Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 10/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2016
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Врачар одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Земун на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула одржаних 24. априла 2016. године
Одлука о додели одборничких мандата
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Раковица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Савски венац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Стари град на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Стари град одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Чукарица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Барајево на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Гроцка на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Младеновац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Младеновац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Сурчин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин одржаних 24. априла 2016. године
Записник Изборне комисије Градске општине Лазаревац


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 10/2016
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2016
Пословник Изборне комисије Града Сомбора
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Сомбора, расписаних за 24.04.2016. године
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Сомбора за 2016. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2016
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Крагујевца расписаним за 24. април 2016. године
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за подстицај јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2016. години
Правилник о условима, поступку, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета Града Крагујевца за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета Града Крагујевца за 2017. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Крагујевцу
Решење о изменама Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији Града Крагујевца за 2016. годину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2016
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Града Краљева
Анекс I Колективног уговора ЈП "Општинска стамбена агенција" Краљево


- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2016
Уредба о микробиолошким критеријумима за безбједност хране
Правилник о допуни Правилника о ближем садржају и начину вођења евиденција за потребе вршења граничне контроле
Правилник о измјени Правилника о облику и начину вођења Педагошке евиденције и садржини Јавних исправа у школама
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Гимназија Котор за извођење програма образовања одраслих за учење турског језика
Рјешење, број: 01-837/3
Рјешење, број: 01-407/4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.4.2016. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3 и 4/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и
8/2016
 

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3 и 4/2016
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2016. годину
Одлука о ангажовању Ревизорске институције
Одлука о одређивању простора на којем није дозвољено окупљање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о оснивању Локалног Савета за запошљавање Града Јагодине
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Јагодине
Одлука о допуни Одлуке о водоводу и канализацији
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2016
Решење о образовању Савета за безбедност Града Краљева
Одлука о усвајању Локалног акционог плана развоја Града Краљева за период 2016. - 2017. године
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Краљева за 2016. годину
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе Града Краљева за период 2016. - 2020. године
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Краљева за 2015. годину
Одлука о суфинансирању Програма рада удружења
Одлука о накнади трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова и техничких секретара одборничких група у Скупштини Града Краљева и чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа Града Краљева
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Зона водоснабдевања"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа
Програм развоја спорта Града Краљева са Акционим планом за период 2016. - 2018. године
Измена и допуна Програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града Краљева


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2016
Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градске изборне комисије
Одлука о мерама и активностима за обезбеђивање услова за рад и функционисање Градске изборне комисије
Одлука о спровођењу поступка набавки у изборном процесу
Закључак ГИК-а број 013-13/16-I/02
Одлука о измени Одлуке о персоналном саставу Комисије за координацију рада одборничких група и Скупштине Града Крагујевца
Одлука о спровођењу поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила и објеката за дечији забавни парк на јавној површини
Одлука о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских организација на територији Града Крагујевца у 2016. години
Правилник о условима, поступку, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за процену пројеката у области омладинске политике који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Крагујевца за 2016. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Дојевиће и Иванча
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Рајчиновиће са бањом
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Побрђе
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Варево, Иванча, Лукоцрево, Шавци и Рајчиновиће, простор између пута Тутин - Дојевиће са северне стране и планиране регулације реке Рашке са југа
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Лукоцрево, Варево и Шавци, простор између планиране регулације реке Рашке на северу и границе Плана на југу
Локални акциони план запошљавања за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Пазара
Одлука о покретању поступка ликвидације над установом "Спортски центар" Нови Пазар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о Географском информационом систему Града Новог Пазара
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Новог Пазара, за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу путника
Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Декларација о осуди рехабилитације припадника окупационих снага и квислиншких формација који су извршили или учествовали у извршењу ратних злочина
Решење о образовању и именовању Комисије за праћење реализације Географског информационог система Града Новог Пазара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део насеља Дојевиће и Иванча, на животну средину
Правилник о службеној легитимацији пореских инспектора, пореских извршитеља, пореских пописивача и пореских контрола у Градској управи за наплату јавних прихода Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 8/2016
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта "Рготски крш", на територији Града Зајечара
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Одлука о такси превозу путника на територији Града Зајечара
Одлука о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем за урбанизам и пројектовање "Урбанизам Зајечар" Зајечар
Одлука о покретању поступка ликвидације над Друштвом са ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор центар Зајечар" у Зајечару
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о допуни Одлуке о социјалној заштити грађана на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању установе "Гитаријада" Зајечар

Одлука о изменама и допунама Статута Града Зајечара
Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП ГСП "Зајечар" Зајечар
Одлука о измени Плана детаљне регулације за комплекс бивше фабрике "Тимочанка", у обухвату ПДР дела територије I МЗ - блок између улица: Милоша Обилића, Саве Ковачевића (Гојкове), источне међе кп. бр. 8606 КО Зајечар, осовине Црног Тимока и Изворског пута у Зајечару
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измене Плана детаљне регулације а комплекс бивше фабрике "Тимочанка", у обухвату ПДР дела територије I МЗ - блок између улица: Милоша Обилића, Саве Ковачевића (Гојкове), источне међе кп. бр. 8606 КО Зајечар, осовине Црног Тимока и Изворског пута у Зајечару
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о укидању Установе за културу "Центар за културу" Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању Туристичке организације Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању Установе за спорт "Зајечар" у Зајечару
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова
Одлука о усвајању Ценовника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила на територији Града Зајечара
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2016. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4, 9 и 11/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3, 10 И 11/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 6 и 7/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2016
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2016
 

- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2016
Правилник о обрасцу службене легитимације Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4, 9 и 11/2016
Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Града Зрењанина
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2016. години
Правилник о избору, ангажовању и финансирању личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка
Закључак о усвајању Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Зрењанина у току 2016. и 2017. године са Програмом
Решење о висини закупнине за површине јавне намене ради постављања киоска за 2016. годину

Одлука о објављивању укупног броја бирача у Граду Зрењанину

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштини Града Зрењанина расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3, 10 И 11/2016
План детаљне регулације "Радна зона Цветојевац" у Крагујевцу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о задуживању Града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о накнади дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лицеЖ
Одлука о оснивању Привредног друштва "Центар за пољопривреду и рурални развој" Д.О.О. Крагујевац
Одлука о давању претходне сагласности Фудбалском клубу "Раднички 1923" за промену правног облика и преношење оснивачких права на Град Крагујевац
Одлука о конверзији потраживања Града Крагујевца у основни капитал Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац
Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о давању пословног простора у закуп
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Крагујевца
Одлука о допуни Одлуке о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма за подстицаје привреди у 2016. години
Програм расподеле средстава буџета Града Крагујевца, намењених за функционисање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца у 2016. години
Програм расподеле средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Крагујевца у 2016. години
Програм унапређења социјалне заштите за 2016. годину
Програм распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2016. годину
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за избор програма, пројекта и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крагујевца у 2016. и у 2017. години

