 28. септембра 2011. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о жалби тужене изјављеној против пресуде Основног суда у Новом Саду П. 2826/10 од 30. августа 2010. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-6536/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба С. К. и Н. М. и утврђује да је решењем Основног суда у Ужицу - Судска јединица у Чајетини П. 2511/10 од 12. септембра 2011. године и решењем Вишег суда у Ужицу Гж. 1567/11 од 7. новембра 2011. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава решење Вишег суда у Ужицу Гж. 1567/11 од 7. новембра 2011. године и одређује да исти суд поново одлучи о жалби коју су подносиоци уставне жалбе изјавили против решења Основног суда у Ужицу - Судска јединица у Чајетини П. 2511/10 од 12. септембра 2011. године
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о избору заменика јавног тужиоца
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈУГОРОСГАЗ АД Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "СТАНДАРД", Ада
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "СТАНДАРД", Ада
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Београдске електране“, Београд
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Београдске електране“, Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас - Феромонт" АД, Стара Пазова
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Гас - Феромонт" АД, Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности
Закон о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКА
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при међународним организацијама
Закон о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи

- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2014
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима

- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2014
Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.9.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 63/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 29 и 30/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 14/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 16 и 17/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 63/2014
Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2014. године
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства
Одлука Надзорног одбора ЈП "Водовод и канализација" Гроцка о повећању цена воде, канализације и накнаде за мерно место са ценовником

- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2014
План места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за доделу средстава за потребе јавног информисања од значаја за Град
Правилник о методологији за формирање цена топлотне енергије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/2014
Пословник Скупштине Града Крагујевца - пречишћен текст

- "Сл. лист града Ужица", бр. 29/2014
Пословник Већа градске општине Севојно

- "Сл. лист града Ужица", бр. 30/2014
Пословник Скупштине градске општине Севојно
Одлука о буџету градске општине Севојно
Одлука о организацији Управе градске општине Севојно
Одлука о накнадама и другим примањима одборника Скупштине градске општине Севојно и чланова Већа градске општине Севојно
Исправка Пословника Већа градске општине Севојно

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 31/2014
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Зајечара

- "Сл. лист града Шапца", бр. 14/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
План генералне регулације "Мишар"

- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2014
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Сурдулица
Одлука о задуживању општине Сурдулица ради капиталног улагања
Одлука о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји пољопривредних производа на јавним површинама
Решење о допуни Решења о формирању Комисије за оцену и избор програма у области спорта Града Врања
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Врања
Решење о именовању Комисије за доделу подстицајних средстава из буџета Града у пољопривреди
Правилник о раду Комисије за доделу подстицајних средстава из буџета Града у пољопривреди
Правилник о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину са Финансијским планом

- "Сл. гласник града Врања", бр. 17/2014
Одлука о одређивању органа за одлучивање о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Врања
Одлука о изради Плана детаљне регулације између Улица Радних бригада, Рударска и Будисава Шошкића у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације центра Горње чаршије у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације између Улица Змај Јовина и Призренска у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској Бањи
Одлука о изради Плана детаљне регулације Доњи Асамбаир 1 у Врању
Одлука о продаји пољопривредних производа на јавним површинама за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 99/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 26/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 99/2014
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима
Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника
Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама
Закон о изменама и допунама Закона о државној управи
Закон о измени Закона о здравственом осигурању
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Азербејџан
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Гоч – Гвоздац"
Уредба о проглашењу Строгог резервата природе "Мустафа"
Уредба о проглашењу Споменика природе "Прерасти у кањону Вратне"
Уредба о проглашењу предела изузетних одлика "Камена Гора"
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-170/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-128/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-145/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-187/2014-01)
Исправка Одлуке о избору судије
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Топлификација", Пожаревац
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа "Топлификација", Пожаревац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о одобравању попуста, СИГас д.о.о. Пожега

- "Сл. лист града Београда", бр. 60/2014
Одлука о буџету градске општине Земун за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Земун
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун
Одлука о буџету градске општине Стари град за 2014. годину
Одлука о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Одлука  о измени и допуни Ценовника ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о буџету градске општине Барајево за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Гроцка за 2014. годину
Одлука о сахрањивању и гробљима на територији градске општине Гроцка
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 26/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2014. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета Града Ужица градској општини Севојно у 2014. години
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком прегледу изграђеног објекта
Одлука о приступању изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана Града Ужица до 2020. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 19/2014
Правилник о службеним путовањима изабраних и постављених лица у органима Града Зрењанина

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 10/2014
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације
Решење о измени и допуни Решења о формирању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Града Сомбора

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.9.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 56 и 61/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33 и 36/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 31/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2014
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд
Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања техничке документације за пројекте из области здравства
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком
Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета градске општине Сопот за 2013. годину

- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Београда
Статут градске општине Чукарица (пречишћен текст)
Пословник Скупштине градске општине Чукарица (пречишћен текст)
Одлука о измени Одлуке Надзорног одбора ЈПКП "Лазаревац" Лазаревац о ценама погребних услуга број 091-V/13-2-1 од 23. децембра 2013. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 33/2014
Пословник о раду Савета за здравље Града Зајечара
Програм рада Савета за здравље Града Зајечара за 2014. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 36/2014
Одлука о петом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2014. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 27/2014
План детаљне регулације "Дела насеља Први мај у Крагујевцу- блок Војна болница"
План детаљне регулације "Дела насеља Авала - Голиш и Липе"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА НАСЕЉА ПАЛИЛУЛЕ"
Одлука о не изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "ДЕЛА НАСЕЉА ПАЛИЛУЛЕ" на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА НАСЕЉА ВИНОГРАДИ"
Одлука о не изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "ДЕЛА НАСЕЉА ВИНОГРАДИ" на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "НАСЕЉА ЛИЦИКА"
Одлука о неизради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "НАСЕЉА ЛИЦИКА" на животну средину
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Дела насеља Сушица - Грујина чесма - блок између улица Лазара Мићуновића, Даринке Радовић, Другог Српског устанка и Балканске"
Решење о одређивању назива улице
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног и јавног комуналног предузећа, чији је оснивач Град Крагујевац
Одлука о образовању Комисије за избор извршних органа града
Програм о трећој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину, број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта и 14. априла 2014. године

- "Сл. лист града Лознице", бр. 5/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Лознице за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Лознице
Одлука о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014 за пакет "Ц" линија
Одлука о давању сагласности на привремени Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско - приградском саобраћају на територији Града Лознице за Пакет "Ц" линија
Закључак о додели земљишта стамбено угроженим лицима од елементарних непогода (поплава и клизишта)
Закључак којим се одаје признање команданту и члановима Штаба за ванредне ситуације и младим волонтерима и др . за ангажованост у санирању последица поплаве
Правилник о Регистру административних поступака и спровођењу принципа анализе ефеката прописа

- "Сл. лист града Ужица", бр. 31/2014
Одлука о укидању месне заједнице Севојно
Одлука о изменама Одлуке о месној самоуправи

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 98/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 34/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 11 и 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 98/2014
Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај
Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима
Одлука о образовању Радне групе за усклађивање активности председавања Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Srbija"
Одлука о избору судије (број 119-05-232/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-233/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-234/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-235/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-236/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-237/2014-01)

- "Сл. лист града Београда", бр. 59/2014
Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2014. годину
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац
Одлука о Завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2013. годину
Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац
Одлука о стављању ван снаге појединих одлука Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о другој измени Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 34/2014
Решење о измени Решења о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности око доделе локације и утврђивања квалитета градње свих јавних објеката на којима је Град инвеститор или суинвеститор, као и обрачуна накнаде за заштиту и унапређење животне средине највећих загађивача и јавних предузећа у Граду Зајечару
Решење о поверавању комуналних објеката ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар

- "Сл. лист града Чачка", бр. 11/2014
Решење о образовању Комисије за утврђивање предлога висине средстава за санирање најнужнијих оштећења од природне или друге незгоде
Решење о образовању Комисије за утврђивање предлога за доделу новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште
Правилник о изменама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта

- "Сл. лист града Чачка", бр. 12/2014
Решење о образовању Комисије за утврђивање испуњености услова за давање сагласности у поступцима који су у функцији изградње или легализације објеката
Правилник о наградној екскурзији за матуранте средњих школа носиоце "Вукове дипломе" школске 2013/2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 96 и 97/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 47/2014
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 23/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 96/2014
Уредба о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама

- "Сл. гласник РС", бр. 97/2014
Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RSA) у 2014. години
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о промени границе катастарских општина Паљуви и Стубленица
Решење о разрешењу члана Одбора за привреду и финансије
Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 60642/08, Алишић и други против Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и Бивше Југословенске Републике Македоније

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 47/2014
Решење о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о усклађивању динарских износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење о утврђивању износа стипендије по студенту за школску 2014/2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 23/2014
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада Локалне управе
Одлука о изради измјена и допуна Локалне студије локације "С П А С"
Одлука о измјенама и допунама Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2014. годину ("Сл. лист ЦГ-Општински прописи" бр. 1/2014)
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за паркирно-гаражна мјеста
Одлука о завршном рачуну Буџета Општине Будва за 2013. годину
Закључак о исправци грешке
Закључак о исправци грешке
Рјешење о давању сагласности на Цјеновник за изнајмљивање пословних простора и техничке опреме ДОО "Академија знања" Будва
Привремени пословник о раду Скупштине општине Гусиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе
Одлука о завршном рачуну Буџета Општине Улцињ за 2013. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређење, коришћење и привремено коришћење земљишта у складу са планом привремених објеката
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о привременим објектима
Одлука о уступању Градске тржнице на управљање и одржавање Јавном комуналном предузећу Цетиње
Извјештај о резултатима гласања за одборнике Скупштине општине Колашин

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 7/2014
Закон о потврђивању додатног Допунског протокола Споразуму између држава уговорница Сјеверноатлантског уговора и осталих држава учесница Партнерства за мир о статусу њихових снага
Закон о потврђивању Споразума о трговини оружјем
Закон о потврђивању Уговора између Црне Горе и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима
Закон о потврђивању Уговора између Црне Горе и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области туризма

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 95/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 95/2014
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије
Уредба о утврђивању Државног програма обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Бечеј, Република Србија и града Шаторалјаујхељ, Мађарска
Решење о давању сагласности на кандидатуру Рвачког савеза Србије за организовање Првенства Европе у рвању за кадете у олимпијским дисциплинама 2015. године у Суботици
Решење о уступању робе без накнаде (општини Крупањ)
Решење о престанку рада на положају помоћника министра регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу државног правобраниоца
Решење о именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије"
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
Решење о разрешењу члана Управног одбора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
Решење о именовању чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности члана и чланова Управног одбора Београдске филхармоније - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Београдске филхармоније - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
Решење о именовању председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за питања ратних ветерана
Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за младе
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Европској унији
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић
Решење о разрешењу директора Ветеринарске станице "Сурдулица" са седиштем у Сурдулици
Решење о именовању члана Одбора за привреду и финансије
Решење о престанку дужности државног секретара
Решење о постављењу државног секретара у Министарству привреде
Закључак о именовању др Душана Вујовића за гувернера и др Расима Љајића за заменика гувернера Републике Србије у Групацији Светске банке
Правилник о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорима о промету непокретности
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину
Правилник о изменама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 4678/07 и 5059/12, Тешић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 47922/08, Мећава против Србије
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston Blue" (Oyster))
Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде и Административног договора између Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и Министарства за људске ресурсе и стручни развој за спровођење Споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.9.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 57 и 58/2014
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 6 и 7/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2014
Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула
Одлука о буџету градске општине Раковица за 2014. годину
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Одлука о додели награда градске општине Лазаревац
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2014
Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину
Одлука о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији градске општине Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "10. октобар" Барајево
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких болести
Одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП "10. октобар" Барајево
Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево
Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета ГО Барајево
Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета ГО Барајево  у области активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2013. годину
Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Младеновац

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 6/2014
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ваљева за 2013. годину
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара" Ваљево са јавним конкурсом
Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ваљева за 2014. годину
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.06. - 31.08.2014. године

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 7/2014
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области јавног информисања који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ваљева
Одлука о изради Плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Ваљева
Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево, у 2014. години
Извештај са предмером и предрачуном радова о ангажованој механизацији за време одбрана од поплава у периоду од 13. до 19. маја 2014. године и изведеним радовима на санацији клизишта и путева у периоду од 19. маја до 6. јуна 2014. године
Програм хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода -поплаве- на територији Града Ваљева за 2014. годину
Закључак о усвајању Плана врсте и обим радова дефинисаних Програмом хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода - поплаве - на територији Града Ваљева за 2014. годину (са Планом)
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда Града Ваљева за 2014 годину
Локални акциони план запошљавања Града Ваљева за 2014. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ваљева за 2014 годину
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП "Топлана Ваљево" са јавним конкурсом
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП "Видрак" Ваљево са јавним конкурсом
Решење о изменама и допуни Решења о образовању Комисије за именовања директора ЈП чији је оснивач град Ваљево

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 33/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 94/2014
Одлука о избору министра привреде
Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се усваја процена вредности основног капитала Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе за исплату отпремнина)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Кабинету потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за финансирање редовне делатности Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству културе и информисања, за суфинансирање пројеката из области културне делатности Срба у иностранству)
Закључак о утврђивању Полазне основе за доношење Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима
Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz
Правилник о методама испитивања сорте проса (Panicum miliaceum L.) ради признавања сорте
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 30671/08, Маширевић против Србије
Решење о именовању директора ЈКП "Варварин", Варварин
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. лист ЦГ", бр. 33/2014
Закон о превозу опасних материја
Закон о надзору производа на тржишту
Закон о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и изградњи објеката
Уредба о измјенама Уредбе о условима и начину избора полицијског представника који се упућује на рад у иностранство
Одлука о изради Просторног плана посебне намјене Националног парка "Скадарско језеро"
Одлука о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 32
Одлука о допуни Општег плана заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Црну Гору, за период од 2010. до 2016. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Монте-пут" Подгорица
Правилник о утврђивању физичке и психичке способности лица за вршење послова против-пожарног обезбјеђења објеката
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину спровођења интерног огласа за распоређивање на рад у дипломатско-конзуларном представништву
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Приватној установи "Алфа Тон Лекић" у Подгорици
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних при-мања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о измјенама и допуни Правилника о ближем садржају и форми планског документа, критеријумима намјене површина, елементима урбанистичке регулације и јединственим графичким симболима
Правилник о ширини заштитних зона и врсти радио коридора у којима није допуштено планирање и градња других објеката
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање бруцелозе оваца и коза (B. melitensis)
Правилник о идентификацији и начину вођења Регистара газдинства оваца и коза и електронске базе података
Одлука о броју државних тужилаца у Црној Гори
Одлука, којом се одобравају Општи услови за снабдијевање електричном енергијом које је Електропривреда Црне Горе АД Никшић поднијела на одобрење, број: 14/115-23
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Петњица
Правилник о квалитету јавних електронских комуникационих услуга
Правилник о начину процјене приступачности цијена услуга и посебних пакета универзалног сервиса за социјално угрожена лица, лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Рјешење о давању сагласности на измјене Система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за шумарство и ловство у Министарству пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за пољопривреду и рибарство у Министарству пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за рурални развој у Министарству пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за IPARD плаћања у Министарству пољопривреде и руралног развоја
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за трансформацију и инвестиције у Министарству економије
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за развој националног бренда и заштиту потрошача у Министарству економије
Рјешење о именовању чланова Одбора директора "Радио-дифузни центар" д.о.о. Подгорица
Одлука о избору предсједника Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Апелационог суда Црне Горе
Одлука о избору предсједника Основног суда у Никшићу
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Котору
Одлука о избору двоје судија Основног суда у Бару
Одлуку о избору судије Основног суда у Котору
Одлука о избору судије Основног суда у Подгорици
Исправка Статута Савеза синдиката Црне Горе, број: 03-534/2

- "Сл. лист општине Шид", бр. 11/2014
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2014. годину
Решење о оснивању Комисије за безбедност саобраћаја на путевима општине Шид
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Шид

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.9.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 67, 69 и 70/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 34/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 21 и 22/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 44/2014
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Одлука о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2014. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и трошкове набавке репроматеријала
Одлука о измени Одлуке о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2014. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и трошкове набавке репроматеријала
Одлука о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2014. годину - додела субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа и набавку органског семена или органског ђубрива
Решење о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада - градске организације у 2014. години
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској улици код к. бр. 30 у Новом Саду


- "Сл. лист града Ниша", бр. 67, 69 и 70/2014
Решење о допуни Решења о образовању тима Града Ниша за имплементацију Плана руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за културу и историјско наслеђе
Одлука о дугорочном задужењу

Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Исправка Плана генералне регулације "Пирот - центар"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 34/2014
Закон о заштити и здрављу на раду
Закон о измјенама и допунама Закона о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору
Закон о измјенама и допунама Закона о државним службеницима и намјештеницима
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на промет употребљаваних моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју
Одлука о усвајању Извјештаја о стању на тржишту осигурања у Црној Гори за 2013. годину, број: 00-72/14-25/3
Одлука о доношењу Просторног плана посебне намјене Националног парка "Ловћен"
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности и стању на тржишту хартија од вриједности за 2013. годину, број: 00-72/14-19/3
Закључак о прихватању Извјештаја о раду Заштитника људских права и слобода Црне Горе за 2013. годину, број: 00-72/14-3/7
Закључак о прихватању Извјештаја о раду Савјета за финансијску стабилност за 2013. годину, број: 00-72/14-26/3
Рјешење о издавању одобрења за обављање дјелатности увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа за "ДМД ДЕЛТА" Д.О.О. Подгорица, број: 01-332-1
Рјешење о уписивању Д.О.О. "ДМД ДЕЛТА" - Подгорица у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, број: 01-59/5


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 21 и 22/2014
Одлука о јавном водоснабдијевању на подручју Општине Будва
Одлука о елементима за формирање и начину наплате цијена комуналних услуга: снабдијевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних вода
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о финансијској помоћи Републици Србији и Републици Босни и Херцеговини ради отклањања последица ванредних околности - поплава
Одлука о допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Близикуће"
Одлука о измјени, исправци грешке у Детаљном урбанистичком плану "Будва Центар"
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о измјени Одлуке о употреби симбола
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању народне библиотеке ЈУ Библиотека Будве
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг Сервис" Будва
Одлука о измјени Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг Сервис" Будва
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Котор за 2013. годину
Одлука о утврђивању најнижег износа закупнине за привремене објекте монтажног карактера и за земљиште на којем се постављају, односно граде
Правилник о измјенама и допунама Правилника о остваривању права службеника и намјештеника локалне управе на плаћено и неплаћено одсуство, стручно усавршавање на раду, јубиларне награде, материјалну помоћ и заштиту на раду
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о привременим објектима
Одлука о коришћењу и накнади за коришћење путног земљишта које припада општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Мали логор"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Велики Логор"
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о унапређењу пословног амбијента у бизнис зони "Владимирске Круте"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стара Бања - Игало" за УП 122 и УП 168
Одлука о изради Локалне студије локације "Мркови - Бијела Стијена" на Луштици
Одлука о изради Урбанистичког пројекта за хотелски комплекс "Орјен" на Врбању

Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Ново Насеље" Беране
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о социјалним давањима
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Беране
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Беране
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар" Беране
Програм јавних радова у Општини Беране за 2014. годину
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Беране
Одлука о условима и начину коришћења мобилних телефона
Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама (кућним љубимцима) и начину збрињавања и контроле њиховог размножавања
Одлука о именовању Општинске изборне комисије
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Борје II" - туристичке виле са централним садржајем
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Мотички Гај" - Туристичко насеље
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Питомине" - стамбени објекти
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Ускоци" - Туристички садржаји
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Петрова страна" - стамбено-туристички објекат са пратећим садржајем
Пословник Скупштине општине Плужине
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу излетничке таксе
Програм рада Скупштине Градске општине
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Тиват за 2013. годину
Одлука о доношењу Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Пржно I"
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о условима, начину и поступку додјељивања Новембарске награде, јавних признања и награда и звања "Почасни грађанин општине Тиват"
Одлука о изради Измјена Урбанистичког пројекта "Лустреца 2" за западни дио на Луштици, Општина Херцег Нови
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Mimosa Estate" у Игалу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Цетиње"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација - Цетиње"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Цетиње
Одлука о именовању Општинске изборне комисије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 93/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 46/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 68/2014
- "Сл. лист ЦГ- Међународни уговори", бр. 8 и 9/2014

- "Сл. гласник РС", бр.
93/2014
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
Закон о промету непокретности
Закон о допунама Закона о судским таксама
Закон о измени Закона о здравственој заштити

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 45 и 46/2014
Анекст II посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада
Програм пронаталитетне популационе политике за 2014. годину
Правилник о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине

Исправка Анекса II Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада

- "Сл. лист града Ниша", бр. 68/2014
Пословник градске изборне комисије

- "Сл. лист ЦГ- Међународни уговори", бр. 8 и 9/2014
Одлука о објављивању Анекса Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Македоније о образовању кадета из Црне Горе у војној академији "Генерал Михаило Апостолски" у Републици Македонији и обуци војних старјешина-пилота Армије Републике Македоније у ваздухопловној бази Војске Црне Горе у Црној Гори
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Македоније о образовању кадета из Црне Горе у Војној академији "Генерал Михаило Апостолски" у Републици Македонији и обуци војних старјешина-пилота Армије Републике Македоније у ваздухопловној бази Војске Црне Горе у Црној Гори
Одлука о објављивању Техничког споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства националне одбране Румуније у области обуке војног и цивилног персонала
Одлука о објављивању Протокола између Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе и Министарства сигурности Босне и Херцеговине о организовању и одржавању редовних састанака представника граничних полиција на државном, регионалном и локалном нивоу
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Чешке о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Протокола између Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе и Министарства унутрашњих послова Републике Србије о организовању и одржавању редовних састанака представника граничних полиција на централном, регионалном и локалном нивоу
Одлука о објављивању Протокола о заједничким патролама дуж државне границе Републике Албаније и Црне Горе између Министарства унутрашњих послова Републике Албаније и Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Тајланд о изузећу од виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о оснивању и активностима канцеларије за координацију програма Турске агенције за међународну сарадњу и развој
Одлука о објављивању Административног споразума за спровођење Споразума између Црне Горе и Републике Хрватске о социјалном осигурању
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Техничког споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словеније који се односи на Ронилачки курс деминирања-почетни ниво од 10. фебруара до 30. маја 2014. године
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства националне одбране Републике Литваније о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању између Министарства одбране Црне Горе и Министарства снага безбједности-Републике Косово о сарадњи у области безбједности
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Украјине
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Црне Горе и вијећа Министара Босне и Херцеговине
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Републике Црне Горе и Савезног министарства Савезне Републике Њемачке о војној сарадњи
Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању између Министарства одбране Црне Горе и Министарства националне одбране Народне Републике Кине у вези са сарадњом у области одбране
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Мађарске у области Војне сарадње
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Румуније о сарадњи на подручју одбране
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словачке о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области одбране између Министарства националне одбране Републике Грчке и Министарства одбране Црне Горе
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе
Одлука о објављивању Меморандума о сагласности између Министарства одбране Републике Црне Горе и Министарства одбране Републике Хрватске о сарадњи на подручју одбране
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Летоније о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области одбране између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Бугарске
Одлука о објављивању Споразума између Владе Републике Црне Горе и Владе Републике Словеније о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Протокола о сарадњи између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Македоније у области војне обуке
Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању између Министарства одбране Републике Црне Горе и Jefferson Института
Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању између Министарства одбране Републике Црне Горе и Министарства одбране Краљевине Данске о сарадњи у области одбране
Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању између Министарства одбране Републике Црне Горе и Министарства одбране Републике Македоније о сарадњи у одбрамбеним питањима
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о одређивању Међународног друмског граничног прелаза Кула-Савине Воде
Одлука о објављивању Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе-Управе полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Косово-полиција о одржавању редовних састанака граничних полиција на свим руководним нивоима
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о регулисању режима пограничног саобраћаја
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о отварању заједничког граничног прелаза Котлови-Кућиште за међународни друмски путнички саобраћај
Одлука о објављивању Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Министарства унутрашњих послова Републике Косово о спровођењу заједничке граничне контроле и плаћању трошкова насталих у раду на заједничком граничном прелазу Котлови-Кућиште
Одлука о објављивању Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Министарства унутрашњих послова Републике Косово о спровођењу заједничких патрола уз заједничку државну границу
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о потврђивању периода осигурања за остваривање права на пензију

Закон о потврђивању додатног Допунског протокола Споразуму између држава уговорница Сјеверноатлантског уговора и осталих држава учесница Партнерства за мир о статусу њихових снага
Закон о потврђивању Споразума о трговини оружјем
Закон о потврђивању Уговора између Црне Горе и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима
Закон о потврђивању Уговора између Црне Горе и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области туризма

