Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.5.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 37 и 38/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 37 и 38/2015
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе
Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша у 2015. години
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2015/2016. годину
Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука о проглашењу Дана жалости

Програм комасације делова катастарских општина Малча, Горња Врежина, Доња Врежина, Брзи Брод и Просек - Манастир (Град Ниш)

Одлука о доношењу Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Бела Паланка за воде II реда за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљиште у јавној својини општине Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Миџор" у Белој Паланци
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Мурица" у Белој Паланци
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Врбак" у Белој Паланци


- "Сл. лист града Краљева", бр. 13/2015
Програм подршке за спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2015. години на територији Града Краљева
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину Града Краљева
Решење о именовању Комисије за преглед локалних водовода на територији Града Краљева


- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2015
Одлука о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације "Бела Земља" у Ужицу
Одлука о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације "Турица" у Ужицу

- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2015
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Шид
Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2015
Одлука о Буџету Општине Гусиње за 2015. годину
Одлука о привременом коришћењу Просторног урбанистичког Плана општине Плав у дијелу за Гусиње
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Гусиње
Одлука о мјесним заједницама
Одлука о печатима
Одлука о безбједности саобраћаја на територији Општине Гусиње
Одлука о уређењу Града и одржавању комуналног реда
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о порезу непокретности
Одлука о приступању Заједници општина Црне Горе
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника општине Гусиње
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса и осталих животиња
Одлука о измјени Одлуке о давању у закуп непокретности број 719 од 13.02.2014. године
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору Етичке комисије за изабране представнике и функционере
Одлука о приступању измјенама и допунама Статута општине Шавник
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2015
Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Решење о уступању, без накнаде, Министарству финансија - Пореској управи, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-129/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-147/2015-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 5327/11, 5352/11, 5364/11, 5370/11, 5381/11, 5389/11, 5390/11, 13351/11, 13353/11, 17353/11, 17376/11, 17396/11, 17399/11, 17404/11, 17418/11, 17420/11, 17422/11, 17427/11 и 17434/11, Томовић и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 8024/08, предузеће ЕВТ против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 13339/11, Гавовић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 13344/11, Лучић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 37270/11, 37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11, 56203/11, 56238/11 и 75689/11, Јовичић и други против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 57252/13, Нуховић и Куртановић против Србије
Сажетак Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији жена
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00353/2013-11)
Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности - коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења БС
Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности - коришћење објекта за привремено складиштење радиоактивног отпада Х3 (укључујући коришћење хангара Х0 као спремишта за радиоактивни отпад)
Решење о измени Решења о овлашћењу (број 532-01-00589/2014-01 од 29. децембра 2014. године)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Камена Гора"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Озрен - Јадовник"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Промуклица"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе "Прерасти у кањону Вратне"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе "Мустафа"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Клисура реке Милешевке"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Мала јасенова глава"


- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2015
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине
Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2015. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години
Одлука о образовању Радне групе за израду Каталога радних места у складу са Нацртом Закона о платама у јавној управи

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.5.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 21 и 22/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 21 и 22/2015
План детаљне регулације центра Лазаревца
План детаљне регулације за простор између улица: Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ "Кнез Лазар", Градска општина Лазаревац

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А3 Б5
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Б2
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2014. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију пројекта ЈПП


- "Сл. лист општина Срема", бр. 12/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације ужег подручја бање "Термал" у Врднику са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ужег подручја бање "Термал" у катастарској општини Врдник
Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Португал
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Шпанији
Уредба о допуни Уредбе о царинској тарифи за 2015. годину
Одлука о начину вршења протоколарних послова
Одлука о измјени Одлуке о образовању Савјета за праћење спровођења стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Одлука о измјени Одлуке о образовању Националне комисије за УНЕСЦО
Правилник о ближим условима које мора да обезбиједи правно лице за преглед исправности возила за превоз опасних материја
Правилник о методологији утврђивања рачунске грешке у понуди у поступку јавне набавке
Правилник о методологији исказивања подкритеријума за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке
Правилник о ближим критеријумима за образовање Комисије за отварање и вредновање понуда
Одлука о измјенама и допунама Програма обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2015. годину
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра превозника
Правилник о обрасцу одобрења за обављање превоза за сопствене потребе
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у социјалној и дјечјој заштити
Правилник о знаковима за заштиту и здравље на раду
Наредба о забрани уношења биља Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Malva L., Portulaca L., Quercus L., и Sorghum L. поријеклом из Италије - Покрајина Апулија
Измјене и допуне Етичког кодекса судија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.5.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 24, 28, 32, 33 и 34/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2015
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и спровођењу поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "Каменица 2"
Покрајинска скупштинска одлука о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Правилник о допунама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање пројекта Покрајинске владе "Увођење двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине"


- "Сл. лист града Ниша", бр. 24, 28, 32, 33 и 34/2015
Решење о образовању Пројектног тима Града Ниша за реализацију пројекта Почетна фаза партнерства Växјö - Кула - Ниш - Варварин
Решење о измени Решења о образовању Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о усвајању локалног Акционог плана општине Бела Паланка 2015-2020
Одлука о условима одржавања водовода и пумпног постројења и условима за прикључење на сеоски водовод у селу Клисура
Одлука о расподели средстава за накнаду штета насталих услед елементарних непогода
Одлука о приступању изради првих измена и допуна Просторног плана општине Сврљиг
Одлука о додели општинских јавних признања
Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сврљиг за 2015. годину
Програм расподеле средстава за накнаду штете услед елементарне непогоде

Одлука о локалним административним таксама
Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територије општине Житорађа
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Житорађа
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Житорађа
Одлука о измени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Житорађа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Дољевац и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Дољевац
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Измене и допуне Оснивачког акта ЈП "Дирекције за управљање и развој Нишке Бање"
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за спорт и образовање
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за рад са саветима грађана и грађанске иницијативе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за туризам и заштиту животне средине
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за социјална питања
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за развој локалне заједнице
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за културу и историјско наслеђе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за комунална питања и урбану естетику
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику

Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији општине Бела Паланка
Правилник о критеријумима и условима за избор Програма удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела Паланка

Одлука о измени и допуни Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Пирот"
План Генералне регулације "Пирот - југ"
Одлука о измени Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја општине Пирот


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2015
Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских и површинских вода
Одлука о обезбеђивању јавног осветљења
Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "РТИ" Инђија
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2015. годину на територији општине Инђија
Програм оптималног организовања ауто-такси превоза за 2015. годину
Решење о економски најнижој цени услуга у такси превозу на територији општине Инђија
Решење о финанирању пројеката у култури из Буџета општине Инђија у 2015. години
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину-ребаланс 1
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 43/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 43/2015
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словеначке националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине
Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
Одлука о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Волосу, Република Грчка
Одлука о оснивању Завода за јавно здравље Нови Пазар
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој
Стратегија истрага финансијског криминала за период од 2015. до 2016. године
Решење о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија
Решење о престанку дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Централног института за конзервацију
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног института за конзервацију
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Централног института за конзервацију
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о именовању чланова Жалбене комисије Владе
Решење о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника Међуресорске радне групе за израду програма реформи политике запошљавања и социјалне политике
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Монтереју, Мексико
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују се Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за спровођење Уговора о додели средстава између Републике Србије и привредног друштва MASTERPLAST YU д.о.о.)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичком хидрометеоролошком заводу ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање стрелаца у противградној заштити)
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне "Прибој" у Прибоју
Решење о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Резерват Увац д.о.о. за 2015. годину
Закључак Владе (05 број 401-5128/2015)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-05847/2010-03)
Правилник о периодичном одржавању државног пута
Правилник о условима које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и за поступак верификације подсистема
Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији управног инспектора
Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Индекси потрошачких цена за април 2015. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-83/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 186/15)
Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције
Пословник о изменама Пословника о раду Државног већа тужилаца
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO")
Исправка малопродајних цена


- "Сл. лист АПВ", бр. 17/2015
Одлука о начину коришћења прикључка за пријем ТВ сигнала за службене потребе
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за хрватски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
Решење о постављењу сталног судског тумача за гестовни говор
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за грчки језик
Решење о постављењу сталног судског преводиоца за португалски језик


- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2015
Правилник о ближим условима за оснивање, обављање дјелатности, поступку лиценцирања и начину вођења Регистра установа високог образовања
Правилник о категоријама пловидбе бродова
Правилник о посебним условима које треба да испуњавају инспектори сигурности поморске пловидбе и поступку вршења инспекцијског надзора
Упутство о раду Регистра залога
Правилник о изгледу и садржају обрасца посебне идентификационе исправе, обрасцу путног листа за странце, обрасцу и ближем начину издавања путне исправе за лице без држављанства
Правилник о обављању приправничког стажа код пружаоца услуге социјалне и дјечје заштите
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе суда, Рев. ИП. бр. 15/11, од 21. априла 2011. године, у дијелу ставе првог и предмет враћа суду на поновни поступак, Уж-III бр. 529/11
Одлука о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Регистар залоге
Проглашење за члана Судског савјета

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.5.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 19/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2015
- "
Сл. лист ЦГ", бр. 21 и 23/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 19/2015
Покрајинска скупштинска одлука о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015-2020. године
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и васпитања и за школе средњег образовања на територији Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини

Правилник о додели средстава по конкурсу "Активни распуст" предвиђен програмском активношћу Афирмација школског спорта у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 18 и 19/2015
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Б4
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Ц
План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин - II фаза од раскрснице са саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац са Аеродромом "Никола Тесла" до аутопутске обилазнице

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, Градска општина Чукарица
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, Градска општина Нови Београд
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Извештај о раду Заштитника грађана за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Ценовника ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић" са Одлуком


- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2015
Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штете настале од елементарне непогоде-поплаве на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за утврђивању и процену штете од елементарних непогода на стамбеним објектима, привредним добрима објектима и опреми) и локалној инфраструктури на територији Града Ниша
Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о буџету ГО Пантелеј за 2015. годину
Ценовник закупа пословног простора у јавној својини општине Мерошина


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 18/2015
Правилник о коришћењу средстава репрезентације

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2015
Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о Главном урбанисти Града Сомбора
Одлука о боравишној такси
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене за територију Града Сомбора
Исправка техничке грешке у Одлуци о уређењу Града
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Сомбора за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2015
Решење о усклађивању економски најниже цене такси превоза

- "Сл. лист ЦГ", бр. 21 и 23/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Савјету Европе
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Белгији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Бахреин
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Држави Катар
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Подгорица - Рибаревина, дионица Слијепач мост
Правилник о поступку и начину остваривања увида у службену документацију на основу које се врши промјена у бирачком списку
Правилник о изгледу, техничким карактеристикама и врсти материјала, начину ношења и роковима трајања службене униформе и опреме полицијских службеника
Правилник о максималном нивоу резидуа средстава за заштиту биља на или у биљу, биљним производима, храни или храни за животиње
Правилник о измјенама Правилника о идентификацији и регистрацији свиња
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају одгајивачнице
Програм праћења квалитета течних горива нафтног поријекла за 2015. годину
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење о додјели права на пружање AVM услуга на захтјев посредством DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Одлука о броју државних тужилаца
Правила о измјени и допуни Правила о контроли пословања са хартијама од вриједности
Рјешење о именовању Савјета за високо образовање
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о именовању предсједнице Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за људске ресурсе у Министарству одбране
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за развој у Министарству економије
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Подгорици
Рјешење о разрјешењу замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Котору
Рјешење о именовању замјеника заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе - Канцеларија у Котору
Рјешење о разрјешењу два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању два члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о разрјешењу четири члана Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању четири члана Савјета за заштиту од дискриминације
Рјешење о именовању државне секретарке у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за економску политику и развој у Министарству финансија
Рјешење о именовању члана Управног одбора Центра за очување и развој културе мањина Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора "Аеродроми Црне Горе" ад Подгорица
Рјешење о разрјешењу директора Завода за школство
Рјешење о постављењу помоћнице директорице Завода за статистику
Рјешење о постављењу генералне директорке Директората за културно умјетничко стваралаштво у Министарству културе

Правилник о обрасцима у поступцима јавних набавки
Рјешење о стандарду занимања тјелохранитељ/тјелохранитељка
Рјешење о стандарду занимања заштитар техничар/заштитарка техничарка
Рјешење о стандарду занимања руковалац/руковатељка виљушкаром
Рјешење о стандарду занимања пратилац вриједности/пратиља вриједности
Рјешење о стандарду занимања чувар/чуварка
Водич за приступ информацијама са којима располаже Основни суд у Котору

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.5.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 15 и 17/2015
- "Сл. лист града  Ниша", бр. 23/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 15 и 17/2015
Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару цара Лазара код к. бр. 100 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Анђе Ранковић код к. бр. 11 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана Сремца код к. бр. 7 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду

Одлука о начину реализације средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на делу Булевара Михајла Пупина, од Улице Игњата Павласа до Пионирске улице у Новом Саду


- "Сл. лист града  Ниша", бр. 23/2015
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину
Програм системске дератизације на територији Града Ниша за 2015. годину
Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2015. годину
Одлука Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш, број 1531/2 од 21.02.2015. године


- "Сл. лист града Суботице", бр. 9/2015
Правилник о допуни Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Правилник о мерама у случају доцње корисника средстава фонда


- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2015
Правилник о допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2015
Одлука о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Програм уређивања грађевинског земљишта Града Панчева за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о начину одређивања цене израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката
Извештај о раду Заштитника грађана Града Панчева за 2014. годину


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 5/2015
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта
Решење о образовању Комисије за избор програма од јавног интереса


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2015
Одлука о изради Плана детаљне регулације новог гробља у Салашу Ноћајском Град Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Програм за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама за 2015. годину
Решење о одређивању цене Службеног листа Града Сремска Митровица


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 11/2015
Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца
Решење о изменама и допунама Решења о јавним паркиралиштима


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2015
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Бијело Поље
Пословник о раду Скупштине општине Гусиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о именовању Одбора за развој села и пољопривреде
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Баре I"
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Долови III"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Голубиња"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Мали логор"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Велики логор"
Пословник Скупштине Општине Пљевља
Одлука о доношењу Програма развоја културе Главног града - Подгорице за период 2015-2019. године
Одлука о доношењу Програма развоја спорта Главног града - Подгорице за период 2015-2018. године
Одлука о јавним паркиралиштима на територији Главног града Подгорице
Одлука о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју - Подгорица
Одлука о сарадњи и партнерству Главног града и невладиних организација
Одлука о оснивању Савјета за сарадњу Главног града и невладиних организација
Одлука о допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Главног града Подгорице
Одлука о учешћу Главног града - Подгорице у заједничкој изградњи пословног центра-тржнице у захвату Детаљног урбанистичког плана "Коник - Санациони план" - Измјене и допуне, у Подгорици
Програм подизања спомен-обиљежја
Одлука о утврђивању звања и радноправном статусу службеника са посебним статусом у Кабинету предсједника Општине


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.5.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Суботица", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 10/2015
Закон о потврђивању Протокола број 15 којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити тајних података
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола


- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Панчева за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Статут о измени Статута ЈКП "Грејање" Панчево
Локални акциони план за запошљавање Града Панчева за 2015. годину
Решење о образовању Тима за израду нацрта Акционог плана Града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017. године
Решење о образовању Радне групе за реализацију припремних активности за имплементацију "Акционог плана управљања имовином Града Панчева 2015-2016"
Решење о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама за 2015. годину
Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање"


- "Сл. лист града Суботица", бр. 7/2015
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (Источна обала) на Палићу
План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (Источна обала) на Палићу
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна Града Суботице за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину за Град Суботицу
Одлука о измени Одлуке  о оснивању Туристичке организације Града Суботица
Одлука о изменама Одлуке о оснивању установе Модерна галерија "Ликовни сусрет" Суботица - Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria Szabadka - Moderna galerija "Likovni susret" Subotica
Одлука о усвајању Споразума о децентрализованој сарадњи између Града Бреста у Републици Белорусији и Града Суботице у Републици Србији


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2015
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева
Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања за 2015. годину
Програм за допуну Програма постављања привремених пословних објеката на територији Града Смедерева
Пречишћен текст Статута Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013 и 4/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце", Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2014-пречишћен текст и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/2012, 16/2012 и 7/2014)
Пречишћен текст Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву ("Службени лист општине Смедерево", број 7/2005 и 8/2007 и "Службени лист града Смедерева", број 7/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 6/2014)
Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 7/2013-пречишћен текст и 6/2014)


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2015
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Паркинг сервис" Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за рад одборника у Скупштини општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар" - Беране
Одлука о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о родној равноправности у Општини Беране
Одлука о усвајању Локалног програма социјалног становања Општине Беране 2015-2016
Програм јавних радова у Општини Беране за 2015. годину
Програм Рада Скупштине општине Беране за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Колашин за 2015. годину
Одлука о прихватању репрограма пореског дуга општине Колашин
Одлука о задуживању ради реструктурирања и враћања дугова
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стамбена заједница VI - Крушевац - дио" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна ДУП-а "Стамбена заједница VI Крушевац - дио" у Подгорици
Одлука о Буџету Општине Плав за 2015. годину
Одлука о продужењу важења Одлука о планској документацији на подручју Општине Плав
Одлука о начину подјеле имовине и обавеза Општине Плав у поступку раздвајања Општине Плав и Општине Гусиње усљед територијалне промјене
План постављања привремених објеката монтажног карактера за 2015. годину
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта "Трг Патријарха Варнаве"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Центар I"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Долови I"
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Никшић
Одлука о кредитном задужењу Општине Никшић
Одлука о кредитном задужењу за рефинансирање постојећих кредитних обавеза и за спровођење програма смањења броја запослених споразумним престанком радног односа, уз исплату отпремнине
Одлука о задужењу Општине Херцег Нови
Исправка Одлуке о измјени Одлуке о накнади за рад чланова Савјета за развој и заштиту и локалне самоуправе Општине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8 и 11/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 42/2015
Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу
Указ о додели одликовања (КО ПР број 56)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 57)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 58)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита
Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о именовању чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Одлука о техничким резервама
Одлука о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја друштва за осигурање/реосигурање
Одлука о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности осигурања
Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00090/2014-11)
Одлука о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Тарифа од физичких и правних лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду и увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2015
Правилник о основама васпитног програма
Правилник о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмета у стручним и уметничким школама

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8 и 11/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Зрењанина
Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "ГРАДНУЛИЦА" у Зрењанину
Одлука о допуни Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2014. годину
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Зрењанин" Зрењанин

Одлука о начину обављања послова пречишћавања воде за територију Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Зрењанин" Зрењанин

- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2015
Декларацију о употреби ћирилице
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
План детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта "Воћњак"
План детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта "Воћњак"
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Града Лознице
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Града Лознице на Пакету "Ц" линија
Одлука о кредитном задуживању
Решење о постављењу градског правобраниоца Градског правобранилаштва у Лозници

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивању грађевинског земљишта
Измена Плана детаљне регулације Централне зоне Јагодине у делу урбанистичког блока 1 у зони 31 у Јагодини
План детаљне регулације у зони 46 - "Барутана"
План детаљне регулације блока 14 у зони 2
Одлука о утврђивању забране изградње објеката са наменом становања
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање за Град Јагодину за 2015. годину
Стратешки план развоја социјалне заштите у Граду Јагодини за период од 2015. до 2020. године
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље Града Јагодине за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду ЈП "Стандард" Јагодина

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 16, 17 и 20/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2015
Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани, утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог плаћања
Уредба о измени и допуни Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. години
Одлука о установљавању Дана српске дипломатије
Одлука о образовању Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније, за финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Републици Србији
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2015/2016. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
Решење о престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
Решење о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
Решење о именовању српског дела Заједничког одбора за спровођење Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4908/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4910/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4912/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4922/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4964/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4985/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Нишавском управном округу за отварање апропријације економске класификације 515 - Нематеријална имовина, у оквиру Програма 0606 - Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за европске интеграције за отварање апропријације економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у оквиру Програма 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 0005 - Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ)
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Транснафта" Панчево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Железнице Србије" а.д. за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду за Јавно предузеће "Путеви Србије"
Решење о давању сагласности на покриће губитка Државне лутрије Србије за пословну 2012. годину
Решење о уступању, без накнаде, Министарству финансија - Пореској управи, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења (ТЕХПРО д.о.о., Београд)
Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица
Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора
Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата
Правилник о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Зајечарпаркинг", Зајечар
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CAMACHO CRIOLO ROBUSTO TUBOS", "CAMACHO CONNECTICUT ROBUSTO TUBOS", "DAVIDOFF MOMENTOS")


- "Сл. лист града Београда", бр. 16, 17 и 20/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Измена Пословника Градског већа Града Београда
Измена ценовника осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Одлука о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Палилула
Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Стратегија управљања ризицима Градске општине Барајево
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево

Одлука о постављању привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Циглана уз Батајнички пут", Градска општина Земун
Одлука о подизању бисте сликару Павлу Никитовићу Нику
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу, најмлађем војнику Првог светског рата
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија", Београд
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Зеленило - Београд"
Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.о.о. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - деоница Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
План детаљне регулације Санитарне депоније "Винча", Градска општина Гроцка
Решење о одређивању представника Града Београда у Скупштини Привредног друштва "Зоолошки врт града Београда" д.о.о.

Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о располагању становима Града Београда
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, Градска општина Савски венац
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Сопот
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.5.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 40/2015
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Закон о допуни Закона о судијама
Одлука о образовању Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Казахстан у Републици Србији
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Закључак о Акционом плану за спровођење Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2020. године
Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Одлука о извештавању о пословима с хартијама од вредности
Одлука Уставног суда РС број IУз-1243/2010 којом се утврђује да одредбе члана 86б Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/03, 55/04 и 44/10) нису у сагласности са Уставом.
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности
Решење о усвајању захтева за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања сродног права произвођача фонограма
Исправка Правилника о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности "Бели извор", Врњачка Бања
Анекс споразума о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.5.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 15/2015
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације "Циглана" уз Батајнички пут, Градска општина Земун
Стратегија управљања ризицима Градске општине Вождовац
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о условима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја Градске општине Вождовац средствима из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Вождовац
Одлука о пружању правне помоћи
Одлука о одржавању чистоће у посебном насељеном месту Градске општине Вождовац - Рипњу
Одлука о употреби и заштити грба и заставе (стега) Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Врачар
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини Градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
Стратегија финансијског управљања и контроле у Градској општини Звездара
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика и њихових наставника - ментора из буџета Градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика и њихових наставника - ментора из буџета Градске општине Звездара
Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара Градску општину Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе прибављања елабората техничке заштите за подизање нивоа безбедности у основним школама на територији Градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе едукација пољопривредних произвођача у циљу унапређења пољопривредне производње на територији ГО Звездара за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе одржавања некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара
Одлука о повећању неновчаног основног капитала Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама са подручја Градске општине Звездара (у стању социјалне потребе) средствима из буџета Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
Одлука о плаћању заједничких трошкова по основу коришћења простора
Одлука о другој допуни Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке оснивању Јавног предузећа " Пословни простор" Обреновац
Решење о измени Решења о утврђивању распореда радног времена у Управи и Јавном правобранилаштву Градске општине Обреновац
Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Сурчин
Одлука о допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Сурчин за период 2013-2017. године број И-01-06-402/2013 од 30. децембра 2013. године
Закључак о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину
Колективни уговор Јавног предузећа за комуналну привреду "Лазаревац" Лазаревац

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.5.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 20/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2015
Одлука о изменама Одлуке о Градским управама Града Крагујевца
Одлука о ребалансу буџета Града Крагујевца за 2015. годину
План детаљне регулације "Дела насеља Сушица-Грујина чесма-блок између улица Атинске, Даринке Радовић, Другог српског устанка и Босанске"
Измене и допуне Плана детаљне регулације "Радна зона Собовица"
Одлука о започињању процеса израде и имплементације Локалног еколошког акционог плана Града Крагујевца за период 2015 - 2019
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац"
Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Града Крагујевца


- "Сл. лист ЦГ", бр. 20/2015
Закон о споразумном финансијском реструктурирању дугова према финансијским институцијама
Закон о измјенама и допунама Закона о бирачком списку
Закон о измјенама и допунама Закона о бесплатној правној помоћи
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о регионалном развоју
Закон о измјени Закона о управном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о запошљавању и остваривању права из осигурања од незапослености
Закључци, којима је предвиђено да Влада Црне Горе обезбиједи све неопходне услове за пуно поштовање законских обавеза и обавеза предвиђених колективним уговором према запосленима у КАП-у и Рудницима боксита, као и за измирење постојећих обавеза насталих на закону заснованим правима из радног односа, број: 00-63-7/15-21/11
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора - сталног представника - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Уједињеним Нацијама
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - сталног представника - шефа Сталне мисије - Црне Горе при Уједињеним Нацијама
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Књажевини Андори
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Костарики
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Куби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Чешкој
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словачкој
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Бахреин
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Држави Катар
Уредба о униформи, ознакама звања и наоружању полицијских службеника
Уредба о условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања царине
Уредба о утврђивању група производа над којима се врши надзор на тржишту
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради туристичке валоризације Полуострва Луштица
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за спровођење Акционог плана за спровођење Резолуције Савјета безбједности УН 1540 (2014-2018)
Одлука о именовању Државне комисије за ревизију техничке документације
Правилник о измјени Правилника о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења
Правилник о начину уношења у страну путну исправу забране изласка и отказа боравка странца и начину исправљања података који су грешком унесени у визу
Правилник о правилима боравка и кућном реду у прихватилишту за странце
Рјешење о разрјешењу члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о именовању члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о разрјешењу члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о именовању два члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Киншаси - Демократска Република Конго
Рјешење о именовању Комисије за концесије Црне Горе
Рјешење о разрјешењу Одбора директора ЈЗУ Општа болница Бијело Поље
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Општа болница Бијело Поље
Рјешење о именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца" - Херцег Нови
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова
Рјешење о разрјешењу члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за тржиште рада и запошљавање у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о постављењу в.д. генералне директорице Директората за европске интеграције, програмирање и имплементацију ЕУ фондова у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за тржиште рада и запошљавање у Министарству рада и социјалног старања
Рјешење о именовању директора Завода за социјалну и дјечју заштиту
Рјешење о престанку мандата помоћнице министра просвјете
Рјешење о одређивању в.д. секретара Министарства просвјете
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорице Директората за предшколско и основно образовање и васпитање и васпитање и образовање лица са посебним образовним потребама у Министарству просвјете

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.5.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 25 и 26/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 14/2015
- "Сл.лист града Чачка", бр. 5/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 2-1
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 25 и 26/2015
Решење о измени Решења о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду
Одлука о измени Олуке о верификацији мандата одборника Скупштине општине Димитровград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Димитровград за 2015. годину

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Локалног енергетског плана општине Бела Паланка
Одлука о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бела Паланка за 2015. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације духовног културно - образовног центра "Св. Никета Ремезијански" на простору Влашка пољана у општини Бела Паланка
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Мурица 2" у Белој Паланци
Одлука о промени Статута општине Дољевац
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 14/2015
Одлука о првом допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде Града Зајечара
Одлука о регулисању међусобних потраживања између Града Зајечара и Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР"
Одлука о изменама Одлуке о додатној заштити породиља на територији Града Зајечара
Решење о утврђивању усклађених износа накнада за извршене услуге Града Зајечара
Решење о образовању Комисије за избор најуспешнијих пољопривредних газдинстава у 2015. години са територије Града Зајечара
Решење о утврђивању усклађених новчаних износа локалних административних такси
Правилник о условима и начину доделе једнократне новчане помоћи

- "Сл.лист града Чачка", бр. 5/2015
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима Града Чачка
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт
Решење о образовању Комисије за процену штете на опреми и обртној имовини привредних субјеката на територији Града Чачка настале услед поплава
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 2-1
Пословник Скупштине Града Ваљева
Одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Ваљева
Одлука о изменама Одлуке о боравишној такси
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица
Одлука о овлашћењу Градоначелника Града Ваљева за закључивање колективних уговора
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Ваљева
Одлука о успостављању сарадње између Града Ваљева, Република Србија и Града Молодечно, Република Белорусија (пречишћен текст)
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву
Правилник о службеној легитимацији главног комуналног инспектора и комуналног инспектора
Правилник о службеној легитимацији инспектора за заштиту животне средине
Правилник о службеној легитимацији главног инспектора за путеве и јавни превоз и инспектора за путеве и јавни превоз

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Инђија
Акциони план запошљавања општине Инђија за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Инђија

- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2015
Упутство о раду трезора Општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.5.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 9/2015
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево - Табановце
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о подстицању и заштити улагања између Републике Србије и Канаде
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја


- "Сл. лист АПВ", бр. 14/2015
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема
Покрајинска скупштинска одлука о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем реду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина-националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине"
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Бач
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 14/2015
Програм пронаталитетне популационе политике за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Светозара Милетића у раскрсници са Николајевском улицом и Трифковићевим тргом у Новом Саду
Одлука о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде
Исправка Упутства за извршење буџета Града Новог Сада
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2015
Програм о измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години број 400-125/15-V од 30. јануара 2015. године
Правилник о измени Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Решење о образовању Комисије за спровођење "Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица"
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације број 112-1735/14-V од 7.11.2014. године
Решење о образовању Радне групе за предузимање активности за реализацију оснивања правног лица за обављање делатности дечијих одмаралишта
Исправка техничке грешке у Одлуци о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2/2015
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о Главном урбанисти Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији Града Новог Пазара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2015
- "Сл. гласник Врања", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2015
Закон о жичарама за транспорт лица
Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о употреби знаковног језика
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља - Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Панонске термоелектране - топлане" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Дринско-Лимске Хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2015. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације Туловске реке у Лесковцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње коловоза и тротоара у Алексинцу
Закључак о усвајању Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("BOYDEN" д.о.о. Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("CORESIDE" д.о.о. Нови Београд)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-01979/2010-03)
Правилник о вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте
Правилник о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Одлука о садржини мишљења овлашћеног актуара
Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара
Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању
Одлука о допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("VASCO DA GAMA CAPA DE ORO CIGARILLOS")

- "Сл. гласник Врања", бр. 3/2015
Правилник о поклонима функционера
Решење о утврђивању цена "Службеног гласника Града Врања" за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Врања за 2015. годину
Одлука о реализацији Програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање стручног мишљења на захтеве за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
Правилник о измени и допуни Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Владичин Хан
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени и допуни Одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.4.2015. године

- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 17, 18 и 19/2015

- "Сл. лист општина Срема", бр. 11/2015
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова"
Одлука о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса лица које самостално обављају уметничку делатност


- "Сл. лист ЦГ", бр. 17, 18 и 19/2015
Одлука о образовању Националне инвестиционе комисије
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности путем јавно-приватног партнерства
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима за период 2012-2018. године и појединачних акционих планова
Правилник о оквирним мјерилима рада за одређивање потребног броја судија и државних службеника и намјештеника у суду
Правилник о оквирним мјерилима рада за одређивање потребног броја државних тужилаца и државних службеника и намјештеника у државном тужилаштву
Правилник о измјени Правилника о туристичким локалитетима на којима важи посебан режим рада туристичких водича
Правилник о измјени и допуни Правилника о полагању стручног испита наставника
Програм о измјени Програма обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2015. години
Наредба о риболовним забранама, ограничењима и мјерама за заштиту рибљег фонда
Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност инвеститора и испоруку одређених производа и услуга
Правилник о измјенама Правилника о облику и садржини годишње пријаве за обрачунавање и плаћање пореза на доходак физичких лица
Правилник о садржини, обрасцу и начину издавања потврде о оствареном путовању
Правилник о опреми личне заштите
Правилник о ближим упутствима за обављање мониторинга и успостављање процеса евалуације, са индикаторима и критеријумима помоћу којих се врши мониторинг, односно евалуација квалитета здравствене заштите
Рјешење о давању сагласности на измјене Система тарифа премија за осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима у дијелу који се односи на табелу најниже годишње премије осигурања
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 2500-2690 MHZ за тра-ECS системе
Статут Привредне коморе Црне Горе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брајковача
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Лозна
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Хоћевина
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Велике Крће
Правилник о измјенама Правилника о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Одлука о избору једне чланице Законодавног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног и избору два члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Уставног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о именовању једног замјеника члана Државне изборне комисије

Уредба о допуни Уредбе о начину образовања максималних малопродајних цијена нафтних деривата
Одлука о одређивању локације за хотелски ризорт - Милочер Општина Будва
Правилник о програму и начину полагања другог стручног испита за рад у државним органима
Одлуке о преузимању стандарда одбране
Правилник о листи пољопривредних усјева на коју се односи ограничење оплемењивачког права
Наредба о спровођењу хитних фитосанитарних мјера ради спрјечавања ширења и сузбијања црвеног сурлаша палми rhynchophorus ferrugineus
Правилник о измјенама и допунама Правилника о висини, начину утврђивања и плаћања накнада по основу издатих одобрења за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Грански колективни уговор за област управе и правосуђа
Одлука о избору судија Вишег суда у Подгорици

Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Јерменије
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Казахстан
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Катара
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Кувајта
Наредба о измјенама и допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Правилник о поступку оцјењивања усаглашености и погодности за употребу саставних дјелова интероперабилности, издавања дозволе за тип возила, коришћење возила и техничком прегледу возила
Рјешења о донесеним и о повученим црногорским стандардима и сродним документима
Рјешење о именовању два члана Одбора директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о разрјешењу два члана Одбора директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о именовању директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о разрјешењу директора Клиничког центра Црне Горе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.4.2015. године

- "Сл. лист општина Срема", бр. 7, 8, 9 и 10/2015
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 4/2015

- "Сл. лист општина Срема", бр. 7, 8, 9 и 10/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању спортиста
Одлука о ангажовању екстерне ревизорске институције за ревизију консолидованог завршног рачуна буџета општине Рума за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Просторног плана општине Рума до 2025. године
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Исправка Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за 2015. годину ("Службени лист општина Срема", број 2/15)

Одлука о рефинансирању задужења општине Пећинци по основу Уговора о наменском кредиту број 404-28/2013 од 20. септембра 2013. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта

Одлука о измени Статута општине Ириг
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Јазак
Исправка Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Врдник
Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Стара Пазова за 2015. годину

Одлука о поверавању обављања комуналним делатности Јавном предузећу "Комуналац" Ириг
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Ириг
Решење о изменама и допунама Плана размештаја киоска за град Руму и остала насељена места општине Рума
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Рума


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 2/2015
Одлука о образовању Канцеларије за младе

- "Сл. лист града Ужица", бр. 4/2015
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу"
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за одређивање висине накнаде, услови под којима се може остварити право на умањење накнаде, услови и начин плаћања накнаде у поступку легализације објеката
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе 2015-2019. година

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 8/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 37/2015
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Недеља Црвеног крста"
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану
Уредба о изменама Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу на положај директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства - Београд
Решење о разрешењу члана Управног одбора Југословенске кинотеке - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Југословенске кинотеке - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу - УНЕСКО
Решење о именовању председника, чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу - УНЕСКО
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини "Индустрија за прераду Мајданпек" д.о.о. Мајданпек
Решење о престанку дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1.1-31.12.2015. године
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Републичке агенције за становање за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Републичке агенције за становање за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за склоништа
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичкој дирекцији за робне резерве, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за куповину млека домаћег порекла прерађеног у млеко у праху од домаћих произвођача)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне хуманитарне помоћи Украјини, за потребе расељених особа услед оружаних сукоба у овој земљи)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству културе и информисања за суфинансирање програма и пројеката у оквиру годишњег програма рада Културног центра Србије у Паризу)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству  финансија - Управи царина)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Суботици)
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству унутрашњих послова - Управи криминалистичке полиције)
Решење о уступању робе без накнаде (Установи "Геронтолошки центар Београд" из Београда)
Закључак Владе 05 број 023-4473/2015
Исправка Решења Владе 05 број 465-3660/2015 од 9. априла 2015. године
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције - База "Југ" на животну средину
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00583/2010-03)
Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења
Правилник о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова привредног рибара и начину вођења евиденције о улову рибе
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Anoplophora chinensis (Thomson) и Anoplophora malasiaca (Forster), начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2015. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2015. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-1211/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба В. У. и утврђује да је решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за град Београд број 185.5-3-938/2009 од 15. јула 2009. године, решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција 02/1 У. број 2261 од 12. јула 2010. године и пресудом Управног суда У. 26063/10 од 26. јануара 2011. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2.поништава пресуда Управног суда У. 26063/10 од 26. јануара 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подноситељке уставне жалбе изјављеној против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција 02/1 У. број 2261 од 12. јула 2010. године; 3. усваја уставна жалба В. У. и утврђује да је у управном поступку који је вођен пред Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за град Београд у предмету број 185.5-3-938/2009 подноситељки уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 4. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде
Одлука Уставног суда РС број Уж-2095/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Љиљане Родић и утврђује да је у поступку који је вођен пред Трећим општинским судом у Београду у предмету К. 419/08, касније пред Првим основним судом у Београду у предмету К. 7386/10, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 1.000 евра, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде
Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања депозита
Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
Одлука о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
Решење о усвајању захтева за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског права
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO CRIOLO ROBU- STO TUBOS")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO CONNECTICUT ROBUSTO TUBOS")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("DAVIDOFF MOMENTOS")
Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Бор
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Инфостан"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Градско стамбено"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Београдска тврђава"
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK NEO (BLACK)", "YORK NEO (BLUE)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("GEORGE KARELIAS AND SONS", "GEORGE KARELIAS AND SONS VIRGINIA FILTERS", "GEORGE KARELIAS & SONS HRT", "MIZO APPLE", "MIZO MINT", "MIZO GRAPES", "MIZO CHERRY", "MIZO LEMON", "MIZO ORANGE", "MIZO WATER MELON", "НAKHLA TWO APPLES", "MIZO APRICOT", "MIZO PEACH", "MIZO RASBERRY", "MIZO GUAVA", "NАKHLА MIX ICE LEMON/MINT", "NАKHLА MIX FLАMES", "NАKHLА MIX COSMOPOLITАN", "NАKHLА MIX SHISHА ON THE BEАCH", "NАKHLА MIX ICE WАTERMELON MINT", "NАKHLА MIX ORАNGE PEАCH", "NАKHLА MIX ICE АPPLE", "NАKHLА MIX ICE GRАPE MINT", "NАKHLА MIX ICE RАSPBERRY MINT", "NАKHLА MIX BRАNDY", "NАKHLА MIZO BLUBERRY", "NАKHLА MIZO LYCHEE", "NАKHLА MIX ICE WATERMELON MINT", "NEOS ORIGINАL", "NEOS VANILLA", "NEOS MINI ORIGINAL", "NEOS MINI VANILLA")


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2015
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
Извод из Регистра одобрених уџбеника - Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2015/2016. годину
Извод из Регистра одобрених уџбеника - Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2015/2016. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 8/2015
Одлука о изменама Правила стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.4.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11 и 13/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12, 13 и 14/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 10 и 11/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 11 и 13/2015
Одлука о обележавању недеље безбедности младих у Граду Новом Саду
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Новог Сада за потребе уређења површина јавне намене
Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду
Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину са Програмом
Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2015. години
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015 - 2018. године

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву и избеглица, набавком грађевинског материјала
Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за мотоцикле у Таковској улици у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Милете Јакшића код к. бр. 11 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Марка Миљанова код к. бр. 4 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Шафариковој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Јожеф Атила" у Новом Саду
Решење о одређивању трасе линије јавног градског превоза путника број 2С Центар-Ново насеље-Сателит
Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12, 13 и 14/2015
Правилник о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу

Исправка грешке у Правилнику о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу

Одлука о одобравању средстава за реализацију Програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом и оболелих лица за 2015. годину на територији Града Крагујевца

- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2015
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Долово

Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање" Панчево


- "Сл. лист града Суботице", бр. 10 и 11/2015
Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП "Грејање" Панчево

Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно издавање потврде о смрти умрлих изван здравствене установе и издавања
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2015. годину

- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2015
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

- "Сл. лист града Лознице", бр. 2/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице

- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2015
План детаљне регулације "Извориште пијаће воде" у Богатићу
План детаљне регулације улица у зони ТНЦ 2 "Фрајтовића сокак" у Богатићу

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 11/2015
Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на непокретности на сеоском подручју за станове, стамбене и помоћне објекте, пољопривредно и шумско земљиште за 2015. годину
Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији Општине Плужине за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Плужине за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Петњица за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о оснивању Туристичке организације Општине Петњица
Одлука о комуналном реду
Програм рада Скупштине Општине Петњица за 2015 .годину
Одлука измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе
Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.4.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2015
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 12/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 36/2015
Закон о инспекцијском надзору
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
Правилник о изменама и допунама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
Одлука Уставног суда РС број IУо-915/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 8. став 1, у делу који гласи: "и уз сагласност Скупштине станара зграде, односно већине власника станова" и члана 45. тач. 4. и 16. Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/12), нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену законитости одредаба члана 35, члана 38. став1, члана 40. ст. 3. до 5. и члана 45. тач. 17. и 22. Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-9/2013 којом се: 1. утврђује да одредба члана 12. став 2, после речи "приређују", у делу који гласи: "игре на срећу и" Одлуке о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији града Шапца ("Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 13/09 и 28/10), није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног аката или радње која је предузета на основу одредбе члана 12. став 2. Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број IУо-146/2013 којом се: Утврђује се да одредба члана 12, у делу који гласи: "а примењиваће се од 1. јануара 2013. године" Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", број 10/12), у време важења, није била у сагласности са Уставом
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)")