Одлука о одређивању бирачких места за гласање за избор одборника Скупштине Града Крагујевца на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о уједначеном штампању података на Збирној изборној листи и гласачком листићу
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Крагујевца

Одлука о утврђивању броја, облика, изгледа и контроле штампања гласачких листића за изборе за одборнике Скупштине Града Крагујевца расписане за 24. април 2016. године
Одлука о достављању и руковању гласачким листићима и осталим изборним материјалом за избор одборника Скупштине Града Крагујевца расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 6 и 7/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2016. годину број: 40-191-191/16-06

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева (званични пречишћен текст)


- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2016
Решење о распоређивању средстава спортским удружењима (клубовима) за 2016. годину
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике у Скупштину Града Краљева, на изборима расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за избор одборника Скупштине Града Крушевца, 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Сомбора
Решење о одређивању бирачких места на подручју Града Сомбора за изборе за одборнике Скупштине Града Сомбора који се одржавају 24.04.2016. године


- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2016
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Чачка, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Ужица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 42 и 43/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2016
-
"Сл. лист града Чачка", бр. 4/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 42 и 43/2016
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
Правилник о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности
Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-3/16)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-4/16)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-5/16)
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене за 2014. годину
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
Одлука о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
Решење о постављењу на положај шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2213/2016)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2214/2016)

Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Исправка Одлуке о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији


- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2016
Програм о изменама и допунама Програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града Лознице
Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница
Одлука о одређивању надлежног органа Града Лознице за спровођење активности у вези са пољопривредним земљиштем у државној својини на територији Града Лознице
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2016. годину
Одлука о утврђивању цена у оквиру такси тарифе по којима се ауто-такси превоз обавља на територији Града Лознице
Правилник о допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се суфинансирају из буџета Града Лознице
Правилник о начину суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Града Лознице
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Лознице
Пословник о раду Градске изборне комисије


- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2016
Пословник о раду Изборне комисије Града Ужица

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2016
Одлука о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о остваривању права на финансирање трећег покушаја вантелесне оплодње
Одлука о финансијској подршци породицама са децом
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Сомбора за период 2016-2020. године
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Сомбора
Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Сомбора
Упутство о раду трезора
Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор

- "Сл. лист града Чачка", бр. 4/2016
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Одлука о висини цене дневног смештаја у Прихватилишту незбринутих лица и жртава насиља
Одлука о висини цене часа услуге корисника помоћи у кући
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Чачка
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2016. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 25, 26, 27, 29, 31/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 31, 32, 33 и 34/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 7 и 8/2016
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2016
Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изузимању из мреже "Инфраструктура железнице Србије" а.д. деонице пруге Државна граница - Бијељина
Правилник о измени Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
Одлука о престанку функције судије поротника
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 49)
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 50)
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Исправка Одлуке о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2183/2016)

- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2016
Одлука о измени Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 25, 26, 27, 29, 31/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Вождовац
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Земун
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Лазаревац
Одлука, VII-01 broj 013-27
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Обреновац
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Сурчин
Анекс 1 Колективног уговора код послодавца ЈП "Београдска тврђава"
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици Француској, Градска општина Стари град
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, Градска општина Земун
Исправка Плана детаљне регулације за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, Градска општина Палилула

Одлука о објављивању укупног броја бирача на територији Градске општине Нови Београд
Решење о одређивању броја и адреса бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Београда - Градске општине Барајево

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Одлука о исправци Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2016. године
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину Градске општине Вождовац који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Решење о одређивању броја резервних гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Београда - Градске општине Чукарица
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића који ће се штампати за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац расписаном за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Градске општине Обреновац за спровођење избора одборника Скупштине Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаним за 24. април 2016. године
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. априла 2016. године
Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији Градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 31, 32, 33 и 34/2016
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2016. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Житорађа за 2016. годину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о локалним административним таксама
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа у 2016. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Житорађа за 2016. годину

Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Пирот, расписаних за 24.4.2016. године
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2016. годину
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Гаџин Хан за 2016. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о измени Пословника Скупштине општине Гаџин Хан

Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине ГО Црвени Крст, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине ГО Нишка Бања, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању ЈП "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине ГО Нишка Бања, расписаних за 24. април 2016. године
Закључак о прихватању понуде ЈП "Службени гласник"

Одлука о прописивању образаца ОМЕ-7/2016, ОМЕ-8/2016, ОМЕ-9/2016, ОМЕ-10/2016, ОМЕ-11/2016, ОМЕ-12/2016, ОМЕ-13/2016, ОМЕ-14/2016 и ОМЕ-15/2016
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Бела Паланка, расписаних за 24.4.2016. године

Одлука о измени Одлуке о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
Закључак број 013-164/2016 од 7.4.2016.
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике у Скупштини Градске општине Палилула, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачких листића за обрасце ОСГОЦК 9/2016 и ОСГОЦК 8/2016
Правилник о критеријумима и начину остваривања права на родитељски додатак
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот за 2016. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 7 и 8/2016
Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Шапца
Решење о утврђивању збирне изборне листе - Богатић
Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Владимирци
Решење о утврђивању збирне изборне листе - Коцељева

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине Града Шапца, расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2016
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума из Маракеша о оснивању Свјетске трговинске организације

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2016
Програм рада Скупштине општине Беране за 2016. годину
Одлука о Буџету Општине Колашин за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о продужењу важења Плана давања концесија за експлоатацију воде за узгој рибе у комерцијалне сврхе на подручју општине Колашин
Одлука о називу улица и тргова на подручју општине Колашин
Програм уређења простора Општине Колашин за 2016. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Загорич 5" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Загорич 5" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Веље Брдо-соларна електрана" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изградњи Дома за стара лица у Пљевљима
Одлука о накнадама за рад одборницима у Скупштини општине Пљевља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнаде члановима Етичке комисије за изабране представнике и функционере и члановима Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнаде члановима Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о Буџету Општине Улцињ за 2016. годину
Исправка Одлуке о повјеравању послова одржавања јавне расвјете, свјетлосне сигнализације и одржавања урбаног мобилијара на територији Пријестонице Цетиње ДОО "Комунално" Цетиње

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 23 и 24/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 7/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 23 и 24/2016
Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар - јун 2016. године

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Центра за културу и спорт "Шумице" - у ликвидацији
Одлука о одређивању бирачких места на територији Градске општине Земун на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписани за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Раковица, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о штампању изборног материјала за избор одборника Скупштине ГО Раковица расписаном за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању бирачких места на територији Градске општине Барајево на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписани за 24. април 2016. године
Одлука о измени Одлуке о подршци новорођеној деци са територије Градске општине Младеновац доделом дечјих аутоседишта категорије 0+