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.9.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 91 и 92/2014
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 91 и 92/2014
Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина
Одлука о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Београдске електране" Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Букуља" са потпуном одговорношћу Аранђеловац
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет робе на велико и мало експорт-импорт и услуге "TRIM" д.о.о. Јагодина
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело "ROHE" друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и сервисирање Београд, Раковица
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње улице у Лесковцу
Решење о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе
Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз
Јавнобележничка тарифа
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("EXCLUSIVE (Blue)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("EXCLUSIVE (White)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("EXCLUSIVE (Black)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("West Red (rezani duvan)", "West Silver (rezani duvan)", "Filter 57 Regular (rezani duvan)", "Filter 57 Indigo (rezani duvan)")

Уредба о спровођењу мобилизације
Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања "Дечје недеље" у 2014. години
Одлука о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Одлука о укидању Основне школе "21. октобар" са седиштем у Сомбору
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Бачкој Паланци)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Првог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Другог основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Трећег основног суда у Београду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Бечеју)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Ваљеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Ваљеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Ивањици)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Зајечару)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Зрењанину)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Зрењанину)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Јагодини)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Јагодини)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Крагујевцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Крагујевцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Крагујевцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Краљеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Лазаревцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Лесковцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Лозници)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Младеновцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Нишу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Нишу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Нишу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Нишу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Пазару)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Новом Саду)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Обреновцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Обреновцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Панчеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Панчеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Панчеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Панчеву)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Пироту)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Пожаревцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Пријепољу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сенти)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сенти)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сомбору)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сомбору)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сомбору)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Сремској Митровици)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Старој Пазови)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Суботици)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Суботици)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Убу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Чачку)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Шапцу)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (за подручје Основног суда у Шапцу)

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/2014
Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
Правилник о допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2014
Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму "Еразмус+": програму Европске уније за образовање, обуку, омладину и спорт
Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у "Креативној Европи": програм Уније за културни и креативни сектор
Споразум између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм
Оквирни споразум између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о регионалном програму стамбеног збрињавања
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у "Креативној Европи", програму Уније за културни и креативни сектор
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о привилегијама и имунитетима Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (SELEC)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова у складу са резолуцијом Савета Безбедности Уједињених нација 1244 о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у централној Европи
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.8.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 57, 62, 63, 65 и 66/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 35/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 57, 62, 63, 65 и 66/2014
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. годину
План детаљне регулације Чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода
План детаљне регулације Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода
План детаљне регулације блока "Б4" у појасу реке Нишаве у Нишу
План детаљне регулације скијалишта "Бојанине воде" на Сувој планини (део туристичко-рекреативног комплекса)
Одлука о изради Плана детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи "Индустријска зона Доње Међурово" до МРС "Вулкан" у кругу фабрике "Вулкан" у Нишу
Одлука о изради Плана детаљне регулације магистралног гасовода МГ-10 Ниш -Димитровград - граница Србија/Бугарска на територији Града Ниша
Одлука о изради Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша
Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије
Одлука о комуналном реду
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије
Одлука о мрежи установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању висине накнаде за установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Ниша
План размештаја башти угоститељских објеката на територији Града Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша
Oдлука о допуни Пијачног реда за мешовите пијаце

Посебан колективни уговор за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш

Решење о о образовању Комисије за доделу средстава за потребе јавног информисања од значаја за Град
Правилник о критеријумима, мерилима и начину избора електронских медија за потребе јавног информисања од значаја за Град
Правилник о начину организовања добровољног рада
Измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Сврљиг за 2014. годину

Решење о формирању Радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја Града Ниша
Решење о образовању Јединице за имплементацију пројекта енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу Града Ниша

Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша
Решење о одређивању сектора за станаре на јавних паркиралиштима у зонама где се врши наплата услуге коришћења паркиралишта на територији Града Ниша

- "Сл. лист ЦГ", бр. 35/2014
Одлука о оснивању Пословне јединице за управљање пројектом изградње Аутопута Бар - Бољаре
Правилник о Листи правила државне помоћи
Правилник о ближим условима и начину вршења детективских послова
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности КО Јабланово
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Велестово
Одлука о одобравању накнада и цијена које плаћају произвођачи електричне енергије прикључени на преносни систем Црногорском електропреносном систему АД Подгорица за ангажовање преносног капацитета
Методологија о измјенама Методологије за утврђивање регулаторног прихода и цијена за коришћење преносног система електричне енергије
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Окланду - Нови Зеланд
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Јеревану - Република Јерменија
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда за обештећење
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда за обештећење
Рјешење о постављењу помоћника секретара Секретаријата за законодавство
Рјешење о разрјешењу државног секретара у Министарству економије
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Општа болница Никшић
Рјешење о именовању в.д. директора Завода за социјалну и дјечју заштиту
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Дом здравља Никшић
Рјешење о именовању Савјета за развој невладиних организација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 18 и 19/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 90/2014
Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о разрешењу директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Ниш
Решење о разрешењу председника и чланова Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о именовању председника и чланова Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Душану Богичевићу, Веселину Савићу, као и њиховом тренеру Дејану Гуслову за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту – веслање, олимпијској спортској дисциплини – двојац без кормилара, одржаном у Београду)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милици Мандић као и њеном тренеру Драгану Јовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – теквондо, категорија до 73 kg, одржаном у Бакуу, у Азербејџану)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Андреи Арсовић и њеном тренеру Драгану Доневићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – стрељаштво, 10m ваздушна пушка, одржаном у Москви, у Русији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Максимовић и њеном тренеру Срећку Пејовићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – стрељаштво, 10m ваздушна пушка, одржаном у Москви, у Русији)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ани Бајић као и њеном тренеру Бориславу Крстићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – теквондо, категорија преко 73kg, одржаном у Бакуу, у Азербејџану)
Закључак о утврђивању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа
Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде
Правилник о начину обављања ванредног превоза

- "Сл. лист града Београда", бр. 49/2014
Одлука о трећој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни центар - Раковица"
Одлука о подршци пријави пројекта "Innovative social care in Belgrade border municipalities" за финансирање из фондова Европске уније
Одлука о несачињавању финансијског извештаја за статусну промену ЈП "Пословни центар - Раковица"
Одлука о несачињавању финансијског извештаја за статусну промену ЈП "Спортски центар Раковица"
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Четврта измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сурчин за 2013. годину
Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Сурчин за 2013. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 18 и 19/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Пећинци за 2013. годину
Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пећинци
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пећинци за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о образовању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе
Решење о образовању Комисије за представке и жалбе
Решење о образовању Савета за буџет и финансије
Решење о образовању Савета за урбанизам, стамбено - комуналне делатности и заштиту животне средине
Решење о образовању Савета за привреду
Решење о образовању Савета за спорт и омладину
Решење о образовању Савета за друштвене делатности
Решење о образовању Савета за развој и заштиту локалне самоуправе
Решење о образовању Савета за пољопривреду

Одлука о изради Плана детаљне регулације северне обилазнице Пећинаца (веза државног пута II А 128 и државног пута II А 120)
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав) са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци Дунав) на животну средину
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Стара Пазова у 2014. години

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2014
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 61/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 89/2014
Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године
Одлука о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина
Решење о упису у Регистар политичких странака (Нова демократска странка)
Правилник о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у зони школе
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља
Списак српских стандарда из области серијски произведених једноставних посуда под притиском
Списак српских стандарда из области опреме под притиском и склопова код којих је највећи дозвољени притисак ПС већи од 0,5 bar
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Camel Filters", "Camel Blue")


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2014
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
Правилник о допуни Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања
Правилник о допуни Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања
Правилник о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Исправка Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство


- "Сл. лист града Ниша", бр. 61/2014
Правилник о методологији за формирање цена топлотне енергије


Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2014
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9 и 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 88/2014
Решење о престанку рада на положају помоћника министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају помоћника министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о настављању рада на положају секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра привреде
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за дигиталну агенду у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Решење о постављењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају секретара Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о престанку рада на положају директора Управе за родну равноправност у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку рада на положају начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о разрешењу директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању директора Високе економске школе струковних студија из Пећи са привременим седиштем у Лепосавићу
Решење о разрешењу председника Савета за стручно образовање и образовање одраслих
Решење o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском
Решење o именовању председника српског дела Заједничког одбора за подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Решење о именовању члана Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
Решење о разрешењу и именовању члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије"
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Srbija"
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2014. године
Јавнобележнички пословник

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9 и 10/2014
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија
Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија
Правилник о престанку важења Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за безбедност саобраћаја
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
 
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада метала

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2014

Уредба о посебном начину обезбеђивања доступности података садржаних у катастру земљишта за Аутономну покрајину Косово и Метохија
Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Костолцу
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 - Нови Пазар 1
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/h од ТС Ниш 1 до Врле III
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац-Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница" до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичке агенције за просторно планирање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Друштво са ограниченом одговорношћу Технопетрол СА ДОО Гаџин Хан бб, Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће "Градска топлана" Зрењанин
Решење о употреби средстава текуће буџетске резервe (средства се одобравају Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради реализације Закључка Владе 05 број 350-8883/2014-1 од 14. августа 2014. године, а за израду Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води")
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу реконструкције раскрснице улица у Врбасу
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње кружне раскрснице улице у Лексовцу
Решење о утврђивању јавног итереса за експропријацију непокретности, ради изградње улице у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње улице у Лозници
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње улице у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње пречистача отпадних вода на територији града Новог Сада (КО Ченеј)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајног правца на територији града Београда (КО Вождовац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Републике Македоније, деоница: Доњи Нерадовац - Владичин Хан
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран, Сектор И: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 3: Обреновац-Уб
Правилник о условима које мора да испуњава тело које се именује за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о допуни Правилника о ургентном одржавању државног пута
Правилник о методама испитивања сорти језграстих воћних врста ради признавања сорти
Правилник о методама испитивања сорте уљане репице (Brassica napus L.) ради признавања сорте
Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
Правилник о изменама и допунама Правилника о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце финансијског лизинга
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског лизинга
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне пензијске фондове
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-188/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-173/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-182/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 119-01-172/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-37/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-39/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-41/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-42/2014-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-00256/2013-11
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар "Младост", Крагујевац
Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте
Малопродајне цене дуванских прерађевина (""Marlboro Touch" (plavi)", ""Marlboro Touch" (srebrni)", ""Marlboro Flavor Code"", ""L&M Loft" (Blue)", ""L&M Loft" (Sea Blue)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DOMINGO NATURAL", "DOMINGO NEGRO", "DOMINGO ORIGINAL")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.8.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2014
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.8.2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 31/2014
Закон о порезу на угљоводонике
Закон о измјенама и допунама Закона о раду
Закон о измјенама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији
Закон о измјенама и допунама Закона о експлозивним материјама
Закон о измјенама и допунама Закона о туризму
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити свједока
Закључак, којим се прихвата Извјештај о раду Одбора за безбједност и одбрану за 2013. годину, број: 00-72/14-15/1
Закључци, којима Скупштина Црне Горе препоручује Савјету за приватизацију и капиталне пројекте да у процес приватизације Јадранског бродоградилишта АД Бијела и преговоре са заинтересованим инвеститорима укључи Синдикалну организацију Јадранског бродоградилишта Бијела, број: 00-72/14-16/5
Закључак, којим се прихвата Годишњи извјештај о раду Централне банке Црне Горе за 2013. годину, број: 00-72/14-12/3
Закључак, којим се прихвата Годишњи извјештај о раду Комисије за праћење и контролу поступка приватизације за 2013. годину, број: 00-72/14-16/4
Закључци, којима се утврђује да је неопходно да Скупштина Црне Горе и њени надлежни одбори користећи своје пословничке механизме размотре Извјештај о раду Комисије за концесије за 2013. годину у домену своје надлежности и донесу одговарајуће закључке укључујући и потребу одржавања контролног саслушања о стању у овој области, број: 00-72/14-2/4
Закључци, којима Скупштина Црне Горе позива Електропривреду Црне Горе АД Никшић, да у најкраћем могућем року испоручи електричну енергију Солани "Бајо Секулић" АД Улцињ у циљу заштите процеса производње и неспорне заштите државне имовине, уз обавезу Солане АД, да дуг за испоручену електричну енергију плати након покретања процеса производње, број: 00-63-7/14-27/8
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Уједињеним Арапским Емиратима на резидентној основи са сједиштем у Абу Дабију
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Аустралији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Новом Зеланду
Уредба о пореској регистар каси
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 16 - порези
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Савјета за заштиту од дискриминације
Одлука о измјенама Одлуке о мапи регионалних помоћи
Одлука о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба функционера
Одлука о рјешавању стамбених потреба државних службеника и намјештеника
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Јеревану - Република Јерменија
Одлука о висини накнаде - путарине за употребу Тунела Созина и прилазних саобраћајница
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења бактерије Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
Правилник о листи опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен
Правилник о примјени мјере безбједности обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи
Правилник о информисању јавности и крајњих корисника у периоду преласка са аналогног на дигитално емитовање програма
Одлука о измјени и допуни Плана расподјеле радио-дифузних фреквенција у Црној Гори
Одлука о утврђивању табела са цијенама за електричну енергију
Одлука о одобравању табела са износима цијена корекција
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању износа корекције регулаторно дозвољеног прихода и цијена Црногорском електропреносном систему АД Подгорица, број 14/1266-21 од 03.07.2014. године
Рјешење, којим се Д.О.О. "ДМД ДЕЛТА" - Подгорица, уписује у Регистар трговаца на велико дуванским производима, број: 01-59/3
Одлука о измјени Одлуке о висини накнада за рад Комисије за хартије од вриједности
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Богетиће
Статут о измјенама и допунама Статута Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Статут Савеза синдиката Црне Горе
Одлука о Цјеновнику услуга у АД Марина Бар
Одлука о престанку функције замјеника Вишег државног тужиоца у Бијелом Пољу
Исправка Измјене и допуне Тарифе премија за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају од посљедица несрећног случаја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.8.2014. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2014

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Сомбора за 2013. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа
Одлука о 5. изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега
Одлука о 3. изменама и допунама Одлуке о пијачном реду на територији Града Сомбора
Одлука о 1. изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора
Одлука о 1. изменама и допунама Одлуке о држању кућних љубимаца на територији Града Сомбора
Одлука о 1. изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора
Одлука о 2. изменама и допунама Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора
Одлука о доношењу плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору
План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2014
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насељеног места Јошаница, Стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делови насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадники Чаир
План генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир
Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Пазара за 2013. годину
Одлука о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја Града Новог Пазара за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и општим правилима за изградњу у поступку легализације
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне у Граду Новом Пазару
Одлука о накнадама за рад председника и чланова Надзорних одбора у Јавним и Јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град Нови Пазар
Одлука о одређивању услова и органа надлежног за закључивање уговора о давању сагласности за изградњу објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стајалиштима
Одлука о проглашењу Дана жалости на територији Града Новог Пазара
Одлука о допуни пословника о раду Градског већа Града Новог Пазара

 
Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.8.2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 21 и 23/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 21 и 23/2014
Одлука о једнократном суфинансирању рада и развоја изузетно талентованих ученика средњих школа и студената
Решење о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о стајалиштима у градском, приградском и међумесном саобраћају на територији Града Крагујевца

Правилник о измени Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 6/2014
Одлука о суфинансирању текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ ЦЕНТРА ДОО ИНЂИЈА као другог субјекта у култури
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 20/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2014
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Уредба о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде
Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Решење о именовању вршиоца дужности директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01747/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01716/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01781/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01685/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01745/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01694/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01761/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01793/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01804/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01768/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01710/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01738/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01720/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01692/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01779/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01724/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01721/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01737/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01711/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01800/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01767/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01806/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01766/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01703/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01808/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01736/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01734/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01693/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01792/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01718/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01807/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01786/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01746/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01753/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01732/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01762/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01705/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01783/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01697/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01770/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01712/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01726/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01777/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01713/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01771/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01774/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01802/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01752/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01772/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01742/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01776/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01755/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01702/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01701/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01775/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01778/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01696/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01797/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01698/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01735/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01690/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01785/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01791/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01740/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01760/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01741/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01790/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01799/2014-22)
Решење о именовању извршитеља (број 740-08-01810/2014-22)
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Правилник о начину употребе средстава за снимање саобраћаја
Правилник о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
Правилник о манометрима за мерење крвног притиска
Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима
Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
Исправка Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди
Индекси потрошачких цена за јул 2014. године
Правилник о измени Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Закључак Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-391/14-01
Закључак Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-544/14-01
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност "Ковински комуналац", Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("TOSCANELLO AROMA FONDENTE", "IL MORO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Story Pink", "Story Violet")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidоff (Black)", "Davidоff (White)", "Davidоff Gold Superslims", "Davidоff Silver Superslims", "Davidoff Classik", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classik", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivоry", "Gauloises Blоndes (Blue)", "Gauloises Blоndes (Red)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "West Blue", "Style Slims Blue", "Style Slims Rоse", "Parker& Simpson P&S Silver (bоx)", "Parker & Simpson P&S Blue (bоx)", "Parker & Simpson P&S Black (bоx)")


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 20/2014
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Андријевица за 2013. годину
Одлука о социјалним давањима
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса на територији Општине Андријевица
Одлука о измјени и допуни Одлуке о установљењу награде "17." јул
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људе
Одлука о постављењу, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Андријевица
Одлука о условима и начину коришћења вода за наводњавање на подручју Општине Андријевица
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о измјени Одлуке о накнадама одборницима Скупштине општине Андријевица
Одлука о доношењу Једногодишњег програма уређења простора Општине Андријевица за 2014. годину са Једногодишњим програмом уређења простора Општине Андријевица за 2014. годину
Правилник о начину припреме и достављања материјала предсједнику Општине
Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Центар Петровац"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе Општине Будва
Одлука о усвајању Завршног рачуна Буџета Општине Мојковац за 2013. годину
Одлука о финансирању политичких партија
Акциони план за 2014. годину Стратешког плана развоја Општине Мојковац 2012-2019
Акциони план за 2014. годину Стратегије запошљавања и развоја људских ресурса 2011-2015
Одлука о завршном рачуну Буџета Општине Никшић за 2013. годину
Одлука о измјенама и допунама Детаљног урбанистичког плана Рудо Поље
Одлука о измјенама и допунама Детаљног урбанистичког плана Мркошница 2
Одлука о измјенама и допунама Урбанистичког пројекта за простор између улица Ника Миљанића, Његошеве, II Далматинске и Баја Пивљанина
Одлука о проглашењу заштићеног природног добра споменик природе "Горњепољски вир"
Одлука о јавном линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Никшић
Одлука о одређивању тржишне вриједности непокретности за 2014. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији Општине Улцињ

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.8.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 48 и 62/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2014
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

- "Сл. лист града Београда", бр. 48 и 62/2014
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2013. годину
Одлука о образовању општинске Комисије за процену штете од елементарних непогода на територији градске општине Палилула
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе градске општине Стари град
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2013. годину

План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску, од саобраћајнице Т-6 до аутопутске обилазнице - I фаза, од саобраћајнице Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом "Никола Тесла"
Измене Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији Града Београда (I фаза)
Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Одлука о оснивању Основне школе "Данило Киш" Вождовац у насељу "Степа Степановић"
Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Града Београда
Одлука о подизању споменика руским и српским војницима погинулим у Првом светском рату
Одлука о измештању споменика Димитрију Туцовићу на нови плато између Трга Славија и Улице краља Милутина
Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар "Ташмајдан" у Београду
Одлука о промени оснивачког акта Градског завода за вештачења
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Белеф центра - установе културе у ликвидацији
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Југоконцерта - установе за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд и именовању председника и чланова Комисије


- "Сл. лист града Ужица", бр. 28/2014
Закључак Градског штаба за ванредне ситуације од 2.07.2014. године
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије Града Ужица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.8.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 54/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 8/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 47/2014
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за Месну заједницу Степојевац, градска општина Лазаревац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Месну заједницу Врбовно, градска општина Лазаревац
Показатељ пада потрошачких цена у мају 2014. године
Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Чукарица за 2013. годину
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Араповац
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда


- "Сл. лист града Ниша", бр. 54/2014
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" у Нишу
Одлука о изменама и допунама Статута општине Сврљиг


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 43/2014
Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2014. години
Решење о изменама Акционог плана развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању општег паркиралишта и инвалидних паркинг-места у делу Његошеве улице у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Берислава Берића код к. бр. 8 у Новом Саду

- "Сл. лист општине Шид", бр. 8/2014
Одлука о допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид
Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид
Одлука о допуни Одлуке о комуналној хигијени и услугама
Одлука о финансирању јавне расвете, одржавање чистоће и комуналне хигијене на територији општине Шид
Одлука о допуни Одлуке о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Шид

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 8/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 85/2014
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2014. годину
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године
Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за 2014-2016. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о личној карти
Правилник о измени и допуни Правилника о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-161/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-101/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-102/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-169/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-157/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-171/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-158/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-148/2014-01)
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 849/14)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 849/14)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (crveni)", "Next by Dubliss (plavi)")


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 25/2014
Одлука о другом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама
Одлука о оснивању Савета за младе Града Зајечара
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатној заштити породиља на територији Града Зајечара
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Зајечар
Правилник о мерилима за именовање директора Јавних предузећа чији је оснивач Град Зајечар
Решење о измени Програма потреба за такси превозом путника на територији Града Зајечара у 2013. години


- "Сл. лист града Чачка", бр. 8/2014
Одлука о завршном рачуну буџета за 2013. годину
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију Града Чачка услед наступања елементарне непогоде-поплаве
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Града Чачка која је проглашена услед наступања елементарне непогоде-поплаве
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци - пречишћен текст
Одлука о оснивању Дома здравља "Чачак" Чачак - пречишћен текст

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.8.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 18/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2014
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада Геодезија и грађевинарство
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 18/2014
Одлука о признањима Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП "Нискоградња" Крагујевац (пречишћен текст)
Одлука о оснивању ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац (пречишћен текст)
Одлука о ауто-такси превозу (пречишћен текст)
Одлука о одржавању чистоће (пречишћен текст)
Одлука о снабдевању Града Крагујевца топлотном енергијом (пречишћен текст)
Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга (пречишћен текст)
Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности изградње, уређења и одржавања јавних WC-а (пречишћен текст)
Одлука о комуналном реду (пречишћен текст)
Одлука о пијацама (пречишћен текст)
Одлука о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају (пречишћен текст)
Одлука о јавним паркиралиштима (пречишћен текст)
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о сахрањивању и гробљима (пречишћен текст)
Одлука о подизању и одржавању споменика на територији Града Крагујевца (пречишћен текст)
Одлука о стајалиштима (пречишћен текст)
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима (пречишћен текст)
Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода (пречишћен текст)
Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији Града Крагујевца (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне - соларне енергије "Green power investment" у К.О. Лежимир Град Сремска Митровица
Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Одлука о ауто такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети
Одлука о изменама Одлуке о градској плажи
Решење о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП "Водовод" за 2014. годину
Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Сремска Митровица
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације за територију Града Сремска Митровица
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине непосредном погодбом
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за приградски и међумесни превоз путника на територији Града Сремска Митровица
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 84/2014
Уредба о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе
Уредба о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач Република Србија
Уредба о допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
Уредба о изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Одлука о оснивању Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
Одлука o утврђивању виле "Ми Ла" у Врњачкој Бањи за споменик културе
Одлука о утврђивању виле "Авала" у Врњачкој Бањи за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде "Уред" у Крагујевцу за споменик културе
Одлука о утврђивању Спомен комплекса "Стратиште" на путу Панчево-Јабука за знаменито место
Решење о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу директора Високе економске школе струковних студија из Пећи са привременим седиштем у Лепосавићу
Решење о разрешењу директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању чланова Управног одбора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о разрешењу члана и именовању председника и члана Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
Решење о именовању чланова Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
Решење о именовању члана Радне групе за израду Националне стратегије за развој спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог плана за њену примену
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за снебдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за обновљиве изворе електричне енергије "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља "Рударски басен Колубара" д.о.о. Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Панонске термоелектране-топлане" д.о.о. Нови Сад
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Дринско-лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва термоелектране и копови "Костолац" д.о.о. Костолац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за новинску издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Srbija"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству трговине, туризма и телекомуникација за отварање апропријација економских класификација, и то: 422 - Трошкови путовања; 423 - Услуге по уговору; 424 - Специјализоване услуге)
 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Влади - Генералном секретаријату Владе, на име једнократне помоћи Републици Српској, услед штете изазване елементарном непогодом - поплавом)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења улице у Београду
Закључак Владе (05 број 337-8542/2014)
Правилник о изменама и допунама Правилника о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите
Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
Одлука о избору судије (број 119-05-192/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-193/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-194/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-195/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00129/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 846/14)
Одлука Савета Републичке радиодифузне агенције број 222/14
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00155/2014-08)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-404-02-00058/2014-08)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("TOSCANELLO AROMA FONDENTE
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("IL MORO",
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("HERALD" (forte)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("HERALD" (andante)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE" (Red)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE" (Blue)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE" (Silver)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE SLIMS" (Red)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE SLIMS" (Blue)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("OPPOSITE SLIMS" (Silver)
Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање
Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа "Радио и телевизија Бачка Паланка", Бачка Паланка
Решење о именовању директора Јавног предузећа за стамбено пословање "Вршац", Вршац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА, Рума
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy Blue (Rezani duvan)", "Viceroy Red (Rezani duvan)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy Blue (Rezani duvan - L)", "Viceroy Red (Rezani duvan - L)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("COHIBA GENIOS", "COHIBA PIRAMIDES EXTRA")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "LD VIOLET SUPERSLIMS", "LD PINK SUPERSLIMS", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("LD red ", "LD blue ")

