Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.7.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 65/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19, 20 и 21/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 42 и 43/2016
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 10/2016
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 7 и 8/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 12 и 13/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2016
Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Одлука о проглашењу Дана жалости на територији Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 65/2016
План детаљне регулације "Ада Циганлија"

- "Сл. лист града Ниша", бр. 72/2016
Одлука о организацији Градске управе Града Пирота
Одлука о Градском већу Града Пирота
Одлука о Градском правобранилаштву Града Пирота
Одлука о пружању правне помоћи грађанима Града Пирота


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 19 и 21/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2015. годину

Одлука о 2. допунском буџету Града Зајечара за 2016. годину

Одлука о оснивању ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности Града Зајечара
Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП "Комуналац" Салаш
Одлука о рад. времену огранака и јединица за издавање готових лекова Апотеке Зајечар
Одлука о измени Одлуке о Градском већу Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени Одлуке о суфинансирању програма рада удружења
Решење о давању сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цену воде и одвођења отпадних вода


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 42 и 43/2016
Одлука о избору пољопривредних произвођача - корисника субвенција за осигурање и набавку опреме за заштиту биља за воћарску производњу из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о измени трасе линије јавног градског превоза путника број 1, Лиман I - Центар - Клиса у Новом Саду

Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 10/2016
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове и Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Решење о давању сагласности на пречишћен текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Решење о утврђивању категорије лица која остварују право на повлашћену цену превоза у градском и приградском превозу


- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 7 и 8/2016
Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину - ребаланс 1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду Пожаревцу и Градској општини Костолац у 2016. години
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2016. годину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2016. години
Пословник о измени Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
Решење о распореду радног времена у Градској управи Града Пожаревца

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016. годину - Ребаланс 1
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Градске општине Костолац


- "Сл. лист општине Шид", бр. 12 и 13/2016
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2016. години
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине Шид за 2016. годину
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Шид за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Шид

Одлука о изменама Одлуке о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид, одборницима Скупштине и члановима радних тела органа општине Шид
Одлука о проглашењу праваца пружања државних путева кроз насеље Шид