- "Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о превозу деце и ученика


- "Сл. лист града Суботице", бр. 7/2016
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину за Град Суботицу
Одлука о измени Одлуке о остваривању права на бесплатну ужину
Одлука о мрежи дечјих вртића у установама на територији Града Суботице
Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине Града Суботице за 2016. годину
Одлука о одређивању начина додељивања, коришћењу и другим питањима у вези са такси стајалиштима на територији Града Суботице
Програм о оптималном организовању такси превоза за период 2016-2020. године
Исправка Одлуке о утврђивању Програма стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Градској управи Града Суботице за 2016. годину
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката


- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2016
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима за обављање послова заступања пред царинским органом
Уредба о распоређивању дипломатских звања у групу послова
Одлука о измјени Статута Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Бангкоку - Краљевина Тајланд
Одлука о измјени Одлуке о формирању Координационог одбора за обиљежавање стогодишњице Првог свјетског рата
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3 Подгорица - Цетиње - Будва, дионица Улићи - Угњи
Правилник о исхрани у Војсци Црне Горе
Правилник о смјештају у Војсци Црне Горе
Правилник о начину уписа и вођењу Централног регистра регистрованих односно одобрених објеката за производњу, прераду и дистрибуцију хране или хране за животиње
Правилник о допуни Правилника о паушалном опорезивању прихода од самосталне дјелатности
Правилник о измјени Правилника о ближим карактеристикама локације, условима изградње, санитарно-техничким условима, начину рада и затварања депонија
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи Основна школа "British International School Arcadia Academy", Тиват
Рјешење, број: 01-272/4
Рјешење, број: 01-308/4
Рјешење, број: 01-285/4
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању директорице Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.4.2016. године

- "Сл. гласник  РС", бр. 40/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 22/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 7, 8 и 9/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 10/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 5/2016

- "Сл. гласник  РС", бр. 40/2016
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 275-1/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 275-2/16)
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица

- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2016
Решење о утврђивању збирне изборне листе

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 22/2016
Одлука о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години
Одлука о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години
Програм превенције хроничних незаразних болести за 2016. годину
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању општег паркиралишта у Улици Архимандрита Јована Рајића у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Душана Васиљева код к. бр. 16 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару патријарха Павла код к. бр. 147 Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони основне школе "Ђура Даничић" у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици архимандрита Јована Рајића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице партизанска и Улице ослобођења у Руменки
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици народног фронта у режијској саобраћајници код к. бр. 34 у Новом Саду
Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта између Улице народних хероја и Трга галерија у Новом Саду
Исправка Одлуке о подизању споменика поводом трагичног страдања младих у пожару у дискотеци "Контраст" у Новом Саду


- "Сл. лист града Лознице", бр. 7, 8 и 9/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача за избор одборника у Скупштину Града Лознице

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Лознице на изборима расписаним за 24. април 2016. године

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Лознице на изборима расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 10/2016
Решење о бирачким местима за изборе за одборнике Скупштине Града Зрењанина расписане за 24. април 2016. године

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини Града Зрењанина


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 5/2016
Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ваљева, који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2016. годину број: 40-155/16-06

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.4.2016. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2016

- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2016
Одлука о допуни Одлуке о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба функционера
Правилник о мјерама заштите и здравља на раду од ризика изложености вибрацијама
Рјешење о стандарду занимања сарадник/са-радница у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области здравства
Рјешење о стандарду занимања професионални ронилац /професионална ронитељка 2. категорије на грађевинским и металским подводним радовима
Рјешење о стандарду занимања чувар/чуварка ловишта - резервата
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Виша стручна школа "Полицијска академија" из Даниловграда
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "Urban Protection Training Centar Montenegro" у Подгорици
Одлука Уставног суда ЦГ У-П бр. 61/12 којом се укида Правилник о регулацији малопродајних цијена јавних електронских комуникационих услуга ("Службени лист Црне Горе", бр. 50/12.), који је донио Савјет Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ У-П бр. 66/13  којом се укида Уредба о условима за одлагање наплате пореских и непореских потраживања ("Службени лист Црне Горе", бр. 67/09, 23/10, 62/10 и 53/13), коју је донијела Влада Црне Горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука о допуни Одлуке о структури, ближим условима и начину отварања и укидања трансакционих рачуна
Одлука о издавању јубиларног златног и сребрног кованог новца
Правилник о допунама Правилника о начину идентификације ваздухоплова, карактеристикама и интероперабилности система за надзор за јединствено европско небо
Правилник о детаљним правилима за имплементацију мрежних функција у управљању ваздушним саобраћајем
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Бангкоку - Краљевина Тајланд
Рјешење о именовању Управног одбора Јавне установе Службени лист Црне Горе
Рјешење о именовању надзорног одбора Јавне установе Службени лист Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Фонда за обештећење
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу четири члана Савјета Агенције за цивилно ваздухопловство
Рјешење о именовању предсједника и четири члана Савјета Агенције за цивилно ваздухопловство
Рјешење о именовању директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о именовању директора Института за јавно здравље
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за високо образовање у Министарству просвјете
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну сарадњу у Министарству унутрашњих послова


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2016
Одлука о Буџету Општине Петњица за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Програм рада Скупштине Општине Петњица за 2016. годину
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о кредитном задуживању Општине Плав уз државну гаранцију
Одлука о Буџету Општине Плав за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона Центар"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о комуналном уређењу Града
Исправка Пословника Скупштине општине Шавник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 28 и 30/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 1, 3, 4, 7 и 8/2016
- "Сл. лист града Суботица", бр. 20/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2016
Указ о додели одликовања, (КО ПР број 73)
Указ о додели одликовања, (КО ПР број 74)
Уредба о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2016. до 2020. године
Уредба о утврђивању Државног програма санације загађења Костајничке реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија рудника антимона "Столице"
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "МЕДАЉА СЕ ОСВАЈА СРЦЕМ - РИО 2016"
Уредба о измени и допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Музеја историје Југославије као установе у области културе
Решење о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе (24 број 119-2885/2016)
Решење о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе (24 број 119-2887/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3957/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3954/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3955/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу заменика директора Центра за разминирање
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2016. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
Решење о уступању, без накнаде, Српском православном Манастиру Св. Јоаким и Ана, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о утврђивању јавног интереса, (05 број 465-3736/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса, (05 број 465-3908/2016)
Правилник о врсти, садржини и начину вођења исправа и књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легитимације
Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
Правилник о изменама Правилника о квалитету хране за животиње
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
Решење о разрешењу дужности судског вештака
Решење о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-2/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-3/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-4/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-5/16)
Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника
Одлука о престанку судијске функције
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Статут Развојне агенције Србије
Правилник о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби израза на српском језику
Правилник о изменама и допунама Правилника о ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга
Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга
Индекси потрошачких цена за март 2016. године
Исправка Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Статут Привредне коморе Србије
Правилник о начину вођења Регистра општих удружења предузетника
Одлука о измени Оснивачког акта Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката "Колубара - Услуге" д.о.о. Лазаревац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет, Пландиште
Малопродајне цене дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање", Жабаљ
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Грејање", Панчево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Качарево", Качарево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Старчевац", Старчево
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Стамбено", Рума
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација", Гроцка
Решење о именовању директора ЈКП "Нискоградња", Ужице


- "Сл. лист града Београда", бр. 28 и 30/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Земун 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Савски венац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Стари град 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Младеновац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Сопот
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Врачар 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ужица", бр. 1, 3, 4, 7 и 8/2016
Исправка Одлуке о условима за озакоњење објеката 35/2015

Одлука о финансирању потреба у области спорта из буџета Градске општине Севојно

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110 KV бр. 116/1 ТЦ "Косјерић" - ТС "Севојно" (на територији Града Ужица)
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ужица за 2015. годину
Исправка ПГР Централни део 9/2015

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ БР. 116/1 ТС "Косјерић" - ТС "Севојно" (на територији Града Ужица) - текстуални део


- "Сл. лист града Суботица", бр. 20/2016
Решење о утврђивању укупног броја бирача Скупштине Града Суботице

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2016
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 19, 21 и 22/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9А/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 19/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града Београда
Правилник о допуни Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о употреби печата и штамбиља Градске општине Чукарица
Посебан програм здравствене заштите у циљу подстицаја рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга

- "Сл. лист града Београда" 21/2016
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Одлука о утврђивању формата, изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписане за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево расписаним за 24. април 2016. године
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Градске општине Лазаревац
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Београда", 22/2016
Одлука о допуни Пословника Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица
Одлука о оснивању Савета за националне мањине Градске општине Раковица
Решење о допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

- "Сл. лист АПВ", бр. 20/2016
Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години
Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов "бућком"

- "Сл. лист АПВ", бр.  21/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9А/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Крагујевца за избор одборника Скупштине Града Крагујевца расписаних за 24. април 2016. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19 и 23/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2016
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура
Решење о утврђивању Збирне изборне листе
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19 и 23/2016
План детаљне регулације простора за вишепородично становање између улица Бранка Бајића и Новосадског сајма у Новом Саду
План детаљне регулације Боцке у Сремској Каменици
План детаљне регулације радне зоне "Север III" у Новом Саду
План детаљне регулације дела општеградског центра уз Булевар Европе јужно од Новосадског сајма у Новом Саду
План детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора између улица Браће Рибникар, Данила Киша и Футошке у Новом Саду
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова око улице Данила Киша у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Одлука о објављивању укупног броја бирача на подручју Града Новог Сада
Програм инвестиционих активности центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2016. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 3/2016
Одлука о додели стипендија за школску 2015./2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај Града Краљева за 2016. годину
Програм прописа незаконито изграђених објеката на територији Града Краљева у 2016. години


- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2016
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о максималној спратности објеката који су предмет озакоњења
План генералне регулације за насељено место Слатина
Одлука о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча за делове насеља Горња и Доња Трепча
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча


- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2016
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању посебне накнаде посланицима у Скупштини Црне Горе
Одлука о престанку важења Одлуке о накнадама за учешће у раду Колегијума предсједника Скупштине и радних тијела Скупштине
Одлука о престанку важења Одлуке о праву на варијабилни дио зараде и посебне накнаде за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за рад научним и стручним консултантима
Одлука о коефицијентима сложености послова за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Одлука о варијабилном дијелу зараде за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Уредба о допуни Уредбе о престанку примјене појединих подзаконских аката
Правилник о коефицијентима сложености послова за запослене у суду и државном тужилаштву распоређеним на радним мјестима из групе послова
Рјешење о издавању лиценце Јавној предшколској установи "Бамби" - Тиват
Одлуке о преузимању стандарда одбране
Рјешење о коначној расподјели средстава Егализационог фонда општинама за 2015. годину
Правилник о облику, садржају и начину подношења царинске декларације и других образаца који се употребљавају у царинском поступку
Правилник о измјенама Правилника о начину одређивања еколошки прихватљивог протока површинских вода
Одлука, представка бр. 14336/09, Вера Кецојевић против Црне Горе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Крупице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Крушево
Рјешење којим се усваја захтјев за утврђивање привремене тарифе накнада за коришћење ауторских музичких дјела са репертоара ПАМ ЦГ, који нису дефинисани заједничким споразумима, број: 01-152-4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.4.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 17, 18 и 20/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 4 и 6/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1 и 7/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2016
- "Сл. лист општина Шид", бр. 3/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2016

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2016
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачко- српске привредне коморе у Београду
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Управе за туризам и антиквитете Емирата Фуџеира
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства националне економије Мађарске
Међународна конвенција о сузбијању фалсификовања новца
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области логистичке подршке
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачко-српске привредне коморе у Београду
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске оквирне конвенција о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти
Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту
Обавештење о датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војно-техничке сарадње
Обавештење о датуму почетка примене Међународне конвенције о сузбијању фалсификата новца и пратећег протокола

- "Сл. лист града Београда", бр. 17, 18 и 20/2016
Пословник Привременог органа Градске општине Вождовац

Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2016. године
Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог органа Градске општине Земун
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда - Установе културе од националног значаја

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I - XIX)


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2016
Решење о давању сагласности на цене накнаде за прикључак на систем даљинског грејања
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 4 и 6/2016
Исправка Правилника о мерама у случају доцње корисника средстава Фонда
Правилник о допунама Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката
Одлука о стављању ван снаге Упутства о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Суботице и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Града Суботице
Одлука о стављању ван снаге Упутства о раду трезора Града Суботице
Правилник о допуни Правилника о мерама у случају доцње корисника средстава Фонда

Одлука о утврђивању Програма стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Градској управи Града Суботице за 2016. годину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботица за 2016. годину
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-00-361-46/2016


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1 и 7/2016
Одлука о првом допунском буџету Града Зајечара за 2016. годину
Одлука о одређивању максималне спратности на територији Града Зајечара у поступку озакоњења објеката
Одлука о регулисању међусобних потраживања између Града Зајечара и Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар"
Одлука о укидању установе "Гитаријада" Зајечар
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара

Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Градске управе Града Зајечара
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у Градској управи Града Зајечара


- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Владимирци - запад и блок А" у Владимирцима
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Владимирци - запад и блок А" у Владимирцима
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу
Одлука да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу
Решење о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу
Исправка у датуму изласка Службеног листа број 1 из 2016. године


- "Сл. лист општина Шид", бр. 3/2016
Решење о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Шид за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2016
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Саудијској Арабији
Одлука о измјени Одлуке о Генералном секретаријату предсједника Црне Горе
Уредба о зарадама и другим примањима војно-дипломатских представника
Уредба о измјени Уредбе о војно-дипломатским представницима
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције магистралног пута Цетиње - Будва, локалитет Кошљун - Завала
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Кутска Ријека на територији Општине Андријевица
Одлука о измјени Одлуке о образовању Оперативног тијела за спровођење стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској унији 2014-2018
Одлука о обрачунској вриједности коефицијента за запослене у јавном сектору за фискалну 2016. годину
Правилник о критеријумима и поступку додјеле награда исељеницима и организацијама исељеника
Правилник о критеријумима и поступку за одобравање специјализација и правима и обавезама кандидата којима је одобрена специјализација према здравственој установи
Наредба о забрани уношења биља ради спрјечавања уношења и ширења штетног организма Xylella Fastidiosa (Well i Raju)
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве echinococcus multilocularis код паса
Правилник о измјенама и допуни Правилника о дознаци стабала за сјечу, начину пријема и обиљежавању дрвних сортимената и увјерењу о поријеклу дрвних сортимената
Правилник о методологији за утврђивање уштеда енергије
Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о акцизама
Правилник о допуни Правилника о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља
Рјешење о издавању лиценце за рад Факултету за спорт и физичко васпитање, број: 01-307/4
Рјешење којим се добру Амбијентална цјелина Лековићи у Годињу утврђује статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УПЛ-02-165/2012-9
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора "Радио-дифузни центар" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању члана Одбора директора "Радио-дифузни центар" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању директорице Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о именовању умјетничког директора Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
Рјешење о именовању Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем
Одлука о избору извршног директора Регулаторне агенције за енергетику
Рјешење о брисању из Именика миритеља и арбитара, број: 1-278/2016-4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 19/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 15 и 16/2016
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Лесковца", бр. 31/2015 и 6/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 19/2016
Покрајинска уредба о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 15 и 16/2016
Пословник Изборне комисије Градске општине Вождовац
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, који су расписани за 24. април 2016. године
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаних за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Вождовац расписаних за 24. април 2016. године
Пословник Привременог органа Градске општине Земун
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд
Одлука о обрасцима за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево расписаних за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 24. април 2016. године

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, који су расписани за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 24. април 2016. године
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у појединим областима
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, који су расписани за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2016
Одлика о јавном превозу путника (пречишћен текст)
Одлука о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за Град Ваљево (пречишћен текст)
Одлука о локалним комуналним таксама (пречишћен текст)
Одлука о социјалној заштити у Граду Ваљеву (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Лесковца", бр. 31/2015 и 6/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Лебане за 2015. годину
Одлука о буџету општине Лебане за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Одлука о отпису посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о буџету општине Медвеђа за 2016. годину
Одлука о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Медвеђа
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа
Одлука о одређивању максималне спратности објеката по урбанистичким зонама, целинама и блоковима
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - општини Црна Трава за 2015. годину
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац" за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о одређивању цене коштања једне штампане стране "Службеног гласника Града Лесковца" за 2016-ту годину за кориснике услуга
Одлука о допуни Ценовника о нивоу закупнина пословних зграда, пословних просторија и гаража на територији Града Лесковца
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Лесковца за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Лесковца
Одлука о одређивању максималне спратности објеката у поступку озакоњења
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 2 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 - "Центар-Запад")
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 6 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за блокове 30, 31, 46 и 47 и део блока 73 (ПГР 6 - "Дубочица")
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге "Дом" Града Лесковца

Одлука о расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2016. годину
Одлука о расподели средстава спортским клубовима и удружењима на територији општине Бојник
Правилник о ближим условима и процедурама за стицање права из Одлуке о социјалној заштити грађана на територији општине Лебане Уводне одредбе
Правилник о ближим условима и процедурама за стицање права из Одлуке о социјалној заштити грађана на територији општине Лебане Уводне одредбе
Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2016
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Јагодине за календарску 2015. годину
Одлука о одређивању максималне спратности објекта по урбанистичким зонама, целинама и блоковима
Одлука о финансијској подршци породицама
Одлука о финансијској подршци оболелима од малигних болести
Програм развоја спорта Града Јагодина за период од 2014. - 2018. године
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији Града Јагодина
Одлука о градском и приградском превозу путника на територији Града Јагодине
Одлука о такси превозу на територији Града Јагодина
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
Програм оптималног организовања такси превоза на територији Града Јагодине у периоду од 2016-2021. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби службеног мобилног и стационарног телефонског апарата и начину коришћења


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2016
Локални Акциони план за унапређење образовања, запошљавања, здравља и становања Рома у општини Инђија за период 2016 - 2020. године
Акциони план запошљавања општине Инђија за 2016. годину
Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Инђија за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 36 и 37/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2016
- "Сл. лист општина Срема", бр. 8, 9 и 10/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 36 и 37/2016
Указ о додели одликовања (КО ПР број 71)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 72)
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину
Одлука о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка бања", Ниш
Решење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка бања", Ниш
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Студентског центра "Београд" у Београду
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на годишње финансијске извештаје Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП "Транснафта", Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3881/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3882/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3884/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3886/2016)
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кајакашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениоре
Решење о давању сагласности на кандидатуру Рвачког савеза Србије за организовање Првенства Европе за сениоре
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3383/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3878/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3747/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3498/2016)
Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
Правилник о допуни Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
Правилник о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
Правилник о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-2/16)
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-3/16)
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-4/16)
Одлука о избору судије (број 119-05-106/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-107/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-108/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-46/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-57/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-58/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-7/2016-01)
Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Стандард", Ада)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (број И-1-1946/2016)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (број И-1-1988/2016)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о Београд)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Беочин", Беочин

Правилник о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у Дому ученика
Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате - Прељина на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске на животну средину
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01089/2014-11)


- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2016
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета за наставни предмет Свет око нас
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2016. годину
Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава


- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2016
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Суботице
Решење о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи трудницама на територији Града Суботице из средстава буџета Града за 2016. годину
Решење о утврђивању номиналног износа родитељског додатка за прво дете из средстава буџета Града за 2016. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 8, 9 и 10/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Стара Пазова за 2016. годину

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Пећинци за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенције за развој општине Пећинци" Пећинци