- "Сл. лист града Шапца", бр. 9/2014
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2012. годину
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2013. годину
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Владимирци за 2014. годину
Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним, јавним комуналним предузећима и друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2014. годину

- "Сл. лист града Чачка", бр. 7/2014
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Чачка за 2014. годину
Одлука о ауто такси превозу на територији Града Чачка
Одлука о додатној подршци детету и ученику са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штете на пољопривредним
културама настале услед елементарне непогоде на подручју Града Чачка
Решење о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
Решење о допуни Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.8.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 37 и 41/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 29/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 15/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 37 и 41/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину, са Програмом
Одлуку о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2014. години, са Програмом
Одлука изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2014. годину, са Програмом
Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2014. Годину - текуће субвенције, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања зеленила и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад

Решење о изменама и допунама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Одлука о изменама Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени Решења о образовању пројектног тима за реализацију Пројекта "Имплементација ЕРП Решења"
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Сељачких буна код к. бр. 11 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног фронта код к. бр. 56 у Новом Саду

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 29/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2013. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "простора зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана - Гамзиград са проширењем"
Одлука о неприступању изради стратешких процена утицаја на животну средину планa детаљнe регулацијe "Простора зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана - Гамзиград са проширењем"
Одлука о изради Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kv ТЦ "Бор 2" - ТЦ "Зајечар 2",на територији Града Зајечара
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 KW ТЦ "Бор 2" - ТЦ "Зајечар 2", на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о изради планова генералне регулације Града Зајечара
Одлука о обезбеђивању дела надокнаде за рад извршиоцима на пословима противградне заштите на територији Града Зајечара
Одлука о продужењу важења акционог плана за младе Града Зајечара за период од 2010. до 2014. године
Закључак о покретању иницијативе за измену и допуну закона о територијалној организацији Републике Србије
Закључак о обавези достављања допунског извештаја о наплати пореза на територији Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за утврђивање штете на инфраструктурним објектима на територији Града Зајечара од поплава
Решење о образовању Комисије за израду пројектног задатка


- "Сл. лист града Врања", бр. 15/2014
Одлука о измени Пословника о раду Скупштине општине Сурдулица
Одлука о организацији и начину обављања јавног превоза путника и ствари и ауто-такси превоза на територији општина Сурдулице
Одлука о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња на територији општине Сурдулица
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сурдулица за 2014. године
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о издвајању новчаних средстава у корист угроженог становништва од поплава Републике Србије
Одлука о радноправном статусу председника и заменика председника Скупштине
Правилник о начину управљања дугом општине Сурдулица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.8.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 59 и 64/2014
- "Сл лист града Крагујевца", бр. 22/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 20/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 59 и 64/2014
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша на животну средину
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације магистралног цевовода МГ - 10 Ниш - Димитровград - граница Србија/Бугарска на територији Града Ниша на животну средину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2013. годину
Одлука о распоређивању суфицита по завршном рачуну буџета општине Димитровград за 2013. годину
Правилник о накнадама и другим примањима изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима општине Димитровград и корисницима буџета општине
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Правилник о регулисању утрошка воде корисницима новчане социјалне помоћи и особама које су рођене са телесним оштећењем 100% или које су телесно оштећење од 100% стекле као дете
Одлука о општим паркиралиштима
Решење о образовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације "Сават" I и Сават" II у општини Димитровград
План детаљне регулације "Сават" I и Сават" II у општини Димитровград

- "Сл лист града Крагујевца", бр. 22/2014
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени цена услуга ЈКП "Чистоћа" Крагујевац

- "Сл. лист града Ужица", бр. 20/2014
Статут Градске општине Севојно
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Регионална депонија "Дубоко" у Ужицу
Одлука о приступању израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације "Аеродром Поникве"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 83/2014
Закон о приватизацији
Закон о изменама и допунама Закона о стечају
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
Закон о јавном информисању и медијима
Закон о електронским медијима
Закон о јавним медијским сервисима
Решење о престанку дужности државног секретара
Решење о постављењу државног секретара у Министарству привреде
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о постављењу директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству рударства и енергетике за финансирање редовног рада Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица - у реструктурирању)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.8.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 82/2014
Одлука о избору министра финансија
Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности
Одлука председника Владе (01 број 119-00-42/2014-01)
Одлука Уставног суда РС број IУо-154/2011 којом се утврђује да одредбе члана 4. и члана 11. став 1. Споразума о накнади трошкова превоза запослених у области образовања и васпитања на територији града Суботице и члана 4. Анекса I Споразума ("Службени лист града Суботице", број 40/10) нису у сагласности са Уставом и законом
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.8.2014. године


- "Сл. гласник РС", бр. 81/2014
Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Одлука о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана за њено спровођење
Стратегија развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године
Решење о престанку рада на положају помоћника министра саобраћаја
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за реституцију
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
Решење о именовању члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа "Београдски сајам" са потпуном одговорношћу, Београд
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
Решење о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о именовању председника Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о разрешењу председника и именовању председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра правде
Решење о настављању рада на положају секретара Министарства правде
Решење о настављању рада на положају директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о разрешењу помоћника министра правде
Решење о постављењу помоћника министра правде
Решење о разрешењу помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу помоћника министра правде - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о разрешењу директора Канцеларије Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама
Решење о постављењу помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о престанку рада на положају помоћника министра вера и дијаспоре
Решење о постављењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
Решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу вршиоца дужности директора "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору вршиоца дужности директора "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Србијагас", Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад
Решење о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Решење о давању сагласности на Одлуку о смањењу висине накнаде због измене у програмима који се емитују
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству привреде ради реализације Закључка Владе 05 број 337-6983/2014-2 од 4. јула 2014. године за оснивачки улог за оснивање заједничког привредног друштва "Ал Равафед Србија" д.о.о. Београд)
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Исправка Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
Одлука Уставног суда РС број IУо-870/2012 којом се: 1. утврђује да Уредба о посебном начину обраде података садржаних у катастру земљишта за Аутономну покрајину Косово и Метохија ("Службени гласник РС", број 94/11) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину
Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину
Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014. годину
Одлука о избору судије (број 112-01-00126/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-48/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 843/14)
Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 53. заседању марта 2014. године
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Водовод, Смедерево
Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Смедерево
Решење о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, Смедерево
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original", "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Gold Superslims", "Davidoff Silver Superslims", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange 210",00 210",00", "Davidoff iD Blue 210",00 210",00", "Davidoff iD Ivory 210",00 210",00", "Gauloises Blondes (Blue) 220",00 220",00", "Gauloises Blondes (Red) 220",00 220",00", "West Red 100’s 200",00 200",00", "West Silver 100’s 200",00 200",00", "West Red 200",00 200",00", "West Silver 200",00 200",00", "West White 200",00 200",00", "West Blue 200",00 200",00", "Style Slims Blue 200",00 200",00", "Style Slims Rose 200",00 200",00", "Parker & Simpson P&S Silver (box) 170",00 170",00", "Parker & Simpson P&S Blue (box) 170",00 170",00", "Parker & Simpson P&S Black (box)")

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.8.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 52 и 53/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 55, 56 и 60/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 4 и 5/2014
- "Сл. лист града Ужица бр. 22/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 52 и 53/2014
План детаљне регулације простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна - Прегревица, општина Земун
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина Земун
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер - II фаза, целина 2 - шира зона Хиподрома „Београд”, градске општине Чукарица и Савски венац
План детаљне регулације блока између улица: Добровољачке, Добановачке, Светотројчине и Цара Душана у Земуну, градска општина Земун


- "Сл. лист града Ниша", бр. 55, 56 и 60/2014
Одлука о организовању пружања правне помоћи и вршењу правне заштите имовинских права и интереса општине Мерошина
Одлука о општим условима за уређење општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Мерошина
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2014. години на територији Општине Мерошина

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о одређивању накнаде стрелцима на противградним станицама
Одлука о измени критеријума за поделу помоћи пољопривредницима који су пријавили штету на пољопривредним усевима и парцелама од поплаве 19. априла 2014. године

Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Пирот
Одлука о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији општине Пирот
Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Пирот
План генералне регулације "Пирот - центар"


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 4 и 5/2014
Одлука о проглашењу ванредне ситуације
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.04. - 31.05.2014. године

Одлука о допунама Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Граду Ваљеву
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа Града Ваљева

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2014
Решење о образовању Мобилног тима за инклузију Рома

- "Сл. лист града Ужица бр. 22/2014
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ужица за 2014. годину

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3/2014
Пречишћен текст Одлуке о  мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије (Аmbrosia artemisifolia) ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 13/2012 и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о посебном родитељском додатку ("Службени лист општине Смедерево", број 5/2004 и "Службени лист града Смедерева", број 6/2009 и 13/2012)
Пречишћени текст Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 4/2013 и 9/2013)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце", Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 15/2012 и 1/2013)
Пречишћен текст Одлуке о организовању Центра за социјални рад Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст 15/2012)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст, 13/2012, 1/2014 и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Предшколске установе "Наша радост" Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 18; 2009-пречишћен текст и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о броју и просторном распореду предшколских установа Града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 1/2012 и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Историјског архива у Смедереву ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 15/2009 и 15/2012)
Пречишћен текст Одлуке о обезбеђивању средстава за финансирање потреба у области спорта на територији Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2010 и 15/2012)
Пречишћен текст Одлуке о организовању Народне библиотеке Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст и 2/2013)
Пречишћен текст Одлуке о организовању Музеја у Смедереву ("Службени лист града Смедерева". 6рој 18/2009-пречишћен текст и 5/2013)
Пречишћен текст Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст и 8/2013)
Пречишћен текст Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичких зона на територији Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2011 и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о пијацама ("Службени лист Града Смедерева", број 5/2013 и 2/2014)
Пречишћен текст Одлуке о уклањању објеката ("Службени лист града Смедерева", број 3/2011, књига II и 2/2014)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 30/2014
Уредба о допуни Уредбе о визном режиму
Уредба о Националној класификацији образовања
Правилник о садржини и начину вођења Регистра сорти и подлога
Правилник о начину вршења ревизије идејног и главног пројекта
Одлука о утврђивању износа корекције накнаде Електропривреди Црне Горе ад Никшић за јавног снабдјевача
Одлука о утврђивању износа корекције регулаторно дозвољеног прихода и цијена Електро-привреди Црне Горе ад Никшић за оператора дистрибутивног система
Одлука о утврђивању износа корекције регулаторно дозвољеног прихода и цијена Црногорском електропреносном систему ад Подгорица
Одлука о утврђивању износа корекције накнаде за рад Црногорском оператору тржишта електричне енергије доо Подгорица
Закључак, којим се обуставља поступак који је Регулаторна агенција за енергетику покренула по службеној дужности дана 30.05.2014. године, за утврђивање корекција регулаторно дозвољеног прихода и цијена, за другу годину регулаторног периода, одобрених Одлуком о одобравању регулаторно дозвољеног прихода Електропривреди Црне Горе АД Никшић за јавног снабдијевача, за период 01.08.2012-31.07.2015. године, број 12/694-72 од 02.07.2012. године
Рјешење, којим се одузима дозвола за обављање депозитарних послова Хипотекарној банци а.д. Подгорица, са сједиштем у Подгорици - Бул. Јосипа Броза Тита 67, издата рјешењем Комисије бр. 03/23-325/6-12 од 20.03.2012. године
Рјешење о давању сагласности на тарифу премија за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају од посљедица несрећног случаја
Рјешење о именовању директора Јавне установе Службени лист Црне Горе
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Цетиње
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Бијело Поље
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Вијећа за прекршаје Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Колашин
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Пљевља
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Беране
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма
Рјешење о постављењу секретара Министарства за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за промоцију информационог друштва у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38 и 39/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 8/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 80/2014
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о изменама и допунама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Решење о давању сагласности на Предлог плана о измени Плана централизованих јавних набавки за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма пословања "Железнице Србије" а.д. за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Републичке агенције за поштанске услуге за 2013. годину
Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Viceroy Blue" (rezani duvan-L))
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Viceroy Red" (rezani duvan-L))

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38 и 39/2014
Решење о образовању Штаба за праћење, сузбијање и уништавање амброзије - ambrosia artemisiifolia и других алергених биљака на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације
Решење о образовању Радне групе за испитивање постојања злоупотребе коришћења службених возила у предузећима и установама чији је оснивач Град Нови Сад

Правилник о измени Правилника о начину коришћења купалишта "Штранд" у Новом Саду

- "Сл. лист града Лознице", бр. 4/2014
Одлука о успостављању Регистра административних поступака
Одлука о поверавању пијаце у Лешници КЈП "Наш дом" Лозница
Решење о образовању и именовању Координационог тима за палијативно збрињавање пацијената

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 8/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2013. годину
Одлука о проглашењу стамбених јединица у јавној својини Града за стамбене јединице намењене социјалном становању
Програм о измени Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2013. години
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање притужби на рад комуналних полицајаца
Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројекта цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Железничка станица" у Пожаревцу
Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2014-2020
Измена и допуна Плана локација за хало говорнице на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца
Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца
Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у стамбеним јединицама које су у власништву Града

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 35 и 36/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 79/2014
Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у органима јавне власти
Уредба о оснивању Канцеларије за борбу против дрога
Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе
Одлука о отварању Буџетског фонда за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва
Одлука о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
Одлука о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној стопи
Одлука о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о престанку дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и Финансијског плана Савезне јавне установе Радио-Југославија за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2013. години
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње улице у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница са Републиком Македонијом, деоница: Горње Поље - Царичина Долина
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње регионалног водоводног система од Зучке капије до резервоара Младеновац
Правилник о дисциплинском поступку према осуђеним лицима
Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-162/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-163/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-164/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-34/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-35/2014-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00354/2013-11)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Богатић", Богатић
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша
Правила о раду преносног система
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike (Blue 100`s)")

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 35 и 36/2014
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години
Решење о измени и допуни Програма инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2014. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одобрењу да се распореде средства која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2014. годину, а која су одобрена Месној заједници "Слана бара"
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Решења о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Исправка Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о изменама Одлуке о образовању Службе за интерну ревизију Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за избор пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту развоја контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању повремених паркиралишта у околини Петроварадинске тврђаве, за време одржавања музичког фестивала "EXIT"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе "Дунавски парк" у Новом Саду

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.7.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 13/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 51/2014
Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 19, просторно-функционална целина 5, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације за Спортски центар "Језеро" у Реснику, градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од хитне помоћи до улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - хитна помоћ, градска општина Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле - део блока 9А, градске општине Нови Београд и Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ - 05 до подручја ППППН "Београд наводи", градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу гасовода и главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Палилула и Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО "Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд и Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV "Аутокоманда" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Вождовац и Савски венац
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице "Макиш", градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар
Одлука о оснивању Основне школе "Краљица Марија" Палилула, у насељу Овча
Одлука о изменама Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта установе културе "Дирекција ФЕСТ-а"
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд
Решење о измени и допуни оснивачког акта Туристичке организације Београда
Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи


- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Врања за 2013. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Врања
Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета Града Врања за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавне установе - Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању
Одлука о допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Врања
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Врања
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Врања за 2014. годину


Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште
Одлука о усвајању Завршног рачуна буџета општине Босилеград за 2013. годину
Одлука о неангажовању ревизора за Завршни рачун буџета општине Босилеград за 2013. годину
Одлука о подизању о одржавању споменика на територији општине Босилеград
Одлука о мерама за заштиту од буке
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за територију општине Босилеград за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта


- "Сл. лист града Шапца", бр. 13/2014
Одлука о завршном рачуну за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 17/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 29/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 78/2014
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству привреде за отварање апропријације економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти.)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија, ради регулисања обавезе настале по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање за одређена привредна друштва)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству финансија - Управи царина)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Управи криминалистичке полиције)
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2014. године
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2014. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-2763/2011 којом се одбијају као неосноване уставне жалбе М. А. изјављене против пресуда Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 10419/10 (2009) од 8. априла 2011. године и Управног суда У. 13239/10 (2009) од 31. маја 2011. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-4289/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Жељка Бркића, Славише Козића, Миодрага Новаковића, Мирослава Пилиповића, Милета Мамуле, Чеде Германовића, Предрага Узелца, Велимира Тривића, Милоша Милошевића, Сузане Ковачевић и мал. Милована Ковачевића, мал. Милоша Ковачевића и мал. Марине Ковачевић, које све заступа мајка Сузана Ковачевић, Олге Вукша, Жељка Матијаша, Жељка Драче, Душана Витаса, Роберта Кесега и Саше Пристајко и утврђује се да је пресудом Вишег суда у Новом Саду Гж. 7081/10 од 13. јула 2011. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије и право на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована; 2. поништава пресуда Вишег суда у Новом Саду Гж. 7081/10 од 13. јула 2011. године и одређује да Виши суд у Новом Саду поново одлучи о жалби тужене изјављеној против пресуде Основног суда у Новом Саду П. 8712/10 од 13. априла 2010. године и 3. усваја уставна жалба Драгише Поповића, Бошка Гидаковића, Борислава Богојевића, Илије Узелца, Вељка Плећаша и Душка Мркића, изјављена против пресуде Вишег суда у Новом Саду Гж. 7081/2010 од 13. јула 2011. године и утврђује да је повређено право подносилаца уставне жалбе на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована
Одлука Уставног суда РС број Уж-5889/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Добрице Анастасијевићa и утврђује да је у парничном поступку који је вођен пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 5183/09 подносиoцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. одбија захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 453/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 454/2014 од 29. априла 2014. године којом се ставља ван снаге Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1066/2010 у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 455/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 456/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 457/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 458/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 459/2014 од 29. априла 2014. године о изменама и допунама одређених уредаба о сврставању робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 550/2014 број 550/2014 од 20. маја 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 646/2014 број 646/2014 од 12. јуна 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 647/2014 број 647/2014 од 12. јуна 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Omé Menthol")
Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
Одлука о одобравању попуста (СИГас д.о.о. Пожега)

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2014
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу
Одлука о изменама Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду
Одлука о изради Плана детаљне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора уз Улицу Иве Андрића у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Парагова у Сремској Каменици, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Парагова у Сремској Каменици на животну средину
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за планове

- "Сл. лист општина Срема", бр. 17/2014
Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Општине Рума
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Сурдук
Пословник о измени Пословника Скупштине општине Стара Пазова

- "Сл. лист ЦГ", бр. 29/2014
Указ о постављању на дужност изванредног опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јапану и нерезидентној основи
Указ о постављању на дужност изванредног опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Арапској Републици Египат на нерезидентној основи
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање уношења и ширења штетног организма Guignardia citricarpa kiely из Бразила
Правилник о начелима добре пољопривредне праксе за примјену средстава за исхрану биља
Правилник о одржавању доњег строја жељезничких пруга
Правилник о стандардима и критеријумима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на аеродрому

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 54 и 55/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 28 и 30/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 77/2014
Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката
Уредба о утврђивању Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката
Уредба о одређивању Министарства одбране за издавање квалификованих електронских сертификата
Одлука о изменама и допуни Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
Решење о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе
Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања
Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка
Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому ученика
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00129/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-120/2014-01)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Story Pink")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Story Violet")
Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-02-356/2014-4)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Лим", Пријепоље
Решење о именовању директора ЈП Дирекција за изградњу "Пријепоље", Пријепоље

- "Сл. лист града Београда", бр. 54, 55/2014
Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије са Правилима

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 28, 30/2014
Одлука о изменама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Лимана са универзитетским центром у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације на животну средину
Одлука о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2014. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
Одлука о изменама и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о изменама и допуни Одлуке о димничарским услугама
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2014. годину

План генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду
План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину

- "Сл. гласник града Врања", бр. 12/2014
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Трговиште за 2013. годину
Одлука о изради пројекта и измени јавне расвете
Пословник Скупштине општине Владичин Хан (пречишћени текст)
Правилник о организацији манифестација и програма у области од јавног значаја за општину
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Владичин Хан
Одлука о зборовима грађана на подручју градске општине Врањска Бања
Одлука о формирању, организацији и раду мировних већа на подручју градске општине Врањска Бања

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.7.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 51 и 53/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 24 и 25/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 51/2014
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској бб на животну средину
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Пантелеј за 2013. годину
Одлука о наградама и јавним признањима Градске општине Пантелеј

- "Сл. лист града Ниша", бр. 53/2014
Пословник Скупштине Градске општине Медијана - пречишћен текст

- "Сл. лист града Краљева", бр. 15/2014
Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица запослених у органима Града Краљева
Анекс Колективног уговора за ЈП "Општинска стамбена агенција" из Краљева

- "Сл. лист града Панчева", бр. 11/2014
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
Одлука о измени Одлуке о изменама Плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (зона 2.15)
Одлука о промени оснивача и пословног имена Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Одлука о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице Младост
Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Качарево" Качарево
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга
Одлука о корекцији цене за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа
Одлука о корекцији цене за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања отпада и другог смећа
Закључак о усвајању  измена Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање програма/ пројеката из области пољопривреде и руралног развоја Града Панчева за 2014. годину
Решење о именовању Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу у 2014. години
Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Решење о измени Решења о именовању интересорне комисије Града Панчева
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације - Целина 7 - Лука Дунав, "Green Field 2", Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево на животну средину
Исправка Плана генералне регулације (Целина 4а - Караула са Јабучким путем и 4б - Скробара) у насељеном месту Панчево


- "Сл. лист града Ужица", бр. 24 и 25/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Ужица

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Петља у Злакуси"
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Регионална депонија Дубоко" у Ужицу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 28/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 52/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 19/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 10 и 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 76/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мајданпек
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години
Одлука о изменама и допунама Пословника Владе
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Фонда за иновациону делатност
Решење о давању претходне сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив "Србија"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Јавним тужилаштвима за извршење пресуде Европског суда за људска права број 3363/08 од 7. јануара 2014. године - Славко Лакатош и остали против Србије)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања и Министарству одбране, за реализацију Програма обележавања јубилеја стогодишњице Првог светског рата у 2014. години)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу рехабилитације дела државног пута IIА реда број 160
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Јовани Рисовић, Катарини Томашевић, Јелени Нишавић, Катарини Крпеж, Ивани Милошевић, Светлани Огњеновић, Марији Лојпур, Сањи Дамњановић, Јовани Стоиљковић, Сањи Рајовић, Јелени Ерић, Кристини Лишчевић, Јелени Поповић, Андреи Лекић, Биљани Филиповић, Јелени Живковић, Драгани Цвијић, Марини Дмитровић, као и њиховом тренеру Саши Бошковићу, за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - рукомет, сениорке, одржаном у Републици Србији, од 6. до 22. децембра 2013. године)
Списак српских стандарда из области радио-опреме и телекомуникационе терминалне опреме
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 1000 динара
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston 100’s Blue")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston 100’s Classic")
Решење о упису промене податка код марке дуванског производа ("Marlboro" (Red))
Решење о упису промене податка код марке дуванског производа ("Marlboro" (Red, Soft Pack))
Решење о упису промене податка код марке дуванског производа ("Marlboro" (Red, 100’s))


- "Сл. лист АПВ", бр. 28/2014
Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015. години
Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 19/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Крагујевца за 2013. годину
Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о утврђивању мера и активности у циљу рационализације јавне потрошње са Програмом консолидације правних субјеката чији је оснивач Град
План детаљне регулације "Стара циглана" са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о измени Одлуке о оснивању Завода за хитну медицинску помоћ
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације број 112-675/14-V од 21. маја 2014. године
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације број 112-675/14-V од 30. маја 2014. године
Правилник o условима, критеријумима и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Крагујевца