- "Сл. лист
Града Новог Сада", бр. 12/2015
Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.4.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 3 и 4/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 15/2015
Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

- "Сл. лист града Чачка", бр. 3 и 4/2015
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2015. годину
Одлука о утврђивању цена дневног привременог смештаја
Одлука о одређивању цене услуге Помоћ у кући
Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Финансијски план директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Скупштине Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градског Јавног правобранилаштва Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2015. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2015. годину

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Акциони план запошљавања Града Чачка за 2015. годину
Одлука о јавном задуживању Града Чачка
Одлука о измени Одлуке о Градском правобранилаштву
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Чачка за 2015. годину


- "Сл. лист града Врања", бр. 4/2015
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о изради прве измене и допуне Просторног плана општине Трговиште
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе "Канцеларија за младе" Трговиште
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа "Informativni press centar opštine Vladičin Han" Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан
Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката на територији општине Владичин Хан

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2015
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана "Крагујевац 2025"
Одлука о изради стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана "Крагујевац 2025" на животну средину
Одлука о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о Градским управама Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката
Одлука о измени Одлуке о организацији и раду стручне службе за скупштинске послове
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Предузеће за изградњу Града Крагујевца"
Програм зимске службе Града Крагујевца за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену, број 112-1720/14-V од 6. новембра 2014. године
Решење о образовању Комисије за формирање почетног стања у пореском књиговодству на дан 01.01.2014. године


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 10/2015
Одлука о доношењу Локалне студије локације"Пирамида" у насељу Томашево
Одлука о кредитном задужењу Општине Бијело Поље
Одлука о Измјени и допуни Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе Општине Будва
Одлука о изради Локалне студије локације за подручје "УСКОЦИ"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Ускоци"
Одлука о изради Локалне студије локације "БЕГОВО ПОЉЕ"-туристичко насеље
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Бегово поље" - туристичко насеље
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Котор за помоћ и његу старих лица у кући
Одлука о измјенама Одлуке о гробљима
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу града и насеља Општине Котор
Одлука о давању сагласности на постизање поравнања у парничном поступку П. 786/14/04 пред Основним судом у Котору
Одлука о допунама Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева
Одлука о измјени Одлуке о накнади за рад чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе Општине Мојковац
Локални програм Социјалног становања Општине Мојковац за 2015-2016
Програм подизања спомен - обиљежја у Општини Мојковац
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о условима, начину и поступку за додјелу награде Градске општине Голубовци
Одлука о измјенама Одлуке о додјели стипендије Градске општине Голубовци свршеним средњошколцима и студентима
Програм рада Скупштине Градске општине
Програм развоја Градске општине Голубовци за 2015. годину
Програм рада Скупштине Градске општине
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Одлука о непостојању потребе израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 п9 за урбанистичке парцеле бр. 50, 51 ,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени у Улцињу
Исправка Одлуке о накнади за економско искоришћавање културних добара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 35/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 35/2015
Аутентично тумачење одредбе члана 13. став 3. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 13)
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију (РС број 15)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 43)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 44)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 45)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 47)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 48)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 49)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 50)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 51)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 52)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 53)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 54)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 55)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Уредба о локацијским условима
Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона
Уредба о пријему у професионалну војну службу
Одлука о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о именовању директора Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
Решење о именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу члана Жалбене комисије Владе
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о престанку дужности директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу "ЈУП Истраживање и развој", Београд
Решење о давању сагласности на кандидатуру Теквондо асоцијације Србије за организовање Првенства Европе у формама
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству одбране, ради обезбеђивања недостајућих средстава неопходних за комплетирање и стављање у оперативну употребу једног авиона МиГ-29, као и за обезбеђивање резервних делова за довођење у исправно стање три авиона МиГ-29 и за почетак прве фазе ремонта и продужења века употребе пет авиона МиГ-21)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Кабинету министра без портфеља задуженог за ванредне ситуације ради реализације Закључка Владе 05 број 119-3608/2015 од 30. марта 2015. године, а за израду планских и осталих аката у идентификацији и санацији клизишта и друге послове неопходне ради реализације пројеката санације клизишта)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Републике Македоније, деоница: Букаревац 1 - граница Републике Македоније
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду (КО Врачар)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице - улице у Београду (КО Вождовац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње приступног пута у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења комплекса Регионалне депоније "Дубоко" у Ужицу
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00902/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-03771/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02076/2010-03)
Правилник о Тарифи о наградама и накнадама у поступку посредовања
Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера Инжењерске коморе Србије
Правилник о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Индекси потрошачких цена за март 2015. године
Решење Уставног суда РС број IУо-12/2014  којим се: 1. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости Уредбе о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија ("Службени гласник РС", бр. 115/13 и 42/14) и 2. покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости Закључка Владе 05 број 11-10643/2013 од 9. децембра 2013. године
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-00049/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-82/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-87/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-121/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (А број 173/15)
Правилник о допуни Правилника о давању сагласности на именовање чланова управе берзе, инвестиционог друштва и Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Одлука о утврђивању висине такси у 2016. години
Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оперативно коришћење лука, односно пристаништа као добра у општој употреби
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01439/2013-11)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("George Karelias and Sons")
Правилник о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1057/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1060/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1061/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1062/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1063/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1064/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1065/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1066/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1073/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1074/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1076/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1077/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1079/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1080/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1082/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1083/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1075/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1078/2015)
Решење о почетку обављања делатности јавног бележника (број I-1-1059/2015)

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 3/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Међународне организације криминалистичких полиција - Интерпола (Interpol) о признавању интерполових путних исправа
Закон о потврђивању Споразума између Црне Горе и Европске Уније о учешћу Црне Горе у механизму за цивилну заштиту Европске Уније
Закон о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности
Закон о потврђивању уговора између Владе Црне Горе и Владе Републике Аустрије о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.4.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 15 и 16/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2015
Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима - ADN 2015
Меморандум о разумевању између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства економије Црне Горе о унапређењу сарадње у области регионалног развоја
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) - Валкањ (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија), на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа


- "Сл. лист ЦГ", бр. 15 и 16/2015
Проглашење члана Судског савјета
Правилник о условима и начину издавања одобрења за употребу аеродрома
Правилник о начину издавања и обрасцу дозволе за стални боравак
Правилник о ближим условима за издавање потврде о пријави рада странца и обрасцима пријаве рада и потврде о пријави рада странца
Правилник о обрасцима, ближим условима и начину издавања дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад
Правилник о максимално дозвољеним количинама непожељних материја у храни за животиње
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања инфраструктурних пројеката и пројеката водоснабдијевања
Одлука о доношењу измјена Програма финансирања трајних обртних средстава
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања младих у бизнису
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања почетника у бизнису - START UP
Одлука о доношењу измјена Програма кредитирања пројеката заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
Одлука о доношењу измјена Програма подршке угоститељству
Одлука о доношењу измјена Програма подршке изградњи нових хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјена Програма подршке пољопривреди и производњи хране
Одлука о доношењу измјена Програма подршке предузећима из области примарне дрвопрераде
Одлука о доношењу измјена Програма подршке предузећима услужне дјелатности
Одлука о доношењу измјена Програма подршке припреме туристичке и пољопривредне сезоне (краткорочни кредити)
Одлука о доношењу измјена Програма подршке производњи
Одлука о доношењу измјена Програма подршке развоју предузетништва
Одлука о доношењу измјена Програма подршке унапређењу постојећих апартманских и хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјена Програма подршке за унапређење туристичке инфраструктуре и ванпансионске понуде
Одлука о доношењу измјена Програма подршке женама у бизнису UNDP
Одлука о доношењу измјена Програма подршке женама у бизнису
Одлука о доношењу измјена Програма подршке развоју пољопривреде - IPARD LIKE за 2015. годину
Одлука о доношењу измјена Програма рефинансирање текућих кредитних задужења
Одлука о доношењу измјена Програма подршке кластерима
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 2)
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса DVB-Т2 мрежа са локалним покривањима
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Убли
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Граб
Рјешење о разрјешењу заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права
Одлука о избору предсједника Управног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Херцег Новом
Одлука о избору судије Основног суда у Плаву

Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Киншаси - Демократска Република Конго
Рјешење о коначној расподјели средстава Егализационог фонда за 2014. годину
Правилник о евиденцији организација потрошача
Правилник о садржају и начину вођења регистра тужби за заштиту колективних интереса потрошача и Регистра одлука
Правилник о ближим подацима и садржини годишњег извјештаја о производњи и промету прекурсора
Правилник о ознакама на пловним путевима у унутрашњим морским водама и територијалном мору Црне Горе
Рјешење бр. 01-31
Одлука о измјенама Одлуке о минималним стандардима за улагања банака у непокретности и основна средства
Рјешење О. бр. 0101-4014/70-3
Рјешење о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе
Рјешење о именовању савјетнице предсједника Владе Црне Горе


- "Сл. лист града Врања", бр. 1/2015
Решење о формирању Комисије за оцену и избор програма у области спорта на територији Града Врања
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.4.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 11, 12 и 13/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 11, 12 и 13/2015
Покрајинска уредба о установљавању права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама и допуни Одлуке о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене употребе

Одлука о измени Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места у Војводини

Правилник о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина
Одлука о посланику у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о давању ловишта "Горњи Срем" на газдовањe


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2015
Одлука о измени и допуни Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Новог Пазара
Одлука о првој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о кредитном задуживању Града Новог Пазара
Одлука о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир на потесу Хаџет за кат. парцелу бр. 4856/5 КО Нови Пазар
Одлука о изради Плана детаљне регулације за кат. парцелу бр. 2204/1 КО Алуловиће
Локални акциони план за запошљавање Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о допуни Програма о привременом коришћењу неизграђеног јавног земљишта на простору Града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4498/1 ул. 37. Санџачке дивизије
Одлука о одређивању реона основних школа на подручју Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир за кат. парцелу 4856/5 КО Нови Пазар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за кат. парцелу 2204/1 КО Алуловиће на животну средину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 14/2015
Одлука о измени и допуни Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Новог Пазара
Одлука о првој измени буџета Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о кредитном задуживању Града Новог Пазара
Одлука о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир на потесу Хаџет за кат. парцелу бр. 4856/5 КО Нови Пазар
Одлука о изради Плана детаљне регулације за кат. парцелу бр. 2204/1 КО Алуловиће
Локални акциони план за запошљавање Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Новог Пазара
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о допуни Програма о привременом коришћењу неизграђеног јавног земљишта на простору Града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4498/1 ул. 37. Санџачке дивизије
Одлука о одређивању реона основних школа на подручју Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир за кат. парцелу 4856/5 КО Нови Пазар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за кат. парцелу 2204/1 КО Алуловиће на животну средину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 2/2015
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 34/2015
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води"
Одлука о уступању послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља
Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболовца и начину вођења евиденције о улову рибе
Списак српских стандарда из области машина
Списак српских стандарда из области лифтова
Одлука Уставног суда РС број Уж-9399/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба Б. Б. и утврђује да је решењем Врховног касационог суда Рев. 348/2013 од 11. јула 2013. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава решење Врховног касационог суда Рев. 348/2013 од 11. јула 2013. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о ревизији коју је подносилац уставне жалбе изјавио против пресуде Вишег суда у Београду Гж. 1515/12 од 7. новембра 2012. године; 3. одбацује уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије у поступку који је вођен пред Првим основним судом у Београду у предмету П. 84474/10 и 4. одбацују захтеви подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне и нематеријалне штете
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 54195/07, Николић-Крстић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама број 63398/13, 76869/13, 76879/13, 76886/13 и 76890/13, Поп-Илић и друге против Србије


- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2015
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
Програм о изменама Програма постављања киоска на територији Града Чачка
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Пословник о раду Савета за здравље Скупштине Града Чачка


- "Сл. лист града Сремске Митровице", бр. 2/2015
Одлука о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о задуживању Града
Одлука о изменама Одлуке о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица
Закључак са Програмом одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији Града Сремска Митровица у 2015. години
Решење о давању сагласности на Програм одржавања локалних путева, улица, јавних површина, одржавања хоризонталне сигнализације, вертикалне сигнализације и зимска служба за 2015. годину
Закључак са Програмом одржавања и уређење градске плаже за 2015. годину
Закључак са Програмом постављања пловних и других објеката на деловима обале и воденог простора на територији Града Сремска Митровица
Одлука о измени Тарифног система


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 1/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама лица које бира, именује и поставља Скупштина општине Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за информисање "РТИ" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП "Ингас" Инђија
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Водовод и канализација" Инђија ЈП
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Инђија ЈП
Решење о давању претходне сагласности на предлог Правилника о раду Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "Ингрин" Инђија


- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2015
Одлука о одређивању организационог дела Општинске управе надлежног за спровођење обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 22/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2015
Указ о додели одликовања (КО ПР број 46)
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
Одлука о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку дужности директора Центра за разминирање
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
Решење о престанку дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
Решење о именовању директора Ветеринарске станице "Сурдулица" са седиштем у Сурдулици
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о именовању члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о разрешењу заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о престанку дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о престанку дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2013. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2014. години
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије" Београд
Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд у оснивање "Центра за координацију сигурности" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Правилник о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кошаркашког савеза Србије за организовање Европског првенства у кошарци за сениорке
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Управним окрузима - Топличком управном округу за отварање апропријације економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству трговине, туризма и телекомуникација ради обезбеђивања недостајућих средства потребних за суфинансирање пројеката промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Републике Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко- угоститељске понуде, пројекта унапређења и реализације статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројеката едукације и тренинга у туризму)
Решење о уступању, без накнаде, Министарству унутрашњих послова, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о уступању, без накнаде, Министарству унутрашњих послова - Дирекцији полиције - Жандармерији, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Нови Сад И и КО Петроварадин)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Сремски Карловци)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Инђија, КО Бешка и КО Чортановци)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске (КО Стара Пазова)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу обезбеђења заштите животне средине у оквиру индустријске зоне у Баричу
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину
Решење о давању овлашћења за испитивање отпада (АНАХЕМ, д.о.о. Лабораторија)
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата
Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије
Годишњи извештај о реализацији послова извоза и увоза наоружања и војне опреме и робе двоструке намене, пружању брокерских услуга и техничке помоћи за 2013. годину
Исправка Одлуке о распореду коришћења средстава за подршку унапређивању привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању ризицима банке
Одлука о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-116/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-118/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-121/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-124/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-125/2015-01)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Silver Blue Label")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Lounge (Violet)")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("L&M Lounge (Pink)")
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Инђија
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - S)", "Philip Morris (Absolute Blue, rezani duvan - L)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - XS)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - S)", "Bond Street (crveni, rezani duvan - L)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - S)", "Bond Street (plavi, rezani duvan - L)", "Classic (Gold, rezani duvan - S)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red)", "NERO (blue)", "NERO (red)", "NERO (blue)", "Floyd FAST FAST (Blue)", "MONUS (BLUE)", "MONUS (RED)", "MONUS (GRAY)", "FAST (black)", "FAST (white)", "Fast Supreme Classic", "Fast Supreme")


- "Сл. лист града Ниша", бр. 22/2015
Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова испоручене топлотне енергије
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о комуналним делатностима
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Стратегије развоја туризма општине Гаџин Хан за период од 2015. до 2020. године
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2015. годину
Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о
Одлука о усвајању нацрта Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Нишки регион"
Одлука о допуни Одлуке о Општинској управи
Одлука о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Гаџин Хан у 2014. години


- "Сл. гласник града Врања", бр. 2/2015
Одлука о додели јавног признања 31. јануар за дан Града - 31. јануар, дан ослобођења Врања 1878. године
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац у Врању
Одлука о измени Одлуке о изради детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о додели јавног признања "Повеља захвалности"
Одлука о додели јавних признања у 2015. години за дан Градске општине, 26. јануар - Дан ослобођења Врањске Бање 1878. године
Одлука о висини закупа пословно производних објеката у јавној својини општине Владичин Хан
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Босилеград
Одлука о I ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Исправка Одлуке о II ребалансу буџета општине Босилеград
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.4.2015. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15 и 16/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Панчева", бр. 5 и 6/2015
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације - Целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2015. годину

- "Сл. лист града Краљева", бр. 6/2015
Измена Плана генералне регулације "Рибница"

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15 и 16/2015
Стратегија развоја социјалне политике Града Зајечара за период од 2015. до 2019. године

Одлука о ангажовању ревизорске куће


- "Сл. лист града Лознице", бр. 14/2015
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
План детаљне регулације за изградњу нове улице (у насељу Георги Димитров) у Бањи Ковиљачи

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2015
Решење о образовању Комисије за избор кандидата за начелнике градских управа
Одлука о враћању запослених у ЈКП "Нискоградња" који су привремено упућени у друга јавна и јавна комунална предузећа
Програм расподеле средстава на Разделу 8 - Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, намењених за јавни градски и приградски превоз путника на територији града Крагујевца у 2015. години
Решење о образовању Комисије за попис и преузимање постојеће документације из области сеоских водовода и атарских путева на сеоском подручју града Крагујевца


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 10/2015
Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2015. години

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2014
Одлука о буџету Града Крушевца за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта и улагања у комуналне објекте, путеве и друго за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији Града Крушевца
Локални акциони план запошљавања Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о усвајању Програма енергетске ефикасности за период 2015.-2018. год.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Крушевца
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о обавезној изради Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката и објеката јавне намене, стамбених вишепородичних и стамбено-пословних објеката бруто развијене површине преко 150 m2 на подручју Генералног плана Крушевца 2021. год.
Измену дела Плана детаљне регулације "дела саобраћајнице између насеља Паруновац - Дедина" у Крушевцу
План детаљне регулације стамбено пословног блока ограниченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у Крушевцу - измена дела блока Ц2
Одлука о измени Плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу "Расадник 1" (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Ф" у Крушевцу
Одлука о измени и допуни Правилника о критеријумима за коришћење средстава Буџетског фонда за популациону политику Града Крушевца, бр. 38/14 од 19.11.2014. године
Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2015. години
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене Плана детаљне регулације делова блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) у Крушевцу на животну средину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана Детаљне регулације индустријска зона "Ф" у Крушевцу на животну средину
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. С. Биничког)
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Караџићева)


- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2015

Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2015. годину
Решење за утврђивање номиналног износа родитељског додатка за прво дете из средстава буџета Града за 2015. годину
Решење о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи трудницама на територији Града Суботице из средстава буџета Града за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2015
Закључак о одбацивању иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о одређивању градског грађевинског земљишта
Правилник о правилима понашања запослених у Општинској управи општине Димитровград
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Општинској управи општине Димитровград


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2/2015
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за опште и заједничке послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовино-правне послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за друштвене делатности Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за инспекцијске послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за скупштинске и нормативне послове Града Јагодине
Правилник о платама, додацима на плате, накнадама плата, накнадама трошкова и другим примањима запослених лица у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине Града Јагодине
Одлука о усвајању Плана набавки за 2015. годину
Одлука о усвајању финансијских планова за 2015. годину


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.4.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 18, 19 и 20/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 9/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 18, 19, 20/2015
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о условима и начину стицања права на бесплатан превоз и партиципирање трошкова смештаја за ученике основне школе за школску 2014./2015. годину
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград
Правилник о изменама и допунама Правилника о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територији Пиротског округа и Правилника о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територије Пиротског округа за школску 2014/2015
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона чији се трошкови финансирају из средстава буџета општине Даниловград

Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пирот за 2014. годину
Одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о регресирању трошкова боравка и учешћу корисника у месечној економској цени по детету у Предшколској установи "Чика Јова Змај"
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге о деци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2015. годину
Правилник о категоризацији спортова и критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2015
Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности
Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове Града Зајечара
Програм уређења грађевинског земљишта и комуналне изградње Града Зајечара за 2015. годину


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2015
Одлука о краткорочном задуживању буџета Града Јагодине за 2015. годину за финансирање текуће ликвидности
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о промени Оснивачког акта Јавног предузећа за Комунално стамбену делатност "Стандард" Јагодина
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 7 и дела 6 у зони 6 у Јагодини


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 6/2015
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Крушевца
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину
Одлука о Градском правобранилаштву Града Крушевца
Одлука о измени Одлуке о исплати накнаде штете Народном универзитету у Крушевцу
Одлука о уступању Града Крушевца 10% удела у Агенцији за регионални развој Расинског округа доо Крушевац новим оснивачима
Одлука о измени Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на на јавним површинама
Решење о образовању Комисије за утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крушевца
Измене Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2014. години
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Цанкарева)
Решење о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју нас. места Крушевац (ул. Косовска)


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 9/2015
Решење о висини закупнине за површине јавне намене ради постављања киоска за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Зрењанина

Одлука о утврђивању начина плаћања и одобравању попуста за једнократно плаћање цене грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина у поступку отуђења

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.4.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 10/2015
Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2015. години
Правилник о престанку важења Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Решење о утврђивању распореда и времена коришћења непокретности школских објеката - сала за физичко васпитање на територији Града Новог Сада без накнаде, за физичко вежбање деце школског узраста од 7 до 15 година за период од 15. априла до 25. децембра 2015. године
Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Упутство за извршење буџета Града Новог Сада
Решење о образовању Координационог тима за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2015. години
Решење о заштити јавних површина у Улици браће Поповић у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 2/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о додели стипендија изузетно надареним студентима са територије Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији Града Панчеваћ
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења посебног колективног уговора за јавна предузећа Града Панчева и колективног уговора код послодавца за јавна предузећа Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Града Панчева
План линија јавног градског превоза путника на територији Града Панчева за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање програма и пројеката од јавног интереса, у области бриге о младима Града Панчева, за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Статут Јавног комуналног предузећа "Качарево"
Одлука о допуни Ценовника услуга одржавања јавних зелених површина бр. 92-1560/13/1 од 06.02.2013. године


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 32/2015
Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2015. години
Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2015. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
Одлука о образовању Савета за националне мањине
Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Одлука о допунама Одлуке о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Службени гласник", Београд са Законом о јавним предузећима
Решење о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Републике Македоније, деоница: Левосоје - Букаревац 1
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње улице у Тутину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела саобраћајнице - улице у Лазаревцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајне површине - Нове улице у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње објекта комуналне инфраструктуре - отворене ретензије "Кумодраж 1" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу даљег напредовања и проширења површинског копа "Дрмно"
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње спортских терена у Белој Паланци
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Правилник о обрасцу пријаве за јавни позив за доделу средстава за привлачење директних инвестиција
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину
Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
Правилник о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Одлука о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2015. године
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("FORTIS TOBACCO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red 100’s)", "YORK (gold 100’s)", "YORK (red)", "YORK (gold)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)", "MC (5 100’s )", "MC (9 100’s )", "MC (6)", "MC (9)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", Pall Mall (Pocket Blue)", "Vogue (Lilas)", "Vogue (Bleue)", "Dunhill Fine Cut (Swiss Blend)", "Dunhill Fine Cut (Master Blend)", "Dunhill Fine Cut (Blonde Blend)", "Dunhill Classic Blend")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Silver 100`s)", "Pall Mall (Red 100's)", "Pall Mall (Blue 100's)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Kent (HD Futura)", "Kent (HD Neo)", "Kent (HD Infina)", "Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100's Box)", "Lucky Strike (Blue 100`s)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red 100's)", "Viceroy (Charcoal Blue 100's)", "Viceroy (Silver 100's)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Lord Extra (100)", "VISION (BLUE)", "VISION (RED)", "Viceroy (Charcoal Red, meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue, meko pakovanje)")

- "Сл. лист града Београда", бр. 14/2015
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015. годину са програмом
Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2015. године
Правилник о службеним путовањима
Правилник о коришћењу средстава репрезентације
Правилник о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе
Правилник о коришћењу просторија Градске општине Вождовац
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда


- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2014

Стратегија локалног одрживог развоја Града Лознице


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.4.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац
Одлука о изменама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.4.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 31/2015
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3377/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3379/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3380/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3381/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3382/2015)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3383/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3388/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3378/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3386/2015)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3389/2015)
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о образовању Радне групе за проналажење модела финансирања пројекта реконструкције и изградње пруге Београд-Будимпешта
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода "Водовод" Врање, потпуна одговорност
Решење о давању сагласности на кандидатуру Шаховског савеза Србије за организовање Првенства Европе у убрзаном и брзопотезном шаху за младе
Решење о давању сагласности на кандидатуру Го савеза Србије за организовање Јуниорског првенства Европе у гоу
Решење о давању сагласности на кандидатуру Савеза организација подводних активности Републике Србије за организовање Првенства Европе у пливању перајима и брзинском роњењу
Решење о давању сагласности на кандидатуру Мачевалачког савеза Србије за организовање Европског првенства у мачевању за јуниоре и кадете
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017.
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00117/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00704/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00126/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-1048/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00134/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00606/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00014/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00116/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01076/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00010/2015-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02099/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00631/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00674/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02174/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01527/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00051/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00471/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01057/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01337/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01355/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01445/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00969/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02158/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00545/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00440/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00059/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01227/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01212/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01197/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01412/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01544/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01087/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00794/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00649/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02988/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01126/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00622/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01588/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02184/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00227/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00176/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00779/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00740/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01232/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01439/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01525/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00257/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00760/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01023/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01183/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01118/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01223/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02135/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02237/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01622/2010-03
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00506/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02074/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02214/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-02693/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-01536/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00859/2014-22)
Решење о именовању судског вештака (број 740-05-00050/2014-22)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-544/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-548/2015-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-552/2015-001)
Правилник о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе за извршење кривичних санкција
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
Одлука о избору судије (број 119-05-109/2015-0)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-31/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-35/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-37/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-39/2015-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/20 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/21 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/22 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/23 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/181 од 30. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/182 од 2. фебруара 2015. године о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕУ) о спровођењу број 827/2011 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/183 од 2. фебруара 2015. године о изменама и допунама Уредбе (ЕЗ) број 635/2005 у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/184 од 2. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/185 од 2. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/221 од 10. фебруара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботицагас", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана", Суботица
Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја

- "Сл. лист града Београда", бр. 12/2015
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица повратника по реадмисији у Градској општини Лазаревац за период од 2015. до 2017. године
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији Градске општине Лазаревац
Одлука о одређивању органа Градске општине Лазаревац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац
Одлука о промени Пословника Већа Градске општине Обреновац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 13/2015
Одлука о покретању поступка додјеле ловишта на коришћење
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању јавних установа центара за социјални рад
Одлука о доношењу Државне студије локације "Вирпазар"
Правилник о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења
Правилник о измјенама и допуни Правилника о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре
Правилник о облику, садржини и начину вођења Регистра професионалних рибара
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-Ш бр. 348/12 којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Кж. бр. 435/12, од 10. априла 2012. године и предмет враћа том суду на поновни поступак
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-Ш бр. 708/11 којом се усваја уставна жалба и укида Рјешење Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 4800/11-10 од 7. октобра 2011. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак
Рјешење, број: 02/1-3/5-14 86
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о разрјешењу савјетника предсједника Владе Црне Горе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.4.2015. године

- "Сл. града Ниша", бр. 17/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2015

- "Сл. града Ниша", бр. 17/2015
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Мерошина
Одлука о проглашењу споменика природе "Лалиначка слатина"
Одлука о проглашењу предела изузетних одлика "Таткова земуница"
Одлука о пословном простору општине Мерошина
Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о водоснабдевању на територији општине Мерошина
Одлука о приступању промени Статута општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Мерошина
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мерошина за 2015. годину
Измене и допуне Просторног плана општине Мерошина 2024


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2015
Програм образовања градских робних резерви у 2015. године
Финансијски план Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2015. године
Програм унапређења социјалне заштите за 2015. годину
Програм о првој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Програм о изменама Програма расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Комунални послови и надзор у 2015. години
Програм обележавања Сретења-Дана државности Србије у 2015. години
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању месечне накнаде која припада ЈСП "Крагујевац" за обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године и коју плаћају учесници СОН-а
Решење о допуни Решења о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за младе број 112-239/15-V од 3. фебруара 2015. године
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп киоска и продајних пултова
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија и давања пословних просторија на коришћење без накнаде


- "Сл. лист општине Шид", бр. 3/2015
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању органа надлежног за закључивање посебних колективних уговора и колективних уговора код послодавца за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Скупштина општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 9/2015
Одлука о Буџету општине Андријевица за 2015. год.
Измјене и допуне Статута Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовог и канализација" Андријевица ("Службени лист ЦГ - Општински прописи", бр. 07/14
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретност
Одлука о давању гаранција
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Андријевица ("Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 01/14)
Одлука о Буџету општине Бијело Поље за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о Буџету општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Даниловград Центар" у Даниловграду
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Спуж"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Спуж" у Даниловграду
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава Зете"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Острог - Глава 1 Зете" у Даниловграду
План о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о одређивању локалних путева на територији Општине Мојковац
Одлука о измјени и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Никшић
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Плав
Извјештај о стању уређења простора Пријестонице Цетиње за 2014. годину
Исправка Одлуке о избору органа МЗ "Круте"


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.3.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2015
Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац о усвајању Ценовника за наплату пијачних услуга
Решење о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за младе


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2015
Програм постављања киоска на површинама јавне намене за део градског насеља Ваљево

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2015
Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Црне Горе и Европске полицијске канцеларије
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о међусобном признавању возачких дозвола
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о међусобном признавању возачких дозвола
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области рада, социјалне сигурности и запошљавања
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 30/2015
Указ о додели одликовања (КО ПР број 42)
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије - сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2015. години
Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија
Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3385/2015)
Одлука о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром "Никола Тесла" Београд
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2793/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2795/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2859/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2882/2015
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2884/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2885/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2886/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2915/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2916/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2917/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2918/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2919/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2920/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2921/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2922/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2923/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2924/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2925/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2973/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2975/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2976/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2977/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3015/2015)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3066/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за отварање апропријације економске класификације 465 - Остале дотације и трансфери, у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Пројекат 0004 - Администрација и управљање)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству правде - Управи за извршење кривичних санкција за отварање апропријације економске класификације 541 - Земљиште, у оквиру Програма 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, Пројекат 5017 - Изградња новог затвора у Крагујевцу)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату накнаде за рад 11 лица која ће бити ангажована по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Мензел Бургиба, Република Тунис
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Тутин, Република Србија са општином Газиосманпаша, Република Турска
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о постављењу на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о престанку дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о именовању чланова Надзорног одбора јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о разрешењу чланова и председника Жалбене комисије Владе
Решење о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе
Решење о именовању члана Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
Решење о именовању сталног представника и заменика сталног представника Републике Србије на састанцима и другим скуповима Групе земаља потписница Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о престанку дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Закључак о исправци Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) на животну средину
Одлука о измени и допуни Кодекса понашања државних службеника
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора
Правилник о одређивању сидришта
Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
Правилник о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији и раду Повереника
Правилник о евиденцијама из области детективске делатности
Правилник о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места
Наредба о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2015. године
Одлука о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у реструктурирању
Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци
Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене, као и о ближим условима и начину давања појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином
Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
Одлука о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе
Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
Одлука о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-1/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-36/2015-01)
Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01021/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01716/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00036/2014-08)
Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог објављивања и коришћења
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар "Бачка тврђава", Бач
Решење о именовању директора ЈКП "Гроцка"
Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
Одлука о смањењу основног капитала Друштва "ПЕРФОМ", Пожега
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Измене и допуне Статута Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије( број 1816 од 16. децембра 2014. године)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе "Кукавица"
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Јерма"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool XSpression", "Camel Filters", "Camel Blue", "SOBRANIE BLACK RUSSIAN", "SOBRANIE WHITE RUSSIAN", "SOBRANIE BLACK", "SOBRANIE GOLD", "Sobranie Superslims Black", "Sobranie Superslims Pink")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White", "Winston 100's Red (gold)", "Winston 100's Blue (gold)", "Winston 100's Silver (gold)", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER", "Monte Carlo Red", "Monte Carlo 100's Red", "Monte Carlo 100's Blue", "LD red", "LD blue", "LD red 100s", "LD blue100s", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "MEMPHIS CLASSIC", "MEMPHIS BLUE", "MEMPHIS AIR BLUE", "GLAMOUR LILAC", "Glamour Azure", "Camel Filters", "Camel Blue")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2015
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона Градске управе Града Краљева

- "Сл. гласник града Врања", бр. 1/2015
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2015. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години
Правилник о утврђивању плата изабраних и постављених лица у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања и посебним државним органима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.3.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 7, 8, 9, 10
и 11/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 8/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 8/2015
Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава удружењима грађана за област здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години
Закључак о начину спровођења посебних програма здравствене заштите у 2015. години
Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Београда", бр. 11/2015
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца
Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу МРС "Бежанија" са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС "Бежанија", Градска општина Нови Београд
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Одлука о подизању споменика српским жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије
Одлука о подизању споменика научнику и проналазачу Михајлу Пупину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А1 Б7
План детаљне регулације за подручје између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана Белића, Бранка Радичевића, Милорада Ћирића и Ђорђа Миловановића у Железнику, Градска општина Чукарица
Решење о измени оснивачког акта Туристичке организације Београда
Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач Град Београд


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 6/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Зрењанина

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 7, 8, 9, 10 и 11/2015
Решење о образовању Комисије за утврђивање оправданости, основа и висине за доделу једнократне новчане помоћи
Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Исправка Правилника о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица

Одлука о јавном задужењу Града Зајечара за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Решење о давању сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цену воде и одвођење отпадних вода
Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи  Града Зајечара

Одлука о одређивању простора за јавне скупове

Исправка Службеног листа број 9/2015

- "Сл. лист града Панчева", бр. 1/2015
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2014. годину
Решење о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области културе
Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Одлуку о измени Одлуке о образовању Стручне службе Заштитника грађана Града Панчева
Пословник Скупштине Града Панчева (пречишћен текст)
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације - целина 5 - Кудељарац и Новосељански пут иза Надела на животну средину
Одлуку о не приступању изради Стратешке процене утицаја Измени и допуни Плана генералне регулације целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом на животну средину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 12/2015
Одлука о упису права коришћења на земљишту у државној својини по основу својинско - управљачке трансформације корисника друштвеног предузећа ХТП "Улцињска ривијера" у акционарско друштво
Одлука о формирању Координационог одбора за обиљежавање 70-годишњице побједе над фашизмом
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију раскрснице на магистралном путу М-2 дионица Подгорица - Колашин
Одлука о урбанистичко - архитектонском рјешењу туристичког комплекса хотела "Делфин" у Бијелој, Општина Херцег Нови
Правилник о облику и садржини извјештаја о стварним количинама извезених или увезених прекурсора
Правилник о ближем начину издавања потврде Завода за запошљавање Црне Горе
Правилник о допуни Правилника о индикаторима за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о садржају пријаве, врсти документације, као и начину вођења евиденције издавача, штампара и дистрибутера
Рјешење о брисању из Именика миритеља и арбитара
Рјешења о повученим црногорским стандардима
Рјешења о донесеним црногорским стандардима и сродним документима
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитету мултиплекса прве Dvb-T2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на пружање AVM услуга на захтјев посредством друге Dvb-T2 мреже са националним покривањем - MUX 2
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на пружање AVM услуга на захтјев посредством DVB-T2 мрежа са локалним покривањем
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за националну безбједност


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 8/2015
Одлука о изради ДУП-а Циглана
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Љешница
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана Недакуси
Одлука о изради ДУП-а Никољац
Одлука о измјени Одлуке о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Завала"
Одлука о Финансијском плану Градске општине Тузи за 2015. годину
Одлука о доношењу годишњег Програма инвестиција општине Рожаје за 2015. годину
Oдлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално стамбено" Херцег Нови
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Херцег Нови
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада у Општини Херцег Нови
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе-Суторина
Одлука о Измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Херцег Нови
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Хотел Металург"
Рјешење о Измјени Рјешења о образовању Одбора за Статут и прописе Скупштине Општине Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ" - Општински прописи", бр. 06/15)
Исправка Одлуке о доношењу Плана постављања привремених објеката на територију Општине Улцињ
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредбе члана 2. став 1. Одлуке о облицима специјалне и дјечје заштите ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 33/08.), коју је донијела Скупштина општине Главног града - Подгорице, није у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 49/11 и 59/11


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.3.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 11/2015
Закон о штрајку
Закон о Уставном суду Црне Горе
Закон о судовима
Закон о Државном тужилаштву
Закон о Судском савјету и судијама
Закон о измјени и допуни Закона о инспекцијском надзору
Уредба о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2015. годину
Уредба о измјенама Уредбе о условима и начину коришћења превозних средстава у својини Црне Горе
Одлука о образовању Координационог тијела за спровођење Акционог плана за спровођење Резолуције Савјета безбједности УН 1540 (2014-2018)
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Програм обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2015. години
Одлука о измјенама и допунама Адвокатске тарифе
Рјешење о престанку мандата члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Рјешење о именовању члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Трсту - Република Италија
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о престанку мандата помоћника министра за информационо друштво
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Генералног директората за NATO и политику безбједности у Министарству вањских послова и европских интеграција
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за NATO и политику безбједности у Министарству вањских послова и европских интеграција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.3.2015. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Врања", бр. 31/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 9 и 10/2015

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2015
Одлука о заштитнику грађана Града Сомбора
Одлука о градским административним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације вишенаменског објекта - нова пијаца у Сомбору
Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора
Упутство о раду трезора
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџет Града Сомбора
Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Сомбора
Решење о формирању Комисије за процену тржишне вредности непокретности у поступцима прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности


- "Сл. лист града Врања", бр. 31/2014
Одлука о буџету општине Трговиште за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој општине Трговиште"
Одлука о оснивању Јавне установе "Канцеларија за младе" Трговиште
Одлука о комуналним таксама
Одлука о висини накнаде за извршене услуге Општинске управе
Одлука о искључивом праву превоза саобраћајном предузећу "Кавим Јединство" из Врања
Одлука о искључивом праву Јавном предузећу "Комуналац" Трговиште
Одлука о буџету општине Сурдулица за 2015. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о комуналном уређењу и хигијени на територији општине Сурдулица
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Сурдулица
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада за 2014. годину
Програм финансирања потреба у области спорта за 2014. годину
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама


- "Сл. лист ЦГ", бр. 9 и 10/2015
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности
Закон о измјенама Закона о таксама на приступ одређеним услугама од општег интереса и за употребу дуванских производа и електро-акустичних и акустичних уређаја
Одлука о давању претходне сагласности Општини Будва за размјену непокретности
Одлука о давању претходне сагласности Општини Котор за уступање непокретности Влади Црне Горе - Министарству просвјете, без накнаде
Одлука о Плану приватизације за 2015. годину
Правилник о посебним условима за возила којима се обавља јавни превоз у друмском саобраћају и превоз за сопствене потребе
Правилник о кочницама жељезничких возила
Правилник о начину издавања оперативне лиценце за обављање комерцијалног ваздушног превоза
Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра планских докумената
Наредба о спровођењу хитних фитосанитарних мјера ради спрјечавања уношења и ширења црвеног сурлаша палми rhynchophorus ferrugineus
Програм фитосанитарних мјера за 2015. годину
Упутство о измјени Упутства о начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења
Рјешење о допуни лиценце за рад Факултету за пословну економију, Бар, за реализацију постдипломског академског специјалистичког студијског програма "Менаџмент јавног сектора" и постдипломског академског специјалистичког студијског програма "Менаџмент профитног сектора"
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се утврђује да одредба члана 2. став 1. Одлуке о облицима социјалне и дјечје заштите (Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 33/08.), коју је донијела Скупштина општине Главног града - Подгорице, није у сагласности с Уставом и законом и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 49/11 и 59/11
Правилник о критеријумима и стандардима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на хелиодромима
Одлука о покретању другог круга анализа релевантних тржишта услуга која су предмет провјере испуњености Теста три критеријума
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству за људска и мањинска права
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за развој електронске управе у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Одлука о избору државног тужиоца у Врховном државном тужилаштву
Одлука о избору државног тужиоца у Врховном државном тужилаштву
Одлука о разрјешењу замјеника државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Пљевљима
Исправка Правилника о границама излагања електромагнетним пољима

Закон о оружју
Закон о Специјалном државном тужилаштву
Закон о измјенама и допунама Закона о повластици на путовање лица са инвалидитетом
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици
Уредба о измјени и допуни Уредбе о визном режиму
Одлука о раскиду уговора о концесији за експлоатацију рјечних наноса (шљунак и пијесак), на локацији "Дромира" (у дужини од 300 m, са десне обале и корита водотока, МЗ Биоче), водоток Морача, Главни град Подгорица
Одлука о раскиду уговора о концесији за експлоатацију рјечних наноса (шљунак и пијесак), на локацији "Сјеверница" (у дужини 100 m са десне обале и корита водотока, МЗ Биоче), водоток Морача, Главни град Подгорица
План о измјени Плана аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2015. годину
Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила
Правилник о уређајима на гасна горива
Правилник о аеросолним распршивачима
Правилник о садржини захтјева и начину вођења Регистра маслинара и произвођача маслиновог уља
Одлуке о преузимању стандарда одбране