Одлука о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2016
Одлука о привременом образовању Мјесне заједнице Комарско - Пошћенски Крај
Одлука о привременом образовању Мјесне заједнице Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о комуналном уређењу Града
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта Грудице
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта Мотички Гај II
План о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак за 2016. годину
Одлука о Буџету Пријестонице Цетиње за 2016. годину
Одлука о повјеравању послова одржавања јавне расвјете, свјетлосне сигнализације и одржавања урбаног мобилијара на територији Пријестонице Цетиње "Комунално" Цетиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног радио дифузног сервиса "Радио Телевизија Херцег Нови"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.4.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2016
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2016
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград
Одлука о остваривању права на родитељски додатак
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе - општине Димитровград
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину
Програм подршке младима у општини Димитровград у 2016. години
Програм рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград
Програм подршке верским заједницама на територији општине Димитровград
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину
Пословник Изборне комисије општине Димитровград


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 1/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2016. годину
Одлука о задуживању Града Смедерева
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу Града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Туристичке организације Града Смедерева


- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2016
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Богатић за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности по насељским целинама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији општине Богатић
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о јавним паркиралиштима
Решење о зонирању јавних паркиралишта


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2/2016
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за ванредне ситуације и планирање одбране у 2016. години
Програм систематске дератизације, дезинфекције и дезинсекције на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2016. годину
Програм образовања градских робних резерви у 2016. години
Финансијски план Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за подстицаје привреди у 2016. години
Програм субвенција привреди у 2016. години
Програм распореда средстава за финансирање развоја културе у Граду Крагујевцу у 2016. години
Програм распореда средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Крагујевац у 2016. години
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2016. годину


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2016
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнаде за извршене услуге Градске управе Зајечар

- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2016
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава националним саветима националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине Шид
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид
Измене Програма пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2016
Уредба о Царинској тарифи за 2016. годину
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде
План аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2016. годину
Правила о раду Агенције за спрјечавање корупције у дијелу спрјечавања сукоба интереса јавних функционера
Одлука о избору пет чланова Савјета за грађанску контролу рада полиције


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2016
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Гробље"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације "Аеродром"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Луге" - друга фаза реализације
Правилник о критеријумима и начину сачињавања листе чланова дисциплинске комисије
Одлука о одређивању просјечне тржишне цијене непокретности
Правилник о измјени и допуни Правилника о облику и садржини пореске пријаве за разрез пореза на непокретности за правна лица ("Сл. лист Општине Будва 04/07")
Одлука о изради Локалне студије локације "ВИР"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Центар
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији општине Плужине за 2016. годину
Одлука о ослобађању од обавезе плаћања пореза на непокретности за 2016. годину
Програм уређења простора Општине Плужине за 2016. годину
Одлука о усвајању Програма Социјалног становања у Општини Пљевља 2016-2017
Одлука о оснивању Савјета за спорт
Програм уређења простора за 2016. годину
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Лијева обала Ибра"
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Хајла-Стедим"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Солила" у Игалу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 34 и 35/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 22/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 34 и 35/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2016. годину
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 226-2/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 226-1/16)
Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2016. године
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП „Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Ковин-гас, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП „Суботицагас", Суботица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Јавно предузеће „Гас", Темерин)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("JULIETA д.о.о., Београд")


- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2016
Одлука о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Црвени Крст, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Црвени Крст, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Нишка Бања, који су расписани за 24.04.2016. године
Одлука о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о прописивању образаца
Пословник Општинске изборне комисије
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Пантелеј, расписаних за 24. април 2016. године
Пословник о раду Изборне комисије општине Пирот


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2016
Решење о ознакама органа Града Крагујевца у 2016. години
Програм распореда средстава субвенција Јавном предузећу Спортски центар "Младост" Крагујевац у 2016. години
Програм распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски центар "Парк - Крагујевац" д.о.о. у 2016. години
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2016. годину на територији Града Крагујевца
Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2016. години
Програм расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу
Правилник о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Крагујевца
Правилник о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији Града Крагујевца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крагујевца
Правилник о поступку доделе средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију програма, пројеката, манифестација и активности у области омладинске политике
Правилник о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Крагујевац
Правилник о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији Града Крагујевца
Упутство о изменама Упутства о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2015
Правилник о остваривању права на бесплатан оброк ("Народна кухиња")

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 22/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодине за 2015. годину
Одлука о буџету Града Јагодина за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за комунално стамбену делатност "Стандард" Јагодина
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана "Измене Плана детаљне регулације блокова 5, 15, 16 и 17 у зони 25 у Јагодини" на животну средину
Одлука о одређивању коефицијента зоне и коефицијента намене објекта за утврђивање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о Градским управама Града Јагодине
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Јагодине
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Јагодине
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Јагодина
Решење о образовању Комисија за попис незаконито изграђених објеката


- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у Граду Лозници са Локалним акционим планом
Одлука о формирању Радног тима за припрему предлога аката за прибављање кућа са окућницом на сеоском подручју, за младе брачне парове
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора Града Лознице за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности (по зонама) за објекте који се налазе у поступку озакоњења
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бања Ковиљача
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Дринских Дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића, на локација "Касарна - Клупци" у Лозници
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о доношењу Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о усвајању Програма развоја спорта Града Лознице за период 2016 - 2018. године са Програмом
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице у 2016. години
Програм организовања ауто-такси превоза на територији Града Лознице за 2016. годину
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Лознице за суфинансирање програма рада/пројеката којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Дринских Дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића, на локацији "Касарна -Клупци" у Лозници


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.4.2016. године

- "Сл лист града Зрењанина", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 3 и 4/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 47/2015, 2 и 13/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 14, 18, 28 и 29/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2016
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2-1/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 18/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2016

- "Сл лист града Зрењанина", бр. 2/2016
Правилник о додели новчаних средстава ученицима средњих школа и студентима са територије Града Зрењанина за постигнуте резултате рада

- "Сл. лист града Лознице", бр. 3 и 4/2016
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Лознице, расписаних за 24. април 2016. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштину Града Лознице


- "Сл. лист града Суботице", бр. 47/2015, 2 и 13/2016
Одлука о доношењу Плана размештаја локација такси стајалишта на територији Града Суботица
Решење о утврђивању цена у оквиру такси тарифе на територији Града Суботице

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Суботица и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Града Суботице
Упутство о раду трезора Града Суботица и основне одредбе

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице


- "Сл. лист града Ниша", бр. 14, 18, 28 и 29/2016
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пирот за 2015. годину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Пирот за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот
Одлука о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње
Одлука о укидању издавача медија Јавног предузећа "Радио Пирот" Пирот
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Радио Пирот" Пирот
Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
Решење којим се утврђује престанак решења донетих од стране Скупштине општине Пирот
Одлука о измени и допуни Одлуке о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2016. годину

Одлука о Буџетском фонду за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша
Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2015. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о образовању робних резерви Града Ниша
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о усвајању Програма развоја спорта за Град Ниш 2016-2017. године са Програмом
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за праћење примене етичког кодекса понашања запослених у градским управама и службама Града Ниша

Одлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Ниша

Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Пчелица" Ниш
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2016/2017. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2016/2017. годину
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша


- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева

- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2016
Финансијски план директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градског већа Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Скупштине Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градског правобранилаштва Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2016. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2-1/2016
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних задатака Народне библиотеке "Радисав Никчевић" у Јагодини

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2015
Одлука о буџету Града Ваљева за 2016. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Ваљева за 2015. годину
Одлука о обављању послова и спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације "Колубара"
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за село Попучке
Одлука о озакоњењу спратности веће од прописане планским документом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у Граду Ваљеву
Правилник о давању у закуп станова изграђених у оквиру "Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији - СИРП" на територији Града Ваљева
Локални акциони план запошљавања Града Ваљева за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву
Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево у 2016. години
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде измена и допуна Плана генералне регулације за село Попучке


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 18/2016
Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину
План генералне регулације насељеног места Кисач
План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци
Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину
Одлука о коришћењу дела средстава за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Програм коришћења средстава Стамбеног фонда у 2016. години
Исправка Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2016
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице центар"
Одлука о измјени Одлуке о изради Урбанистичког пројекта "Дубовица"
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Будва
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о продаји грађевинског земљишта у захвату ДУП-а "Коник - Стари аеродром" - Измјене и допуне
Одлука о условима и начину рјешавања имовинско-правних односа на земљишту Главног града - Подгорица, планираном за постављање-изградњу спољњег степеништа, односно улазно-излазне рампе
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици - дио града преко Мораче
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици -централна градска зона
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици - дио града поред ријеке Рибнице, дио града од Старе вароши до Жељезничке станице и Љубовић
Одлука о образовању Комисије за израду измјена и допуна Статута Главног Града
Програм уређења простора Главног Града Подгорице за 2016. годину
Програм подизања спомен-обиљежја за 2016. годину
Одлука о давању сагласности на Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Владне"
Регистар општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Мојковац
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана ТИВАТ - Центар, за локацију хотела "Мимоза" у Тивту
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а Тиват - Центар за локацију хотела "Мимоза"


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.4.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 26/2016
- "Сл. гласник града Врања2, бр. 20/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 26/2016
Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
Правилник о условима и начину коришћења службених возила
Правилник о престанку важења Правилника о накнади трошкова превоза запослених у органима општине Димитровград за долазак на рад и одлазак са рада
Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине општине Сврљиг


- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Врања за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Врања
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Одлука о V ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о обављању делатности зоохигијене
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону за територију општине Босилеград
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права својине и коришћења општина Босилеград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР-а и оружаних акција после 17. августа 1990. године
Одлука о допуни Одлуке о запошљавању теже запошљивих незапослених лица
Правилник о давању у закуп пословног простора на којима је носилац права својине и коришћења општина Босилеград
Програм мониторинга стања нивоа буке у животној средини на територију општине Сурдулица за 2015-2016. годину
Одлука о измени Пословника Општинског већа општине Босилеград
Колективни уговор код послодавца Јавно предузеће "Водовод" Врање


- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2016
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању вриједности коефицијента за обрачун фиксног и стартног дијела зараде
Одлука о престанку важења Одлуке о праву на додатак по основу вршења функције
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању зараде и других примања предсједника и секретара Државне изборне комисије
Одлука о посебним савјетницима у Скупштини Црне Горе
Уредба о условима за одступање у погледу изградње, уређења и опремања објеката који имају мали обим производње, прераде и обраде хране
Програм фитосанитарних мјера за 2016. годину
Правилник о ближим условима за обављање стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о начину стручног оспособљавања професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мјера заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о ближим условима за издавање дозволе за стављање лијека у промет
Правилник о садржају и начину обиљежавања спољњег и унутрашњег паковања лијека и садржају упутства за лијек
Правилник о измјенама Правилника о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о измјени Правилника о ближим условима за пружање и коришћење услуга, нормативима и минималним стандардима услуга за смјештај дјеце и младих у установу и малу групну заједницу
Правилник о измјени Правилника о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима услуге смјештаја одраслих и старих лица
Рјешење о стандарду занимања Сарадник /Сарадница у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области образовања
Правилник о допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Статут о измјенама Статута Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење, број: 02-Упи-13/133-14
Рјешења о додјели статуса истакнути културни стваралац


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2016
Одлука о буџету општине Андријевица 2016. год.
Одлука о Локалној студији локације "Мојанска ријека" у Андријевици
Одлука о Локалној студији локације "Кутска ријека" у Андријевици
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно, шумско и остало неграђевинско земљиште за физичка лица за 2016. годину
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеник и намјештеника општине Андријевица
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о родној равноправности
Одлука о измјени Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања доприноса Туристичким организацијама
Одлука о обиму и врсти допуштених радова на спољним дјеловима стамбене зграде
Одлука о доношењу једногодишњег програма уређења простора општине Андријевица за 2016. годину
Програм рада Скупштине општине Бар за 2016. годину
Правилник о облику и садржини пореске пријаве за разрез пореза на непокретности за физичка лица
Одлука о начину и условима коришћења службених возила
Одлука о Финансијском плану Градске општине Голубовци за 2016. годину
Програм рада Скупштине Општине Голубовци
Одлука о допуни Одлуке о радном времену
Одлука о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за пројектовање и развој"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима за приступање изградњи, реконструкцији, коришћењу, одржавању и управљању објектима и системима за водоснабдијевање сеоског подручја
Одлука о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Градиошница", за локацију производно комуналних површина
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Градиошница" за локацију производно комуналних површина
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр.50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени и у оквиру Зоне Б подзоне 3 за урбанистичке парцеле бр. 9, 10, 11 и 12 у Улцињу
Аутентично тумачење одредби члана 57 Статута Општине Херцег Нови (услови, начин и поступак избора предсједника општине)
Одлука о измјенама и допунама Статута Пријестонице
Одлука о измјенама Одлуке о именовању чланова другог сазива Сената Пријестонице
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Равил" са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Извјештај о стању уређења простора Пријестонице Цетиње за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 11 и 12/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 5 и 8/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 33/2015 и 1/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2016
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на поплављеним подручјима за отклањање последица поплава на и у пољопривредном земљишту
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
Решење о разрешењу и именовању члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Статут Војногеографског института
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3505/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3507/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3508/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3441/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3437/2016)
Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Одлука о оснивању Секторског савета за информационо-комуникационе технологије
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02053/2010-03)
Решење о упису у Регистар политичких странака (Грађанска Странка Грка Србије са седиштем у Београду)
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (02-33 број 219-1/16)
Одлука Уставног суда РС број Уж-4713/2012 којом се усваја уставна жалба Животе Предића, Милета Петровића, Горана Предића и Бојана Петровића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Кж1. 4011/2011 од 19. марта 2012. године подносиоцима уставне жалбе повређено право на претпоставку невиности, зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава Републике Србије
Одлука Уставног суда РС број Уж-1030/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба З. М. и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Нишу Гж. 399/12 од 12. децембра 2012. године, у делу којим је одлучено о захтеву за накнаду нематеријалне штете, повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије. 2. Поништава се пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 399/12 од 12. децембра 2012. године, у делу наведеном у тачки 1. и одређује да тај суд донесе нову одлуку о жалби подносиоца уставне жалбе изјављеној против пресуде Основног суда у Нишу П. 13896/10 од 5. децембра 2011. године. 3. Одбија се захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете.
Одлука Уставног суда РС број Уж-3532/2014 којом се: 1. усваја уставна жалба Института р. п. и утврђује да је пресудом Врховног касационог суда Прев. 247/2013 од 22. новембра 2013. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Врховног касационог суда Прев. 247/2013 од 22. новембра 2013. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о ревизији коју је тужилац изјавио против пресуде Привредног апелационог суда Пж. 10236/12 од 16. јула 2013. године
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-4/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-5/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-6/2016-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу
Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Одлука о именовању врховног државног ревизора (број 112-2067/2016-02)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање "(ЈП Ингас", Инђија)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање ("Југоросгаз а.д." Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање( "Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ЈКП Чока", Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ЈП Елгас", Сента)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о., Београд)


- "Сл. лист града Суботице", бр. 11 и 12/2016
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице

Одлука Уставног суда РС број IУо-137/2014 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 9. ст. 2, 3. и 4, члана 10, члана 14. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће којем је јавно предузеће поверило послове уговором", члана 24. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће којем је Јавно предузеће уговором поверило послове, а у гробљима власништва верских заједница предузеће које има уговор са верским заједницама", члана 25. став 3, у делу који гласи: "односно предузећа којем је јавно предузеће поверило послове" и став 4, члана 79. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће које на основу уговора са верским заједницама врши погребно делатност у верским гробљима", члана 80. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће које на основу уговора са верским заједницама врши погребну делатност у верским гробљима" и члана 82. став 2. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист општине Суботица", бр. 13/98, 4/99, 13/00 и 30/01), нису у сагласности са законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу Одлуке из тачке 1.


- "Сл. лист града Краљева", бр. 5 и 8/2016
Решење о образовању Комисије за спровођење пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Краљева
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања за текуће и капиталне трансфере на нивоу Републике за 2016. годину
Исправка у "Службеном листу Града Краљева", број 4/16 од 11.02.2016. године

Решење о распореду и времену коришћења спортске хале у Рибници без накнаде у 2016. години


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 33/2015 и 1/2016
Одлука о буџету Града Зрењанина за 2016. годину
Одлука о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења
Одлука о изменама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о изменама Одлуке о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Града Зрењанина за 2015. годину
Закључак о усвајању Програма развоја спорта у Граду Зрењанину за период 2016. - 2018. године
Закључак којим се налаже јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Град Зрењанин да 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Града Зрењанина
Правилник о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава Града Зрењанина

Закључак којим се налаже ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да изврши прерасподелу потраживања по основу рачуна за даљинско грејање за месеце децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године
Исправка Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Града Зрењанина за 2015. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 33/15)


- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2016. годину

- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Чачка у 2016. години

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2016
Одлука о расписивању огласа за други круг јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа "А"
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2016
Програм активности и план коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2016. годину на територији општине Инђија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 17/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 17, 24 и 25/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр.
44, 45/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 17/2016
Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме
Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2016. години на територији АП Војводине

Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике Скупштина јединица локалне самоуправе, расписане за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 17, 24 и 25/2016
План Генералне регулације дела подручја Градске општине Нишка Бања - трећа фаза
План Генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - трећа фаза
Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде, на територији Града Ниша, у оквиру Индустријске зоне Север, компанији Johnson Electric д.о.о. Ниш, за реализацију пројекта Johnson Electric д.о.о. Ниш - 2. фаза

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2016. годину
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину
Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2016. годину
Пословник Општинске изборне комисије

Пословник Општинске изборне комисије ГО Црвени Крст
Пословник о изменама и допунама Пословника Општинске изборне комисије ГО Палилула


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2016
Правилник о измени и допуни Правилника о начину финансирања трошкова спортских организација
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бојник
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Бојник
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Бојник за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Бојник за 2015. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр.
44, 45/2015
Одлука о проглашењу 2016. године - Годином Универзитета и књиге у Крагујевцу
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у Граду Крагујевцу за период 2015 - 2018. године
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Институт за стрна жита - Радна зона Феникс"
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Крагујевца

Програм о првој измени Програма образовања градских робних резерви у 2015. години
Финансијски план о првој измени Финансијског плана Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2015. годину
Програм уређења и постављања дечијих игралишта у Крагујевцу
Упутство о измени Упутства за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
Упутство о раду трезора Града Крагујевца
Рачуноводствене политике
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину - пречишћен текст


- "
Сл. лист града Шапца", бр. 31/2015
Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2016. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Владимирци за период 2015 - 2019. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015
Одлука о буџету Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о покретању поступка ликвидације Фонда за подстицање развоја младих талената Града Крушевца
Одлука о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја младих талената Града Крушевца
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу
Одлука о посебним условима за објекте у поступку озакоњења
Локални акциони план запошљавања Града Крушевца за 2016. годину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Крушевца за 2015. годину
План размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
План детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Окружни затвор" Крушевац
Одлука о изради Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта топловода од електране на биомасу до места прикључења на постојећи дистрибутивни систем ЈКП "Градска топлана"
Одлука о изради Плана детаљне регулације етно село "Ломнички кисељак" у Великој Ломници
Одлука о изради Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома
Одлука о изради Плана детаљне регулације кабловског вода 110 kv од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3
Одлука о измени Одлука о изради планова генералне регулације у Крушевцу
Решење о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Града Крушевца
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Окружни затвор" Крушевац на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације етно село "Ломнички кисељак" у Великој Ломници на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације кабловског вода 110 kv од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта - топловода од електране на биомасу до прикључења на постојећи дистрибутивни систем ЈКП "Градска топлана" на животну средину