- "Сл. гласник града Врања", бр. 10 и 11/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу Града Врања
Одлука о измени Одлуке о канализацији за подручје Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању паса и мачака на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о водоводу за подручје Града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању и унутрашњем уређењу комуналне полиције Града Врања
Одлука о измени Одлуке о пијацама на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Врања
Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о усвајању плана детаљне регулације пословно производне зоне Рибинце 1 у Врању
Одлука о зборовима грађана на подручју градске општине Врање
Одлука о задуживању Града Врања ради капиталних улагања
Одлука о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини Града Врања
Одлука о организацији и раду мировних већа на подручју градске општине Врање
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину са финансијским планом

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште
Одлука о измени и допуни Статута општине Трговиште
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине општине Трговиште
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Трговиште
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације граничног прелаза "Калово"
Одлука о усвајању Стратегије руралног развоја општине Трговиште за период 2014-2018. година
Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда на територији општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Босилеград
Одлука о одређивању почетне цене земљишта у државној својини која се даје у закуп
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступака давање у закуп пољопривредног земљишта у државну својину
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Босилеград
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о задуживању општине
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију "Водовод" Владичин Хан
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Информативни пресс центар општине Владичин Хан
Одлука о измени Одлуке о располагању непокретностима - пословно производним објектима у јавној својини општине Владичин Хан
Одлука о прибављању непокретности и располагању непокретностима отуђењем пословно производних објеката у јавној својини општине Владичин Хан
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Владичин Хан
Одлука о измени Одлуке о поверењу обављања локалног линијског превоза путника на територији Града Врања
Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2014. годину
Исправка Оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград (пречишћен текст)"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 75/2014
Закон о изменама и допунама Закона о раду
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији
Правилник о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
Годишњи извештај о реализацији спољнотрговинског промета контролисане робе за 2012. годину
Одлука о давању сагласности на Правила о раду преносног система електричне енергије
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 74/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 74/2014
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 57
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 58
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 59
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 60
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 61
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 62
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава, РС број 63
Одлука о висини минималне зараде за период јул-децембар 2014. године
Решење о престанку дужности државног секретара (24 број 119-7853/2014)
Решење о престанку дужности државног секретара (24 број 119-7850/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу помоћника министра здравља (24 број 119-7918/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра здравља ( 24 број 119-7915/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра здравља ( 24 број 119-7916/2014)
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о именовању директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о разрешењу члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу и именовању чланова - представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности
Правилник о ургентном одржавању државног пута
Правилник о мерилима за одређивање броја саветника које мора имати учесник у транспорту опасног терета у железничком саобраћају
Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8  Београд и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Београд
Одлука Уставног суда РС број Уж-4394/2011 1 којом се: 1. усваја уставна жалба В. К. и утврђује да је пресудом Привредног апелационог суда Пж. 471/11 од 31. августа 2011. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Привредног апелационог суда Пж. 471/11 од 31. августа 2011. године и одређује да Привредни апелациони суд донесе нову одлуку о жалбама тужених изјављеним против пресуде Привредног суда у Ужицу П. 895/10 од 29. новембра 2010. године
Правилник о означавању железничких возила
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "ГАС" д.о.о. Бечеј
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница

- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2014
Покрајинска уредба о проглашењу парка природе "Русанда"
Одлука о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години
Решење о утврђивању Измена програма коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину
Решење о утврђивању Измена Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 10/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Коцељева за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева
Закључак о интензивирању активности у хуманитарној акцији прикупљања новчаних средстава за санирање штета проузрокованих поплавом на територији општине Коцељева у месецу мају 2014. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 30/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Спортско пословног центра "Тимок" ДОО Зајечар
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о потреби службеног путовања у иностранство делегације Града Зајечара
Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима на територији Града Зајечара
Закључак о формирању стручно-оперативних тимова Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Закључак о плаћању оспособљеном правном лицу АД "Пут" за извршене радове који се односе на ванредну ситуацију 14-23. маја 2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 28/2014
Закон о комбинованом превозу терета
Закон о одговорности за штету у животној средини
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити мора од загађивања са пловних објеката
Одлука о оснивању Центра за стручно образовање
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности која припада Општини Даниловград
Правилник о начину и поступку полагања мајсторског испита
Правилник о измјенама Правилника о поступку претходног обавјештавања и поступку давања сагласности на основу претходног обавјештења за извоз хемикалија
Правилник о методама израчунавања и мјерења нивоа буке у животној средини
Правилник о минималном квалитету меда и других пчелињих производа
Правилник о измјенама Правилника о основним конструктивнотехничким карактеристикама, начину употребе, времену, намјени, количини и врсти риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у великом и малом привредном риболову
Правилник о ближим условима за складишта средстава за исхрану биља
Правилник о садржају захтјева и дозволе за гајење мака и конопље
Правилник о начину регистровања ознаке поријекла и географске ознаке пољопривредних и прехрамбених производа
Наредба о забрани уношења кртола меркантилног кромпира поријеклом из Египта
Правилник о измјени Правилника о електричној опреми намијењеној за употребу у оквиру одређених напонских граница
Правилник о измјенама Правилника о безбједности лифтова
Рјешење, број: УПЛ 05121/20142
Одлука Европског суда за људска права по представци бр. 10226/08, Видосава Калуђеровић-Брајовић против Црне Горе      
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 289/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 1/10, од 12. априла 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 468/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 11/10, од 27. септембра 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 490/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 12/10, од 15. новембра 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, У - VI бр. 552 и 553/14 којом се усвајају жалбе Изборне листе "Шуле и Микан заједно са грађанима за Колашин" и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 1232/2, од 13. јуна 2014. године и бр. 1303/2, од 16. јуна 2014. године
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 149/14 којом се усваја уставна жалба и утврђује да је рјешењем Врховног суда Црне Горе Кр. бр. 8/14, од 07. фебруара 2014. године, подносиоцу уставне жалбе повријеђено право из чл. 29 ст. 1 и 2, чл. 30 ст. 1 Устава Црне Горе и чл. 5 ст. 1 тач. ц Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Правилник о садржају и начину вођења регистра оператора, регистра одобрених радио фреквенција, регистра додијељених бројева, регистра додијељених адреса и регистра електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме
Методологија о измјенама и допуни Методологије за утврђивање регулаторног прихода јавног снабдјевача и регулисаних тарифа за снабдијевање електричном енергијом
Правилник о захтјевима за координисано увођење data link услуга за јединствено европско небо
Правилник о захтјевима за аутоматске системе за размјену података о лету у сврху најаве, координације и примопредаје летова између јединица контроле летења
Правилник о условима и начину додјеле и употребе кодова Mod S интерогатора за јединствено европско небо
Правилник о начину идентификације ваздухоплова, карактеристикама и интероперабилоности система за надзор за јединствено европско небо
Правилник о координисаном увођењу говорне комуникације са размаком говорних канала од 8,33 KHZ за јединствено европско небо
Правилник о детаљним правилима за имплементацију мрежних функција управљања ваздушним саобраћајем
Правилник о начину достављања информација о успостављању и измјени функционалног блока ваздушног простора
Одлука о избору два члана Судског савјета из реда угледних правника
Одлука о именовању Савјета Радио и Телевизије Црне Горе
Одлука о избору једног члана Управног одбора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права
Одлука о именовању једног члана Жирија за додјелу Тринаестојулске награде
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу главног ревизора Ревизорског тијела
Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за екотоксиколошка испитивања" Подгорица
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ "Ловћен Бечићи"
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10449/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10450/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10452/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10453/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10456/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10454/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10455/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10451/14)

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.7.2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 20/2014
- "Сл гласник града Јагодине", бр. 7-1/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 20/2014
Правилник о изменама Правилника о давању у закуп градских станова изграђених у оквиру "Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији - СИРП
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни ценовника услуга ЈКП "Паркинг сервис" Крагујевац


- "Сл гласник града Јагодине", бр. 7-1/2014
Одлуке о израдама Планова детаљне регулације блокова 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17 и 19 у зони 2 и блокова 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 и 20 у зони 5 у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације зоне 51 "Резервоари за водоснабдевање" у Јагодини
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини
Одлуке о израдама Планова детаљне регулације блокова 1, 2, 3, 5 и 7б у зони 33 у Јагодини
Одлука о измени Одлуке о градским управама Града Јагодина
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о располагању непокретности у јавној својини
Правилник о употреби службеног мобилног и стационарног телефонског апарата и начину коришћења
Решење о образовању Комисије за процену штете на поплављеним објектима и стварима

 


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 73/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 73/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину
Одлука о образовању Савета за утврђивање предлога мера ради несметаног финансирања изградње и реконструкције, одржавања и заштите државних путева
Одлука председника Владе (01 број 119-00-36/2014-01)
Решење о разрешењу директора Националне службе за запошљавање
Решење о именовању директора Националне службе за запошљавање
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја историје Југославије
Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја историје Југославије - Установе културе од националног значаја
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2013. годину Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, Нови Сад
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања за суфинансирање обављања делатности од општег интереса у области јавног информисања за Јавно предузеће Новинска агенција "Танјуг", Јавно предузеће за новинско- издавачку делатност "Панорама" и Савезну јавну установу "Радио- Југославија")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству културе и информисања за суфинансирање пројеката у области јавног информисања)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран, Сектор II: Љиг-Пожега, деоница 1
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран, Сектор II: Љиг-Пожега, деоница 2
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран, Сектор II: Љиг-Пожега, деоница 3
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Параћину
Решење о уступању робе без накнаде (Државном правобранилаштву)
Правилник о образовању одељења Државног правобранилаштва
Правилник о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
Одлука Уставног суда РС број IУз-421/2013 којом се: 1. одбија предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 5. Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља ("Службени гласник РС", број 104/13) и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње предузете на основу оспорених одредаба Закона из тачке 1. и издвојено мишљење судије
Одлука Уставног суда РС број Уж-5782/2011 којом се 1. усваја уставна жалба Александра Миленковића и утврђује да је у извршном поступку који је вођен пред Привредним судом у Нишу у предмету Ив. 3500/08 (раније предмет Трговинског суда у Нишу Ив. 3500/08) повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. одбија захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-118/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-123/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 118-00-2/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00147/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00036/2014-01)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Полет", Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Стандард", Ада
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Дунавски парк"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2014
Закон о комбинованом превозу терета
Закон о одговорности за штету у животној средини
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити мора од загађивања са пловних објеката
Одлука о оснивању Центра за стручно образовање
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности која припада Општини Даниловград
Правилник о начину и поступку полагања мајсторског испита
Правилник о измјенама Правилника о поступку претходног обавјештавања и поступку давања сагласности на основу претходног обавјештења за извоз хемикалија
Правилник о методама израчунавања и мјерења нивоа буке у животној средини
Правилник о минималном квалитету меда и других пчелињих производа
Правилник о измјенама Правилника о основним конструктивнотехничким карактеристикама, начину употребе, времену, намјени, количини и врсти риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у великом и малом привредном риболову
Правилник о ближим условима за складишта средстава за исхрану биља
Правилник о садржају захтјева и дозволе за гајење мака и конопље
Правилник о начину регистровања ознаке поријекла и географске ознаке пољопривредних и прехрамбених производа
Наредба о забрани уношења кртола меркантилног кромпира поријеклом из Египта
Правилник о измјени Правилника о електричној опреми намијењеној за употребу у оквиру одређених напонских граница
Правилник о измјенама Правилника о безбједности лифтова
Рјешење, број: УПЛ 05121/20142
Одлука Европског суда за људска права по представци бр. 10226/08, Видосава Калуђеровић-Брајовић против Црне Горе      
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 289/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 1/10, од 12. априла 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 468/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 11/10, од 27. септембра 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 490/10 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Тпз. бр. 12/10, од 15. новембра 2010. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ, У - VI бр. 552 и 553/14 којом се усвајају жалбе Изборне листе "Шуле и Микан заједно са грађанима за Колашин" и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 1232/2, од 13. јуна 2014. године и бр. 1303/2, од 16. јуна 2014. године
Одлука Уставног суда ЦГ, Уж - III бр. 149/14 којом се усваја уставна жалба и утврђује да је рјешењем Врховног суда Црне Горе Кр. бр. 8/14, од 07. фебруара 2014. године, подносиоцу уставне жалбе повријеђено право из чл. 29 ст. 1 и 2, чл. 30 ст. 1 Устава Црне Горе и чл. 5 ст. 1 тач. ц Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Правилник о садржају и начину вођења регистра оператора, регистра одобрених радио фреквенција, регистра додијељених бројева, регистра додијељених адреса и регистра електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме
Методологија о измјенама и допуни Методологије за утврђивање регулаторног прихода јавног снабдјевача и регулисаних тарифа за снабдијевање електричном енергијом
Правилник о захтјевима за координисано увођење data link услуга за јединствено европско небо
Правилник о захтјевима за аутоматске системе за размјену података о лету у сврху најаве, координације и примопредаје летова између јединица контроле летења
Правилник о условима и начину додјеле и употребе кодова Mod S интерогатора за јединствено европско небо
Правилник о начину идентификације ваздухоплова, карактеристикама и интероперабилоности система за надзор за јединствено европско небо
Правилник о координисаном увођењу говорне комуникације са размаком говорних канала од 8,33 KHZ за јединствено европско небо
Правилник о детаљним правилима за имплементацију мрежних функција управљања ваздушним саобраћајем
Правилник о начину достављања информација о успостављању и измјени функционалног блока ваздушног простора
Одлука о избору два члана Судског савјета из реда угледних правника
Одлука о именовању Савјета Радио и Телевизије Црне Горе
Одлука о избору једног члана Управног одбора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права
Одлука о именовању једног члана Жирија за додјелу Тринаестојулске награде
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу главног ревизора Ревизорског тијела
Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за екотоксиколошка испитивања" Подгорица
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ "Ловћен Бечићи"
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10449/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10450/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10452/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10453/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10456/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10454/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10455/14)
Одлука о именовању јавног извршитеља (број 01-10451/14)


- "Сл. лист града Чачка", бр. 10/2014
Правилник о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.7.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 44/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 16, 19 и 21/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 44/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2013. годину
Одлука о изменама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша


- "Сл. лист града Суботице", бр. 16, 19 и 21/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама запослених у Градској управи Града Суботице

Решење о условима и начину уступања делова кровних површина ради постављања антена, припадајуће опреме и уређаја
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2014. годину

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених лица у Градској управи Града Суботице
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Града Суботице
Решење о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 5/2014
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Јагодине
Одлука о дугорочном задуживању буџета Града Јагодине за 2014. годину за финансирање капитално инвестиционих расхода и рефинансирање обавеза из 2013. године
Одлука о измени Одлуке о Градским управама Града Јагодине
Одлука о измени Одлуке о висини накнаде за извршене услуге градских управа
Исправка Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Јагодине


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 4/2014
Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и Горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља (Паричко брдо), Букреш, Поток, део насеља Семањаче, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија (у даљем тексту: план)
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу коридора инфраструктурног енергетског објекта - разводни гасовод Александровац, Брус, Копаоник, Рашка, Нови Пазар, Тутин, ознаке РГ 09-04 деоница на територији града Новог Пазара
Одлука о другој измени буџета града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Програм о привременом коришћењу неизграђеног јавног грађевинског земљишта на простору Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о додели повеља града Новог Пазара поводом 553 године од оснивања града Новог Пазара
ИСПРАВКА техничке грешке у текстуалном делу плана Генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара, који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи луг, Парице, Поила, Доњи и горњи Салаковац, насеље Изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија (,,С1. лист града Новог Пазара"бр. 2/2014)
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и Горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењаче, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на животну средину
Одлука о додели плакета града Новог Пазара поводом 553 године од оснивања града Новог Пазара


- "Сл. лист града Чачка", бр. 9/2014
Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
Решење о измени Решења о образовању Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у својини града а које користе месне заједнице
Решење о измени Решења о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
Програм постављања киоска на територији Града Чачка

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014
Решење о образовању и именовању Савета за обележавање Видовдана у 2014. години
Одлука о издвајању средстава за исплату камата на кредите које додељује пословна банка
Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату камата на кредите које додељује пословна банка
Одлука о издвајању средстава за исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
Одлука о издвајању средстава за субвенционисање производних засада воћа, засађених у 2013. и у 2014. години
Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде - за субвенционисање производних засада воћа, засађених у 2013. и у 2014. години
Одлука о издвајању средстава за субвенционисање купљене пољопривредне опреме и механизације
Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде - за субвенционисање купљене пољопривредне опреме и механизације
Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца
Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 72/2014
- "Сл. лист града Београда", 50/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 49 и 50/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 11/2014
- "Сл. лист општине Шида", бр. 6/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 72/2014
Одлука о утврђивању виле "Иванка" ("Партизанка") у Бањи Ковиљачи за споменик културе
Одлука о утврђивању логора "Свилара" у Панчеву за споменик културе
Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање стогодишњице Првог светског рата
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-7438/2014)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Силвии Асис Де Соуза Ердељи за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - стони тенис, одржаном у Курмајеу, у Италији 2003. године)
Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре
Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина
Правилник о обрасцу и садржини идентификационе картице пољопривредног саветодавца, као и начину њеног коришћења, издавања и поништавања
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Листа активних супстанци у биоцидном производу
Листа одобрених супстанци
Индекс потрошачких цена за јун 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-6322/2011 којом се усваја уставна жалба Драгана Велимировића, Веселина Ранисављевића, Радослава Марковића, Марка Радујка, Милорада Велимировића и Синише Недељковића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Гж1. 4164/10 од 23. септембра 2011. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-1167/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. Г. изјављена против решења Вишег суда у Београду - Посебно одељење Кв.По1. 61/11 од 11. фебруара 2011. године
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Пећинци
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП ЧОКА, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Родгас" а.д., Бачка Топола
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНТЕРКЛИМА д.о.о., Врњачка Бања
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ЈП, Инђија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о., Пожега
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДП "Други октобар", Вршац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о., Сомбор
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, АД ЗИП "СЛОГА", Кањижа

- "Сл. лист града Београда", 50/2014
Одлука о завршном рачуну Града Београда за 2013. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014.
Одлука о буџету Града Београда за 2014.
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о боравишној такси
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години
Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине
Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда
Допуна правилника о начину припреме и достављања материјала градоначелнику Града Београда


- "Сл. лист града Ниша", бр. 49 и 50/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бела Паланка за 2013. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о задужењу буџета општине Бела Паланка
Одлука о усвајању Локалног плана за унапређење стања градитељског наслеђа и примену стандарда QUALICITIES у општини Бела Паланка
ПДР мале хидроелектране ″Црвени брег″ Бела Паланка
ПДР мале хидроелектране ″Врандол″ Бела Паланка

Конкурс за коришћење средстава за реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 6/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о суфинансирању накнада за рад противградних стрелаца
Одлука о одређивању накнаде доктора медицине одређених за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти


- "Сл. лист града Краљева", бр. 11/2014
Програм сузбијања комараца на територији Града Краљева у 2014. години
Програм контроле и праћења популације комараца на територији Града Краљева у 2014. години
Решење о образовању Комисије за процену штете од клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплаве
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода - града, суше, олујних ветрова, снежних мећава и поледица
Решење о образовању Комисије за процену штете од пожара и експлозија


- "Сл. лист општине Шида", бр. 6/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19/2014
Записник о раду Изборне комисије Главног града за утврђивање коначних резултата избора одборника на бирачким мјестима у Главном граду Подгорици
Извјештај о резултатима гласања за избор одборника у Главном граду Подгорици
Записник о раду Изборне комисије Главног града за утврђивање коначних резултата избора одборника на бирачким  мјестима у Градској општини Голубовци
Извјештај о резултатима гласања за избор одборника у Градској општини Голубовци
Записник о раду Изборне комисије Главног града за утврђивање коначних резултата избора одборника на бирачким мјестима у Градској општини Тузи
Извјештај о резултатима гласања за избор одборника у Градској општини Тузи
Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева на територији општине Плав

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 71/2014
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 18/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 71/2014
Одлука о изменама Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Велико Градиште, Република Србија и општине Решица, Румунија
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела саобраћајнице у Београду (КО Ресник)
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње улице у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње дела раскрснице на државном путу I реда М-1, Ниш-Лесковац-Врање
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу привођења намени путног коридора у Бачкој Паланци
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, односно административни пренос непокретности, ради изградње колектора канализације у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње цевовода за одвод подземних вода у површинском копу "Дрмно" у Пожаревцу
Решење о допуни Решења о утврђивању магистралних формула
Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о Регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова
Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини на велико, као и начину уписа
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије
Одлука о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за Народну банку Србије
Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за банке
Одлука о допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Финансијски извештаји са стањем на дан 31. децембра 2013. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-1207/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба С. С. изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Кж1. 2567/10 од 12. октобра 2010. године у односу на истакнуту повреду права на правну сигурност у казненом праву из члана 34. став 4. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Правилник о измени Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-113/2014-01)
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Решење о издавању Оперативне дозволе број 008
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈУГОРОСГАЗ АД Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Београдске електране", Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Одлука о цени природног гаса за јавно снадбевање, Беогас д.о.о. Београд- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 18/2014
Одлуку о изради Детаљног урбанистичког плана Медановићи
Одлуку о изради Урбанистичког пројекта "Ускоци II" - Стамбено-туристичко насеље
Одлуку о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта "Ускоци II" - стамбено туристичко насеље
Одлуку о изради Урбанистичког пројекта "Мотички Гај II" - Стамбено туристички садржаји
Одлуку о изради Локалне студије локације за подручје "Борје III"
Одлуку о измјени Одлуке о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Спортска зона"
Одлуку о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Радигојно"
Одлуку о приступању изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план "Радигојно"
Одлуку о допуни Програма постављања привремених објеката
Одлуку о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлуку о Измјени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о привременим објектима на територији Општине Тиват
Одлуку о кредитном задужењу Општине Улцињ
Одлуку о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Суторина - пословна зона ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи" бр. 36/11 од 05.12.2011. године)
Одлуку о дугорочном кредитном задужењу Пријестонице Цетиње
Одлуку о стављању ван снаге одлука о изради планских докумената у Пријестоници Цетиње
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Беране

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.7.2014. године


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 46/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2014
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
Правилник о допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за гимназију
Правилник о допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала
Правилник о допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
Правилник о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
Правилник о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмета у стручним и уметничким школама
Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника

- "Сл. лист града Београда", бр. 46/2014
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2013. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине
Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за спорт
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за културу
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета градске општине Звездара
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Звездара
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета градске општине Звездара
Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Звездара
Решење о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара
Ценовник услуга које Управа градске општине Звездара пружа трећим лицима
Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-март 2014. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области: активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства
Трећа измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-јун 2014. године


- "Сл. лист града Панчева", бр. 12/2014

Одлука о завршном рачуну буџета Града Панчева за 2013. годину

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.7.2014. године

- "Сл. гласник РС'', бр. 70/2014
- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 16/2014

- "Сл. гласник РС'', бр. 70/2014
Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини
Уредба о службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини које користе органи Републике Србије
Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
Уредба о допуни Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије
Уредба о поклонима који остају у јавној својини
Одлука о проглашењу 2015. годином хуманости и обнове
Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање стогодишњице Првог светског рата
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД РБ "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ТЕ Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2014. годину
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ЈКП "Водовод", Краљево
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ЈКП "Водовод", Зајечар
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело ЈКП "6. октобар", Кикинда
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације)
Решење о уступању робе без накнаде (Удружењу пчелара "Мокра гора - Рибариће")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Комесаријату за избеглице и миграције за рад Комисије за нестала лица Владе Републике Србије, а ради реализације активности које су неопходне за прецизирање тачне локације могуће масовне гробнице на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја за финансирање редовне делатности Канцеларије)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-04931/2010-03)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-114/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-112/2014-01)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (("Lucky Strike" (Blue 100’s))
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика "Суботичка пешчара"
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе "Селевењске пустаре"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Суботичка пешчара"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Селевењске пустаре"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Лудашко језеро"

- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 27/2014
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства
Решење о одређивању места за привремено постављање киоска и барака
Решење о утврђивању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени решења о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о измени решења о образовању Тима за имплементацију Акционог плана приступачности Града Новог Сада (2013-2018. године)
Решење о измени Решења о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 32/2014
Решење о преносу права коришћења средстава у јавној својини Спортско пословном центру "Тимок" ДОО Зајечар

- "Сл. лист општина Срема", бр. 16/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у Општини Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Спортски центар у Руми
Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује у корист Јавног урбанистичког предузећа "План" општине Рума и општине Пећинци, Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изборним јединицама за избор одборника Скупштине општине Рума
Решење о уступању спортског објекта - базена на управљање и коришћење