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2015
- "Сл. гласник РС - Међ. уговори", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 29/2015
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
Закон о изменама и допунама Царинског закона
Закон о кретању уз помоћ пса водича
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за приватизацију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2015. годину
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-111/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-112/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-113/2015-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-114/2015-01)
Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2014. годину
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS ORIGINAL")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS VANILLA")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS MINI ORIGINAL")
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("NEOS MINI VANILLA")
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Одлука о висини накнаде за чланарину за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнаде за упис у Именик Коморе за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2015. годину (Лекарска комора Србије)
Одлука о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (ЈП "Гас", Темерин)
Одлука о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас", Темерин)
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТВ-а
Малопродајне цене дуванских прерађевина (COHIBA MAGICOS", "COHIBA GENIOS", "COHIBA Behike 52 (BHK)", "Cohiba Siglo VI", "PUNCH Petit Coronations", "Zino Platinum Grand Master Tubos", "ZINO PLATINUM SHORTY", "ZINO PLATINUM PUDGE", "MONTECRISTO MASTER")

- "Сл. гласник РС - Међ. уговори", бр. 6/2015
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат "Енергетске ефикасности у јавним објектима"
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2015
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине Града Зајечара

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 28/2015
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Панчеву
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при додели ваучера за субвенционисану куповину опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије
Уредба о изменама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
Одлука о образовању Одбора за организацију састанка Министарског савета Организације за европску безбедност и сарадњу
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за климатске промене
Одлука о утврђивању зграде хотела "Зелени венац" у Шапцу за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Занатског дома у Шапцу за споменик културе
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу помоћника министра регионалног развоја и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај помоћника министра привреде
Решење о разрешењу помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о разрешењу секретара Министарства привреде
Решење о постављењу на положај секретара Министарства привреде
Решење о разрешењу помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о разрешењу генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за стандардизацију географских имена
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о именовању директора "Државна лутрија Србије" друштво са ограниченом одговорношћу Београд
Решење о престанку рада на положају заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о разрешењу директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор - Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. - у реструктурирању, Бор
Решење о разрешењу директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-2991/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3007/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3010/2015)
Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Републике Турске у Новом Саду, Република Србија
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Тара" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа "Југоимпорт - СДПР" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Шар планина" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић", Палић за 2013. годину
Решење о давању сагласности на отуђење средстава веће вредности Јавног предузећа "Службени гласник" Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству привреде ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за спровођење уговора о подстицају улагања и додели средстава за директну инвестицију између Републике Србије и привредног друштва MITROS Fleischwaren д.о.о.)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Републичкој дирекцији за робне резерве ради обезбеђивања средстава потребних за куповину до 10.000 товних свиња и прераду у трајне конзерве)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за реализацију Пројекта 5003 - Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг)
Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начину вођења евиденција
Правилник о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке помоћи
Правилник о обрасцима сагласности за безбедносну проверу
Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме
Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
Правилник о допуни Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице
Правилник о измени Правилника о висини трошкова полагања стручног испита за стицање стручне оспособљености за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
Одлука о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
Одлука о избору судије, број 119-05-94/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-95/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-96/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-97/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-98/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-99/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-100/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-101/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-102/2015-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00083/2014-11)


- "Сл. лист АПВ", бр. 10/2015
Решење о одобравању за издавање и употребу додатка уџбеника "Историја-додатак из националне историје Румуна"

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2015
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Зрењанина
Одлука о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног интереса за територију Града Зрењанина
Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Зрењанина да у име оснивача закључује посебне колективне уговоре и колективне уговоре код послодавца за јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Зрењанин

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.3.2015. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 8/2015
Закон о порезу на кафу
Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за националну безбједност
Закон о измјени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о измјенама и допунама Закона о пореској администрацији
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке - шефице Мисије Црне Горе при НАТО
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Мисије Црне Горе при Уједињеним Нацијама и другим међународним организацијама са сједиштем у Женеви
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Указ о постављању на дужност изванредне и опуномоћене амбасадорке - сталне представнице Црне Горе при Савјету Европе
Уредба о подстицању директних инвестиција
Одлука о отварању сталне мисије Црне Горе при Свјетској трговинској организацији (СТО) у Женеви
Одлука о отварању амбасаде Црне Горе у Швајцарској конфедерацији
Одлука о утврђивању висине новчане накнаде припаднику Војске Црне Горе у Међународној мисији "RESOLUTE SUPPORT - (RS)" у Авганистану
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца" - Херцег Нови
Правилник о ближем начину обављања послова заштите и примјени овлашћења у обављању тих послова
Правилник о измјенама и допунама Правилника о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката
Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала кромпира
Правилник о начину издавања сертификата за пошиљке животиња и производа животињског поријекла које се извозе
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину коришћења, одржавања, заштите, означавања, као и дужини обале, називу и мјесту рибарске посте
Правилник о привремено резервисаном ваздушном простору Црне Горе и привременим или сталним ограничењима у ваздушном простору Црне Горе
Правилник о допуни Правилника о посебним мјерама царинског надзора и царинском поступку за робе које се користе за снабдијевање превозних средстава у међународном саобраћају
Рјешење, којим се утврђује Херцегновском лазарету у Мељинама статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УП/I-05-121/2014-15
Пословник о раду Државне изборне комисије
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брестице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Средње Брдо
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кути
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Јошаница
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правилник о измјенама Правилника о висини накнада за рад Комисије за хартије од вриједности
Правила о измјенама Правила о издавању дозволе за рад инвестиционим фондовима
Правила о измјени Правила о садржини и објављивању извјештаја о пословању инвестиционих фондова
Правила о измјени Правила о садржини и објављивању извјештаја о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правила о измјени Правила о обављању кастоди послова
Правилник о критеријумима и стандардима за несметану употребу оперативних површина, објеката, уређаја и опреме на летилишту
Одлука о упису у именик јавних извршитеља и почетак обављања извршитељске дјелатности
Рјешење о разрјешењу Националног координатора за НАТО
Рјешење о именовању Националног координатора за НАТО
Одлука о избору судије Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 27/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 27/2015
Одлука о образовању Буџетског фонда за наоружање и војну опрему
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион Шумадије и Западне Србије
Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац" за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње I фазе коловоза, бициклистичке стазе и тротоара у улици у Алексинцу
Решење о утврђивању репрезентативности синдиката (Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије)
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
Правилник о изменама Правилника о техничким и кадровским условима које треба да испуњава стручна организација за вођење Виноградарског регистра, као и о методама обављања послова везаних за Виноградарски регистар
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK NEO" (Black))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("YORK NEO" (Blue))
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 001)
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 004)
Решење о издавању Оперативне дозволе (број 005)
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parliament Super Slims", "Eve Divine Slims", "Eve Mystique Slims")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Assos Slim Style", "Best export (crveni, meko pakovanje)", "Best export (crveni, tvrdo pakovanje)", "Best Export 100’s", "Bond Street (crveni)", "Bond Street (crveni, meko pakovanje)", "Bond Street (plavi)", "Bond Street (plavi, meko pakovanje)", "Bond Street (srebrni)", "Bond Street 100’s (crveni)", "Bond Street 100’s (plavi)", "Bond Street 100’s (srebrni)", "Bond Street Compact Blue ", "Chesterfield (Blue, 100’s) ", "Chesterfield (Blue, KS) ", "Chesterfield (Red, 100’s) ", "Chesterfield (Red, KS) ", "Chesterfield (Silver, KS) ", "Chesterfield Crown Aqua", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Дрина (без филтера)", "Дрина (меко паковање)", "Дрина (стотка)", "Дрина (тврдо паковање)", "Eve 120", "Eve 120 (plavi)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Forward", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "L&M Lounge Coral", "L&M Lounge Marine", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100’s)", "L&M Silver Label", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro Advance XL (beli)", "Marlboro Advance XL (plavi)", "Marlboro Flavor Plus", "Marlboro Red Code", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)", "Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Parliament Aqua Blue", "Parliament Silver Blue", "Philip Morris (Absolute Blue)", "Philip Morris (Absolute Blue, 100’s)", "Philip Morris (Master Red)", "Philip Morris (Master Red, 100’s)", "Philip Morris (Select Silver)", "Philip Morris (Select Silver, 100’s)", "Classic Slims Sedef", "Classic Slims Tirkiz")
Исправка Малопродајних цена дуванских прерађевина ("DOMINGO NATURAL", "DOMINGO NEGRO", "DOMINGO ORIGINAL")


- "Сл. лист града Краљева", бр. 2/2015
Колективни уговор ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Чистоћа" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Пијаца" из Краљева
Колективни уговор ЈП "Општинска стамбена агенција" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Путеви" из Краљева
Колективни уговор ЈКП "Водовод" из Краљева
Колективни уговор ЈЕП "Топлана" из Краљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Краљева", б. 3/2015
- "Сл. лист града Чачка", бр. 17, 18, 20/2014 и 1/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 13 и 15/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 1 и 2/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 10/2015
Показатељ смањења потрошачких цена у јануару 2015. године
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Градској општини Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину
Одлука о исправци Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд


- "Сл. лист града Краљева", б. 3/2015
Програм коришћења средстава Буџетског фонда, за саобраћај Града Краљева за 2015. годину
Решење о распоређивању средстава у области тениског спорта, Тениском савезу Шумадије и западне Србије, на име подмирења трошкова организације Дејвис куп меча Србија - Хрватска
Одлука о усвајању Стратегије развоја Града Краљева за период од 2015.-2020. године
Одлука о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја и анализе стања безбедности саобраћаја на путевима и улицама Града Краљева до 2020. године
Одлука о водоводу и канализацији
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Рибњак" у Рибници
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Краљева
Одлука да се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације "Рибњак" на животну средину не израђује


- "Сл. лист града Чачка", бр. 17, 18, 20/2014 и 1/2015
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији Града Чачка
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Чачка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Чачка
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Чачка
Одлука о стопи амортизације у Граду Чачку за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
Правилник о допуни Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Одлука о Градском правобранилаштву
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Кошутњак 3"
Одлука о изради Плана детаљне регулације локације "Прелићи"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Спортски центар"
Финансијски план о изменама и допуни Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2014. годину
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Спортски центар"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Кошутњак 3"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације "Прелићи"

Одлука о буџету Града Чачка за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Чачка
Одлука о измени Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама Града
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове Града Чачка
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у  својини Града а које користе месне заједнице
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2014. годину

Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом

- "Сл. лист града Лознице", бр. 13 и 15/2014
Одлука о извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
Одлука о висини чланарине Града Лознице у Регионалној развојној агенцији Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница
Програм контроле квалитета ваздуха на територији насељених места - Лозница град и Бања Ковиљача за 2014. и 2015. годину
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице у 2015. години
Програм организовања ауто-такси превоза на територији Града Лознице за 2015. годину
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Лозници
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници

Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину у Граду Лозници


- "Сл. лист града Ужица", бр. 1 и 2/2015
Решење о образовању Савета за пољопривреду
Правилник о начину остваривања права на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају на територији Града Ужица
Измена Правилника о одређивању зона за повлашћено паркирање возила

Одлука о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет - пречишћен текст

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.3.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 7 и 8/2015

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2015
Закон о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Закон о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Секретаријата за туризам и културу Абу Дабија
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа


- "Сл. лист града Београда", бр. 7 и 8/2015
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2015. годину
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа Спортски центар "Нови Београд"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "10. октобар" Барајево
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Лазаревац

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда
Правилник о раду запослених у органима Града Београда
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Градској општини Стари град у периоду 2014-2016. године
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац
Одлука о значајним датумима које прославља - обележава Градска општина Обреновац
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске општине Обреновац за период 2016-2021. године

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 25 и 26/2015
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима
Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 2)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 3)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 4)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
Уредба о стручном усавршавању државних службеника
Уредба о изменама Уредбе о посебној накнади за рад чланова и заменика чланова Комисије за спровођење програма заштите
Одлука о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије
Одлука о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Решење о настављању рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о разрешењу заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Републичког секретаријата за Законодавство
Решење о постављењу директора Републичког секретаријата за Законодавство
Решење о разрешењу директора Републичког сеизмолошког завода
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
Решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Фонда солидарности
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Фонда солидарности
Решење о именовању делегације Републике Србије у Комитету експерата за процену мера против прања новца и финансирања тероризма Савета Европе
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за слободно кретање капитала Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника Преговарачке групе за слободно кретање капитала Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о престанку рада на положају директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о разрешењу заменика директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о постављењу на положај директора Републичког хидрометеоролошког завода
Решење о давању сагласности на именовање директора Јавне установе "Андрићев институт" у Вишеграду, Република Српска
Решење о именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању директора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о разрешењу директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о разрешењу државног правобраниоца (24 број 119-2739/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2736/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2735/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2732/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2733/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2731/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2729/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2727/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2725/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2721/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2718/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2715/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2709/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности државног правобраниоца (24 број 119-2728/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2723/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2719/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2714/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2716/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2720/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2722/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2730/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2724/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2717/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2734/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2737/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду (24 број 119-2712/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2707/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2704/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2701/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2699/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца ( 24 број 119-2696/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца ( 24 број 119-2695/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2692/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2690/2015)
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца (24 број 119-2687/2015)
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда солидарности за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава доплатне поштанске марке "75 година бициклистичке трке кроз Србију"
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
Правилник о детергентима
Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Индекси потрошачких цена за фебруар 2015. године
Одлука о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о поступању даваоца финансијских услуга по приговору корисника финансијских услуга и поступању Народне банке Србије по притужби тих корисника
Одлука Уставног суда РС број Уж-7644/2012 којом се усваја уставна жалба Мире Теслић и утврђује се да је пресудом Вишег суда у Новом Саду Гж. 3369/11 од 4. јула 2012. године повређено право подноситељке уставне жалбе на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована
Решење Уставног суда РС број IIIУ-128/2014 којим је је оцењено да је за поступање по оптужном предлогу оштећених као тужилаца Ј.Н. и С.Н. од 15. марта 2015. године надлежан Основни суд у Новом Саду
Одлука о избору судије (број 119-05-79/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-34/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-37/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-46/2015-01)
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга
Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност
Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
Посебан колективни уговор за државне органе
Решење о именовању директора ЈП за стамбене услуге Мајданпек
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме", Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума", Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Стамбено", Рума
Решење о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа "План" општине Рума и општине Пећинци, Рума
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара", Ваљево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Зајечар
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Топлификација" у Пожаревцу
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Љубичево" у Пожаревцу
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("BOLIVAR TUBOS No. 2",  "CAMACHO MONARCA")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("DOMINGO NATURAL", "DOMINGO NEGRO", "DOMINGO ORIGINAL")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Toscanello’5", "Toscano Classico", "Toscanello Aroma Caffe", "Toscanello Aroma Grappa’5", "Antico Toscano’5", "Toscanello Aroma Fondente", "IL Moro")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("CАFE CREME", "CАFE CREME АROME", "CАFE CREME BLUE", "CАFE CREME FILTER АROME", "CАFE CREME FILTER TIP", "CАFE CREME NOIR", "HW CORONА DE LUX", "HW HАLF CORONА", "HW ROYАLES", "HW SLIMS", "MOODS", "MOODS FILTER", "MOODS GOLDEN TАSTE")

Одлука о проглашењу Дана жалости
Правилник о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
Правилник о реглоскопима
Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 9/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 9/2015
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, Градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу МРС "Бежанија" са градским гасоводним прикључком, од постојећег градског гасовода у Земунској улици до планиране МРС "Бежанија", Градска општина Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Савски венац


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 9/2015
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2015. годину
Решење о образовању Савета за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада
Решење о образовању Савета за туризам Града Новог Сада
Решење о образовању Савета за пољопривреду Града Новог Сада


- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2015
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид
Правилник о допуни Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид
Правилник о допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид
Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид

- "Сл. лист града Суботице", бр. 45/2014
Одлука о буџету Града Суботице за 2015. годину
Одлука о ценама за испоручену топлотну енергију
Правила о раду дистрибутивног система
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице
Решење о висини закупнине за пословне просторе на којима је носилац права коришћења или права јавне својине Град Суботица
Одлука о изменама Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
Одлука о одржавању јавних зелених површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Суботице
Закључак о усвајању Програма развоја спорта Града Суботице за период од 2015. до 2018. године
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о допунама Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца и о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне полиције
Правилник о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит (пречишћени текст)


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/2015
Одлука о измјенама и допунама Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2014. г. ("Сл. лист ЦГ-Општински прописи", бр. 1/2014, 23/2014)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о размјени непокретности број 0101-637/1 од 18.09.2012. године
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику на мјесту званом Гомила
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменичком комплексу Куфин
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику посвећен устаницима Петровачког краја који су спријечили искрцавање италијанских фашиста на црногорску обалу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи на манастиру Дуљево
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи посвећеној Васу Крстовом Рафаиловићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-плочи палим борцима у II свјетском рату, Пржно
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-бисти Марку Ф. Станишићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен-чесми са спомен плочом погинулим родољубима из села Куљаче
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменичком комплексу у Брајићима (Скулптура споменик "Гувно"; рељеф и амбијентално просторно рјешење "Палим Брајићима у НОБ-у", хортикултура околине)
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја гробници Радуловић Станка
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на кући Душана Медина
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на приватној кући Ђаконовић
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен гробници на гробљу у Брајићима
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен чесми палим борцима из Светог Стефана
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику погинулим родољубима Бечића
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на конаку манастира Градиште
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти са спомен плочом Мирку Срзентићу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи Калађурђевић Спасу
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја гробници погинулом родољубу Јолу Врбици
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен плочи на кући погинулим родољубима из Челобрда
Одлука о измјени и допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Општине Будва за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Општине Будва за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Будва за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Колашин за период 01.01. до 31.03.2015. године
Одлука о доношењу Локалног плана за унапређење социјалне инклузије - развој услуга социјалне заштите 2014-2018. год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Програм рада Скупштине Општине Колашин за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора на подручју Општине Колашин за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.3.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 9, 10, 15 и 16/2015

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2 и 3/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 9, 10, 15 и 16/2015
Одлука о задуживању Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину
План детаљне регулације депоније отпада ''Бубањ'' на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша

Одлука о Главном урбанисти Града Ниша
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о усвајању Стратегије о социјалној заштити Града Ниша 2015-2020

Измене и допуне Одлуке о буџету Градске општине Медијана за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о накнадама одборника, чланова радног тела и висини путних трошкова одборника

Локални акциони план запошљавања ГО Црвени Крст за 2015. годину

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2 и 3/2015
Одлука о оснивању Јавног предузећа "Радио-телевизија Крагујевац" - (пречишћен текст)
Програм за подстицај предузетништва у 2015. години
Програм расподеле средстава за финансирање активности за унапређење заштите потрошача у 2015. години

Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац - (пречишћен текст)
Програм распореда средстава за школски спорт у 2015. години
Програм расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2015. годину
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм за ванредне ситуације и планирање одбрамбених припрема у 2015. години
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града Крагујевца у 2015. години
Програм распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години (ЈП "Радио-телевизија Крагујевац")


- "Сл. лист града Суботице", бр. 4/2015
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-01-361-73/2015

- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2015
Закључак о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП "Богатић" Богатић
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта


- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2015
Одлука о додели стипендија за школску 2014/2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2015
Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4/2015
Правилник о измени Правилника о критеријумима пријема деце и начину регресирања трошкова боравка ужине у Предшколској установи и основној школи
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2015. години

 

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.3.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 1/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 4, 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 31, 32, 33, 34/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Чачак", бр. 19/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 6/2015

- "Сл. лист града Ниша", бр. 14/2015
Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац
Одлука о усвајању Измене Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом


- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2015. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде председнику и члановима Надзорних одбора јавних предузећа у 2014. години


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 1/2015
Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини за 2015. годину
Решење о измени Решења о одређивању просторија за склапање брака на територији Града Зрењанина


- "Сл. лист општина Срема", бр. 4, 5 и 6/2015
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ириг за 2014. годину
Решење о образовању Тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица
Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Рума

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Топлана Стара Пазова"
Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о дугорочном задуживању општине Стара Пазова за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о начину финансирања програма организација и удружења грађана из буџета општине Стара Пазова
Одлука о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о овлашћењу за заступање и представљање у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу "Обласна развојна асоцијација Срем" Рума
Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Стара Пазова
Исправка Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину ("Службени лист општина Срема", број 30/14)

Одлука о стављању печата ван употребе

- "Сл. лист града Панчева", бр. 31, 32, 33, 34/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље "Бела Анта" у Долову

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Целина 7 - Лука Дунав, "Green field 2", Стара Утва и стаклара у насељеном месту Панчево

Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Омољица

Одлука о Измени Плана детаљне регулације насеља "Тесла" Панчево


- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница
Одлука о буџету Града Лознице за 2015. годину
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије Завршног рачуна буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница


- "Сл. лист града Чачак", бр. 19/2014
Стратешки мастер план одрживог развоја планине Рудник од 2014. до 2024. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 2/2015
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене на територији Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације стамбеног насеља између улица 23. дивизије, Светозара Марковића, Призренске, Косанчићевог венца, Милоша Великог, Народне републике и Николе Пашића у Зајечару
Одлука о допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама
Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица
Програм рада Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара за период јануар - децембар 2015. године


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 6/2015
Одлука о подизању спомен-плоче члановима посаде-морнарима француског брода "Dague"
Одлука о измјени Одлуке о критеријумима и начину одређивања варијабилног дијела зараде локалних службеника и намјештеника
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Подкошљун"
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Борје I"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Ковачка Долина II"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Тмајевци и Междо"
Одлука о решавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе Општине Жабљак
Одлука о допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак
Одлука о изради Локалне студије локације "Петрова страна"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Петрова страна"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Јаворовача"
Одлука о проглашењу Регионалног парка "Комови" за територију Главног града Подгорице
Програм рада Скупштине Главног града - Подгорице за 2015. годину
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника општине Пљевља
Програм уређења простора за 2015. годину
Програм рада Скупштине општине Пљевља за 2015. годину
Програм подстицајних мјера у пољопривреди за 2015. годину
Одлука о измјени Плана постављања привремених објеката на територији општине Улцињ за 2015 год.
Рјешење о образовању Одбора за туризам и привредни развој Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за планирање и уређење простора Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за Буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за имовинско правна располагања Скупштине општине Херцег Нови
Рјешење о образовању Одбора за комунално стамбену дјелатност Скупштине општине Херцег Нови
Упутство о раду трезора Пријестонице Цетиње
Уставом и Законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 65/11 и 54/12

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.3.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 17/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 30/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 7/2015
Одлука о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе покрајинских органа
Закључци у вези са прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине
Правилник о изгледу "Службеног листа Аутономне покрајине Војводине"
Упутство о благајничком пословању које се обавља у Покрајинском секретаријату за финансије
Упутство о начину и поступку обављања трансакција са ефективним страним новцем за потребе исплате накнаде трошкова службених путовања у иностранство


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 17/2014
Одлука о буџету Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима
Одлука о приступању изради Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - парц. бр. 9458/7 К.О. Сомбор I, непосредном погодбом, без накнаде и образовању и именовању Радне групе за израду овог Елабората
Одлука о уређењу Града
Одлука о Правобранилаштву Града Сомбора
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и исплати родитељског додатка за прворођено дете
Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора
Одлука о изградњи шест монтажних кућа за потребе избеглих лица у насељеном месту Алекса Шантић
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину


- "Сл. гласник града Врања", бр. 30/2014
Одлука о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о проглашењу Споменика природе "Јовачка језера"
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина Владичин Хан
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2015. годину
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању на животну средину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 24/2015
- "Сл. гласник РС
- Међународни уговори", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 4
, 5 и 6/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 12 и 13/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 7/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 24/2015
Уредба о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Одлука о оснивању и уређењу Координационог тела за преговарачки процес са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Одлука о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о разрешењу директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о разрешењу директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за уџбенике"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Центра за промоцију науке
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Књажевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Крушевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Јагодина
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Алексинац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра Лесковац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Матарушка Бања
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Милошевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за одрасла инвалидна лица Дољевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Јефимија" Крушевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај старих лица Прокупље
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завода за васпитање омладине Ниш
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завода за васпитање деце и омладине Књажевац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја
Решење о разрешењу заменика председника Комисије за Хиландар
Решење о именовању заменика председника Комисије за Хиландар
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2015. годину "Коридори Србије" друштво с ограниченом одговорношћу Београд
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса за стављање у промет фискалне касе
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци
Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Одлука Уставног суда РС број Уж-923/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Л. Ч. и утврђује да је у извршном поступку који је вођен пред Првим основним судом у Београду у предмету И. 47231/10 повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. утврђује право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 500 евра, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада нематеријалне штете се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства правде; 3. усваја уставна жалба Л. Ч. и утврђује да је решењем Првог основног суда у Београду Ипв. 1633/2012/6 од 5. фебруара 2013. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правно средство, зајемчено одредбом члана 36. став 2. Устава Републике Србије и 4. поништава решење Првог основног суда у Београду Ипв. 1633/2012/6 од 5. фебруара 2013. године и одређује да тај суд поново одлучи о приговорима странака поднетим против решења тога суда И. 47231/10 од 14. марта 2012. године
Одлука о избору судије (број 119-05-56/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-57/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-58/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-59/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-60/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-61/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-62/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-63/2015-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-64/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 116-04-828/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 120/15)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO MONARCA")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("CAMACHO TORO")
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа ("Cohiba Siglo IV")
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Палић"
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга "Димничар", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "3. октобар", Бор
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Борски туристички центар", Бор
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Бора", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Топлана", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа за стамбене услуге "Бор", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Бор
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Зоолошки врт", Бор
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 4/2015
Протокол између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију програма "Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа"
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве


- "Сл. лист града Београда", бр. 4 и 5/2015
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Зеленило-Београд"
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Београд-пут"
Колективни уговор код послодавца Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" Београд
Колективни уговор код послодавца ЈКП "Београдске електране"
Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Јавно осветљење" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Инфостан"

Колективни уговор за Јавно комунално предузеће "Београдски водовод и канализација"
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа "Градске пијаце" Београд
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Београд
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Ада Циганлија"
Колективни уговор код послодавца ЈП "Београдска тврђава"

Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Хиподром Београд"
Колективни уговор код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд
Колективни уговор за Јавно предузеће "Сава Центар"
Колективни уговор код послодавца Јавног водопривредног предузећа "Београдводе", Београд
Колективни уговор код послодавца Ветеринарска установа "Ветерина Београд"


- "Сл. лист града Ниша", бр. 12 и 13/2015
Одлука о давању на коришћење канализационе мреже за одвођење отпадних вода у Житорађи - део звани Гривац Јавном комуналном предузећу Житорађа
Одлука о давању на коришћење постојеће водоводне и канализационе мреже за одвођење отпадних вода у месним заједницама на територији општине Житорађа Јавном комуналном предузећу Житорађа
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа у 2015. години
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житорађа за 2015. годину

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима Градске општине Црвени Крст


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 7/2015
Решење о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2015. години
Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину
Програм превенције злоупотребе дрога за 2015. годину
Решење о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2015. години
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шафариковој улици код к. бр. 15 у Новом Саду
Решење о одређивању привременог паркиралишта на углу улица Гимназијске и Даничићеве у Новом Саду
Исправка Одлуке о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2015
- "Сл. лист Зрењанина", бр. 31/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 3/2015
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Одлука о Допуни ценовника услуга Ветеринарске установе "Ветерина Београд"
Правилник о условима, критеријумима и начину финансирања програма од јавног интереса средствима Секретаријата за социјалну заштиту за период од 2015. до 2018. године
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Селтерс бање и Кораћичке бање, градска општина Младеновац
Решење о измени Решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Решење о измени Решења о општим паркиралиштима
Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2015
Одлука о образовању Комисије за утврђивање околности у вези настале ситуације у ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Одлука о привременом финансирању спортских организација, спортских савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза
Програм распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2015. годину
Програм распореда средстава субвенција Јавном предузећу Спортски центар "Младост" у 2015. години
Програм распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски центар "Парк Крагујевац" д.о.о.
Правилник о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом
Решење о образовању Радне групе за израду и имплементацију Стратегије социјалне заштите Града Крагујевца за период 2015-2019. године
Решење о образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Решење о образовању Комисије за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма рада и пројеката удружења за манифестације од значаја за Град Крагујевац
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија


- "Сл. лист Зрењанина", бр. 31/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2014. годину - Ребаланс III
Одлука о буџету Града Зрењанина за 2015. годину
Одлука о условима и начину обављања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
Одлука о пословном простору
Одлука о образовању Савета за одбрану и безбедност Града Зрењанина
Одлука о одређивању подручја основних школа у насељеном месту Зрењанин
Одлука о изменама Одлуке о паркирању возила
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
Одлука о измени Одлуке о задуживању Града Зрењанина број: 06-114-12/14-I од дана 12.06.2014. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Закључак у вези налога јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Град Зрењанин да 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет Града Зрењанина
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Закључак којим се налаже ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин да изврши прерасподелу потраживања за даљинско грејање грађанима Града Зрењанина


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 14/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о буџету општине Инђија за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Крчедин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној канализацији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама
Одлука о измени Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија
Одлука о моделу и методу приватизације ЈП за информисање "Радио телевизија Инђија" Инђија
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Инђија
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције општине Инђија
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије општине Инђија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.3.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 104/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 52/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 18/2014
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 29 и 30/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 48/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 19 и 20/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 104/2014
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2015. годину
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд
Одлука о усвајању Ценовника пијачних услуга ЈКП "Градске пијаце", Београд
Одлука о утврђивању Ценовника пијачних услуга ЈКП "Градске пијаце", Београд
Одлука о утврђивању Ценовника ЈКП "Паркинг сервис"
Споразум о начину решавања вишка запослених у јавном радиодифузном предузећу Студио Б
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Одлука о буџету градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Гроцка
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Гроцка
Одлука о усвајању Ценовника услуга ЈП "Водовод и канализација", Гроцка за 2015. годину
Одлука о усвајању Ценовника ЈП за топлификацију градске општине Гроцка за 2015. годину
Одлука о утврђивању Ценовника ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка", за 2015. годину
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сопот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот


- "Сл. лист града Краљева", бр. 32/2014
Одлука о буџету Града Краљева за 2015. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације "Рибница"
Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Краљева
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању политичких активности
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 8/2015
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Цара Лазара код к. бр. 60 у Новом Саду

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 52/2014
Правилник о начину и методама хватања и збрињавања напуштених паса на територији Града Зајечара

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 18/2014
Сагласност на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнада за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2015
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређење животне средине

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 8/2014
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Смедерева

- "Сл. лист града Панчева", бр. 29 и 30/2014
Одлука о допунама Пословника Скупштине Града Панчева
Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене
Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама
Одлука о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана Града Панчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева
Одлука о изради Плана детаљне регулације за зону археолошко-туристичког парка "Неолитско Старчево" у насељеном месту Старчево
Одлука о привременом поверавању ЈКП "Старчевац" Старчево функције управљања и одржавања фекалне канализације за насеље Старчево и насеље Шумице, потисни цевовод од постројења за пречишћавање отпадних вода до испуста у Дунав, главна пумпна станица за канализацију санитарних отпадних вода за насеље Старчево и постројења за пречишћавање отпадних вода
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Старчево на животну средину

Решење о утврђивању цене услуга "Службеног листа Града Панчева" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број 01-4717-10/2014 од 17.12.2014. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП "Дирекција" Панчево,број 01-4717-3/2014 од 17.12.2014. године
Решење о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа "Старчевац" Старчево

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 48/2014
Програм о изменама и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину
Програм расподеле средстава на Разделу 8 - Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Глава 8.1. - Комунални послови и надзор, Функционална класификација, 451- Друмски саобраћај за 2014. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите
Решење образовању Комисије за преговоре са репрезентативним синдикатима у поступку закључивања колективних уговора
Решење о образовању Радног тима за израду нацрта Одлуке о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину - пречишћен текст
Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе - Секретаријат за комуналне послове и надзор у 2014. години - пречишћен текст


- "Сл. лист општине Шид", бр. 19 и 20/2014
Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Шид за 2014. годину
Одлука о буџету општине Шид за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите у општини Шид
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 (пет) година
Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бингула ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 (пет) година
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ердевик за период од 5 (пет) година
Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Ердевик ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ердевик за период од 5 (пет) година

Упутство о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.3.2015. године

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 13/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2015

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 13/2014
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар - септембар 2014. године
Одлука о буџету Града Пожаревца за 2015. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2015. години
Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2015. години
Одлука о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који не воде пореске књиге, које се налазе на територији Града Пожаревца
Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града Пожаревца
Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом
Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације ЈРДП "Радио Пожаревац" из Пожаревца
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупа за пословни простор
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Пожаревца
Одлука о измени Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2011-2015
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца 2015 - 2017. година са Локалним акционим планом
Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији за период 2015 - 2018 са Локалним акционим планом
Ценовник услуга Јавног предузећа "Топлификација" Пожаревац
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац са Ценовником
Решење о давању сагласности на цене услуга ЈРДП "Радио Пожаревац" Пожаревац са Ценовником
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Топлификација" Пожаревац
Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца
Правилник о условима и начину субвенционисања краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја за израду пројектно техничке документације за потребе наводњавања на територији Града Пожаревца у 2014. години


- "Сл. лист ЦГ", бр. 7/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе - шефа Сталне мисије Црне Горе при Уједињеним Нацијама и другим међународним организацијама са сједиштем у Женеви
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора - шефа Мисије Црне Горе при НАТО
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Аустрији
Одлука о престанку важења Одлуке о висини накнаде трошкова превоза на рад и са рада запослених код корисника Буџета Црне Горе
Правилник о измјени Правилника о ближим условима које морају да испуњавају станице за технички преглед возила
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза
Наредба о измјенама и допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 301/12, од 10. априла 2012. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак и одлучивање, Уж-III бр. 317/12
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 571/11 од 29. јуна 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак, Уж -III бр. 596/11
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Апелационог суда Црне Горе, Пж. бр. 812/11, од 3. новембра 2011. године и предмет враћа Апелационом суду на поновни поступак, Уж-III бр. 720/11
Упутство о методологији вршења финансијске ревизије и ревизије правилности
Статут Фонда за заштиту депозита
Одлука о измјени Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о одобрењу добровољне јавне понуде за преузимање
Одлука о отказу Гранског колективног уговора за банке, друге финансијске организације и осигурања
Рјешење о престанку мандата секретара Министарства просвјете
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању члана Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Подгорица
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Никшић
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Бар
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Беране
Рјешење о именовању судије Подручног органа за прекршаје Херцег Нови
Рјешење о именовању предсједнице Подручног органа за прекршаје Котор
Рјешење о именовању предсједнице Подручног органа за прекршаје Рожаје
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Жабљак
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Херцег Нови
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Плав
Рјешење о именовању предсједника Подручног органа за прекршаје Улцињ

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 4/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 23/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Службени гласник" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела саобраћајнице на територији града Београда (КО Нови Београд)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавних градских саобраћајница на територији града Београда (КО Обреновац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајне површине - раскрснице улица на територији града Београда (КО Савски венац и КО Вождовац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице, објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре као и пратеће инфраструктуре на територији града Београда (КО Стара Раковица и КО Савски венац)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Сремској Митровици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења улице у Суботици
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("APPRAISAL ASSOCIATES AND CONSULTANTS" д.о.о, Београд - Земун)
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке" за 2014. годину
Правилник о допунама Правилника о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа
Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина
Одлука о изменама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање
Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радијским и телевизијским програмима РТС-а


- "Сл. гласник града Врања", бр. 27/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Врања за 2014. годину
Одлука о одређивању модела и метода приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта приватизације - ЈП "Радио телевизија Врање" ПО Врање
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2014. годину
Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Трговиште
Одлука о боравишној такси
Одлука о мерама за заштиту од буке на територији општине Трговиште
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи Града Врања

- "Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014
Одлука о буџету Града Ужица за 2015. годину
Програм уређења грађевинског земљишта Града Ужица за 2015. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета Града Ужица градској општини Севојно у 2015. години
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног надметања
Одлука о бесплатном превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације "Аеродром Поникве"

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 4/2015
Решење о режиму саобраћаја возила којима се обавља снабдевање на територији Града Зајечара

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Зајечара

- "Сл. лист града Суботице", бр. 1/2015
Исправка Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.3.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 22/2015
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник ", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2015
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11-1/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 22/2015
Закон о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање јубилеја Другог српског устанка 1815-2015
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа "Сава" ДП Шабац
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа "Ерозија" Ниш
Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Решење о постављењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу на положај секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о разрешењу члана Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Геронтолошког центра Шабац
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за децу и омладину "Станко Пауновић" Неготин
Решење о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Кулина
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома за смештај старих лица Смедерево
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу директора Дирекције за водне путеве у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о разрешењу помоћника директора Дирекције за водне путеве у Министарству саобраћаја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о настављању рада на положају директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
Правилник о класификацији објеката
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2015. години
Одлука о престанку судијске функције ( број 116-04-676/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције ( број 116-04-780/2014-01)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00270/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00268/2013-11)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00424/2013-11)
Посебан колективни уговор за полицијске службенике
Одлука о одређивању матичних подручја на територији града Зрењанина
Одлука о висини чланарине и надокнада за 2015. годину Коморе биохемичара Србије


- "Сл. гласник РС - Просветни гласник ", бр. 1/2015
Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам

- "Сл. лист града Ниша", бр. 11/2015
Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2015. годину
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 11-1/2014
Одлука о изменама Локалног плана акције за децу општине Ваљево
Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2014. години
Одлука о Буџету Града Ваљева за 2015. годину
Одлука о допунама и изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни и измени Одлуке о градским административним таксама
Одлука о висини накнада за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево у 2015. години
Одлука о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општине Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина
Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта
Одлука о допуни и измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Ваљева
Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ваљева за 2014. годину
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 2. Комуналне делатности
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 3. Локални економски развој
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 4. Развој туризма
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 6. Заштита животне средине
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 7. Путна инфраструктура
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 8. Предшколско васпитање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 9. Основно образовање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 10. Средње образовање
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 12. Здравство
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 13. Развој културе
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 14. Развој спорта и омладине
Програмски буџет за 2015. годину - Програм 15. Локална самоуправа


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.2.2015. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 28/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2014
- "сл. лист општине Инђија", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 45/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 46/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2014

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 32/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу објеката за производњу енергије ОИЕ, снаге < 10 MW, у КО Мужља
Одлука о одношењу Плана генералне регулације "ЈУГОИСТОК" у Зрењанину


- "Сл. лист града Врања", бр. 28/2014
Одлука о буџету Града Врања за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа Града Врања
Одлука о II ребалансу буџета општине Босилеград за 2014. годину
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансира из буџета општине Босилеград
Решење о измени Решења о образовању Оперативног тима за праћење и реаговање у већим ванредним догађајима и ванредним ситуацијама


- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2014
Одлука о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе општине Богатић
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о општинским административним таксама
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Богатић
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" ЈП Богатић
Одлука о буџету општине Богатић за 2015. годину


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 15/2014
Стратегија одрживог развоја 2015-2020, 537
Програм капиталних инвестиција 2015-2019.


- "Сл. лист града Ужица", бр. 45/2014
Пословник Скупштине Града Ужица - пречишћен текст

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 46/2014
Одлука о оснивању Локалног савета за запошљавање за територију Града Крагујевца
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за утврђивање тржишне вредности земљишта
Програм о седмој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта, 14. априла, 11. августа и 4. септембра, 22. септембра и 15. октобра 2014. године
Решење о образовању Савета за здравље Града Крагујевца
Решење о поништавању Решења број 112-1762/14-V од 20. новембра 2014. године
Решење о образовању Савета за унапређење положаја Рома на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за решавање по захтевима за утврђивање права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија
Решење о давању сагласности на увођење нове категорије цена за наплату пијачних услуга ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 11/2014
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2015. годину
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне салаш Ноћајски 1 Град Сремска Митровица
Закључак са Стратегијом развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица за период 2014-2019. године
Закључак са локалним акционим плановима за унапређење образовања и запошљавања Рома и Ромкиња у Граду Сремска Митровица за период 2014-2019. године
Програм рада Скупштине Града за 2015. годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01 - 30.09.2014. године


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 21/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 30/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 21/2015
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2015. години
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство
Решење о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о престанку рада на положају помоћника министра вера и дијаспоре
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Тара"
Решење о престанку дужности председника српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
Решење о именовању председника српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
Решење о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу чланова Националне комисије за рачуноводство
Решење о именовању чланова Националне комисије за рачуноводство
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора јавног предузећа "Национални парк Ђердап"
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-1693/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за ветерину ради реализације Закључка Владе 05 број 401-1011/2015 од 31. јануара 2015. године, а у циљу отклањања сметњи за обављање јавних послова нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла, као и обављања неопходних послова из домена здравствене заштите животиња и спречавања ризика, Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак" Ћуприја)
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне агенције за регионални развој за 2015. годину
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш - Димитровград са елементима детаљне регулације на животну средину
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
Правилник о садржини и начину вођења Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
Правилник о начину и условима за обављање пилотаже, условима, програму, начину и трошковима полагања стручног испита за лоцмана и обрасцу лоцманске легитимације
Правилник о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2015. године
Индекси потрошачких цена за јануар 2015. године
Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Решење о именовању директора ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка", Гроцка


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 3/2015
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) - Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 6/2015
Решење о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица
Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, за 2015. годину
Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању и именовању координатора, заменика координатора и чланова пројектног тима за координацију реализације пројеката који су предмет уговора о финансирању са Европском инвестиционом банком - PMU
Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих иван здравствене установе и издавања потврде о смрти
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Стевана Петровића Брила и делу Улице Анђе Ранковић у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Илије Бирчанина и Улици др Светислава Касапиновића у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта на углу улица Јосифа Руњанина и Шафарикове у Новом Саду
Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о постављању саобраћајне сигнализације на раскрсницама у Ковиљу
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Берислава Берића код к. бр. 10 у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђурђа Бранковића код к. бр. 10 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ласла Гала код к. бр. 23 у Новом Саду


- "Сл. лист града Шапца", бр. 30/2014
Одлука о буџету општине Владимирци за 2015. годину
Одлука о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Владимирци за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2013. годину
Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2015. годину


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 7/2014
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2014. годину
Одлука о мерама за сузбијање пољске штете

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 13/2014
Закон о међународним рестриктивним мјерама
Закон о потврђивању Додатног протокола 2 Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини и Додатног протокола 3 Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународног фонда за пољопривредни развој (IFAD)
Закон о потврђивању Конвенције о раду помораца из 2006. године
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Молдавије о узајамном подстицању и заштити улагања
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније о међусобном признавању возачких дозвола


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 20/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 29/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 20/2015
Закон о оружју и муницији
Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 64/15)
Одлука о избору заменика јавног тужиоца (А број 95/15)

- "Сл. лист града Београда", бр. 2/2015
Стратегија управљања ризицима Града Београда
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Закључак о приступању промени Статута Града Београда
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и Градском јавном правобранилаштву


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2015
Одлука о приступању промени Статута Града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за Град Смедерево
Одлука о ауто-такси превозу
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и именовању чланова Комисије
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији Града Смедерева за 2015. годину
Статут Центра за социјални рад Смедерево
Статут Предшколске установе "Наша радост" Смедерево
Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Смедерево
Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Савета за здравље и социјалну заштиту и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова савета
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за прописе и избору чланова комисије
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Смедерева у 2014. години
Правилник о допуни Правилника о коришћењу аутобуса за превоз особа са инвалидитетом


- "Сл. лист града Шапца", бр. 29/2015
Програм уређења грађевинског земљишта за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву Града Шапца
Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Шапца
Одлука о усвајању Концесионог акта за пројекат концесије обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Шапца
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији Града Шапца
Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о буџету општине Коцељева за 2015. годину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије за завршни рачун буџета општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву Коцељева

- "Сл. лист општине Шид", бр. 17/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Шид
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.2.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 103/2014 и 1/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 7/2015
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 51/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 103/2014 и 1/2015
Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац
Локални акциони план за младе (ЛАП) за период од 2015 до 2020. године
Стратегија управљања ризицима градске општине Обреновац
Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву градске општине Обреновац
Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине Обреновац
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Стратегија управљања ризицима Града Београда
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних друштава "Симпо" а.д. Врање, "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу "Симпо" а.д. Врање
Закључак о приступању промени Статута Града Београда
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и Градском јавном правобранилаштву


- "Сл. лист града Ниша", бр. 6 и 7/2015
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила

Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 51/2014
Одлука о Градској управи Града Зајечара
Одлука о Правобранилаштву Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском већу Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о јавном водоводу
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени Одлуке о оснивању установе "Гитаријада" Зајечар
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2014. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2015. годину
Правилник о спровођењу јавног надметања у поступку давања у закуп пословних просторија Града Зајечара
Решење о допуни Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 101 и 102/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2015
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 46/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 33/2015
- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 19/2015
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години
Уредба о изменама и допуни Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
Решење о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија и привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Решење о разрешењу председника и чланова Савета Акционарског фонда
Решење о именовању председника и чланова Савета Акционарског фонда
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
Решење о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Државне лутрије Србије за пословну 2010. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Државне лутрије Србије за пословну 2011. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Транснафта" Панчево за 2013. годину
Решење о давању сагласности на повећање капитала Јавног предузећа за склоништа
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Предлог плана централизованих јавних набавки за 2015. годину
Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава
Правилник о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
Одлука Уставног суда РС број Уж-10061/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба Ж. Р. изјављена против пресуде Врховног касационог суда Рев. 746/12 од 3. октобра 2012. године, због повреде права на правично суђење зајемченог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда РС број Уж-597/2013 којом се усваја уставна жалба Мијодрага Вуловића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Нишу Гж. 398/12 од 12. децембра 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Сертификати о акредитацији здравствене установе
Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање "Информативни центар Оџаци", Оџаци
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу", Оџаци
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Брестком", Бачки Брестовац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Услуга", Оџаци
Рјешење о именовању директора ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу", Тутин
Измена Статута Стоматолошке коморе Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike Original Red (rezani duvan)", "Viceroy Blue (rezani duvan - L)", "Viceroy Red (rezani duvan - L)", "Viceroy Blue (rezani duvan)", "Viceroy Red (rezani duvan)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Bundle Selection Churchill", "Bundle Selection Figurado", "Bundle Selection Petit Corona", "Bundle Selection Robusto", "Cohiba Esplendidos", "Cohiba Robustos", "Cohiba Siglo I", "Cohiba Siglo II", "Cohiba Siglo IV паковање 5 ком", "Cohiba Siglo IV паковање 25 ком", "DAVIDOFF 1000", "Davidoff Tubos 2000", "Davidoff 3000", "Davidoff 6000", "Davidoff Ambassadrice", "Davidoff Aniversario No.3 Tubos", "Davidoff Demi - Tasse", "DAVIDOFF Entreacto", "Davidoff Exquisitos", "Davidoff Grand Cru No.5", "Davidoff Grand Cru No.4", "Davidoff Long Panatelas", "DAVIDOFF MB Petit Corona", "DAVIDOFF MB Short Robusto", "Davidoff Mini Cigarillos SILVER", "Davidoff Mini Cigarillos", "Davidoff Tubos No.2", "Davidoff Tubos Special R", "DAVIDOFF Special T", "THE GRIFFIN`S 500", "THE GRIFFIN`S PIRAMIDES", "THE GRIFFIN`S ROBUSTO", "HOYO DE MONTEREY CORONATIONS", "HOYO DE MONTERREY EPICURE DE LUXE", "Hoyo de monterrey Epicure No.2", "HOYO DE MONTEREY Petit robusto", "HOYO DE MONTEREY Palmas Extra", "H. upmann Coronas Major", "JOSE LA PIEDRA Brevas", "Jose L. Piedra Cazadores", "JOSE LA PIEDRA Conservas", "JOSE LA PIEDRA Cremas", "Montecristo Edmundo", "Montecristo No. 4", "Montecristo No.5", "MONTECRISTO - PETIT EDMUNDO", "Montecristo Petit tubos", "Partagas Coronas Senior", "Partagas D-4", "Partagas Serie P No.2", "PUNCH CORONATIONS", "ROMEO Y JULIETA Coronitas en cedro", "ROMEO Y JULIETA JULIETA", "Romeo Y Julieta No 1", "Romeo Y Julieta No 2", "Romeo Y Julieta No 3", "ROMEO Y JULIETA Short Churchills", "ROMEO Y JULIETA Wide Churchills", "SANCHO PANZA", "TRINIDAD Reyes", "Zino Classic No.5", "Zino Classic No.6 Tubos", "Zino Platinum XS")


- "Сл. лист АПВ", бр. 5/2015
Правилник о начину реализације програма и пројеката у 2015. години чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Београда", бр. 101 и 102/2015
Одлука о буџету градске општине Палилула за 2015. годину
Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета градске општине Палилула
Решење о измени Решења о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула
Решење о измени Решења о избору Административне комисије Скупштине градске општине Палилула
Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2015. годину
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање "Радио-Лазаревац" у Лазаревцу
Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Чукарица
Одлука о преузимању пословних зграда и просторија од Јавног предузећа "Пословни простор општине Чукарица"
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Барајево за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево
Одлука буџету градске општине Сурчин за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 4/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 4/2015
Одлука о првом ребалансу буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за рад председника Савета за међунационалне односе
Одлука о накнади председника сталних и привремених комисија СО Житорађа
Одлука о висини накнаде за рад председника Савета за рад и развој месних заједница и социјална питања
Одлука о изменама и допунама Статута општине Житорађа
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима на територији општине Житорађа
Стратегија управљања ризицима општине Житорађа

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 15/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2014. годину
Одлука о буџету Града Јагодина за 2015. годину
Одлука о измени Плана детаљне регулације дела блока 7 и дела блока 3 у зони 25 у Јагодини
Одлука о финансијској подршци породицама
Одлука о допуни Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о избору Програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2014. годину
Исправка на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности

- "Сл. лист града Ужица", бр. 46/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине

- "Сл. лист града Краљева", бр. 33/2015
Текстуални део измена Плана регулације "Кулагић ада - Адрани"

- "Сл. лист града Панчева", бр. 28/2014
Одлука о буџету Града Панчева за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.2.2015. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 99 и 100/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2015
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2015

- "Сл. лист града Београда", бр. 99 и 100/2014
Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2015. годину
Одлука о Правобранилаштву градске општине Вождовац
Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право управљања има ЈП "Пословни простор - Вождовац"
Одлука о буџету градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о начину ангажовања извршитеља Републике Србије
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе ангажовања извршитеља Републике Србије и предујма у поступцима принудног остваривања новчаних потраживања насталих у управним поступцима комуналне и грађевинске инспекције Управе градске општине Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребу набавке услуга и добара израде идејног решења и израду табли о значајним личностима, израду информационих табли, израду трејдмарка и услугу графичког обликовања за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе израде пројекта контроле распрострањености и активног сузбијања коровске биљке - амброзије на територији ГО Звездара за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе услуге израде видео-материјала за 2015. годину
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе уређивања јавних површина на територији ГО Звездара
Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе принудног уклањања објеката на територији градске општине Звездара
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Звездара
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Звездара
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета градске општине Звездара за 2015. годину
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета градске општине Звездара
Одлука о укидању Установе културе "Вук Караџић"
Одлука о изради Стратешког плана развоја градске општине Звездара за период од 2015. до 2020. године
Одлука о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће "Пословни простор Звездара"
Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара"
Одлука о буџету градске општине Стари град за 2015. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Одлука о буџету градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Земун
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун
Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике
Одлука о буџету градске општине Раковица за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Раковица
Закључак о подношењу иницијативе Агенцији за приватизацију за пренос удела државног капитала Рибарског газдинства а.д. на градску општину Раковица


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 47/2014
План генералне регулације "Насеља Петровац"
Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Центар - Стара Варош"
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Крагујевца на рачун извршења буџета Града Крагујевца за 2014. годину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 27/2014
Програм потреба за ауто-такси превозом на територији Града Панчева за период од 2014. до 2018. године
Решење о образовању Тима за имплементацију стратегије развоја Града Панчева 2014-2020
Решење о образовању Тима који ће предложити Агенцији за управљање лукама утврђивање лучког подручја на територији Града Панчева
Решење о измени Решења о именовању Интерресорне комисије Града Панчева
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Јавном радиодифузном предузећу "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Правилник о систематизацији радних места у Народном музеју Панчево, радна места, број извршилаца и други услови за рад на одређеном радном месту
Измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2014. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 9/2014
Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Пазара
Одлука о Градском правобранилаштву Града Новог Пазара
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и поступку установљавања права службености постављања надземних и подземних инсталација на земљишту у јавној својини Града Новог Пазара


- "Сл. лист ЦГ", бр. 6/2015
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о ближим критеријумима, поступку, начину расподјеле и коришћења страних дозвола домаћим превозницима за међународни превоз терета
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске Уније (AFCOS мрежа)
Одлука о измјени Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
Одлука о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2015. годину
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Трсту - Република Италија
Одлука о усклађивању висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних примања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о измјени Правилника о утврђивању дисциплинске одговорности полицијских службеника
Наредба о временском периоду и путу, односно дјеловима пута на којима је обавезна употреба зимске опреме
Правилник о границама излагања електромагнетним пољима
Правилник о садржини захтјева за добијање дозволе за производњу прекурсора и садржини дозволе за производњу прекурсора
Правилник о ближим условима и начину уписа лијека у регистар хомеопатских љекова
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Доња Горица за основни примијењени студијски програм "Спортски менаџмент", на Факултету за спортски менаџмент
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Доња Горица за основни академски студијски програм "Дизајн и мултимедија", на Факултету за дизајн и мултимедију
Одлука Уставног суда, којом се утврђује да одредбе члана 28. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Главног града - Подгорице ("Службени лист Црне Горе - Општински прописи", бр. 38/09 и 9/12) нијесу у сагласности с Уставом и Законом и престају да важе даном објављивања ове Одлуке, У-II бр. 65/11 и 54/12
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Фундина
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Безјово
Правилник о начину пријављивања радио-фреквенција које се могу користити без одобрења, а чије се коришћење обавезно пријављује


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 1/2015
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области војне обуке
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово у процесу Европске Интеграције
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата о међусобном ослобађању носилаца дипломатских и службених пасоша од улазних виза
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Грузије о сарадњи у области туризма

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.2.2015. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 44/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 26/2014
- "сл. лист града Суботица", бр. 44/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 2/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2015
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2015

- "Сл. лист града Ужица", бр. 44/2014
Исправка пречишћеног текста Пословника Скупштине града

- "Сл. лист града Врања", бр. 26/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2014. годину
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сурдулица
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у општини Судрулица
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сурдулица
Одлука о стопи амортизације у општини Сурдулица за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сурдулица
Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о оснивању Јавне установе за праћење здравственог стања животиња на територији општине Сурдулица
Правилник о раду Јавног предузећа "Водовод" општина Судрулица
Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности
Одлука о ослобађању плаћања пореза на пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште за обвезнике који не воде пословне књиге
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Владичин Хан
Правилник о условима и начину коришћења службених возила органа Града Врања


- "Сл. лист града Суботица", бр. 44/2014
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака

- "Сл. лист општина Срема", бр. 2/2015
Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Рума
Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Стара Пазова за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 3/2015
Закон о међународним рестриктивним мјерама
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Италији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Француској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Босни и Херцеговини
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Француској
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Италији
Одлука о Енергетском билансу Црне Горе за 2015. годину
Одлука о утврђивању Основне листе љекова
Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи Аутопута Бар-Бољаре
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање заразне болести плавог језика
Листа активних супстанци дозвољених за употребу у средствима за заштиту биља за 2015. годину
Пословник Државне ревизорске институције
Рјешење о разрјешењу директора Агенције за националну безбједност
Рјешење о разрјешењу заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе
Рјешење о именовању заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе
Исправка Закона о ефикасном коришћењу енергије


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2015
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Агенције за пројектовање и планирање
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Програм уређења простора за 2015. годину
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Урбанистичког пројекта за хотелски комплекс "Оријен" на Врбању
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Петњица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 18/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 40/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 18/2015
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Закон о измени и допуни Закона о државној припадности и упису пловила
Указ о додели одликовања (КО ПР број 40)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 41)
Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске инфраструктуре
Одлука о образовању Радне групе за праћење примене Отавске конвенције
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
Одлука о изменама и допуни Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
Решење о постављењу почасног генералног конзула Републике Србије у Санкт Петербургу, Руска Федерација
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
Решење о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лучани
Решење о престанку дужности члана Жалбене комисије Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "Мрежа - Мост" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2013. години
Решење о давању претходне сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив "Србија"
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује тренеру Лазару Куртешу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Борислави Перић Ранковић, Нади Матић, Зорици Попадић, као и њиховом тренеру Илији Ђурашиновићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 екипно, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује тренеру Златку Кеслеру за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 4 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Давору Штефанеку, као и његовом тренеру Сретену Дамњановићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - рвање, олимпијској спортској дисциплини до 66 kg грчко-римским стилом, одржаном у Ташкенту, у Републици Узбекистану)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Митру Паликући, као и његовом тренеру Горану Коцићу за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, класа 5 сингл, одржаном у Пекингу, у Народној Републици Кини)
Решење утврђивању репрезентативности Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години
Правилник о ближим условима и начину одређивања мере карантина, односно стављања лица под здравствени надзор
Правилник о изменама и допуни Правилника о испитивању возила
Правилник о изменама и допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спољној ревизији банака
Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије
Исправка Издвојеног мишљења у односу на Закључак Уставног суда IУо-247/2013. од 10. 12. 2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Решење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("Geadukt S д.о.о. Београд")
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Lucky Strike Original Red (rezani duvan)")
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Равно 2014", Ћуприја
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Стандард", Ада
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Беогас д.о.о. Београд


- "Сл. лист града Ужица", бр. 40/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању животиња на подручју Града Ужица
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа "Стан"
Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Ужица
Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Ужица I Број 354-34/14 од 24.04.2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.2.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 26/2014
- "Сл. лист града Врања", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 16/2014

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 1
3/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 4/2015
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским органима за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила
Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита


- "Сл. лист града Шапца", бр. 26/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву Коцељева
Одлука о избору најприхватљивијих стамбених модела из студије мисије ОЕБС-а у Србији за решавање стамбених потреба Рoма и породица у стању социјалних потреба на територији општине Коцељева
Решење о образовању и именовању Савета за миграције општине Коцељева
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Прогрес" Коцељева
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Коцељева
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Коцељева
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Коцељева
Одлука о обезбеђењу средстава и других услова за редован рад политичким субјектима у Скупштини општине Коцељева


- "Сл. лист града Врања", бр. 25/2014
Одлука о приступању промени Статута Града Врања
Одлука о промени Статута Града Врања
Одлука о правобранилаштву Града Врања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Врања
Одлука о стопи амортизације у Граду Врању за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
Одлука о висини стопе пореза на имовину у Граду Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела трасе колектора отпадних вода од Солунске улице до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације централне зоне скијалишта Бесна Кобила
План детаљне регулације централне зоне скијалишта Бесна Кобила
Одлука о измени Одлуке о јавним признањима Града Врања
Одлука о измени Одлуке о образовању и унутрашњем уређењу Комуналне полиције Града Врања
Решење о образовању Оперативног тима за праћење и реаговање у већим ванредним догађајима и ванредним ситуацијама


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 16/2014
Сагласност на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 13/2014
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Града Јагодина за 2014. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Јагодина
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о стопи амортизације на територији Града Јагодина за пореску 2015. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Јагодина
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о градском правобранилаштву Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о Градским управама Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о посебним условима  о давању у закуп осталог неизграђеног земљишта непосредном погодбом без плаћања закупнине


- "Сл. лист ЦГ", бр. 4 и 5/2015
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Комисије за нестала лица
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Рјешење о додјели статуса истакнути културни стваралац
Правилник о ближим условима и начину уписа лијека у Регистар традиционалних биљних љекова
Правилник о безбједности играчака
Правилник о обрасцу, садржини и начину достављања обавјештења о извозу прекурсора
Правилник о облику и садржини изјаве крајњег корисника о намјени прекурсора
Правилник о садржини захтјева за издавање дозволе за увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора, и обрасцу дозволе за увоз, извоз, транзит и превоз прекурсора
Правилник о садржини захтјева за добијање дозволе за промет прекурсора и садржини дозволе за промет прекурсора
Правилник о садржини захтјева за добијање одобрења за коришћење прекурсора и садржини одобрења за коришћење прекурсора
Правилник о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и когенерације у 2015. години
Правилник о утврђивању износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета
Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом оваца и коза
Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом говеда
Одлука Европског суда за људска права, Ђорђе Ћапин против Црне Горе
Одлука о утврђивању табела са цијенама за електричну енергију које ће се примјењивати у периоду од 01.01. до 31.12.2010. године
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Врбица
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Штитари
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Прачевац
Одлука о доношењу измјене Програма подршке унапређењу постојећих апартманских и хотелских капацитета
Одлука о доношењу измјене Програма кредитирања младих у бизнису

Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи у Држави Кувајт
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе на нерезидентној основи у Републици Чиле
Правилник о техничким захтјевима за возила која се увозе или први пут стављају на тржиште у Црној Гори
Правилник о висини накнаде за употребу обале, бродску лежарину и сидрење
Програм мониторинга нитрата у храни биљног поријекла - лиснатом поврћу за 2015. годину
Програм мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2015. годину
Рјешење о давању сагласности на измјене система тарифа премија за обавезно осигурање власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима
Рјешење о давању сагласности на услове обавезног осигурања власника, односно корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.2.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада'', бр. 5/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 43/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 4/2015

- "Сл. лист града Новог Сада'', бр. 5/2015
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

- "Сл. лист града Ужица", бр. 43/2014
Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период-септембар 2014. године
Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 2 и 4/2015

Одлука о привременом финансирању потреба Буџета општине Андријевица за период јануар-март 2015. године
Предлог Програма рада Скупштине општине Андријевица за 2015. годину
Одлука о изради Измјена и допуна ДУП-а за насеље Лознице
Одлука о привременом финансирању Општине Гусиње за период јануар-март 2015. године
Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Петњица
Одлука о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере
Одлука о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике
Одлука о наплати услуга за сакупљање, одвоз и одлагање комуналног отпада у Општини Петњица
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Петњица
Одлука о привременом финансирању потреба Буџета Општине Петњица за период 01.01.- 31.03.2015. год
Одлука о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Плав за 2014. годину
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Плав за 2013. годину
Одлука о привременом финансирању општине Плав, за период јануар - март 2015. године
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о финансирању политичких партија
Одлука о одређивању накнада за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Плав
Одлука о начину поступања Општине Плав у поступку раздвајања Општине Плав и Општине Гусиње услед територијалне промјене
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Плав
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Одлука о оснивању склоништа за смјештај и заштиту напуштених и изгубљених паса и осталих животиња
Програм рада Скупштине општине Плав за 2015. годину
Одлука о Буџета општине Пљевља за 2015. годину
Одлука о финансирању рада геронтодомаћица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Одбора за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за представке и притужбе
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за родну равноправност
Одлука о Буџету општине Рожаје за 2015. годину
Одлука о усвајању Једногодишњег програма уређења простора Општине Рожаје за 2015. годину
Годишњи план привремених објеката за 2015. годину
Програм рада Скупштине општине Рожаје за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Шавник за 2015. годину
Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Шавник
Одлука о Буџету општине Жабљак за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Жабљак за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за пољопривредно земљиште које се користи у пољопривредне сврхе у 2015. години
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Жабљак
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о измјенама Одлуке о водоснабдијевању, третману и одвођењу отпадних вода на подручју Општине Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о комуналном уређењу града
Одлука о измјенама Одлуке о радном времену
Одлука о измјенама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Програм уређења простора за 2015. годину

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Будва
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Будва
Закључак, број: 02-5916, којим се усваја Извјештај о стању уређења простора Општине Бијело Поље за 2014. годину, са Извјештајем
Програм рада Скупштине Општине Бијело Поље за 2015 годину
Програм уређења простора Општине Бијело Поље за 2015. годину
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана Стара Варош-центар
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Пљевља
Одлука о Буџету општине Тиват за 2015. годину
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Миловићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Мештровићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Богишићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Костићи"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 1"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 2"
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Крашићи 3"
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Тиват
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално" Тиват
Одлука о проглашењу заштићеног природног добра Велики градски парк у Тивту
Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о грађењу и уклањању помоћних објеката
Програм рада Скупштине Општине Тиват за 2015. годину
Закључак о утврђивању Нацрта елабората о начину кориштења јавних паркиралишта у захвату Дуп-а Тиват-Центар I фаза
Закључак о давању сагласности на закључење анекса Уговора
Извјештај о стању уређења простора Општине Тиват за 2014. годину
Информација о стању животне средине за територију Општине Тиват за 2013. годину
Одлука о Буџету општине Улцињ за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана постављања привремених објеката на територији Општине Улцињ за 2015. годину
Одлука о градском и приградском саобраћају и ауто-такси превозу
Одлука о јавним паркиралиштима на подручју Општине Улцињ

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 17/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 28/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 17/2015
Укази о додели одликовања (КО ПР број 1 - 39)
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана Тимочке крајине за период до 2018. године
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
Одлука о проглашењу Дана жалости
Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на примени модела развоја електронске управе Републике Естоније
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу члана Националног савета за регионални развој
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
Решење о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
Решење о именовању председника, чланова и секретара српског дела Мешовите комисије са Руском Федерацијом
Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за стандардизацију географских имена
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП "Транснафта" Панчево за 2013. годину
Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације
Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију
Јавни позив за пријаву пројекта за Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУо-173/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе тач. 10. до 15. Прегледа радних места Правилника о систематизацији радних места у Јавном предузећу за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар", Београд, број 882/11 од 24. маја 2011. године и број 968/11 од 6. јуна 2011. године, у делу у коме су утврђени услови за вршење послова, нису у сагласности са законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости поступка доношења Правилника из тачке 1
Одлука Уставног суда РС број IУо-780/2012 којом се утврђује да одредбе члана 16ј Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите ("Службени гласник РС", бр. 68/06, 49/07, 50/07 - исправка, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 - исправка, 34/12, 78/12, 81/12 - исправка, 96/12, 98/12 - исправка, 114/12, 110/13 и 71/14), нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број Уж-2149/2012 1 којом се усваја уставна жалба Милоша Јањића и утврђује да је пресудом Вишег суда у Зрењанину Гж. 790/11 од 25. јануара 2012. године повређено право подносиоца уставне жалбе на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована
Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама и допуни Правилника о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 810/83 од 5. априла 1983. године о сврставању робе у одређене тарифне бројеве или подбројеве Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1480/83 од 7. јуна 1983. године о сврставању робе обухваћене тарифним подбројем 97.03 Б Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2053/83 од 20. јула 1984. године о сврставању робе у тарифни подброј 32.04 А IV Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1220/84 од 30. априла 1984. године о сврставању робе у тарифне подбројеве 70.14 А I и 70.19 А I а
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 717/85 од 19. марта 1985. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем подбројем 17.04 Д I Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3541/85 од 12. децембра 1985. године о сврставању робе тарифним подбројем 27.03 А Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1030/86 од 8. априла 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 73.40 Б Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3311/86 од 29. октобра 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 24.02 Е Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3829/86 од 15. децембра 1986. године о сврставању робе обухваћене тарифним бројем 44.155 Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 3534/87 од 24. новембра 1987. године о сврставању производа у тарифни подброј 16.04 Е Заједничке царинске тарифе
Уредба Комисије (ЕЗ) број 2695/95 од 24. новембра 1987. године о сврставању производа у тарифни подброј 16.04 Е Заједничке царинске тарифе
Одлука о изменама и допунама Статута Агенције за приватизацију
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ј.п. Инђија


- "Сл. лист града Шапца", бр. 28/2014
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2015. годину
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2015. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Владимирци
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Исправка Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Владимирци
Одлука о извођењу хитних радова на санацији и надградњи десног насипа Дрине од Бановог брода до Бадовинаца (21,068 km) (заштитни систем "Мачва" - западна зона) на подручју општине Богатић
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Богатић
Одлука о комуналним таксама
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Богатић
Одлука о одређивању зона и најопремљенија зона на територији општине Богатић


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 3/2015
Одлука о Буџету Општине Беране за 2015. годину
Одлука о утврђивању накнаде за рад органа управљања у јавним установама и друштвима са ограниченом одговорношћу чији је оснивач Општина Беране
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању систему заједничког регионалног управљања чврстим комуналним отпадом
Одлука о субвенцији (премији) за откуп млијека
Одлука о утврђивању најнижег износа закупнине за земљиште на којем се постављају привремени и објекти монтажног карактера
Одлука о Буџету Општине Котор за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину обрачуна и плаћања чланског доприноса туристичкој организацији Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о усвајању Плана потрошње Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2015. годину
Програм уређења простора за 2015. годину
Програм рада Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2015. годину
Измјене и допуне Програма уређења простора за 2014. годину
Измјене и допуне Програма рада Дирекције за уређење и изградњу Котора за 2014. годину
Одлука о Буџету Општине Мојковац за 2015. годину
Одлука о потврђивању Закључка предсједника Општине о ослобађању плаћања дијела обавеза по основу годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са пута за 2014.

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2015
- "Сл. гласник града Врања", бр. 24/2014
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 16/2015
Уредба о утврђивању Програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину
Уредба о утврђивању подручја бање "Новопазарске Бање"
Одлука о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 401-8182/2007-2 ("Службени гласник РС", број 114/07)
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 401-3477/2008 ("Службени гласник РС", број 79/08)
Решење о измени Решења о додели посебних признања уметницима за врхунски допринос националној култури у Републици Србији 05 број 181-8339/2009 ("Службени гласник РС", број 111/09)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 181-9933/2010 ("Службени гласник РС", број 2/11)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 661-10017/2011 ("Службени гласник РС", број 102/11)
Решење о измени Решења о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина 05 број 181-1028/2013 ("Службени гласник РС", број 14/13)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне помоћи Републици Албанији, услед штете изазване елементарном непогодом - поплавом)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Генералном секретаријату Владе на име једнократне помоћи Републици Македонији, услед штете изазване елементарном непогодом - поплавом)
Закључак Владе (05 број 41-1386/2015)
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-2/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-3/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-9/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-10/2015-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-375/2014-01)
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 54. заседању септембра 2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи
Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби
Правилник о изменама и допуни Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Врбас-гас", Врбас
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Полет, Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима


- "Сл. гласник града Врања", бр. 24/2014
Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивању пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Босилеград
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и условима коришћења службених возила
Решење о образовању Радне групе за израду Одлуке којима су прописани локални изворни приходи и Одлука које се односе на порез на имовину
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Решење о измени Решења о образовању Радне групе за израду Одлуке о подстицајним мерама за развој слободне зоне Врање
Програм о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини за 2014. годину
Одлука о додељивању искључивих права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Врању
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Врања
Решење о формирању Радне групе за решавање питања закупа јавне расвете за постављање телекомуникационих каблова кабловских оператера
Правилник о додељивању награде "Свети Сава"


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 12/2014
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за скупштинске и нормативне послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Решење о давању сагласности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине
Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Јагодине
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора
Решење о давању сагласности ЈП "Стандард" Јагодина на Одлуку Надзорног одбора
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени грејања за грејну сезону 2014/2015. годину привредном друштву "Високоградња инжењеринг" ДОО из Београда

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 27/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 15/2015
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. години
Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "РУКА РУЦИ"
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину коришћења службених возила
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Драгаш
Решење о давању сагласности на Одлуку о избору вршиоца дужности директора "Јат-Техника" друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичке агенције за становање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за становање за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља - Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Панонске термоелектране - топлане " д.о.о. Нови Сад за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Дринско-Лимске Хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2013. години
Решење о давању сагласности на располагање имовином Јавног предузећа "Транснафта" Панчево
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција
Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ваљева, Република Србија и града Молодечно, Република Белорусија
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за промет и услуге MC LABOR DOO Београд - Нови Београд
Решење о давању сагласности на висину трошкова за оверавање мерила које спроводи овлашћено тело Предузеће за производњу, промет и услуге OIL COMERC COMPANY DOO Краљево
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "Србија"
Решење о уступању, без накнаде, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Иницијативу за покретање поступка приватизације у Јавном предузећу "Завод за уџбенике", Београд
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00878/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02932/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-06003/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00374/2010-03)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-01049/2010-03)
Правилник о опациметрима
Правилник о енергетској дозволи
Правилник о садржини обрасца дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју
Правилник о методама иситивања сорте овса (Avena sativa L.) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорте ражи (Secale cereale L.) и тритикалеа (x Triticosecale Wittm.) ради признавања сорте
Правилник о измени и допуни Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Одлука Уставног суда РС број IУз-312/2013 којом се утврђује да одредбе члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 65/13) нису у сагласности с Уставом
Одлука Уставног суда РС број IУз-347/2014 којом се: 1. одбија предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 85. ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13 - Одлука УС, 74/13 - Одлука УС и 55/14); 2. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 85. ст. 2. до 4. и став 6. Закона из тачке 1; 3. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 4, 6, 7. и 15. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 55/14) и 4. одбацују захтеви за обуставу извршења појединачног акта, односно радње предузете на основу одредаба члана 85. ст. 2. до 4. Закона из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-5793/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Н.Ћ. и утврђује да је решењем Основног суда у Пријепољу - Судска јединица у Прибоју Р2. 25/10 од 14. септембра 2010. године и решењем Вишег суда у Ужицу Гж. 1549/11 од 28. октобра 2011. године подноситељки уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава решење Вишег суда у Ужицу Гж. 1549/11 од 28. октобра 2011. године и одређује да надлежан суд донесе нову одлуку о жалби коју је подноситељка уставне жалбе изјавила против решења Основног суда у Пријепољу - Судска јединица у Прибоју Р2. 25/10 од 14. септембра 2010. године.
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција
Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бач", Бач
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, ЈУГОРОСГАЗ АД Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВIН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Гас", Темерин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Београдске електране", Београд
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Родгас" а.д. Бачка Топола
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Гас - Феромонт" а.д. Стара Пазова
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, АД ЗIП "СЛОГА", Кањижа
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "ГАС" д.о.о. Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, IНТЕРКЛIМА д.о.о. Врњачка Бања
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MONUS CHIC"", ""MONUS SLIMS BLUE"", ""MONUS SLIMS RED"", ""MONUS SLIMS GRAY"", ""MONUS APPLE SLIMS"", ""MONUS SLIMS GRAPES")


- "Сл. лист града Шапца", бр. 27/2014
Одлука о извођењу хитних радова на санацији и надградњи десног насипа Саве од Дреновца до Чеврнтије (5,313 km) (Заштитни систем "Мачва: Сава - Дрина" - Источна зона) на подручју Града Шапца
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Шапца
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину у Граду Шапцу
Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац"
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације "Мост"-1
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Поцерски Причиновић 1 - делови улица Ђорђа Нешића и др. Живана Јовановића"
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Зорка - Радна зона Исток" у Шапцу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.2.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 41 и 42/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2015
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 41/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 41 и 42/2014
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о другој измени Одлуке о одређивању представника Града Крагујевца за Скупштину оснивача Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља
Програм о трећој измени Програма за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2014. години
Програм о четвртој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2014. годину
Програм о трећој измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Крагујевца у 2014 години
Програм о првој измени Програма образовања градских робних резерви у 2014. години
Финансијски план о првој измени Финансијског плана Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2014. годину
Програм о другој измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години, број 400-27/14-V од 14. јануара и 13. новембра 2014. године
Програм о трећој измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години, број 400-28/14-V од 14. јануара , 26. августа и 13. новембра 2014. године
Програм о другој измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2014. години број 560-18/14-V од 31. јануара и 7. фебруара 2014. године
Програм о измени Програма за подстицај јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години
Програм о првој измени Програма за подстицај предузетништва у 2014. години
Програм о изменама и допунама Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе – Секретаријат за комуналне послове и надзор у 2014. години


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 3/2015
Програм одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Акциони план развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја на Тргу царице Милице у Новом Саду
Исправка Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 8/2014
Одлука о трећој измени буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о буџету Града Новог Пазара за 2015. годину
Одлука о изменама Статута Града Новог Пазара
Одлука о изменама Пословника Скупштине Града Новог Пазара
Одлука о организовању Новопазарског вашара у Граду Новом Пазару 2014. године
Одлука о расподели средстава невладиним организацијама које обављају делатности из области културно-уметничког стваралаштва и сектора социјалне заштите из буџета Града Новог Пазара за 2014. годину
Одлука о утврђивању члана Градског већа који ће бити на сталном раду у Градском већу Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Ужица", бр. 41/2014
Пословник Скупштине града Ужица - пречишћен текст

- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2014. годину
Одлука о Градском правобранилаштву у Лозници
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Града Лознице
Одлука о усвајању мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Лознице и одређивању просечних цена и одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 39/2014
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Горња Челуга"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Петовића забио"
Одлука о измјени Одлуке о порезу на непокретности
Програм рада Скупштине општине Бар за 2015. годину
План постављања привремених објеката за период 2015. - 2017. година
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Бистрица"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Десна обала Лима"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Острови"
Одлука о Буџету Општине Будва за 2015. годину
Одлука о Буџету општине Даниловград за 2015. годину
Одлука о допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању локалних путева на подручју Општине Даниловград
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Одлука о мјерилима за категоризацију општинских путева
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно земљиште за 2014. годину
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука о допунама Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере
Одлука о допуни Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака
Одлука о привременом финансирању Општине Херцег Нови за период јануар - март 2015. године
Одлука о Буџету пријестонице Цетиње за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Статута Пријестонице
Одлука о измјенама Одлуке о подстицајима за запошљавање локалног становништва на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о измјени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Програм рада Скупштине Пријестонице Цетиње за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 69/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 13/2014
 

- "Сл. гласник РС", бр. 14/2015
Закон о допуни Закона о министарствима
Закон о осигурању депозита
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
Закон о Агенцији за осигурање депозита
Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије
Закон о изменама и допунама Закона о банкама
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е 80 - Дунав (Паневропски коридор VII)
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. години
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за европске интеграције
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Историјског музеја Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу чланова и заменика члана и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за усклађивање активности председавања Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Савезне јавне установе Радио-Југославија за период јануар-јун 2015. године
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Кориговани финансијски извештај Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2013. годину
Колективни уговор за Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 69/2014
Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину, са Програмом
Одлука о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2015. години
Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2015. години
Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину, са Програмом
Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2015. годину - текуће субвенције
Програм коришћења средстава из буџета града Новог Сада намењених Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину - текуће субвенције
Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа
Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче породици Чура у Новом Саду
Одлука о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" у Новом Саду
Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о раскопавању површина јавне намене
Одлука о изменама Одлуке о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Техничка исправка Одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад


- "Сл. лист града Чачка", бр. 15/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2014. годину
План генералне регулације "Центар" у Чачку
План генералне регулације "Трбушани-Љубић" у Чачку
План генералне регулације за насељено место Мрчајевци
Измене Акционог плана запошљавања Града Чачка за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења пословног простора ЈКП "Комуналац" Чачак
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
Програм о изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Чачка за 2014. годину
Програм о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2014. годину
Одлука о формирању, организацији и опремању јединице цивилне заштите опште намене Градске управе Града Чачка
Програм о изменама и допуни Програма постављања киоска на територији Града Чачка


- "Сл. лист града Краљева", бр. 30/2014
Одлука о допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Краљева
Одлука о престанку важења Одлуке о начину и поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту које је јавна својина Града Краљева
Решење о изменама и допунама Решења о одобравању средстава за период јул - септембар 2014. године, на име учешћа Града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева, број: 011-191/2014-III од 21.10.2014. године и број: 011-196/2014-III од 20.11.2014. године
Решење за исплату појединачних једнократних новчаних помоћи власницима породичних стамбених зграда
Решења за одобравање средстава ЈКП "Путеви" Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица у јуну 2014. године на територији Града Краљева
Решење за одобравање средстава ЈКП "Чистоћа" Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица на територији Града Краљева
Решење за одобравање средстава ДП "Матарушка и Богутовачка Бања" по основу обавеза насталих за смештај угрожених породица са територије Града Краљева
Решење за одобравање средстава Предузећу "Металсервис стена" Д.О.О. Краљево на име отклањања последица од поплава и бујица на територији Града Краљева
Одлука о ребалансу буџета Града Краљева за 2014. годину
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Фекална канализација у Тавнику"
Одлука о доношењу Измене Плана генералне регулације "Кулагића ада-Адрани"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Краљева
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Краљева


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 13/2014
План детаљне регулације радне зоне 10 у Инђији
Одлука о одржавању јавних зелених површина
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП "Комуналац" Инђија
Одлука о приступу реализацији Пројекта видео надзора и бесплатног интернета у општини Инђија, Одлука о задужењу чланова Општинског већа

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.2.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70/2014 и 2/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 109, 110/2014 и 1 и 3/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
Упутство о допунама Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 70/2014 и 2/2015
Решење о изменама Решења о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Извод из Правила заштите од пожара који је донео Градоначелник Града Новог Сада 12. априла 2014. године, под бројем 020-2/2013-9233/а

Решење о измени Решења о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате
Решење о одређивању општег паркиралишта на тротоару у делу улице Веселина Маслеше у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Олге Петров код к. бр. 34 у Новом Саду


- "Сл. лист града Ниша", бр. 109, 110/2014 и 1 и 3/2015
Програм развоја Града Ниша за 2015. годину
План детаљне регулације одморишта "Трупале" тип II - лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш
План детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу
План детаљне регулације примарног цевовода II висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Г. Топоница
План детаљне регулације трупалских колектора за одвођења атмосферских и употребљених вода
Одлука о изради Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша
Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са Финансијским планом за 2015. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са Финансијским планом за 2015. годину
Одлука о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" и Студије оправданости давања концесије
Одлука о измени Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш

Одлука о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 са Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020

Решење о измени Решења о образовању Оперативног штаба зимске службе
Одлука о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" (пречишћен текст)
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу - трећа фаза
Упутство о раду трезора општине Сврљиг

Решење о изменама Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша
Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у зонама где се врши наплата услуге коришћења паркиралишта на територији Града Ниша
Одлука о усвајању Плана јавних набавки Скупштине општине Сврљиг за 2015. годину
Правилник о измени Правилника о начину организовања добровољног рада


- "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2014
Закон о ефикасном коришћењу енергије
Закон о комуналној полицији
Закон о измјенама и допунама Закона о ДНК регистру
Закон о измјенама и допунама Закона о спољној трговини
Закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности
Одлуке о преузимању стандарда одбранe
Рјешење о издавању Лиценце за рад Институту за физику, астрофизику и космологију, са сједиштем на Цетињу, за обављање научноистраживачке дјелатности
Правила о допуни Правила рада платног система Централне банке Црне Горе
Одлука о избору замјеника директора агенциј
Одлука о доношењу програма финансијске подршке Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе а.д. за 2015 .годину
Одлука о утврђивању основице и стопе за обрачун чланског доприноса за Привредну комору Црне Горе за 2015. годину
Правила о измјени Правила о утврђивању ближих услова емитовања, регистровања и трговања краткорочним дужничким хартијама од вриједности
Правила о измјени Правила о садржини проспе-кта за јавну понуду емисије власничких и дугорочних дужничких хартија од вриједности
Правила о измјени Правила о секундарном трговању купонским обвезницама на берзи
Рјешење, број: /04/3-1683/5-14
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за порески и царински систем у Министарству финансија
Рјешење о престанку мандата в.д. помоћника министра одбране
Рјешење о престанку мандата геиералног директора Директората за промоцију информационог друштва у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку мандата помоћника министра културе, спорта и медија
Рјешење о одређивању в.д. генералне директорке Директората за културно умјетничко стваралаштво у Министарству културе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија
Рјешење о престанку мандата помоћника министра финансија


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 1/2015
Одлука о измјенама и допунама Програма инвестиционих активности Општине Будва за 2014. г. ("Сл. лист ЦГ-Општински прописи", бр. 1/2014, 23/2014)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о размјени непокретности број 0101-637/1 од 18.09.2012. године
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику на мјесту званом Гомила
Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменицима
Одлука о измјени и допуни Плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Општине Будва за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Општине Будва за 2015. годину
Програм уређења простора Општине Будва за 2015. годину
Одлука о привременом финансирању буџетских корисника Општине Колашин за период 01.01. до 31.03.2015. године
Одлука о доношењу Локалног плана за унапређење социјалне инклузије - развој услуга социјалне заштите 2014-2018. год
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Програм рада Скупштине Општине Колашин за 2015. годину
Извјештај о стању уређења простора на подручју Општине Колашин за 2014. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 94, 96 и 98/2014
- "Сл. града Ниша", бр. 107/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 13/2015
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине
Уредба о утврђивању подручја бање "Селтерс Бање"
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, са два пружна колосека
Решење о разрешењу шефа кабинета потпредседника Владе
Решење о постављењу шефа кабинета потпредседника Владе
Правилник о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке
Закључак Уставног суда РС, број IУо-247/2013 којим се одбацује предлог за оцену уставности и законитости парафираног "Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа" између Владе Републике Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини, од 19. априла 2013. године и издвојена мишљења судија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДП "Други октобар", Вршац

- "Сл. лист АПВ", бр. 2/2015
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу и поступку набавке поклона са протоколарном наменом
Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 94, 95, 96 и 98/2014
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9. месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2014. године
Одлука о промени Статута градске општине Раковица
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта број I-01-06-58/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из туризма број I-01-06-59/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса број I-01-06-55/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Аграр Сурчин" број I-01-06-56/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)

Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи
Програм потреба за ауто-такси превозом у Граду Београду за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2019. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа "Београдске електране"
Одлука о промени Статута градске општине Врачар
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2015. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2015. и 2016. години
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Врачар
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Народног универзитета "Божидар Аџија" - установе у ликвидацији

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2015. години
Одлука о буџету Града Београда за 2015. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града Београда
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда

Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2015. годину
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину

- "Сл. града Ниша", бр. 107/2014
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о коришћењу и поступку набавке поклона са протоколарном наменом
Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.2.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 11 и 12/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 11 и 12/2015
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације "Селова"
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Агенције за приватизацију
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Решење о упису у Регистар политичких странака (Српска народна партија)
Правилник о методама испитивања сорте хмеља (Humulus lupulus L.) ради признавања сорте
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије
Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Уредба о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене
Уредба о садржини стандардног информативног обрасца за уговоре о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене
Уредба о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
Закључак Владе (05 број 018-764/2015)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01773/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01757/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01686/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01769/2014-22)
Решење о именовању за извршитеља (број 740-08-01780/2014-22)
Правилник о обрасцу уверења о завршеној основној и специјализованој обуци посредника
Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора организације која спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике
Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера
Одлука о цени приступа систему за транспорт природног гаса, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Србијагас", Нови Сад
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Лозница-гас" д.о.о. Лозница
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, СИГас д.о.о. Пожега
Одлука о одобравању попуста, СИГас д.о.о. Пожега


- "Сл. лист ЦГ", бр. 56/2014
Закон о управном поступку
Закон о странцима
Закон о допуни Закона о буџету и фискалној одговорности
Одлука о усвајању Извјештаја о стању енергетског сектора Црне Горе у 2013. години
Правилник о минималном квалитету воћа и поврћа
Правилник о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља
Правилник о ближем садржају и начину вођења Регистра техничке документације и извјештаја о ревизији

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 10/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1 и 2/2015
- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 108/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 10/2015
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("MC (5 100’s)", "MC (9 100’s)", "MC (slims 4)", "MC (slims 6)"


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1 и 2/2015
Меморандум о разумевању о сарадњи на пројекту мађарско-српске железнице између Националне комисије за развој и реформе Народне Републике Кине и Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
Меморандум о разумевању о сарадњи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Увозно-извозне банке Кине
Меморандум о разумевању између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и "Sinohydro Corporation Limited"
Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Кине
Амандмани на Споразум о субрегионалној контроли наоружања (Члан IV, Анекс 1-Б, Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини)
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете Столице у области високог образовања


- "Сл. лист општина Срема", бр. 30/2014
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Ириг за 2014. годину
Одлука о буџету општине Ириг за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Статута општине Ириг
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Ириг
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Врдник
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Стазе здравља" у катастарској општини Врдник
Одлука о измени и допуни Одлуке о кредитном задужењу општине Ириг
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину
Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Стара Пазова
Одлука о праву на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег реда рођења
Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину пружања помоћи младим талентима у области образовања
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о стављању ван снаге аката донетих у вези статусне промене припајања Јавног урбанистичког предузећа "Урбанизам" Стара Пазова и "Дирекције за изградњу" ј.п. Стара Пазова
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу спортско - културног динара

- "Сл. лист града Ниша", бр. 108/2014
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја градске општине Нишка Бања у Нишу - трећа фаза на животну средину
Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша
Одлука о буџету општине Бела Паланка за 2015. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 53/2014
Закон о спрјечавању корупције
Уредба о висини накнаде за коришћење објеката сигурности пловидбе на пловним путевима
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину
Уредба о повјеравању дијела послова Управе за инспекцијске послове Општини Будва
Одлука о одређивању локације за хотелски ресорт Лазарет, Општина Херцег Нови
Одлука о одређивању локације за туристички комплекс Хотела "Делфин" у Бијелој, Општина Херцег Нови
Одлука о изради Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - Ушће Суторине
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за европске интеграције
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Монтевидеу - Источна Република Уругвај
Одлука о утврђивању броја радних дозвола за странце за 2015. годину
Одлука о образовању Радног тима за координацију израде и имплементације Индустријске политике до 2020. године
Правилник о смјерницама за израду анализе и факторима ризика ради спрјечавања прања новца и финансирања тероризма
Упутство о раду државног трезора
Правилник о ближим правилима и условима за биљну и сточарску органску производњу
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају возила и опрема за безбједно вршење послова заштите ствари у транспорту и начину вршења тих послова
Рјешење о допуни лиценце за рад Факултету за бизнис и туризам, за постдипломски академски магистарски студијски програм "Менаџмент у туризму и угоститељству", у Будви
Рјешење о допуни лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски академски магистарски студијски програм "Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину - ENERESE", на Грађевинском факултету у Подгорици
Правила о раду заштитника/це људских права и слобода Црне Горе
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правила о ближим условима за идентификацију и спрјечавање конфликта интереса
Правила о ближим условима, начину и поступку вршења надзора пословања друштва за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова и депозитара
Правила о ближој садржини политика, процедура, мјера поступања и регистра трансакција, друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правила о садржају, битним елементима политике управљања ризицима и о методологији мјерења ризика
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 880-915/925-960 MHz за GSM и TRA-ECS системе
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 1710-1785/1805-1880 MHz ЗА GSM/DCS1800 и TRA-ECS системе
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење о додјели права на емитовање
Одлука о именовању два члана Савјета Агенције за електронске медије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 9/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 91, 92 и 93/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 9/2015
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита
Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину
Одлука о утврђивању куће архитекте Јована Илкића у Београду за споменик културе
Одлука о утврђивању комплекса Електротехничке школе "Михајло Пупин" у Новом Саду за споменик културе
Одлука о утврђивању комплекса "Енглеско-југословенске дечије болнице" у Сремској Каменици за споменик културе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
Решење о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о именовању председника и чланова Одбора уредника Правно-информационог система Републике Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Службени гласник"
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Рашка, Република Србија и града Сигишоаре, Румунија
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Ухте, Република Коми, Руска Федерација
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије", Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Јат-Техника" друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на кандидатуру Фудбалског савеза Србије за организовање Првенства Европе у футсалу које ће се одржати у Београду 2016. године
Решење о давању сагласности на кандидатуру Савеза Србије за боди-билдинг, фитнес, боди-фитнес и аеробик за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, 2015. године у Новом Саду
Решење о давању сагласности на кандидатуру Савеза за школски спорт Србије за организовање Светског школског првенства у одбојци у Београду 2016. године
Правилник о висини трошкова за издавање дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју за 2015. годину
Обавештење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 112-07-00027/2015-02
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Програм Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Исправка Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 91, 92 и 93/2014
Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки
Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи Града Београда, Градском већу Града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију Града Београда
Одлука о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП "Београдске електране"
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду
Одлука о ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2014. годину
Одлука о установљењу јавних признања градске општине Вождовац
Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине градске општине Вождовац
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета градске општине Вождовац
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Вождовац
Одлука о финансирању потреба и интереса младих на територији градске општине Вождовац
Одлука о изменама Одлуке о Управи градске општине Вождовац
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац
Статут установе Народни универзитет "Светозар Марковић"
Закључак о исправци Решења о избору Савета за младе
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Земун за 2014. годину
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун
Одлука о Правобранилаштву градске општине Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2014. годину
Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за именовање директора ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других послова од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-54/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области информисања број I-01-06-57/2013 од 22. марта 2013. године (пречишћен текст)

Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години
Одлука о допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације за део Привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин
Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу Града Београда за реализацију Пројекта изградње моста преко Саве, Чукарица - Нови Београд
Одлука о измени и допуни Одлуке о задуживању - закључењу уговора о кредиту између Града Београда и Европске банке за обнову и развој
План детаљне регулације подручја између улица: Кружни пут - Падина, Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, градска општина Вождовац
План детаљне регулације насеља Грмовац у Земуну, општина Земун

Решење о допуни Решења о образовању Савета за права детета Града Београда број 020-4346/14-Г од 18. новембра 2014. године
Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Града Београда
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Одлука о Правобранилаштву градске општине Стари град
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Исправка Одлуке о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2014. годину
Исправка Одлуке о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 2/2015
Правилник о ближем садржају евиденција о оспособљавању запослених у вези превоза опасних материја и годишњег извјештаја о примјени мјера безбједности у превозу опасних материја
Рјешење о лиценцирању Приватне установе Међународни центар за образовање "АДРИАТИККОЛЕЏ", У Будви
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
Правилник о допуни Правилника о листи правила државне помоћи
Упутство о измјени Упутства о начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења
План аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2015. годину
Правилник о ближим условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путевима
Одлука Уставног суда ЦГ У-I бр. 18/09 којом се утврђује да одредба члана 175. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку, у дијелу који гласи: "а постоје изузетне околности које указују да би пуштање на слободу довело до озбиљне пријетње очувању јавног реда и мира", ("Службени лист Црне Горе", бр. 57/09. и 49/10.), није у сагласности с Уставом и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Списак лица којима је издато одобрење за емитовање по основу јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитету мултиплекса прве DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 1), расписаног 30.10.2014. године
Списак лица којима је издато одобрење за емитовање по основу јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма, расписаног 30.10.2014. године
Одлука о утврђивању стопе затезне камате за период од 1. јануара до 30. јуна 2015. године
Рјешење, број :02-УШ-36/19-14
Рјешење, број: 02-УП1-13/88-14

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.1.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 55/2014 и 1/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 105/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 68/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 55/2014 и 1/2015
Одлука о изменама Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама Одлуке о образовању и именовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист града Ниша", бр. 105/2014
Одлука НО ЈКП "Градска топлана" Ниш о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије
Одлука о буџету ГО Медијана за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику
Одлука о буџету општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе од 2015. до 2019. године
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о усвајању Студије оправданости давања концесије и предлога концесионог акта за пројекат Јавног приватног партнерства Изградња регионалног центра за управљање отпадом Келеш
Одлука о укидању Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан
Одлука о измени Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника, чланова радних тела и других колегијалних тела које бира и именује Скупштине општине Гаџин Хан
Стратегија управљања ризицима општине Гаџин Хан
Решење о образовању Савета за миграције општине Гаџин Хан
Одлука о петом ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о буџету општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о приступању промене Статута општине Житорађа


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 68/2014
Одлука о изменама Одлуке о Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције, са Програмом
Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције
Програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених Јавном комуналном предузећу "Пут" Нови Сад за 2014. годину - текуће субвенције
Одлука о буџету Града Новог Сада за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2015
- "Сл. лист града Ниша", бр. 2/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 8/2015
Закон о превенцији и дијагностици генетских болести, генетички условљених аномалија и ретких болести
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа
Одлука о образовању Радне групе за припрему и спровођење петог круга евалуације/оцењивања Републике Србије у борби против прања новца и финансирања тероризма од стране Комитета Савета Европе - Манивал
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-357/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-368/2015)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-370/2015)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Управи за трезор, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за ангажовање лица на привременим и повременим пословима и лица запослених преко омладинских задруга, за потребе пријема, обраде и архивирања документације везане за Регистар пољопривредних газдинстава, а у циљу адекватног и несметаног обављања послова вођења Регистра пољопривредних газдинстава)
Закључак о прихватању Извештају о спровођењу Националног акционог плана за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2014. године
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2014. години
Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2014. години
Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2014. године
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2014. до 31. децембра 2014. године
Одлука Уставног суда РС број Уж-6835/2012 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. И. изјављена против пресуде Основног суда у Нишу К. 272/10 од 16. марта 2011. године и пресуде пелационог суда у Нишу Кж1. 1964/11 од 28. маја 2012. године
Одлука Уставног суда РС број IУз-295/2013 1 којом се: 1. утврђује да одредба члана 56. став 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС и 112/13 - аутентично тумачење) није у сагласности са Уставом и 2. утврђује да Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију ("Службени гласник РС", број 56/11) није у сагласности са Уставом


- "Сл. лист града Ниша", бр. 2/2015
Упутство о раду трезора Градске општине Нишка Бања
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Пирот за 2015. годину
Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Бела Паланка

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2015
- "Сл. лист града Суботице", бр. 41 и 43/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 7/2015
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"
Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2015. години
Уредба о допуни Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
Решење о разрешењу помоћника министра природних ресурса, рударства и просторног планирања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу директора Фонда за развој Републике Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за развој Републике Србије
Решење о разрешењу председника и члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о именовању председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о разрешењу директора Друштва с ограниченом одговорношћу "ЈУП Истраживање и развој" Београд
Решење о именовању директора Друштва с ограниченом одговорношћу "ЈУП Истраживање и развој" Београд
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Одлука Уставног РС суда број ИУо-560/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе чл. 2. и 3. Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус ("Службени лист општине Брус", број 1/07) и одредба члана 3. Одлуке о усвајању предложене допуне усвојеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине ("Службени лист општине Брус", број 2/10), нису у сагласности с Уставом и законом, 2. обуставља поступак за оцену уставности и законитости одредаба Измене и допуне Одлуке о усвајању предложеног регистра мини хидроелектрана на подручју општине Брус ("Службени лист општине Брус", број 4/11), 3. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чланова 4. одлука из тачке 1. и одредаба Одлуке о приступању оснивања друштва са ограниченом одговорношћу "М.Х.Е. БРУС Д.О.О." ("Службени лист општине Брус", број 4/10) и 4. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу одредаба одлука из тач. 1. до 3.
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-00371/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-00313/2014-01)
Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима
Одлука о одређивању матичних подручја града Зајечара
Правилник о садржини и начину подношења захтева извршног повериоца Комори извршитеља за одређивање надлежног извршитеља, садржини одговора Коморе извршитеља и начину достављања одговора Коморе извршитеља извршном повериоцу
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red, rezani duvan S)", "YORK (red, rezani duvan L)", "YORK (gold, rezani duvan S)", "YORK (gold, rezani duvan L)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("HOYO DE MONTERREY Epicure Especial", "ROMEO Y JULIETA Wide Churchills", "COHIBA ROBUSTOS SUPREMOS 2014")
Исправка Малопродајних цена дуванских прерађевина (" COHIBA Behike 52 (BHK), COHIBA Behike 54 (BHK), COHIBA Behike 56 (BHK), Romeo Y Julieta Churchills и Montecristo No2")

- "Сл. лист града Суботице", бр. 41 и 43/2014
Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице
Одлука о доношењу Плана постављања огласних објеката и рекламних ознака на територији Града Суботице
Одлука о додели средстава за финансирање Програма удружења грађана из области пољопривреде
Исправка Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке који се спроводи за потребе Градоначелника Града Суботице

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације XI – део зоне "Дудова шума" у Суботици
Одлука о изради Измене дела Плана детаљне регулације за део простора МЗ "Кертварош" између улица Банијска, Кирешка, Партизанских база и Улице Алексе Шантића у Суботици за блокове 2, 3 и 6
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз измену дела Плана детаљне регулације за део простора МЗ "Кертварош" између улица Банијска, Кирешка, Партизанских база и Улице Алексе Шантића у Суботици за блокове 2, 3 и 6 на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу комплекса прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње (псе и мачке) у блоку 11.5. северозападно од улице Гањо шор (IX нова) у Суботици
Решење о приступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за изградњу комплекса прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње (псе и мачке) у блоку 11.5. Северозападно од улице Гањо шор (IX нова) у Суботици, на животну средину
Одлука о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о измени Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије за тарифне купце
Правилник о начину и поступку расподеле средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана у области заштите животне средине из буџета Града Суботице
Одлука о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа "Радио Суботица" Суботица - "Szabatkai rádió közvállalat" Szabadka - Javno preduzeće "Radio Subotica" Subotica
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Суботице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стопама пореза на имовину у Граду Суботици
Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Исправка Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга

- "Сл. лист ЦГ", бр. 55/2014
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и другим примањима за вријеме рада у дипломатско-конзуларном представништву
Уредба о измјени Уредбе о субвенцијама за запошљавање одређених категорија незапослених лица
Одлука о именовању лица одговорних за вршење децентрализованог управљања претприступним фондовима Европске уније
Одлука о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за пренос имовинских права на непокретности са Пријестонице Цетиње на принца Николу Петровића Његоша, без накнаде
План расподјеле радио-фреквенција за дигиталну земаљску радио-дифузију
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 790-862 MHz за TRA-ECS системе
Грански колективни уговор за хемијску, фармацеутску и текстилну индустрију
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу "Project-Consulting" - Подгорица
Рјешење о именовању члана Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу "Project-Consulting" - Подгорица
Рјешење о именовању директора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о именовању члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Рјешење о постављењу почасног. конзула Црне Горе у Газиантепу - Република Турска
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Монтевидеу - Источна Република Уругвај
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Оливосу - Република Аргентина
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Росарију - Република Аргентина
Рјешење о именовању два члана управног Одбора факултета за Црногорски језик и књижевност

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 54/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 106 и 111/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/20014

- "Сл. гласник РС", бр. 6/2015
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву
Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности
Закон о измени и допуни Закона о ванпарничном поступку
Закон о изменама и допунама Породичног закона
Закон о изменама и допунама Закона о наслеђивању
Закон о допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине
Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи
Решење о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00214/2014-11)
Решење о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима ("Центросинергија" д.о.о. Нови Београд)
Решење о именовању директора КЈП "Златибор" из Чајетине
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар", Зајечар
Малопродајне цене дуванских прерађевина (RED BULL ZWARE", "Red Bull Halfzware Shag", "PUEBLO", "PUEBLO BLUE", "BURTON Fine Flavour", "BURTON Full Flavor")


- "Сл. лист АПВ", бр. 54/2014
Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману
Покрајинска скупштинска одлука о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине
Покрајинска скупштинска одлука о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница
Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама
Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина
Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката
Покрајинска скупштинска одлука о престанку важења покрајинских скупштинских одлука
Покрајинска скупштинска одлука о Изменама и допунама Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години
Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Дугорочном Програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2015 - 2019. године
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Посебном Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења превенције инфекција хуманим папилома вирусом у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину
Покрајинска скупштинска одлука о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе "Радио-телевизије Војводине"
Одлука о образовању Покрајинског савета за безбедност
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлуку о Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 106 и 111/2014
Одлука о буџету општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о висини боравишне таксе
Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа
Одлука о буџету општине Пирот за 2015. годину
Одлука о поверавању обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Пирот

Одлука о буџету општине Дољевац за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац


- "Сл. лист ЦГ", бр. 60/20014
Закон о Завршном рачуну буџета Црне Горе за 2013. годину
Закон о измјенама и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица
Одлука о упућивању припадника Војске Црне Горе у међународну мисију "RESOLUTE SUPPORT (RS)" у Авганистану
Уредба о Царинској тарифи за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.1.2015. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 16/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2014

- "Сл. лист града Панчева", бр. 24/2014
Одлука о изменама Статута Града Панчева
Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева
Одлука о поверавању ЈКП "Младост" Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења Града Панчева, објекат у ул. Масарикова бр. 1 у Панчеву
Одлука о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Одлука о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2014. године
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне
Одлука о измени Одлуке о промени Ценовника са корекцијом цена комуналних услуга број 74/14 од 12.05.2014. године
Решење о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења посебног колективног уговора за јавна предузећа Града Панчева и колективног уговора код послодавца за јавна предузећа Града Панчева
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Статут Јавног радиодифузног предузећа "Радиотелевизија Панчево" Панчево
Статут Јавно комуналног предузећа "Омољица" Омољица
Статут Јавно комуналног предузећа "ВОД-КОМ" Јабука


- "Сл. лист града Чачка", бр. 16/2014
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског већа Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Скупштине Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градског Јавног правобранилаштва Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2014. годину
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2014. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 59/2014
Закон о буџету Црне Горе за 2015. годину
Уредба о групном изузећу од забране споразума у друмском, жељезничком и саобраћају у унутрашњим водама и споразума о конзорцијуму у линијском поморском саобраћају
Уредба о групном изузећу од забране споразума о преносу технологије
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
Уредба о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради санације DV 110 kv Бар - Будва на дионици између стубова бр. 50 - 55
Одлука о увећању зараде државних службеника који обављају нормативно-правне послове
Одлука о оснивању Националне комисије за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа
Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о акцизама
Правилник о обрасцу Годишњег извјештаја о спровођењу надзора над превозом опасних материја
Правилник о службеној легитимацији стручних радника Центра за социјални рад
Одлука о утврђивању накнада за лиценце за 2015. годину
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz и 2010-2025 MHz ЗА TRA-ECS системе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 5/2015
Закон о изменама и допуни Закона о привредним друштвима
Закон о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије
Одлука о измени Одлуке о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и члана 21а Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години
Усклађени динарски износи акциза из члана 40а став 1. тач. 6) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за обновљиве изворе електричне енергије "ЕПС обновљиви извори" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Панонске термоелектране - топлане" д.о.о. Нови Сад
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о. Краљево
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Дринско-Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва Термоелектране и копови "Костолац" д.о.о. Костолац
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Резерват Увац", Нова Варош за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Тара" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница 5Б. Сарлах - Пирот (исток)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела улице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице у Обреновцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње дела улице у Лозници
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице и техничке и комуналне инфраструктуре у комплексу дела индустријске зоне у Смедереву
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње паркинг простора и пешачког прелаза у Лесковцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње одводног канала "Шест путева" на територији општине Кањижа
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње канализационе црпне станице "Школско добро" и пратећих јавних саобраћајних површина у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дистрибутивног цевовода на непокретностима у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње трафостанице "Калуђерица" у Београду
Решења о именовањима судских вештака
Наредба о изменама Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија у Републику Србију
Правилник о инвестиционим фондовима
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.1.2015. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 53/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 9/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 104/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2014 и 1/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 53/2014
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

- "Сл. лист града Лознице", бр. 9/2014
Одлука о радно-правном статусу изабраних и постављених лица од стране органа Града Лознице
Правилник о радним односима


- "Сл. лист града Ниша", бр. 104/2014
Одлука о буџету ГО Црвени Крст за 2015. годину
Правилник о јавним признањима ГО Црвени Крст
Одлука о буџету ГО Палилула за 2015. годину
Одлука о буџету ГО Пантелеј за 2015. годину
Одлука о културним,спортским и другим манифестацијама од значаја за ГО Пантелеј
Одлука о буџету ГО Нишка Бања за 2015. годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о боравишној такси
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Бела Паланка


- "Сл. лист ЦГ", бр. 52/2014 и 1/2015
Закон о аутопуту Бар - Бољаре
Закон о лобирању
Закон о финансирању политичких субјеката и изборних кампања
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању сукоба интереса
Етички кодекс посланика
Уредба о условима, поступку и критеријумима за групно изузеће од забране споразума у сектору осигурања
Уредба о категоријама података о електронским комуникацијама који се задржавају
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Дубровнику - Република Хрватска
Правилник о измјенама и допунама Правилника о посебним мјерама царинског надзора и царинском поступку за робе које се користе за снабдијевање превозних средстава у међународном саобраћају
Наредба о допунама Наредбе о начину уплате јавних прихода
Правилник о утврђивању листе категорија корисника посебних повољности у коришћењу услуга Универзалног сервиса
Правилник о садржају и начину утврђивања индивидуалног плана запошљавања
Правилник о посебним безбједносним условима које мора да испуњава просторија за продају пиротехничких средстава
Правилник о садржају и обрасцу записника о прегледу исправности возила за превоз опасних материја
Правилник о обрасцу сертификата о исправности возила за превоз опасних материја
Одлука о измјени и допуни Одлуке о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне стопе на кредите и депозите
Одлука о измјенама Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Правилник о заједничком коришћењу електронске комуникационе инфраструктуре и повезане опреме
Правила о измјенама Правила Централне Депозитарне Агенције а.д.
Одлука о избору председника и шест чланова Комисије за спрјечавање сукоба интереса
Одлука о разрјешењу једног и избору два члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору два члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једног члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једне чланице Административног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о избору једне чланице Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Милану - Република Италија
Рјешење о разрјешењу савјетника потпредсједника Владе за европске интеграције
Рјешење о разрјешењу савјетника потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем
Одлука о избору судије Врховног суда Црне Горе
Одлука о избору судије Управног суда Црне Горе

Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју
Закон о допуни Закона о борачкој и инвалидској заштити
Закон о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити
Закон о допуни Закона о финансирању локалне самоуправе
Закон о измјенама и допунама Закона о јавним окупљањима
Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима
Резолуција о животној средини
Одлука о избору потпредседника Скупштине Црне Горе 25. сазива
Одлука о именовању замјеника заштитника људских права и слобода Црне Горе
Одлука о именовању замјенице заштитника људских права и слобода Црне Горе
Одлука о издавању и финансирању Јавног гласила недјељника на албанском језику "KOXA JAVORE"
Одлука о именовању једне замјенице чланице Државне изборне комисије
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Регулаторне агенције за енергетику за 2015. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Програмом рада Комисије за хартије од вриједности за 2015. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2015. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за електронске медије за 2015. годину
Одлука о усвајању Финансијског плана са Програмом рада Агенције за љекове и медицинска средства за 2015. годину
Одлука у о усвајању Финансијског плана са Планом рада Агенције за надзор осигурања за 2015. годину
Одлука о именовању једног члана Савјета Агенције за заштиту личних података и слободан приступ информацијама
Одлука о именовању једног члана Савјета Агенције за заштиту личних података и слободан приступ информацијама
Закључци, којима Скупштина Црне Горе подржава препоруке Државне ревизорске институције, исказане у Годишњем извјештају о извршеним ревизијама и активностима Државне ревизорске институције за период октобар 2013 - октобар 2014. године, које указују на недостатке које, у циљу унапређења јавне потрошње треба отклонити до подношења Предлога закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2014. годину, број: 33/14-4/6
Закључци, којима Скупштина Црне Горе позива Владу Црне Горе да донесе План заштите са мјерама санације стања животне средине у општини Пљевља и извијести Скупштину Црне Горе о реализацији мјера смањења негативног утицаја на животну средину и анализи спроведеног мониторинга свих сегмената животне средине, број 00-63-10/14-28/6
Закључак, којим се прихвата Извјештај о финансијском пословању и Извјештај о раду Агенције за електронске медије за 2013. годину, број: 00-72/14-10/3
Закључак, којим се усваја Извјештај о раду, Финансијски искази и Извјештај о извршеној ревизији финансијских исказа Агенције за надзор осигурања за 2013. годину, број: 00-72/14-11/3
Закључак, којим се прихвата Финансијски извјештај и Извјештај о раду Агенције за љекове и медицинска средства за 2013. годину, број: 00-72/14-18/3
Закључак, којим се усваја Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2013. годину, број: 00-72/14-39/4
Закључак, којим се прихвата Финансијски извјештај са Извјештајем о ревизији финансијских исказа Комисије за хартије од вриједности за 2013. годину, број: 00-72/14-40/3
Закључак, којим се прихвата Финансијски извјештај са Извјештајем о раду Регулаторне агенције за енергетику за 2013. годину, број: 00-72/14-41/3
Закључак, којим се прихвата Извјештај о току европских интеграција Црне Горе за период јануар - јун 2014. године, број: 00-72/14-48/3
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Росарију - Република Аргентина
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Оливосу - Република Аргентина
Оперативни план заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Црну Гору за 2015. годину
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
Рјешење о допуни Лиценце за рад Универзитету Црне Горе за постдипломски академски магистарски студијски програм "Инклузивно образовање", Филозофски Факултет у Никшићу
Рјешење, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру Херцегновски лазарет у Мељинама, са заштићеном околином, за који се поуздано вјерује да има културну вриједност, а ради спрјечавања ризика од њеног оштећења, уништења или нестанка, број: УП/I-05-121/2014-12
Правила о начину уписа и вођења Регистра емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности
Правилник о допунама Правилника о накнадама за рад
Одлука о висини редовног доприноса Гарантном фонду за 2015. годину
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Медун
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Шљиванско
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Орља
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за поморски саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
Одлука о избору предсједника Основног суда у Жабљаку
Одлука о избору судије Основног суда у Беранама
Одлука о избору судије Основног суда у Никшићу
Одлука о избору судије Основног суда у Подгорици
Одлука о избору судије Основног суда у Улцињу

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 4/2015
Уредба о утврђивању Државног програма обнове у сектору здравства
Уредба о привременом финансирању јавних медијских сервиса у 2015. години
Уредба о начину прикупљања података ради формирања и вођења јединствене евиденције обвезника плаћања таксе за јавни медијски сервис
Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана општина Јужног поморавља за период до 2018. године
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5, чл. 12, 12а и 14, члана 40а став 1. тачка 5) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години
Решење о разрешењу помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, 24 број 119-10993/2014
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине, 24 број 119-10999/2014
Решење о разрешењу помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, 24 број 119-10991/2014
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине, 24 број 119-11014/2014
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода, 24 број 119-258/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода, 24 број 119-261/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода, 24 број 119-262/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода, 24 број 119-265/2015
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода, 24 број 119-266/2015
Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о разрешењу и именовању председника, чланова и секретара српског дела Заједничке међувладине комисије ради старања о ратним гробовима са Словачком Републиком
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Решење о престанку рада на положају директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
Решење о разрешењу секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
Решење о настављању рада на положају директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству културе и информисања
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Народне библиотеке Србије
Решење о именовању вршиоца дужности управника Народне библиотеке Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло" - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло" - Установе културе од националног значаја
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Југословенске кинотеке
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Југословенске кинотеке - Установе културе од националног значаја
Правилник о Програму стицања посебних знања у вези са заштитом узбуњивача
Правилник o боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења
Правилник о методама испитивања сорте крмног боба (Vicia faba L.) ради признавања сорте
Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о изменама и допуни Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством
Одлука о измени Одлуке о извештавању банака
Одлука о измени Одлуке о објављивању података и информација банке
Одлука о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2015. године
Решење о обрачуну и утврђивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Одлука о престанку судијске функције (број 116-04-671/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 116-04-733/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-166/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци
Одлука о матичним подручјима на територији општине Ириг
Одлука о матичним подручјима на територији општине Медвеђа
Одлука о висини накнаде за чланарину у Комори социјалне заштите за 2015. годину
Одлука о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије за 2015. годину
Одлука о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
Анекс 4 уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN")
Малопродајне цене дуванских прерађевина (COHIBA BEHIKE 52", "COHIBA BEHIKE 54", "COHIBA BEHIKE 56", "ROMEO Y JULIETA Churchills", "MONTECRISTO No2")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)", "Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Blue)")
Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.1.2015. године

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9 и 10/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 15 и 16/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 45/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 37 и 38/2014

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 9 и 10/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Радиначки пут" у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице у стамбеном насељу "Бела ружа" у Лаћарку и гравитирајућег простора у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу когенеративног постројења "Smenergy" и фарме крава музара у Сремској Митровици
Одлука о изменама Програма пословања "Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица" за 2014. годину

Одлука о Градском правобранилаштву Града Сремска Митровица
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Сремска Митровица
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Сремска Митровица
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Сремска Митровица
Измене Локалног акционог плана запошљавања Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о изменама Плана и Програма пословања за 2014. годину предузећа за одржавање улица и путева "Сирмијум пут" ДОО Сремска Митровица
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце


- "Сл. лист општине Шид", бр. 15 и 16/2014
Одлука о допуни и изменама Одлуке о платама и накнади трошкова функционерима општине Шид, одборницима Скупштине и члановима радних тела органа општине Шид
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Шид
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2014. годину

Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Шид
Правилник о радним односима запослених у Општинској управи општине Шид


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 45/2014
Одлука о усвајању стратешког Мастер плана одрживог развоја Планине Рудник

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 37 и 38/2014
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Грахово"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Грахово"
Одлука о плану Буџета општине Плужине за 2015. годину
Одлука о Буџету Главног града Подгорице за 2015. годину
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Побрежје - зоне Д и Е", у Подгорици
Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Голубовци центар - Стакленици", у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Голубовци центар - Стакленици" у Подгорици
Извјештај о стању уређења простора Главног града - Подгорица
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Улцињ
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру урбанистичких парцела бр. 47, 48, 49 и планиране саобраћајнице (булевара) у Улцињу
Одлука о доношењу Измјена и допуна измјенама и допунама Генералног урбанистичког плана Улцињ за локалитете: Пињеш, Рт Ђеране - канал Порт Милена, Деране 2, Улцињско поље, Кодре и дио Зогања у Улцињу
Одлука о доношењу Измјена и допуна за одређене урбанистичке парцеле у захвату ИД ДУП-а "Ултињ-град" за локалитет "Мераја 1" у Улцињу
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за планирање и уређење простора комунално стамбену дјелатност Скупштине Општине Улцињ
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за планирање и уређење простора комунално стамбену дјелатност Скупштине Општине Улцињ
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за родну равноправност Скупштине општине Улцињ
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Одбора за финансије, привреду и развој Скупштине општине Улцињ
Одлука о допунама Одлуке о образовању радних тијела Скупштине
Одлука о ослобађању плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Олива парк" на локалитету Лиман у Улцињу
Одлука о доношењу Локалне студије локације за туристички комплекс високе категорије на локалитету "Башбуљук" у Улцињу
Одлука о доношењу измјена и допуна Генералног урбанистичког плана Улцињ у захвату локалитета: "Лиман 1", "Лиман 2", "Нова Махала" и "Бијела Гора" у Улцињу
Одлука о одређивању тржишне вриједности непокретности за 2015. годину
Одлука о постављању, грађењу привремених објеката монтажног карактера
Одлука о изради Локалне студије локације "Равил"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за израду Локалне студије локације "Равил"

Одлука о Буџету Општине Бар за 2015. годину
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету Општине Бар за 2014. г.
Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину
Програм уређења простора за 2015. годину
Програм подизања спомен-обиљежја
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Даниловград
Одлука о утврђивању Предлога Детаљног урбанистичког плана "Ковачка долина II"
Одлука о утврђивању Предлога Детаљног урбанистичког плана "Тмајевци и Междо"
Програм рада Скупштине општине Никшић за 2015. годину
Одлука о Буџету Општине Никшић за 2015. годину
Одлука о измјенама Одлуке о Буџету општине Никшић за 2014. годину
Закључак, којим се прихвата Извјештај о стању уређења простора општине Никшић за 2014. годину, број: 01-030-249
Одлука о измјени Одлуке о одобравању повољности за пословање у бизнис зони у Никшићу
Одлука о утврђивању почетне цијене закупа земљишта на којем Општина Никшић има право располагања
Одлука о финансирању спорта
Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Јавне установе "Музеји и галерије" Никшић
Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Јавне установе Народна библиотека "Његош" Никшић
Одлука о Савјету за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Петњица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2015
- "Сл. лист АПВ", бр. 56/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Ужица", бр. 38/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 48/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 3/2015
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Уредба о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова
Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма
Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године
Решење о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа "Путеви Србије"
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2013. годину
Решење о постављењу шефа Кабинета председника Владе
Индекси потрошачких цена за децембар 2014. године
Одлука Уставног суда РС број IУо-184/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 97. тачка 17, тачка 18. у делу који гласи: "или у својству запосленог код послодавца" и тачка 20. у делу који гласи: "односно сваки приватни разговор и саопштавање на тему зарада," Правилника о раду код послодавца Акционарског друштва "Крушик  акумулатори", Ваљево, број 961 од 20. маја 2011. године, нису у сагласности са Уставом и законом, 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 99. и чл. 115. до 118. Правилника из тачке 1. и 3. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу оспорених одредаба Правилника из тачке 1.
Правилник о накнади трошкова за медицинска средства која се користе за пружање здравствених услуга лапараскопском методом
Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
Посебан колективни уговор за делатност путне привреде Републике Србије
Одлука о матичним подручјима на територији општине Варварин
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ковачица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Смедерево
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Градско стамбено"
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Инфостан"
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", Лесковац
Одлука о проглашењу рибарског подручја "Ритови доњег Потисја"
Статут Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
Програм рада Дома здравља Медвеђа за 2015. годину

- "Сл. лист АПВ", бр. 56/2015
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2015. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 1/2015
Решење о престанку важења Решења о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Полгар Андраша у Новом Саду

- "Сл. лист града Ужица", бр. 38/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације "Турица" у Ужицу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Котларница на Међају"
Одлука о изменама и допунама Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији општине Ужице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о Градском правобранилаштву Града Ужица
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ужица
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Ужица
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Ужицу
Одлука о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 48/2014
Одлука о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу који је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2014
Одлука о Завршном рачуну буџета Града Ваљева за 2013. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2014. годину - други ребаланс
Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину на територији Града Ваљева и утврђивању коефицијента за зоне
Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Ваљева
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Ваљева
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.10.-31.10.2014. године
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.11.-31.12.2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.1.2015. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 40/2014
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 29/2014
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 47/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2014
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 58/2014

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 40/2014
Одлука о образовању Комисије за избор и разрешење извршних органа Града
Одлука о усвајању Стратегије развоја туризма Града Крагујевца 2015 - 2020. године
План детаљне регулације "Саобраћајнице од Јужне обилазнице до Матичне локације групе Застава" са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину
Одлука о закључивању Анекса бр. 2. Колективног уговора код послодавца Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац
Одлука о продужењу рока поверавања обављања комуналних послова из оквира комуналне делатности ЈКП "Нискоградња" Крагујевац, јавним и јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Крагујевца
Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 14/2014
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу блока 8 у зони 3 - између улица Колубарске и Кајмакчаланске
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 1 и 2 у зони 9
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине блока 12 у зони 4
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације блока 5 реона 1 у зони 47 Индустријског комплекса "Јагодина"
Препорука (број 401-1116/14-01)

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 15/2014
Друге измене и допуне Правилника о посебним паркиралиштима на територији Града Сомбора
Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 29/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Зрењанина и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони
Решење о утврђивању посебног режима саобраћаја у пешачкој зони у Граду Зрењанину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Зрењанина у 2014. години
Решење о давању сагласности ЈКП "Градска топлана" на изворну цену грејања за варијабилни део


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 14/2014
Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 47/2014
Правилник о информационом систему Града Зајечара

- "Сл. лист општина Срема", бр. 29/2014
Одлука о буџету Општине Рума за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву Општине Рума
Одлука о изради измена и допуна Генералног плана Руме
Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Мали Радинци
Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Општине Рума о накнадама за коришћење Заштићеног станишта "Бара Трсковача" са Одлуком о накнадама за коришћење Заштићеног станишта "Бара Трсковача"

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2014
Одлуку о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом
Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа Града Смедерева
Пречишћен текст Пословника Скупштине Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 2/2013 и 4/2014)
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 7/2013-пречишћен текст и 4/2014)
Пречишћен текст Пословника о раду Градског већа Града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 9/2012-пречишћен текст и 5/2014)


- "Сл. лист ЦГ", бр. 58/2014
Закон о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима
Уредба о одложеном плаћању царинског дуга
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића контролним акцизним маркицама
Одлука о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 38 - Бигова"
Одлука о доношењу измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 32"
Одлука о изради измјена и допуна Локалне студије локације "Траште"
Одлука о измјени Одлуке о образовању Етичког одбора
Правилник о измјенама Правилника о минимално-техничким условима у погледу опреме и уређења пословница туристичких агенција и начину утврђивања испуњености тих услова
Правилник о начину закупа и коришћења покретне и непокретне имовине за потребе дипломатско-конзуларних представништава
Правилник о ближим условима, начину и поступку издавања одобрења за посредовање при запошљавању помораца
Правилник о садржају и начину вођења евиденције о лицу задуженом за безбједност превоза опасних материја
Правилник о садржају и обрасцу записника о инспекцијском надзору над превозом опасних материја у друмском саобраћају
Правилник о начину лова соколарењем и начину вођења евиденције птица грабљивица
Правилник о медицинским индикацијама за остваривање права на материјално обезбјеђење, додатка за његу и помоћ, личну инвалиднину и накнаду зараде за рад са половином пуног радног времена
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима услуге смјештаја одраслих и старих лица
Правилник о обрасцу и садржини легитимације заштитника/це људских права и слобода Црне Горе
Правилник о техничким и организационим условима за пресријетање комуникација
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Јавној установи Стручна медицинска школа у Подгорици
Рјешење о издавању лиценце за рад Приватној установи Ауто школи "Старт"
Методологија за утврђивање накнада за лиценце

 


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.1.2015. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 100-103/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 27 и 28/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 66 и 67/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 35 и 36/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 100-103/2014
Одлука о изменама Одлуке о мрежи основних школа на територији Града Ниша
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу - трећа фаза Исток на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у Нишу - трећа фаза на животну средину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2015. годину са Акционим планом
Одлука о о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу Петље Дољевац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра "МАЛОШКЕ БАРЕ" у КО Малошиште и КО Орљане
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац
План и програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2015. години
Програмом коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015. годину
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2015. годину
Решење о образовању Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Одлука о буџету Града Ниша за 2015. годину
Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о Правобранилаштву Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима Града Ниша
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" Ниш
Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са Финансијским планом за 2014. годину
Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са Финансијским планом за 2014. годину
Одлука о доношењу Акционог плана одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP)
Закључак о неприхватању Иницијативе Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-00326/2012-11 од 14.11.2014. године

Одлука о усвајању Стратегије за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 са Стратегијом и Локалним акционим планом за младе Града Ниша 2015-2020

- "Сл. лист града Панчева", бр. 26/2014
Одлука о висини стопе пореза на имовину у Граду Панчеву

- "Сл. лист општина Срема", бр. 27 и 28/2014
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Ириг
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у Општини Ириг
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Пећинци
Одлука о Општинском правобранилаштву

Одлука о изменама и допунама Статута Општине Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума
Одлука о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине Општине Рума
Одлуку о постављању баште угоститељског објекта на територији Општине Рума
Одлуку о поверавању на управљање и одржавање водовода насељених места Хртковци, Платичево и Кленак Јавном предузећу "Водовод" Рума
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Хртковци
Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блок 2-11-1 у радној зони" у Руми
Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-18-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони" у Руми
Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне "Југ 2" у Руми


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 66 и 67/2014
Решење о изменама и допуни Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2014. години
Програм инвестиционих активности Геронтолошког центра "Нови Сад" које се финансирају из средстава буџета Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада
Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години
Одлука о додели субвенција за сертификацију производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за доделу субвенција за сертификацију производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару кнеза Милоша код к. бр. 37 у Новом Саду
Решење о допуни Решења о привременој измени режима саобраћаја на територији Града Новог Сада за потребе рада Зимске службе за 2014/2015 годину

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2014. годину
Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени и допуни Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мише Димитријевића код к. бр. 21 у Новом Саду


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 35 и 36/2016
Завршни рачун Буџета општине Бар за 2013. годину
Одлука о покретању поступка продаје земљишта
Одлука о покретању поступка продаје земљишта
Одлука о затварању неуређеног одлагалишта отпада "Ћафе"
Одлука о одређивању одборника који присуствују закључењу брака
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Беране за 2014. годину
Одлука о доношењу просторно-урбанистичког плана Општине Беране
Одлука о финансирању политичких партија
Одлука о образовању радних тијела Скупштине
Одлука о образовању Службе Скупштине општине Гусиње
Одлука о накнадама одборницима Скупштине општине Гусиње
Одлука о зарадама и драгим примањима локалних функционера
Одлука о образовању Комисије за територијално разграничење општина Гусиње и Плав
Одлука о именовању Комисије за израду Пословника о раду Скупштине општине Гусиње
Одлука о именовању Општинског савјета за културу
Одлука о утврђивању Предлога Детаљног урбанистичког плана "Јаворовача"
Одлука о утврђивању Предлога Локалне студије локације "Борје I"
Одлука о приступању израде Пословника Скупштине општине Пљевља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
Оперативни план заштите од штетног дејства вода Пријестонице Цетиње за 2015. годину
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Шавник
Исправка Одлуке о измјени Одлуке о Буџету Општине Шавник ("Сл. лист ЦГ" - Општински прописи", број 30/14 од 24.10.2014. године)

Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама на територији Општине Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу територије Општине Беране
Одлука о усвајању Локалног плана за унапређење социјалне инклузије - развој услуга социјалне заштите за 2014-2018.
Одлука о преузимању оснивачких права и обавеза у "ФК Беране" Беране
Рјешење о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
Једногодишњи програм уређења простора за 2014. годину
Одлука о измјени и допуни Програма уређења простора Општине Бијело Поље за 2014. годину
Одлука о измјени Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Бијело Поље
Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Бијело Поље
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно, шумско и остало неграђевинско земљиште за физичка лица за 2014. годину
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Бензинска пумпа Равна Ријека"
Одлука о доношењу Локалне студије локације Излетиште "Ушће" у насељу Вољавац
Одлука о утврђивању јавног интереса за потпуну и непотпуну експропријацију непокретности ради изградње постројења за  пречишћавање отпадних вода и I фазе канализационе мреже са пратећим објектима
Одлука о утврђивању јавног интереса за потпуну експропријацију непокретности ради изградње пута Равна Ријека - Јасиковац
Завршни рачун Финансијског плана Градске Општине Голубовци за 2013. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Рожаје за 2014. годину
Одлука о ослобађању плаћања обавеза по основу пореза на непокретности - пољопривредно земљиште за 2014. годину
Одлука о општинским локалним и некатегорисаним путевима на територији Општине Рожаје

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 2/2015
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2014
- "Сл. лист ЦГ
- Међународни уговори", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр.
2/2015
Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2015. годину
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16933/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16926/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16924/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16917/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16923/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16920/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16915/2014)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16918/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-16927/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-16925/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-16921/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-16919/2014)
Решење о разрешењу секретара Министарства одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичког сеизмолошког завода
Решење о постављењу на положај заменика директора Републичког сеизмолошког завода
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о разрешењу и именовању члана Националног ваздухопловног комитета
Решење о разрешењу и именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за азил
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу председника Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Србијагас", Нови Сад
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-16699/2014)
Решење о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2015. године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Завод за уџбенике", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2013. годину Фонда за развој Републике Србије
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив "SERBIA"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име представништва страног привредног друштва садржи назив "Serbia"
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству финансија - Управи царина)
Правилник о изменама Правилника о начину и програму полагања испита за редара, стицања овлашћења за обављање послова редара на скијалишту и изгледу и начину издавања легитимације редара
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 40485/08, Петровић против Србије
Правилник о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Велика Плана
Исправка Одлуке о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2015. годину


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр.
19/2014
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије


- "Сл. лист ЦГ
- Међународни уговори", бр. 12/2014
Одлука о објављивању Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о имплементацији Споразума између Републике Црне Горе и Европске заједнице о реадмисији (враћање и прихватање) лица без дозволе боравка
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају
Одлука о објављивању Споразума о сукцесији билатералних уговора између Црне Горе и Сједињених Америчких Држава
Одлука о објављивању Споразума између Европске Уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму Уније "CUSTOMS 2020"
Објава о ступању на снагу Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе - Управе полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Косово-Полиција о одржавању редовних састанака граничних полиција на свим руководним нивоима
Објава о ступању на снагу Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Министарства унутрашњих послова Републике Косово о спровођењу заједничких патрола уз заједничку државну границу
Објава о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о питањима сукцесије билатералних уговора закључених између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Србије и Црне Горе и Републике Турске

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.1.2015. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 89/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2014


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 18/2014
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о трговини наоружањем (АТТ)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша


- "Сл. лист града Београда", бр. 89/2014
Одлука о студентским стипендијама
Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и другим правима и примањима одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела објеката Остружничког канализационог система - постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ "Остружница" са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица
Одлука о изради Плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун
Одлука о изради Плана детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча, градске општине Палилула и Гроцка
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац
Одлука о подизању споменика Исидори Секулић
План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток - Винча - Панчево, железничка деоница Бели поток - Винча - Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Београда
Одлука о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа "Београдски водовод и канализација"


- "Сл. лист ЦГ", бр. 54/2014
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Агенције за заштиту конкуренције за 2013. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о стању енергетског сектора Црне Горе у 2013. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Државне комисије за контролу поступака јавних набавки за 2013. годину
Закључци, којима се прихвата Извјештај Врховног државног тужилаштва Црне Горе о раду Државног тужилаштва за 2013. годину и Извјештај о раду Тужилачког савјета за 2013. годину, број: 00-72/14-32/4, број: 00-72/14-7/5, ЕPА 535 XXV, ЕPА 461 XXV
Закључци, којима се прихвата Годишњи извјештај о раду судова у Црној Гори за 2013. годину, број: 00-72/14-9/4, ЕPА 465 XXV
Закључак, којим се прихвата Извјештај о реализацији Стратегије регионалног развоја 2010-2014, у 2013. години, број: 00-72/14-33/6, ЕPА 539 XXV
Закључак, којим се прихвата Извјештај о раду Комисије за спрјечавање сукоба интереса за 2013. годину, број: 00-72/14-23/3, ЕPА 501 XXV
Уговор о пројектовању и изградњи аутопута Бар - Бољаре дионица Смоковац - Увач - Матешево
Уговор о преференцијалном зајму за купца за Пројекат изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Кж. бр. 1046/10, од 21. септембра 2010. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак, УЖ-III бр. 316/11
Одлука Уставног суда Црне Горе којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 1109/13, од 3. децембра 2013. године и предмет враћа Врховном суду на поновни поступак, УЖ-III бр. 180/14
Одлуку о именовању два члана Савјета за стране инвестиције из реда посланика 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 1/2015
- "Сл. лист града Београда", бр. 90/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 1/2015
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године
Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга Јавног предузећа "Емисиона техника и везе"
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Службени гласник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2013. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница: Просек - Црвена Река
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајног потеза од Улице Борске до петље "Ласта" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајница у Београду (КО Палилула)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду (КО Миријево)
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Чачку
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела Трговачке улице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње приступног пута за нову градску депонију на територији Града Панчева
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње фискултурне сале у оквиру комплекса Основне школе "Карађорђе" у Остружници
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње депоније за одлагање пепела и шљаке, територија градске општине Лазаревац
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације Жичке реке - изградња заштитног насипа у Жичком пољу, територија Града Краљева
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу проширења гробља у насељеном месту Шопић, територија градске општине Лазаревац
Правилник о врсти података и начину прикупљања података о путницима које домаћи путнички брод мора да води о путницима на путничком броду
Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
Упутство о изменама и допунама Упутства о службеној пратњи ванредног превоза у друмском саобраћају
Одлука Уставног суда број Уж-5238/2011 и издвојено мишљење судије
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину
Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
Одлука о одређивању матичних подручја на територији Града Ваљева
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и ветерина Нови Сад", Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Мерошина", Мерошина
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ваљево за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и о начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зрењанин за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2015. годину
Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите


- "Сл. лист града Београда", бр. 90/2014
План детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, градска општина Земун
План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице Станислава Сремчевића до Улице господара Вучића, блокови Ц21, Ц 27 - Ц 29

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.1.2015. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 64/2014
- "Сл. лист града
Шапца", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 64/2014
Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Најлон пијаце у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора за породично становање између Улице царице Милице и примарног насипа у Футогу, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Петроварадин IX у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Видовданског насеља у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела општеградског центра уз Булевар Европе јужно од Новосадског сајма у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације центра Каћа, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину
Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Новог Сада за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 25/2014
Решење о давању сагласности ЈКП "Стари град" на цене услуга управљања комуналним отпадом

- "Сл. лист града Панчева", бр. 22/2014
Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Панчева за 2014. годину
Решење о измени Решења о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Одлука о додели плакете Града Панчева
Правилник о систематизацији радних места Дома културе "25 мај" Долово

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.1.2015. године

- "Сл. гласник РС", бр. 147/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 9
8 и 99/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 147/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци)
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2015. годину
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-16819/2014)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-16822/2014)
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Решење о разрешењу помоћника министра правде - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању вршиоца дужности директора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о именовању одговорних лица у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007-2013. године
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Геронтолошког центра Лесковац
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Привременог органа у општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
Решење о именовању директора Агенције за приватизацију
Решење о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Емисиона техника и везе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Тара", Бајина Башта за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Стара планина", Књажевац за 2013. годину
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја ради обезбеђивања недостајућих средстава за финансирање расхода и издатака насталих услед штете изазване елементарном непогодом - поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава јединицама локалне самоуправе, на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом - поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија ради обезбеђивања недостајућих средстава јединицама локалне самоуправе, на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом - поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству финансија на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2053/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2057/2014-001)
Решење о емисији државних записа Републике Србије (број 401-2062/2014-001)
Правилник о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима
Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2015. године
Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о Програму и начину полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор

- "Сл. лист града Ниша", бр. 98/2014
Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организовању пружања правне помоћи и вршењу правне заштите имовинских права и интереса општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о изради ПДР Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац
Одлука о измени Одлуке о изради ПДР Комплекса МХЕ "Орљане" на реци Јужној Морави
Одлука о измени Одлуке о изради ПДР Комплекса МХЕ "Чечина" на реци Јужној Морави
Одлука о измени Одлуке о изради ПДР Комплекса МХЕ "Чапљинац" на реци Јужној Морави
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Измена Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац
Правилник о изменама и допунама Правилника о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територије Пиротског округа

- "Сл. лист града Ниша", бр. 99/2014
Решење о одређивању локације на површинама јавне намене за постављање покретних тезги за излагање, рекламирање и продају робе на подручју Градске општине Пантелеј
Упутство и раду трезора Градске општине Палилула

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 146/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 96/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 23/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 145/2014
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала - Космај
Уредба о измени Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
Одлука о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Санкт Петербургу, Руска Федерација
Исправка Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о овлашћењу за испитивање отпада
Правилник о Списку корисника јавних средстава
Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање
Правилник о начину вођења Регистра посредника
Правилник о Програму основне обуке посредника
Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
Етички кодекс посредника
Одлука Уставног суда РС број Уж-4523/2012 којом се усваја уставна жалба Ласло Тибора и утврђује да је у парничном поступку који је вођен пред Општинским судом у Кањижи у предмету П. 330/07, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2015. годину
Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и раду лекарских комисија
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга 2014. годину
Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге
Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора
Одлука о матичним подручјима на територији општине Кнић
Решење о именовању директора ЈКП "Чистоћа", Сомбор
Решење о именовању директора ЈКП "Енергана", Сомбор
Решење о именовању директора ЈКП "Водоканал", Сомбор
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Простор", Сомбор
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2015. годину


- "Сл. лист града Ниша", бр. 96/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Пирот
Одлука о измештању дела постојеће депоније
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању правне помоћи грађанима општине
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Пирот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промету робе на јавним површинама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијачном реду


- "Сл. лист града Шапца", бр. 23/2014
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2014. годину
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова превоза ученика са подручја општине Богатић
Решење о образовању Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић
Роковник за обављање изборних радњи у поступку избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Владимирци расписаних за 30. новембар 2014. године
Упутство за спровођење избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Владимирци расписаних за 30. новембар 2014. године
Пословник о раду Комисије за спровођење избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Владимирци
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Владимирци

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 145/2014
Закон о енергетици
Закон о изменама Закона о планирању и изградњи
Закон о изменама Закона о матичним књигама
Закон о измени и допуни Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
Одлука о измени Одлуке о оснивању ДП "Матарушка и Богутовачка Бања" Матарушка Бања
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Кориговани консолидовани Финансијски извештај Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд за 2013. годину
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за 2014. и 2015. годину
Правилник о раду осуђеног лица
Правилник о кућном реду Специјалне затворске болнице
Правилник о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана развоја шума у националном парку
Правилник о квалитету пива
Правилник о методама испитивања сорте рицинуса (Ricinus communis L.) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорти крмног сирка (Sorghum bicolor (L.) Moench.) и суданске траве (Sorghum sudanense Stapf.) ради признавања сорте
Правилник о методама испитивања сорте уљане тикве (Cucurbita pepo L.) ради признавања сорте
Правилник о садржају и начину вођења јединствене евиденције несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године и евиденција о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из појединачних и масовних гробница
Одлука о матичном подручју на територији општине Бабушница
Одлука о одређивању матичног подручја на територији општине Жабари
Одлука о матичним подручјима на територији општине Сврљиг
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ћићевац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве "Развој", Житиште
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредне коморе Косова и Метохије за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ниш у 2015. години
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Пожаревац за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе чланарине Регионалној привредној комори Сомбор за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној комори за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 143 и 144/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)
Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине
Стратегија развоја статистике пољопривреде у Републици Србији у периоду од 2014. до 2018. године
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме"
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству финансија на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству привреде, за Програм кредитне подршке привреди преко Фонда за развој Републике Србије)
Правилник о обележавању производа од кристалног стакла
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2014. године
Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
Решење о настављању рада на положају помоћника генералног секретара - Сектор за жалбе и извршења - приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Решење о настављању рада на положају помоћника генералног секретара - Сектор за хармонизацију и сарадњу у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-00082/2014-11)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN")
Правилник о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса
Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и ТВ предузећа "Реч радника", Алексинац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и ТВ предузећа "Реч радника", Алексинац
Одлука о висини чланарине која се обрачунава и плаћа Привредној комори Србије за 2015. годину
Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Војводине за 2015. годину
Одлука о висини чланарине, основици на основу које се обрачунава и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Зајечар за 2015. годину
Одлука о висини стопе и основици коморског доприноса Регионалне привредне коморе Кикинда за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Краљево за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Лесковац у 2015. години
Одлука о утврђивању основице, стопе, начина и рока плаћања чланарине Регионалној привредној комори Панчево за 2015. годину
Одлука о утврђивању основице и висине чланарине Регионалне привредне коморе Суботица за 2015. годину
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на коју се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ужице у 2015. години
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff (White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Style Slims Diamond Black", "Style Slims Diamond Pink", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S Black (box)")
Измена Општих услова превоза у међумесном друмском превозу путника

Уредба о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. до 2019. године
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Решење о престанку рада на положају директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2012–2016)
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања ради обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза, насталих услед штете изазване елементарном непогодом – поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја ради обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза насталих услед штете изазване елементарном непогодом – поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве апропријације економске класификације 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока
Правилник о начину вршења надзора над стручним радом органа старатељства
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о изменама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Одлука о избору судије
Одлука о именовању судија поротника за мандатни период од пет година

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 142/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 65/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 39, 43 и 44/2014
- "Сл. лист града Зајечара'', бр. 50/2014
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 12/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 27/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 42/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2014


- "Сл. гласник РС", бр. 142/2014
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину
Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Закон о измени Закона о порезу на додату вредност
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „АИК Банка” а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
Закон о преузимању обавеза привредног друштва Аир Сербиа а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (средства се одобравају Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја ради обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза насталих услед штете изазване елементарном непогодом – поплаве, а у циљу ублажавања последица изазваним овом елементарном непогодом)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-16529/2014)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-16560/2014)
Решење Народне банке Србије ИО НБС број 58
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину
Одлука Европског суда за људска права по представци број 75915/12 - Поповић против Србије
Правилник о измени Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 65/2014
Решење о измени и допуни Решења о образовању и именовању Радне групе за припрему Плана санације и финансијске консолидације јавних комуналних и других јавних предузећа
Исправка Одлуке о измени Одлуке о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2014. годину - додела субвенција за контролу земљишта и плодова и трошкове набавке репроматеријала

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 39, 43 и 44/2014
Решење о образовању Комисије за оцену правилности утврђивања просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Одлука о буџету Града Крагујевца за 2015. годину

Одлука о изменама Одлуке о боравишној такси
Одлука о измени Одлуке о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника

- "Сл. лист града Зајечара'', бр. 50/2014
Одлука о буџету Града Зајечара за 2015. годину

- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 12/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину - ребаланс 2

- "Сл. лист града Краљева", бр. 27/2014
Правилник о условима и начину коришћења сала у јавној својини Града Краљева

- "Сл. лист града Суботице", бр. 42/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за имовину за 2015. годину у Граду Суботици

- "Сл. лист ЦГ", бр. 51/2014
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Македонији
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Милану - Република Италија
Одлука о измјени Одлуке о одређивању блокова за истраживање и производњу угљоводоника
Правилник о измјени Правилника о ближем поступку извоза дуванских производа
Правилник о усклађивању износа највише годишње основице за плаћање доприноса за 2014. годину
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Чево
Рјешење о утврђивању успјешности емисије обвезница
Правила о измјенама и допунама Правила о садржини и објављивању извјештаја о пословању инвестиционих фондова
Правила о садржини, ближим условима и начину објављивања кључних информација за инвеститоре заједничких фондова
Одлука, број: 194, којом се мијења Статут НВО организације за заштиту права аутора музике Црне Горе - ПАМ ЦГ
Рјешења о донесеним и повученим црногорским стандардима
Рјешење о разрјешењу савјетника Предсједника Црне Горе за област безбједности и одбране
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Подгорици, са службеним сједиштем у Подгорици
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Бијелом Пољу и подручје Основног суда у Колашину, са службеним сједиштем у Бијелом Пољу
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Херцег Новом, са службеним сједиштем у Херцег Новом
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Даниловграду, са службеним сједиштем у Даниловграду
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Пљевљима и подручје Основног суда у Жабљаку, са службеним сједиштем у Пљевљима
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Подгорици, са службеним сједиштем у Подгорици
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Цетињу, са службеним сједиштем у Цетињу
Одлука о именовању јавног извршитеља за подручје Основног суда у Подгорици, са службеним сједиштем у Подгорици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 141/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 52/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 86/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 141/2014
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету грчке националне мањине
Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бошњачке националне мањине
Решење о разрешењу помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Решење о престанку дужности директора Републичке агенције за просторно планирање
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор Пољопривредно-индустријског комбината "Земун", Земун
Решење о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета за праћење спровођења пројекта из области ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
Решење о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за праћење спровођења пројекта из области ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
Решење о постављењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
Решење о разрешењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Клиничког центра Србије
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Електропривреда Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Хидроелектране Ђердап" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Дринско-Лимске ХЕ" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ТЕ Никола Тесла" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ТЕ и копови Костолац" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД РБ "Колубара" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Панонске ТЕ - ТО" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електровојводина", Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електродистрибуција - Београд", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "Електросрбија", Краљево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД ЕД "Центар", Крагујевац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД ЕД "Југоисток", Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ЕПС Обновљиви извори" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД "ЕПС Снабдевање" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године
Решење о давању претходне сагласности Јавном предузећу "Електромрежа Србије", Београд, на набавку енергетског трансформатора од Републичке дирекције за робне резерве
Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Агенције за реституцију за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2014. годину
Правилник о одређивању висина такси за пружање стручних услуга из надлежности Дирекције за водне путеве
Одлука о изменама Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
Упутство о изменама Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Правилник о допуни Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о избору судије (број 119-05-366/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-201/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-273/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-293/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-308/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-334/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-342/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-358/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-359/2014-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 21518/09, Јанковић против Србије
Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 132 од 5. децембра 2014. године
Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 133 од 5. децембра 2014. године
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Крагујевац за 2015. годину
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston 100’s Red (gold)", "Winston 100’s Blue (gold)", "Winston 100’s Silver (gold)", "LD Pink Superslims", "LD Violet Superslims", "WINSTON SUPER SLIMS BLUE", "WINSTON SUPER SLIMS SILVER")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("PUEBLO BLUE")


- "Сл. лист АПВ", бр. 52/2014
Пословник о раду Покрајинске владе
Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Војводине за 2015. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 86/2014
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда (пречишћен текст)
Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Звездара
Одлука о допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара
Одлука о измени Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Звездара опредељених за културу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара"
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2014. годину
Статут Привредне коморе Београда
Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2015. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији, саставу и раду Суда части при Привредној комори Београда

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.12.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 85/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 24/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 85/2014
Решење о образовању Савета за права детета Града Београда
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину
Одлука о додели награде општине Чукарица "Матија Бан" за 2014. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица
Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Лазаревац
Одлука о измени Одлуке о задужењу градске општине Лазаревац за реализацију капиталних инвестиционих пројеката
Одлука о изменама и допунама Ценовника број 9033/2 од 6. децембра 2013. године
Одлука о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац
Одлука о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга


- "Сл. лист града Шапца", бр. 24/2014
Одлука о подстицајним мерама на улагање у пољопривредно прехрамбену индустрију на територију Града Шапца

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 34/2014
Одлука о оснивању Агенције за планирање простора
Одлука о утврђивању локације за изградњу, односно реконструкцију саобраћајница до локалитета Бигова-Траште
Одлука о допуни Одлуке о обиму и врсти допуштених радова на спољним дјеловима стамбене зграде
Одлука о допуни Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Једногодишњи извјештај о стању и уређењу простора за 2014. годину
Одлука о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Тивта
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о јавном водоснабдијевању
Одлука о измјенама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних вода са подручја Општине Тиват
Одлука о измјени Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама
Одлука о начину и роковима плаћања туристичке таксе
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о условима и начину извођења музике ("Сл. лист РЦГ-Општински прописи" бр. 06/02, 23/03, "Сл. лист ЦГ - Општински прописи" број 18/09)
Одлука о постављању односно грађењу помоћних објеката
Одлука о постављању, грађењу привремених објеката монтажног карактера
Одлука о приступању Заједници општина Црне Горе
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјенама Одлуке о Завршном рачуну Буџета Пријестонице Цетиње за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 140/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 51/2014
- "Сл. лист општине Срема", бр. 26/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 140/2014
Уредба о условима и мерилима за утврђивање реда првенства закупаца станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање
Уредба о изменама и допуни Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007-2013. године
Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - програми Прекограничне сарадње са државама корисницама ИПА за период 2007-2013. године
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007-2013. године
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години
Одлука о образовању Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
Одлука о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и општине Праг 5, Чешка Република
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Рековац, Република Србија и града Кус, област Чељабинск, Руска Федерација (Челябинск Русская Федерация)
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Рековац, Република Србија и општине Велки Гроб (Vel’ký Grob), Словачка Република
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-16378/2014
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству финансија - Управи царина)
Правилник о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
Правилник о временском плану доделе капацитета железничке инфраструктуре
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
Одлука Уставног суда РС број IУо-273/2011 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 24. став 2, члана 37. став 1. тачка 1. у делу који гласи: "и 19." и тачка 2. у делу који гласи: "20. и", Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени гласник општине Аранђеловац", број 2/07) нису у сагласности са законом; 2. утврђује да Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила на територији општине Аранђеловац ("Службени гласник општине Аранђеловац", број 21/10) није у сагласности са законом и 3. одбацују иницијативе за покретање поступка за оцену законитости одредаба члана 22. Одлуке из тачке 1.
Одлука Уставног суда РС број Уж-9789/2012 којом се усваја уставна жалба Владице Милосављевића, Славише Савића, Братислава Дебељковића, Бранка Анђелковића и Горана Спасића изјављена против пресуде Основног суда у Нишу П. 12472/10 од 15. новембра 2010. године и пресуде Вишег суда у Нишу Гж. 1172/11 од 30. маја 2011. године и утврђује повреда права на једнаку заштиту права зајемченог одредбом члана 36. став 1. Устава, док се уставна жалба у односу на повреду права на правично суђење зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава одбија као неоснована, а у преосталом делу одбацује
Одлука о изменама и допунама Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за 2015. годину
Решење Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-27/14-15
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици, начину и роковима плаћања Регионалној привредној комори Крушевац за 2015. годину
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце у Комори социјалне заштите, упис у Регистар чланова Коморе и издавање уверења о чињеницама из регистара које води Комора социјалне заштите за 2015. годину
Статут Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS", "PARTAGAS MILLE FLEURS", "COHIBA Behike 56 (BHK)")

- "Сл. лист АПВ", бр. 51/2014
Одлука о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени Одлуке о отварању буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине
Упутство о допуни Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима

- "Сл. лист општине Срема", бр. 26/2014
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Ириг за 2014. годину
Одлука о приступању промени Статута општине Ириг
Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ириг
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Ириг
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поверавању обављања комуналних делатности Јавном предузећу "Комуналац" Ириг

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.12.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 94 и 95/2014
- "Сл. лист општине Срема", бр. 25/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 14/2014
Правилник о измени Правилника о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница

- "Сл. лист града Ниша", бр. 94 и 95/2014
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине Гаџин Хан
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра пољопривредног земљишта и објављивању просечних цена осталих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Гаџин Хан
Одлука о Општинском правобранилаштву Општине Гаџин Хан
Одлука о одлагању плаћања дугованог пореза
Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Мерошина
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Мерошина
Одлука о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Пирот
Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Дољевац
Одлуку о допуни Одлуке о одређивању зона на територији Општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о ценама аеродромских услуга
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бела Паланка
Исправка Тарифног систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Исправка Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша


- "Сл. лист општине Срема", бр. 25/2014
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Обреж
Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Сервисна саобраћајница Шимановци - Пећинци" и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Сервисна саобраћајница Шимановци - Пећинци"
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Пећинци
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о измени Одлуке о ауто такси превозу путника
Одлука о измени Одлуке о утврђивању пореза на имовину, одређивање зона и утврђивање коефицијента за сваку зону на територији општине Пећинци
Одлука о Општинском правобранилаштву
Одлука о платама и осталим примањима изабраних, именованих и постављених лица општине Пећинци
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу посебног доприноса за финансирање физичке културе
Одлука о стипендирању студената општине Пећинци
Правилник о критеријумима за доделу стипендија студентима општине Пећинци
Одлука о регресирању трошкова превоза студената општине Пећинци
Правилник о критеријумима за регресирање трошкова превоза студената општине Пећинци
Решење о разрешењу Комисије за равноправност полова
Решење о образовању Комисије за равноправност полова
Решење о разрешењу Савета за младе
Решење о образовању Савета за младе
Одлука о оснивању Интерне ревизије општине Рума
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Рума
Решење о образовању Савета за безбедност општине Рума
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Стара Пазова


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2014
Одлука о допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о допуни Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Котор
Одлука о измјени и допуни Одлуке о постављању односно, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Котор
Одлука о измјенама Одлуке о пијацама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о радном времену
Одлука о накнади за рад Савјета Радио Котора
Одлука о накнади за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о коришћењу и накнади за коришћење пута и путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева
Одлука о престанку важења Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана Стара Варош-центар
Одлука о измјенама и допунама Програмског задатка за Локалну студију локације "Мркови - Бијела Стијена" на Луштици, Општина Херцег Нови
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Мркови - Бијела Стијена" на Луштици

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 139/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 84/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 139/2014
Закон о осигурању
Закон о платним услугама
Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању
Закон о изменама и допуни Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу
Одлука о избору члана Националног просветног савета
Статут Антидопинг агенције
Правилник о Листи забрањених допинг средстава
Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње
Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и поступку за издавање маркице
Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, ЈП „Србијагас” Нови Сад
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Marlboro (Red)", "Marlboro (Gold Original)", "Marlboro (Red, 100’s)", "Marlboro (Gold Silver)", "Marlboro (Red, Soft Pack)", "Marlboro (Gold Оriginal, meko pakovanje)", "Marlboro Advance XL (plavi)", "Marlboro Advance XL (beli)", "Marlboro Touch (plavi)", "Marlboro Touch (srebrni)", "Marlboro Red Code", "L&M Red Label", "L&M Red Label (100‘s)", "L&M Blue Label", "L&M Blue Label (100’s)", "L&M Silver Label", "L&M Forward", "L&M Lounge Coral", "L&M Lounge Marine", "Chesterfield (Red, KS) ", "Chesterfield (Blue, KS) ", "Chesterfield (Silver, KS) ", "Chesterfield (Red, 100’s) ", "Chesterfield (Blue, 100’s) ", "Classic Slims Tirkiz", "Classic Slims Sedef", "L&M Loft (Blue)", "L&M Loft (Sea Blue)", "Chesterfield Slims Charm", "Chesterfield Slims Shine", "Chesterfield Crown Blue", "Chesterfield Crown Aqua")


- "Сл. лист града Београда", бр. 84/2014
План детаљне регулације подручја између Спортског комплекса "Црвена звезда", улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице "Аутокоманда", др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац
Ценовник основних услуга ЈКП "Погребне услуге"
Ценовник осталих услуга ЈКП "Погребне услуге"
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2014/15
Показатељ смањења потрошачких цена у октобру 2014. године
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о оснивању "Хуманитарне фондације Нови Београд"
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о оснивању установе Центар за образовање и културу "Божидарац - 1947", Београд

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 138/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 138/2014
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2015. годину
Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Измене и допуне јавнобележничке тарифе
Одлука о именовању вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 17/2014
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете Столице у области високог образовања
Споразум о сарадњи у процесу приступања Европској унији између Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за плаћања у пољопривреди, рибарству и руралном развоју Републике Хрватске
Споразум између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске о сарадњи у области интегралног управљања водама доњег тока реке Дрине
Меморандум између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Народне Републике Кине о оснивању мреже за сарадњу и промоцију науке и технологије у области пољопривреде
Протокол о сарадњи између Управе за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и ФрансАгриМер, Национална агенција за пољопривредне и морске производе и Агенције за услуге и плаћања
Протокол о стручно-техничкој сарадњи у области пољопривреде, прехрамбене индустрије, руралног развоја ветеринарства, шумарства и водопривреде између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области пољопривреде
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи
Обавештење о датуму ступања на снагу Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 63/2014
Одлука о средствима за санацију пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад
Одлука о обезбеђивању средстава за санацију пословања предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад
Одлука о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
Одлука о програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад, са Програмом
Одлука о Програму коришћења средстава за санацију пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, са Програмом
Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада
Одлука о постављању спомен-плоче породици Чура у Новом Саду
Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад
Одлука о допунама Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2014. години, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања зеленила и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2014. годину, са Програмом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 137/2014
- "Сл. лист града Чачка", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 14/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 137/2014
Указ о додели одликовања (КО ПР број 38)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 39)
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Одлука о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија
Решење о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу помоћника директора Републичког геодетског завода
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за управљање лукама за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за страна улагања и промоцију извоза за 2014. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње моста преко реке Дрине у КО Читлук, општина Љубовија
Правилник о утврђивању висине трошкова стручне контроле техничке документације
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица
Правилник о измени Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о одећи, обући, рубљу и постељини осуђених лица
Правилник о изменама и допуни Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
Индекси потрошачких цена за новембар 2014. године
Упутство о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
Одлука о измени Одлуке о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1034/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1035/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1036/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1037/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1038/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1212/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1213/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1214/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1215/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1216/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1217/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
Одлука о утврђивању Јавног предузећа за информисање Нови Пазар за установу од посебног значаја
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, са два пружна колосека на животну средину
Решење о именовању директора ЈКП "Грочански комуналац", Гроцка
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу", Врбас
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стандард", Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса, Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника "Врбас", Врбас
Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање "Врбас", Врбас


- "Сл. лист града Чачка", бр. 14/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2014. годину
Измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
План генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне"
План генералне регулације "Атеница-Кулиновци"
Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за утврђивање времена изградње грађевинских објеката
Финансијски план о изменама Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене делатности за 2014. годину
Статут Дома здравља "Чачак" у Чачку


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 14/2014
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2014. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 22/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе Града Шапца
Одлука о ребалансу буџета Града Шапца за 2014. годину
Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу
Одлука о управљању комуналним отпадом на територији Града Шапца

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.12.2014. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 48/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 37/2014

- "Сл. лист ЦГ", бр. 48/2014
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за чланове Савјета Агенције за електронске медије
Одлука о образовању Тима за промоцију приоритетних развојних пројеката од посебног значаја за Црну Гору
Правилник о фитосанитарним мјерама за спрјечавање ширења и сузбијање калифорнијске штитасте ваши - Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Правилник о идентификацији и регистрацији свиња
Правилник о методама узорковања за утврђивање резидуа средстава за заштиту биља
Правилник о означавању обуће
Правилник о техничким захтјевима за кристално стакло
Правилник о обиљежавању и означавању текстилних производа
Правилник о начину рада овлашћеног лица, начину спровођења унутрашње контроле, чувању и заштити података, начину вођења евиденција и оспособљавању запослених
Одлука о структури, ближим условима и начину отварања и укидања трансакционих рачуна
Одлука о садржини Централног регистра трансакционих рачуна
Одлука о основним елементима налога за плаћање за извршавање националних платних трансакција преко трансакционих рачуна
Одлука о ближим условима за обављање послова агента пружалаца платних услуга
Одлука о начину вођења регистра платних институција и регистра институција за електронски новац
Одлука о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и новчаних средстава примљених у замјену за издати електронски новац
Одлука о сопственим средствима платних институција
Одлука о сопственим средствима институција за електронски новац
Одлука о минималној вриједности платних трансакција које морају бити процесуиране у RTGS систему
Одлука о надгледању рада платних система
Одлука о престанку важења појединих подзаконских прописа из области платног промета у земљи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна банка Црне Горе
Правила рада Платног система Централне банке Црне Горе


- "Сл. лист града Ужица", бр. 37/2014
Измене и допуне Пословника Скупштине Града Ужица
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Коштица" у Ужицу

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 136/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 136/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката намењених пружању услуга социјалне заштите
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2015. годину
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2015. годину
Уредба о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
Решење о разрешењу директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за људска и мањинска права у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
Решење о разрешењу члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о именовању члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија "МРЕЖА-МОСТ", Београд
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фонда солидарности
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору Пољопривредно индустријског комбината "Земун", Земун
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за младе
Решење о разрешењу представника друштвеног капитала у Скупштини и Управном одбору Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Рудници бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу у реструктурирању, Бор
Решење о именовању представника друштвеног капитала у Скупштину и Управни одбор Рударско-топионичарског басена Бор - Група "Рудници бакра Бор" друштво са ограниченом одговорношћу у реструктурирању, Бор
Решење о разрешењу помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о давању претходне сагласности за разРешење директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о разрешењу директора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о именовању директора Информационо-комуникационе установе "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС"
Решење о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Државне лутрије Србије за пословну 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Београд на води" д.о.о. Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Програма рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава од доплатне поштанске марке "Европско првенство у веслању Србија 2014"
Решење о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-80 Ниш (Просек) - граница са Републиком Бугарском (Димитровград), деоница: Просек - Црвена Река
Решење о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 на територији града Новог Сада
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње водовода на територији градских општина Гроцка и Вождовац у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавних комуналних и јавних саобраћајних површина у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње улице и инфраструктуре у делу улице у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње уличног коридора у Бачкој Паланци
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz
Правилник о дозволама за рад
Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Решење Уставног суда број IУз-934/2012 којим се: 1. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 58. ст. 4. и 5. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - Одлука УС) и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу одредаба Закона из тачке 1.
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Slims Charm")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Slims Shine")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Crown Blue")
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Chesterfield Crown Aqua")
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ада
Решење о именовању директора ЈП Водоканал, Бечеј
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају "Суботица-транс", Суботица
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа "Палић - Лудаш", Палић
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Привредно-технолошки паркови Суботица", Суботица
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга "Димничар", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Стадион", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града Суботице", Суботица
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Радио Суботица", Суботица - Javnog preduzeća "Radio Subotica", Subotica - Szabadkai Rádió Közvállalat Szabadka
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Погребно", Суботица
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботичке пијаце", Суботица
Тарифа накнада које наплаћује ОФА по основу кабловског реемитовања фотографских дела
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("COHIBA ROBUSOS SUPREMOS 2014", "RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED")

- "Сл. лист ЦГ", бр. 50/2014
Уредба о садржини Плана мјера за обезбјеђење интегритета јавних електронских комуникационих мрежа и коришћење електронских комуникационих услуга у ванредним ситуацијама
Одлука о висини накнада за предсједника и чланове Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Одлука о коришћењу права првенства комуникација за вријеме трајања ванредних ситуација
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Газиантепу - Република Турска
Одлука о коришћењу националног интернет домена Црне Горе ".me"
Правилник о садржају и начину вођења евиденције давалаца финансијског лизинга
Правилник о индикаторима за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о електромагнетној компатибилности
Правилник о поморској пилотажи
Правилник о признавању регистрације средстава за заштиту биља
Правилник о измјени Правилника о начину идентификације и регистрације говеда и вођењу регистара и електронске базе података
Правилник о допуни Правилника о радио-фреквенцијама и условима под којима се те радио-фреквенције могу користити без одобрења
Правилник о садржају и начину вођења посебне евиденције о случајевима пријављене дискриминације
Рјешење, број: УП/I 02-176/2014-1, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру "Олупина брода галијун код рта Кабала"
Одлука Уставног суда, Уж-III бр. 532/11, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 199/11, од 7. априла 2011. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе на поновни поступак
Одлука о измјени Одлуке о броју судија у судовима у Црној Гори ("Сл. лист ЦГ", бр. 78/09, 11/11 и 30/13)
Правилник о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба судија
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Мужевице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Обло Брдо
Одлука о подјели укупног капацитета мултиплекса прве DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Статут о измјенама и допунама Статута Савеза синдиката Црне Горе
Исправка Одлуке о основним елементима налога за плаћање за извршавање националних платних трансакција преко трансакционих рачуна
Исправка Правила рада платног система Централне банке Црне Горе

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 135/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 93/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 135/2014
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Одлука о утврђивању зграде Градске тржнице у Шапцу за споменик културе
Одлука о утврђивању куће Марка Станојевића у селу Лесковац за споменик културе
Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује Митру Паликући за освојену златну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стони тенис, екипно класа 5, одржаном у Сплиту, у Републици Хрватској, 2011. године)
Решење о додели националног спортског признања (признање се додељује Ивану Миљковићу за освојену златну медаљу на Олимпијским играма у олимпијском спорту - одбојка, одржаним у Сиднеју, у Аустралији, 2000. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Гојку Пијетловићу, Душану Мандићу, Живку Гоцићу, Сави Ранђеловићу, Милошу Ћуку, Душку Пијетловићу, Слободану Никићу, Милану Алексићу, Николи Рађену, Филипу Филиповићу, Андрији Прлаиновићу, Стефану Митровићу, Браниславу Митровићу, као и њиховом тренеру Дејану Савићу за освојену златну  медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - ватерполо, одржаном у Будимпешти, у Мађарској, од 14. до 27. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Николини Молдован и Оливери Молдован и њиховом тренеру Драгану Плавшићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 500 m, одржаном у Бранденбургу, у Савезној Републици Немачкој,од 10. до 13. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Зарићу и његовом тренеру Жељку Челиковићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Милошу Теодосићу, Марку Симоновићу, Стефану Јовићу, Богдану Богдановићу, Немањи Бјелици, Стефану Марковићу, Николи Калинићу, Стефану Бирчевићу, Ненаду Крстићу, Мирославу Радуљици, Рашку Катићу, Владимиру Штимцу, као и њиховом тренеру Александру Ђорђевићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кошарка, одржаном у Краљевини Шпанији, од 30. августа до 14. септембра 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима: Николини Молдован и Оливери Молдован и њиховом тренеру Драгану Плавшићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијском спортској дисциплини - К2 200 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Небојши Грујићу и Марку Новаковићу и њиховом тренеру Урошу Павловићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 200 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Татјани Јелача и њеном тренеру Драгиши Ђорђићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - атлетика, олимпијској спортској дисциплини - бацање копља, одржаном у Цириху, у Швајцарској Конфедерацији, од 12. до 17. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Митићу и његовом тренеру Властимиру Голубовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање чуња, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Марку Томићевићу и Владимиру Турубарову за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини - К2 1000 m, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 6. до 10. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Драгану Ристићу и његовом тренеру Ненаду Пајићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - стрељаштво, Р5-10 m ваздушна пушка лежећи став микс, одржаном у Сулу, у Савезној Републици Немачкој, од 19. до 26. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Слободану Милетићу и његовом тренеру Немањи Савковићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање диска, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортистима Николи Ковачевићу, Немањи Петрићу, Владу Петковићу, Драгану Станковићу, Николи Јововићу, Милошу Никићу, Милану Рашићу, Александру Атанасијевићу, Саши Старовићу, Марку Подрашчанину, Николи Росићу, Срећку Лисинцу, Марку Ивовићу, као и њиховом тренеру Игору Колаковићу за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - одбојка, одржаном у Краљевини Данској и Републици Пољској, од 20. до 29. септембра 2013. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Ивани Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - атлетика, олимпијској спортској дисциплини - скок у даљ, одржаном у Цириху, у Швајцарској Конфедерацији, од 12. до 17. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Драженку Митровићу и његовом тренеру Јовану Ђукићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање кугле, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Милошу Грлици и његовом тренеру Срђану Јововићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини - атлетика, бацање копља, одржаном у Свонсију, у Уједињеном Краљевству, од 18. до 24. августа 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Марку Драгосављевићу и његовом тренеру Мирославу Алексићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - кајак, олимпијској спортској дисциплини К1 200 m, одржаном у Бранденбургу, у Савезној Републици Немачкој, од 10. до 13. јула 2014. године)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (награда се додељује спортисти Велимиру Стјепановићу за освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту - пливање, олимпијској спортској дисциплини - 400 m слободно, одржаном у Берлину, у Савезној Републици Немачкој, од 13. до 24. августа 2014. године)
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2015. години
Одлука о изменама Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за осигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије


- "Сл. лист града Ниша", бр. 93/2014
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Ниша
Одлука о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у општини Бела Паланка
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Сврљиг
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сврљиг
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Сврљиг


- "Сл. лист ЦГ", бр. 49/2014
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Ciudad Del Este - Република Парагвај
Одлука о образовању Одбора за смањење ризика од катастрофа
Одлука о доношењу Државне студије локације "Михаиловићи"
Правилник о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом
Програм обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2015. годину
Правилник о поштанским услугама
Правилник о условима и начину достављања података о готовинским трансакцијама у износу од најмање 15.000 еура и сумњивим трансакцијама
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање
Рјешење, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру тврђави Горажда са заштићеном околином, Број: УП/I-05-216/14
Одлука Уставног суда Црне Горе, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 1652/09-07, од 10. марта 2010. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици на поновни поступак, Уж-III бр. 369/10
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 410-430 MHz за PMR/PAMR системе
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешење о окончању јавне понуде за преузимање
Правилник о начину проширења и ограничења капацитета аеродрома, усаглашавања редова летења и додјеле временских слотова
Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана Административног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу једне чланице Уставног одбора Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за антикорупцију Скупштине Црне Горе
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Комисије за праћење и контролу поступка приватизације Скупштине Црне Горе
Рјешење о именовању члана Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу
Рјешења о постављењу судског вјештака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 133 и 134/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 133 и 134/2014
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт

Правилник о саобраћајној сигнализацији
Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 38/2014
Статут о измени и допуни Статута Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2014. годину
Одлука о ребалансу буџета Града Крагујевца за 2014. годину
Одлука о Градском правобранилаштву Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском већу
Одлука о оснивању Предшколске установе "Ђурђевдан" Крагујевац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе "Нада Наумовић" Крагујевац
Одлука о допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска гробља"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Нискоградња"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Крагујевац"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зеленило"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Крагујевац
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Предузеће за изградњу Града Крагујевца"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам - Крагујевац"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац"
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Радио телевизија Крагујевац"
Одлука о допуни Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Крагујевца
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години број 400-27/14-V од 14. јануара 2014. године
Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталих од последица поплаве на територији Града Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 132/2014
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Одлука о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета
Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Уредба о изменама и допуни Уредбе о начину и поступку уништавања психоактивних контролисаних супстанци одузетих на основу одлуке надлежног органа
Уредба о изменама Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Савета за питања ратних ветерана
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, за 2013. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електромрежа Србије ", Београд за 2013. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се распоређују Министарству здравља - Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, ради обезбеђивања средстава за сврхе за које је Фонд отворен)
Правилник о извршењу мере притвора
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину
Одлука Уставног суда РС број IУo-365/2014 којом се утврђује  да одредба члана 85. став 3.  Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", бр. 162/11 - пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14), у делу који се односи на одређивање статуса студента из става 2. овог члана Статута, у време важења, није била у сагласности са Уставом и законом
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-295/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-317/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције, број 119-01-316/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције, број 119-05-271/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-291/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-302/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-305/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-312/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-330/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-331/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-332/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-337/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-338/2014-01)
Одлука o престанку судијске функције (број 119-00-341/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-343/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-345/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-350/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-351/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-352/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-353/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (Број 119-00-333/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца (A број 968/14)
Правилник о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца
Решење Директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-000326/2012-11)
Решење Директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00405/2013-11)
Решење Одбора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01382/2013-02)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Кучево - Кучево
Решење о именовању директора ЈП "Ресавска пећина", Деспотовац
Решење о утврђивању губитка репрезентативности синдиката (Основна организација синдиката Института за стандардизацију Србије, са седиштем у Београду)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Davidoff Magnum", "Davidoff Magnum Gold", "Davidoff (Black)", "Davidoff White)", "Davidoff Classic", "Davidoff Gold", "Davidoff Blue", "Davidoff Slims Classic", "Davidoff Slims Gold", "Davidoff Slims Blue", "Davidoff White Slims", "Davidoff Boudoir Black", "Davidoff Boudoir Pink", "Davidoff iD Orange", "Davidoff iD Blue", "Davidoff iD Ivory", "Gauloises Blondes (Blue)", "Gauloises Blondes (Red)", "Parker & Simpson Glide Tec  (Black)", "Parker & Simpson Glide Tec (White)", "West Red 100’s", "West Silver 100’s", "West Red", "West Silver", "West White", "Style Slims Blue", "Style Slims Rose", "Style Slims Diamond Black", "Style Slims Diamond Pink", "Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue (box)", "Parker & Simpson P&S  Black (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Drum Original", "Drum Bright Blue", "Van Nelle HZ", "Golden Virginia")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Classic", "Winston Blue", "Winston Silver", "Winston White")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Winston Blue (Oyster)", "Winston XStyle Blue", "Winston XStyle Silver", "Winston cool Xspression", "Camel Filters", "Camel Blue")


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.12.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 60 и 61/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 50/2014
Решење о утврђивању висине новчане награде за годишње признање у области спорта у 2014. години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 60, 61 и 62/2014
Решење о измени и допуни Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Ђура Јакшић" у Каћу
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Слободана Бајића у Сремској Каменици
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Михајло Пупин" у Ветернику
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници улица Фејеш Кларе и Раковачке у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Одлука о утврђивању цена услуга Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад
Исправка Плана генералне регулације насељеног места Ченеј
Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2014. годину

Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2014. годину
Решење о измени и допуни Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Фејеш Кларе у Новом Саду

Споразум о изради Плана детаљне регулације простора "Кишњева глава" у Националном парку "Фрушка гора"
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о образовању Координационог одбора за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице Жарка Васиљевића и Улице Стевана Милованова у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Стевана Милованова у Новом Саду
Решење о измени дела трасе линије јавног градског превоза путника број 5 Темерински пут - Центар - Железничка станица и о укидању линије јавног градског превоза путника број 18 Центар - Авијатичарско насеље


- "Сл. лист града Панчева", бр. 25/2014
Одлука о доношењу Плана генералне регулације проширена миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.12.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 88/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 92/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 21 и 23/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 87 и 88/2014
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о одређивању зона на територији Града Београда

Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV "Топлана - Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд и Савски венац


- "Сл. лист града Ниша", бр. 91 и 92/2014
Програм рада зимске службе
Правилник о бесплатном превозу за студенте и ученике средњих школа који се школују ван територије Пиротског округа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Димитровград
Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Житорађа за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2014. годину
Одлука о комуналним делатностима
Одлука о изради Плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци у општини Димитровград
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2015. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Димитровград
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Димитровград
Правилник о изменама Правилника о накнадама и другим примањима изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима општине Димитровград и корисницима буџета Општине
Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Димитровград за 2014. годину
Одлука којом се утврђује да одредба члана 11. Одлуке о локалним комуналним таксама, коју је донела Скупштина општине Димитровград ("Службени лист града Ниша", број 117/12), није у сагласности са Уставом


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 58/2014
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за 2013. годину
План генералне регулације насељеног места Ченеј
План детаљне регулације дела радне зоне у Каћу
План детаљне регулације радне зоне северно од железничке пруге у Футогу
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду, са Решењем о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела новог центра јужно од Футошке улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације Мали Београд- Велики рит II у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације простора Спортског и пословног центра "Војводина" у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације


- "Сл. лист града Суботице", бр. 40/2014
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке који се спроводи за потребе Градоначелника Града Суботице као наручиоца
Правилник о допунама Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона

- "Сл. лист града Панчева", бр. 21 и 23/2014
Одлука о изменама Плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (Зона 2.15)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.12.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 49/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 80 и 83/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 49/2014
Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини
Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
Упутство о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима
Правилник о утврђивању службене одеће запослених који врше инспекцијски надзор у установама културе

- "Сл. лист града Београда", бр. 80 и 83/2014
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm - Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV "Аутокоманда" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Вождовац и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2014. годину
Одлука о додели искључивог права ЈП "Пословни центар - Раковица"
Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица
Одлука о промени Статута градске општине Гроцка
Одлука о промени Пословника Скупштине градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Грочански комуналац"
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа "Пијаце и зеленило Гроцка"
Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Гроцка
Прва измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину
Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац
Правилник о начину припреме и достављања материјала председнику и Скупштини градске општине Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Обреновац (пречишћен текст)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину

Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије
Одлука о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања становима у државној својини на којима је корисник градска општина Савски венац број 06-1-12/2006-I-01 од 22. марта 2006. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац
Одлука о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Младеновац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац


- "Сл. лист града Суботице", бр. 39/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за регулацију приступног пута од Тресетишта до атарског пута на к.п. 3402 к.о. Палић
Одлука о изради Плана детаљне регулације за регулацију улице на к.п. бр. 2578, 2574/2 и 2585 к.о. Биково у насељу Габрић
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за регулацију улице на к.п. бр. 2578, 2574/2 и 2585 к.о. Биково у насељу Габрић на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2 северно од Сегединског пута у Суботици
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја уз План детаљне регулације за делове блокова 16.5 и 17.2 северно од Сегединског пута у Суботици на животну средину
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за тарифне купце
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице
Одлука о кућном реду
Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Међуопштински завод за заштиту споменика и културе Суботица - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica
Одлука о усвајању Локалног акционог плана решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника у Граду Суботици за период од 2014-2016 године са Локалним акционим планом

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 131/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 131/2014
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2014. години
Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Црне Горе у Републици Србији, са седиштем у Сремским Карловцима
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" за 2014. годину
Решење о уступању, без накнаде, Клиничко-болничком центру "Звездара", Београд, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о уступању, без накнаде, ствари одузетих у поступку теренске контроле, Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације и Црвеном крсту Свилајнац
Решење о уступању, без накнаде, ствари одузетих у поступку теренске контроле, Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације Шабац, Сектору за ванредне ситуације Свилајнац, Црвеном крсту Београд и ЈП "Србијаводе"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице од Улице Јована Дерока до Улице Слободана Пенезића (од водоторња до Хигијенског завода) у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне инфраструктуре (јавних саобраћајних површина, јавних зелених површина и осталих јавних инфраструктурних објеката, мернорегулационих и црпних станица дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељства за попис и процену вредности имовине штићеника
Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи
Правилник о допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Одлука о висини трошкова за издавање здравствене картице
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("COHIBA ROBUSTOS SUPREMOS 2014")
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED")
Решење о упису промена податка код марке дуванског производа у Регистар о маркама дуванских производа ("Marlboro Red Code")
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Спортски центар "Коста Војиновић", Косовска Митровица и огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈП Спортски центар "Коста Војиновић", Косовска Митровица
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Голубац
Решење о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа "План", Шабац
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Пећинци
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Next by Dubliss (Red, 100’s)", "Next by Dubliss (Blue, 100’s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("PARTAGAS SELECCION PRIVADA", "Montecristo No 2", "MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("West Black Plus", "West Graphite Plus". "West White Plus", "West Silver Slims", "West Blue Slims", "West Red (soft)", "West Silver (soft)", "Imperial Classic Blue", "Imperial Classic Red", "Балканска Звезда класик", "Балканска Звезда злато", "Filter 57 PS (Soft)", "Filter 57 Regular PS", "Filter 57 Indigo PS", "Filter 57 Snow PS", "Filter 57", "Filter 57 Regular (box)", "Filter 57 Indigo (box)", "Filter 57 Snow (box)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red) tvrdo pakovanje", "NERO (blue) tvrdo pakovanje", "MONUS SLIMS BLUE", "MONUS SLIMS RED", "MONUS SLIMS GRAY", "MONUS APPLE SLIMS", "MONUS SLIMS GRAPES")

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 11/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину
Одлука о пијацама
Одлука о правобранилаштву
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара за забаву
Одлука о одређивању Општинског већа, као органа надлежног за давање претходне сагласности на упис својине на објектима који су изграђени на површинама јавне намене
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Правилник о ближим условима, поступку и начину за остваривање права на коришћење услуге лични пратилац детета
Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу службених возила

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.12.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 130/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 22 и 23/2014
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 10/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 130/2014
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину

- "Сл. гласник града Врања", бр. 22 и 23/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Босилеград за 204. годину
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Босилеград
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Босилеград
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград
Одлука о изменама Одлуке о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост"

Одлука о висини амортизације за утврђивање пореза на имовину

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 10/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу Јагодина
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Јагодина
Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора теренске контроле, инспектора наплате, извршитеља принудне наплате и пореског контролора локалних јавних прихода
Програм путовања организације студената и привредно-политичке делегације Града Јагодине за Републику Аустрију

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 13/2014
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 8/2014
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица за 2014. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у сврху легализације објеката и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације
Решење о изменама Решења о одређивању посебних паркиралишта у Граду Сремска Митровица
Решење о режиму саобраћаја теретних возила кроз Град Сремску Митровицу

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 10/2014
Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца
Одлука о основној и додатној подршци у образовању
Одлука о измени Одлуке о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта на територији Града Пожаревца
Исправка измене и допуне Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2013. години
Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији Града Пожаревца за 2014. годину
Правилник о остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији Града Пожаревца у 2014. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у стамбеним јединицама које су у власништву Града
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Тулба - Табана" у Пожаревцу на животну средину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.12.2014. године

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 11/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 31/2014

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 11/2014
Одлука о избору Програма и пројеката којим се финансирају невладине организације из буџета Града Јагодине за 2014. годину
Одлука о утврђивању услова за давање у закуп земљишта у индустријској зони "Јагодина" у Јагодини


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 31/2014
Одлука о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице Центар"
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице - центар"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Крушево
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана Кисјеле воде
Одлука о измјени и допуни Пословника Скупштине општине Будва
Одлука о дјелокругу, организацији и начину рада локалне управе Општине Гусиње
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Забљак за 2013. годину
Одлука о накнади за докомплетирање урбанистичких парцела
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Жабљак" - Жабљак
Одлука о именовању одборника који ће присуствовати закључењу брака
Одлука о допунама Одлуке о образовању радних тијела Скупштине
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање родне равноправности у Општини Никшић за период 2014-2017. године
Одлука о краткорочном задужењу Општине Никшић
Одлука о ауто-такси превозу
Одлука о допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић
Одлука о допунама Одлуке о организовању комуналних дјелатности на територији Општине Никшић
Одлука о допунама Одлуке о комуналном уређењу територије Општине Никшић
Одлука о ослобађању Министарства науке Црне Горе накнаде по основу комуналног опремања грађевинског земљишта
Одлука о заједничком улагању општине Никшић и НВФ "Ћано Копривица" Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о заједничком улагању Општине Никшић и Планинарско смучарског клуба "Јаворак" из Никшића
Програм уређења простора Општине Плужине за 2014. годину
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Стара Варош - дио зоне А", у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна УП-а "Стара Варош" - дио  зоне А" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима, начину и поступку за додјелу Награда и Признања Градске општине Тузи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању радних тијела Скупштине Градске општине Тузи
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената и средњошколаца
Одлука о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о мјерилима за категоризацију и начину обиљежавања општинских путева
Одлука о организовању Јавне установе Центар за културу Рожаје
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Рожаје
Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Рожаје
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеника и намјештеника Општине Тиват
Одлука о хипотеци
Правилник о ближим условима за остваривање права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ коју могу остварити породица или појединац који се налази у стању изузетно тешке материјалне ситуације
Одлука о приступању измјени Статута Пријестонице
Одлука о измјени Одлуке о уступању непокретности на коришћење
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји непокретности непосредном погодбом Капичић Василију
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената
Програм подизања спомен-обиљежја у Пријестоници Цетиње за 2013. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.12.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 47/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 16/2014
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу
Закон о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве
Закон о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT)
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније „Царина 2020”
Регионални договор о радиокомуникацијској служби на унутрашњим пловним путевима
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола

- "Сл. лист АПВ", бр. 48/2014
Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2014. годину
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

- "Сл. лист ЦГ", бр. 47/2014
Уредба о начину и ближим критеријумима за утврђивање накнаде за успостављено право службености на непокретностима на скијашком подручју
Одлука о висини мјесечне накнаде за коришћење пружног појаса и земљишта које припада инфраструктури и пословног простора
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности на подручју Општине Жабљак, КО Мотички Гај I
Одлука о Годишњем плану званичне статистике за 2015. годину
Одлука о изради Државне студије локације "Дио сектора 43 - Лука Будва"
Одлука о давању на привремено коришћење непокретности у својини Црне Горе Општини Беране, без накнаде
Рјешење о издавању лиценце Приватној предшколској установи "Артић Пинокио" - Подгорица, за рад васпитне јединице "Пинокио" - Подгорица
Правилник о ближем садржају евиденције о издатим сертификатима о оспособљености возача за превоз опасних материја
Правилник о утврђивању медицинских разлога за промјену пола
Правилник о радио-фреквенцијама и условима под којима се те радио-фреквенције могу користити без одобрења
Упутство за сузбијање штетног организма Diabrotica virgifera virgifera Le Conte у подручјима гдје је њено присуство потврђено
Рјешење, број: УП/I 02-115/2013-6, којим се успоставља претходна заштита на непокретном добру "Табачки мост" у Подгорици
Предмет Булатовић против Црне Горе, (Представка бр. 67320/10)
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 14/11, којом се утврђује да одредбе чл. 10., 11. и 26. Закона о јавним окупљањима ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 31/05.), нијесу у сагласности с Уставом Црне Горе и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и престају да важе даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 21/14, којом се утврђује да одредбе члана 21. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о избору одборника и посланика ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/14.) није у сагласности са Уставом Црне горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, У-I бр. 34/11, којом се да утврђује да одредба члана 257. став 2. Законика о кривичном поступку ("Службени лист Црне Горе", бр. 57/09. и 4910,), у дијелу који гласи: "Затражи од пружаоца услуга електронских комуникација провјеру идентичности телекомуникацијских адреса које су у одређеном времену успоставиле везу", није у сагласности с Уставом и престаје да важи дном објављивања ове одлуке
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 283/14, којом се усваја уставна жалба и утврђује да је рјешењем Апелационог суда Црне Горе, Квж. бр. 68/14, од 14. марта 2014. године, подносиоцима уставне жалбе повријеђено право зајемчено одредбама члана 29 ст. 1 и 2 и члана 30 ст. 1 и 4 Устава Црне Горе и члана 5 став 1 тачка ц и став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Одлука о висини стопе за обрачун редовне премије и начину обрачуна редовне премије за 2015. годину
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на приступ капацитету мултиплекса прве DVB-Т2 мреже са националним покривањем (MUX 1)
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Правилник о условима за остваривање минималних програмских квота за аудиовизуелна дјела независних произвођача
Правилник о условима за остваривање минималних програмских квота за европска аудиовизуелна дјела
Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким захтјевима и административним процедурама за обављање операција ваздушног превоза

 Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 129/2014
- "
Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 46/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 129/2014
Уредба о стратешком партнерству
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-14900/2014)
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ДП "Матарушка и Богутовачка Бања", Матарушка Бања
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
Решење о постављењу државног секретара у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о разрешењу чланова и именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Радне групе за анализу стања и припрему предлога за покретање и реализацију Пројекта "Штаваљ"
Решење о престанку дужности председника српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
Решење о именовању председника српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника Преговарачке групе за питања правде, слободе и безбедности координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак", Ћуприја
Решење о именовању директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла "Напредак", Ћуприја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Агенције за осигурање депозита
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, на име накнаде плате разрешеном директору Републичке агенције за мирно решавање радних спорова)
Решење о употреби средставатекуће буџетске резерве (средства се одобравају Министарству државне управе и локалне самоуправе - Дирекцији за електронску управу, ради израде "Апликативног софтвера регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини")
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају распоређују се Министарству унутрашњих послова ради измирења обавеза по основу вансудског поравнања између Републике Србије и компаније " GIESECKE & DEVRIENT GMBH" из Савезне Републике Немачке)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају одобравају се Министарству здравља - Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, средства у укупном износу од 120.000.000 динара ради обезбеђења недостајућих средстава за сврхе за које је Фонд отворен)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се одобравају одобравају се Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Републичкој дирекцији за воде, средства у укупном износу од 65.000.000 динара за финансирање текуће ликвидности Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе")
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Србијагас", Нови Сад за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Јавног предузећа "Електромрежа Србије" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена Финансијског плана Агенције за приватизацију за 2014. годину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње објеката из области саобраћајне и комуналне инфраструктуре у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње јавног коридора - саобраћајнице у Бачкој Паланци
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње јавних комуналних и јавних саобраћајних површина у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница - продужетак улице Хајдук Станка, до улице Филипа Филиповића и саобраћајница до улице Цара Душана у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајних површина у Улици Павла Бакића у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње, односно реконструкције саобраћајнице на територији општине Чајетина
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње дела аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница са Републиком Македонијом, деоница: Царичина Долина - Владичин Хан
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу отварања новог површинског копа "Радљево"
Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела и службене легитимације републичког инспектора за државне путеве
Правилник о службеном оделу и обрасцу службене легитимације републичког инспектора за железнички саобраћај
Правилник о изгледу службене легитимације инспектора безбедности пловидбе
Правилник о обрасцу службене легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи инспектор
Одлука Уставног суда РС број Уж-5636/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба Мирослава Петровића и утврђује да је у управном поступку који се води пред Одељењем за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе Зајечар у предмету број 462-48/89, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. налаже надлежним органима да предузму све мере како би се поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 41694/07, Исаковић Видовић против Србије
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 53736/08, 53737/08, 14271/11, 17124/11, 24452/11 и 36515/11, Риђић и други против Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Lucky Strike (Original Red King Size Soft Cup)", "Lucky Strike (Original Red King Size Box)", "Lucky Strike (Blue)", "Lucky Strike (Additive Free Red)", "Lucky Strike (Original Red 100’s Box)", "Lucky Strike (Click&Roll)", "Lucky Strike (Blue 100’s)")

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 37/2014
Решење о образовању Пројектног тима за реализацију пројекта "Ефикасно управљање имовином - темељ локалног економског развоја"
Решење о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза


- "Сл. лист ЦГ", бр. 46/2014
Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају
Уредба о допуни Уредбе о повјеравању дијела послова Управе полиције Пријестоници Цетиње и општинама: Бар, Будва, Тиват, Котор, Никшић, Улцињ и Херцег Нови
Уредба о минималном скупу услуга које обухвата Универзални сервис
Одлука о образовању Савјета за праћење спровођења Стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Одлука о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за пренос права својине на непокретности Црногорској православној цркви, без накнаде
Правилник о висини накнаде за обављање безбједносних прегледа објеката, инсталација, уређаја и опреме на аеродрому и безбједносних прегледа ваздухоплова
Правилник о утврђивању брзине преноса података за функционалан приступ интернету путем Универзалног сервиса
Правилник о утврђивању листе стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
Правилник о начину прикупљања података и начину пријављивања и праћења нежељених дејстава љекова за употребу у хуманој медицини
Правилник о означавању средстава за заштиту биља
Правилник о ближем одређивању радних мјеста, односно послова у органима државне управе на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Правилник о допунама Правилника о условима, критеријумима и поступку остваривања права на субвенције
Правилник о допуни Правилника о критеријумима и условима за утврђивање процента инвалидитета, преостале радне способности и могућности запослења
Правилник о допуни Правилника о начину и условима остваривања права на професионалну рехабилитацију
Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа
Правилник о измјенама Правилника о условима и начину овјеравања и поништавања овјере лиценце страног лица
Правилник о измјенама Правилника о униформи, звањима и ознакама звања службеника обезбјеђења у Заводу за извршење кривичних санкција
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 242/14, којом се утврђује да је рјешењем Вишег суда у Подгорици Уж. бр. 1/14-Квс. бр. 24/14, од 10. априла 2014. године, подносиоцу уставне жалбе повријеђено право зајемчено одредбама члана 29 ст. 1 и 2 и члана 30 став 1 Устава Црне Горе и члана 5 став 1 тачка ц и став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Брскут
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Момче
Рјешење о одобрењу проспекта за јавну понуду II емисије акција
Рјешење о одузимању дозволе за рад
Рјешење, којим се утврђује да је Друштво за управљање инвестиционим фондом МОНЕТА АД ускладило акте, организацију и пословање Затвореног инвестиционог фонда "МОНЕТА" насталог у трансформацији, број: 04/3-1302/3-14
Правила о ближем садржају интерних правила пословања Централног фонда и Фонда улагача и начину достављања обавјештења о несагласности
Правила о ближим условима, начину припајања и спајања заједничких фондова и о ближем садржају и начину достављања обавјештења о припајању и спајању заједничких фондова
Правила о садржини, ближим условима, начину објављивања проспекта инвестиционих фондова
Правилник о накнадама за рад Комисије за хартије од вриједности
Рјешења о донесеним и повученим црногорским стандардима
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Ciudad del Este - Република Парагвај

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 128/2014
Закон о заштити узбуњивача
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
Закон о запошљавању странаца
Одлука о избору јавних тужилаца за Апелациона јавна тужилаштва
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 86)
Одлука о избору председника судова (РС број 87)
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију (РС број 88)
Уредба о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Решење о престанку дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Ариље, Република Србија и града Копривнице, Република Хрватска
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност "Панорама" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програме активности Друштва Србије за борбу против рака и Савеза друштава Војводине за борбу против рака за 2014. годину
Правилник о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи
Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о изменама Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорима о промету непокретности
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2014. године
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-46-00-00132/2014-08)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Next by Dubliss" (Red, 100’s))
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("Next by Dubliss" (Blue, 100’s))
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Управа Бање", Врањска Бања
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Беочин", Беочин

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.11.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 81 и 82/2014
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 81 и 82/2014
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години

Одлука о изменама Одлуке о награди Града Београда
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица, Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9 месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа"
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2014
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације просторног блока између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље Матије Хуђи у Сремској Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације проширења насељског гробља у Великим Радинцима
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Гргуревци, Град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације базе за одржавање државног пута Iа реда број 3 (ауто-пут E-70) деоница Батровци-Добановци у петљи Кузмин
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама и јавним признањима Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Oснивачког акта ЈП "Срем-гас" Сремска Митровица
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта у Граду Сремска Митровица

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 32/2014
Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада за Општину Беране
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада управе Главног града
Одлука о финансирању пројеката невладиних организација
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Етичке комисије за изабране представнике и функционере у локалној самоуправи Главног града - Подгорице
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Главног града - Подгорице
Одлука о урбанистичком пројекту "Индустријска зона - дио планске зоне 12.5" у Подгорици
Одлука о продужењу примјене Одлуке о умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице и Одлуке о додатном умањењу износа закупнине пословног простора у власништву Главног града - Подгорице
Одлука о измјени Одлуке о преносу права располагања грађевинским земљиштем Влади Црне Горе - Министарству просвјете
Оперативни план заштите од штетног дејства вода за воде од значаја за Главни град - Подгорицу за 2015. годину
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комуналне дјелатности" Плав
Одлука о давању земљишта на привремено коришћење
Одлука о расписивању Јавног позива за пренос права својине на грађевинском земљишту

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.11.2014. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговор", бр. 15/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2014
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2014

- "Сл. гласник РС - Међународни уговор", бр. 15/2014
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства привреде Републике Србије и Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства трговине и туризма Републике Српске
Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства економије Републике Јерменије
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима


- "Сл. лист града Београда", бр. 78/2014
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Граду Београду
Одлука о Градском правобранилаштву Града Београда
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Београда
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm - Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - Хитна помоћ, градска општина Савски венац
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа "Београдводе"
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у компанији "Симпо" а.д. Врање и повезаним Привредним друштвима "Кондива" д.о.о. Бујановац и "Simpo line" д.о.о. Врање
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја "Југоконцерт" - Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма
Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2014. године


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 28/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2014. годину - Ребаланс II
Одлука о изменама и допунама Статута Града Зрењанина
Одлука о Правобранилаштву Града Зрењанина
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице "Лукићево" Лукићево за период од 01.01.2015. године до 31.12.2024. године
Одлука о расписивању референдума на територији Месне заједнице "Лукићево" Лукићево ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2015. године до 31.12.2024. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 127/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 79/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 127/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2014. годину
Одлука о образовању Националног савета за климатске промене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о настављању рада на положају помоћника министра привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о настављању рада на положају директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о настављању рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
Решење о разрешењу помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
Решење о разрешењу директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Лучани
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Филмског центра Србије - Установе културе од националног значаја
Решење о престанку дужности директора Студентског центра Ниш
Решење о именовању директора Студентског центра Ниш
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
Решење о именовању председника ичланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије "ИНЕП" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије "ИНЕП" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз "Земун Поље" у Београду
Решење о именовању председника ичланова Управног одбора Института за кукуруз "Земун Поље" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о разрешењу председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
Решење о именовању председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
Решење о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о именовању председника и члана Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу помоћника министра спољних послова
Решење о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Електромрежа Србије"
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Електромрежа Србије"
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
Решење о именовању председника Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд и Јавног предузећа "Путеви Србије", Београд
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Тара" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и финансијског плана Савезне јавне установе Радио-Југославија за 2014. годину
Исправка Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
Упутство о измени и допуни Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод Ибар", Косовска Митровица
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за стамбени и пословни простор", Косовска Митровица
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Silver 100`s)")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("YORK (red 100`s)", "YORK (gold 100`s)" , "YORK (red)", "YORK (gold)", "YORK (red big pack)", "YORK (gold big pack)", "MC (6)", "MC (9)"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("NERO (red)" меко паковање, "Floyd 20", "FAST"меко паковање "FAST 100`S", "FAST" тврдо паковање, "Fast Supreme", "Fast Supreme Classic", "FAST BLUE")

- "Сл. лист АПВ", бр. 47/2014
Решење о утврђивању Измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину

- "Сл. лист града Београда", бр. 79/2014
План генералне регулације Спортско-рекреативног центра "Кошутњак"
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац
План детаљне регулације дела насеља "Црне Међе", градска општина Лазаревац

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.11.2014. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2014
- "Сл. лист града
Краљева", бр. 26/2014
- "Сл. лист града
Зрењанина", бр. 26 и 27/2014

- "Сл. лист града Панчева", бр. 19/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево
Одлука о Градском правобранилаштву Града Панчева
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју Града Панчева
Тарифни систем за обрачун испоручене количине топлотне енергије купцима на подручју Града Панчева
Одлука о располагању становима Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Одлука о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији Града Панчева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Града Панчева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Града Панчева
Решење о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о измени Решења о образовању Комисије за комасацију катастарске општине Глогоњ
Правилник о попису непокретности у јавној својини Града Панчева, успостављању јединствене евиденције непокретности и упису непокретности у јавне књиге
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за енергетску ефикасност Града Панчева
Статут Јавно комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село
Измена Ценовника услуга бр. 1335/2 од 05.11.2013. год

- "Сл. лист града Краљева", бр. 26/2014
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину Града Краљева
Решење за исплату појединачних једнократних новчаних помоћи власницима породичних стамбених зграда (25) у укупном износу од 3.000.000,00 динара
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Краљева

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 26/2014
Правилник о измени Правилника о службеним путовањима изабраних и постављених лица у органима Града Зрењанина

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 27/2014
Упутство за издавање привремених дозвола за кретање одређених возила у пешачким зонама у Граду Зрењанину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 126/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 126/2014
Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова
Решење о пријему у држављанство Републике Србије
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени продаје "Службеног гласника РС", висини претплате на "Службени гласник РС" и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2015. години
Решење о давању сагласности на Консолидовани финансијски извештај Јавног предузећа "Службени гласник" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за пословну 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа "Емисиона техника и везе" за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Транснафта" Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електромрежа Србије" за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај предузећа "Завод за уџбенике" за 2013. годину
Решење Владе 05 број 465-14254/2014
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("АУТО ПРОЦЕНА" ДОО, Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ADVENTIS REAL ESTATE" ДОО, Београд)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ПРОЦЕНИТЕЉ" ДОО, Бачка Паланка)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("ФИЦОНС" ДОО, Сремска Каменица)
Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења ("FINSELECT" ДОО, Нови Сад)
Правилник о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија
Правилник о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
Правилник о допуни Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа
Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
Правилник о измени и допуни Правилника о националној категоризацији спортова
Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији
Одлука Уставног суда РС број IУo-38/2013 којом се утврђује да одредбе члана 16. став 2, члана 18. ст. 2. и 3. и члана 19. став 3. Правилника о финансијском и материјалном пословању Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, који је донела Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије 10. јануара 2013. године, нису у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУо-335/2013 којом се утврђује да одредба члана 16. став 2. Статута Организације произвођача фонограма Србије од 28. априла 2010. године, са именима и допунама од 26. марта 2011. године и 31. јануара 2013. године, није у сагласности са Уставом и законом
Одлука Уставног суда РС број IУз-361/2012 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 142. став 4. и члана 146. ст. 4. и 5. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 и 119/12) нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговорима и 2. укида мера обуставе извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу одредаба члана 142. став 4. и члана 146. став 5. Закона из тачке 1, која је утврђена тачком 2. Решења Уставног суда IУз-361/2012 од 22. маја 2013. године ("Службени гласник РС", број 55/13)
Одлукa Уставног суда РС број IУо-233/2013 којом се утврђује да одредба члана 11. Одлуке о локалним комуналним таксама, коју је донела Скупштина општине Димитровград ("Службени лист града Ниша", број 117/12), у делу који гласи: "ступа на снагу даном доношења", није у сагласности са Уставом
Одлука о престанку судијске функције (број 119-05-261/2014-01)
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара - Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа ("PARTAGAS SELECCION PRIVADA", произвођача Habanos S.A. Corporation)
Одлука о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у "Службеном гласнику РС" уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у "Службеном гласнику РС" није обавезно, у 2015. години
Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2015. години
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Viceroy (Superslims Blue)", "Viceroy (Superslims Violet)", "Viceroy (Silver 100’s)", "Viceroy (Charcoal Red 100s)", "Viceroy (Charcoal Blue 100s)", "Viceroy (Charcoal Red)", "Viceroy (Charcoal Blue)", "Viceroy (Charcoal Silver)", "Viceroy (Charcoal Red meko pakovanje)", "Viceroy (Charcoal Blue meko pakovanje)", "Pall Mall (Red)", "Pall Mall (Blue)", "Pall Mall (White)", "Pall Mall (Silver 4)", "Pall Mall (Red 100`s)", "Pall Mall (Blue 100`s)", "Pall Mall (Superslims Blue)", "Pall Mall (Superslims Purple)"
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Pall Mall (Pocket Red)", "Pall Mall (Pocket Blue)")


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 34/2014
Закључак о исправци грешке у Програму о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-v од 15. октобра 2014. године
Програм о шестој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2014. годину број 66-1/14-V од 14. јануара, 5. марта, 14. априла, 11. августа, 4. септембра и 22. септембра 2014. године
Програм о измени Програма распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2014. години
Решење о измени и допунама Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2014. годину
Решење о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2014. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2014
- "Сл. лист града Суботице",
бр. 38/2014

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 25/2014
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Зрењанина
Одлука о доношењу плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
- Текстуални део плана генералне регулације "Багљаш Зрењанину"
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана Града Зрењанина на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Зрењанина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Статут Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Решење о образовању и именовању Комисије за стамбена питања
Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за планове

- "Сл. лист града Суботице", бр. 38/2014
Измене и допуне Правилника о службеној одећи и обући и додатној опреми запослених у Градској управи Града Суботице

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.11.2014. године

-  "Сл. лист града Панчева, бр. 18/2014
- "Сл. лист града Шапца", бр. 21/2014
- "Сл. лист града Лознице", бр. 8/2014
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2014

-  "Сл. лист града Панчева, бр. 18/2014
Измене и допуне Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Решење о образовању Савета за спорт Града Панчева
Решење о образовању Комисије за давање у закуп атељеа
Решење о образовању Комисије за обраду пријава на јавни позив за суфинансирање камате на пољопривредне кредите регистрованим произвођачима са територије Града Панчева у 2014. години
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вредновање програма/пројеката из области пољопривреде и руралног развоја Града Панчева за 2014. годину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја изменама Плана детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (зона 2.15) на животну средину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 21/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом
Решење о јавним паркиралиштима
Решење о зонирању јавним паркиралишта

- "Сл. лист града Лознице", бр. 8/2014
Статут Града Лознице
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице

- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 7/2014
Одлука о радном времену Дома здравља Нови Пазар
Одлука о давању сагласности на смањење цене услуга паркинг сервиса ЈКП "Градска чистоћа" Нови Пазар
Одлука о давању сагласности за повећање цене воде и канализације по захтеву ЈКП "Водовод и канализација" Нови Пазар
Пословник Градског већа Града Новог Пазара - пречишћен текст 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 125/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 83, 88, 89 и 90/2014
- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 125/2014
Указ о додели одликовања
Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација
Уредба о одређивању цена топлотне енергије
Уредба о измени Уредбе о привременом финансирању јавних сервиса
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Решење о разрешењу помоћника министра финансија
Решење о постављењу државног секретара у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о разрешењу помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија и привреде
Решење о разрешењу заменика Генералног секретара Владе
Решење о постављењу на положај заменика Генералног секретара Владе
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о именовању директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању директора Музеја савремене уметности у Београду - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу и именовању члана Савета Акционарског фонда
Решење о именовању председника Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о разрешењу председника, члана и заменика члана и именовању председника, члана и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за питања ратних ветерана
Решење о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
Решење о разрешењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
Решење о постављењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
Решење о престанку рада на положају начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
Решење о разрешењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
Решење о постављењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
Решење о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
Решење о разрешењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
Решење о постављењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
Решење о разрешењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
Решење о постављењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
Решење о престанку рада на положају начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
Решење о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
Решење о разрешењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
Решење о разрешењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
Решење о постављењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
Решење о разрешењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о престанку рада на положају начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
Решење о постављењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
Решење о престанку рада на положају начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
Решење о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
Решење о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
Решење о престанку рада на положају начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
Решење о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
Решење о престанку рада на положају начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
Решење о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
Решење о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
Решење о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
Решење о престанку рада на положају начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
Решење о постављењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
Решење о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
Решење о постављењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
Решење о разрешењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
Решење о постављењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
Решење о престанку рада на положају начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
Решење о престанку рада на положају начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
Решење о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
Решење о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
Решење о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
Решење о разрешењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
Решење о постављењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
Решење о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о престанку рада на положају начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
Решење о разрешењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
Решење о постављењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о разрешењу директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о давању сагласности на Статут Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Решење о усвајању захтева Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије
Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају
Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима
Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита
Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 MHz
Индекс потрошачких цена за октобар 2014. године
Одлука о извештавању банака
Одлука о објављивању података и информација банке
Одлука о изменама и допуни Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Одлука о допуни Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Одлука о допуни Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке Србије
Одлука о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Одлука о допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
Статут Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Решење о именовању директора Јавног комуналног стамбеног предузећа "Звечан" у Звечану
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о именовању директора Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката "Електроизградња" д.о.о. Београд

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83, 88, 89 и 90/2014
Решење о допуни Решења број 2573/2014-01
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан у периоду од 2014-2018 године
Одлука о додељивању Октобарске награде

Решење о измени Решења о додели средстава у области јавног информисања од значаја за град
Решење о именовању Комисије за утврђивање предлога броја пакета, најниже почетне понуде по пакету, критеријума за утврђивање за ранг-листе, лицитационог корака за потребе расписивања јавног конкурса избора корисника места за оглашавање
Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2014/2015. годину
Пројекат обезбеђивања услова и формирања мобилне станице за контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију Града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења
Одлука о цени производње и испоруке топлотне енергије
Одлука о цени код супституције основног енергената
Одлука о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша

Измене и допуне Одлуке о буџету ГО Медијана за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за туризам и заштиту животне средине
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за младе и пронаталитетну политику
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за културу и историјско наслеђе
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за комунална питања и урбану естетику
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома
Исправка Решења о допуни Решења бр. 2573/2014-01 ("Службени лист Града Ниша", бр. 65/2014)

Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград


- "Сл. лист општине Шид", бр. 14/2014
Одлука о додељивању искључивог права Јавном комуналном предузећу "Водовод" Шид за обављање делатности сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање отпадних вода
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.11.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 86, 87/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2014
- "Сл. лист града Суботице", бр. 35/2014
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45, 46/2014
- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2014
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33, 35 и 36/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-2/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 57/2014


- "Сл. лист града Ниша", бр. 86, 87/2014
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у Граду Нишу у периоду 2014-2017 године са Локалним акционим планом
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2014. годину
Решење о измени Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Житорађа за 2014. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Житорађа
Одлука о изменама Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника пацијената и Савета за здравље
Одлука о изменама Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о социјалној заштити општине Житорађа
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за развој омладинског предузетништва у општини Житорађа 2014-2017. године са Локалним акционим планом
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
Упутство раду трезора општине Житорађа


- "Сл. лист града Краљева", бр. 24/2014
Решење којим се утврђује новчани износ, као висина појединачног новчаног износа Октобарске награде Града Краљева за 2014. годину
Одлука о изради Измене и допуне Просторног плана Града Краљева
- Одлука да се не приступа изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Просторног плана Града Краљева, на животну средину
Одлука о мрежи Предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" Краљево
Одлука о стављању ван снаге појединих одлука Скупштине општине Краљево и Скупштине Града Краљева
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних прихода Града Краљева

- "Сл. лист града Суботице", бр. 35/2014
Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-00-361-984/2014

Одлука о условима и начину регулисања плаћања старог дуга и отписа затезне камате дужницима Фонда за развој привреде Града Суботице
Правилник о мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 45, 46/2014
Одлука о седмом допунском буџету Града Зајечара за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији Града Зајечара за период од 2014. до 2018. године
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "БОР 2" - ТС "ЗАЈЕЧАР 2", на територији Града Зајечара
Решење о образовању Савета за пољопривреду

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације уређења простора јавне површине и објеката од значаја за град у насељу Котлујевац

- "Сл. лист града Панчева", бр. 20/2014
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 33, 35 и 36/2014
Решење о изменама Решења о јавним паркиралиштима
Решење о измени Решења о образовању Комисије за давање предлога за суфинансирање пројеката/програма у области јавног информисања у 2014. години, број 112-144/14-V од 6. фебруара 2014. године

Одлука о разрешењу председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о избору председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о избору заменика председника Скупштине Града Крагујевца
Одлука о разрешењу Градоначелника града Крагујевца
Одлука о избору Градоначелника Града Крагујевца
Одлука о избору заменика Градоначелника Града Крагујевца

Одлука о Изради Нацрта Статута о измени и допуни Статута Града Крагујевца и спровођењу јавне расправе

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-2/2014
План генералне регулације "ЦЕНТАР"
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 124/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2014
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-1/2014
- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 124/2014
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2014. годину
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије
Правилник о етилометрима
Правилник о измени Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у области ADN
Одлука Уставног суда РС број Уж–6596/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба О.И.О. и утврђује да је Пресудом Управног суда У. 7727/11 од 20. октобра 2011. године подносиоцу повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се преосталом делу уставна жалба одбацује; 2. поништава Пресуда Управног суда У. 7727/11 од 20. октобра 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против Решења Комисије за азил број Аж-04/10 од 1. јуна 2011. године и 3. одбацује предлог за одлагање извршења решења Министарства унутрашњих послова - Одељења за странце - Одсек за азил број 03/9-26-886/08 од 31. марта 2011. године
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Решење о именовању директора Јавног предузећа за планирање и изградњу "Плана", Велика Плана
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Милош Митровић", Велика Плана
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска Топлана", Велика Плана
Пречишћен текст Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

- "Сл. лист АПВ", бр. 45/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 9-1/2014
Одлука о изменама и допунама Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга
Одлука о допуни Методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског грејања
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Бранковина
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Ваљева
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Ваљева
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Милица Ножица" у Ваљеву за период 01.09. - 30.09.2014. године
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (пречишћен текст)


- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2014
Одлука о конвертовању дуга АД "Симпо" Врање
Решење о образовању Радне групе за праћење процеса приватизације предузећа са територије Града Врања
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
Одлука о покретању иницијативе за приватизацију Јавног предузећа "Informativni Press Centar" Општине Владичин Хан
Одлука о усвајању Плана генералне регулације Трговишта
Одлука о комуналном уређењу, хигијени и заштити животне средине на територији Општине Трговиште

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 123/2014
- "Сл. лист Града Ниша", бр. 85/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 123/2014
Закон о изменама Закона о здравственом осигурању
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мионица
Решење о давању сагласности произвођачу фискалних каса GALEB GROUP d.o.o. Шабац
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

- "Сл. лист Града Ниша", бр. 85/2014
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину
Одлука о подизању Споменика ослободиоцима Града Ниша у Другом светском рату
Одлука о усвајању Пакта за заустављање сексуалног насиља над децом
Одлуке о престанку заштите Споменика природе "Павловићев храст у Доњој Трнави"
Одлука о техничком секретару одборничке групе
План детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације Градске општине Нишка бања)
Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља "9.мај-север" за Улицу Новопланирану (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких партизана)
Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза
Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској бб
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Ниша
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о измени Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 122/2014
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2014
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 122/2014
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
Решење о измени Решења о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
Уредба о Методологији вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-14159/2014)
Одлука о образовању Националног одбора за инвестиције
Одлука о образовању Радне групе за спровођење реструктурирања и реорганизације Српске банке а.д. Београд
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Одлука о утврђивању куће грађевинара Карла Кнола у Београду за споменик културе
Одлука о утврђивању виле "Палас" у Врњачкој Бањи за споменик културе
Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (средства се преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве - текућа буџетска резерва)
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова за издавање здравствене картице
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу "Скијалишта Србије"
Решење о упису у Регистар политичких странака (Зеленa Странкa - Zelená Strana са седиштем у Новом Саду)
Решење о утврђивању репрезентативности Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност", са седиштем у Београду
Решење о утврђивању репрезентативност Гранског синдиката културе и уметности "Независност", са седиштем у Београду
Правилник о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
Одлука Уставног суда РС број Уж-1483/2011 којом се: 1. усваја уставна жалба привредног друштва "F. MB" д.о.о. и утврђује да je пресудом Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 4647/10 од 11. фебруара 2011. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава се пресуда Управног суда - Одељење у Новом Саду У. 4647/10 од 11. фебруара 2011. године и одређује се да исти суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против решења Министарства финансија - Пореска управа - Регионални центар Крагујевац број 01-413-1-00255/2008-3 од 6. јуна 2008. године
Решење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (Farmcop д.о.о. за пољопривредну производњу и трговину, Крушчић)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00136/2013-08)
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-00211/2013-11)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-02-00143/2014-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-00037/2014-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0224/14-08)
Решење Агенције за борбу против корупције (број 014-404-00-0248/14-08)
Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење
Правилник о изменама и допуни Правилника о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, диструбуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("LD Red", "LD Blue", "LD red 100s", "LD blue 100s", "Monte Carlo", "Monte Carlo Blue", "Monte Carlo 100s’s Red", "Monte Carlo 100’s Blue")
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Parker & Simpson P&S Silver (box)", "Parker & Simpson P&S Blue", "Parker & Simpson P&S Black (box)")

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2014
Одлука о ребалансу буџета Града Крушевца за 2014. годину
Одлука о матичним подручјима Града Крушевца
Одлука о некатегорисаним путевима на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Крушевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији Града Крушевца
Одлука о изменама Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији Града Крушевца
Одлука о применљивим стамбеним моделима у ромским насељима на територији Града Крушевца
Одлука о покретању поступка ликвидације Народног универзитета у Крушевцу
Одлука о исплати накнаде штете Народном универзитету у Крушевцу
Одлука о измени Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама
Одлука о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља "Пањевац" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" у Крушевцу
Закључак о исправци грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2014)
Закључак о исправци грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о пијацама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/14)
Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање моторних возила
Одлука о измени и допуни Правилника о критеријумима за коришћење средстава Буџетског фонда за популациону политику Града Крушевца
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" на животну средину
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2014
Одлука о престанку рада Фонда за пружање помоћни грађанима ради отклањања последица на стамбеним објектима проузрокованих бомбардовањем
Одлука о изради Плана детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину (лицитација)

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.11.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 43/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 55 и 56/2014
- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2014
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 43/2014
Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе за средње образовање и васпитање на територији Аутономне покрајине Војводине
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине
Исправка Одлуке о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине број: 025-43/2013 од 28. јуна 2013. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 55 и 56/2014
Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе за 2014/2015. годину
Решење о образовању и именовању Радне групе за припрему Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу на територији Града Новог Сада
Одлука о измени Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2014. години
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Полгар Андраша у Новом Саду
Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на више локалитета у Новом Саду

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада

- "Сл. лист града Краљева", бр. 25/2014
Решење о образовању Комисије за спровођење пројектних активности програма ОУН за пољопривреду и храну (ФАО) и Канцеларије УН за пројектне активности (УНОПС)
Решење о одобрењу средстава за период јул-септембар 2014. године, на име учешћа Града Крљева и финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије Града Краљева


- "Сл. лист општина Срема", бр. 24/2014

Решење о радноправном статусу председника и заменика председника Општине Рума

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 11/2014
Закон о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Грузије о сарадњи у области туризма
Закон о потврђивању Протокола Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Црне Горе, с друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској Унији
Одлука о објављивању Споразума између Црне Горе и Републике Србије о реципрочном давању у закуп непокретности намијењених смјештају дипломатско конзуларних представништава
Одлука о објављивању Меморандума о сарадњи у области туризма између Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Министарства привреде Републике Србије
Одлука о објављивању Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у Програму уније "Конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа (COSME) (2014-2020)"
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи у области културе између Владе Републике Црне Горе и Владе Републике Македоније
Одлука о објављивању Споразума између Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Министарства урбаног развоја и туризма Републике Албаније
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о одређивању међународног друмског граничног прелаза Кула-Савине воде
Објава о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о регулисању режима пограничног саобраћаја
Објава о ступању на снагу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије
Објава о ступању на снагу Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије у контексту приступања Европској унији
Објава о ступању на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Црне Горе и Владе Уједињених Арапских Емирата

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 121/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2014
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 121/2014
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву
Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја"
Уредба о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд–Ниш
Одлука о оснивању Координационог тела за родну равноправност
Одлука о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
Решење о укидању Одлука Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини од 22. јануара и 26. марта 1945. године
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству саобраћаја
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Емисиона техника и везе", Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Решење о разрешењу председника и члана и именовању председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за именовања
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање "Првенства Европе у рагбију 9"
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову за јуниоре и кадете 2015. године у Смедереву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту, у циљу реконструкције и изградње друге фазе граничног прелаза "Ватин"
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње приступног пута за градски пречистач отпадних вода у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, у циљу изградње инфраструктуре у прилазу између улице Нишке и улице 22. децембар у Алексинцу
Закључак (05 број 06-13751/2014)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан", Нови Сад
Решење о именовању директора ЈКП "8. август", Српска Црња


- "Сл. лист града Ниша", бр. 84/2014
Одлука о ценама аеродромских услуга са Ценовником
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације подручја ГО Пантелеј у Нишу - трећа фаза-запад на животну средину
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Црвени Крст за 2014. годину
Одлука о финансијској подршци породици са децом основношколског узраста
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 54/2014
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2014. годину
Програм текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2014. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2014. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад за 2014. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 120/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 74 и 76/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 120/2014
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-13695/2014)
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Националне агенције за регионални развој за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, ради изградње улица у Поцерском Причиновићу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, ради изградње Улице мајора Драгутина Гавриловића у Чачку
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње I фазе улице и инфраструктуре у Улици Милоша Обилића у Алексинцу
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајне површине – Улице Милана Савића у Новом Саду
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Стришком насељу у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту, у циљу изградње постројења за управљање отпадом, санације и проширења депоније "Винча" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац, Брус
Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о избору судије (број 119-05-321/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-322/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-324/2014-01)
Одлука о избору судије( број 119-05-325/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-326/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-327/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-328/2014-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-329/2014-01)
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 858/2014 од 4. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 859/2014 од 5. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 860/2014 од 5. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 873/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 874/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 875/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 876/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 877/2014 од 8. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 972/2014 од 11. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 973/2014 од 11. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије

- "Сл. лист града Београда", бр. 74 и 76/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији Града Београда
Одлука о награђивању ученика из буџета градске општине Палилула
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне потребе са подручја градске општине Палилула средствима из буџета градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула
Правилник о привременом ослобађању уговорене обавезе плаћања закупнине за пословне просторе на којима је носилац права својине Град Београд, чији је корисник градска општина Савски венац, а којим управља Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац"
Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2014. годину
Одлука о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град
Одлука о финансирању активности корисника средстава буџета градске општине Стари град у 2014. и 2015. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Решење о одређивању висине закупнине пословног простора Јавног предузећа Спортско-рекреативног пословног простора "Милан Гале Мушкатировић"
Одлука о измени и допуни Ценовника Јавног предузећа СРПЦ "Милан Гале Мушкатировић"

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци Града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Музеја Града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН "Београд на води" са прикључком до БИП-а, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Палилула, Стари град и Савски венац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда - пешачке зоне
Решење о измени Решења о општим паркиралиштима
Одлука о организацији Управе градске општине Младеновац (пречишћен текст)
Одлука о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац (пречишћен текст)

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 29 и 30/2014
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању ЈУ "Центар за културу и спорт" Андријевица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретност
Одлука о јавном водоснабдијевању
Одлука о приступању Општине Андријевица оснивању д.о.о. "Хидроенергија Андријевица" - Андријевица
Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима и начину збрињавања и контроле њиховог размножавања
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о оснивању Савјета младих Општине Беране
Одлука о изради Измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Туристичко насеље Смоквица"
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради Урбанистичког пројекта "Дробни Пијесак"
Завршни рачун Буџета Општине Даниловград за 2013. годину
Одлука о доношењу Плана привремених објеката на територији Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о јавном водоснабдијевању на подручју Општине Котор
Одлука о допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском линијском саобраћају
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о допуни Одлуке о јавном канализационом систему и одвођењу отпадних вода на подручју Општине Котор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућним љубимцима на територији Општине Котор
Одлука о накнади за економско искоришћавање културних добара
Одлука о изради Локалне студије локације за подручје "Мотички гај"
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину Локалне студије локације "Мотички гај"
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Рожаје
Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Шавник

Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Лепетане
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за ДУП Лепетане
Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта Лепетане
Одлука о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину за УП Лепетане
Одлука о измјени Одлуке о Буџету Општине Шавник за 2014. годину
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Шавник
Одлука о одређивању накнада за рад одборника у Скупштини општине Шавник
Одлука о додјели новчане помоћи ради рјешавања стамбених потреба
Одлука о зарадама и другим примањима локалних функционера и лица које именује Скупштина општине Шавник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.11.2014. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 13/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 42-45/2014

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 13/2014
Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство


- "Сл. лист града Београда", бр. 75/2014
Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Града Минска (Република Белорусија)
Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 15. новембра 2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским условима)
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево


- "Сл. лист АПВ", бр. 42/2014
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине


- "Сл. лист ЦГ", бр. 42-45/2014
Одлука о избору врховног државног тужиоца Црне Горе
Одлука о именовању председника Државне изборне комисије и једног члана Државне изборне комисије из реда представника цивилног друштва, невладиног сектора и универзитета
Одлука о именовању девет чланова/ица Државне изборне комисије
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о поступку и критеријумима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у пословне просторије
Уредба о ближим критеријумима, поступку и начину расподјеле и коришћења дозвола за слободни превоз путника
Одлука о привременом мировању права и обавеза по основу уговора о концесији за приређивање посебних игара на срећу у казину Хотела "Црна Гора" у Подгорици
Одлука о образовању Оперативног тијела за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској Унији 2014 - 2018
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Окланду - Нови Зеланд
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
Одлука о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2014. годину
Правилник о условима за жичаре за превоз лица
Рјешење о јавно важећем програму образовања за оспособљавање за занимање месар/ка
Правилник о обезбјеђивању приступа лицима са инвалидитетом и лицима смањене покретљивости броју "112" и бројевима хитних служби
Рјешење о именовању помоћника генералног секретара Предсједника Црне Горе
Одлука о избору предсједника Основног суда у Даниловграду
Одлука о избору предсједника Вишег суда у Бијелом Пољу
Одлука о избору предсједника Основног суда у Пљевљима
Одлука о избору предсједника Основног суда у Бијелом Пољу
Одлука о избору судије Вишег суда у Подгорици
Рјешења о брисању и упису у Регистар невладиних организација
Исправка, број: 1-1913/8-1 46

Одлука о образовању Радне групе за праћење имплементације Стратегије за борбу против трговине људима за период 2012-2018. године и појединачних акционих планова
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Кракову - Република Пољска
Одлука о отварању конзулата Црне Горе у Бидгошћу - Република Пољска
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању Јавне установе Црногорско народно позориште
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом
Одлука о висини накнаде за упис у Регистар сорти и подлога садног материјала и Регистар сорти пољопривредног биља
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Андријевица
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Котор
Одлука о давању претходне сагласности за отуђење непокретности Општини Котор
Рјешење о јавно важећем образовном програму вишег стручног образовања Ресторатер
Правилник о ближим условима за пружање и коришћење услуга, нормативима и минималним стандардима услуга за смјештај дјеце и младих у установу и малу групну заједницу
Правилник о врстама повољности и посебним мјерама за приступ јавним електронским комуникационим услугама за лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о начину и поступку регистрације и употребе домена испод националног интернет домена Црне Горе ".me"
Правила о методологији за обрачунавање нето вриједности имовине затворених инвестиционих фондова
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину употребе падобрана
Рјешење о постављењу генералног директора директората за информатичку инфраструктуру у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о разрјешењу Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
Одлука о престанку функције замјеника државног тужиоца, ТС. број: 90/2014
Исправка Правилника о организацији радног времена мобилних радника у цивилном ваздухопловству

Закон о високом образовању
Правилник о јединственом европском броју "112" за позиве у хитним случајевима
Правилник о начину остваривања права на смјештај лица које тражи азил, лица којем је признат статус избјеглице, лица којем је одобрена додатна заштита и лица којем је одобрена привремена заштита
Правилник о ближим условима за образовање, састав и начин рада социјално-љекарских комисија
Рјешење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, број: 01 - 81
Одлука о медаљама и жетонима сличним кованицама еура
Списак лица којима је издато одобрење за емитовање
Одлука о стављању 1/4 ловно продуктивне површине под ловним резерватима и ловним забранима
Рјешење о постављењу секретара Министарства финансија
Рјешење о престанку мандата помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за државну управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
Рјешење о постављењу помоћнице директора Завода за хидрометеорологију и сеизмологију
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за хидрометеорологију и сеизмологију
Рјешење о именовању Одбора директора Завода за хитну медицинску помоћ
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Доброта - Котор
Рјешење о именовању Одбора директора ЈЗУ Дом здравља Тиват
Рјешење о именовању директорице Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"

Закон о маслинарству и маслиновом уљу
Закон о општој безбједности производа
Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама
Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама
Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким организацијама
Закон о измјенама и допунама Закона о страним инвестицијама
Одлука о разрјешењу и избору једног члана Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање Скупштине Црне Горе
Одлука о проглашењу предсједника Тужилачког савјета, број: 01 -1049
Одлука о измјена Одлуке о отварању конзулата Црне Горе у Цириху - Швајцарска Конфедерација
Правилник о методама контроле резидуа у животињама и производима животињског поријекла
Правилник о правилима добре пољопривредне праксе за заштиту биља
Правилник о web порталу и подпорталима Владе Црне Горе
Правилник о начину отварања, суспендовања и укидања налога на домену мреже органа државне управе
Рјешења о донесеним црногорским стандардима
Правилник о спровођењу јавног конкурса и условима за одређивање оператора универзалног сервиса


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.11.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 119/2014
- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2014
- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2014

- "
Сл. гласник РС", бр. 119/2014
Решење о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета бугарске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине
Уредба о звањима у Управи за извршење кривичних санкција
Уредба о утврђивању лучког подручја путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у градској општини Земун, град Београд
Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
Уредба о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
Одлука о уласку без виза у Републику Србију носиоца страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама
Решење о давању сагласности на оснивање Друштва за трговину електричном енергијом "ЕПС ТРГОВИНА" д.о.о. Северна Митровица
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају
Правилник о изменама Правилника о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства
Одлука Уставног суда РС број IУо-225/2013 којом се: 1. утврђује да Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност по прописима Републике Србије ("Службени гласник РС", број 16/12) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-238/2014-0)
Одлука о престанку функције судије поротника, број 119-00-288/2014-01 (број 119-00-288/2014-01)
Одлука о престанку функције судије поротника, број 119-00-294/2014-01 (број 119-00-294/2014-01)
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног комуналног предузећа "Самош", Самош
Решење о разрешењу в.д. директора и именовању директора Јавног комуналног предузећа "Идвор", Идвор


- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 14/2014
Закон о потврђивању Уговора о трговини наоружањем
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података
Протокол између Управе царина Републике Србије и Федералне Царинске службе (Руска Федерација) о размени податка о царинској вредности робе која се креће између Републике Србије и Руске Федерације
Споразум о сарадњи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о контроли наркотика и спровођењу закона
Обавештење о датуму ступања на снагу аката Светског поштанског савеза: Општег правилника Светског поштанског савеза, Светске поштанске конвенције, Завршног протокола Светске поштанске конвенције и Аранжмана о поштанско-финансијским услугама, усвојених на конгресу у Дохи
Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL)
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020)
Обавештење о датуму ступања на снагу Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине


- "Сл. лист АПВ", бр. 41/2014
Одлука о образовању Одбора за израду Анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној покрајини Војводини

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 118/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 73 и 77/2014

- "Сл. гласник РС", бр.
118/2014
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије
Одлука о изменама оснивачког акта Угоститељског предузећа "Врање" из Врања
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца
Решење о престанку рада на положају помоћника министра рада и социјалне политике
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу члана Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
Решење о разрешењу члана Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
Решење о разрешењу члана Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
Решење о разрешењу члана Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
Решење о разрешењу заменика председника и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Грађанског законика
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
Решење о разрешењу и именовању чланова Савета Универзитета у Београду
Решење о именовању члана Комисије за именовања
Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Решење о именовању директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Правилник о допуни Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Закључак Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-645/2014-1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва "Просветни преглед" д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Bond Street (crveni), Bond Street (plavi), Bond Street (srebrni), Bond Street 100’s (plavi), Bond Street 100’s (crveni), Bond Street 100’s (srebrni), Bond Street (plavi, meko pakovanje), Bond Street (crveni, meko pakovanje), Bond Street Compact Blue, Next by Dubliss (crveni), Next by Dubliss (plavi))


- "Сл. лист града Београда", бр. 73 и 77/2014
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, градска општина Лазаревац
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за Спортски центар "Језеро" у Реснику, градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета
Одлука о изменама и допунама Одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар
Одлука о укидању установе Народни универзитет "Божидар Аџија"
Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи
Одлука о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске општине Нови Београд опредељених за спорт
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о промени Статута градске општине Обреновац
Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Паркинг сервис" Обреновац

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 117/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр.
83/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 117/2014
Закон о измени Закона о судијама
Закон о изменама Закона о јавном тужилаштву
Закон о измени Закона о легализацији објеката
Одлука о избору председника Комисије за заштиту конкуренције
Одлука о избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Лаос, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Јангону
Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године
Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета албанске националне мањине
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године
Решење о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
Решење о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине
Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине
Решење о разрешењу директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за српску културу у Приштини
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за српску културу у Приштини
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
Решење о разрешењу директора Дома здравља Штрпце
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља "Грачаница" Грачаница
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља "Грачаница" Грачаница
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт"
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за реуматологију
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за реуматологију
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за реуматологију
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о именовању чланова Управног одбора Института за рехабилитацију
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за рехабилитацију
Решење о давању сагласности за отварање Амбасаде Државе Катар у Републици Србији са седиштем у Београду
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" за 2014. годину
Правилник о ближим условима које морају да испуне правна и физичка лица за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења
Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја
Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину
Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-176/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-212/2014-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-217/2014-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Полет" Пландиште
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "BOSS PETROL" д.о.о. Стари Трстеник
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("OPPOSITE (Red)", "OPPOSITE (Blue)", "OPPOSITE SLIMS (Red)", "OPPOSITE SLIMS (Blue)")

- "Сл. лист града Ниша", бр. 83/2014
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Гаџин Хан у периоду од 2014-2018 године
Одлука о додељивању Октобарске награде


 


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.10.2014. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
- "
Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2014
- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2014

- "Сл. лист АПВ", бр. 40/2014
Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине
Одлука о отварању Буџетског фонда за реализацију Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату Покрајинске владе
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману


- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о промени статута општине Мерошина
Одлука о образовању Савета за здравље општине Мерошина
Одлука о оснивању Савета за заштиту животне средине
Одлука о одређивању зона на територији општине Мерошина
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Мерошина 2024
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Канцеларије за младе
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије


- "
Сл. лист општине Инђија", бр. 8/2014
Одлука о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица
Решење о одређивању општих паркиралишта
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Љуково, и графички прилог плана
Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-рекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО Бешка и графички прилог плана


- "Сл. лист ЦГ", бр. 41/2014
Одлука о расписивању избора за одборнике у Скупштини општине Херцег Нови
Уредба о критеријумима за утврђивање основне и допунске листе љекова
Одлука о измјени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској Унији за област правне тековине Европске Уније која се односи на Преговарачко поглавље 22 - регионална политика и координација структурних инструмената
Наредба о времену у којем аеродроми морају бити отворени за ваздушни саобраћај
Правилник о производима за које се не истиче цијена по јединици мјере
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "Едукативни центар" - Бијело Поље
Правилник о установљавању награде за улов појединих врста дивљачи
Правилник о фитосанитарним мјерама за спјечавање уношења и ширења штетног организма clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (spieckerman et kotthoff) davis et al
Правилник о максимално дозвољеним количинама резидуа фармаколошки активних супстанци ветеринарских љекова у производима животињског поријекла
Правилник о садржају захтјева за упис стране сорте у регистар сорти и подлога
Правилник о условима за ветеринарске организације за сакупљање и складиштење сјемена за вјештачко осјемењавање говеда и стављање у промет
Рјешење којим се утврђује Царевом мосту статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УП/I-03-85/2014-1
Рјешење којим се Цркви Св. Николе - Превлака утврђује статус непокретног културног добра од локалног значаја, број: УП/I-03-125/2014-1
Одлука Уставног суда Црне Горе, Уж-III бр. 387/10, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Кзп. бр. 28/10, од 24. јуна 2010. године и пресуда Апелационог суда Црне Горе, Кж. бр. 828/09, од 4. децембра 2009. године и предмет враћа на поновни поступак и одлучивање
Одлука о висини параметара за утврђивање накнада за пружање аудиовизуелних медијских услуга
Рјешење о додјели права на емитовање
Рјешење, број: 04/3-1416/9-14
Рјешење, број: 04/3-1493/6-14
Рјешење, број: 03/19-5/8-14
Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за сигурност ваздушног саобраћаја
Рјешење о престанку мандата помоћника министра културе, спорта и медија
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за културну баштину у Министарству културе
Рјешење о престанку мандата помоћника министра одрживог развоја и туризма
Рјешење о престанку мандата помоћника министра за информационо друштво
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за информатичку инфраструктуру у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку функције судије Подручног органа за прекршаје Пљевља
Рјешење о постављењу помоћника генералног секретара Владе Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права
Рјешења о постављењу судских вјештака

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 116/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 8
1/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 116/2014
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину
Указ о додели одликовања (КО ПР број 36)
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине
Решење о резултатима избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине
Уредба о утврђивању Државног програма обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе "Мала јасенова глава"
Уредба о изменама Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Решење о давању сагласности на повећање капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма "Стара планина" Књажевац
Одлука о избору правног лица
Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним нуђењем
Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
Одлука Уставног суда број IУо-222/2013 којом се утврђује: 1. да Уредба о посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за подручје Аутономне покрајине Косово и Метохија ("Службени гласник РС", број 86/11) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацују се захтеви за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Уредбе из тачке 1.
Одлука Уставног суда број Уж-2042/2012 1 којом се усваја уставна жалба Верољуба Милутиновића изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 5839/11 од 18. јануара 2012. године и утврђује да је подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука Уставног суда број Уж-3848/2012 којом се: 1. усваја уставна жалба Ф. у. "Б." а.д. и утврђује да је решењима Основног суда у Зрењанину Ив. 41/12 од 12. јануара 2012. године и ИПВ(Ив.). 25/12 од 16. марта 2012. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује и 2. поништава решење Основног суда у Зрењанину ИПВ(Ив.). 25/12 од 16. марта 2012. године и одређује да надлежан суд донесе нову одлуку о приговору који је подносилац уставне жалбе изјавио против решења истог суда Ив. 41/12 од 12. јануара 2012. године
Одлука Уставног суда број Уж-6598/2012 1 којом се усваја уставна жалба Станоја Лекића и утврђује да је у жалбеном поступку који је вођен пред Вишим судом у Београду у предмету ГжI. 493/10 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса

- "Сл. лист града Ниша", бр. 81/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о промени статута општине Мерошина
Одлука о образовању Савета за здравље општине Мерошина
Одлука о оснивању Савета за заштиту животне средине
Одлука о одређивању зона на територији општине Мерошина
Одлука о висини стопе пореза на имовину
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина за 2014. годину
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Мерошина 2024
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Канцеларије за младе
Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
Одлука о допуни Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о допунама Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 115/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 82/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 115/2014
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације
Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кВ напонског нивоа "Трансбалкански коридор - прва фаза"
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о измени Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Одлука о облику, изгледу, боји и броју гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, путем електорске скупштине
Решење о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Одлука о висини трошкова обележавања и регистровања животиња
Одлука о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања "Железнице Србије" а.д. за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Националне агенције за регионални развој за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за склоништа за 2013. годину
Закључак Владе (05 број 512-12690/2014)
Правилник о измени и допунама Правилника о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2014. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2014. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 82/2014
Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 114/2014
- "Сл. лист града Ниша", бр. 80/2014
- "Сл. лист општина Срема", бр. 22/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 114/2014
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 72)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 73)
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину (РС број 74)
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године
Упутство за спровођење гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
Уредба о допуни Уредбе о платама лица која врше функцију, односно обављају послове у вези са извршавањем казне затвора за кривична дела организованог криминала
Уредба о допуни Уредбе о платама лица која обављају послове у посебним организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање организованог криминала
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
Решење о давању сагласности на Статут Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
Одлука Уставног суда број РС Уж-1338/2011 којом се одбија као неоснована уставна жалба М. Ш. изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду - Одељење за ратне злочине Кж.1.По.2. 10/10 од 24. јануара 2011. године и пресуде Вишег суда у Београду - Одељење за ратне злочине К.По.2. 32/10 од 25. јуна 2010. године
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Одлука о престанку функције заменику Тужиоца за ратне злочине
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", Ниш
Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа Информативни прес центар општине Владичин Хан
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Информативни прес центар општине Владичин Хан
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Нови Пазар
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("KARELIA SLIMS", "KARELIA SLIMS BLUE", "KARELIA SLIMS MENTHOL", "KARELIA SLIMS CREME COLOR", "KARELIA SLIMS PARTY GEORGE", "KARELIAS & SONS VIRGINIA FILTERS", "OMÈ", "OMÈ YELLOW")

- "Сл. лист града Ниша", бр. 80/2014
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Дољевац
Правилник о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
Измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2014. годину
Измена Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2014. години
Измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину

- "Сл. лист општина Срема", бр. 22/2014
Одлука o изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Стара Пазова
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о допуни Одлуке о оснивању дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.10.2014. године

- "Сл. гласник РС", бр. 113/2014
- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2014

- "Сл. гласник РС", бр. 113/2014
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Замбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 26. октобра 2014. године
Одлука о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета националних мањина који се бирају путем електорских скупштина
Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
Одлука о утврђивању зграде хотела "Гранд" у Ваљеву за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Старе болнице у Лозници за споменик културе
Одлука о утврђивању Старог гвозденог моста на реци Градац у Ваљеву за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Гимназије "Вук Караџић" у Лозници за споменик културе
Одлука о утврђивању зграде Управе јавних прихода у Лозници за споменик културе
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Одлука о распуштању Скупштине општине Лучани и образовању Привременог органа општине Лучани
Одлука о распуштању Скупштине општине Мионица и образовању Привременог органа општине Мионица
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лучани
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мионица
Решење о разрешењу помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде (24 број 119-12899/2014)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде (24 број 119-12896/2014)
Решење о разрешењу помоћника министра животне средине, рударства и просторног планирања
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12766/2014)
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12767/2014)
Решење о разрешењу помоћника директора Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја (24 број 119-12765/2014)
Решење о разрешењу и именовању члана Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
Решење o разрешењу и именовању члана Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
Решење о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о разрешењу чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности - Установе културе од националног значаја
Решење о давању сагласности на Одлуку о именовању директора "Отворени универзитет Суботица", друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
Решење о разрешењу директора Савезне јавне установе Радио-Југославија
Решење о именовању вршиоца дужности директора Савезне јавне установе Радио-Југославија
Решење о престанку рада на положају директора Завода за социјално осигурање
Решење о постављењу на положај директора Завода за социјално осигурање
Решење о разрешењу директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајница у Нишу
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Суботици
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице у Новој Пазови
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње саобраћајнице у Параћину
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње деонице државног пута IA реда бр. 1 (аутопута Е-75) Батајница - Добановци (сектор 1)
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75, деоница: Грабовница-Грделица
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње дела аутопута Е-80, деоница: Црвена Река - Чифлик
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње дела аутопута Е-763, сектор I: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац-Љиг
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње јавне пешачке површине и јавних инфраструктурних објеката у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње надземног објекта Дистрибутивне гасне мреже насеља "Плави хоризонти" у Београду
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње водоводне мреже у Пландишту
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу регулације леве обале реке Ибар у Краљеву
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Лозници
Решење о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, у циљу проширења гробља у Пландишту
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о измени Решења о закључењу посебног бирачког списка националних мањина
Одлука Уставног суда РС број IУо-1579/2010 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 7. ст. 2. до 4, члана 8. став 1. и став 2. у делу који гласи: "правилником Паркинг сервиса" и члана 12. Одлуке о регулисању стационарног саобраћаја у Свилајнцу ("Општински службени гласник", број 3/07) нису у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 4. и 5, односно Одлуке из тачке 1. у целини
Одлука Уставног суда РС број IУо-330/2013 којом се утврђује да одредба члана 74. Правилника о раду ДОО "NEW YORKER SRBIJA" од 15. августа 2007. године, који је донео директор тог привредног друштва, није у сагласности са Уставом
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину
Правилник о процени вредности непокретности
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-533/2014-1)
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-03-535/2014-1)
Закључак Комисије за заштиту конкуренције (број 6/0-02-581/2014-5)
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Бора", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа за стамбене услуге "Бор", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Борски туристички центар", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног предузећа "Зоолошки врт", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Топлана", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "Водовод", Бор
Решење по конкурсу за директора Јавног комуналног предузећа "3. октобар", Бор
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градитељ", Србобран
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Суботицагас", Суботица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "ГАС-РУМА", Рума
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП "Комуналац", Нови Бечеј
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНГАС ј.п. Инђија
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, "Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор


- "Сл. лист града Београда", бр. 72/2014
Одлука о промени оснивачког акта установе Градског центра за физичку културу из Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"
Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Решење о проглашењу заштите природног добра "Винова лоза у Земуну"
Решење о проглашењу заштите природног добра "Храст у Улици Мије Ковачевића" у Београду
Решење о престанку заштите заштићеног природног добра "Два стабла кримске липе" на Андрићевом тргу у Београду
Решење о престанку заштите заштићеног природног добра "Лалино дрво" у Улици пуковника Бацића број 7 у Београду
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљнерегулације за изградњу фекалног колектора КЦС "Мостар" - Хитна помоћ, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО "Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд и Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса "Старо насеље" у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, градска општина Палилула
Показатељ пада потрошачких цена у августу 2014. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.10.2014. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2014
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2014

- "Сл. лист града Београда", бр. 71/2014
План детаљне регулације новог Авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута, градска општина Вождовац
План детаљне регулације дела насеља Велики Црљени за комплекс "DEVIX" - тамнавска окретница, градска општина Лазаревац


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 9/2014
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица
Решење о допуни Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.10.2014. године

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 53/2014
- "Сл. лист града Ужица", бр. 35/2014
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 28/2014

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 53/2014
Одлука о додели Октобарске награде Новог Сада за 2014. годину Матици српској
Одлука о додели Октобарске нагр