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.7.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 63/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 63/2016
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Уредба о плану хитних мера помоћи жртвама и њиховим породицама у случају несреће у саобраћају
Уредба о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
Одлука о образовању Привременог органа општине Бела Паланка
Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2016/2017. годину
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6451/2016)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6257/2016)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-6258/2016)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6256/2016)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6259/2016)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6260/2016)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-6274/2016)
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта "Обилазнице око Београда" и других капиталних пројеката из области путне привреде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Бела Паланка
Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о разрешењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
Решење о разрешењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
Решење о давању сагласности на расподелу добити према Финансијском извештају Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити за пословну 2015. годину "Државне лутрије Србије" д.о.о. Београд
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6445/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6446/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6447/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6448/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6528/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-6434/2016)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 415-1/16)
Одлука Уставног суда РС број IУз-80/2014 којом се утврђује да одредбе члана 73. ст. 2, 5. и 6. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - Одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 - Одлука УС, 117/14 и 106/15) нису у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број IУз-92/2014 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 101/13) нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором и 2. утврђује да одредба члана 41. став 2. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - Одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 - Одлука УС, 121/12, 124/12 - Одлука УС, 101/13, 111/14 - Одлука УС, 117/14, 40/15, 63/15 - Одлука УС и 106/15) није у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број Уж-7197/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба О. Ј. и утврђује да је решењем Вишег суда у Суботици Гж. 345/13 од 25. јула 2013. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава решење Вишег суда у Суботици Гж. 345/13 од 25. јула 2013. године и одређује да тај суд донесе нову одлуку о жалби коју је подноситељка уставне жалбе поднела против решења Основног суда у Суботици П. 621/13 од 11. априла 2013. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-5536/2014 којом се: 1. усваја уставна жалба привредног друштва "Н." а.д. и утврђује да је ставом 2. изреке решења Основног суда у Панчеву П. 1202/12 од 10. априла 2014. године и решењем Вишег суда у Панчеву Гж. 292/14 од 20. маја 2014. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србијe; 2. поништава решење Вишег суда у Панчеву Гж. 292/14 од 20. маја 2014. године и одређује да тај суд поново одлучи о жалби подносиоца изјављеној против става 2. изреке решења Основног суда у Панчеву П. 1202/12 од 10. априла 2014. године и 3. одбацује захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне штете
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-192/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-202/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-203/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-210/2016-01)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ФДС д.о.о Београд)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2016
Закон о вину
Закон о одржавању стамбених зграда
Закон о измјенама и допунама Закона о државним одликовањима и признањима
0длука о образовању Привременог парламентарног одбора за надзор над истрагама случајева угрожавања безбједности новинара и медијских кућа
Одлука о додјели уговора о концесији за производњу угљоводоника у подморју Црне Горе
Закључак, број: 00-72/16-2/3
Закључак, број: 00-72/15-47/3
Закључци, број: 00-72/15-40/4
Закључци, број: 00-63-7/16-27/6
Закључци, број: 00-72/15-41/4
Закључак, број: 00-72/15-35/3
Закључак, број: 00-72/16-16/3
Закључци, број: 00-72/15-42/5
Закључак, број:00-72/16-14/ 3
Закључак, број: 00-72/16-13/3
Закључак, број: 00-72/16-11/4
Одлука о исплати разлике у заради коју би посланик остварио да посланичку функцију обавља професионално
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Бјелорусији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Казакстан
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Руској Федерацији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Руској Федерацији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Хрватској
Уредба о измјени и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2014/512/ЗВБП од 31. јула 2014. године, 2014/659/ЗВБП од 8. септембра 2014. године, 2014/872/ЗВБП од 4. децембра 2014. године, 2015/971/ЗВБП од 22. јуна 2015. године и 2015/1764/ЗВБП од 1. октобра 2015. године. и 2015/2431/ЗВБП од 21. децембра 2015. године с обзиром  на дјеловања  Русије  којима  се дестабилизује ситуација у Украјини
Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2011/72/ЗВБП од 31. јануара 2011. године, 20П/79/ЗВБП од 4. фебруара 2011. године, 2012/50/ЗВБП од 27. јануара 2012. године, 2012/724/ЗВБП од 26. новембра 2012. године, 2013/72/ЗВБП од 31. јануара 2013. године, 2013/409/ЗВБП од 30. јула 2013. године, 2014/49/ЗВБП од 30. јануара 2014. године, 2015/157/ЗВБП од 30. јануара 2015. године и 2016/119/ЗВБП од 28. јануара 2016. године поводом ситуације у Тунису
Правилник о измјенама Правилника о начину издавања, употребе и садржини факсимила
Правилник о ближим условима у погледу кадра, опреме и простора за стручно оспособљавање професионално изложених лица нејонизујућем зрачењу
Правилник о износу накнаде лицу у служби у Војсци Црне Горе упућеном у иностранство ради образовања, усавршавања, обуке или војне вјежбе
Правилник о облику, садржају и поступку издавања војне и посебне легитимације
Наредба о измјени и допунама Наредбе о забрани увоза и транзита пошиљки животиња и производа животињског поријекла ради спрјечавања уношења болести квргаве коже (lumpy skin disease) у Црну Гору
Одлука о утврђивању стопе затезне камате за период од 1. јула до 31. децембра 2016. године
Методологија за утврђивање регулаторно дозвољеног прихода и накнаде за рад оператора тржишта електричне енергије
Одлука о избору два члана Тужилачког савјета из реда угледних правника
Одлука о избору осам чланова Управног одбора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права
Одлука о именовању два члана Савјета Агенције за електронске медије
Одлука о именовању председника Савјета Агенције за надзор осигурања
Рјешење о престанку мандата генералног секретара Министарства вањских послова и европских интеграција
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. генералног секретара Министарства вањских послова и европских интеграција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.7.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 30/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 9/2016
- "Сл. лист општина Срема", бр. 17, 18 и 19/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 71/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2016. годину
Одлука о додели поклона и награда ученицама основних и средњих школа
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом основношколског узраста
Одлука о измени Одлуке о правима и услугама из области социјалне заштите у општини Сврљиг
Одлука о измени Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима
Одлука о приступању изради других измена и допуна Просторног плана општине Сврљиг 2024


- "Сл. лист града Суботице", бр. 30/2016
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке који се спроводи за потребе градоначелника Града Суботице као наручиоца
Решење о образовању Штаба за жетву стрних жита и јесењу бербу ратарских усева на подручју Града Суботице у 2016. години

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 9/2016
Одлука о завршном рачуну буџета Града Јагодине за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодине за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2016. годину

- "Сл. лист општина Срема", бр. 17, 18 и 19/2016
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Рума

Завршни рачун буџета општине Пећинци за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пећинци за 2016. годину
Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Пећинци број 011-34705 од 10. августа 2005. године
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене
Одлука о рефинансирању задужења општине Пећинци по основу Уговора о дугорочном наменском кредиту број 105080845505123608 од 25. маја 2015. године (деловодни број: 404-11/2015-IV)
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Пећинци
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Пећинци за период од 2015. године до 2020. године
Акциони план безбедности саобраћаја на путевима општине Пећинци за период од 2015. године до 2020. године

Одлука о завршном рачуну буџета општине Ириг за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Ириг за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.7.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 62/2016
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта "Обилазнице око Београда" и других капиталних пројеката из области путне привреде
Одлука о измени Одлуке о оснивању Републичке агенције за становање
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
Решење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
Решење о разрешењу чланова Комисије за азил
Решење о именовању чланова Комисије за азил
Решење о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија" д.о.о. Београд за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји возила
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-6195/2016)
Решење о престанку права на национално спортско признање (05 број 661-6198/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6292/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6293/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6294/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6295/2016)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству финансија - Управи царина)
Правилник о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд
Правилник о начину вођења Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља и Именика ортачких друштава јавних извршитеља
Правилник о општим условима за закључивање уговора о осигурању јавних извршитеља
Правилник о изменама Правилника о накнади трошкова у судским поступцима
Правилник о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
Одлука Уставног суда РС број IУз-166/2014 којом се утврђује да одредбе члана 54. став 5, у делу који гласи: "или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина утврђено да су од посебног значаја за националну мањину" и став 8, у делу који гласи: „или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину” и члана 60. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - Аутентично тумачење и 68/15), нису у сагласности са Уставом
Одлука Уставног суда РС број IУо-234/2013 којом се Утврђује се да одредба члана 18. у делу који гласи: "а примењује се од 1. октобра 2012. године," Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени гласник општине Баточина", број 12/12), није у сагласности са Уставом и одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 18. Одлуке из тачке 1. у преосталом делу
Одлука Уставног суда РС број IУо-331/2014 којом се утврђује да одредбе члана 8. став 1, у делу који гласи: "4. Заменика председника Скупштине града Врања … 8,80" и члана 8. став 2, у делу који гласи: "4. 2,64 за заменика председника Скупштине града Врања" Правилника о утврђивању плата изабраних, постављених и именованих лица у органима града Врања и градске општине Врањска Бања - пречишћен текст ("Службени гласник града Врања", број 6/11), нису у сагласности са законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-546/2014 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 35. став 1. тач. 1. и 2. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист општине Сокобања", број 2/10) нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости члана 22. Одлуке из тачке 1. и за покретање поступка за оцену законитости члана 34. исте одлуке
Одлука Уставног суда РС број IУо-598/2014 којом се: 1. утврђује да одредба члана 17. Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породице са децом на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 57/13 и 62/14), у време важења, није била у сагласности са законом; 2. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену законитости Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породице са децом на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 45/13 и 51/14) и 3. одбацује захтев за "обуставу примене" Одлуке и Правилника из тач. 1. и 2.
Решење Уставног суда РС (Су број 429/1)
Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0008/2015-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0365/15-11)
Индекси потрошачких цена за јун 2016. године
Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Јавнобележнички пословник
Правилник о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Парк Буковичке Бање"
Одлука о утврђивању висине такси у 2017. години
Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење Споменика природе "Парк Буковичке Бање"
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Vallax Tobacco d.o.o. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд - Земун)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд - Земун)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.7.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 64/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 40/2016
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 6/2016
- "Сл. лист ЦГ". бр. 40/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 64/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице "Пионир", деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића бана, Градска општина Стари град
План детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, Градска општина Савски венац
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Решење о додели назива Трга на територији Градске општине Стари град
Решење о додели назива Улице на територији Градске општине Савски венац
Решење о додели назива Улице на територији Градске општине Звездара
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Београда


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 40/2016
Решење о измени и допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2016. годину
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Темеринској улици испред к. бр. 55 у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у околини Петроварадинске тврђаве, за време одржавања музичког фестивала "EXIT"
Решење о измени Решења о измени и допуни Решења о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду
Решење о измени трасе линије јавног превоза путника број 24, Нови Сад - Ковиљ


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 6/2016
Одлука о изменама Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама Пословника Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Новог Пазара
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Пазара
Одлука о избору Градоначелника Града Новог Пазара, Нихата Бишевца
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Пазара за 2016. годину


- "Сл. лист ЦГ". бр. 40/2016
Закон о спољној трговини наоружањем и војном опремом
Закон о измјени Закона о високом образовању
Закон о измјенама Закона о предшколском васпитању и образовању
Закон о измјенама и допунама Закона о информационој безбједности
Закон о измјенама и допунама Закона о жигу
Закон о измјенама и допунама Закона о слободним зонама
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити топографија полупроводника
Закон о измјенама и допунама Закона о националним стручним квалификацијама
Закон о измјени Закона о управном поступку
Одука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе, број: 00-33/16-5/1
Одука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе, број: 00-33/16-5/2
Закључак о прихватању Извјештаја о раду Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2014. годину, број: 00-72/16-3/3
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Управе полиције Главном граду - Подгорица
Уредба о накнади трошкова запослених у јавном сектору
Уредба о измјени и допуни Уредбе о критеријумима и начину обрачуна износа минималне концесионе накнаде за уступање права на истраживање и експлоатацију минералних сировина
Уредба о утврђивању исплате обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2016. годину
Одлука о допунама Одлуке о критеријумима за утврђивање научног, привредног, економског, културног и спортског интереса Црне Горе за стицање црногорског држављанства пријемом
Правилник о начину вршења ревизије спровођења плана службених контрола хране и хране за животиње
Правилник о методама за узимање узорака и лабораторијска испитивања термички обрађеног и сировог млијека
Одлука о варијабилном дијелу зараде
Рјешење о именовању директора Управе за угљоводонике
Рјешење о постављењу помоћника секретара Секретаријата за законодавство
Рјешење о разрјешењу предсједника и три члана Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе
Рјешење о именовању предсједника и два члана Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о именовању савјетнице потпредсједника Владе за политички систем, унутрашњу и вањску политику
Рјешење о разрјешењу два члана Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Комисије за концесије Црне Горе


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2016
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Централна зона" у Андријевици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Централна зона" у Андријевици
Одлука о постављању рампе и контролног пункта за улазак у сплавиште Брштановица
Одлука о усвајању завршног рачуна Буџета Општине Плужине за 2015. годину
Одлука о усвајању Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије
Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије
Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Рожаје до 2020. године
Правилник о облицима социјалне и дјечје заштите
Одлука о радном времену
Завршни рачун буџета Општине Даниловград за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији општине Даниловград
Одлука о измјенама Одлуке о одређивању локалних путева на подручју Општине Даниловград
Одлука о родној равноправности у Општини Даниловград
Одлука о висини накнаде за рад чланова Савјета Радио Даниловград
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника у Општини Даниловград
Одлука о зарадама локалних функционера у Општини Даниловград
Одлука о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Исправка Одлуке о оснивању Мјесне заједнице "Вршево-Азане" ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 28/16) од 15.06.2016.

Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о Локалној студији локације "Папрати"
Одлука о признавању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта инвеститорима који су извршили авансно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о уступању на привремено управљање и коришћење дијела просторија Дома Мјесне заједнице у Бистрици Министарству просвјете Црне Горе за потребе проширења дјелатности Јавне предшколске установе "Драган Ковачевић" Никшић
Одлука о давању на коришћење пословних простора Јавној здравственој установи "Дом здравља Никшић"
Одлука о давању на коришћење пословних простора Ватерполо и пливачком савезу Црне Горе
Одлука о давању на привремено коришћење земљишта НВО "Пчеларској организацији Никшић"
Статут Јавне Установе Центар за културу Тиват
Одлука о повјеравању израде Просторно-урбанистичког плана Општине Херцег Нови
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о продужењу примјене планске документације ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 08/14 од 24.03.2014)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.7.2016. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 39/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 18/2016

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 39/2016
Решење о одобрењу годишњих програма спортских удружења на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2016. години
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за одабир пољопривредних произвођача - корисника субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа, набавку садног и семенског материјала и заштитне опреме и опреме за наводњавање на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Града Новог Сада


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 18/2016
Програм о другој измени и допуни Програма субвенција привреди у 2016. години
Програм о трећој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2016. години број 66-7/16-V од 25. фебруара, 7. априла и 21. априла 2016. године
Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2016. годину
Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника по врсти делатности ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.7.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 67/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 61/2016
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Решење о одређивању локација центара за сакупљање отпада
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице "Пионир", деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, Градска општина Стари град
Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2016. године
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 67/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2016. годину
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "8. септембар" Димитровград
Одлука о додели искључивог права Јавном предузећу "Комуналац" Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева на територији општине Димитровград
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Димитровграда
Правилник о начину, условима и критеријумима за доделу субвенције приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања незапослених лица

- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2016
Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Града Лознице
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Лознице

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.7.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 61/2016
Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 - Нови Пазар 1
Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2017. години
Решење о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји 332 теретних кола и 105 локомотива разних серија, власништво "Србија Карго" а.д.
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ( 05 број 401-6067/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6073/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-6121/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5970/2016)
Закључак Владе (05 број 110-5960/2016)
Правилник о условима за обављање послова бродских агената и агената посредника
Правилник о изменама Правилника о обрасцу дозволе за каботажу
Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину
Списак овлашћених лабораторија које врше службену контролу у области безбедности хране животињског порекла и хране за животиње, производа животињског порекла и здравствене заштите животиња
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (број 740-05-00058/2016-22)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (број 740-05-00208/2016-22)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (број 740-05-00215/2016-22)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 385-1/16)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-17/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-18/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-19/2016-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 50124/13, Миленковић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 58385/13, Љајић против Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Правилник о ваздухопловном информисању
Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже
Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја
Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга
Правилник о условима за обављање одржавања подсистема енергија
Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2016. године
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Исправка Правилника о допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних интернет домена
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ТДР д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Imperial Tobacco SCG", Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (JT International а.д. Сента)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (JT International а.д. Сента)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (JT International а.д. Сента)

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.7.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 57/2016
Одлука о подизању споменика Конфуцију
Одлука о подизању споменика Жамбилу Жабајеву
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан технологије"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Погребне услуге"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Зеленило - Београд"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београдски водовод и канализација"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Јавно осветљење" Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градске пијаце"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени организовања Ветеринарске установе "Ветерина Београд" из установе у Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Градско стамбено"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа "Београдводе"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија" Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис" Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд "Сава центар"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд "Београдска тврђава", Београд
План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи од km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70, граница Хрватске - Београд (Добановци), градске општине Земун и Сурчин
Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији Града Београда утврђених за културна добра
Решење о додели назива трга на територији Градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улица на територији Градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улице на територији Градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улице на територији Градске општине Чукарица
Решење о додели назива улице на територији Градске општине Вождовац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 39/2016
Закон о измјени Закона о националним парковима
Закон о допунама Закона о здравственој заштити
Закон о измјенама Закона о маслинарству и маслиновом уљу
Закон о измјенама и допунама Закона о одговорности правних лица за кривична дјела
Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом
Одлука о давању сагласности на Уговор о коришћењу морског добра за имплементацију и извођење инфраструктуре
Закључци о квалитету Извјештаја о раду Комисије за концесије, број: 00-72/16-4/3
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији индиректног управљања спровођења финансијске помоћи у оквиру инструмента претприступне подршке Европске уније (IPA II)
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Штипу - Република Македонија
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2014/145/ЗВБП од 17. марта 2014. године, 2014/151/ЗВБП од 21. марта 2014. године, 2014/238/ЗВБП од 28. априла 2014. године, 2014/265/ЗВБП од 12. маја 2014. године, 2014/308/ЗВБП од 28. маја 2014. године, 2014/455/ЗВБП од 11. јула 2014. године, 2014/475/ЗВБП од 18. јула 2014. године, 2014/499/ЗВБП од 25. јула 2014. године, 2014/508/ЗВБП од 30. јула 2014. године, 2014/658/ЗВБП од 8. септембра 2014. године, 2014/801/ЗВБП од 17. новембра 2014. године, 2014/855/ЗВБП од 28. новембра 2014. године, 2015/241/ЗВБП од 9. фебруара 2015. године, 2015/432/ЗВБП од 13. марта 2015. године и 2015/1524/ЗВБП од 14. септембра 2015. године у односу на дјеловања која подривају или угрожавају територијални интегритет, суверенитет и независност Украјине
Одлука о измјени и допунама Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2014/119/ЗВБП од 5. марта 2014. године, 2015/143/ЗВБП од 29. јануара 2015. године, 2015/364/ЗВБП од 5. марта 2015. године, 2015/876/ЗВБП од 5. јуна 2015. године и 2015/1781/ЗВБП од 5. октобра 2015. године поводом ситуације у Украјини
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3 Подгорица-Цетиње-Будва, дионица Брајићи-Лапчићи
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Факултету за саобраћај, комуникације и логистику, број: 01-574/4
Рјешење о измјени Рјешења о допуни лиценце Универзитету Црне Горе
Рјешење о измјенама Рјешења којим се утврђује број студената за упис у прву годину студија на Универзитету Црне Горе
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Филолошком факултету, Универзитет Доња Горица, УП I број 631-49/2016-3
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Факултету примијењене науке, Универзитет Доња Горица, УП I број 631-50/2016-3
Рјешење којим се издаје лиценца за рад Факултету за културу и туризам, Универзитет Доња Горица, УП I број 631-51/2016-3
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Одлука о измјени Одлуке о одобравању регулаторно дозвољеног прихода Електропривреди Црне горе АД Никшић за јавног снабдјевача, број 14/795-1 од 27.03.2014. године
Одлука о измјени и допуни Плана расподјеле радио-фреквенција за дигиталну земаљску радио-дифузију
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима за планирање, изградњу, одржавање и коришћење електронских комуникационих мрежа, електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме
Одлука којом се усваја Тарифа за вагање или тарирање на колској ваги и вагање контејнера, број: ОД/I-6
Сагласност за продужење примјене Општег колективног уговора
Рјешење о разрјешењу два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању националног координатора за праћење спровођења Стратегије за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за економику у здравству у Министарству здравља
Рјешење о именовању државне секретарке у Министарству здравља
Рјешење о именовању Одбора директора Института за јавно здравље
Рјешење о постављењу генералног инспектора Агенције за националну безбједност
Рјешење о постављењу помоћника директора Дирекције јавних радова


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.7.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2016
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2016
Одлука о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2016
Закључак о одбацивању иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке Скупштине Града Зајечара о одређивању простора за јавне скупове
Правилник о поклонима


- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 6/2016
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури, који се финансирању и суфинансирају из буџета Града Пожаревца
Правилник о изменама Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца
Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, одржаним 24.4.2016. године


- "Сл. лист града Краљева", бр. 17/2016
Анекс Колективног уговора Градске управе Града Краљева


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.7.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 63/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 11 и 12/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 8/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 63/2016
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

- "Сл. лист града Панчева", бр. 11 и 12/2016
Закључак Градског већа, број: II-05-06-7/2016-31
Решење о измени Решења о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Панчева
Решење о утврђивању номиналног износа права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу за 2016. годину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода "Панчево" на подручју Града Панчева на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ на животну средину

Одлука о изменама и допунама Статута Града Панчева
Одлука о извршним органима Града Панчева
Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Панчева
Исправка Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана генералне регулације насељеног места Качарево на животну средину
Исправка Одлуке о Измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 8/2016
Пословник о раду Скупштине Града Јагодине

- "Сл. гласник града Врања", бр. 16/2016
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе 2015. години
Одлука о јавном окупљању на територији општине Босилеград
Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Босилеград за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.7.2016. године

- "Сл. лист града Чачка", бр. 9, 10 и 11/2016
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 16/2016

- "Сл. лист града Чачка", бр. 9, 10 и 11/2016
Решење о утврђивању коначног броја бирача
Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
Правилник о наградној екскурзији за матуранте средњих школа носиоце "Вукове дипломе" школске 2015/2016. године
Резултати избора за одборника Скупштине Града Чачка одржаних 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању коначног броја бирача
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак

- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 5/2016
Одлука о усвајању извештаја Изборне комисије Града Новог Пазара
Одлука о избору Председника Скупштине Града Новог Пазара

- "Сл. лист града Краљева", бр. 16/2016
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Краљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.7.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 60/2016
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 17/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 13/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 60/2016
Уредба о утврђивању Програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години
Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне развојне агенције у 2016. години
Одлука о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова (24 број 119-5969/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова (24 број 119-5971/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова (24 број 119-5968/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова (24 број 119-5972/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Града Смедерева, Република Србија и Града Жлобин, Република Белорусија
Правилник о измени Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
Наредба о легализацији оружја
Одлука Уставног суда РС број Уж-11106/2013 којом се усваја уставна жалба П. К. изјављена против пресуде Основног суда у Зрењанину
Одлука о избору судије (Број 119-05-222/2016-01)
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 58)
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 59)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Измене и допуне Плана нумерације
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање гаса (ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Mercata д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ТДР д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco Врање а.д. Врање)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco Врање а.д. Врање)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о. Београд)
Решење о престанку функције директора ЈП "Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева"

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2016
Каталог уџбеника
Правилник о плану уџбеника

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 17/2016
Правилник о раду Дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама - "Алтернатива"
Правилник о раду Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља и жртве трговине људима - "Сигурне куће" у Граду Зрењанину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 13/2016
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ужица за 2016. годину
Решење о одређивању надлежне Градске управе за решавање по захтевима за доделу помоћи на основу Закона о обнови након елементарне и друге непогоде

- "Сл. гласник града Врања", бр. 15/2016
Посебан колективни уговор код послодавца у Ј.П."Дирекција за развој и изградњу Града Врања"