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.7.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 45/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 48/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 23/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 15/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 45/2014
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Вождовац
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Вождовац
Одлука о једнократном одрицању од накнада одборника у сврху санирања последица насталих поплавама
Одлука о промени оснивачког акта установе Народни универзитет "Светозар Марковић"
Решење о измени Решења о избору Комисије за представке и жалбе
Решење о измени Решења о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине
Решење о измени Решења о избору Савета за младе
Решење о измени Решења о избору Савета за заштиту животне средине
Решење о измени Решења о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту
Решење о измени Решења о избору Савета за културу и информисање
Решење о измени Решења о избору Савета за пољопривреду
Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III
Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-март 2014. године
Решење о измени Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар-јун 2014. године
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању општине Барајево за период јануар-јун 2014. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" о утврђивању ценовника погребних радова са Одлуком
Друга измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП "Пословни простор - Вождовац"

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 32/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Анђе Ранковић код к. бр. 10 у Новом Саду
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бате Бркића код к. бр. 12 у Новом Саду

- "Сл. лист града Ниша", бр. 48/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2013. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Одлука о опредељивању износа новчаних средстава помоћи угроженим подручјима од поплава на територији Републике Србије
Одлука о допуни Одлуке о Општинској управи

- "Сл. лист града Ужица", бр. 23/2014
Оперативни план одбране од поплава за подручје Града Ужица за воде II реда у 2014. години
План заштите од ерозије земљишта на територији Града Ужица

- "Сл. лист општина Срема", бр. 15/2014
Завршни рачун буџета општине Ириг за 2013. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2014
Правилник о ближем начину вршења послова техничке заштите
Правилник о садржају и начину вођења евиденција из области заштите лица и имовине
Правилник о обрасцу службене легитимације овлашћеног службеног лица Завода за извршење кривичних санкција
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима услуге смјештаја у прихватилишту-склоништу
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усвајају жалбе Демократског фронта и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 645/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 647/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 629/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 627/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 625/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 635/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 641/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 633/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 631/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 639/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 637/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 665/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 643/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 661/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 655/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 663/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 651/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 653/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 657/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 659/2, од 1. јуна 2014. године и бр. 649/2, од 1. јуна 2014. године, којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољене
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усвајају жалбе политичке партије Позитивна Црна Гора и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 536/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 534/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 546, од 1. јуна 2014. године, бр. 578/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 795/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 791/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 781/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 787/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 554/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 556/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 550/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 548/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 552/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 542/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 801/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 558/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 773/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 777/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 803/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 771/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 805/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 543/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 560/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 562/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 564/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 566/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 568/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 572/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 570/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 574/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 576/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 775/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 779/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 797/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 799/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 781/2, од 2. јуна 2014. године и бр. 789/2, од 2. јуна 2014. године, којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољене
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усвајају жалбе Албанске коалиције - Грађанска иницијатива и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 616/2, од 1. јуна 2014. године, 606/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 604/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 703/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 614/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 580/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 602/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 751/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 743/2., од 2. јуна 2014. године, бр. 753/2., од 2. јуна 2014. године, бр. 596/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 619/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 621/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 623/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 725/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 741/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 745/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 747/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 739/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 699/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 697/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 727/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 723/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 705/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 701/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 707/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 749/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 600/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 608/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 584/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 610/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 586/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 592/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 598/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 612/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 594/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 588/2, од 1. јуна 2014. године, бр. 582/2, од 1. јуна 2014. године и бр. 590/2, од 1. јуна 2014. године, којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољене
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усвајају жалбе политичке партије Позитивна Црна Гора и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 967/2, од 3. јуна 2014, 953/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1016, од 3. јуна 2014. године, бр. 1020/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1002/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1022/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 988/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1018/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1014/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1024/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 957/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 955/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 961/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 969/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 971/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 992/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 994/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 996/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 998/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1000/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1004/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1006/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1028/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1026/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 990/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 963/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 965/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 959/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1012/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 973/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 975/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 977/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 979/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 981/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 984/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 986/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1008, од 3. јуна 2014. године и бр. 1010/2, од 3. јуна 2014. године којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољене
Одлука Уставног суда којом се усвајају жалбе Демократског фронта и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 1063/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1061/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1059/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 864/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 1038/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1036/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1034/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1077/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1079/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1075/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1073/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1071/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 11069/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1067/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1065/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 856/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 860/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 862/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 858/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 854/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 852/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 850/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 848/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 1087/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1089/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1083/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1091/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1085/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1051/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1043/2, од 3. јуна 2014. го-дине, бр. 1053/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1055/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1057/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1081/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1100/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1030/2, од 3. јуна 2014. године, 1032, од 3. јуна 2014. године бр. 1049/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1047/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1045, од 3. јуна 2014. године, бр. 1042/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1040/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 840/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 838/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 836/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 834/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 832/2, од 2. јуна 2014. године, бр. 1108/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1106/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1104/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1102/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1095/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1093/2, од 3. јуна 2014. године и бр. 866/2, од 2. јуна 2014. године, којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољене
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усвајају жалбе Албанске коалиције - Грађанска иницијатива и укидају рјешења Државне изборне комисије, бр. 1151/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1153, од 3. јуна 2014. године, бр. 1155/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1157/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1179/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1181/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1183/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1185/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1159/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1161/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1163/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1165/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1167/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1169/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1171/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1173/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1175/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1177/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1149/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1142/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1145/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1131/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1133/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1135/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1137/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1139/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1141/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1143/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1112/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1114/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1110/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1116/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1118/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1120/2, од 3. јуна 2014. године, бр. 1122/2, од 3. јуна 2014. године, 1125, од 3. јуна 2014. године, бр. 1127/2, од 3. јуна 2014. године и 1129, од 3. јуна 2014. године, којима су одбачене жалбе (приговори), као недозвољени
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја жалба Демократског фронта и укида Рјешење Државне изборне комисије, бр. 863/2, од 2. јуна 2014. године, којим је одбијен приговор Демократског фронта, од 1. јуна 2014. .године против Рјешења Изборне комисије Главног града - Подгорица, бр. ИКГГ-3745/14., од 28. маја 2014. године, као неоснован.
Издвојено мишљење уз Одлуку, U-I бр. 13/14 од 30. маја 2014. године
Рјешење, бр: 01-38/4
Правилник о измјени Правилника о остваривању права на медицинско техничка помагала
Одлука о висини и начину плаћања накнада за коришћење добара националних паркова, обављање дјелатности и пружање услуга
Рјешење о давању дозволе за рад
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о потврђивању базе података катастра непокретности за КО Крш
Рјешење, бр: 02-2938
Рјешење, Предсједника Црне Горе, број 01/692
Рјешење, Предсједника Црне Горе, број 01/693
Рјешење о избору чланова Одбора директора Поште Црне Горе АД Подгорица
Одлука о избору предсједника Привредног суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Котору
Одлука о избору предсједника Основног суда у Рожајама
Одлука о избору предсједника Основног суда у Плаву
Одлука о избору судије Основног суда у Даниловграду
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Апелационог суда Црне Горе
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Бару
Одлука о избору предсједника Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Котору
Одлука о избору судије Основног суда у Подгорици
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Беранама и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Беранама
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Бијелом Пољу и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Колашину и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Колашину
Рјешење о брисању и упису у Регистар невладиних организација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.7.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори'', бр. 7/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 24, 25 и 26/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 34/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори'', бр. 7/2014
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL)
Меморандум о разумевању између Министарства рударства и енергетике Републике Србије и Министарства природних ресурса и заштите животне средине Републике Белорусије о сарадњи у области геологије
Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Јапана у износу од 500 милиона јена за набавку 300 хибридних возила
Споразум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије Министарства вањских послова и европских интеграција Црне Горе
Споразум између Републике Србије и Црне Горе о реципрочном давању у закуп непокретности намењених смештају дипломатско-конзуларних представништава
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије

- "Сл. лист АПВ", бр. 24, 25 и 26/2014
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о поништавању Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о укидању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине
Одлуку о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015 години
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик

Решење о утврђивању Измена и допуна Програма подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014.

Покрајинска скупштинска Одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 34/2014
Решење о одређивању линије јавног превоза путника број 17, Железничка станица - "BIG" Шопинг центар

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 69/2014
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
Одлука о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Одлука о образовању Радне групе за анализу стања и предлагање мера за унапређење квалитета сировог млека
Решење о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта (24 број 119-6721/2014)
Решење о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта (24 број 119-6723/2014)
Решење о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта (24 број 119-6724/2014)
Решење о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта (24 број 119-6725/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о разрешењу директора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о именовању председника и чланова Националног ваздухопловног комитета
Решење о разрешењу председника, заменика председника, потпредседника и чланова Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о именовању председника, заменика председника, потпредседника и чланова Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
Решење о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
Решење о престанку дужности председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском
Решење о именовању председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском
Одлука Уставног суда РС број IУо-1065/2010 којом се: 1. утврђује да Одлукa о распуштању скупштина општина Подујево, Ђаковица, Сува Река, Дечани, Призрен, Урошевац и Клина ("Службени гласник РС", број 42/10), у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Решења о именовању општинских координатора за општине Подујево, Ђаковица, Сува Река, Дечани, Призрен, Урошевац и Клина ("Службени гласник РС", бр. 44/10 и 48/10 - исправка)
Одлука Уставног суда РС број IУо-261/2011 којом се утврђује да Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка, број 1126 од 14. јула 2011. године, коју је донео директор Привредног друштва "ДНЕВНИК - ШТАМПАРИЈА" ДОО, Нови Сад, у реструктурирању, није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-718/2012 којом се утврђује да одредбе члана 15. тач. 4. и 5, члана 17. тач. 8/б, 9/б и 11/б и члана 18. тач. 1/ц, 2/ц и 3/ц Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа Дирекцијe за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове општине Бујановац, број 947 од 17. априла 2012. године, са допуном од 8. јуна 2012. године, у делу у коме су утврђени услови у погледу стручне спреме за обављање послова радних места обухваћених оспореним одредбама, нису у сагласности са законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-817/2012 којом се: 1. утврђује да одредба члана 34. Правилника о материјално- финансијском пословању Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, број 289 од 1. децембра 2006. године, са изменама и допунама од 31. марта 2009. године, није у сагласности са Уставом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Правилника из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-3020/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба С. Ј. изјављена против пресуде Вишег суда у Београду К. 601/10 од 3. јуна 2010. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж1. 6133/10 од 18. фебруара 2011. године, као и против "радњи председника већа - судије и судске управе - председника суда у првостепеном поступку К. 601/10"
Одлука о обезбеђивању услова за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања осигураника - слепог лица на накнаду за набавку специјалних помагала за читање и писање
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
Одлука Бошњачког националног вијећа
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Зрењанин
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Градска стамбена агенција", Зрењанин
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Радио Зрењанин", Зрењанин
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина", Зрењанин

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 68/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 68/2014
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-91/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-05-33/2014-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 3363/08, Лакатош против Србије
Одлука о престанку функције врховног државног ревизора (број 112-1805/2014-02)
Одлука о именовању врховног државног ревизора (број 112-1806/2014-02)

- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2014
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Србији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Турској
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу 35 kV далековода за прикључење малих хидроелектрана mHE "Јара" и mНЕ "Бабино поље" на водотоку Бабинопољска на територији Општине Плав
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Цириху - Швајцарска Конфедерација
Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе за смјештај дјеце са поремећајима у понашању
Одлука о образовању Координационог тима за праћење реализације Акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције
Одлука о давању претходне сагласности Општини Даниловград за размјену непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за пренос права својине на грађевинском земљишту Удружењу пензионера Подгорице, без накнаде
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности које припадају Општини Котор
Рјешење о оснивању Савјета за заштиту потрошача
Рјешење о стандарду-занимања техничар/техничарка индустрије челика
Рјешење о стандарду занимања техничар/техничарка индустрије алуминијума
Рјешење о стандарду занимања ресторатер/ресторатерка
Рјешење о стандарду занимања техничар/техничарка заштите ваздуха
Рјешење о стандарду занимања техничар/техничарка заштите вода
Рјешење о стандарду занимања техничар/техничарка заштите земљишта
Одлука Уставног суда ЦГ, U-I бр. 13/14 којом се утврђује да одредбе чл. 3., 4., 5., 6., члана 8. став 1., члана 9. став 2. у дијелу који гласи: "и објављује на недељном нивоу изводе из државног трезора и рачуна локалних самоуправа, као и", члана 10. (19.а, 19.б.,19.ц став 6. и 19.е), чл. 12., 13., 15., 16., члана 18. став 1. тач. 4. и 5., члана 20. став 1. тач. 25., 26. и 27. и став 3., члана 21. став 1. тач. 3., 4., 11., 12., 13., 14. и 15., члана 22. став 1. тачка 1 у дијелу који гласи: "или члану 7.а овог закона", тачка 2. у дијелу који гласи: "или члану 7.а овог закона", тач. 3. и 7., тачка 9. у дијелу који гласи: "се рекламирају државни органи и органи локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и државни фондови у периоду од дана расписивања до дана одржавања избора, или" и тач. 10.-16. и став 2. и члана 23. став 1. тачка 8. Закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија ("Службени лист Црне Горе", бр. 10/14.), нијесу у сагласности с Уставом Црне Горе и потврђеним и објављеним међународним уговорима и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области микробиологија, пољопривреда, технологија прехрамбених производа
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области метрологије, мјерења и физичких појава
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области машина и машинских елемената за општу употребу
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области производног инжењерства
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области претварање и пренос енергије и топлоте
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области информационих технологија и канцеларијске опреме
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области друмских возила
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области ваздухопловства и космонаутике
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологија текстила и технологија коже
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области технологије прехрамбених производа
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области хемијске технологије
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области нафте и сродних технологија
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области металургије
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области индустрије стакла и индустрије керамике
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области индустрије гуме и индустрије пластичних маса
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области индустрије боја
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области грађевинарства (нискоградње и инжењерских конструкција)
Рјешење о донесеним црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора, разоноде, спортова
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области општих стандарда, терминологије, документације
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије заштите здравља
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области животне средине, заштите здравља и безбједности
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пнеуматских хидрауличких система и компоненти за општу употребу
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области претварања и преноса енергије и топлоте
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области технологије текстила и технологије коже
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области пољопривреде
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области хемијских технологија
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области нафте и сродних технологија
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области металургије
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области грађевинских материјала и високоградње
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области грађевинарства (нискоградње и инжењерских конструкција)
Рјешење о повученим црногорским стандардима из области опреме за домаћинство, одмора и разоноде и спортови
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Цириху - Швајцарска Конфедерација
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора здравствене установе Апотеке Црне Горе "Монтефарм"
Рјешење о именовању члана Одбора директора здравствене установе Апотеке Црне Горе "Монтефарм"
Рјешење о престанку мандата члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Рјешење о именовању Савјета за владавину права.
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 67/2014
- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2014. годину (објављен на сајту "Сл. листа града Београда")

- "Сл. гласник РС", бр. 67/2014
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6592/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6594/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6595/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6589/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6602/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6596/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6587/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6590/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6588/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6598/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6599/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6593/2014)
Решење о именовању председника и разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за приватизацију
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана развоја газдовања шумама за Шумадијско шумско подручје за период од 2012. до 2021. године
Правилник о садржини и начину вођења Регистра пољопривредних саветодаваца
Одлука Уставног суда број Уж-5132/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба Н. К. и З. К. изјављена због пропуштања Одељења за инспекцијске послове општинске управе градске општине Вождовац у Београду да изврши правноснажну и обавезујућу пресуду Европског суда за људска права "Костић против Србије" број 41760/04 од 25. новембра 2008. године у смислу члана 46. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 9/03, 5/05 и 7/05 и "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12/10); 2. подносиоци уставне жалбе имају сматрати жртвама повреде права на имовину, зајемченог чланом 58. став 1. Устава Републике Србије, у поступку на који се односи пресуда Европског суда за људска права "Костић против Србије" број 41760/04 од 25. новембра 2008. године, све док поступак на који се пресуда односи не буде окончан; 3. Налаже се Секретаријату за послове легализације објеката Градске управе града Београда да предузме све неопходне мере како би се поступак у предмету број 351.21-50695/2011 окончао у најкраћем року; 4. одбацује уставна жалба Н. К. и З. К. изјављена против пресуде Управног суда У. 11754/12 од 31. маја 2013. године и због повреде права на имовину, зајемченог чланом 58. Устава Републике Србије, у управном поступку који се води пред Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда у предмету број 351.21-50695/2011 и 5. одбацује захтев подносилаца уставне жалбе за накнаду материјалне и нематеријалне штете
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2014. године
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Одлука о врстама услуга за чије пружање Агенција за привредне регистре привремено неће наплаћивати накнаде
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("ZLATNIK")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" , Зајечар
Решење о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар", Зајечар
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности "Лајковац услуге", Лајковац
Одлука Коморе извршитеља о пријему и расподели предмета
Решење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", Ариље
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.7.2014. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 9/2014
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 23/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 11, 13, 16, 17 и 18/2014

- "Сл. лист града Панчева", бр. 9/2014
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2014. години
Одлука о измени Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије Града Панчева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Панчева
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Града Панчева програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању мобилног тима за инклузију Рома
Решење о измени Решења о образовању Стручног тима за решавање проблема напуштених животиња на територији Града Панчева
Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за запошљавање Града Панчева
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена за воду и отпадну воду
Одлука ЈКП АТП о промени цене за услугу паркирања аутобуса других превозника
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "Долови" Долово
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "ВОД-КОМ" Јабука
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "Глогоњ" Глогоњ за 2014. годину
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "Омољица" Омољица за 2014. годину
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац
Одлука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга ЈКП "КАЧАРЕВО" Качарево
Одлука ЈКП "Зеленило" о утврђивању цена нових пијачних услуга
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село на животну средину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље "Бела Анта" у Долову на животну средину
Решење о одређивању посебних паркиралишта према зонама, дозвољеном времену коришћења, времену наплате локалне комуналне таксе за њихово коришћење и паркинг места за паркирање моторних возила особа са инвалидитетом на подручју насељеног места Панчево
Правилник о систематизацији радних места Културног центра Панчева

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2014. годину - ребаланс 1
Одлука о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2014. години
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације изворишта "Кључ" у Пожаревцу
План детаљне регулације изворишта "Кључ" у Пожаревцу
Одлука о утврђивању висине закупа за пословни простор
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупа на површинама јавне намене за постављање привремених објеката
Одлука о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2013. годину
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Пожаревац (пречишћен текст)
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2014. годину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2014. години

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 23/2014
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о допуни Одлука из области привреде Скупштине града Зајечара
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2014. годину

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 4/2014
Одлука о ангажовању ревизорске институције
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодина у делу блока 8 у зони 3, угао улица Браће Дирак и Колубарске
Одлука о изради плана детаљне регулације блока 2 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изради плана детаљне регулације блока 2 у зони 25 у Јагодини
Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање у граду Јагодина за 2014. годину
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Јагодине у 2014. години
Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Јагодине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа градска топлана "Јагодина"
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Јагодина
Решење о утврђивању месечног лимита утрошака средстава репрезентације
Решење о образовању Комисије за процену штете на парцелама и пољопривредним културама насталим изливањем водотокова или стајаћих вода на територији града Јагодине

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 11/2014
Одлука о заштитнику грађана Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Статута Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о овлашћењима комуналне полиције
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о изменама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Зрењанина
Одлука о усвајању Плана локација за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље у Зрењанину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2013. годину
Правилник о начину обављања послова јавних набавки за Скупштину Града Зрењанина
Методологија утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 13/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2014. годину
Одлукa o изменама и допунама Пословника Скупштине Града Зрењанина
Одлука о измени Одлуке о паркирању возила
Одлука о допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о допуни Одлуке о уређивању грађевинског земљишта и критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Зрењанина
Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе ''Жупанијски парк у Зрењанину''
Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату''
Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе ''Храст лужњак у Зрењанину''

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 16/2014
Пословник Градског већа Града Зрењанина (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 17/2014
Одлука о измени Пословника Градског већа Града Зрењанина

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 18/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зрењанина за 2013. годину - консолидовани завршни рачун
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Статут Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Одлука о изради Плана детаљне регулације радног комплекса "Аgroglobe" у Меленцима
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације радног комплекса "Аgroglobe" у Меленцима
Одлука о измени одлуке о паркирању возила
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин
Одлука о измени Одлуке о приступању изради стратегије одрживог развоја Града Зрењанина за период од 2014. до 2020. године
Одлука о одобравању задуживања Града Зрењанина за финансирање капиталних инвестиционих расхода (дугорочно) код пословне банке
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у стручној служби Заштитника грађана Града Зрењанина
Закључак о десетом годишњем извештају заштитника грађана за територију града Зрењанина о остваривању људских и мањинских права у 2013. години

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.7.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 65 и 66/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6 и 7/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 22/2014
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2014

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6/2014
Решења о образовању Комисија за процену штете од поплава
Решења о образовању Комисија за процену штете од поплава на пољопривредном земљишту
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Јагодине
Одлука о преласку са ванредне ситуације на редовну одбрану од поплава

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 7/2014
Одлука о завршном буџету Града Јагодина за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2014. годину
Одлука о реструктурирању дугорочног кредита
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину у 2014. години

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 22/2014
Одлука о изменама и допунама Статута града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање "Зајечар" Зајечар
Одлука о допуни Одлука из комуналних делатности Скупштине Града Зајечара
Одлука о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара
Решење о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности око доделе локације и утврђивања квалитета градње свих јавних објеката на којима је Град инвеститор или суинвеститор, као и обрачуна накнаде за заштиту и унапређење животне средине највећих загађивача и јавних предузећа у Граду Зајечару
Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Зајечара
Одлука о укидању ванредне ситуације на територији Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарне непогоде (поплаве)
Решење о образовању комисије за процену штете од поплава
Решење о образовању комисије за утврђивање штете на инфраструктурним објектима на територији Града Зајечара од поплава
Решење о образовању комисије за процену штете од поплаве на пољопривредном земљишту на територији Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за утврђивање квалитета и вредности изведених радова на објекту "Јавне гараже" у Зајечару

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 5/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину - Ребаланс 1, број 3/14-2 од 23.5.2014. године
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2013. годину, број 3/14-3 од 23.5.2014. године
Одлука о ангажовању Ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2013. годину, број 3/14-4 од 23.5.2014. године


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2014
Одлука о измени Пословника Градског већа Града Зрењанина

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 65 и 66/2014 (део)
- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 29/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 65/2014
Указ о додели одликовања (КО ПР број 35)
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему и условима отварања тржишта електричне енергије
Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању запошљавања
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности
Одлука о измени Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору
Решење о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о настављању рада на положају помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу помоћника министра финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника министра правде и државне управе
Решење о постављењу помоћника министра правде
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о разрешењу Генералног инспектора
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о разрешењу помоћника директора Инспектората за рад у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о постављењу помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Ниш
Решење о именовању директора Клинике за стоматологију Ниш
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о именовању председника и чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о разрешењу и именовању чланова Радне групе за израду Националне стратегије за развој спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог плана за њену примену
Решење о разрешењу привременог директора Агенције за управљање лукама
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за управљање лукама
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду за 2013. годину Агенције за управљање лукама
Решење о давању сагласности на Одлуку о врстама услуга за чије пружање Агенција за привредне регистре привремено неће наплаћивати накнаде
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству просвете, науке и технолошког развоја за отварање апропријације економске класификације 462 - Дотације међународним организацијама)
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
Правилник о измени Правилника о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове
Правилник о изменама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Правилник о изменама Правилника о начину издавања, садржини и изгледу легитимације инспектора за вршење надзора над спровођењем Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Правилник о изменама Правилника о просторним и техничким условима за рад агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању
Правилник о начину обављања саветодавних послова у пољопривреди
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно Решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2014. године
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар-мај 2014. године
Одлука Уставног суда број IУз-252/2002 којом се утврђује да одредбе чл. 13, 14. и 15. Закона о Безбедносно-информативној агенцији ("Службени гласник РС", бр. 42/02 и 111/09) нису у сагласности са Уставом
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2275/88 од 25. јула 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3417/88 од 31. октобра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3491/88 од 9. новембра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3564/88 од 16. новембра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3565/88 од 16. новембра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3931/88 од 16. децембра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3974/88 од 20. децембра 1988. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 439/91 од 25. фебруара 1991. године којом се стављају ван снаге одређене уредбе у којима се роба сврстава према номенклатури Заједничке царинске тарифе која је била на снази 31. децембра 1987. године Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1959/93 од 19. јула 1993. године о изменама и допунама Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи и Уредбе Комисије (ЕЕЗ) број 3565/88 у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури
Одлука о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе регулације
Решење директора Агенције за борбу против корупције
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston 100’s Red" (gold))
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston 100’s Blue" (gold))
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Winston 100’s Silver" (gold))
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Сопот", Сопот
Одлука о допуни Тарифе накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора у коме је одржан концерт, сабор, музички фестивал и друга музичка манифестација, музичко-плесно такмичење, ревија на леду, циркуска и артистичка приредба и друга музичко-забавна приредба, балет, опера, оперета, мјузикл, позоришна представа и друга музичко-сценска приредба, наплаћује Сокој по основу извођења музичких дела
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("ZLATNIK L", "ZLATNIK М")

- "Сл. гласник РС", бр. 66/2014
Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији
Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у Министарству одбране
Уредба о измени Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Београд на води"
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о разрешењу председника Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Цириху, Швајцарска Конфедерација
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи са седиштем у Цириху, Швајцарска Конфедерација
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради формирања регулације и изградње јавних саобраћајница у Београду (КО Миријево)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода "Велико село" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради реконструкције далековода у Бору
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-873/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-876/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-883/2014-001)
Правилник о ареометрима
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима
Правилник о изменама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Одлука о избору судије (број 119-05-00130/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00131/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00132/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00133/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00134/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00135/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00136/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00137/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00138/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00139/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00140/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00141/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00142/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00143/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-00144/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-00221/2013-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-00086/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-00090/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-00088/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-00105/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-104/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-110/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-111/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01)-106/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-05-29/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-05-30/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-05-31/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-05-32/2014-01)
Посебан колективни уговор за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе "Шарган - Мокра гора"

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 29/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.6.2014. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 14, 15, 16 и 17/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 14/2014
План детаљне регулације "Дела насеља Стара Варош- потез Стари срез"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Дела насеља Церовац"
Одлука о неизради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Дела насеља Церовац" на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Дела насеља Сушица - Грујина чесма - блок између улица Лазара Мићуновића, Даринке Радовић, Дугог Српског устанка и Балканске"
Одлука о неизради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Дела насеља Сушица - Грујина чесма - блок између улица Лазара Мићуновића, Даринке Радовић, Дугог Српског устанка и Балканске" на животну средину
Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације " Радна зона Собовица"
Одлука о неизради стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације " Радна зона Собовица" на животну средину
Одлука о умањењу обавеза по основу накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину, Град Крагујевац
Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним, јавним комуналним предузећима и друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса
Одлука о измени Одлуке о прихватању предлога о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Крагујевца
Одлука o изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Нискоградња"
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавнoг предузећа "Дирекција за урбанизам - Крагујевац", чији је оснивач Град Крагујевац

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 15/2014
Одлука о додели и висини новчане награде ''Академик Драгослав Срејовић'' у Крагујевцу за школску 2013/2014. годину
Програм о првој измени и допуни Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Крагујевца у 2014. години
Решење о измени Решења о образовању Стручне радне групе за утврђивање предлога новог тарифног система обрачуна топлотне енергије по потрошњи

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 16/2014
Одлука о утврђивању критеријума за умањење накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Програм о другој измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Крагујевца у 2014. години

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 17/2014
Кодекс понашања запослених у органима Града, посебним и стручним службама органа Града Крагујевца
Закључак у вези понашања и облачења лица која долазе у службене просторије Градске управе
Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације

- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2014
Правилник о додели помоћи у општини Пећинци
Пословник о раду Општинског већа општине Пећинци
Исправка Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне на потесу "Горње ливаде" у Врднику ("Службени лист општина Срема", број 13/14)

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2014
Одлукa о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Смедерева за 2013. годину
Одлукa о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Смедерево за обављање делатности пружања услуга у 2014. години
Одлукa о признањима, наградама и повељама Града Смедерева
Одлукa о стављању ван снаге дела Одлуке о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће и управљање и одржавање Регионалног центра за сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада на локацији "Сегда" - Јелен До у Смедереву PORRWERNER&WEBER D.O.O. NIŠ
Одлукa о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини Града Смедерева
Одлукa о измени Одлуке о мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије (Ambrosia artemisifolia)
Одлукa о измени Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији Града Смедерева
Одлукa о измени Одлуке о уклањању објеката
Одлукa о измени и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено - пословним зградама на територији Града Смедерева
Одлукa о измени и допуни Одлуке о пијацама
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе за предшколско васпитање и образовање "Наша Радост" Смедерево
Одлукa о измени и допуни Одлуке о броју и просторном распореду предшколских установа Града Смедерева
Одлукa о изменама Одлуке о оснивању Историјског архива у Смедереву
Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива у Смедереву
Одлукa о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде Града Смедерева
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Смедерева за 2014. годину
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града Смедерева за 2014. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града Смедерева за 2014. годину
Програм праћења квалитета земљишта на територији Града Смедерева за 2014. годину
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Смедерева за 2014. годину
Програм контроле квалитета воде са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2014. годину
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Смедерева за 2014. годину
Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања за 2014. годину
Пословник о раду Локалног савета за социјална питања

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.6.2014. године

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 45/2014
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 17/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 6/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 13/2014

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 45/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сврљиг за 2013. годину
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Сврљига
Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплава на територији Републике Србије на терет ненаменског трансфера опредељеног општини Сврљиг за 2014. годину
Оперативни план одбране од поплаве за воде II реда општине Сврљиг за 2014. годину
Одлука о јавним признањима општине Сврљиг
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 17/2014
Одлука о утврђивању Програма стручног оспособљавања и усавршавања
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о употреби средстава сталне буџетске резерве ради отклањања посљедица ванредних околности-поплава које су задесиле Републику Србију
Одлука о измјени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о одређивању накнада за рад одборника Скупштине општине Петњица
Одлука о Комисији за територијално разграничење општина Беране и Петњица
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана “Петњица“
Пословник о раду Скупштине општине Петњица
Одлука о доношењу Просторно урбанистичког плана Општине Плав
Одлука о давању сагласности на Одлуку о оснивању Мјесне заједнице “Карабушко поље”
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Урбанистички пројекат за ко­мплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе-Суторина, у Суторини
Одлука о Завршном рачуну Буџета Пријестонице Цетиње за 2013. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице Цетиње
Измјене Оперативног плана заштите од штетног дејства вода Пријестонице Цетиње за 2014. годину

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 6/2014
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о колокацији дипломатско-конзуларних представништава
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Босне и Херцеговине о ветеринарској сарадњи
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Естоније о спровођењу Споразума између Републике Црне Горе и Европске заједнице о реадмисији (враћање и прихватање) лица која су без дозволе боравка
Објава о ступању на снагу Споразума између Црне Горе и Републике Хрватске о социјалном осигурању
Исправка Закона о потврђивању Споразума о граничним прелазима за погранични саобраћај између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине

- "Сл. лист општина Срема", бр. 13/2014
Одлука о доношењу Просторног плана општине Ириг и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Ириг на животну средину
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину
Статут општине Ириг (пречишћен текст)
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Ириг
Одлука о изради плана детаљне регулације дела радне зоне на потесу "Горње ливаде" у Врднику
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Ириг
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2013. годину
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Одлуком о приступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације блока 15, блока 17, дела блока 18 и дела блока 20 - подручје Баир у Старим Бановцима са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана детаљне регулације блока 15, блока 17, дела блока 18 и дела блока 20 - подручје Баир у Старим Бановцима на животну средину
Одлука о условима и поступку давању у закуп пословног простора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим објектима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о изношењу и депоновању отпадних материјала
Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.6.2014. године

- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 25 и 26/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 9/2014

- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 25/2014
Решење о допуни Решења о образовању и именовању Комисије за процену штете на објектима настале од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада
Решење о одобрењу посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице ослобођења у Руменки
Решење о измени режима саобраћаја у Његошевој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у блоку омеђеном Булеваром ослобођења, Булеваром краља Петра I и улицама Хајдук Вељковом и Новосадског сајма у Новом Саду

- "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 26/2014
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему плана санације и финансијске консолидације јавних комуналних и других јавних предузећа
Решење о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2014. години
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2014. години
Решење о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару деспота Стефана код к. бр. 6 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана Дивнина Бабе код к. бр. 6 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Душана Васиљева у Новом Саду

- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2014
Одлука о измени Одлуке о оснивању Дома здравља "Чачак" Чачак
Локални акциони план за младе 2014-2019

- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2014
Одлука о неприступању изради Стратешкe проценe утицаја на животну средину Регионалног Плана управљања отпадом за Град Лозницу
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног Јавног предузећа "Наш дом" Лозница
Одлукa о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје
Одлукa о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2014. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју града Лозница
Решење о образовању Одбора за спровођење oдлукa о подизању скулптуралних дела
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Града Лознице за 2014. годину
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница
Одлука о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" Лозница
Закључак о исправци техничке грешке у текстуалном делу Плана Генералне регулације за насељено место Доња Бадања
Правилник о спровођењу пројекта "унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" у Градској управи Града Лознице
Решење о измени решења о образовању комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2014
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Љуково
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Инђија
Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине општине Инђија за 2014. годину
Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Оперативни план одбране од поплава и леда на водама Другог реда на територији општине Инђија за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за избор пројеката из области културе који ће се финансирати и суфинансирати из буџета општине Инђија за 2014. годину
Исправка Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима 121 и погребне услуге (Сл. лист општине Инђија 2/2014)

- "Сл. лист општине Шид", бр. 9/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Шид за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.6.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2014
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке "Рехабилитација и безбедност путева"
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у борби против организованог криминала, међународне илегалне трговине дрогама и међународног тероризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања и науке

- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2014
Уредба o допуни Уредбе o визном режиму
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за Националне паркове Црне Горе
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Казахстан
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције подморског кабловског вода 35 kV "Опатово - Св. Неђеља"
Одлука о образовању радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 23 - правосуђе и темељна права
Одлука о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Евро-пској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - правда, слобода и безбједност
Правилник о условима за продајне објекте и складишта садног материјала
Правилник о смјерницама и условима добре лабораторијске праксе
Правилник о обрасцу и садржају дозвола за вршење послова заштите
Правилник о начину, условима и поступку одређивања позивног знака и међународног поморског радиокомуникационог идентификационог броја за радио уређаје у поморским мобилним радиокомуникацијама
Правилник о приступу и интерконекцији
Одлука о доношењу измјена Програма рефинансирања текућих кредитних задужења
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања инфраструктурних пројеката и пројеката водоснабдијевања
Одлука о доношењу измјене и допуне Програма финансирања трајних обртних средстава
Правилник о допунама Правилника о техничким захтјевима и процедурама за обављање ваздушних операција
Правилник о условима за одржавање ваздухопловних приредби
Рјешења о упису у Регистар политичких партија
Рјешење о брисању из Регистра невладиних фондација
Рјешења о брисању и упису у Регистар невладиних организација

- "Сл. лист града Ниша", бр. 47/2014
Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2013. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу "Петље Дољевац"
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2014. години
Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплава на територији Републике Србије, на терет ненаменског трансфера опредељеног општини Дољевац за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане
Измена Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2014. годину
Измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 28/2014
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда на територији Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о проглашењу ванредне ситуације
Одлука о укидању ванредне ситуације
Закључак о куповини чамаца, возила цистерни за воду и теренског возила

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 64/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 22 и 23/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 64/2014
Одлука о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015)
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (РС број 48)
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (РС број 50)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2013. годину
Закључак поводом разматрања Извештаја о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским извештајем Централног регистра за 2013. годину и Извештајем независног ревизора IEF д.о.о. Београд
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину
Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Решење о именовању директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Звечан
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Звечан
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Звечан
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Звечан
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Бранку Пековићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - ватерполо, одржаном у Фукуоки, у Јапану, 2001. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује спортисти Драгану Зорићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, одржаном у Сегедину, у Мађарској, 2006. године)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-6093/2014)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-6094/2014)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-6095/2014)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-6096/2014)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству одбране - Буџетском фонду за финансирање стамбених потреба професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране за отварање апропријација економских класификација)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Влади - Кабинету потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе за финансирање редовне делатности Кабинета)
Закључак Владе (05 број 132-5497/2014-1)
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа  ("ZLATNIK L")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("ZLATNIK M")
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима "Пут", Крупањ
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Нови Сад

- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2014
Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине

- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2014
Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.6.2014. године

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 40 и 41/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2014

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 40/2014
Решење о измени Решења о образовању Савета за ревитализацију Нишке тврђаве
Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији Града Ниша
Одлука о усвајању измена и допуна плана детаљне регулације комплекса радне зоне у насељу "Белеш" - општина Димитровград
Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса радне зоне у насељу "Белеш" - општина Димитровград
Одлука о приступању акустичног зонирања територије општине Димитровград
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на грађевинско земљиште обвезника који не води пословне књиге
Одлука о одређивању грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја у КО Било
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2014. годину
Пречишћен текст Одлуке о општинској управи општине Димитровград


- "Сл. лист Града Ниша", бр. 41/2014
Решење о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности за 2014. годину
Решење о измени Решења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања односно прикупљања писаних понуда и давања у закуп пословних простора непосредном погодбом
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика Природе
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Тарифног система у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о ценама за обављање комуналне делатности извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на територији Града Ниша
Измене и допуне Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Пирот за 2014. год


- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2014
Одлука о преузимању стандарда одбране
Правилник о измјенама Правилника о звањима и условима за стицање звања и издавање овлашћења за чланове посаде поморских бродова
Наредба о допуни Наредбе о начину уплате јавних прихода
Правилник о ближим условима, начину и поступку издавања и обнављања дозволе за рад наставнику, директору и помоћнику директора образовно-васпитне установе
Правилник о ближим условима у погледу простора, кадра и опреме Завода за трансфузију крви Црне Горе и стандардима и мјерама за успостављање и одржавање система квалитета
Правилник о начину израде, размјери и ближој садржини техничке документације
Правилник о ближем садржају Акционог програма о спровођењу мјера заштите од нејонизујућих зрачења
Рјешење о одређивању категорије туристичког мјеста
Правилник о квалитету услуга универзалног сервиса
Правилник о врсти, начину достављања и објављивања података о електронској комуникационој инфраструктури и повезаној опреми која може бити од интереса за заједничко коришћење
Правилник о радиоаматерским комуникацијама
Правилник о измјенама и допунама Правилника о посади ваздухоплова
Одлука о избору руководиоца Вишег државног тужилаштва у Подгорици и истовремено за државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици
Одлука о избору руководиоца Вишег државног тужилаштва у Бијелом Пољу и истовремено за државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Улцињу и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Улцињу
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Подгорици и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Херцег Новом и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Плаву и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Плаву
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Рожају и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Рожају
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва у Никшићу и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу
Одлука о избору руководиоца Основног државног тужилаштва на Цетињу и истовремено за државног тужиоца у Основном државном тужилаштву на Цетињу
Правилник о начину сачињавања и подношења финансијских извјештаја буџета, државних фондова и јединица локалне самоуправе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.6.2014. године

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 42, 43 и 46/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 7 и 8/2014
- "Сл. лист Града Зајечара" бр. 24/2014
- "Сл. гласник Града Врања" бр. 9/2014
- "Сл. лист града Сомбора" бр. 7/2014
- "Сл. лист града Суботице" бр. 15/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2014

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 42/2014
Одлука о накнадама одборника, председника и чланова сталних радних тела и одборничких група у Скупштини Градске општине Нишка Бања
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нишка Бања за 2013. годину
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту унапређења животне средине општине Бела Паланка

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 43/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2013. годину
Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 46/2014
Одлука о завршном рачуну буџета ГО Црвени Крст за 2013. годину
Исправка Одлуке о промени Статута општине Мерошина

- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2014
Одлука о упућивању Програма комасације катастарске општине Глогоњ на измену
Решење о образовању Тима за реализацију активности у вези са цертификацијом Града Панчева
Решење о образовању Радне групе за праћење активности у вези са реализацијом пројекта "Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I - фаза 2"
Исправка Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" у насељеном месту Панчево на животну средину
Пословник Мобилног тима за инклузију Рома

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 13/2014
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Крагујевца
Програм о другој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину, број 66-1/14-V од 14. јануара и 5. марта 2014. године
Правилник о измени Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу пијачних тезги на крагујевачким зеленим пијацама у 2014. години
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за суфинансирање програма рада удружења пољопривредних произвођача на територији Града Крагујевца у 2014. години
Решење о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену и избор програма спортских организација за доделу средстава из буџета Града број 112-1/14-V од 9. јануара 2014. године
Правилник о буџетском рачуноводству
Рачуноводствене политике
Процедуре за рад Градске управе за  финансије

- "Сл. лист града Шапца", бр. 7/2014
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2014. годину
Одлука о мерама за сузбијање пољске штете

- "Сл. лист града Шапца", бр. 8/2014
Решење о давању сагласности ЈКП "Стари град" Шабац на цене погребних услуга
Решење о давању сагласности ЈКП "Стари град" Шабац на цене пијачних услуга

- "Сл. лист Града Зајечара" бр. 24/2014
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Зајечара за 2014. годину

- "Сл. гласник Града Врања" бр. 9/2014
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Владичин Хан
Одлука о одређивању стана за социјално становање
Одлука о располагању непокретностима - пословно производним објектима у јавној својини општине Владичин Хан
Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Сурдулица
Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за финансије и привреду

- "Сл. лист града Сомбора" бр. 7/2014
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Сомбор за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора
Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу Града
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији Града Сомбора
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Сомбора за 2014. годину
Одлука о прихватању препорука за унапређење и поједностављење административних поступака Града Сомбора

- "Сл. лист града Суботице" бр. 15/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину
Правилник о мерилима за одређивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Исправка Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице

- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2014
Правилник о утврђивању књиговодствене вредности непокретности и других ствари у јавној својини општине Шид

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 63/2014
- "Сл. лист БГД", бр. 44/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 63/2014
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Преговарачке групе за остала питања Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о разрешењу директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име огранка, који оснива привредно друштво, садржи назив "Serbia"
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице и јавне зелене површине у Шапцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности, ради изградње саобраћајнице у Пироту
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње објеката јавне комуналне инфраструктуре у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради проширења комплекса Основне школе "Херој Пинки" у Бачкој Паланци
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње пешачког моста преко реке Ибар
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” на животну средину
Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта

- "Сл. лист БГД", бр. 44/2014
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији Града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације санитарне депоније "Винча", градска општина Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка
Одлука о престанку важења Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Града Београда
Одлука о конверзији потраживања града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у компанији "Слобода" а.д. Чачак
План детаљне регулације дела насеља Камендин, општина Земун
Решење о проглашењу заштићеног подручја "Лесни профил Капела у Батајници"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.6.2014. године

- "Сл. лист БГД", бр. 43/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2014

- "Сл. лист БГД", бр. 43/2014
П
оказатељ раста потрошачких цена у априлу 2014. године
Одлука о измени Одлуке о образовању, задацима и начину рада Комисије за попис непокретности којима управља градска општина Вождовац, месне заједнице, предузећа и установе чији је оснивач општина Вождовац
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2013. годину
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења  из буџета градске општине Земун
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката у области културе из буџета градске општине Земун
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета градске општине Земун
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Одлука о награђивању ученика основних и средњих школа - носилаца признања "Вукова диплома"
Одлука о установљењу награде "Полицајац месеца" и награде "Ватрогасац месеца"
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословних простора на коме је носилац права својине град Београд, чији је корисник градска општина Савски венац а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац"
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-јун 2014. године

- "Сл. лист града Врања", бр. 8/2014
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката локалних и регионалних медија на територији Града Врања
Решење о образовању Радне групе за утврђивање и спровођење мера за стављање у функцију свих јавних чесми на територији Града Врања
Правилник о дисциплинској одговорности запослених у Градској управи Града Врања
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета Града Врања
Правилник о раду Комисије за финансирање/суфинансирање програма пројеката из области културе и уметности
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Врања
Правилник о раду Комисије за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката у области јавног информисања на територији Града Врања
Програм коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Врања за 2014. годину

- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 3/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Новог Пазара
Локални акциони план запошљавања за 2014. годину
Одлуку о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Града Новог Пазара за 2013. годину
Одлука о давању сагласности на Оперативни план одбране од поплава на територији Града Новог Пазара за воде II реда за 2014. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођења поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Пазара
Одлука о давању сагласности на повећање цена услуга Паркинг сервиса ЈКП “Градска чистоћа” Нови Пазар
Одлука о давању сагласности на повећања цена превоза путника у Градско-приградском саобраћају “Санџактранс путнички саобраћај” Нови Пазар
Одлука о давању сагласности на повећање цена услуга Ауто Такси превоза у Новом Пазару
Одлука о оснива њу Службе буџетске инспекције Града Новог Пазара
Одлука о оснива њу Службе интерне ревизије Града Новог Пазара
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Новог Пазара за 2014. годину

 "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2014
Решење о оснивању Привредног савета Града Краљева
Одлука о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину Града Краљева
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Краљева за 2014. годину
Одлука о давању у закуп пословног простора
Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији Града Краљева
Одлука о образовању и одређивању подручја месних заједница на територији Града Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 62/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 5/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 62/2014
Закон о заштити потрошача
Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама
Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2014. години
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
Одлука о именовању одговорних лица и одређивању тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007-2013. године
Одлука о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту споменика културе
Решење о именовању директора Републичког завода за заштиту споменика културе - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Народног музеја у Београду
Решење о именовању директора Народног музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја позоришне уметности Србије
Решење о именовању директора Музеја позоришне уметности Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског музеја Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Народног позоришта у Приштини
Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног позоришта у Приштини
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског музеја Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Музеја историје Југославије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
Решење о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
Решење о престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
Решење о именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Влади - Кабинету министра без портфеља задуженог за ванредне ситуације за финансирање редовне делатности Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Буџетском фонду за воде Републике Србије намењених ЈВП "Србијаводе", за накнаду трошкова одбране од поплава)
Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016. године
Индекси потрошачких цена за мај 2014. године
Одлука о допуни Одлуке ИО НБС број 20
Одлука о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-75/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 798/14)
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам - Крагујевац"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање", Жабаљ
Тарифа накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора у коме је одржан концерт, сабор, музички фестивал и друга музичка манифестација, музичко-плесно такмичење, ревија на леду, циркуска и артистичка приредба и друга музичко-забавна приредба, балет, опера, оперета, мјузикл, позоришна представа и друга музичко-сценска приредба, наплаћује Сокој по основу извођења музичких дела
 Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original, "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MOHAWK ORIGINAL NATIVEBLEND L", "MOHAWK ORIGINAL NATIVEBLEND S", "MOHAWK S", "MOHAWK L")


- "Сл. лист града Чачка", бр. 5/2014
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Чачка за 2014. годину
Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Града Чачка
Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума за Месну заједницу Липница
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт
Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
Програм постављања рекламних паноа и других рекламних ознака на територији Града Чачка

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.6.2014. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2014

- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2014
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Панчево (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "ВОД-КОМ" Јабука (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Глогоњ" Глогоњ (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Долови" Долово (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Комбрест" Банатски Брестовац (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Старчевац" Старчево (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Омољица" Омољица (пречишћен текст)
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа "Качарево" Качарево (пречишћен текст)
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области подршке удружењима грађана Града Панчева, за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области бриге о младима Града Панчева, за 2014. годину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације - подцелина 6ц - нова депонија у насељеном месту Панчево на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације проширена миса са гробљем (целина 3) у насељеном месту Панчево на животну средину
Пречишћен текст Статута јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Панчево
Одлука о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката


- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2014
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине града Шапца
Одлука о промени Оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа "План" Шабац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод-Шабац" Шабац
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје у одлукама из области комуналних делатности
Одлука о изменама и допунама Одлуке о санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
Одлука о реализацији Пројекта концесије обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Шапца
Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац"-2
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац"-2 на животну средину
Одлука о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације "Дом војске" у Шапцу
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава од вода II реда града Шапца, за 2014. годину
Измена и допуна Плана детаљне регулације "Центар 8" у Шапцу
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Шапца за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 61/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 12 и 14/2014
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2014
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15, 16, 26 и 27/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 61/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије - шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу
Одлука о образовању Радне групе за припрему предлога полазних основа за консолидацију пословања и проналажење стратешког партнера "ХИП - Петрохемија" АД Панчево - у реструктурирању
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ ДОО, Београд)
Правилник о одређивању броја извршитеља (Број 110-00-65/2014-05)
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Одлука Уставног суда РС број IУо-360/2009 којом се утврђује да нису у сагласности са Уставом одредбе Статута Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 17/09) и издвојено мишљење судије и сагласност судије са издвојеним мишљењем
Одлука Уставног суда РС број IУо-427/2003 којом се утврђује да Покрајинска скупштинска одлука о Војвођанској академији наука и уметности ("Службени лист АПВ", бр. 15/03 и 18/09) није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број Уж-1551/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба С. Р. изјављена због повреде права на суђење у разумном року, зајемченог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, у поступку који се пред Врховним судом Србије водио у предмету У. 2870/07
Одлука Уставног суда РС број Уж-2652/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Гордане Симоновић и утврђује да је у жалбеном поступку који је вођен пред Вишим судом у Београду у предмету Гж. 9035/10 повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. одбија се захтев подноситељке уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете
Закључак Уставног суда РС број IУо-230/2013 којим се одбацује иницијатива за оцену уставности и законитости Закључка Владе Републике Србије 05 број 351-842/2012 од 6. фебруара 2012. године
Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00011/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00012/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00013/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00014/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00015/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00016/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00017/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-00018/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-19/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-20/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-21/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-22/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-23/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-24/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-25/2014-01)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Pall Mall" (Superslims Purple))
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("West Black Plus", "West Graphite Plus", "West White Plus", "West Silver Slims", "West Blue Slims", "West Red (soft)", "West Silver (soft)", "Imperial Classic Blue", "Imperial Classic Red")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original", "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 12 и 14/2014
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Краљева

Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Града Краљева


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2014
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца
Одлука о измени и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измени Одлуке о организовању Саветника за заштиту права пацијената
Одлука о радном времену Дома здравља
Одлука о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. г.
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Крушевца за 2013. годину
Одлука о приступању изради Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године
Одлука о изради Плана детаљне регулације Новог гробља у Мајдеву
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Крушевца за 2014. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2014. годину
Закључак о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2013. годину
Решење о давању сагласности на измене и допуне ценовника услуга које врши ЈКП "Водовод-Крушевац"
План реализације и имплементације Локалног плана акције за децу у граду Крушевцу за 2014. г.
Закључак о допуни Закључка о давању сагласности на увођење посебних и специјализованих програма у Предшколску установу "Ната Вељковић" Крушевац
Решење о суфинансирању и финансирању програма и пројеката од јавног интереса за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма и борачко инвалидске заштите у 2014. г.
Решење о давању сагласности на цене за уклањање и чување возила
Упутство и критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за финансирање програма "Самозапошљавање"
Закључак о давању сагласности Предшколској установи "Ната Вељковић" да у школској 2014/15 години може да формира васпитне групе са целодневним обликом рада са повећањем до 20% већим бројем деце од норматива утврђених Законом, осим за групе припремно предшколског програма где се формирање група може увећати до 15% норматива
Решење о финансирању програма/пројеката од јавног интереса у области од посебног значаја за одбрану Републике Србије и неговање традиције ослободилачких ратова у 2014. години
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома града Крушевца
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПДР-а "Ново гробље" у Мајдеву на животну средину
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја (ул. Трг расинских партизана)
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја (ул. Доситејева, испред цркве Св. Ђорђе)
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја (ул. Мозиријевска - пешачка зона)
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја (обележавање пружних прелаза)
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја (ЛЕД саобраћајни знакови)
Решење о допуни Решења о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника
Исправка у Програму уређивања грађевинског земљишта и улагања у комуналне објекте, путеве и друго за 2014. годину објављеном у "Службеном листу града Крушевца" број 11/13


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 6/2014
Допуна плана локација за постављање фрижидера за продају индустријски пакованог сладоледа на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15, 16,
26 и 27/2014
Одлука о комуналној инспекцији
Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању животиња на територији града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на територији града Зајечара
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерама за заштиту од пожара на територији града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општим условима за одржавање и искоришћавање сеоских водовода
Одлука о изменама и допунама Одлуке о канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима у селима на територији града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начуну постављања пчелињака на територији града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању ерозивног подручја и противерозивним мерама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине боравишне таксе
Одлука о измени висине новчаних казни за прекршаје у одлукама из комуналних области

Одлука о првом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара
Одлука о приступању изради Плана генералне регулације “Гамзиградска бања” у Гамзиградској бањи
Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту им спасавање на територији Града Зајечара
Одлука и надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара
Одлука о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање “Зајечар” Зајечар
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Зајечара за 2013. годину
Одлука о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара
Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2014. годину
Правилник о начину обављања послова јавне набавке у органима Града Зајечара
Закључак о привременом измештању Зелене пијаце у Зајечару

Закључак о налогу за доделу финансијске помоћи
Закључак о одрицању одборника од права на исплату једне месечне накнаде за обављање одборничке функције у Скупштини Града Зајечара

Одлука о трећем допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.6.2014. године

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 2 и 3/2014
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 3/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2014

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 2 и 3/2014
Одлука о начину остваривања права на материјалне помоћи - субвенције деци, ученицима и студентима са територије града Сремска Митровица
Одлука о градској плажи
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од пољске штете на подручју града Сремска Митровица

Програм за уређење и одржавање градске плаже за 2014. годину
Измене Програма за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне "Panonia energy" у к.о. Шуљам град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана генералне регулације насеље Јарак град Сремска Митровица
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета града Сремска Митровица за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу паркова, зелених и рекреационих површина
Решење о одређивању посебних паркиралишта у граду Сремска Митровица


- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 3/2014
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Пожаревца
Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању, начина организовања и спровођења техничког прегледа грађевинских објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалном комуналним таксама
Нови ценовник услуга - Пијачне услуге и прихватилишта за псе и мачке ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Пословник о раду Комисије за спорт Града Пожаревца
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац
Правилник о изменама Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2014
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и омладину са сме­тњама и тешкоћама у развоју
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјена и допуна ДУП-а "Лијева обала Лима"
Програм рада Скупштине општине Беране за 2014. годину
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Бијело Поље за 2013. годину
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању броја одборника који се бира у Скупштину општине Бијело Поље
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Дурмитор" Бијело Поље
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Вранешка долина"
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Бијело Поље
Одлука о измјени и допуни Програма уређења простора Општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о изради Локалне студије локације "Бензинска пумпа Равна Ријека"
Одлука о изради Локалне студије локације "Пирамида" у насељу Томашево
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Будва за 2012. годину
Одлука о измјени и допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о измјени и допуни Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Општине Будва
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње објеката за пречишћавање отпадних вода
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Будва
Одлука о допуни Одлуке о употреби симбола Општине Будва
Програм рада Скупштине општине Будва за 2014. годину
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Медитерански спортски центар" Будва
Статут Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортско рекреативни центар Будва"
Закључак о исправци грешке
Одлука о измјенама Одлуке о дјелокругу, организацији и начину рада локалне управе Општине Плав
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Вранићи 1" у Подгорици
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за избор и именовања Скупштина општине Улцињ
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за планирање и уређење простора комунално стамбену дјелатност Скупштина општине Улцињ

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.6.2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 38/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 7/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 3/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 17 и 18/2014

- "Сл. лист града Ниша", бр. 38/2014
Одлука о завршном рачуну општине Житорађа за 2013 годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о социјалној заштити општине Житорађа
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Одлука о накнадама чланова Општинског већа општине Житорађа
Одлука о усвајању критеријума за поделу помоћи становништву за штету насталу у поплави 19.4.2014. године
Оперативни план одбране од поплаве за воде II реда на територији општине Житорађа за 2014. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12/2014
Решење о јавним паркиралиштима (пречишћен текст)
Правилник о службеној легитимацији инспектора теренске контроле и пореског извршитеља у Градској пореској управи Града Крагујевца
Закључак о исправци грешке у Решењу Градског већа, број 38-24/14 -V од 24. марта 2014. године (ПУ "Нада Наумовић")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2014
Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја у 2014. години на територији Града Краљева
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње Града Краљева
Закључак о усвајању Извештаја Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева  о стању и предузетим  мерама и активностима на отклањању последица елементарних непогода-мај 2014. године
Закључак о поступању Скупштине  Града Краљева  и одборника Скупштине Града Краљева за време трајања ванредне ситуације


- "Сл. лист града Ужица", бр. 18 и 19/2014
Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта јавним прикупљањем понуда
Одлука о рушењу објеката
Одлука о условима заштите "Клисуре Ђетиње" до проглашења за предео изузетних одлика
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији Града Ужица
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о финансирању летовања ученика из социјално угрожених породица


Привремени Пословник Скупштине градске општине Севојно
Решење о образовању Комисије за израду Статута градске општине Севојно

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Ужица
Закључак Градског штаба за ванредне ситуације од 15.05.2014. године


- "Сл. гласник града Врања", бр. 7/2014
Одлука о ангажовању Предузећа за ревизију за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Владичин Хан за 2013. годину
Решење о образовању Комисије за равноправност полова
Одлука о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћа за 2014. годину
Правилник о стипендирању студената и ученика са територије општине Владичин Хан
Правилник о критеријумима и поступку одобравања ванредне новчане помоћи буџета општине Владичин Хан
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Врања
Решење о образовању Комисије за утврђивање штете на челном мосту на улазу у Врањској бањи
Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Сурдулица
Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Сурдулица
Правилник о процедури процеса рада у Одељењу за локалну пореску администрацију општине Сурдулица
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у државним органима, изабрана и постављена лица у државним органима
Правилник о службеним путовањима
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Сурдулица на рачун - општине Сурдулица рачун за извршење буџета општине Сурдулица
Правилник о изменама и допунама Правилника о стамбеним односима
Правилник о стамбеним односима (Пречишћени текст)
Исправка Оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград (пречишћен текст)


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 3/2014
Правилник о измени и допуни Правилника о коришћењу средстава репрезентације
Решење о утврђивању цене рада Предшколске установе "Пионир"


- "Сл. лист града Суботице", бр. 17 и 18/2014
Измена Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији града Суботице за 2014. годину
Решење о допунама Решења о образовању радне групе за надзор над извршавањем послова по закљученим уговорима на реализацији инвестиционог пројекта "Адаптација, реконструкција и доградња зграде "Народног позоришта - народног казалишта - Népszínház" у Суботици

Решење о задуживању члана Градског већа за одређену област из надлежности града

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 60/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 21/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 36 и 37/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 12 и 13/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 60/2014
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину (РС број 39)
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину (РС број 40)
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину (РС број 42)
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину (РС број 43)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење (РС број 35)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење (РС број 36)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
Решење o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
Решење o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
Решење o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
Решење o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
Решење o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа "Младост" у Алексинцу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Младост" у Алексинцу
Решење о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу дужности директора Агенције за осигурање депозита
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Агенције за осигурање депозита
Решење о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Националне агенције за регионални развој за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Националне агенције за регионални развој за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса HCP DOO Трстеник за стављање у промет фискалних каса
Решење о одбијању захтева привредног друштва "Југ-Владичин Хан" д.о.о. Владичин Хан, за давање сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Југ-Владичин Хан"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Влади - Кабинету првог потпредседника Владе и министра спољних послова за финансирање редовне делатности Кабинета)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Влади - Кабинету потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе за финансирање редовне делатности Кабинета)
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Кладово у Кладову)
Решење о брисању политичке странке из Регистра политичких странака (Реформисти Санџака - Reformisti Sandžaka, са седиштем у Новом Пазару)
Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допунама Правилника o условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно Решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке
Исправка Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно
Одлука о избору судије (број 119-01-99/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-78/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-77/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-72/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-80/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-74/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-87/2014-01)
Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца
Решење директора Агенције за борбу против корупције
Решење Одбора Агенције за борбу против корупције
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("FLOYD 100’s (Red)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("FLOYD (Red)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("FLOYD 100’s (Blue)")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("FLOYD (Blue)")
Опште обавезујуће упутство о изменама Општег обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера)
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Eve Divine Slims", "Eve Mint Slims", "Eve Mystique Slims")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Zlatnik")


- "Сл. лист АПВ", бр. 21/2014
Oдлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015. години
Oдлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015. години
Oдлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2014/2015. години
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину


- "Сл. лист града Ниша", бр. 36 и 37/2014
Решење о образовању комисије за утврђивање и процену штете настале од елементарне непогоде-поплаве на територији Града Ниша
Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2014. годину (Пречишћени текст)
Правилник о условима и начину коришћења службених возила за 2014. годину

- "Сл. лист града Суботице", бр. 12 и 13/2014
Одлука о изменама Одлуке о покретању преиспитивања начина обрачуна цене топлотне енергије у Граду Суботици
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за урбанизам Града Суботице"
Исправка Одлуке о доношењу Плана генералне регулације VII за зоне "Кертварош" и "Нови Град" и делове зона "Мали Радановац", "Радановац" и "Палић" у Суботици
План генералне регулације VII за зоне "Кертварош" и "Нови Град" и делове зона "Мали Радановац", "Радановац" и "Палић" у Суботици
Исправка Одлуке о доношењу Плана генералне регулације за насеље Доњи Таванкут
План Генералне регулације за насеље Доњи Таванкут

Одлука о давању у закуп пословног простора број: II-00-361-403/2014


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 39/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 4/2014
-
"Сл. лист града Краљева", бр. 8/2014
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 3/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2014
Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
Списак српских стандарда из области лифтова
Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
Списак српских стандарда из области машина


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2014
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом у износу од 1.000.000.000 америчких долара
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање - I фаза
Закон о потврђивању Финансијског уговора "Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А" између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама
Закон о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар за спровођење Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 39/2014
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Медијана за 2013. годину

- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2014
Акциони план запошљавања града Чачка за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града у 2014. години
План детаљне регулације за општински пут л-325, деоница мост на реци Западна Морава
Решење о образовању Комисије за прибављање у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре - продужетак изградње дела улице Његошеве
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2013. годину
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак (пречишћен текст)
Одлука о одређивању цене услуге Помоћ у кући
Одлука о утврђивању цене за пружање услуга привременог смештаја
Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Решење о образовању Радног тима за спровођење акционих планова за Роме
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за финансије града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градоначелник града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градског већа града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градског Јавног правобранилаштва града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Скупштине града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за урбанизам града Чачка за 2014. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2014
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене за територију Града Јагодина
Решење о давању сагласности на повећање цене превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији Града Јагодина
Исправка Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 4/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене
Одлука о држању кућних љубимаца на територији општине Инђија
Одлукa о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Инђија за 2013. годину
Одлука о изменама Одлуке о платама лица која бира, именује и поставља Скупштине општине Инђија
Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Инђија
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија у 2014. години
Акциони план запошљавања општине Инђија за 2014. годину


-
"Сл. лист града Краљева", бр. 8/2014
Колективни уговор ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 3/2014
Правилник о допуни Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ваљева

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2014
Одлука о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о изради Локалне студије локације за вјерски објекат-храм "Света Петка" на кат. парцели број 1950 КО Главица у Даниловграду
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације за вје­рски објекат-Храм "Света Петка" на кат. парцели број 1950 КО Главица у Даниловграду
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Морињ
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за измјену и допуну Детаљног урбанистичког плана Морињ
Завршни рачун Буџета Општине Пљевља за 2013. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за спорт и рекреацију" Пљевља
Одлука о преносу права располагања на грађевинском земљишту
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Ђулина Гука"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Општинске изборне комисије
Програм уређења простора 2014. годину
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта "СТАРА МАСЛИНА" у Баошићима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.6.2014. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 13 и 15/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 21/2014
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 9/2014
- "Сремска Митровица", бр. 1/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2014

- "Сл. лист града Ужица", бр. 13 и 15/2014
Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за избор одборника Скупштине градске општине Севојно, за 23. март 2014. године

Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Градској управи Ужице


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 10/2014
Решење о изменама и допунама Решења о oдређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о изменама и допунама Решења о стајалиштима у градском, приградском и међумесном саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о давању сагласности на увођење нових цена за наплату пијачних услуга ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац
Решење о изменама и допунама Решења о јавним паркиралиштима

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 21/2014
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија града Зајечара

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2014
Одлука о социјалној заштити грађана на територији Града Лесковца

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 9/2014
Закључак о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зрењанина за 2014. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зрењанина за 2014. годину
Закључак о усвајању Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2014. години
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2014. години
Закључак о образовању Стручно-оперативног тима за заштиту и спашавање од поплава на територији Града Зрењанина
Закључак о образовању Стручно-оперативног тима за збрињавање и евакуацију угроженог становништва на територији Града Зрењанина

- "Сремска Митровица", бр. 1/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
Закључак о прихватању Споразума о изменама и допунама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљањем чврстим комуналним отпадом на територији града Шапца и територији града Сремске Митровице
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Регионална депонија "Срем-Мачва" Сремска Митровица
Локални акциони план запошљавања града Сремска Митровица за 2014. годину
Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у 2014. години
Програм за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама за 2014. годину
Програм одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремска Митровица за 2014. годину
Програм за одржавање локалних путева, улица, јавних површина, одржавање хоризонталне сигнализације, вертикалне сигнализације, зимска служба за 2014. годину
Програм одржавања чистоће на јавним површинама за 2014. годину
Програм пословања Агенције за рурални развој града Сремска Митровица ДОО за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење Решења по захтеву за враћање земљишта


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2014
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о потврђивању периода осигурања за остваривање права на пензију
Одлука о објављивању Меморандума о сарадњи у области европских и евро-атлантских интеграција између Владе Црне Горе и Владе Републике Бугарске
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о научној и технолошкој сара­дњи
Одлука о објављивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Црне Горе и Кабинета Министара Украјине
Одлука о објављивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Румуније о економској сарадњи
Споразум о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и дјелове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додијељених хомологација на основу ових прописа
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Румуније о сукцесији Црне Горе билатералних споразума, између Федеративне Народне Републике Југославије/Социјалистичке Федеративне Републике Југославије/Савезне Републике Југославије/Државне заједнице Србија и Црна Гора и Народне Републике Румуније/Социјалистичке Републике Румуније/Румуније

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 3 и 6/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2014
Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"
Решење о постављењу директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2014. годину
Правилник о изменама Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова
Правилник о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Одлука Уставног суда РС број Уж-1088/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Витомира Малбашића и утврђује се да је у парничном поступку који се води пред Основним судом у Сремској Митровици у предмету П. 1399/12 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. налаже Основном суду у Сремској Митровици да предузме све мере како би се парнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року и 3. одбацује захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете
Одлука Уставног суда РС број Уж-3571/2011 којом се  Усваја уставна жалба Радише Милошевића и утврђује да је пресудом Основног суда у Нишу П. 2211/10 од 24. фебруара 2011. године и пресудом Вишег суда у Нишу Гж. 1448/11 од 10. јуна 2011. године повређено право подносиоца уставне жалбе на једнаку заштиту права пред судовима из члана 36. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука о именовању чланова Етичког одбора Државног већа тужилаца
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог Сада
Решење о разрешењу директора Јавног новинско-издавачког, радиодифузног и ТВ предузећа "Реч радника", Алексинац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног новинско-издавачког, радиодифузног и ТВ предузећа "Реч радника", Алексинац
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("COHIBA MAGICOS")


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2014
Решење о образовању и именовању Комисије за процену штете на објектима настале од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада
Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за мотоцикле у Масариковој и Хиландарској улици у Новом Саду
Решење о одређивању повременог паркиралишта у дворишту Завода за трансфузију крви у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада

- "Сл. гласник града Врања", бр. 3 и 6/2014
План детаљне регулације граничног прелаза "Рибарци" у општини Босилеград
Одлука о одређивању ближих услова за лоцирање, решавање имовинских односа и израду пројектно-техничке документације прихватилишта за напуштене животиње
Одлука измени и допуни Одлуке о Општинском већу општине Босилеград
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа"
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Општинске тржнице" Босилеград
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Општинско гробље"
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција "Босилеград"
Одлука о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост"
Одлука о стручном оспособљавању и усавршавању
Акт о изменама оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама са тарифом
Одлука о првој измени буџета општине Трговиште

Решење о образовању радне групе за реализацију "Програма за вођење евиденције о предузетом, односно експропријисаном земљишту на територији града Врања"
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2014. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2014. години
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Владичин Хан за 2014. годину
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и додели искључивог права на обављање те делатности које се предмет јавних набавки
Одлука о оснивању Ветеринарске станице "Сурдулица"
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈП "Водовод" Сурдулица
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за вршење хигијене ЈП "Водовод" Сурдулица
Решење о давању сагласности на Ценовник погребних услуга ЈП "Водовод" Сурдулица


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.6.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 42/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2014
- "Сл. лист града Ужица 16 и 23/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14 и 15/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 10/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 42/2014
Решење о распореду радног времена у Градској управи Града Београда, Градском већу Града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију Града Београда
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о изменама Решења о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун и Јавном правобранилаштву градске општине Земун
Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2013. годину

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2014
Правилник о II изменама и допунама Правилника о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу народне кухиње на територији Града Сомбора
Правилник о нормативима и стандардима за пружање услуге и критеријума и мерилима за утврђивање цене рада Саветовалишта за рани развој детета

- "Сл. лист града Ужица 16 и 23/2014
Програм мера за превентивну заштиту од елементарних непогода и других несрећа у 2014. години

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19/2014
Одлука о додатној заштити породиља на територији Града Зајечара

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14 и 15/2014
Одлука о доношењу Плана генералне регулације ''Берберско - Болница'' у Зрењанину

Закључак у вези препоруке органима града Зрењанина, јавним предузећима и установама основаним од стране града Зрењанина као и другим корисницима јавних средстава на територији града Зрењанина за издвајање средстава за ''Помоћ жртвама поплава у Републици Србији''

- "Сл. лист града Краљева", бр. 10/2014
Одлука о радном времену за запослене у Градској управи Града Краљева

- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2014
Одлука о измени Одлуке о платама и осталим примањима изабраних, именованих и постављених лица општине Пећинци
Решење о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Рума

 Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.6.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2014
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (С број 31)
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (РС број 33)
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (РС број 34)
Одлука о престанку функције саветника председника Републике
Одлука о именовању саветника председника Републике
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "75 година бициклистичке трке кроз Србију"
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
Одлука о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион Јужне и Источне Србије
Одлука о распуштању Скупштине општине Мајданпек и образовању Привременог органа општине Мајданпек
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мајданпек
Решење о постављењу помоћника министра културе и информисања (24 број 119-4346/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања (24 број 119-4348/2014)
Решење о постављењу помоћника министра културе и информисања (24 број 119-4349/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања (24 број 119-4345/2014)
Решење о постављењу помоћника министра културе и информисања (24 број 119-4347/2014)
Решење о разрешењу секретара Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о постављењу секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
Решење о разрешењу и именовању члана и заменика чланова Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о постављењу директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2013. годину
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Управи криминалистичке полиције)
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2013. годину
Правилник о измени Правилника о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима јавних бележника и јавнобележничким местима за која ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника
Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
Правилник о изменама Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама
Правилник о изменама Правилника о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету
Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова
Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Одлука Уставног суда РС број Уж-4565/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Друштва са ограниченом одговорношћу за финансијски лизинг "Липакс" и утврђује да је у поступку који се водио пред Основним судом у Смедереву - Судска јединица I у Великој Плани у предмету И. 2748/10 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Одлука Уставног суда РС број Уж-5779/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Привредног друштва "Петробарт" д.о.о. и утврђује да је у извршном поступку који се води пред Основним судом у Крушевцу у предмету И. 4342/10 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe и 2. налаже надлежном суду да предузме све мере како би се извршни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Одлука Уставног суда РС број Уж-5783/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба "BENNI PLUS" ДОО Нишка Бања и утврђује да је у извршном поступку који се води пред Привредним судом у Нишу у предмету Ив. 3735/09 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацуј;. 2. налаже надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се извршни поступак из тачке 1. спровео у најкраћем року, када се за то остваре услови; 3. одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије" и 4. одбија захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда адвоката
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("MOHAWK ORIGINAL NATIVE BLEND S")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("MOHAWK ORIGINAL NATIVE BLEND L")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("MOHAWK S")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("MOHAWK L")
Решење о именовању директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин", Инђија


- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2014
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених паса
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење поступка најповољнијег за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних објеката - уређаја за продају сладоледа, кремова, кокица и алкохолних и безалкохолних пића
Решење о образовању Комисије за издавање одобрења за обављање ауто-такси превоза на територији града Врања
Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања
Решење о именовању Комисије за доделу средстава за суфинансирање пројеката из области културе на територији града Врања за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању Штаба за праћење радова у пољопривреди
Решење о измени Решења о образовању Одбора за обнову зграде јавне установе Позориште "Бора Станковић" у Врању
Решење о измени Решења о формирању радне групе за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП)
Решење о измени Решења о формирању Комисије за оцену и избор Програма у области спорта града Врања
Решење о измени Решења о именовању чланова Локалног савета за запошљавање
Решење о измени Решења о образовању Комисије за остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана која се финансирају из буџета града Врања
Решење о измени Решења о образовању Комисије за набавку и расподелу домаћих животиња
Решење о измени Решења о образовању радне групе за израду Одлуке о подстицајним мерама за развој слободне зоне Врање
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање у закуп пословних просторија које користи град Врање
Решење о измени Решења о формирању радне групе за развој и промоцију друштвено одговорног пословања
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену штете на пољопривредним усевима, засадима, пољопривредном земљишту и шумама у приватној својини настале као последица елементарне непогоде и пожара
Решење о измени Решења о образовању радне групе за попис непокретности у својини града Врања
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Елабората оправданости оснивања Универзитета у Врању
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање Програма и пројеката локалних и регионалних медија на територији града Врања
Решење о измени Решења о образовању радне групе за израду Локалног плана за борбу против корупције града Врања
Решење о образовању Комисије за давање стручног мишљења на захтеве за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
Решење о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију "Водовод" Владичин Хан (Пречишћени текст)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2014
Закон о измјенама и допунама Закона о скијалиштима
Одлука о упућивању припадника Војске Црне Горе у операцију снага Европске Уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA)
Одлука о упућивању припадника Војске Црне Горе у Мировну мисију Европске Уније "European Union Training Mission Mali (EUTM)" y Малију
Одлука o привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Јерменије
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Монаку - Књажевина Монако
Одлука о Савјету за развој невладиних организација
Правилник о начину обављања одређених полицијских послова и примјени овлашћења у обављању тих послова
Правилник о измјени Правилника о ближим' условима за упис у Регистар посредника и трговаца отпадом
Правилник о методама испитивања опасних својстава отпада и ближим условима које треба да испуњава акредитована лабораторија за испитивање опасних својстава отпада
Рјешење о признавању лиценце Јавној установи
Дом ученика и студената у Подгорици
Правилник о једноставним посудама под притиском
Одлука Уставног суда, Уж-Ш бр. 225/14 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Апелационог суда Црне Горе, Квж. бр. 82/14 од 20. марта 2014. године
Одлука о начину објаве информација о цијенама, начину тарифирања и општим условима пружања јавних електронских комуникационих услуга
Одлука о условима за остваривање јавног приступа подацима које је агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност прикупила од оператора
План нумерације
План адресирања
Одлука о утврђивању износа корекције накнаде за снабдијевање и износа цијене корекције активне електричне енергије
Одлука о избору предсједника Привредног суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Котору
Одлука о избору предсједника Основног суда у Подгорици
Одлука о избору предсједника Основног суда у Рожајама
Одлука о избору предсједника Основног суда у Плаву
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Даниловграду
Рјешења о брисању и упису у Регистар невладиних организација


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.5.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 37/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 23/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 2-1/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 37/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију града Београда
Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о финансијској помоћи пензионерима Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе културе Дирекција ФЕСТ-а
Одлука о укидању установе културе Белеф центар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о укидању Југоконцерта - установе за музичко-сценску делатност
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за период јануар-јун 2014. године са Програмом
Одлука о измени и допуни Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” са Изменом и допуном Ценовника

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 23/2014
Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Града Новог Сада за 2014. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Дела насеља Авала - Голиш и Липе"
Одлука о неизради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Дела насеља Авала - Голиш и Липе" на животну средину
Измена и допуна дела Плана детаљне регулације "Матичне локације групе Застава" у Крагујевцу
Измена и допуна Плана детаљне регулације "Радне зоне Стара звезда" у Крагујевцу
Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2013. годину
Одлука о обезбеђењу услова за рад одборника и одборничких група Скупштине града Крагујевца
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката угоститељске намене на територији града Крагујевца
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга
Одлука о изменама Одлуке о снабдевању града Крагујевца топлотном енергијом
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности изградње, уређења и одржавања јавних WC-а
Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима
Одлука о изменама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
Одлука о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о изменама Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији града Крагујевца
Одлука о изменама Одлуке о стајалиштима
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода
Одлука о изменама Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца
Одлука о изменама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о признањима града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове
Решење о допуни Решења о утврђивању цена карата у јавном превозу путника
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца
Решење о допунама Решења о стајалиштима у градском, приградском и међумесном саобраћају на територији града Крагујевца
Решење о образовању Техничке комисије за оцену студија о процени утицаја одређених пројеката на животну средину

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 2-1/2014
Одлука о додели награде Града Ваљева
Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје
Одлука о изменама и допуни Одлуке о чистоћи
Одлука о допуни и изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о радном времену
Одлука о изменама Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у Граду Ваљеву
Одлука о изменама Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2014. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" Ваљево за период 01.02. - 31.03.2014. године

- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод" Рума

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.5.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 40/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 11/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 4/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 40/2014
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање стамбених зграда Јавном предузећу "Градско стамбено" Београд
Одлука о висини накнаде за одржавање стамбених зграда Јавном предузећу "Градско стамбено" Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) Јавном предузећу "Градско стамбено"
Одлука о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) Јавном предузећу "Градско стамбено"
Решење о давању сагласности на Ценовник радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда ЈКП "Београд-пут"
Одлука о доношењу Ценовника радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда ЈКП "Београд-пут"
Одлука о субвенционисању ЈКП "10. октобар" Барајево
Одлука о измени Одлуке о установљењу награда и других јавних признања општине Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању општине Барајево за период јануар-јун 2014. године
Прва измена и допуна Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-јун 2014. године

- "Сл. лист града Суботице", бр. 11/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању "СОС Синагога" Фондације за рестаурацију и ревитализацију Синагоге

- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2014
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2014. години
Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид
Одлука о допуни Одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.5.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 19 и 20/2014
- "Сл. лист града Београд", бр. 39 и 41/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 33, 34, 35/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 3/2014
- "С
л. гласник града Лесковца", бр. 22, 23/2013 и 2/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2014
Уредба о утврђивању општег речника набавке
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова (24 број 119-4355/2014)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова (24 број 119-4354/2014)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу државног секретара у Министарству културе и информисања
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о постављењу директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2014. годину
Исправка Решења о постављењу на положај помоћника министра финансија
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-2033/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Неџата Бељулија и утврђује да је у управном поступку који се води пред Агенцијом за приватизацију у предмету број 10-1764/04-1255/02 подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. налаже надлежним органима да предузму све неопходне мере како би се управни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року и 3. одбацује с уставна жалба Неџата Бељулија изјављена против одлуке Агенције за приватизацију број 10-1764/04-1255/02 од 22. децембра 2004. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-84/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-85/2014-01)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00101/2013-11)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00534/2013-11)
Малопродајна цена дуванске прерађевине ("GEORGE KARELIA & SONS HRT")

- "Сл. лист АПВ", бр. 19 и 20/2014
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

Статут Аутономне Покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска Одлука о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београд", бр. 39 и 41/2014
Решење о разрешењу Градске изборне комисије
Решење о именовању Градске изборне комисије
Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Агенције за јавне набавке и контролу јавних набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки спроводи централизоване јавне набавке

Закључак о допуни интервентних мера заштите најугроженијих грађана
Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2013. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 33, 34, 35/2014
Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу катастарске општине Бериловац и извор, општине Пирот
Одлука о проглашењу ерозивних подручја и прописивању противерозионих мера
Одлука о завршном рачуну буџета општине Пирот за 2013. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2014. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци
Правилник о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова испоручене топлотне енергије
Правилник о критеријумима за доделу субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања незапослених лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу старости или година стажа преостало највише 36 месеци
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Сврљиг за 2014. годину

Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије

- "Сл. лист града Суботице", бр. 10 и 14/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама запослених у Градској управи Града Суботице
Решење о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, у вансудским поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини за економску 2007/08 годину
Решење о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, у вансудским поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини за економску 2012/2013 годину
Решење о цени накнаде за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града, за које нису испуњени услови за привођење намени, за пољопривредну производњу у циљу одржавања

Решење о образовању Радне групе за надзор над извршавањем послова по закљученим уговорима на реализацији инвестиционог пројекта "Адаптација, реконструкција и доградња зграде "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszínház" u Subotici"
Решење о образовању Радне групе за разматрање мера заштите културних добара
Решење о образовању Радне групе за усаглашавање релевантних општих аката који уређују постављање билборда, наменских рекламних табли и осталих рекламних површина на територији Града Суботице

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2014
Програм о измени Програма локација за постављање привремених објеката угоститељске намене на територији града Крагујевца
Решење о изменама и допунама Решења број 38 -25/13-V од 19.07.2013. године о цени услуга и регресној скали целодневног боравка деце у Предшколској установи "Нада Наумовић" у Крагујевцу

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању подручја основних школа на територији Града Сомбора
Одлука о утврђивању потреба за решење стамбених потреба избеглица на територији Града Сомбора

- "Сл. лист општина Срема", бр. 10/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Пећинци за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
Решење о измени Решења о именовању Комисије за процену способности деце ради признавања права мајци/оцу одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена за време посебне неге детета
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2014. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2014
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја у Граду Зајечару

- "Сл. лист града Лознице", бр. 3/2014
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лозница
План генералне регулације за насељено место Лозница

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 22, 23/2013 и 2/2014
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Медвеђа

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Власотинце
Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину на непокретности на територији општине Власотинце
Одлука о општинским административним таксама на територији општине Власотинце

Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.5.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 38/2014
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука којом се утврђују цене услуга изношења комуналног отпада Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.5.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 55/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 17/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 2, 3 и 5/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 55/2014
Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина
Закон о извршењу кривичних санкција
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку
Закон о правобранилаштву
Закон о посредовању у решавању спорова
Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку
Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку
Закон о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу
Закон о измени Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Одлука о допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о избору заменика јавног тужиоца
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о избору председника прекршајних судова
Одлука о избору председника основних судова
Одлука о избору председника привредних судова
Одлука о избору председника виших судова
Одлука о избору председника Апелационог суда у Новом Саду
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Мароко
Уредба о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
Одлука о укидању ванредне ситуације на територији Републике Србије
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу државног секретара у Министарству правде
Решење о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о постављењу помоћника министра одбране
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија и привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу секретара Министарства омладине и спорта
Решење о постављењу на положај секретара Министарства омладине и спорта
Решење о постављењу помоћника директора Геолошког завода Србије
Решење о разрешењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
Решење о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за иновациону делатност
Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за иновациону делатност
Решење о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
Решење о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за сукцесију покретне и непокретне имовине из Анекса А Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о удаљењу са дужности директора Агенције за осигурање депозита
Решење о разрешењу председника Управног одбора Агенције за приватизацију
Решење о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
Решење о разрешењу помоћника министра природних ресурса, рударства и просторног планирања
Решење о постављењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства ће се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне буџетске резерве, и то за санацију штете настале услед поплава)
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Србије)
Решење о уступању робе без накнаде (Црвеном крсту Србије)
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње улице у Крагујевцу
Решење о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије "Припрема за деловање у несрећама - обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста Србије за деловање у несрећама - 2014. године"
Закључак Владе (05 број 401-4331/2014)
Закључак Владе (05 број 700-4229/2014)
Правилник о изменама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о изменама Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржају захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе, обрасцу и садржају сертификата и потврда који прате извоз и увоз робе двоструке намене
Правилник о изменама Правилника о начину вођења регистра лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела
Правилник о допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
Одлука Уставног суда РС број Уж-6489/2011 којом се усваја уставна жалба Славише Јовановића, Србољуба Трифуновића, Топлице Миљковића, Мирослава Дрваревића, Зорана Николића, Дејана Живковића, Радоша Тодоровића, Зорице Радивојевић, Верице Ђорђевић, Ивана Стојановића, Горана Марковића, Првослава Јовановића, Ивана Милојевића, Милета Кушића и Србе Радивојевића изјављена против пресуде Вишег суда у Крушевцу Гж. 41/11 од 27. јануара 2011. године, пресуде Вишег суда у Крушевцу Гж. 38/11 од 27. јануара 2011. године и пресуде Вишег суда у Нишу Гж. 3084/11 од 21. октобра 2011. године и утврђује повреда права на једнаку заштиту пред судовима, зајемченог одредбом члана 36. став 1. Устава, док се уставна жалба у односу на повреду права на правично суђење, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава одбија као неоснована, а у преосталом делу одбацује
Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 126 од 26. марта 2014. године
Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
Решење о именовању директора ЈКП "Зелен", Ариље
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Filter 57 PS (Soft)", "Filter 57 Regular PS", "Filter 57 Indigo PS", "Filter 57 Snow PS", "Filter 57", "Filter 57 Regular (box)", "Filter 57 Indigo (box)", "Filter 57 Snow (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Silver (box)")

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 17/2014
Одлука о оснивању Дома здравља Зајечар

- "Сл. лист општине Шид", бр. 2, 3 и 5/2014
Одлукa о придруживању општине Шид Удружењу градова и општина републике Србије
Одлукa о измени одлуке о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид одборницима Скупштине општине и члановима радних тела органа општине Шид
Одлукa о изменама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлукa о измени одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Шид
Одлукa о ангажовању екстерног ревизора
Одлукa о измени одлуке о оснивању Службеног гласила "Службени лист општине Шид"
Одлукa о расписивању референдума на подручју Месне заједице Јамена ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Јамена за период од пет година
Решење о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Јамена

Правилник о поступку јавне набавке општине Шид

Оглас о лицитацији за издавање у закуп пословног простора

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.5.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2014
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
Решење о проглашењу заштићеног подручја "Шума Кошутњак"
Решење о измени Решења о проглашењу заштите природног добра "Кестен на Дорћолу"
Одлука о подизању споменика руском цару Николају II
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2014
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења  безбедности саобраћаја на путевима за 2014. годину на територији општине Инђија
Одлука о платама и осталим примањима начелника и заменика начелника Општинске управе


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2014
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис Никшић"
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању комуналних дјелатности на територији Општине Никшић
Одлука о продужењу важења одлука о плановима на подручју Општине Никшић
Одлука о остваривању родне равноправности
Етички кодекс локалних службеника и намјештеника
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Главног града - Подгорице
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Главног града Подгорице
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Главног града Подгорице
Одлука о постављању, грађењу и уклањању локалних објеката од општег интереса на територији Главног града - Подгорице
Одлука о минимално-техничким условима за амбулантно пружање једноставних угоститељских услуга
Одлука о одређивању назива улица у Подгорици
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Рожаје за 2013. годину
Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о стању уређења простора Општине Рожаје за 2013. годину
Одлука о давању гаранција спортским организацијама за кредитно задужење
Одлука о усвајању Једногодишњег програма уређења простора Општине Рожаје за 2014. годину
Годишњи план привремених објеката за 2014. годину
Програм рада Скупштине општине Рожаје за 2014. годину
Одлука о измјени Одлуке о условима и поступку давања у закуп грађевинског земљишта
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Шавник за 2013. годину
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Шавник
Одлука о доношењу Просторно-урбанистичког плана Општине Шавник до 2020. године
Одлука о изградњи објеката од општег интереса
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Шавник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.5.2014. године

- "Сл лист града Београда", бр. 35 и 36/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 21/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2014

- "Сл лист града Београда", бр. 35 и 36/2014
Показатељ пада потрошачких цена у марту 2014. године
Решење о именовању чланова Мобилног тима за инклузију Рома градске општине Палилула, Београд
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, чији је корисник градска општина Стари град
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град
Одлука о измени и допуни ценовника Јавног предузећа СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о измени и допуни ценовника Јавног предузећа СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"
Решење о давању сагласности на Ценовник улазница за програме Установе културе "Пароброд"
Одлука о ценовнику улазница за програме УК "Пароброд"
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка" о утврђивању цена услуга превоза преко Дунава са Одлуком
Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа "Београдводе", Београд

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
Одлука о додатним облицима заштите трудница и породиља не територији града Београда
Одлука о изради Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
Одлука о изради Плана детаљне регулације санитарне депоније "Винча", градска општина Гроцка
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Београдска тврђава"
Одлука о престанку важења Студије високих објеката Београда
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи
Одлука о цени воде и одвођења отпадних вода
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 21/2014
Програм праћења стања и прогнозе аерополена на територији Града Новог Сада у 2014. и 2015. години
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2014. и 2015. годину
Решење о изменама Решења о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним површинама које су у зони заштите
Решење о усклађивању динарских износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење o усклађивању динарских износа градских административних такси
Решење о одређивању паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђорђа Никшића Јохана код к. бр. 14 у Новом Саду


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2014
Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге
Одлука о давању у закуп
Одлука о коришћењу средстава репрезентације
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додатном облику заштите трудница на територији општине Инђија
Одлука о изменама Одлуке о стипендирању студената
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о оснивању службе буџетске инспекције општине Инђија
Правилник о раду и овлашћењима службе буџетске инспекције
Одлука о оснивању службе интерне ревизије општине Инђија
Правилник о раду и овлашћењима службе интерне ревизије
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта
Програм оптималног организовања ауто-такси превоза за 2014. годину
Решење о економски најнижој цени услуга у такси превозу на територији општине Инђија
Одлука о распореду службених зграда и пословних просторија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.5.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2014
- "Сл лист града Београда", бр. 27, 28 и 31/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2014
Одлука о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне покрајине Војводине
Одлука о проглашењу Дана жалости
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације)
Решење о допуни Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2013. годину
Одлука Уставног суда РС број IУо-684/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе чл. 1. и 2. Одлуке о утврђивању висине трошкова уписа у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава број 789-3/2012 од 18. маја 2012. године, коју је донео Управни одбор Адвокатске коморе Србије, нису у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта, односно радње која је предузета на основу одредаба Одлуке из тачке 1.
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 197/2014 од 28. фебруара 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 198/2014 од 28. фебруара 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 199/2014 од 28. фебруара 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 310/2014 од 25. марта 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 311/2014 од 25. марта 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 336/2014 од 28. марта 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 337/2014 од 28. марта 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 349/2014 од 3. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 350/2014 од 3. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

- "Сл лист града Београда", бр. 27, 28 и 31/2014
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана
Одлука о привременом финансирању градске општине Земун за период јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Нови Београд у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Стари град у периоду јануар-јуни 2014. године
Одлука о привременом финансирању ГО Чукарица за период јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању општине Барајево за период 1. јануар - 30. јун 2014. године

Одлука о привременом финансирању градске општине Вождовац за период јануар-јун 2014. године
Решење о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар-јун 2014. године
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину
Одлука о привременом финансирању градске општине Лазаревац за период јануар-јун 2014. године са Планом расхода и издатака буџета ГО Лазаревац за период јануар-јун 2014. године
Решење о привременом финансирању градске општине Обреновац у периоду јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Сурчин за 2014. годину
Финансијски план градске општине Сурчин за период I-VI 2014. године

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације пијаце у насељу"Медаковић", градске општине Вождовац и Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, градска општина Раковица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина до Улице Станислава Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18, Ц 22, Ц 23, Ц 24, Ц 25, Ц 26, за Блок Б 15 - између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска општина Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне западно од насеља Добановци, градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне између Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и пута Београд-Панчево, градска општина Палилула
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Гроцка за 2014. годину
Одлука о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (пречишћен текст)
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац
Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.5.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 26, 29, 30 и 33/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2014
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе покрајинских органа

- "Сл. лист града Београда", бр. 26, 29, 30 и 33/2014
Одлука о привременом финансирању градске општине Звездара за период јануар-јун 2014. године
Одлука о привременом финансирању градске општине Раковица за период I-VI 2014. године
Измена Решења о привременом финансирању градске општине Савски венац за период јануар-март 2014. године
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Барајево
Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево
Одлука о оснивању Фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких болести
Одлука о подизању спомен-обележја (бисте) "Капетан Драгић Горуновић" у МЗ "Глумчево брдо"
Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Барајево
Одлука о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-јун 2014. године
Одлука о другој измени Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот
Одлука о привременом финансирању градске општине Сопот за период јануар-јун 2014. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Извештај о раду заштитника грађана за 2013. годину
Пословник Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-јун 2014. године

Одлука о привременом финансирању градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд, корисник градска општина Чукарица, а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Чукарица
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица
Решење о образовању Комисије за имплементацију и мониторинг Стратешког плана развоја ГО Чукарица
Закључак о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП "Пословни простор општине Чукарица" са Одлуком
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Ада Циганлија"
Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" број 1140 од 14. фебруара 2013. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2014
Програм о изменама Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара 2014. године
Решење о изменама и допунама Решења о стајалиштима у градском, приградском и међумесном саобраћају на територији Града Крагујевца
Исправка Решења о давању сагласности на Одлуку о промени цена услуга ЈКП "Чи
стоћа" Крагујевац
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превоз

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.5.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12 и 14/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2014

Решење о уступању робе без накнаде (Основној школи "Вук Караџић" у Бачу)
Одлука Извршног одбора Народне банке Србије
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар - 31. децембар 2013. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-79 /2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-50/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-52/2014-01)
Решење о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз", Врњачка Бања
Решење о именовању директора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама "Борјак", Врњачка Бања

- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2014
Одлука о изменама Одлуке о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене потребе
Решење о додели права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"
Решење о додели права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"
Решење о додели права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. години

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2014
Правилник о ближим критеријумима и начину одобравања програма и доделе средстава за финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине Инђија
Решење о образовању Комисија за доделу средстава у области спорта

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8/2014
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2014. години

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12 и 14/2014
Одлука о Буџету Општине Мојковац за 2014. годину
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости лица са инвалидитетом на територији Општине Мојковац
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Једногодишњи програм уређења простора за 2014. годину
Одлука о буџету Општине Улцињ за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Извјештај о стању уређењу простора за 2013. годину
Програм уређења простора за 2014. годину
Одлука о измјенама Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе

Одлука о изради измјена и допуна детаљног урбанистичког плана "Сутоморе - центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за измјене и допуне детаљног урбанистичког плана "Сутоморе - центар"
Одлука о предузимању мјера заштите јавног интереса у Јавном предузећу "Комунално"
Одлука о предузимању мјера заштите јавног интереса у Јавној установи Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју
Одлука о образовању Савјета за спорт
Одлука о радном времену
Програм мјера за подстицај развоја пољопривреде за 2014. годину
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП- а Централне зоне
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП- а Индустријске зоне и подручја терминала
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП- а насеља Ракоње
Исправка Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Бијело Поље
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Локалне студије локације "Просједи"
Одлука о изради Локалне студије локације "Подмаине - Табановина"
Одлука о повјеравању обављања комуналне дјелатности управљања јавним простором за паркирање на кат. парц. 21/1 и 21/2 К.О. Котор I Јавном Комуналном предузећу "Котор" - Котор
Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати склапању брака
Одлука о привременом финансирању потреба Општине Петњица за период мај-јул 2014. године
Одлука о зарадама и другим примањима локалних функционера
Одлука о зарадама и драгим примањима локалних службеника и намјештеника
Програм рада Скупштине општине Петњица за 2014. годину
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне дјелатности" Плав
Једногодишњи Програм уређења простора Општине Плав за 2014. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију пута Плав - Војно село - Гусиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Општинске изборне комисије
Завршни рачун Буџета Главног града - Подгорице за 2013. годину
Одлука о давању сагласности за међусобно разграничење земљишта између Главног града - Подгорица и "Комбинат Алуминијума Подгорица" АД у стечају, "Ковачница" д.о.о. у стечају, "Прерада" д.о.о. у стечају, на подручју КО Дајбабе, КО Цијевна и КО Ботун
Одлука о утврђивању зоне КАП-а бизнис зоном
Одлука о измјенама Одлуке о преносу права располагања на непокретностима Влади Црне Горе - Министарству здравља
Одлука о преносу права располагања грађевинским земљиштем Влади Црне Горе - Министарству правде
Одлука о учешћу Главног града - Подгорице у изградњи објекта колективног становања за потребе Удружења пензионера Подгорице
Одлука о заједничкој изградњи гараже на дијелу УП VIII - 9 ДУП "ПЦ Крушевац"
Одлука о измјени Одлуке о именовању Изборне комисије Главног града - Подгорице
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 11" у Подгорици
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Локалне студије локације "Гијевна-Планска јединица 2.5" у Подгорици
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Голубовци за простор Локалне студије локације "Цијевна - планска јединица 2.5" у Подгорици
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Подгорице за простор Детаљног урбанистичког плана "Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 11" у Подгорици
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна Просторног плана Општине Подгорица за простор Локалне студије локације "Цијевна - планска јединица 2.5" у Подгорици
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради измјена и допуна Просторног плана Општине Подгорица за простор г-ч Детаљног урбанистичког плана "Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 11" у Подгорици
Програм рада Скупштине Градске општине

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.5.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 16/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 2-2/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 11/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 4/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2014
Уредба о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014. години
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Србије
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
Одлука председника Владе (01 број 035-00-10/2014)
Решење о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу државног секретара у Министарству одбране
Решење о постављењу државног секретара у Министарству здравља
Решење о разрешењу помоћника министра саобраћаја
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку рада на положају помоћника министра саобраћаја
Решење о разрешењу помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине
Решење о постављењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу секретара Министарства грађевинарства и урбанизма
Решење о постављењу секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о разрешењу директора Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама
Решење о постављењу директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу чланова - представника Владе и њихових заменика у Социјално-економском савету Републике Србије и именовању чланова - представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
Решење о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Холдинг компаније "Прогрес" Друштвено грађевинско предузеће, Пирот
Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину
Одлука Уставног суда РС број Уж-4403/2011 којом се усваја уставна жалба Слађане Плавшић и утврђује да је у парничном поступку који је вођен пред Основним судом у Лесковцу у предмету П1. 2020/10 (раније предмет Општинског суда у Пећи П1. 174/96) повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука